Specifika účtování majetku v obcích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifika účtování majetku v obcích"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Specifika účtování majetku v obcích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jiřina Studencová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Břetislav Andrlík Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Jiřina Studencová Bakalářský studijní program Ekonomika a management Obor Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ MAJETKU V OBCÍCH Zásady pro vypracování: 1. Zpracovat návrh pracovní osnovy a projednat jej s vedoucím bakalářské práce. 2. Prostudovat odbornou literaturu a získat praktické poznatky pro vypracování bakalářské práce. 3. V průběhu zpracování pravidelně konzultovat s vedoucím bakalářské práce postup a dosažené výsledky. 4. Cílem bakalářské práce je s využitím aplikace připravovaných změn v oblasti účtování majetku obce zhodnotit jejich dopad na územně samosprávné celky a doporučit případné návrhy ke zlepšení.

3 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na účtování majetku v obcích, pro vytvoření uceléného přehledu o dané problematice je doplněna o rozdělení majetku a jeho možnosti využívání. V teoretické části práce je vymezeno postavení obcí jako základních článů územní samosprávy v České republice, dale jsou popsány možnosti využívání majetku, jeho pořízení a účtování. Praktická část se zabývá majetkem města Třebíče, představuje jednotlivé druhy majetku a jeho účtování - pořízení, zařazení, vyřazení, což je doplněno i o praktické příklady. Změny v legislativě od 1. ledna 2010 jsou doplněny o praktický příklad o účtování odpisů. Na základě zjištěných poznatků jsou formulována doporučení pro město. Abstract This bachelor thesis focuses on the accounts of the property at municipalities. In order to form a more complex overview of this topic the thesis is complemented with the overview of the property division and the possibilities for its exploitation. In the theoretical part of the thesis the status of municipalities as the basic parts of municipal autonomy in the Czech Republic, further there is a description of the possibilities of the exploitation of the property, its purchase and accounts. The practical part deals with the property of the Municipality of Třebíč, it introduces the different kinds of property and its accounts its purchase, enlistment, withdrawal, all of which is supplemented with practical cases. The changes in the legislature starting on 1st January 2010 are supplemented with a practical case of the accountancy of deprecation. Based on the findings there are recommendations formed for the municipality.

4 Prohlášení Prohalšuji, že jsem bakalářskou práci na téma Specifika účtování majetku v obcích vypracovala samostatně, na základě pokynů vedoucího bakalářské práce a vlastních zjištění a materialů uvedených v seznamu literatury.

5 V Třebíči dne Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Břetislavu Andrlíkovi, za metodické vedení a odborné rady, které mi poskytl při zpracování bakalářské práce.

6 Mé poděkování patří take paní Ing. Marii Svátkové, paní Ing. Markétě Dvořákové, kteří mi poskytly podklady a informace o způsobu účtování majetku v obci. OBSAH ÚVOD CÍL A METODIKA PRÁCE Metodika práce Praktická část Teoretická část Vymezení obce z právního hlediska Obecní úřad Majetek obce Význam obecního majetku Historie obecního majetku Možnosti využívání obecního majetku Zabezpečování veřejných statků Podnikání s majetkem obcí Majetek jako prostředek k získání úvěru Účetnictví obcí Legislativa upravující vedení účetnictví Zákon o účetnictví Vyhláška č. 505/2002 Sb Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Druhy dlouhodobého nehmotného majetku Oceňování dlouhodobého nehmotného majetku Technické zhodnocení Dlouhodobý hmotný majetek Druhy dlouhodobého hmotného majetku Oceňování dlouhodobého hmotného majetku Technické zhodnocení majetku Dlouhodobý finanční majetek Oceňování finančního majetku Pořízení majetku Přehled o pořizování majetku v obcích jednotlivé účty Zařazení dlouhodobého majetku na majetkové účty Vyřazení dlouhodobého majetku Soubor movitých věcí Příslušenství dlouhodobého majetku Účetní odpisy Praktická část Město Třebíč Mapka Kraje Vysočina Organizační struktura obecního úřadu Město Třebíč Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku... 44

7 Pořízení drobného DNM Pořízení DHM Pořízení zásob Účtování - pořízení materiálu Drobný dlouhodobý majetek - podrozvahová evidence Přehled dlouhodobého majetku města v období Evidence majetku města Vyřazení majetku města Účtování a odpisování Novela zákona o účetnictví zákon č. 304/2008 Sb Odpisový plán Srovnání majetku v pořizovací hodnotě a majetku odepsaného za období Závěr Použité zdroje Seznam tabulek a grafů Přílohy... 60

8 ÚVOD Předmětem bakalářské práce je analýza majetku obcí, s důrazem kladeným na specifikaci účtování dlouhodobého majetku. Téma bylo zvoleno na základě prakticky získaných zkušeností na finančním odboru městského úřadu v Třebíči. Vlastnictví majetku obcemi má na území našeho státu tradici, která byla přerušena v roce 1949, na kterou se postupně navazuje od počátku devadesátých let minulého století. Část majetku vlastněného státem přešla či byla převedena na obce na základě nové právní úpravy. Další právní normy upravily možnosti nakládání s takto nabytým majetkem. Obecní majetek je jedním z předpokladů existence územní samosprávy a jeho význam zasahuje do všech sfér působení obce. Primárně slouží majetek obcí k poskytování veřejných statků, ale nelze podceňovat možnost jeho využití pro podnikání, které umožňuje navýšit příjmovou stránku rozpočtu o další finanční prostředky. Nakládání s majetkem rovněž ovlivňuje finanční situaci obce a tedy i hodnocení hospodaření obce jako rating nebo bonita. Také možnost získat dodatečné prostředky v podobě úvěru od bankovních ústavů je závislá na kvantitativních a kvalitativních parametrech majetku, včetně jeho využívání. Nezbytným předpokladem k hodnocení současného účtování majetku, jakož i k navrhování připravovaných změn v účetnictví je vymezení majetku jako takového. Problémem současného výkaznictví, resp. evidence majetku obcí je absence vyjádření úlohy majetku, zejména nemovitého, z hlediska možného rozvoje obce (města). Majetek je v současném pojetí vnímán velice staticky, především jako účetní položka či jako technická jednotka, což neumožňuje vyjádřit jeho komplexní význam pro danou obec. V porovnání s minulostí došlo ke značným úpravám v postavení obcí. Zejména v souvislosti s reformou veřejné správy se výrazně zvýšily jejich pravomoci a odpovědnost, což se odrazilo i v nárůstu velikosti jejich majetku a objemu rozpočtů. Podstatné změny nastaly i v systému financování obcí. Upravila se struktura daňových příjmů a zejména v souvislosti se změnami rozpočtového určení daní z roku 2001 došlo

9 k nárůstu daňových příjmů většiny obcí. Naopak byly a stále jsou omezovány dotace od státu s cílem zvyšování míry finanční soběstačnosti. Vstup České republiky do Evropské unie nepřinesl pouze řadu povinností, vyplývajících z přijetí nových právních předpisů, ale také nové možnosti. Obcím se tak otevřel přístup ke značným zdrojům ze strukturálních fondů a k dalším prostředkům z rozpočtu EU, které jsou určeny k financování vybraných aktivit. Ze specifického způsobu financování hospodaření obcí vyplývá i odlišný způsob vedení účetnictví

10 CÍL A METODIKA PRÁCE Cíl bakalářské práce je zaměřen na komplexní vysvětlení dlouhodobého majetku a jeho účtování v obcích se zaměřením na připravované změny v účetnictví od 1. ledna Výsledkem práce bude provedená analýza připravovaných změn a zhodnocení systému účtování majetku. V teoretické části práce je vymezeno postavení obcí jako základních článků územní samosprávy v České republice, historie majetku. Pro vytvoření uceleného přehledu o dané oblasti jsou uvedeny možnosti využívání majetku. Jelikož údaje nám poskytuje účetnictví, je účelné pro danou oblast popsat i základní postupy a legislativu týkající se této oblasti. Praktickým cílem práce je rozbor účtování a evidence majetku konkrétní obce. Větší pozornost by měla být věnována historickému majetku. Analýza je zaměřena na pořizování a účtování majetku, evidenci, ale i nastínění odpisů proč odpisovat obecní majetek. Důležité je celkově zhodnotit účtování majetku obce a navrhnout možná doporučení pro zdokonalení evidence na připravované změny v účetnictví. Metodika práce Vypracování bakalářské práce předcházel sběr informací z odborné literatury a právních předpisů, které se týkají dané problematiky. Cenné informace a podklady pro část praktickou byly získány převážně od vedoucí finančního odboru Městského úřadu Třebíč. Při analýze dat byly použity základní matematické metody při stanovení odpisové sazby, ke zhodnocení odpisů majetku byly použity vybrané ukazatele finanční analýzy, metoda dedukce. Práce je doplněna tabulkami, pro větší názornost i grafy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce je popsán současný stav řešené problematiky. Obsahuje charakteristiku obcí, jejich funkci a postavení, využívání obecního majetku. Také systému účetnictví obcí je věnovaná kapitola, kde jsou vymezeny právní předpisy, metodické prvky v účetnictví a přehled účtování na majetkové účty. Praktická část práce spočívá v ověření získaných teoretických poznatků v praxi. Nejdříve je zde charakterizovaná vybraná obec město Třebíč. Je zde představen majetek za tři účetní období, vysvětleny základní postupy účtování majetku obcí doplněny praktickými příklady.

11 Připravovaná změna v účtování majetku tj. provádění odpisů a dopad na účetnictví poskytuje úvaha proč odpisovat. Praktický příklad odpisovaného majetku je uveden v tabulce s komentářem. Na základě zjištěných poznatků je shrnuta praktická část a jsou navržena opatření pro změnu, které přinese účetnictví obcí. Po závěrečné části práce následují seznamy použitých zdrojů, tabulek a grafů a přílohy.

12 3 Teoretická část V Ústavě České republiky je zakotveno, že v ČR existuje dvoustupňový systém územní samosprávy. Vyšší územní samosprávné celky představují kraje a základními územními samosprávnými celky jsou obce. 3.1 Vymezení obce z právního hlediska Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) je právním předpisem, který upravuje právní postavení a úkoly obcí. Dle tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů. Obec je též označována jako veřejnoprávní korporace, což znamená, že je právnickou osobou veřejného práva, která vykonává působnost v oblasti veřejné správy. Obec má vlastní majetek, který musí využívat účelně a hospodárně. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Úkolem obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Za občany obce jsou považovány všechny fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky a které jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu. Občané obce mají na území obce ze zákona zaručená určitá práva. Pokud dosáhli věku 18 ti let, mají za určitých podmínek právo volit a být voleni do zastupitelstva obce, vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce k závěrečnému účtu podávat orgánům obce návrhy, připomínky, podněty aj. Při vymezování obcí se používá též územní princip. Ten můžeme chápat tak, že území České republiky lze rozdělit na území jednotlivých obcí, na nichž potom obce samy vykonávají samosprávu. Město je zvláštní kategorií obce. Dle zákona o obcích je městem obec, která má alespoň 3000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda poslanecké sněmovny na základě vyjádření vlády. Můžeme však najít i historická města s méně obyvateli, která mají stále statut města, i když funkci města již neplní. Obecní úřad je výkonným orgánem obce jak v samostatné, tak v přenesené působnosti. V oblasti samostatné působnosti plní úkoly, kterými ho pověřilo zastupitelstvo či rada obce a dále pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Tvoří ho starosta, místostarosta, tajemník (je-li jeho funkce zřízena) a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. Tito zaměstnanci mohou pracovat v rámci odborů a oddělení, na která bývá obecní úřad (rozhodnutí rady obce) rozčleněn. V čele obecního úřadu stojí starosta.

13 Tajemník obecního úřadu je pracovníkem v zaměstnaneckém poměru. Tato funkce musí být zřízena v obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností. Zastupitelstvo a rada obce si mohou zřídit poradní a kontrolní orgány, kterými jsou výbory a komise. Zastupitelstvo obce musí vždy zřídit finanční a kontrolní výbor, přičemž další výbory zřizuje podle potřeby. Rada obce má možnost zřídit komise, které jí předkládají svá stanoviska a náměty. 3.2 Majetek obce Majetek je nejčastěji vnímán, jako bohatství, neboť má hodnotu, tržní cenu. Různé druhy majetku mohou být směněny na peněžní formu, jako vlastnictví, soubor vlastnických práv k majetku možnost disponovat s majetkem podle uvážení vlastníka majetku. Pro obecní majetek je zřejmě vhodnější pojem obecní vlastnictví, než obecní bohatství. Pojem vlastnictví jako synonymum majetku vhodně vystihuje právo vlastněnou věc užívat podle vlastního rozhodnutí, právo prodat či pronajmout ji apod. Vlastnictví majetku je proto jedním z nejdůležitějších předpokladů existence územní samosprávy jako nestátního subjektu obcí. Zákon o obcích 38 odst. 1 stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je také povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Podle tohoto ustanovení je obec rovněž povinna vést evidenci svého majetku. Odstavec 2 stanoví, že majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Význam obecního majetku je možné rozdělit do tří hlavních kategorií: majetek je základní podmínkou existence územní samosprávy. majetek a jeho užívání jsou významným ekonomickým nástrojem územní samosprávy. pro hospodaření s některými druhy majetku jsou nutné netržní formy řízení a hospodaření. Je ve veřejném zájmu, aby takovým majetkem disponoval veřejný sektor. Volené orgány obce rozhodují o způsobu využívání majetku, proto také za svá rozhodnutí o hospodaření s majetkem odpovídají svým občanům - voličům.

14 3.3 Historie obecního majetku Obecní majetek byl zakotven již v tzv. říšské ústavě z roku 1849, která posílila samostatnost obcí tím, že vyloučila zásahy státu do hospodářské činnosti obcí. Tím se vztah obce a státu do značné míry přiblížil vztahu současnému. Podle této právní normy měla spočívat úloha státu pouze ochraně svobody podnikání a zajišťování bezpečnosti. Obecní zřízení zemské z roku 1861 uznalo výnosy z obecního majetku jako příjem obcí. Od roku 1918 vznikla municipální samospráva na třech úrovních obce a města, okresy a země. Předpokládalo se, že tyto samosprávné stupně budou hradit municipální výdaje zejména z výnosů z municipálního majetku. Kategorizace majetku byla rozdílná od kategorizace současné a měla následující podobu: finanční jmění správní jmění (kancelářské budovy, veřejné knihovny, muzea apod.) veřejné statky (komunikace, parky, náměstí apod.) V předválečném období byla obcemi kdo značné míry využívána možnost podnikání a do majetku obcí patřily elektrárny, pivovary, jatka, pily, pískovny atd. V těchto případech šlo o výdělečnou činnost obcí, ovšem obce vlastnily i nevýdělečné podniky, které zajišťovaly naplňování veřejného zájmu (zásobování vodou, správa kanalizací apod.). Objem a struktura obecního majetku vykazovaly v rámci státu značné rozdíly způsobené celou řadou faktorů, včetně schopnosti obcí generovat ze svého majetku další výnosy resp. majetek. Po 2. světové válce obce navázaly na předválečný stav a hospodařily se svým majetkem. Situace se dramaticky změnila znárodněním majetku k Ani obecní majetek nebyl znárodnění ušetřen. Obce jako samosprávné jednotky sice formálně nezanikly, ale jejich majetek se stal majetkem státu, který v následujících dekádách spravovaly národní výbory, jejichž rozpočet byl napojen na rozpočet státní. Po roce 1989 bylo nutné vrátit obcím alespoň část majetku odkaz na zákon č. 172/199l Sb. Obce dostaly zpět majetek ze zákona rozhodnutím Ze zákona se vrátil do vlastnictví obcí tzv. historický majetek tj. majetek, který obce vlastnily k např. lesní pozemky, zemědělská půda, stavební pozemky, stavby a pozemky tvořící jeden funkční celek, majetek, tj. stavby a pozemky převedené do

15 vlastnictví obcí na základě původního práva hospodaření (dříve u NV, jejichž nástupcem se staly obecní nebo městské úřady), tzn. majetek, který obce spravovaly ke dni (kdy nabyl účinnosti zákon č. 172/1991 Sb.) bytový fond s pozemky, tvořící jeden celek domy, které vlastnily v tzv. přímé správě (spravované podniky bytového hospodářství). Do vlastnictví obcí se dostaly pozemky se sídlištní zelení, chodníky apod. objekty komplexní bytové výstavby rozestavěné k na katastrálním území příslušné obce a majetek investorských organizací V 90. letech 20. století obce majetek prodávaly, byly to především nemovitosti, z důvodu špatného stavu. Majetek se vracel zchátralý a vyžadoval nákladné opravy, na které obce neměly dostatek finančních prostředků. Získané kapitálové příjmy většina obcí použila na financování investic, nákup a rozšíření zejména dlouhodobého hmotného majetku v rámci budování technické infrastruktury, finančním investováním nákup a obchodování s cennými papíry, nebo formou termínovaných vkladů na účtu u peněžního ústavu. 3.4 Možnosti využívání obecního majetku Využití obecního majetku je širokospektrální. Primárně lze vnímat majetek jako nezbytný předpoklad existenci územní samosprávy (a to i na úrovni krajů). Při využívání svého majetku jsou jednotky suverénní a omezovány pouze právními předpisy. Podle zákona o obcích o využívání obecního majetku rozhoduje obec sama, přesněji řečeno obecní zastupitelstvo (volený orgán), ale i obecní rada (např. v případě pronájmu nemovitosti). Majetek obcím umožňuje: rozvoj veřejného sektoru na dané úrovni územní samosprávy, zejména poskytování veřejných statků, vyvíjet podnikatelskou činnost, získat úvěr, Hlavním úkolem územní samosprávy na úrovni krajů i obcí je poskytování veřejných statků. Zabezpečování veřejných statků veřejné statky zabezpečují obce prostřednictvím 1 : 1 PEKOVÁ, J.:Veřejná správa a finance. Praha: Codex Bohemia 1998, s. 57. ISBN X

16 neziskových organizací a komunálních podniků. V ČR obce zřizují příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti. V případě, že neziskové organizace hospodaří se ztrátou, hradí obec ztrátu z výdajů svého běžného rozpočtu přesněji řečeno neinvestičními transfery. V případě obecně prospěšné společnosti závisí na tom, zda je jejím zřizovatelem obec, podniků a neziskových organizací zakládaných jinými subjekty. Obce tedy mohou zadávat zakázky na poskytování veřejných statků soukromému sektoru. Výběr soukromého subjektu, který má poskytovat veřejný statek, probíhá většinou na základě veřejné soutěže, jejímž výsledkem je uzavření smlouvy s vítězem budoucím poskytovatelem, podniků, u kterých jsou spoluzakladatelem, tzn. na základě partnerství se soukromým sektorem, nebo sdružení s jinými obcemi. Do této kategorie spadá např. místní policie, záchranná služba, hasiči, ale také výstavba a provoz společného vodovodu, čističky odpadních vod apod. Podnikání s majetkem obcí Obchodní zákoník definuje podnikání jako činnost prováděnou samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikání obcí má na našem území dlouholetou tradici z let 1918 až 1939 a následně i z let 1945 až Formy podnikání byly v těchto obdobích značně rozvinuté obce mimo jiné vlastnily a provozovaly pískovny, kamenolomy, pivovary, elektrárny, jatka atd. Po roce 1990 získávaly obce majetek a rovněž možnost s ním podnikat. Na tradice podnikání obce navazují spíše pozvolna a spíše ve smyslu pronajímání nemovitostí, než na základě vlastnictví výrobních podniků či podniků poskytujících služby. Podnikání obcí lze považovat za určitou vyšší formu hospodaření s majetkem. 2 Sféry, ve kterých obce zpravidla podnikají, jsou tyto: dlouhodobý pronájem majetku. Výhodou takového nakládání s majetkem je dlouhodobý pravidelný příjem do obecního rozpočtu. Kromě příjmů do obecního rozpočtu lze za výhodu rozhodně považovat i zachování kontroly nad nakládáním s tímto majetkem (na rozdíl od prodeje). Nevýhodu pak představuje nutnost pravidelné údržby (zejména v případě budov), stavebních zásahů (opravy, modernizace, rekonstrukce), 2 MELION M.: Hospodaření a podnikání obcí. Hradec Králové: EIA 1997, s. 27. ISBN: X

17 majetkové vstupy do společných podniků s jinými subjekty, včetně subjektů soukromého sektoru. Na rozdíl od pronájmu nemovitostí lze tuto činnost považovat za rizikovou (v různé míře). Obec by, obdobně jako tomu je u soukromých subjektů, měla získat dostatek informací o svých podnikatelských partnerech, aby minimalizovala riziko ztráty nebo znehodnocení vloženého majetku, prodej a výměna pozemků v rámci území obce. Prodej lukrativních pozemků v atraktivních částech obce umožňuje obcím získat finanční prostředky a zároveň udržet nebo dokonce zvětšit svůj pozemkový fond nákupem pozemků v méně zajímavých částech obce. Kapitálové příjmy takto získané může obec využít k naplňování rozvojových projektů apod. Prodej pozemků soukromému sektoru může být podmíněn např. investicí kupujícího na daném pozemku (např. vybudování inženýrských síti). Tímto obec sice nezíská dodatečné příjmy, ale sníží pravděpodobné výdaje (investice by musely jinak financovat z vlastních zdrojů). Jelikož je podnikání činností, která má podnikatelskému subjektu zajistit výnosy, je třeba vnímat majetek k podnikání využívaný i z hlediska jeho výnosnosti. Výnosnost je různá u odlišných druhů majetku, což je možné pozorovat např. porovnáním stavebních a zemědělských pozemků, kdy výnosnost z prodeje či pronájmu stavebních pozemků je i několikanásobně větší než je tomu v případě pozemků zemědělských. Majetek jako prostředek k získání úvěru Obce využívají úvěru jako jednoho z možných návratných příjmů. Úvěr jim může sloužit překlenutí dočasného nedostatku vlastních finančních prostředků, ale i k financování investic. Podle lhůty splatnosti lze úvěry využívané obcí rozdělit: krátkodobý finanční úvěr splatnost do 1 roku, střednědobý úvěr splatnost do 4, max. 5-ti let, dlouhodobý úvěr splatnost do 10 let, výjimečně do 15 let. Takový úvěr je spojen s financováním investic. Pro obec představuje značnou zátěž vzhledem k nutnosti platit úrok z rozpočtu obce.

18 Střednědobé a dlouhodobé úvěry mívají účelový charakter. Úvěr je obcemi hojně využíván, zejména proto, že obce zpravidla nemají problém úvěr získat, neboť jsou považovány za celkem důvěryhodné dlužníky. O tom, zda obec požádá bankovní ústav o poskytnutí úvěru, rozhoduje volený orgán obce obecní zastupitelstvo. V případě, že bankovní ústav vyhoví takové žádosti, uzavře s ním obec úvěrovou smlouvu. Důležité je schválení umořovacího plánu, podle něhož se splácí jistina a úroky. Obec pochopitelně musí počítat s těmito výdaji při sestavování rozpočtů. Aby peněžní ústav obci úvěr poskytnul, obec se musí zaručit: svým majetkem, zejména nemovitým, který je ve vlastnictví obce. Účetní hodnota tohoto majetku v účetnictví města není směrodatná důležité je ohodnocení znalcem, neboť účetní hodnota se zpravidla o hodnoty tržní odchyluje, budoucími příjmy (smlouva může stanovit, že obec předkládá peněžnímu ústavu rozvahu, výkaz zisků a ztrát a výkaz o plnění rozpočtu), kombinací majetku a budoucích příjmů, cennými papíry emitovanými jiným subjektem, které obec koupila a má je ve svém portfoliu. 3.5 Účetnictví obcí Účetnictví můžeme chápat jako soustavu chronologického, systematického a úplného zobrazení činnosti určité organizace v hodnotovém vyjádření tak, aby se vyjádřilo jmění příslušné organizace, jeho změny a hospodářský výsledek pro potřeby řízení a kontroly hospodaření. Z charakteru úkolů, které obce zabezpečují, vyplývá odlišný způsob vedení účetnictví. Smyslem účetnictví obce je informovat uživatele účetních informací o všech příjmech a výdajích, o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, seznámit je s finančními vztahy obce k založeným a zřízeným organizacím a k ostatním subjektům, ke kterým má obec finanční vztahy na základě zákonů nebo uzavřených smluv. Účetnictví musí poskytovat správné, včasné a věrohodné údaje o hospodaření obce a fungovat jako nástroj kontroly plnění rozpočtu. Příjmy a výdaje musí obce sledovat odděleně, a to v členění podle rozpočtové skladby.

19 Při plnění výdajové části rozpočtu se v účetnictví rozlišuje: pokladní plnění rozpočtu sledují se rozpočtové výdaje, tedy skutečné čerpání prostředků z bankovních účtů, podle kterého můžeme posoudit plnění rozpočtu, skutečné plnění rozpočtu zjišťují se rozpočtové náklady, což jsou částky skutečně spotřebované při činnosti obce za sledované období bez ohledu na to, kdy byly čerpány peněžní prostředky. Náklady jsou základním ukazatelem provozu obce. Legislativa upravující vedení účetnictví Jelikož oblast účetnictví prošla v posledních letech řadou rozsáhlých změn, jsou obce k povinny při vedení účetnictví postupovat podle těchto právních norem: zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví), vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2002 Sb.), českých účetních standardů č. 501 až 522, ve znění změn platných pro účetní období začínající dnem Zákon o účetnictví je základní normou regulující finanční účetnictví. Představuje obecná pravidla pro vedení účetnictví společná pro všechny typy subjektů, které jsou podle tohoto zákona nazývány účetními jednotkami. Zákon o účetnictví vymezuje obsah a rozsah vedení účetnictví, účetní zásady, účetní dokumentaci, dále obsah účetních zápisů, účetních knih a účetní závěrky, určuje způsob oceňování a provádění inventarizace majetku a závazků aj. Povinnost vést účetnictví obcemi vyplývá z ustanovení 1 zákona o účetnictví, podle kterého se zákon vztahuje na všechny právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. 3 Vyhláška č. 505/2002 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu o účetnictví, přičemž se vztahuje pouze na výše uvedené účetní jednotky, mezi která se řadí i obce. Tato vyhláška upravuje následující oblasti pro vedení účetnictví v plném a ve zjednodušeném rozsahu: rozsah a způsob sestavování účetní závěrky, uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, nákladů a výnosů 3 Obce jsou ve smyslu 18 občanského zákoníku právnickými osobami.

20 a výsledků hospodaření v účetní závěrce, uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, směrnou účtovou osnovu a účetní metody. Vyhláška dále rozebírá jednotlivé položky účetní osnovy a stanovuje podrobnosti týkající se jejich účtování. Tato právní norma stanoví v příloze č.4 směrnou účtovou osnovu, která je členěna na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty. Toto členění včetně číselného označení je závazné pro všechny obce. Obce mají určité specifikum neodpisují majetek. Příspěvkové organizace zřízené městem, jejichž účetnictví je rovněž upraveno touto vyhláškou, majetek odpisují ( 34). Novela zákona o účetnictví č. 304/2008 Sb. přináší změny v účetnictví od a změny v účetnictví od V návaznosti na 36 zákona o účetnictví vydává Ministerstvo financí České účetní standardy pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. Těmto standardům byla přiřazena čísla 501 až 522. Obsahují popisy účetních metod a postupy účtování za účelem docílení souladu v účtování všech účetních jednotek. Tento předpis dále definuje pojmy, charakterizuje jednotlivé účtové třídy, stanovuje náplň účtů, hlediska pro vytváření analytické evidence a způsoby oceňování. 3.6 Dlouhodobý majetek Základní charakteristikou dlouhodobého majetku je: dlouhodobost jeho používání (déle než 1 rok) jeho postupná spotřeba (opotřebení) stanovení výše jeho ceny Dlouhodobý majetek se člení na: nehmotný hmotný finanční Dlouhodobý majetek se účtuje na syntetických účtech: v účtové skupině 01 Dlouhodobý nehmotný majetek v účtové skupině 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný v účtové skupině 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný v účtové skupině 06 Dlouhodobý finanční majetek

21 Účetní jednotka zde účtuje o majetku, ke kterému má vlastnické právo nebo právo hospodaření viz 28 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, který zní: Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku, anebo které hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územně samosprávných celků, není-li dále stanoveno jinak, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami. V případech smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazků převodem práva nebo v případech, kdy se vlastnické právo k movitým věcem nabývá na základě projevu vůle jiným způsobem než převzetím věci, jakož i v dalších případech stanovenými právními předpisy, o majetku účtují a odpisují jej účetní jednotky, které jej používají. Pozemky a jiný majetek vymezený právními předpisy se neodepisuje. 3.7 Dlouhodobý nehmotný majetek Je to majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění jedné položky převyšující částku Kč ,-. Podstata dlouhodobého nehmotného majetku plyne již ze samostatného názvu. Jedná se o takový majetek, který v podstatě nelze uchopit, například práva průmyslového vlastnictví, projekty, programové vybavení a ocenitelná práva v ocenění stanovené účetní jednotkou a dobou použitelnosti delší než jeden rok. 4 Druhy dlouhodobého nehmotného majetku zřizovací výdaje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software ocenitelná práva povolenky na emise a preferenční limity preferenční limity goodwill ostatní dlouhodobý majetek 4 V letech 1993 až 1995 byl právními předpisy stanoven povinný limit pro DNM nad Kč, od roku 1996 byla částka nad Kč ponechána pro zřizovací výdaje, pro ostatní položky DNM byl stanoven limit nad Kč. V roce 1999 státní regulace stanovila částku nad Kč, která byla povinná až do roku V roce 2002 mohla o limitu rozhodnovat účetní jednotka, povinně však od Kč, počínaje rokem 2003 je limit DNM plně v kompetenci účetní jednotky. Vybrané položky nehmotného charakteru jsou zařazeny do DNM bez ohledu na výši limitu, např. goodwill.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vzorová směrnice o účtování majetku

Vzorová směrnice o účtování majetku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 32 197/2005-44 Vzorová směrnice o účtování majetku V Praze dne 7. prosince 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY Anna Pelikánová SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY nezbytná pomůcka pro účetní nestátních neziskových organizací ucelený přehled účetních souvztažností pro nestátní neziskové organizace vybrané

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní směrnice č: 3/2005 Obec: Malá Štáhle Adresa: Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov IČO: 00575968 Datum zpracování: 31.července 2005 Schváleno zastupitelstvem obce

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Evidence, účtování a odepisování majetku

Evidence, účtování a odepisování majetku Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje evidenci, účtování a odepisování majetku.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00272523 Název: Město Broumov NS: 00272523 Město Broumov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015 410/2009 Sb. - 2015 VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více