) skoky (nepodmínìné a podmínìné) þneproduktivníÿ operace. pomìrnì dlouhá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ") skoky (nepodmínìné a podmínìné) þneproduktivníÿ operace. pomìrnì dlouhá"

Transkript

1 Strojový kód instrukce = pøíkaz (zakódovaný jako þèísloÿ) Obsahuje (popø. mù¾e obsahovat) tyto informace: h1 co se má provést (jaká operace) h2 s èím se to má provést (operandy) a kam se má ulo¾it výsledek h3 kde se má pokraèovat (adr. násl. instr.) Tyto informace mohou být obsa¾eny : explicitnì v instrukci Pø.: poèítaè SAPO 5 adresové instrukce: h1... tzv. operaèní znak h adresa h adresy následující instrukce pøi záporném a nezáporném výsledku zèásti explicitnì v instrukci, zèásti urèeny implicitnì architekturou procesoru, ) napø.: h1... operaèní znak OZ instrukce h2... adresová èást instrukce h3... von Neumannova koncepce ) dal¹í instrukce na následující adrese architektura operaèní kód = soubor instrukcí: OZ operace Strojový kód 2 dále pøedpokl.: von Neumannova koncepce ) ) ový èítaè PC [Program Counter] obsahuje adresu následující instrukce ) skoky (nepodmínìné a podmínìné) þneproduktivníÿ operace ) krat¹í instrukce 3 adresová instrukce: OZ a 1 a 2 a 3 þnejpøirozenìj¹íÿ: 2 operandy + 1 výsledek napø.: ha 1 i,ha 2 i!a 3 pomìrnì dlouhá 2 adresová instrukce: OZ a 1 a 2 výsledek se ukládá na místo prvního operandu napø.: ha 1 i,ha 2 i!a 1 je tøeba zavést þneproduktivníÿ operaci pøesun: Pø.: hxi,hyi!z ( hxi! z ha 2 i!a 1 hzi,hyi!z UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek Strojový kód 3 1 adresová instrukce: OZ a zvl. registr støadaè S [Accumulator] 1. operand a výsledek napø.: operace pøesunu: hai!s hsi,hai!s a hsi!a Pø.: hxi,hyi!z 8 < hxi! S hsi,hyi!s : hsi! z více støadaèù ) èíslo støadaèe 2 instrukce ) lze zavést operace mezi støadaèi Pø.: Motorola øada datové registry D 0,D 1,...,D 7 32 b odèítání 32 b: D n,! D n OZ: 9 n 0 B 9 instrukce: OZ adresa hd 3 i,h18 FF2018 FF23i!D 3 : 96B FF20 UPS c A. Pluháèek Zápis u strojový kód: strojové instrukce þèíslaÿ Pø.: Intel 8086 (zjednodu¹eno) AX støadaè 16 b A10401 h104105i!ax 2B haxi,h106107i!ax A30201 haxi! pracné ování i zmìny nepøehledný zápis vy¹¹í ovací jazyk (VPJ) (napø. Pascal) Pø.: a:=b, c omezení (zejm. pro þspeciálníÿ úèely) ménì efektivní (?) jazyk symbolických instrukcí (JSI): operaèní znak i adresy zapsány symbolicky Pø.: MOV AX,b SUB AX,c MOV a,ax UPS c A. Pluháèek

2 Vytváøení ù ve strojovém kódu v JSI vstupní data # Ideové schéma technické platformy (IBM PC{kompatibilní osobní poèítaè) asembler # ve strojovém kódu výstupní data VPJ: analogicky místo asembleru jiný pøekladaè (kompilátor) nìkdy: v JSI ve VPJ )! pøekladaè! modul moduly! spojovací [linker]! stroj. kód UPS c A. Pluháèek UPS c M. norek Øada procesorù Intel 80x86 rok tranz. MIPS [tis.] pøi MHz dat. adr *4004 2, , DX SX i486dx Pentium Pentium Pro Pentium II Pentium III Typy instrukcí X86 (=INSTRUKÈNÍ SOUBOR) pøesun dat (MOV,...,IN,OUT,...PUSH,POP,CLI,..) aritmetické i. (ADD,...,INC,..) logické i. (AND,...,XOR,...) posuvy (SHL,...,RCR,...) skoky (JMP,...,JC,JNC,...) cykly (LOOP,...,LOOPZ,...) pody (CALL,RET,...) pøeru¹ení (INT,IRET,...) instrukce pro práci s øetìzci 1981 IBM PC 1984 IBM PC-AT pseudoinstrukce (napø. deklarace promìnných DB,DW,..) makroinstrukce UPS c H. Kubátová { A. Pluháèek UPS c H. Kubátová

3 Registry procesorù øady 80x86 16 bitù = 2 8 bitù datové registry 0 AX 1 CX 2 DX 3 BX é 4 SP 5 BP 6 SI 7 DI segmentové registry 0 ES 1 CS 2 SS 3 DS IP 4 AH AL 0 5 CH CL 1 6 DH DL 2 7 BH BL 3 [Accumulator] [Counter] [Data] [Base] Ukazatel zásobníku [Stack Pointer] Bázový ) registr ( [Base Pointer] Indexregistry [Source Index] [Destination Index] zásobník data [Extra Segment] [Code Segment] [Stack Segment] [Data Segment] Programový èítaè [Instruction Pointer] Registry procesorù øady 80x86 2 registr pøíznakù FLAGS O D I T S Z A P C C CF pøenos [Carry] 2 P PF parita [Parity] 4 A AF pomocný pøenos [Auxiliary carry] 6 Z ZF nula [Zero] 7 S SF znaménko [Sign] 8 T TF krokování [Trap] 9 I IF pøeru¹ení [Interrupt] 10 D DF smìr [Direction] 11 O OF pøeplnìní [Overow] IF, TF a DF : ovlivòují èinnost procesoru ostatní: nastavovány nìkterými instrukcemi informace o výsledku operace FLAGS Registr pøíznakù [Status Flags] UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek vybrané instrukce 8086 (v JSI) pøesuny dat MOV kam,co... kam := co kam : segment. reg. co : segment. reg. konstanta nelze: segment. reg. : = konstanta : = Pø.: MOV AL,DH MOV DS,BX MOV SI,65 MOV prom,ax konstanta tzv. pøímý operand [immediate] rùzné zpùsoby zápisu hodnot: = 0FFFFH = B 65 = 41H = B = B = 'A' 3142H = '1B' zápis èísla musí zaèínat desítkovou èíslicí: FFFFH ¹patnì 0FFFFH dobøe nutný souhlas délek platí i pro dal¹í instrukce!!! Pø.: MOV AX,BL ¹patnì (16 b versus 8 b) deklarace promìnných : vyhrazení místa v pamìti (pro data) pøidìlení symbolických jmen pøíp. jejich inicializace (poèáteèní hodnoty) tzv. pseudoinstrukce: DB [Dene Bytes] slabiky (1 B = 8 b) DW [Dene Words] slova (2 B = 16 b) DD [Dene Dwords] dvojitá slova (4 B = 32 b). Pøíklad: bm DB? ; poè. hodn. není denována psvz DB 5 ; poè. hodn. = 5 tab DB 0FH, 5, '=' ; nahrazuje 3 deklarace text DB 'UPS' ; místo 'U', 'P', 'S' pole DB 3 DUP (8,?) ; místo 8,?, 8,?, 8,? prom DW? DB 1011B adr DD bm, prg ; þadresyÿ prg:. MOV AL,psvz ; bm =? MOV bm,al ;bm = 5 UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek

4 aritmetické operace Operandy a výsledek lze interpretovat jako: èísla v doplòkovém kódu, napø. (pro 1 B = 8 b): FF 16 (-1) 2h, ; i nezáporná èísla, napø. (pro 1 B = 8 b): FF 16 FF 16 = h0; i ADD,... := + : : konstanta nelze: : = + pøíznaky CF, OF,SFaZF: Pø.: ADD AL,BL nezáporná è. doplòkový kód pøíznaky AL BL AL+BL AL BL AL+BL CF OF SF ZF 7A 78 0 F2 7A 78 (-E) A FF A (-1) pozn.: dále se nastavují pøíznaky PF a AF aritmetické operace 2 ADC,... := + + CF SUB,... :=, analogické ADD, a¾ na pøíznak CF: <() CF : = 1 (, nezáporná èísla) zde: CF... tzv. výpùjèka [borrow] SBB,... :=,, CF CMP,..., stejné jako SUB, ale neukládá se výsledek nastaví se v¹ak pøíznaky! NEG... :=0, =, (uva¾uje se doplòkový kód) Pø.: MOV AL, NEG AL = 0FFH CF=1, ZF=0, SF=1, OF=0 INC... := + 1 nemìní se pøíznak CF DEC... :=, 1 nemìní se pøíznak CF UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek logické operace AND,... := ^ logický souèin OR,... := _ logický souèet XOR,... := souèet modulo 2 pøíznaky: CF : = 0 SF... výsl. < 0 ZF... výsl. = 0 OF : = AND OR XOR TEST,... ^ stejné jako AND, ale neukládá se výsledek nastaví se v¹ak pøíznaky! NOT... := negace (0 =1;1=0) Pø.: MOV DH,13H XOR DH,86H = 95H ZF=0, SF=1 NOT DH = 6AH ZF=0, SF=0 UPS c A. Pluháèek posuv posuv 8 >< posuvy logický SH [SHift] aritmetický SA [Shift Arithmetic] cyklický RO [ROtate] >: cyklický pøes C RC [Rotate through C] vlevo L [Left] vpravo R [Right] L SH C C C SA C - - C RO C - - C RC C SHL, o kolik o kolik = 1 CL analogicky: SHR, SAL,... RCL kromì pøíznaku C CF se mìní nìkteré dal¹í pøíznaky Pø.: MOV AX,1234H... AX = 1234H MOV CL,4 ROL AX,CL... AX = 2341H CF=1 UPS c A. Pluháèek 0 R

5 nepodmínìný skok JMP náv skoky náv... návì¹tí instrukce (nejjednodu¹¹í varianta): Pø.: MOV AX,1 1 h JMP NAVESTI 2 h COSI: ADD BX,CX NAVESTI: RCR AX,1 3 h podmínìné skoky : JC náv... je-li C=1, skok na náv (jinak nic) JNC náv... je-li C=0, skok na náv (jinak nic) Pø.: analogicky: AX := max (BX,CX) nezáporná èísla: MOV AX,BX CMP CX,BX JC OK MOV AX,CX OK: JZ, JNZ, JS, JNS, JO, JNO, JP, JNP skoky 2 podmínìné skoky orientované na srovnání : doplòkový nezáporná relace kód èísla < JL JB JLE JBE = JE JE 6= JNE JNE JGE JAE > JG JA E... Equal L... Less G... Greater B... Bellow A... Above podmínka skoku ( pøíslu¹né pøíznaky, napø.: JB... CF = 1 =) JB JC JBE... CF_ZF=1 JL... SFOF = 1 JGE... SFOF = 0 atd. pozn.: v pøedch. pøíkl. lze JC nahradit JB Pø.: AX := max (BX,CX) doplòkový kód : øe¹ení: vpøedch. pøíkl. JC nahradit JL rozsah podm. skokù :, vùèi IP Pø.: JC OK MOV AX,CX IP "128" #127# þdel¹íÿ skoky: opaèný podm. skok + nepodm. skok UPS c A. Pluháèek UPS c A. Pluháèek cykly Pø.: MOV CX,300 CYKL:.ḊEC CX ; mìní pøíznaky JNZ CYKL LOOP náv CX := CX, 1; je-li CX 6= 0, skok na náv nemìní pøíznaky Pø.: MOV CX,300 CYKL:..LOOP CYKL ; nemìní pøíznaky LOOPE náv CX := CX, 1; je-li CX 6= 0 a ZF = 1, skok na náv LOOPNE náv CX := CX, 1; je-li CX 6= 0 a ZF = 0, skok na náv LOOPZ náv jako LOOPE náv LOOPNZ náv jako LOOPNE náv rozsah skoku stejný jako u podmínìných skokù UPS c A. Pluháèek

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP 8. Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR. 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP 8. Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR. 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1 Y36SAP 8 Strojový kód Jazyk symbolických instrukcí asembler JSA pro ADOP a AVR 2007-Kubátová Y36SAP-strojový kód 1 Architektura souboru instrukcí, ISA - Instruction Set Architecture Vysoká Architektura

Více

Registry 32 bitové pro všeobecné použití: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP.

Registry 32 bitové pro všeobecné použití: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP. 1 Procesor i486 a vyšší - úvodní seznámení Procesory i486 a vyšší jsou v technické literatuře dobře dokumentovány, ale dokumentace je rozsáhlá a obsahuje pro začínajícího i zkušeného programátora mnoho

Více

Kubatova Y36SAP 9. Strojový kód ISA architektura souboru instrukcí střadačově, zásobníkově orientovaná, GPR Kubátová Y36SAP-ISA 1

Kubatova Y36SAP 9. Strojový kód ISA architektura souboru instrukcí střadačově, zásobníkově orientovaná, GPR Kubátová Y36SAP-ISA 1 Y36SAP 9 Strojový kód ISA architektura souboru instrukcí střadačově, zásobníkově orientovaná, GPR 2007-Kubátová Y36SAP-ISA 1 Architektura souboru instrukcí, ISA - Instruction Set Architecture Vysoká Architektura

Více

poèáteèní nastavení vyhodnocení efektivní pøeru¹ení ¹íøka datové sbìrnice: 1 slovo

poèáteèní nastavení vyhodnocení efektivní pøeru¹ení ¹íøka datové sbìrnice: 1 slovo Øadiè v u¾¹ím slova smyslu: øídicí poèítaèe (viz schéma poèítaèe von Neumannova typu) [control unit] v ¹ir¹ím slova smyslu: øídicí vùbec (napø. øadiè tiskárny, øadiè aritmetické jednotky, øadiè poèítaèe

Více

Popis instrukční sady procesoru ADOP

Popis instrukční sady procesoru ADOP instrukční sady procesoru ADOP ČVUT FEL, 2008 K. Koubek, P. Bulena Obsah instrukční sady...5 Univerzální registry...5 Registr příznaků FR...5 Standardní význam příznaků...6 Přehled instrukcí...7 ADD Add...8

Více

Programátorský model x86

Programátorský model x86 Úvod Programátorský model x86 - programátorským modelem se rozumí soubor vlastností a fyzických souèástí procesoru, které ovlivòují jeho programování v nízkoúrovòových jazycích - zejména popisuje uspoøádání

Více

Procesor z pohledu programátora

Procesor z pohledu programátora Procesor z pohledu programátora Terminologie Procesor (CPU) = řadič + ALU. Mikroprocesor = procesor vyrobený monolitickou technologií na čipu. Mikropočítač = počítač postavený na bázi mikroprocesoru. Mikrokontrolér

Více

Assembler - 2.část. poslední změna této stránky: Zpět

Assembler - 2.část. poslední změna této stránky: Zpět 1 z 9 19.2.2007 7:51 Assembler - 2.část poslední změna této stránky: 9.2.2007 1. Příznaky (flagy) Zpět Flagy (česky podivně "příznaky", proto používám výhradně anglický název) jsou výlučnou záležitostí

Více

Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA. 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1

Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA. 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1 Procesory, mikroprocesory, procesory na FPGA 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 1 Od sekvenčních automatů k mikroprocesorům 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 2 30.1.2013 O. Novák, CIE 11 3 Architektura počítačů Von Neumannovská,

Více

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška I. 10. 10. 2014 1 / 21

Petr Krajča. Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci. Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška I. 10. 10. 2014 1 / 21 Operační systémy Úvod do Operačních Systémů Petr Krajča Katedra informatiky Univerzita Palackého v Olomouci Petr Krajča (UP) KMI/YOS: Přednáška I. 10. 10. 2014 1 / 21 Organizační informace email: petr.krajca@upol.cz

Více

8. Laboratoř: Aritmetika a řídicí struktury programu

8. Laboratoř: Aritmetika a řídicí struktury programu 8. Laboratoř: Aritmetika a řídicí struktury programu Programy v JSA aritmetika, posuvy, využití příznaků Navrhněte a simulujte v AVR studiu prográmky pro 24 bitovou (32 bitovou) aritmetiku: sčítání, odčítání,

Více

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP - 13. procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC. 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1

Kubatova 19.4.2007 Y36SAP - 13. procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC. 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1 Y36SAP - 13 procesor - control unit obvodový a mikroprogramový řadič RISC 19.4.2007 Y36SAP-control unit 1 Von Neumannova architektura (UPS1) Instrukce a data jsou uloženy v téže paměti. Paměť je organizována

Více

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus

Činnost CPU. IMTEE Přednáška č. 2. Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Činnost CPU Několik úrovní abstrakce od obvodů CPU: Hodinový cyklus fáze strojový cyklus instrukční cyklus Hodinový cyklus CPU je synchronní obvod nutné hodiny (f CLK ) Instrukční cyklus IF = doba potřebná

Více

Předmluva 13 Použité konvence 14. KAPITOLA 1 Základní číselné soustavy a pojmy Číselné soustavy a převody 15 1.

Předmluva 13 Použité konvence 14. KAPITOLA 1 Základní číselné soustavy a pojmy Číselné soustavy a převody 15 1. 7 Předmluva 13 Použité konvence 14 KAPITOLA 1 Základní číselné soustavy a pojmy 15 1.1 Číselné soustavy a převody 15 1.2 Datové typy 18 KAPITOLA 2 Seznámení s mikroprocesory řady x86 21 2.1 Počítač obecně

Více

Michal Brandejs. Mikroprocesory Intel 8086 80486

Michal Brandejs. Mikroprocesory Intel 8086 80486 Michal Brandejs Mikroprocesory Intel 8086 80486 Copyright Michal Brandejs, 1991, 2010 Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno Michal Brandejs Mikroprocesory Intel 8086 80486 The following are

Více

Operační systémy 2. Přednáška číslo 1. Úvod do OS

Operační systémy 2. Přednáška číslo 1. Úvod do OS Operační systémy 2 Přednáška číslo 1 Úvod do OS Co je to operační systém (definice) Operační systém jsou ty programové moduly ve výpočetním systému, jež ovládají řízení prostředku, jimiž je tento výpočetní

Více

Strojový kód. Instrukce počítače

Strojový kód. Instrukce počítače Strojový kód Strojový kód (Machine code) je program vyjádřený v počítači jako posloupnost instrukcí procesoru (posloupnost bajtů, resp. bitů). Z hlediska uživatele je strojový kód nesrozumitelný, z hlediska

Více

Mikrořadiče řady 8051.

Mikrořadiče řady 8051. Mikrořadiče řady 8051 Řada obvodů 8051 obsahuje typy 8051AH, 8031AH, 8751H, 80C51, 80C31, 8052 a 8032 Jednotlivé obvody se od sebe liší technologií výroby a svojí konstrukcí Způsob programování je však

Více

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium Úvod

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium Úvod Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium Úvod Štruktúra procesorov Intel Pentium Základné inštrukcie Vetvenia a cykly Praktické programovanie jednoduchých assemblerových funkcií Autor: Peter Tomcsányi,

Více

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů).

Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS SPIM. MIPS - prostředí NMS NMS. 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Strojový kód k d a asembler procesoru MIPS Použit ití simulátoru SPIM K.D. - cvičení ÚPA 1 MIPS - prostředí 32 ks 32bitových registrů ( adresa registru = 5 bitů). Registr $0 je zero čte se jako 0x0, zápis

Více

Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80

Program Světla pro mikropočítač PMI-80 Program "Světla" pro mikropočítač PMI-80 Dokument věnovaný mikropočítači PMI-80, jeho programování a praktickým ukázkám. Verze dokumentu:. Autor: Blackhead Datum: rok 1997, 4.3.004 1 Úvod Tento program

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek

Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Pohled do nitra mikroprocesoru Josef Horálek Z čeho vycházíme = Vycházíme z Von Neumannovy architektury = Celý počítač se tak skládá z pěti koncepčních bloků: = Operační paměť = Programový řadič = Aritmeticko-logická

Více

Pohled do nitra mikroprocesoru

Pohled do nitra mikroprocesoru Pohled do nitra mikroprocesoru Obsah 1. Pohled do nitra mikroprocesoru 2. Architektury mikroprocesorů 3. Organizace cvičného mikroprocesoru 4. Registry v mikroprocesoru 5. Aritmeticko-logická jednotka

Více

A51 MACRO ASSEMBLER POKUSNY PROGRAM DATE 10/3/007 PAGE 1

A51 MACRO ASSEMBLER POKUSNY PROGRAM DATE 10/3/007 PAGE 1 Demonstrač nítext k předná š ce Mikroprocesory v přístrojové technice, kat. měření. A51 MACRO ASSEMBLER POKUSNY PROGRAM DATE 10/3/007 PAGE 1 MS-DOS MACRO ASSEMBLER A51 V4.4 OBJECT MODULE PLACED IN DEMC.OBJ

Více

Assembler - 4.část. poslední změna této stránky: 9.2.2007. Zpět

Assembler - 4.část. poslední změna této stránky: 9.2.2007. Zpět 1 z 11 19.2.2007 7:51 Assembler - 4.část poslední změna této stránky: 9.2.2007 Zpět 1. Proměnlivý počet parametrů Funkce s proměnlivým počtem parametrů lze v Assembleru implementovat stejně jako v C++.

Více

MCP BIOS řídicí jednotky Kit386EXR

MCP BIOS řídicí jednotky Kit386EXR MCP BIOS řídicí jednotky Kit386EXR ZÁKLADNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ Příručka uživatele a programátora SofCon spol. s r.o. Střešovická 49 162 00 Praha 6 tel/fax: +420 220 180 454 E-mail: sofcon@sofcon.cz www:

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Historie První počítače v dnešním slova smyslu se začaly objevovat v průběhu 2. světové války a těsně po ní. Největší vliv na utváření představ, jak by počítače měly být konstruovány,

Více

Semestrální práce z předmětu. Jan Bařtipán / A03043 bartipan@studentes.zcu.cz

Semestrální práce z předmětu. Jan Bařtipán / A03043 bartipan@studentes.zcu.cz Semestrální práce z předmětu KIV/UPA Jan Bařtipán / A03043 bartipan@studentes.zcu.cz Zadání Program přečte ze vstupu dvě čísla v hexadecimálním tvaru a vypíše jejich součet (opět v hexadecimální tvaru).

Více

Mikroprocesor Intel 8051

Mikroprocesor Intel 8051 Mikroprocesor Intel 8051 Představení mikroprocesoru 8051 Mikroprocesor as jádrem 8051 patří do rodiny MSC51 a byl prvně vyvinut firmou Intel v roce 1980, což znamená, že zanedlouho oslaví své třicáté narozeniny.

Více

RISC a CISC architektura

RISC a CISC architektura RISC a CISC architektura = dva rozdílné přístupy ke konstrukci CPU CISC (Complex Instruction Set Computer) vývojově starší přístup: pomoci konstrukci překladače z VPP co nejpodobnějšími instrukcemi s příkazy

Více

Princip funkce počítače

Princip funkce počítače Princip funkce počítače Princip funkce počítače prvotní úlohou počítačů bylo zrychlit provádění matematických výpočtů první počítače kopírovaly obvyklý postup manuálního provádění výpočtů pokyny pro zpracování

Více

4-1 4. Přednáška. Strojový kód a data. 4. Přednáška ISA. 2004-2007 J. Buček, R. Lórencz

4-1 4. Přednáška. Strojový kód a data. 4. Přednáška ISA. 2004-2007 J. Buček, R. Lórencz 4-4. Přednáška 4. Přednáška ISA J. Buček, R. Lórencz 24-27 J. Buček, R. Lórencz 4-2 4. Přednáška Obsah přednášky Násobení a dělení v počítači Základní cyklus počítače Charakteristika třech základní typů

Více

Architektury počítačů a procesorů

Architektury počítačů a procesorů Kapitola 3 Architektury počítačů a procesorů 3.1 Von Neumannova (a harvardská) architektura Von Neumann 1. počítač se skládá z funkčních jednotek - paměť, řadič, aritmetická jednotka, vstupní a výstupní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/

Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Y36SAP http://service.felk.cvut.cz/courses/y36sap/ Úvod Návrhový proces Architektura počítače 2007-Kubátová Y36SAP-Úvod 1 Struktura předmětu Číslicový počítač, struktura, jednotky a jejich propojení. Logické

Více

Úroveň strojového kódu 32-bitový procesor Intel Pentium

Úroveň strojového kódu 32-bitový procesor Intel Pentium Úroveň strojového kódu 32-bitový procesor Intel Pentium Štruktúra 32-bitových procesorov Intel Pentium Základné inštrukcie Vetvenia a cykly Práca so zásobníkom Adresovanie pamäte Pravidlá pre assemblerové

Více

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze:

CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze: CHARAKTERISTIKA PROCESORU PENTIUM První verze: Verze Pentia 200 Mhz uvádělo se 330 MIPS (srovnávalo se s 54 MIPS procesoru 486DX2-66). Struktura Pentia Rozhraní 64 bitů datová sběrnice, 32 bitů adresová

Více

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig

3.7.5 Znaménkové operátory Násobící operátory Rùzné operátory Základní objekty Konstanty Sig OBSAH Úvod 11 Signály v èíslicových systémech 13 2.1 Dvojstavové signály... 14 2.2 Tøístavové signály... 16 2.3 Dynamické parametry èíslicových signálù... 16 Jazyk VHDL 19 3.1 Historie, souèasnost, budoucnost

Více

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1

Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Struktura a architektura počítačů (BI-SAP) 1 doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologii

Více

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte

Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium. Adresovanie pamäte Úroveň strojového kódu procesor Intel Pentium Pamäťový operand Adresovanie pamäte Priama nepriama a indexovaná adresa Práca s jednorozmerným poľom Praktické programovanie assemblerových funkcií Autor:

Více

Testování jednotky ALU a aplikace metody FMEA

Testování jednotky ALU a aplikace metody FMEA Testování jednotky ALU a aplikace metody FMEA Bc. Jiří Sobotka, Vysoké Učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Purkyňova 118, 612 00 Brno, Česká

Více

Virtuální počítač. Uživatelský program Překladač programovacího jazyka Operační systém Interpret makroinstrukcí Procesor. PGS K.

Virtuální počítač. Uživatelský program Překladač programovacího jazyka Operační systém Interpret makroinstrukcí Procesor. PGS K. Virtuální počítač Uživatelský program Překladač programovacího jazyka Operační systém Interpret makroinstrukcí Procesor Virtuální počítač Překladač Překladač : Zdrojový jazyk Cílový jazyk Analytická část:

Více

Semestrální práce z předmětu ÚPA MIPS

Semestrální práce z předmětu ÚPA MIPS Semestrální práce z předmětu ÚPA MIPS Jméno a příjmení: Martin Sloup Osobní číslo: A04372 Datum odevzdání: 21. prosince 2006 E-mail: msloup@students.zcu.cz Zadání Program převede signed integer na jeho

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Michal Brandejs. Mikroprocesory Intel Pentium

Michal Brandejs. Mikroprocesory Intel Pentium Michal Brandejs Mikroprocesory Intel Pentium Copyright Michal Brandejs, 1994, 2010 Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno Michal Brandejs Mikroprocesory Intel Pentium The following are trademarks

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Zjednodušené schéma systému z základ hardware pro mainframe tvoří: operační pamět - MAIN / REAL STORAGE jeden

Více

Popis instrukční sady - procesory PIC Aritmetické a logické operace

Popis instrukční sady - procesory PIC Aritmetické a logické operace Popis instrukční sady - procesory PIC Aritmetické a logické operace ADDLW - ADD Literal and W ADDLW k (W+k) W Sečte obsah registru W s konstantou k, výsledek uloží do registru Ovlivňuje: C, DC, Z ADDWF

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 5 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2015, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód

B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód B. Sčítání,odčítání adoplňkovýkód číselné soustavy a řádová mřížka sčítání a odčítání racionálních a celých čísel úplná a poloviční sčítačka sčítačka s postupným šířením přenosu a s predikcí přenosů sčítání

Více

Informace o nových učebních textech

Informace o nových učebních textech Informace o nových učebních textech Pro studenty 3. ročníků oboru Elektronické počítače byly vydány tyto učební texty: 1) Elektronické počítače 1 (vydání říjen 2009) autor: Ing. Miroslav Škop 2) Jazyk

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh. Ing. Hodál Jaroslav, Ph.D. VY_32_INOVACE_25 09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy programování a algoritmizace úloh Operátory Autor:

Více

Překladač - Assembler, úloha SW_ UART

Překladač - Assembler, úloha SW_ UART Překladač - Assembler, úloha SW_ UART Přednáška 2 - část A3B38MMP, 2014 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT - FEL Praha, kat. měření 1 Náplň Úloha UART, specifikace

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informační systémy 2 Obsah: Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informační systémy 2 03 Informační systémy

Více

+---------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------+ AA SSSS MM MM AAAA SS SS MMM MMM AA AA SS MM M M MM AA AA SSSSS MM M M MM

Více

ý ů č č Í ď ř č ý ř ý č č ď č ř ý ř ó Í ř č ď ď ř ů ý ý Š ř ďý ř Ž č č ý ř ý ř ř ý ý čř ď É Ř Ě ý č ů ř ď č č ř ý ř ý č č ý č ř ď ř ů ý ř ř č ř ď ď ď ý ý č ď ů ů ů ř ď ď ř č č ý č ď ř ď ý ý ý ď ů ř ř ď

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

Adresní mody procesoru

Adresní mody procesoru Adresní mody procesoru K.D. - přednášky 1 Obecně o adresování Různé typy procesorů mohou mít v instrukci 1, 2 nebo více adres. Operandy mohou ležet v registrech nebo v paměti. Adresní mechanismus procesoru

Více

Základy digitální techniky

Základy digitální techniky Základy digitální techniky Binarna aritmetika. Tabulky Karno. Operace logické a aritmetické; Binarna aritmetika. č. soust zákl. Abeceda zápis čísla binarní B=2 a={0,1} 1100 oktalová B=8 a={0,1,2,3,4,5,6,7}

Více

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2

Základy informatiky. 2. Přednáška HW. Lenka Carr Motyčková. February 22, 2011 Základy informatiky 2 Základy informatiky 2. Přednáška HW Lenka Carr Motyčková February 22, 2011 Základy informatiky 1 February 22, 2011 Základy informatiky 2 February 22, 2011 Základy informatiky 3 February 22, 2011 Základy

Více

REbejs. 1. workshop (draft0)

REbejs. 1. workshop (draft0) REbejs 1. workshop (draft0) Pojetí workshopu 1 14 dní Rychle a prakticky Teorie až později Podrobný slidy s klikacíma URL ke stažení na wiki Trochu ARM Crackme: jednoúčelový program pro reverzování, bez

Více

Jiøí Pinker MIKROPROCESORY A MIKROPOÈÍTAÈE Praha 2004 Je mojí milou povinností podìkovat panu Ing. Františku Kostkovi, CSc., za peèlivé pøeètení rukopisu a za cenné pøipomínky. Obsahu i formì knihy to

Více

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód

Procesor. Procesor FPU ALU. Řadič mikrokód Procesor Procesor Integrovaný obvod zajišťující funkce CPU Tvoří srdce a mozek celého počítače a do značné míry ovlivňuje výkon celého počítače (čím rychlejší procesor, tím rychlejší počítač) Provádí jednotlivé

Více

Universita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mikroprocesorová technika. Semestrální práce

Universita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky. Mikroprocesorová technika. Semestrální práce Universita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Mikroprocesorová technika Semestrální práce Jméno: Chmelař Pavel Datum: 14. 5. 2008 Úkol: Příklad č. 1 V paměti dat je uložen blok 8 b čísel se

Více

Y36SAP - aritmetika. Osnova

Y36SAP - aritmetika. Osnova Y36SAP - aritmetika Čísla se znaménkem a aritmetické operace pevná a pohyblivá řádová čárka Kubátová 2007 Y36SAP-aritmetika 1 Osnova Zobrazení záporných čísel Přímý, aditivní a doplňkový kód a operace

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Procesor V přednášce byly použity (se souhlasem vydavatelství) obrázky z knihy Paterson, D., Henessy, V.: Computer Organization and Design, The HW/SW Interface. Elsevier, ISBN: 978-0-12-370606-5

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Překladač - Assembler. kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, X38MIP Přednáška 3 - část. J. Fischer

Překladač - Assembler. kat. měření, ČVUT - FEL, Praha A3B38MMP, X38MIP Přednáška 3 - část. J. Fischer Překladač - Assembler Přednáška 3 - část A3B38MMP, X38MIP -2011 kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2012,J.Fischer, kat. měření, ČVUT - FEL 1 Náplň Úloha UART, specifikace zadání, vysvětlení

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače.

Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. 1 Architektura počítačů Pojem architektura je převzat z jiného oboru lidské činnosti, než počítače. Neurčuje jednoznačné definice, schémata či principy. Hovoří o tom, že počítač se skládá z měnších částí

Více

Architektury VLIW M. Skrbek a I. Šimeček

Architektury VLIW M. Skrbek a I. Šimeček Architektury VLIW M. Skrbek a I. Šimeček xsimecek@fit.cvut.cz Katedra počítačových systémů FIT České vysoké učení technické v Praze Ivan Šimeček, 2011 MI-PAP, LS2010/11, Predn.3 Příprava studijního programu

Více

Jazyk symbolických adres

Jazyk symbolických adres Jazyk symbolických adres 1 Proč programovat v JSA Pro některé procesory resp. MCU jsou překladače JSA dostupnější. Některé překladače vyšších jazyků neumí využít určité speciální vlastnosti procesoru.

Více

Matematika I Ètvercové matice - determinanty

Matematika I Ètvercové matice - determinanty Matematika I Ètvercové matice - determinanty RNDr. Renata Klufová, Ph. D. Jihoèeská univerzita v Èeských Budìjovicích EF Katedra aplikované matematiky a informatiky Co u¾ známe? vektory - základní operace

Více

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata?

Číselné vyjádření hodnoty. Kolik váží hrouda zlata? Čísla a logika Číselné vyjádření hodnoty Au Kolik váží hrouda zlata? Dekadické vážení Když přidám osmé závaží g, váha se převáží => závaží zase odeberu a začnu přidávat závaží x menší 7 závaží g 2 závaží

Více

Assembler x86. Studijní text pro předmět: Strojově orientované jazyky Petr Olivka. Katedra informatiky VŠB-TU Ostrava

Assembler x86. Studijní text pro předmět: Strojově orientované jazyky Petr Olivka. Katedra informatiky VŠB-TU Ostrava Assembler x86 Studijní text pro předmět: Strojově orientované jazyky Petr Olivka Katedra informatiky VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz http://poli.cs.vsb.cz c 2014 Obsah 1 Procesor i486 a vyšší

Více

Koncepce DMA POT POT. Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW.

Koncepce DMA POT POT. Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW. p 1 Koncepce DMA Při vstupu nebo výstupu dat se opakují jednoduché činnosti. Jednotlivé kroky lze realizovat pomocí speciálního HW. Čekání na připravenost V/V Přenos paměť V/V nebo V/V paměť Posun pointeru

Více

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy

1. ÚVOD. Analogové a číslicové veličiny. Analogové a číslicové zobrazení signálů. Zaměření učebnice ČÍSELNÉ SOUSTAVY. Obvyklé číselné soustavy Obsah 5 Obsah: 1. ÚVOD 11 1.1 Analogové a číslicové veličiny 12 1.2 Analogové a číslicové zobrazení signálů 13 1.3 Zaměření učebnice 15 2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.1 Obvyklé číselné soustavy 16 17 2.2 Převody

Více

Programování v assembleru (vpa)

Programování v assembleru (vpa) Programování v assembleru (vpa) (pomocný studijní text) Ing,. Jan Roupec, Ph.D., Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně Brno, listopad 2004 Obsah 0 ÚVOD... 3 1 OPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A OPERACÍ...

Více

v aritmetické jednotce počíta

v aritmetické jednotce počíta v aritmetické jednotce počíta tače (Opakování) Dvojková, osmičková a šestnáctková soustava () Osmičková nebo šestnáctková soustava se používá ke snadnému zápisu binárních čísel. 2 A 3 Doplněné nuly B Číslo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3

Klimatizace. Třída: 4.C. Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT. Skupina: 3. Zpráva číslo: 3 Střední Průmyslová Škola Elektrotechnická Havířov Protokol do MIT Třída: 4.C Skupina: 3 Klimatizace Zpráva číslo: 3 Dne: 08.01.2007 Soupis použitých přístrojů: přípravek s μc 8051 přípravek s LCD přípravek

Více

Procesor. Základní prvky procesoru Instrukční sada Metody zvýšení výkonu procesoru

Procesor. Základní prvky procesoru Instrukční sada Metody zvýšení výkonu procesoru Počítačové systémy Procesor Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2006-1/17- Západočeská univerzita v Plzni Víceúrovňová organizace počítače Digital logic level Microarchitecture level Processor Instruction

Více

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty

Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Čísla, reprezentace, zjednodušené výpočty Přednáška 4 A3B38MMP kat. měření, ČVUT - FEL, Praha J. Fischer A3B38MMP, 2014, J.Fischer, ČVUT - FEL, kat. měření 1 Čísla 4 bitová dec bin. hex. 0 0000 0 1 0001

Více

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1

Proměnné a parametry. predn_08.odt :00:38 1 Proměnné a parametry predn_08.odt 16.04.2007 14:00:38 1 Proměnné a parametry Jméno proměnné - identifikátor [a-za-z_][a-za-z_0-9]* Hodnota proměnné textový řetězec celočíselná hodnota - ne v sh Přesun

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura počítače České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Ver.1.10 J. Zděnek 2015 Struktura předmětu Systémová struktura počítače, procesor, paměti, periferní

Více

Architektura počítačů. Paměti počítačů

Architektura počítačů. Paměti počítačů Architektura počítačů Paměti počítačů Historie První počítače v dnešním slova smyslu se začaly objevovat v průběhu 2. světové války a těsně po ní. Největší vliv na utváření představ, jak by počítače měly

Více

řadič počítače část(jednotka) počítače/procesoru,

řadič počítače část(jednotka) počítače/procesoru, C. Řadiče úvod základní cyklus počítače(1) provádění některých operací přerušení základní cyklus počítače(2) řízení vlastnířadič mikroprogramovaný řadič horizontální horizontální/ vertikální klasický řadič

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

MIKROPOČÍTAČOVÉ SYSTÉMY

MIKROPOČÍTAČOVÉ SYSTÉMY MIKROPOČÍTAČOVÉ SYSTÉMY Jednočipové mikropočítače řady 805 Vytištěno z dokumentů volně dostupných na Webu Mikroprocesory z řady 805 Mikroprocesor 805 pochází z roku 980 a je vývojově procesorem relativně

Více

Instrukční soubory, registrové struktury, způsoby adresace. INP 2008 FIT VUT v Brně

Instrukční soubory, registrové struktury, způsoby adresace. INP 2008 FIT VUT v Brně Instrukční soubory, registrové struktury, způsoby adresace INP 2008 FIT VUT v Brně Základní registry počítače + datová cesta IR Příznaky CC M DR PC MAR ALU Operand Výsledek DR - datový registr; přes který

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru

Další aspekty architektur CISC a RISC Aktuálnost obsahu registru Cíl přednášky: Vysvětlit principy práce s registry v architekturách RISC a CISC, upozornit na rozdíly. Vysvětlit možnosti využívání sad registrů. Zabývat se principy využívanými v procesorech Intel. Zabývat

Více

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU

0RW\O3LFWXUH%R[ 7LPHU7LPHU Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích

Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích Architektury CISC a RISC, uplatnění v personálních počítačích 1 Cíl přednášky Vysvětlit, jak pracují architektury CISC a RISC, upozornit na rozdíly. Zdůraznit, jak se typické rysy obou typů architektur

Více