4.přednáška Dlouhodobý majetek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.přednáška Dlouhodobý majetek"

Transkript

1 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání (zahrnutí do účetnictví, do dlouhodobého majetku): 1) dlouhodobosti užívání delší než jeden rok 2) vyšší hodnota : hmotný majetek - vyšší než 40 tisíc Kč nehmotný majetek vyšší než 60 tisíc Kč finanční majetek není stanoveno Od je ponecháno na účetní jednotce, jakou částku nižší než je uvedeno, si stanoví jako rozhodující pro zařazení do dlouhodobého majetku. Tato částka musí být stanovena na začátku účetního období a musí být uváděna v příloze účetní závěrky. 1/ pořizovací ceně Do pořizovací ceny dlouhodobého majetku nelze zahrnout: - penále, poplatky z prodlení a peněžní náhrady škod souvisejí s pořízením majetku, - výdaje na přípravu pracovníků pro nově pořizovaný majetek, - výdaje na zásobení nové výroby, - výdaje na biologickou rekultivaci, - další výdaje na přípravu a zabezpečení výstavby vzniklé po uvedení investice do užívání - daně dědické a darovací, které jsou spojeny s pořízením investice Sleva dodavatele /skonto/ vždy snižuje cenu pořízení. 2/ vlastních nákladech výroby - ve vlastní režii 3/ reprodukční pořizovací ceně

2 Účtování pořízení dlouhodobého majetku /hmotného i nehmotného/ Hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek lze pořídit: 1. nákupem /za úplatu/ 2. vlastní činností 3. bezúplatným nabytím Pořízení dlouhodobého majetku nákupem Účty dlouhodobého majetku 0. třída, skup. 01 nehmotný DM 02 hmotný odepisovaný DM 03 hm. neodepisovaný DM 06 finanční DM 04. skupina - Nedokončený DNM, DHM 05. skupiny Zálohy na DM 07., 08. skupiny Oprávky k DM 09. skupina Opravné položky k DM Doklady : Faktura přijatá Protokol o převzetí, Zápis o kolaudaci, Vyúčtování burzy, Výpis ze Střediska cenných papírů (DFM) (výpis z b.účtu, výdajový pokl.doklad, event. příjmový pokl.doklad) Schéma účtování: 041- Nedokončený DNM 01-Dlouh.nehmotný maj Nedokončený DHM 02-Dlouh.hm. maj. odepis Dodavatelé 03-Dlouh.hm.maj.neodepis. 221-Běžný účet, 211-Pokladna cena pořízení DM /fa/ vedlejší náklady pořízení /fa/ převedení DM do užívání v pořizovací ceně Jiné závazky vedlejší náklady pořízení /hrazené z B.Ú. či v hot./ clo zúčtované celním úřadem / Daň z přidané hodnoty/ částka DPH /v případě plátce DPH/

3 Daň z přidané hodnoty - se účtuje obdobně jako u nákupu materiálu Není-li účetní jednotka plátcem DPH a nakupuje-li od plátce DPH, tj. za cenu pořízení zvýšenou o DPH, pak tuto částku DPH neeviduje samostatně /nepoužívá ji pro vyúčtování daňové povinnosti/, ale zahrnuje ji jako součást pořizovací ceny do ocenění nakupovaného majetku či služby, což v konečné fázi představuje vyšší náklady na činnost ve srovnání s plátcem DPH, který ji do ceny nakupovaných výkonů nezahrnuje. A to je skutečnost, ke které nutné přihlížet při rozhodování o přihlášení se platbě DPH. Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností - mimořádně - náklady, které s pořízením vznikají, jsou běžně účtovány podle svého druhu na nákladové účty. - po dokončení je třeba částku, rovnající se vynaloženým nákladům z nákladů běžného období vyloučit /aktivovat-uvést do aktiv/, aby nezkreslovala hospodářský výsledek daného období. Děje se tak prostřednictvím výnosových účtů ve skupině 62 Aktivace. Různé MD účty aktiv,závazků D MD 5. účtová třída D Běžně: náklady spojené s tvorbou aktiva MD 62. aktivace D MD 01.,02. D uvedení do provozu (vlastní náklady výroby) Aktivace je podmínkou pro správné a pravdivé vyčíslení hospodářského výsledku účetní jednotky; jejím základem a cílem je souměřitelnost nákladů a výkonů /věcná a časová/

4 Příklad: Výroba zařízení pro vlastní potřebu Kč MD D 1 Materiál čerpaný na výrobu zařízení ze skladu Mzdy (pro jednoduchost se neuvažuje pojištění) Ostatní náklady (neuvaž. se DPH) Úhrada ostatních nákladů Úhrada mezd Aktivace zařízení (nákladové účty položky ) 7 Zařazení do užívání Pořízení majetku bezúplatným nabytím Za takovýto způsob nabytí lze považovat nabytí a/ darem b/ majetek dosud neevidovaný, nebo přebytek zjištěný při inventarizaci c/ jako nepeněžitá úhrada vkladu do společnosti ad a/ Hmotný majetek získaný darem MD 413-Ostatní kap.fondy D MD042 Nedokončený DHM D MD 022 SMV D nabytí daru /reprodukční cena/ uvedení do provozu /reprodukční cena/ ad b) dosud v účetnictví neevidovaný. a) odepisovaný majetek - jako nabytí majetku plně odepsaného, tj. v reprodukční ceně jako přírůstek na majetkový účet a souvztažně na účet oprávek (viz dále). b) neodepisovaný - na příslušný majetkový účet a souvztažně jako přírůstek vlastních zdrojů na účtě Ostatní kapitálové fondy.

5 Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů Odpis = částka, která vyjadřuje snížení hodnoty majetku za jedno účetní období, účtován do nákladů Oprávky = částka vyjadřující snížení hodnoty majetku za celou dobu používání Účetní zachycení opotřební : 2 účty : 1) účet stavový, majetkový (01. a 02. skupina účtů) Majetek evidován ve vstupní (historické) ceně po celou dobu užívání 2) účet oprávek (opravný) (07. a 08. skupina účtů postupně narůstající výše oprávek v důsledku účtování odpisů Zůstatková cena = rozdíl mezi pořizovací cenou a aktuální výší oprávek Dlouhodobý majetek je uveden v rozvaze : Aktiva brutto korekce netto hodnota netto v min. obbobí Pravidla pro účtování odpisů (Zákon o dani z příjmu) : - jen do výše 100% pořizovací ceny majetku - pro odpisy účetní i daňové - není ze zákona povinné, - je možné je i na určitou dobu přerušit a opět stejným způsobem potom pokračovat. - zahájení odpisů v praxi začíná od počátku následujícího měsíce po uvedení do užívání.

6 Funkce odpisů : 1) vyjadřují postupnou ztrátu hodnoty majetku 2) doplňují náklady na plný objem prostředků, jejichž spotřebu výkon vyvolal 3) zajišťují tvorbu prostředků (fondů) na obnovu Odepisování v ČR je upraveno Zákonem o dani z příjmu = daňové odpisy Podnik může zohlednit opotřebení DM podle vlastních podmínek využití = = stanovit účetní odpisy - - nemusí se shodovat s daňovými - pro zjištění daňové povinnosti (základu daně) musí být použity pouze daňové odpisy, tzn. že podnik musí i v případě, že zvolí vlastní (účetní) způsob odepisování, vypočítat odpisy dle daňových předpisů (= odpisy vypočítávány dvakrát, ve dvou objemech, rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy je položkou, která dodatečně upravuje hospodářský výsledek na daňový základ) Daňové odpisy Zákon o dani z příjmu upravuje odepisování velmi podrobně, v několika rovinách : 1) odpisové skupiny - vymezení předpokládané doby použitelnosti v podobě odpisových skupin - zařazení (klasifikace) veškerého dlouhodobého majetku do odpisových skupin (v příloze uvedeného zákona) Odpisové skupiny majetku, 30 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů platné pro r. 2005: Odpisová skupina Doba odpisování 1 4 roky 3 10 let 4 20 let 5 30 let 6 50 let Pozn.: Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování, např. po rekonstrukci.

7 2) dva možné způsoby odepisování a) lineární a b) degresivní a dále + matematické postupy pro výpočet odpisů: lineárních - % sazba degresivních koeficient + jeho použití a) rovnoměrné (lineární) odepisování - odpisové sazby (v % pořizovací ceny), které se v jednotlivých odpisových skupinách liší : Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2 b) zrychlené /degresivní/ odepisování hmotného a nehmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto koeficienty : Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu Algoritmus výpočtu odpisu : v prvním roce - výše odpisů rovna podílu jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu platného v prvním roce odpisování odpis = PC / k v dalších obdobích - jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl již odepisován (n) 2 x ZC odpis = k-n

8 Příklad 1. Výpočet daňových degresivních odpisů - doba odepisování 4 roky, odpisová skupina 1. Nedošlo ani ke zvýšení hodnoty rekonstrukcí, ani ke změně doby odpisování novelizací zákona. Pořizovací cena majetku je Kč. Rok Výpočet odpisů Zůstatková cena /4 = x /(5-1) = x75 000/(5-2) = x25 000/(5-3) = Po dobu držení užívání dlouhodobého hmotného i nehmotného aktiva : 1) je aktivum odepisováno 2) je vedeno (evidováno) v pořizovací ceně (historické) 3) průběžné opravy majetku běžně do nákladů (provozních) 4) technické zhodnocení (modernizace, obnova) může zvýšit původní cenu majetku (viz dále) Další situace v účtování dlouhodobého hmotného majetku Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Různé situace, kdy k vyřazení dochází: a) majetek je plně odepsán, tj. oprávky = pořizovací cena b) majetek není plně odepsán, tj. oprávky jsou nižší než pořizovací cena c) majetek je vyřazován v důsledku škody, zpravidla není plně odepsán d) majetek je vyřazován v důsledku prodeje, zpravidla není plně odepsán

9 a) Vyřazení majetku po jeho odepsání oprávky = pořizovací cena Vyřazení se provede zápisem na straně snížení těch účtů na kterých je evidován, tj. na účtu majetkovém a na účtu oprávek: 022 Dlouhodobý hm. majetek 082 Oprávky k dl. hm. majetku PZ Pořizovací PZ Oprávky cena vyřazení majetku KZ 0,- KZ 0,- Dokladem pro účtování je protokol o vyřazení majetku. Příklad: PC = 100, Oprávky = Dlouhodobý hm. maj. 082 Oprávky k dl.hm.maj. PZ Pořiz. PZ Oprávky cena 100,- 100,- 100,- 100,- vyřazení majetku KZ 0,- KZ 0,-

10 b) Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl plně odepsán Účtují se dvě operace: 1) Nutno zaúčtovat dodatečný odpis zůstatkové ceny do nákladů - na vrub účtu 551 (dodatečný odpis) Náklady spojené s vyřazením, popř. získaný materiál či náhradní díly se účtují jako běžné provozní náklady, resp. výnosy. 2) pak je majetek účetně vyřazen z účtu oprávek a majetkového účtu (jako již zcela odepsaný) Schéma: 01.-Dlouhodobý nehm. majetek 07.-Oprávky k dl.nehm.m. 02.-Dlouhodobý hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. 551-Odpisy PZ pořiz. PZ oprávky cena 100,- 70,- 2. účetní vyřazení 100,- 1.doúčtování zůst.ceny 30,-

11 c) Vyřazení majetku prodejem Nutno zaúčtovat tři operace : - prodej - doúčtování zůstatkové ceny do oprávek - úbytek majetku účetní vyřazení (nyní plně odepsán) Schéma: Prodej majetku : PC = 100,- Oprávky = 70,- Prodejní cena = 40,- + DPH 641-Tržby z prodeje dl.majetku 311 Odběratelé (221-Běžný účet, 211-Pokladna) 343-Daň z přidané hodnoty 1. vystavená faktura za prodaný dl.majetek 40,- 47,6 DPH 7,6 01.-Dlouh.nehm.maj. 07.-Oprávky k dl.nehm.maj. 541-ZC prodaného 02.-Dlouh.hm. majetek 08.-Oprávky k dl.hm.maj. dlouhodobého maj. PZ pořiz.cena PZ 70,- 100,- 2.doúčtování zůst.ceny 30,- 3. účetní vyřazení 100,- KZ 0,- KZ 0,- Náklady (541) = 30,- Výnosy (641) = 40,- Výsledek z prodeje (zisk) +10,-

12 d) Vyřazení dlouhodobého majetku v důsledku poškození Nutno zaúčtovat dvě operace (jako při neúplně odepsaném majetku) : 1) doúčtovat zůstatkovou cenu = výše škody = mimořádný náklad, na účet 582 Škody 2) účetní vyřazení majetku (nyní je již odepsán, oprávky = pořiz.ceně): Příklad: Majetek v pořizovací ceně 100,- a oprávkách 85,- byl poškozen a je nutno ho vyřadit : 01.-Dlouhodobý nehm.maj. 07.-Oprávky k dl.nehm.maj. 02.-Dlouhodobý hm.maj. 08.-Oprávky k dl.hm.maj. 582-Škody PZ pořiz. PZ 85,- cena 100,- 1. doúčtování zůst.ceny 15,- 2. účetní vyřazení 100,- Zvláštní situace: e) Přeřazení z podnikání do osobního užívání - v podniku fyzické osoby, která vede podvojné účetnictví. - účet Účet individuálního podnikatele, (vložený kapitál a jeho změny) Přeřazení do osobního užívání = = snížení vlastního kapitálu odpovídající zůstatkové ceně vyřazovaného majetku, o ni se navýší oprávky, - pak je majetek účetně vyřazen : 01.,02.-Dlouhodobý maj. 07.,08.-Oprávky k DM 491-Účet ind.podnikatele PZ-pořiz. PZ 370,- PZ 4 000,- cena 500,- 1) přeřazení v zůst.ceně 130,- 2) účetní vyřazení 500,- KZ 3 700,- KZ 0,- KZ 0,-

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Účetnictví pro podnikatele přednášky

Účetnictví pro podnikatele přednášky Valder PEF přízemí č. dv. 24 Čt 13:00-14:00 valder@pef.czu.cz Účetnictví pro podnikatele - Valder - 2004 Cvičení z účetnictví II - Landová a kol. Účetnictví pro podnikatele www.nur.cz www.kacr.cz www.mfcr.cz

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7550 7557 NÁKLADY KAPITOLA 7 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7.1 Daňové a nedaňové náklady 7550 24 odst. 1 ZDP Daňově uznatelnými náklady (výdaji) pro zjištění základu daně z příjmů jsou náklady

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více