Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Jakub Krajc Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Michal Krajňák Olomouc 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jen uvedené informační zdroje. Prohlašuji, že odevzdaná tištěná verze bakalářské práce se shoduje s elektronickou verzí vloženou do IS/STAG. V Olomouci dne

3 Děkuji Ing. Marii Krestýnové za pomoc při výběru tématu bakalářské práce. Děkuji Ing. Michalovi Krajňákovi za cenné rady a odborné vedení a Ing. Zdeňkovi Rendlovi za poskytnutí potřebných informací.

4 Obsah Úvod Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku Právní úprava Dlouhodobý majetek Nehmotný majetek Hmotný majetek Oceňování majetku Pořizovací cena Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Pořízení nehmotného a hmotného majetku a jeho účetní zachycení Pořízení majetku koupí za hotové Pořízení majetku na fakturu Pořízení majetku ve vlastní režii Získání majetku bezúplatně Vyřazení dlouhodobého majetku Vyřazení DHM movité věci škoda Vyřazení majetku prodej Vyřazení majetku darování Vyřazení majetku bezúplatným převodem Vyřazení majetku nepeněžní vklad do obchodní společnosti, 100 % účast obce Vyřazení majetku zmařená investice Technické zhodnocení Rekonstrukce Modernizace Technické zhodnocení vlastního majetku Technické zhodnocení cizího majetku Závazné posouzení technického zhodnocení Technické zhodnocení nehmotného majetku Uspořádací účty technického zhodnocení Inventarizace majetku Inventarizace vybraných druhů majetku

5 1.10 Opravné položky k majetku Rezervy na opravy majetku Odpisy majetku Účetní a daňové odpisy Způsoby odpisování Určení odpisové skupiny Účtování odpisů Likvidace majetku Účetnictví a majetek města Uničova Představení města Legislativní rámec Systém vedení účetnictví Výkazy a sestavy tisknuté z programu GINIS Postup při nabývání majetku Postup při vyřazovaní poškozeného a nepotřebného majetku Tvorba a použití rezerv Odpisy Účetní závěrka (dle programu firmy GORDIC) Zachycení vývoje a struktury majetku v čase Zachycení DNM v čase Zachycení DHM v čase Zachycení DFM v čase Zachycení aktiv účetní jednotky v čase Zachycení závazků účetní jednotky v čase Zachycení pohledávek účetní jednotky v čase Náklady a výnosy účetní jednotky Zastoupení jednotlivých aktiv v procentech Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Vývoj stálých a oběžných aktiv v čase Vývoj dlouhodobého nehmotného majetku v čase Vývoj dlouhodobého hmotného majetku v čase Vývoj dlouhodobého finančního majetku v čase

6 Závěr Anotace SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ

7 Úvod Tématem bakalářské práce je analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničova. Sledovat hospodaření a vývoj ať už města nebo organizace je nutné neustále. Dokud organizace žije, musí jí být věnována pozornost a musí být sledován její vývoj. Pokud není sledování věnována dostatečná pozornost, roste riziko kolapsu organizace, vznikají příčiny krize. Z tohoto důvodu je téma hospodaření s majetkem a sledování jeho vývoje pořád aktuální. Na povrchu se může zdát, že aktuálnost tématu je největší v době sestavování a schvalování rozpočtu, kdy se problematika projednává a hovoří se o ní. To je však jen špička ledovce. Skutečné sledování a kontrola však musí probíhat neustále. Je prováděn audit, funguje kontrolní výbor, finanční výbor, existuje mnoho komisí, institutů, které hospodaření sledují. Kontrola a dohled nad městem a jeho samosprávou je zajištěna také Krajským úřadem. Cílem práce je poskytnout přehled o hospodaření a zachytit vývoj majetku v čase. K dosažení tohoto cíle jsou analyzována data z účetních závěrek za roky 2009 až V práci jsou dále použity metody deskripce a komparace. Práce se skládá ze tří základních částí. V první části je popsána charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku. V další kapitole práce je představeno město, ke kterému je celá práce vztažena. Vysvětlen je i systém vedení účetnictví města. Třetí část práce zachycuje vývoj a srovnání majetku v čase. 7

8 1 Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku V této kapitole je pomocí metody deskripce vymezen dlouhodobý majetek z účetního pohledu. Další část se zabývá způsoby pořízení majetku a tím souvisejícího oceňování v závislosti na způsobu nabytí a způsoby vyřazení majetku. V další části práce je definováno technické zhodnocení majetku s použitím příkladu na popsání uspořádacích účtů technického zhodnocení. Předposlední část této kapitoly se zabývá inventarizací majetku a inventarizačními rozdíly, opravnými položkami s popisem, u kterého majetku by se opravné položky měly tvořit a rezervami. Poslední část kapitoly definuje odpisy majetku, nositele odpisů, způsoby odpisování, výpočty odpisů, vymezuje odpisové skupiny s příklady majetku, který do jednotlivých skupin patří a zabývá se také likvidací majetku. 1.1 Právní úprava Evidence a způsob účtování dlouhodobého majetku upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon pojednává o rozsahu a způsobu vedení účetnictví, o účetních principech, oceňování, inventarizaci a tvorbě opravných položek. předpisy. Dlouhodobý majetek není však upraven pouze zákonem, ale dalšími právními - vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 536/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna dlouhodobý nehmotný majetek upravuje vyhláška č. 410/2009 Sb., hlava II., 11., oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku upravuje 12, opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku upravuje dlouhodobý hmotný majetek upravuje vyhláška č. 410/2009 Sb., hlava II., 14., oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku upravuje 15, opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku upravuje dlouhodobý finanční majetek upravuje vyhláška č. 410/2009 Sb., hlava II., 17., opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku upravuje 18. 8

9 - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, obsahující vymezení odpisování majetku Dlouhodobý majetek Dlouhodobým majetkem účetní jednotky se označuje majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a který během činnosti účetní jednotky nemění svoji formu, pouze se většina dlouhodobého majetku časem opotřebuje. V rozvaze se vykazuje majetek na straně aktiv. Rozvaha podává přehled o majetku a zdrojích jeho krytí. Aktiva jsou dle Koncepčního rámce IAS/IFRS součástí podniku, jsou výsledkem minulých událostí, jsou spolehlivě ocenitelná a přinesou nám ekonomický prospěch. V účetnictví se dlouhodobý majetek účtuje v účtové třídě 0 Dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek se člení na: dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) účtová skupina 01 a jeho opotřebení účtová skupina 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku dlouhodobý hmotný majetek (DHM) účtová skupina 02 a jeho opotřebení účtová skupina 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný dlouhodobý finanční majetek (DFM) účtová skupina 06. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok od výše ocenění určené účetní jednotkou. Jeho základní charakteristikou je nemateriální povaha. Jde tedy o majetek, který nelze uchopit. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zejména: a) předměty z práv průmyslového vlastnictví (například ochranné známky, vynálezy) 1 Srov. SVOBODOVÁ, Jaroslava, Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky. s

10 b) projekty (pokud však nejsou součástí pořízení dlouhodobého hmotného majetku, např. stavební projekt budovy vstoupí do pořizovací ceny budovy) c) software d) hospodářsky nebo technicky využitelné znalosti (například know-how = vědět jak, patří sem také licence = znalosti, které kupující zná, ale nemá právo k jejich využití) e) zřizovací výdaje Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je majetek dlouhodobého charakteru s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o majetek, který má hmotnou podstatu a není určen k jednorázové spotřebě. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí zejména: a) pozemky, stavby (včetně budov) b) samostatné movité věci c) pěstitelské celky trvalých porostů (například vinice, sady) d) dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) Dlouhodobý finanční majetek Mezi dlouhodobý finanční majetek patří například cenné papíry (akcie, obligace), vklady podniku do jiných obchodních společností, pokud splní podmínku dlouhodobosti držení (pokud podnik má v plánu vlastnit majetek po dobu delší než je jeden rok). Dlouhodobý finanční majetek má účetní jednotka v držení za určitým účelem Nehmotný majetek Mezi druhy nehmotného majetku patří například: a) zřizovací výdaje výdaje spojené se založením nového podniku, obchodní společnosti, podnikání, do okamžiku vzniku (poplatky, poradenské služby). Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nebo zásob či výdaje na reprezentaci mezi zřizovací výdaje však nepatří. 2 Srov. MÁČE, Miroslav, Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. s

11 b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv c) software programové vybavení d) ocenitelná práva od tvoří ocenitelná práva, která jsou vymezená jako předměty průmyslového vlastnictví, výsledky duševní či tvůrčí činnosti a práva o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách nebo vynálezech. e) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek považuje se za něj také technické zhodnocení od částky Kč za podmínek existence dlouhodobého nehmotného majetku. f) technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než Kč vzniká, dojde-li po ukončení technického zhodnocení nehmotného majetku s nižší pořizovací cenou než Kč, ke zvýšení pořizovací ceny na částku vyšší než Kč. g) goodwill záporný nebo kladný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho částí, nabytého koupí nebo vkladem nebo oceněním majetku a závazků a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. 1.4 Hmotný majetek Mezi druhy hmotného majetku patří například: a) samostatné movité věci - patří mezi první druh hmotného majetku. Jejich vstupní cena je vyšší než Kč (platí pouze daňově) a doba použitelnosti přesahuje jeden rok. Aby samostatné movité věci mohly patřit mezi hmotný majetek, musí splňovat obě tyto podmínky současně. Pokud není jedna z podmínek splněna, nejedná se již o hmotný majetek, ale o drobný hmotný majetek nebo spotřební materiál, který se zahrnuje přímo do nákladů (výdajů). b) Zabudované samostatné movité věci - za samostatné movité věci (splňující podmínky hmotného majetku) se považují také výrobní zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, která netvoří s budovou jeden celek, ale jsou s ní pevně spojeny. Mezi tato zařízení patří například přístroje, stroje, zařízení a konstrukce. Jako samostatné předměty lze zařadit: zařízení výtopen kotelny, strojní zařízení čerpacích stanic, trezory a trezorové skříně a mnohá další. c) Soubory movitých věcí souborem rozumíme dílčí část výrobního nebo jiného celku, která se skládá z více předmětů (zařízení), která jsou vzájemně propojena nebo se 11

12 doplňují. Jednotlivé součásti souboru nemusí přesahovat částku Kč, ale pokud se rozhodneme pro zařazení předmětu do souboru, věc se považuje za hmotný majetek. Jednotlivé předměty souboru však mohou existovat i fungovat samostatně. d) budovy, domy a byty nebo nebytové prostory samostatnou kategorii hmotného majetku tvoří budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem o vlastnictví bytů. Věci tohoto charakteru jsou hmotným majetkem vždy bez ohledu na cenu a dobu použitelnosti e) stavby stavby zařazujeme do hmotného majetku vždy bez ohledu na dobu použitelnosti nebo cenu. Nepatří sem jen hotové stavby, ale také dočasné stavby nebo stavby charakteru zařízení staveniště. Za stavbu považujeme všechna stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií. Dočasná stavba je stavba s omezenou dobou jejího trvání. Budovou pak rozumíme nadzemní stavbu, která je prostorově soustředěna navenek, je uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí f) pěstitelské celky trvalých travních porostů bez ohledu na výši vstupní ceny s dobou plodnosti delší než 3 roky. Patří sem: chmelnice a vinice ovocné keře, které jsou vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 ha s požadovanou hustotou nejméně keřů na 1 ha ovocné stromy, které jsou vysázené na souvislém pozemku o výměře 0,25 ha s požadovanou hustotou nejméně 90 stromů na 1 ha g) Dospělá zvířata a jejich skupiny vykazují se dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a do výše ocenění stanoveného účetní jednotkou. h) Jiný majetek poslední kategorie hmotného majetku. Zákon definuje několik podskupin: technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť 12

13 technická rekultivace výdaje související s leasingem Oceňování majetku Oceňovat znamená v účetnictví přiřadit peněžní hodnotu jednotlivým účetním položkám. Oceňovaní majetku musí probíhat podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Majetek, který je určený k prodeji, se oceňuje reálnou hodnotou. Jako reálná hodnota se použije hodnota tržní. V případě, že tržní hodnota není k dispozici, využívá se posudek znalce nebo odhadce. Oceňování majetku probíhá také podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. K oceňování dlouhodobého majetku dochází: k okamžiku uskutečnění účetního případu ke konci rozvahového dne Dlouhodobý majetek oceňujeme: pořizovací cenou vlastními náklady reprodukční pořizovací cenou Pořizovací cena Pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený nákupem. související s pořízením. Pořizovací cena je cena pořízení, která je navýšená o vedlejší výdaje Vlastní náklady Vlastními náklady se oceňuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností účetní jednotky. Jedná se o náklady, které musela účetní jednotka vynaložit na jeho pořízení. 3 Srov. PRUDKÝ, Pavel a Milan LOŠŤÁK, Hmotný a nehmotný majetek v praxi s

14 1.5.3 Reprodukční pořizovací cena Reprodukční cena vyjadřuje cenu, za kterou by byl dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Majetek se tímto způsobem oceňuje v případě, že je bezúplatně nabytý nebo nově zjištěný a v účetnictví nezachycený (např. přebytek při inventarizaci) Pořízení nehmotného a hmotného majetku a jeho účetní zachycení S pořízením nehmotného a hmotného majetku vzniká daňovému subjektu z hlediska účetnictví a daní povinnost provést řadu činností a vystavit doklady. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek můžeme pořídit různými způsoby: pořízení majetku koupí za hotové pořízení majetku na fakturu pořízení majetku ve vlastní režii získání majetku bezúplatně Pořízení majetku koupí za hotové Majetek nakoupíme u dodavatele (od prodejce, v prodejně) a vyžádáme si doklad, protože účtování provádíme vždy na základě dokladu. Vystaveným dokladem bude výdajový pokladní doklad. Poté provedeme zápis do deníku, kam zapíšeme datum, číslo dokladu, popis operace, výdaje v hotovosti, výdaje celkem, DPH (jen pokud je účetní jednotka plátcem nebo byl majetek nakoupen u plátce DPH), doklad založíme do vlastní evidence, stanovíme vedlejší pořizovací výdaje (pokud je to možné), vystavíme kartu majetku (inventární karta), zařadíme majetek do odpisové skupiny (jen hmotný majetek), uvedeme majetek do užívání (nakoupený předmět je schopen vykonávat svou funkci a podílí se na dosahování příjmů). Tab. 1 blíže vysvětlí postup pro účtování nabytí dlouhodobého majetku koupí za hotové. Účetní jednotka si pořídí movitou věc vlastní činností, proto je prvním účetním případem Spotřeba materiálu (501) hrazená z Pokladny (261). Druhým účetním případem je uznání nákladů prostřednictvím účtu Aktivace dlouhodobého majetku (506). Třetím případem převedeme majetek do užívání Samostatné movité věci (022) 4 Srov. MÁČE, Miroslav, Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. s ,

15 a umožníme tím, aby mohl být odpisován. Poslední účetní případ konstatuje nárůst Jmění účetní jednotky (401) na úkor snížení Fondu reprodukce majetku (416). Uvažujeme, že prostředky na úhradu nákladů pocházejí právě z účtu krytého tímto fondem. Tabulka 1 - Účtování o pořízení majetku koupí za hotové Popis Částka MD D Náklady na pořízení hmotných výsledků Aktivování DHM Zařazení DHM do užívání Převod zdrojů k profinancovanému majetku Zdroj: Máče (2012) Pořízení majetku na fakturu Majetek nakoupíme u dodavatele. Dodavatel vystaví fakturu (daňový doklad v případě plátců DPH), provedeme zápis do knihy závazků (číslo faktury, datum, dodavatel, částka, DPH, termín splatnosti), uhradíme fakturu, zapíšeme si do knihy závazků termín úhrady faktury, provedeme zápis do deníku (datum, popis operace, číslo dokladu, výdaje, DPH). Další činnosti jsou pak stejné jako u pořízení majetku koupí za hotové. Z hlediska postupu účetnictví provedeme zápis: 04x MD/ závazek nebo peníze D. U plátců DPH se tento zápis rozšíří o zápis na účet pro DPH. Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku účtujeme na účtu 042, při pořízení dlouhodobého nehmotného majetku účtujeme na účtu 041. Tab. 2 vysvětluje postup pro účtování pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software) na fakturu. 15

16 Tabulka 2- Účtování o pořízení majetku na fakturu (DNM software) Popis Částka MD D Přijatá faktura nákup software Úhrada závazku Zařazení majetku do užívání Roční odpis majetku Zdroj: Svobodová (2013) Pořízení majetku ve vlastní režii Při pořízení majetku ve vlastní režii si musíme zjistit veškeré výdaje na zhotovení majetku, včetně vedlejších pořizovacích výdajů. Poté zjistíme vstupní cenu majetku, vystavíme kartu majetku, zařadíme majetek do odpisové skupiny (jen u hmotného majetku), určíme způsob odpisování (jen hmotný majetek), stanovíme termín pro uvedení majetku do užívání. Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností však není pro ÚSC a PO častý. V tab. 3 je zachyceno účtování o pořízení majetku ve vlastní režii s konkrétními účty. Zaúčtování pořízení majetku bude obsahovat tři účetní případy. Prvním účetním případem je úbytek peněz v Pokladně (261) na Spotřebu materiálu (501). Druhým účetním případem je uznání oprávněnosti vlastních nákladů na účtu Aktivace oběžného majetku (507), které jsou spotřebovávány na účtu Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558). Posledním účetním případem je úplná spotřeba DDHM tím, že zůstatková hodnota je nulová (pořizovací hodnota na účtu (028) je snížena o shodnou hodnotu na účtu (088), majetek je však evidován. 16

17 Tabulka 3 - Účtování o pořízení majetku ve vlastní režii Popis Částka MD D Náklady na pořízení DDHM Aktivace DDHM Zařazení DDHM do užívání Zdroj: Máče (2012) Pořízení DDHM vlastní činností samostatné movité věci Získání majetku bezúplatně Bezúplatné nabytí majetku se nejčastěji uskutečňuje darováním nebo novým zjištěním, např. při inventarizaci majetku a jeho přebytku. Při darování majetku si zajistíme darovací smlouvu nebo jiný dokument, podáme přiznání k dani darovací, stanovíme vedlejší pořizovací výdaje, vystavíme kartu majetku, zařadíme majetek do odpisové skupiny (jen hmotný majetek), určíme způsob odpisování (jen hmotný majetek), stanovíme termín pro uvedení majetku do užívání. Po nabytí majetku musíme zjistit, zda nejsme povinni pokračovat v již započatém způsobu odpisování podle původního vlastníka majetku. Následující příklad, který je popsán slovně i v Tab. 4 uvádí postup pro účtování nabytí dlouhodobého majetku formou daru. 5 Příklad: Účetní jednotka obdrží od sponzora osobní automobil. Automobil je oceněn cenou Kč. Účetní jev: Zařazení automobilu do dlouhodobého hmotného majetku. Popis účtování: Jedná se o dlouhodobý majetek, který je účetní jednotkou okamžitě uveden do užívání. Proto účtujeme na majetkový účet 02x Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Tento majetek vstupuje do jmění účetní jednotky, proto je zároveň účtování na účet 401 Jmění účetní jednotky. 5 Srov. PRUDKÝ, Pavel a Milan LOŠŤÁK, Hmotný a nehmotný majetek v praxi s

18 Tabulka 4 - Účtování o získání majetku bezúplatně Popis Částka MD D Vnitřní doklad na zařazení do majetku Zdroj: Máče (2012) Vyřazení dlouhodobého majetku U příspěvkových organizací zřízených územním samosprávným celkem musí o tvorbě zdrojů investičního fondu z výnosů z prodeje rozhodnout zřizovatel. Příspěvková organizace, která je zřízena organizační složkou státu, má povinnost po připsání částky na svůj bankovní účet odvést do rozpočtu státu příjmy z prodeje majetku České republiky, se kterým hospodaří. Jestliže územní samosprávný celek požaduje, aby organizace odvedla peněžní prostředky do jeho rozpočtu, vznikla by tak nekrytá ztráta výsledku hospodaření. Z tohoto důvodu nelze použít účet Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a zúčtovat tvorbu zdrojů, ale je nutné zůstatkovou cenu zachytit na účet Jmění účetní jednotky. 6 Způsoby vyřazení majetku: likvidací (škoda, manko, plné opotřebení) prodejem darem bezúplatným převodem vkladem do obchodní společnosti nebo družstva nedokončením (odpisem zmařené investice) Při vyřazování majetku musíme nejprve doúčtovat oprávky (účet 07x, 08x) přes nákladové účty 5xx. Doúčtování oprávek se uskutečňuje vždy do výše ocenění majetku (v případě, že existuje zůstatková cena u majetku). Poté majetek vyřadíme zápisem 07x MD/ 01x D a dlouhodobý hmotný majetek zápisem 08x MD/ 02x D. Existují-li k majetku opravné položky, zruší se zápisem 15x nebo 16x MD/ 556 D. V případě nerozpuštěné dotace na pořízení majetku se zúčtuje do výnosů zápisem 403 MD/ 672 D. Vyřazování však můžeme také zahájit doúčtováním zůstatkové ceny na nákladový účet. 6 Srov. MÁČE, Miroslav, Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. s

19 Zůstatková cena se pak stane rozdílem mezi dosavadními oprávkami a pořizovací cenou. Následně majetek vyřadíme v pořizovací ceně Vyřazení DHM movité věci škoda Při vyřazení movité věci z důvodu škody účtujeme vyřazení majetku na účtu Samostatné movité věci (022) a na účtu Oprávky k samostatným movitým věcem (082). Vzniklou škodu musí uhradit viník na Běžný účet (241) prostřednictvím Pohledávek za zaměstnanci (335). Tato částka je snížena náklady na Opravy a udržování. Dále získaný Materiál na skladě (112), který nám sníží náklady na účtu Manka a škody (547). Výsledným efektem je navýšení Fondu reprodukce majetku (416) a snížení Jmění účetní jednotky (401). V Tab. 5 je zachyceno pomocí předkontací s konkrétními čísly výše uvedené. Tabulka 5 - Účtování o vyřazení movité věci - škoda Popis Částka MD D Zúčtování škody Vyřazení DHM Získaný materiál Získaný materiál úprava nákladů Popis škody viníkovi k úhradě Úhrada škody viníkem Náklady na odstranění škody Tvorba zdrojů krytí Zdroj: Máče (2012) Vyřazení majetku prodej V tab. 6 je zachyceno účtování o vyřazení majetku z důvodu prodeje. Účtováním rozdílu mezi Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (646) a Zůstatkové 7 Srov. SCHNEIDEROVÁ, Ivana a Zdeněk NEJEZCHLEB, Účetní reforma 2012 pro ÚSC a jimi zřizované příspěvkové organizace. s

20 ceny prodaného dlouhodobého hmotného majetku (553), vznikl zisk ve výši Kč. Příjem Kč na Běžný účet (241) je součet zisku z prodeje Kč a zůstatkové ceny majetku Kč. Vytvoření Fondu reprodukce majetku (416) je možné pouze ve výši zůstatkové ceny DHM a o stejnou částku snížíme také Jmění účetní jednotky (401). Tabulka 6 - Účtování o vyřazení majetku - prodej Popis Částka MD D Zúčtování zůstatkové ceny DHM Vyřazení DHM v pořizovací ceně Tvorba fondu reprodukce majetku Předpis faktury odběrateli za DHM Úhrada faktury odběratelem Zdroj: Máče (2012) Vyřazení DHM stavby prodejem, prodej stavby za Kč se zůstat. Cenou Kč Vyřazení majetku darování Při vyřazení majetku darováním se sepíše darovací smlouva. Zůstatková cena se účtuje na účet Dary Vyřazení majetku bezúplatným převodem Tabulka č. 7 zachycuje postup účtování vyřazení majetku bezúplatným převodem. Musíme vyřadit majetek (software) z účetnictví. Navýšíme Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku (078) na hodnotu pořizovací ceny a následně zrušit Software (013) tak i jeho Oprávky (078). 20

21 Tabulka 7 - Účtování o vyřazení majetku bezúplatný převod Popis Částka MD D Zúčtování zůstatkové ceny Tvorba zdrojů krytí ve výši zůstat. ceny Vyřazení software Zdroj: Máče (2012) Vyřazení DNM software, bezúplatným převodem, pořizovací cena Kč, oprávky Kč Vyřazení majetku nepeněžní vklad do obchodní společnosti, 100 % účast obce Při vyřazování majetku nepeněžního vkladu se postupuje trochu odlišně, než při klasickém vyřazování. Odlišnost spočívá v tom, že na jedné straně skutečně dojde k vyřazení majetku, ale na druhé straně vznikne majetek dlouhodobý finanční majetek. Nemělo by docházet k zobrazení v nákladech a současně k vyřazení dotace na pořízení DM, ta by se jen přesunula na finanční majetek, k účtům 06x. Dotace na účtu 403 pak zůstane až do doby, než se s ní bude nakládat. Dotace se rozpustí do výnosů (403 MD/672 D) v okamžiku, kdy se dlouhodobý finanční majetek dostane do nákladů při vyřazení Vyřazení majetku zmařená investice V některých případech dochází k zastavení pořizování nedokončené investice. Důvodem může být nedostatek zdrojů k financování nebo nebylo vyhověno žádosti o dotaci, nedošlo k poskytnutí úvěru nebo dochází ke změně investora (např. vybudování kruhového objezdu zajistí krajská správa silnic). Zmařená investice se pak zaúčtuje zápisem 547 MD/ 04x D. O okamžiku uskutečnění účetního případu je okamžik rozhodnutí o nedokončení pořizovaného majetku. Dojde-li ke změně investora, může dojít k převodu nedokončené investice do majetku investora nového. Postup 21

22 účtování by se změnil jen v případě, že dojde k převodu na jinou účetní jednotku např. výše transferu 403 MD a zbytek na 401 MD/ 042 D Technické zhodnocení Technické zhodnocení není v účetních předpisech řádně nadefinováno. Dle 33 zákona o daních z příjmů se technickým zhodnocením rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýší u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku Kč. Protože zákon definuje technické zhodnocení poměrně jednoduše a přesně, ale obecně, vznikají v praxi problémy. Poplatníci se snaží technické zhodnocení zaměnit za opravu nebo údržbu. Opravou majetku se rozumí uvedení do původního, použitelného stavu. Opravou se částečně odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do předchozího nebo provozuschopného stavu. Údržba majetku je soustavná činnost, kterou se zpomalí fyzické opotřebení, předchází se poruchám a odstraňují se závady. Za technické zhodnocení se považuje vše, co není uvedení majetku do původního stavu Rekonstrukce Rekonstrukcí se rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Dojde-li prováděnou akcí ke změně byť jen jednoho technického parametru (nemusí to být vždy ten hlavní), a to sebemenší hodnotou, jedná se o rekonstrukci. Za změnu technických parametrů není považována jen samotná záměna použitého materiálu, a to například při výměně oken s dřevěným rámem za okna s plastovým rámem, pokud zůstanou zachovány původní rozměry oken a počet vrstev skel Modernizace Modernizací se dle zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. Posuzovaní, zda se jedná o modernizaci, je nutné provádět k původnímu stavu a je-li konečná vybavenost majetku větší, nehovoříme o pouhé opravě. Problémy zde byly odstraněny stanovením stejné hranice hodnoty pro majetek i technické zhodnocení, protože předměty rozšiřující použitelnost nebo vybavenost ve vyšší hodnotě, jsou vždy odpisovaným majetkem. 8 Srov. MÁČE, Miroslav, Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. s

23 1.8.3 Technické zhodnocení vlastního majetku Jedná-li se o technické zhodnocení v prvním roce odpisování, tak se hodnota technického zhodnocení promítne do vstupní ceny majetku. Jedná li se o technické zhodnocení v dalších letech odpisování, tak se hodnota technického zhodnocení promítne do zvýšené vstupní ceny nebo do zvýšené zůstatkové ceny a dojde ke změně v postupu odpisování. U nehmotného majetku se hodnota technického zhodnocení promítá do ocenění. Technické zhodnocení provedené na majetku, který není majetkem vymezen dle zákona, vzniká kategorie majetku jiného technické zhodnocení odpisované samostatně. Technickým zhodnocením kulturní památky vzniká jiný majetek, se zvláštním způsobem odpisování (rovnoměrně po dobu 15 let). Technické zhodnocení provedené nájemcem při ukončení pronájmu nebo souhlasu vlastníka s odpisováním nájemce část hodnoty technického zhodnocení zvyšuje vstupní (zůstatkovou cenu) majetku. Technické zhodnocení na hmotném majetku, u kterého jsou poplatníkem uplatňovány mimořádné odpisy podle 30 a zákona, vzniká kategorie majetku jiného technické zhodnocení, které je nutné odpisovat samostatně Technické zhodnocení cizího majetku Při technickém zhodnocení cizího majetku je uzavřena smlouva s vlastníkem o provedení, úhradě a odpisování technického zhodnocení. Vzniká tak jiný majetek, který je zařazen do majetku a odpisuje se. Pokud není s vlastníkem uzavřena žádná smlouva, tak není možné technické zhodnocení promítnout do nákladů ani odpisem a hradí se ze zisku. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby, stavební úpravy, modernizace majetku, rekonstrukce, převýší-li za zdaňovací období částku Kč, pokud jsou hrazeny budoucím nájemcem na cizím hmotném majetku během doby jeho pořizování za podmínky, že se stane nájemcem tohoto majetku nebo jeho části. Vlastník majetku nezahrne výdaje budoucím nájemcem do vstupní ceny. 23

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti.

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti. Otázka: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Teinkka Dlouhodobý majetek je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 40. 000,- a doba opotřebení je delší než 1 kalendářní rok.

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Vzorová směrnice o účtování majetku

Vzorová směrnice o účtování majetku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 32 197/2005-44 Vzorová směrnice o účtování majetku V Praze dne 7. prosince 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY Anna Pelikánová SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY nezbytná pomůcka pro účetní nestátních neziskových organizací ucelený přehled účetních souvztažností pro nestátní neziskové organizace vybrané

Více

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE

SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Směrnice Rady Plzeňského kraje SRPK-4/2015/EK-001-Q Plzeňský kraj Vydání číslo: 1 Počet stran: 11 Počet příloh: 5 SMĚRNICE RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE Odpisový plán a odpisování dlouhodobého majetku účetních

Více

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ

OBCE BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY. Ing. Zděnka Šulcová účetní ekonomického oddělení OÚ OBEC BRAŇANY ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: OBECNÍ ÚŘAD BRAŇANY SMĚRNICE K EVIDENCI MAJETKU VE VLASTVICTVÍ OBCE BRAŇANY ZÁKON O ÚČETNICTVÍ - ZÁK. Č. 563/1991 SB., DRUH NORMY EVIDENČNÍ ČÍSLO SMĚRNICE S 2/2013 PLATNOST

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Evidence, účtování a odepisování majetku

Evidence, účtování a odepisování majetku Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje evidenci, účtování a odepisování majetku.

Více

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem

PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Pořízení dlouhodobého majetku. Pořízení dlouhodobého majetku nákupem PRINCIP TVORBY A ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Pořízení dlouhodobého majetku ÚSC i PO pořizuje majetek: nákupem zhotovením vlastní činností bezúplatným převodem (darováním) převodem podle zvláštních předpisů

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů Odpisování dlouhodobého majetku 1. Vymezení pojmů Pro účely tohoto standardu se rozumí a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení odpovídajícího číselného kódu podle přílohy č. 1 - Kategorizace dlouhodobého

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6/2012. Změny: FZ č. 1/2014, 5/2014 a 7/2015. Standard upravuje: obecná pravidla

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více