MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004"

Transkript

1 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

2 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves Pardubice - terminal Kralupy n. Vltavou - terminal Nové Město - pump station Velká Bíteš - pump station MND Ingolstadt Klobouky - pump station Vohburg an der Donau

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

4 MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost/a subsidiary Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika/czech Republic Vohburg an der Donau Spolková republika Německo/Germany tel.: tel.: fax: fax:

5 Obsah Table of contents A Základní údaje 2 1 Správní a výkonné orgány 8 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s Úvodní slovo předsedy představenstva 11 B Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 16 1 Ekonomika Údaje o činnosti 22 3 Údaje o majetku a finanční situaci společnosti 27 C Údaje o základním kapitálu 31 D Údaje o emitovaných cenných papírech 33 E Přehled příjmů členů představenstva, dozorčí rady a vedení přijatých od společnosti v roce F Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 42 G Ostatní informace o společnosti 44 1 Provoz ropovodů IKL a Družba a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves 44 2 Investiční činnost 46 3 Informační systémy 48 4 Personální a sociální politika 48 5 Integrovaný systém řízení 50 6 Ochrana životního prostředí 51 7 Havarijní a požární zabezpečení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 54 8 Vztahy s veřejností 57 H Dceřiná společnost MERO Pipeline GmbH 59 I Zpráva dozorčí rady 62 J Zpráva auditora a účetní závěrka společnosti k 31. prosinci K Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2004 dle 66a, odst. 9 obchodního zákoníku 124 A Company description 2 1 Administrative and executive bodies 8 2 MERO ČR, a. s. organisation structure 10 3 Introduction from the Board of Directors Chairman 11 B Board of Directors report on Company business activities and the state of its assets financial results 16 2 Business activities 22 3 Company assets and financial situation 27 C Basic capital 31 D Securities 33 E Remuneration of Board of Directors and Supervisory Board members and Management received from the Company in F Persons responsible for the annual report and the financial statements audit 42 G Other Company information 44 1 Operation of the IKL and Družba pipelines and the Nelahozeves Central Oil Tank Facility 44 2 Investments 46 3 Information systems 48 4 Personnel and social policy 48 5 Integrated Management System 50 6 Environmental protection 51 7 Emergency and fire safety, workplace safety and health protection 54 8 Public relations 57 H MERO Pipeline GmbH (a subsidiary) 59 I Report of the Supervisory Board 63 J Auditors Report and Company financial statements at 31 December K Report on Relations Between Related Parties at 31 December 2004 pursuant to 66a(9) of the Commercial Code 124 1

6 A Základní údaje A Company description Firma: MERO ČR, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Datum vzniku: 1. ledna 1994 Akcionář: Fond národního majetku ČR (100%) Základní kapitál: tis. Kč IČO: DIČ: CZ Předmět podnikání (dle čl. 6 stanov společnosti): nákup a prodej ropy a ropných výrobků přeprava ropy ropovodem a skladování ropy organizace a řízení výstavby ropovodů provozování ropovodů zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení pronájem a půjčování věcí movitých poskytování technických služeb Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Majetkové účasti: Název společnosti: Sídlo: MERO Pipeline GmbH MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN Podíl MERO ČR, a. s., na základním kapitálu: tis. Kč (100 %) Rozhodující předmět činnosti: provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN výstavba ropovodu na území SRN přeprava a skladování ropy poskytování telekomunikačních služeb na území SRN Company name: MERO ČR, a. s. Legal form: joint-stock company Registered office: Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou Incorporation date: 1 January 1994 Shareholder: Fond národního majetku ČR (National Property Fund of the Czech Republic; 100%) Basic capital: TCZK 8,430,921 Business registration No. (IČ): Tax registration No. (DIČ): CZ Company object (pursuant to Article 6 of the Company Statutes): purchase and sale of oil and oil products pipeline transport of oil and oil storage organisation and management of oil pipeline construction projects operation of pipelines establishment, assembly, maintenance and servicing of telecommunication facilities lease and lending of movables provision of technical services The Company was established under Czech law and the Commercial Code and is registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section B, Entry No Ownership interests: Company name: Registered office: MERO Pipeline GmbH MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, Germany MERO ČR share in basic capital: TCZK 233,648 (100%) Company object: operation and maintenance of the IKL oil pipeline in Germany pipeline construction in Germany transport and storage of oil provision of telecommunication services in Germany 2

7 MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 14 ropných nádrží s celkovou skladovací kapacitou m 3. MERO ČR, a. s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a. s., Kralupy nad Vltavou a MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku. Naše společnost je recertifikována renomovanou společností DET NORSKE VERITAS AS současně dle norem ISO 9001, ISO a OHSAS 18001, což dohromady tvoří integrovaný systém řízení, který sestává z již zmiňovaného systému EMS dle ISO 14001, dále pak systému managementu jakosti dle ISO 9001 a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001, resp. Směrnice Rady 96/82/ES. Nedílnou součástí integrovaného systému řízení je již zavedený systém personálního řízení, systém finančního řízení, systém řízení ochrany dat, pipeline integrity management a další subsystémy. MERO ČR, a. s. (mezinárodní ropovody, meaning international oil pipelines ), the owner and operator of the Czech sections of the Družba and IKL pipelines, is the only entity transporting oil to the Czech Republic and the most important company storing strategic emergency oil reserves. Both pipelines run into the Central Oil Tank Facility in Nelahozeves, which has a total of 14 oil tanks with a total storage capacity of 1,300,000 m 3. MERO ČR, a. s. was established on January 1, 1994 by a merger of PETROTRANS, a. s. Kralupy nad Vltavou and MERO IKL, a. s., Kralupy nad Vltavou. As a result, the operation of the Družba pipeline and what at the time was the construction of IKL were integrated into one unit. The Company was re-certified by the renowned firm DET NORSKE VERITAS AS for ISO 9001, ISO and OHSAS norms, thus constituting an integrated management system comprising the aforementioned ISO certified EMS, ISO certified quality management system and an occupational safety and health protection system certified according to OHSAS and Council Directive 96/82/EC, respectively. The existing HR management system, finance management system, data protection management system, pipeline integrity management and some other subsystems are integral parts of the integrated management system. 3

8 Historie MERO ČR, a. s Vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina, 1991 založena Transpetrol, a. s., Bratislava, která provozovala přepravní systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992, 1992 vznik Chemopetrol IKL, spol. s r. o., kterou založili vlastníci rafinerií, Chemopetrol, s. p., Litvínov a Kaučuk, s. p., Kralupy nad Vltavou pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, 1. ledna 1993 vznik Petrotrans, a. s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a. s., dva subjekty - Transpetrol, a. s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s., v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba, 1. října 1993 transformace Chemopetrol IKL, spol. s r. o., na akciovou společnost s názvem MERO IKL, a. s., v souladu s vládní koncepcí restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu výstavby ropovodu IKL, 1. listopadu 1993 majetek Petrotrans, a. s., převeden na Fond národního majetku ČR, který se stal jejím jediným akcionářem, 1. ledna 1994 vznik MERO ČR, a. s., sloučením Petrotrans, a. s., a MERO IKL, a. s. History of MERO ČR, a. s Construction and commissioning of Družba, a pipeline operated by Benzina (state-run enterprise) until 1991, 1991 Establishment of Transpetrol, a. s., Bratislava, a company operating the transport system of the Družba pipeline in the territory of what was still Czechoslovakia at the time until the end of 1992, 1992 Establishment of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., a company founded by the refinery owners Chemopetrol, s. p. Litvínov and Kaučuk, s. p. Kralupy nad Vltavou, for the construction of the Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL) pipeline and the Nelahozeves Central Oil Tank Facility, 1 January 1993 Establishment of Petrotrans, a. s., founded by the Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (Transpetrol, a. s. was divided into two entities upon the split of Czechoslovakia Transpetrol, a. s. in Slovakia and Petrotrans, a. s. in the Czech Republic); the company s task was to ensure the transport of oil to refineries in the Czech Republic via the Družba pipeline, 1 October 1993 Transformation of Chemopetrol IKL, spol. s r. o. into a joint-stock company called MERO IKL, a. s. in accordance with the government s policy of restructuring refineries and the petrochemical industry and with the objective of enabling the National Property Fund of the Czech Republic to become involved in funding the IKL pipeline construction project, 1 November 1993 The assets of Petrotrans, a. s. transferred to the National Property Fund of the Czech Republic, which became the sole shareholder, 1 January 1994 MERO ČR, a. s. established by merging Petrotrans, a. s. and MERO IKL, a. s. 4

9 Historie dceřiné společnosti MERO Pipeline GmbH 24. dubna 1991 Založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN, únor 1993 Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol IKL, spol. s r. o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL, a. s., 1. ledna 1994 jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO ČR, a. s., prosinec 1996 změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště a administrativní budovy. History of MERO Pipeline GmbH (a subsidiary) 24 April 1991 The Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic established Chemopetrol Pipeline, GmbH, a company with its head office in Munich, which is building the IKL pipeline in Germany, February 1993 The ownership of Chemopetrol Pipeline, GmbH, transferred to Chemopetrol IKL, spol. s r. o.; after the transformation of Chemopetrol IKL, spol. s r. o., ownership was transferred to MERO IKL, a. s., 1 January 1994 MERO ČR, a. s. became the sole partner in Chemopetrol Pipeline, GmbH, December 1996 The name of Chemopetrol Pipeline, GmbH changed to MERO Pipeline GmbH, the company s head office moved from Munich to Vohburg an der Donau, a Bavarian town near Ingolstadt where the construction of an oil tank facility and an office building had been completed. 5

10 Ropovod Družba celková průběžná délka trasy v ČR 357 km, délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 505 km, přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně. Ropovod IKL celková délka trasy (Vohburg an der Donau Centrální tankoviště ropy Nelahozeves) 349 km, délka trasy na území ČR 169,7 km, přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně, skladovací kapacita tankoviště ve Vohburgu an der Donau m 3. Centrální tankoviště ropy Nelahozeves celková skladovací kapacita k m 3 : 4 nádrže o objemu m 3 6 nádrží o objemu m 3 4 nádrže o objemu m 3 krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL, míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníků rafinerií, skladování strategických nouzových zásob ropy. Uvedení do provozu CTR Nelahozeves I. etapa červen 1994 (4 nádrže po m 3 ) II. etapa srpen 1996 (4 nádrže po m 3 ) III. etapa červenec 1997 (2 nádrže po m 3 ) Uvedení do zkušebního provozu RCTR Nelahozeves I. a II. etapa srpen 2003 (2 nádrže po m 3 ) III. etapa leden 2004 (1 nádrž po m 3 ) IV. etapa září 2004 (1 nádrž po m 3 ) Družba pipeline total length in the Czech Republic: 357 km, length in the Czech Republic including doubled sections and branch lines: 505 km, transport capacity: 9 million tonnes of oil/year. IKL pipeline total length (Vohburg an der Donau Nelahozeves Central Oil Tank Facility): 349 km, length in Czech territory: km, transport capacity: 10 million tonnes of oil/year, storage capacity of the oil tank facility in Vohburg an der Donau: 200,000 m 3. Nelahozeves Central Oil Tank Facility (COTF) total storage capacity of 1,300,000 m 3 as of 31 December 2004: 4 tanks of 50,000 m 3 each 6 tanks of 100,000 m 3 each 4 tanks of 125,000 m 3 each short-term interim storage of oil transported by the Družba and IKL pipelines, various types of oil blended as required by customers refineries, storage of strategic emergency oil reserves. Introduction into use COTF Nelahozeves Stage I June 1994 (4 tanks of 50,000 m 3 each) Stage II August 1996 (4 tanks of 100,000 m 3 each) Stage III July 1997 (2 tanks of 100,000 m 3 each) Introduction into trial operation COTF enlargement Nelahozeves Stages I and II August 2003 (2 tanks of 125,000 m 3 each) Stage III January 2004 (1 tank of 125,000 m 3 ) Stage IV September 2004 (1 tank of 125,000 m 3 ) 6

11 Vybrané ukazatele MERO ČR, a. s. MERO ČR, a. s. selected indicators (v tis. Kč) (in CZK thousands) Dlouhodobý hmotný majetek Tangible fixed assets Dlouhodobý finanční majetek Long-term financial assets Krátkodobý finanční majetek Short-term financial assets Základní kapitál Basic capital Cizí zdroje Reserves and liabilities z toho úvěry of which loans Výnosy celkem Total revenues Náklady celkem Total costs Hospodářský výsledek za účetní období Profit/loss of current period Dlouhodobá zadluženost v % Long-term indebtedness in % 17,4 16,8 17,5 Průměrný počet zaměstnanců Average number of employees Veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti. All of the documents and materials referred to in the annual report are available for inspection in the Company s registered office. Notice: Numbers in the tables and graphs are in a Czech format. 7

12 A1 Správní a výkonné orgány k Členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti k 31. prosinci 2004 Představenstvo: Ing. Václav Franc předseda představenstva Ing. Jaroslav Pantůček místopředseda představenstva Ing. Vít Tůma člen představenstva Ing. Petr Baran člen představenstva Dozorčí rada: Ing. Ján Dzvoník předseda dozorčí rady Ing. Libor Joukl místopředseda dozorčí rady Pavel Kuta místopředseda dozorčí rady Zdeněk Petříček člen dozorčí rady Ing. Ondřej Šmolík člen dozorčí rady Ing. Patrik Reichl člen dozorčí rady Doc. Ing. Karel Kopp, CSc. člen dozorčí rady JUDr. Ivan Hink člen dozorčí rady Ing. Marcel Hrabě člen dozorčí rady Ing. Václav Nestrašil člen dozorčí rady Ing. Pavel Louženský člen dozorčí rady Jiří Suchomel člen dozorčí rady Vedení společnosti: Ing. Václav Franc generální ředitel Ing. Jaroslav Pantůček finanční ředitel Ing. Vít Tůma provozně-technický ředitel A1 Administrative and executive bodies at 31 December 2004 Members of statutory and supervisory bodies at 31 December 2004 Board of Directors: Václav Franc chairman Jaroslav Pantůček vice-chairman Vít Tůma member Petr Baran member Supervisory Board: Ján Dzvoník chairman Libor Joukl vice-chairman Pavel Kuta vice-chairman Zdeněk Petříček member Ondřej Šmolík member Patrik Reichl member Karel Kopp member Ivan Hink member Marcel Hrabě member Václav Nestrašil member Pavel Louženský member Jiří Suchomel member Company management: Václav Franc General Manager Jaroslav Pantůček Finance Manager Vít Tůma Operations and Technology Manager 8

13 Základní informace o členech statutárních a dozorčích orgánů MERO ČR, a. s., k Basic information about members of the statutory and supervisory bodies of MERO ČR, a. s. at 31 December 2004 Jméno Datum narození Name Date of Birth Vzdělání Education Bydliště Residence Zaměstnavatel Employer Členství v jiných obchodních společnostech Membership in other business companies Ing. Václav Franc VŠE Zlosyň 157 okr. Mělník MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF, a. s. Ing. Jaroslav Pantůček VŠE Věžická 2446 Praha 9 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF, a. s. Ing. Vít Tůma VŠB Gen. Klapálka 436 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF, a. s. Ing. Petr Baran VŠE Dobrá 662 Frýdek-Místek MERO Pipeline GmbH Vohburg an der Donau SRN Ing. Ján Dzvoník VŠE European Business School Píškova 1962/44 Praha 5 Fond národního majetku ČR Praha AERO, a. s. Letka, a. s. Ing. Libor Joukl VUT Brno, Fakulta strojní Jana Otty 476 Přibyslav APOLY, s.r.o. Přibyslav APOLY, s. r. o. APOLY TRADE, s. r. o. Pavel Kuta VŠE The Masters College, USA London Business School Bělohorská 195/147 Praha 6 Fond národního majetku ČR Praha Severočeské doly, a. s. UNIPETROL, a. s. Zdeněk Petříček SO Revoluční 530 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Ing. Ondřej Šmolík VŠ strojní Chržín 62 Velvary MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou PANTAF, a. s. Ing. Patrik Reichl VŠE Drnholecká 520 Hrušovany nad Jevišovkou Czech Invest Doc. Ing. Karel Kopp, CSc., VŠE Berounská 212 Unhošť Soukromá osoba/ Entrepreneur FIRST ADVERTISING, a. s. CITCO Finanční trhy, a. s. Česká typografie, a. s. JUDr. Ivan Hink UK, Fakulta právnická Vazovova 3228 Praha 4 Fond národního majetku ČR Praha Východočeská energetika, a. s. Severočeské doly, a. s. Ing. Marcel Hrabě Ing. Václav Nestrašil VŠE Petrohradská 3037 Kladno VŠE V Háji 41 Praha 7 Soukromá osoba/ Entrepreneur Soukromá osoba/ Entrepreneur Ing. Pavel Louženský ČVUT, Fakulta strojní U Pramene 430/9 Praha 4 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou Jiří Suchomel SPŠ - elektrotechnická Hůrka 1028 Kralupy nad Vltavou MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 9

14 A2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. A2 MERO ČR, a. s. organisation structure VALNÁ HROMADA. GENERAL MEETING DOZORČÍ RADA. SUPERVISORY BOARD PŘEDSTAVENSTVO. BOARD OF DIRECTORS GENERÁLNÍ ŘEDITEL. GENERAL MANAGER Vedoucí personálního úseku a interního auditu Head of Human Resources and Internal Audit FINANČNÍ ŘEDITEL FINANCE MANAGER Vedoucí úseku technického servisu Head of Technical Service PROVOZNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL OPERATIONS AND TECHNOLOGY MANAGER 10

15 A3 Úvodní slovo předsedy představenstva A3 Introduction from the Board of Directors Chairman Vážený akcionáři, Vážení obchodní přátelé, jménem představenstva MERO ČR, a. s., Vám předkládám výroční zprávu obsahující výsledky hospodaření společnosti za rok Dear Shareholder, Dear Business Friends, Acting on behalf of the Board of Directors of MERO ČR, a. s., I hereby present the annual report introducing the Company s financial results for

16 Tyto výsledky logicky navazují na úspěchy let předchozích a vycházejí z nich jako posloupnost kroků sledujících dlouhodobé cíle společnosti. Právě soustavně aktualizovaný dlouhodobý a střednědobý plán společnosti se postupně staly základem pro řízení jak velkých investičních projektů, tak i pro operativní řízení vlastní přepravy ropy a všech činností s tím souvisejících. Schválený střednědobý plán rozvoje společnosti je postupně naplňován. Věcně a finančně nejrozsáhlejší investiční akce Rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves o dalších m 3 určených pro uložení strategických nouzových zásob ropy byla v předstihu úspěšně dokončena k 31. srpnu Rovněž byla k 31. prosinci 2004 úspěšně dokončena i druhá nejvýznamnější investiční akce Rehabilitace ropovodu Družba, která měla za cíl zvýšit bezpečnost a životaschopnost tohoto již 40 let provozovaného ropovodného systému. Výrazně se zvýšila technická úroveň zařízení na přečerpávacích stanicích a koncových zařízeních, postupně se za provozu vyměnilo 65 trasových armatur a nahradily se novými kulovými ventily ovládanými a kontrolovanými z velínu v Nelahozevsi, byl instalován moderní řídicí a komunikační systém včetně kamerového. Od roku 2004 je tak většina parametrů ropovodu Družba prakticky srovnatelná s ropovodem IKL, který se řadí mezi nejmodernější a nejbezpečnější na světě. Ani sebedokonalejší technické vymoženosti a bezpečnostní opatření však nedokáží a nemohou vyloučit havárii způsobenou nešťastnou náhodou nebo skrytou vadou materiálu z výroby. Proto má MERO ČR, a. s., pro všechny subsystémy zpracovány podrobné havarijní plány, které se neustále aktualizují. Současně s tím se ve spolupráci se všemi složkami integrovaného záchranného systému prověřuje spolehlivost a funkčnost havarijního systému, modelují se možné typy havárií a ověřuje se způsob jejich řešení. Být co nejlépe připraven na nečekané The results follow up the previous four years achievements and go hand-in-hand with steps taken to pursue the Company s long-term goals. Indeed, our continuously updated long- and medium-term plans have gradually become the basis for managing extensive investment projects and for operationally managing oil transport and all related activities. The approved medium-term corporate development plan is gradually being implemented. The most extensive investment project both materially and financially, Expansion of the Nelahozeves Central Oil Tank Facility, by a further 500,000 m 3 for the storage of strategic emergency oil reserves was successfully completed ahead of schedule at 31 August At the same time, at 31 December 2004 the second most extensive investment undertaking, Rehabilitation of the Družba Pipeline, was successfully completed. The aim of this project is to increase the safety and lifetime of this oil transport system, which has been in operation for some 40 years. Our equipment at transfer stations and terminal installations has undergone substantive technical improvement; 65 line armatures were gradually taken out of operation and replaced with new ball valves operated and controlled from the Nelahozeves control centre. In addition, a state-of-the-art monitoring and communication system (including cameras) was installed. Thus, since 2004 most Družba oil pipeline parameters have been virtually equivalent to those of the IKL pipeline, which is among the safest and most modern in the world. However, not even the best possible technology and safety measures can avert or prevent emergency incidents caused by an unfortunate accident or hidden product or material flaw. Therefore, MERO ČR, a. s. has prepared, and continually updates, a detailed emergency plan for all subsystems. In collaboration with all units of the Integrated Rescue System, the Company also verifies the reliability and functionality of the fallback system, models possible types 12

17 je dnes ve společnosti činné v našem oboru nezbytností. K 31. prosinci 2004 byl dokončen proces zavedení systému řízení rizik, který komplexně ošetřuje všechna potenciální rizika. Vlastní provoz ropovodů i Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves zajistil v roce 2004 bezproblémovou přepravu ropy v souladu s požadavky rafinerií v celkové výši tis. tun, což je o cca 1 mil. tun ropy více než v roce 2000, kdy bylo přepraveno historické minimum ropy (5 782 tis. tun). Ropovodem IKL bylo přepraveno tis. tun ropy a ropovodem Družba tis. tun ropy. Objem přepravy ropy ropovodem Družba zahrnuje i dodávky z Moravských naftových dolů, a. s., Hodonín (necelých 20 tis. tun ropy měsíčně) a dále je do tohoto objemu zahrnuta ropa, kterou Česká rafinérská, a. s., přepravila počátkem roku pro ČR-SSHR (cca 120 tis. tun ropy). Hospodářský výsledek za běžné období dosáhl 62,69 mil. Kč, což je na úrovni průměru předchozích dvou let, a jedná se o druhý nejlepší hospodářský výsledek za posledních sedm let. MERO ČR, a. s., již tradičně obsazuje přední místa v žebříčku dosažené produktivity práce, (v roce 2003 byla v ČR lepší pouze společnost TRANSGAS, a. s.) přičemž cena za přepravu ropy je již desátý rok stejná. Produktivita práce z přidané hodnoty přesáhla v roce 2004 hodnotu 6,5 mil. Kč. Ve druhé polovině roku 2004 byla schválena Aktualizace dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti MERO ČR, a. s., která do roku 2011 předpokládá vedle další výstavby čtyř velkokapacitních nádrží na ropu investice ke zvýšení bezpečnosti ropovodu Družba a ropovodu IKL v celkové výši téměř 900 mil. Kč. K maximální spolehlivosti a bezpečnosti provozu ropovodů a CTR Nelahozeves bezesporu přispěje i dokončení zavedení Pipeline Integrity Management, implementace modelu Business Excellence a neustálá aktualizace komplexního funkčního systému řízení rizik. of emergency incidents and tests the methods in place to address them. Today, it is vital for companies in our field to be as well prepared as possible for the unexpected. At 31 December 2004 the risk management system launch process was completed. This system comprehensively addresses all potential risks. In 2004, our pipelines and Nelahozeves Central Oil Tank Facility ensured the uninterrupted flow of oil in accordance with refinery requirements at a total volume of 6,787 thousand tonnes, which is roughly 1 million tonnes more oil than in 2000, when oil transport hit an all-time low (5,782 thousand tonnes). Some 2,118 thousand tonnes of oil travelled the IKL pipeline, while 4,669 thousand tonnes of oil were transported via the Družba pipeline. The Družba pipeline volume includes supplies from Moravské naftové doly, a. s., Hodonín (nearly 20 thousand tonnes monthly) as well as oil that Česká rafinérská, a. s. transported for the Czech Republic State Material Reserve Administration at the beginning of the year (approximately 120 thousand tonnes). Current period results of operation reached CZK million, which is in line with the previous two years average, and constitutes the second best result in the past seven years. MERO ČR, a. s. traditionally occupies a leading position in achieved work productivity (surpassed in the Czech Republic only by TRANSGAS, a. s. in 2003), while the price for transported oil has remained unchanged for ten years now. Work productivity from added value exceeded CZK 6.5 million in In the latter half of 2004 the Long-term MERO ČR, a. s. Business Plan Update was approved. In addition to the construction of four high-capacity oil storage tanks, this plan also envisages investment totalling roughly CZK 900 million through 2011 to upgrade Družba and IKL pipeline safety. Completed Pipeline Integrity Management implementation and Business 13

18 Realizací schválené strategické koncepce bude MERO ČR, a. s., schopna trvale zajišťovat vysokou spolehlivost, bezpečnost a nezávislost dodávek ropy do České republiky (a to i v případech výjimečných situací) s maximální šetrností k životnímu prostředí, s přihlédnutím k oprávněným zájmům všech zainteresovaných stran a bude i nadále plnit všechny úkoly uložené jediným akcionářem. Ing. Václav Franc předseda představenstva Excellence model introduction together with the ongoing updating of the comprehensive risk management system have undoubtedly served to achieve maximum reliability and safety in oil pipeline operations and at COTF Nelahozeves. By carrying out the approved corporate strategy, MERO ČR, a. s. will be able permanently to ensure a high degree of reliability, safety and independence in oil supplies to the Czech Republic (even when exceptional situations arise) with maximum consideration for the environment and the authorised interests of all parties concerned. The Company shall also continue to fulfil all the tasks set for it by the sole shareholder. Václav Franc Chairman of the Board of Directors 14

19

20 B Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku B1 Ekonomika 2004 B Board of Directors report on Company business activities and the status of its assets B financial results Rok 2004 navazuje svými výsledky na předešlé úspěchy dosažené naší společností v uplynulých letech. Lze konstatovat, že všechny klíčové ukazatele byly nejen splněny, ale i překročeny. Plnění náročných úkolů je však rok od roku pro společnost složitější, neboť klíčová smlouva o přepravě ropy zaručuje sice minimální platbu v režimu take or pay, ale od podpisu smlouvy v roce 1996 je přepravní tarif fixní bez zohlednění inflace. Úroveň take or pay zajišťuje sice ekonomické přežití podniku, avšak neuvažuje s dosažením zisku. Vzhledem k tomu, že tržby z přepravy ropy tvoří 84,4 % celkových tržeb a objem přepravy se dlouhodobě pohybuje kolem úrovně take or pay, je dosažení pozitivních výsledků hospodaření stále složitější a klade důraz na hledání rezerv uvnitř organizace. O tom, že společnost tento silný tlak zvládla a dosáhla v roce 2004 velmi dobrých výsledků, vypovídá následující tabulka: The year 2004 goes hand in hand with our Company s previous years successes. All key indicators were not only met, but exceeded. However, the fulfilment of demanding tasks grows more complicated for the Company every year, as the key oil transport contract guarantees a minimum payment in a take or pay regime, though since the contract was signed in 1996 the transport tariff has been fixed without adjustment for inflation. The take or pay level ensures the Company s economic survival, but fails to factor profit into the equation. As oil transport earnings comprise some 84.4% of total earnings and transport has remained around the take or pay level over the long term, it is increasingly complicated for the Company to attain positive results of operation. We are thus placing emphasis on finding reserves within the organisation. The following table illustrates the fact that the Company withstood this strong pressure and nevertheless attained very good results for 2004: Ukazatel Indicator Přidaná hodnota Added value Výsledek hospodaření před zdaněním Profit/loss before tax EBIT EBIT (earnings before interest and taxes) Produktivita práce z přidané hodnoty Work productivity from added value 2004 (v tis. Kč) (in TCZK) 2003 (v tis. Kč) (in TCZK) % , , , ,90 113,60 16

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. (v tis. Kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2014 2013 Stálá aktiva 8 193 347 8 546 688 Oběžná aktiva 3 465 376 2 769 941 z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a.s. Vybrané ukazatele Společnosti 2015 2014 (v tis. Kč) Stálá aktiva 7 688 471 8 193 347 Oběžná aktiva 3 831 364 3 465 376 z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. (v tis.kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2013 2012 Objem přepravené ropy (tis.tun) 6 645 7 172 Skladovací kapacita ropy ČR-SSHR (tis.tun) 1 081 1 081 Stálá

Více

Výroční zpráva. MERO ČR, a.s.

Výroční zpráva. MERO ČR, a.s. Výroční zpráva 2008 MERO ČR, a.s. 2008 Kralupy nad Vltavou Výroční zpráva 2008 O8 MERO ČR, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Strana 3 O OBSAH A Základní údaje 4 1. Správní a výkonné orgány 6 2. Organizační

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč.

Ve sledovaném období naše společnost dosáhla zisku po zdanění podle IAS/IFRS 190,83 mil. Kč. MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2008 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH SLUŽEB GENERAL CONTRACT OF PROVIDING ADMINISTRATIVE SERVICES IČO: 04438311 s místem podnikání Václavské náměstí 832/19, Praha1, PSČ 110 00, Česká republika

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek

Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Konvenční a nekonvenční měnová politika ČNB Luboš Komárek Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Pardubice, 20. října 2015 Obsah prezentace I. Úvod II. Konvenční měnová politika ČNB III. Rizika

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. 1. Název správního orgánu Oznámení o záměru poskytovat investiční služby v jiném členském ě EU 1/ prostřednictvím organizační složky podle 21 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů

Více

Valeo má za sebou rekordní pololetí

Valeo má za sebou rekordní pololetí Valeo má za sebou rekordní pololetí Za první pololetí stouply meziročně tržby o 11 % na 8,1 miliardy eur Ve druhém čtvrtletí 2016 prudce rostly tržby o 13 % Provozní zisk se zvýšil o 20 % na 647 milionů

Více

Měření výkonnosti podniku promítnutí do podílových odměn manažerů

Měření výkonnosti podniku promítnutí do podílových odměn manažerů Měření výkonnosti podniku promítnutí do podílových odměn manažerů -Prezentace CFO - Praha, 22. listopadu 2005 Ing. Lukáš Roubíček, Ph.D. finanční ředitel SMP/VČP e-mail: Lukas.Roubicek@rwe-smp.cz 1 Osnova:

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International

Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria An independent member of UHY International Daňové aspekty podnikání v Rakousku Tax Aspects of Doing Business in Austria Mag. Georg Stöger 4. listopad 2015, Praha About us 1941 founded in Austria 1991 founded in the Czech Republic 1999 founded in

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

dat 2017 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

dat 2017 Dostupný z  Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Interní pravidla pro zacházení s osobními údaji při archivaci a sdílení výzkumných dat Koščík, Michal 2017 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-367303 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Článek 1. a) Vzorce pro výpočet swapových bodů pro měny. a) Formulas for calculation of swap points for currencies. Y rbid =Y r - margin

Článek 1. a) Vzorce pro výpočet swapových bodů pro měny. a) Formulas for calculation of swap points for currencies. Y rbid =Y r - margin Nařízení č. 17/2017/CZ generálního ředitele společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, ze dne 20. prosince 2017 o pravidlech výpočtu swapových

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více