) skoky (nepodmínìné a podmínìné) þneproduktivníÿ operace. pomìrnì dlouhá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ") skoky (nepodmínìné a podmínìné) þneproduktivníÿ operace. pomìrnì dlouhá"

Transkript

1 Strojový kód instrukce = pøíkaz (zakódovaný jako þèísloÿ) Obsahuje (popø. mù¾e obsahovat) tyto informace: h1 co se má provést (jaká operace) h2 s èím se to má provést (operandy) a kam se má ulo¾it výsledek h3 kde se má pokraèovat (adr. násl. instr.) Tyto informace mohou být obsa¾eny : explicitnì v instrukci Pø.: poèítaè SAPO 5 adresové instrukce: h1... tzv. operaèní znak h adresa h adresy následující instrukce pøi záporném a nezáporném výsledku zèásti explicitnì v instrukci, zèásti urèeny implicitnì architekturou procesoru, ) napø.: h1... operaèní znak OZ instrukce h2... adresová èást instrukce h3... von Neumannova koncepce ) dal¹í instrukce na následující adrese architektura operaèní kód = soubor instrukcí: OZ operace Strojový kód 2 dále pøedpokl.: von Neumannova koncepce ) ) ový èítaè PC [Program Counter] obsahuje adresu následující instrukce ) skoky (nepodmínìné a podmínìné) þneproduktivníÿ operace ) krat¹í instrukce 3 adresová instrukce: OZ a 1 a 2 a 3 þnejpøirozenìj¹íÿ: 2 operandy + 1 výsledek napø.: ha 1 i,ha 2 i!a 3 pomìrnì dlouhá 2 adresová instrukce: OZ a 1 a 2 výsledek se ukládá na místo prvního operandu napø.: ha 1 i,ha 2 i!a 1 je tøeba zavést þneproduktivníÿ operaci pøesun: Pø.: hxi,hyi!z ( hxi! z ha 2 i!a 1 hzi,hyi!z UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek Strojový kód 3 1 adresová instrukce: OZ a zvl. registr støadaè S [Accumulator] 1. operand a výsledek napø.: operace pøesunu: hai!s hsi,hai!s a hsi!a Pø.: hxi,hyi!z 8 < hxi! S hsi,hyi!s : hsi! z více støadaèù ) èíslo støadaèe 2 instrukce ) lze zavést operace mezi støadaèi Pø.: Motorola øada datové registry D 0,D 1,...,D 7 32 b odèítání 32 b: D n,! D n OZ: 9 n 0 B 9 instrukce: OZ adresa hd 3 i,h18 FF2018 FF23i!D 3 : 96B FF20 UPS c A. Pluháèek Zápis u strojový kód: strojové instrukce þèíslaÿ Pø.: Intel 8086 (zjednodu¹eno) AX støadaè 16 b A10401 h104105i!ax 2B haxi,h106107i!ax A30201 haxi! pracné ování i zmìny nepøehledný zápis vy¹¹í ovací jazyk (VPJ) (napø. Pascal) Pø.: a:=b, c omezení (zejm. pro þspeciálníÿ úèely) ménì efektivní (?) jazyk symbolických instrukcí (JSI): operaèní znak i adresy zapsány symbolicky Pø.: MOV AX,b SUB AX,c MOV a,ax UPS c A. Pluháèek

2 Vytváøení ù ve strojovém kódu v JSI vstupní data # Ideové schéma technické platformy (IBM PC{kompatibilní osobní poèítaè) asembler # ve strojovém kódu výstupní data VPJ: analogicky místo asembleru jiný pøekladaè (kompilátor) nìkdy: v JSI ve VPJ )! pøekladaè! modul moduly! spojovací [linker]! stroj. kód UPS c A. Pluháèek UPS c M. norek Øada procesorù Intel 80x86 rok tranz. MIPS [tis.] pøi MHz dat. adr *4004 2, , DX SX i486dx Pentium Pentium Pro Pentium II Pentium III Typy instrukcí X86 (=INSTRUKÈNÍ SOUBOR) pøesun dat (MOV,...,IN,OUT,...PUSH,POP,CLI,..) aritmetické i. (ADD,...,INC,..) logické i. (AND,...,XOR,...) posuvy (SHL,...,RCR,...) skoky (JMP,...,JC,JNC,...) cykly (LOOP,...,LOOPZ,...) pody (CALL,RET,...) pøeru¹ení (INT,IRET,...) instrukce pro práci s øetìzci 1981 IBM PC 1984 IBM PC-AT pseudoinstrukce (napø. deklarace promìnných DB,DW,..) makroinstrukce UPS c H. Kubátová { A. Pluháèek UPS c H. Kubátová

3 Registry procesorù øady 80x86 16 bitù = 2 8 bitù datové registry 0 AX 1 CX 2 DX 3 BX é 4 SP 5 BP 6 SI 7 DI segmentové registry 0 ES 1 CS 2 SS 3 DS IP 4 AH AL 0 5 CH CL 1 6 DH DL 2 7 BH BL 3 [Accumulator] [Counter] [Data] [Base] Ukazatel zásobníku [Stack Pointer] Bázový ) registr ( [Base Pointer] Indexregistry [Source Index] [Destination Index] zásobník data [Extra Segment] [Code Segment] [Stack Segment] [Data Segment] Programový èítaè [Instruction Pointer] Registry procesorù øady 80x86 2 registr pøíznakù FLAGS O D I T S Z A P C C CF pøenos [Carry] 2 P PF parita [Parity] 4 A AF pomocný pøenos [Auxiliary carry] 6 Z ZF nula [Zero] 7 S SF znaménko [Sign] 8 T TF krokování [Trap] 9 I IF pøeru¹ení [Interrupt] 10 D DF smìr [Direction] 11 O OF pøeplnìní [Overow] IF, TF a DF : ovlivòují èinnost procesoru ostatní: nastavovány nìkterými instrukcemi informace o výsledku operace FLAGS Registr pøíznakù [Status Flags] UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek vybrané instrukce 8086 (v JSI) pøesuny dat MOV kam,co... kam := co kam : segment. reg. co : segment. reg. konstanta nelze: segment. reg. : = konstanta : = Pø.: MOV AL,DH MOV DS,BX MOV SI,65 MOV prom,ax konstanta tzv. pøímý operand [immediate] rùzné zpùsoby zápisu hodnot: = 0FFFFH = B 65 = 41H = B = B = 'A' 3142H = '1B' zápis èísla musí zaèínat desítkovou èíslicí: FFFFH ¹patnì 0FFFFH dobøe nutný souhlas délek platí i pro dal¹í instrukce!!! Pø.: MOV AX,BL ¹patnì (16 b versus 8 b) deklarace promìnných : vyhrazení místa v pamìti (pro data) pøidìlení symbolických jmen pøíp. jejich inicializace (poèáteèní hodnoty) tzv. pseudoinstrukce: DB [Dene Bytes] slabiky (1 B = 8 b) DW [Dene Words] slova (2 B = 16 b) DD [Dene Dwords] dvojitá slova (4 B = 32 b). Pøíklad: bm DB? ; poè. hodn. není denována psvz DB 5 ; poè. hodn. = 5 tab DB 0FH, 5, '=' ; nahrazuje 3 deklarace text DB 'UPS' ; místo 'U', 'P', 'S' pole DB 3 DUP (8,?) ; místo 8,?, 8,?, 8,? prom DW? DB 1011B adr DD bm, prg ; þadresyÿ prg:. MOV AL,psvz ; bm =? MOV bm,al ;bm = 5 UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek

4 aritmetické operace Operandy a výsledek lze interpretovat jako: èísla v doplòkovém kódu, napø. (pro 1 B = 8 b): FF 16 (-1) 2h, ; i nezáporná èísla, napø. (pro 1 B = 8 b): FF 16 FF 16 = h0; i ADD,... := + : : konstanta nelze: : = + pøíznaky CF, OF,SFaZF: Pø.: ADD AL,BL nezáporná è. doplòkový kód pøíznaky AL BL AL+BL AL BL AL+BL CF OF SF ZF 7A 78 0 F2 7A 78 (-E) A FF A (-1) pozn.: dále se nastavují pøíznaky PF a AF aritmetické operace 2 ADC,... := + + CF SUB,... :=, analogické ADD, a¾ na pøíznak CF: <() CF : = 1 (, nezáporná èísla) zde: CF... tzv. výpùjèka [borrow] SBB,... :=,, CF CMP,..., stejné jako SUB, ale neukládá se výsledek nastaví se v¹ak pøíznaky! NEG... :=0, =, (uva¾uje se doplòkový kód) Pø.: MOV AL, NEG AL = 0FFH CF=1, ZF=0, SF=1, OF=0 INC... := + 1 nemìní se pøíznak CF DEC... :=, 1 nemìní se pøíznak CF UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek logické operace AND,... := ^ logický souèin OR,... := _ logický souèet XOR,... := souèet modulo 2 pøíznaky: CF : = 0 SF... výsl. < 0 ZF... výsl. = 0 OF : = AND OR XOR TEST,... ^ stejné jako AND, ale neukládá se výsledek nastaví se v¹ak pøíznaky! NOT... := negace (0 =1;1=0) Pø.: MOV DH,13H XOR DH,86H = 95H ZF=0, SF=1 NOT DH = 6AH ZF=0, SF=0 UPS c A. Pluháèek posuv posuv 8 >< posuvy logický SH [SHift] aritmetický SA [Shift Arithmetic] cyklický RO [ROtate] >: cyklický pøes C RC [Rotate through C] vlevo L [Left] vpravo R [Right] L SH C C C SA C - - C RO C - - C RC C SHL, o kolik o kolik = 1 CL analogicky: SHR, SAL,... RCL kromì pøíznaku C CF se mìní nìkteré dal¹í pøíznaky Pø.: MOV AX,1234H... AX = 1234H MOV CL,4 ROL AX,CL... AX = 2341H CF=1 UPS c A. Pluháèek 0 R

5 nepodmínìný skok JMP náv skoky náv... návì¹tí instrukce (nejjednodu¹¹í varianta): Pø.: MOV AX,1 1 h JMP NAVESTI 2 h COSI: ADD BX,CX NAVESTI: RCR AX,1 3 h podmínìné skoky : JC náv... je-li C=1, skok na náv (jinak nic) JNC náv... je-li C=0, skok na náv (jinak nic) Pø.: analogicky: AX := max (BX,CX) nezáporná èísla: MOV AX,BX CMP CX,BX JC OK MOV AX,CX OK: JZ, JNZ, JS, JNS, JO, JNO, JP, JNP skoky 2 podmínìné skoky orientované na srovnání : doplòkový nezáporná relace kód èísla < JL JB JLE JBE = JE JE 6= JNE JNE JGE JAE > JG JA E... Equal L... Less G... Greater B... Bellow A... Above podmínka skoku ( pøíslu¹né pøíznaky, napø.: JB... CF = 1 =) JB JC JBE... CF_ZF=1 JL... SFOF = 1 JGE... SFOF = 0 atd. pozn.: v pøedch. pøíkl. lze JC nahradit JB Pø.: AX := max (BX,CX) doplòkový kód : øe¹ení: vpøedch. pøíkl. JC nahradit JL rozsah podm. skokù :, vùèi IP Pø.: JC OK MOV AX,CX IP "128" #127# þdel¹íÿ skoky: opaèný podm. skok + nepodm. skok UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek cykly Pø.: MOV CX,300 CYKL:.ḊEC CX ; mìní pøíznaky JNZ CYKL LOOP náv CX := CX, 1; je-li CX 6= 0, skok na náv nemìní pøíznaky Pø.: MOV CX,300 CYKL:..LOOP CYKL ; nemìní pøíznaky LOOPE náv CX := CX, 1; je-li CX 6= 0 a ZF = 1, skok na náv LOOPNE náv CX := CX, 1; je-li CX 6= 0 a ZF = 0, skok na náv LOOPZ náv jako LOOPE náv LOOPNZ náv jako LOOPNE náv rozsah skoku stejný jako u podmínìných skokù UPS c A. Pluháèek

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný

Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný Ukazatel (Pointer) jako datový typ - proměnné jsou umístěny v paměti na určitém místě (adrese) a zabírají určitý prostor (počet bytů), který je daný typem proměnné - ukazatel je tedy adresa společně s

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222

CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 O P E R A Č N Í S Y S T É M CCC PPPP / M M 222 222 C C P P / M M 2 2 2 2 C P P / MM MM 2 2 C PPPP / M M M 2 2 C C P / M M 2.. 2 CCC P / M M 22222.. 22222 Implementace na Sharp MZ-800 VERZE: 1.2 Jiří Lamač

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Datové struktury a datové typy.

Datové struktury a datové typy. Datové struktury a datové typy. Základní datové typy. Odvozené datové typy. Základní datové struktury. Odvozené datové struktury. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz

Literatura. Zdroje informací. Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Úvod Jazyk Knihovny C++11 Úvod Úvod Jazyk Knihovny C++11 Literatura Seminář C++ Petr Peringer peringer AT fit.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 61266

Více

bohužel verze programu GENE, obsahuje Full Screen Editor 5 automatickou vylepsaná

bohužel verze programu GENE, obsahuje Full Screen Editor 5 automatickou vylepsaná 7 Z 2 Laser Cenius Pssembler to peníze nebo a ladících prostředků zjisti následující fakta: nepouži telná. jsou kompilace přímo z pásku jsou silná kostrbatá a pro lid získat programy, která s tím maljm

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný.

Přerušení POT POT. Přerušovací systém. Přerušovací systém. skok do obslužného programu. vykonávaný program. asynchronní událost. obslužný. 1 Přerušení Při výskytu určité události procesor přeruší vykonávání hlavního programu a začne vykonávat obslužnou proceduru pro danou událost. Po dokončení obslužné procedury pokračuje výpočet hlavního

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Abstraktní datový typ

Abstraktní datový typ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Abstraktní datový typ BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Katedra teoretické informatiky Miroslav Balík Fakulta informačních technologií

Více

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat

Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Zprávy Èes. Bot. Spoleè., Praha, 47: 159 178, 2012 159 Poznámky k pou ívání prùmìrných Ellenbergových indikaèních hodnot pøi analýze vegetaèních dat Notes to the use of mean Ellenberg indicator values

Více

Filtrace v prostorové oblasti

Filtrace v prostorové oblasti prostorová oblast (spatial domain) se vztahuje k obrazu samotnému - metody zpracování obrazu jsou zalo¾eny na pøímou manipulaci s pixely v obraze transformaèní oblast (transform domain) - metody zpracování

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù

a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù Pøeklady a jak na to Prùvodce pro zadavatele pøekladù JTP Jednota tlumoèníkù a pøekladatelù www.jtpunion.org ITI Institute of Translation & Interpreting www.iti.org.uk Pro zákazníky, kteøí neznají jazyk,

Více

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák

Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl. Václav Èermák ,./ 'B~l~fAnll Èeské Statistické Spoleènosti t.1. /eden2002, roèník 13 Motto: "Vždy je to tak prosté, paní Watsonová!" (Z rozhlasového detektivního seriálu) Èím mìøit variabilitu okolo harmonického pmmìruxl

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC

Prezentace a vysvětlení programového prostředí NXC Úvod Další jazyk, který je možno použít pro programování NXT kostky je NXC Not exatly C Na rozdíl od jazyku NXT-G, kde jsme vytvářeli program pomocí grafických prvků přesněji řečeno pomocí programovacích

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

Kuchaøka kompetentního uèení

Kuchaøka kompetentního uèení Kuchaøka kompetentního uèení Kolektiv autorù - uèitelù ze škol: Základní škola T. G. Masaryka Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická Hrádek nad Nisou Základní škola Donín Základní škola praktická a mateøská

Více