Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu 24), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík Omluveni: Libuše Horáková, Radka Širlová Neomluveni: Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 18:10 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY 1. Záměr OBCHODNÍHO CENTRA prezentace 2011 vzali na vědomí prezentaci záměru na výstavbu obchodního centra. 2. Záměr prodeje pozemku p. č. 502/2, trvalý travní porost o výměře m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích u hlavní příjezdové cesty. Je v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří mají zájem si zde vybudovat okrasnou zahradu (žádost podána ) 2011 nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 502/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy, jedná se o veřejné prostranství. 3. Záměr prodeje pozemku p. č. 3978/6, trvalý travní porost o výměře 65 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh travního porostu. Žadatel vlastní sousední pozemek p. č. 3971/84, na kterém bude stavět rodinný dům a o pozemek p. č. 3978/6 má zájem si rozšířit zahradu. (žádost podána )

2 Strana č. 2 / doporučili záměr prodat pozemek p. č. 3978/6 v k. ú.. 4. Záměr prodeje pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Město obdrželo dne žádost o odkoupení pozemku p. č. 426, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 932 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem scelení pozemků. Pozemek má délku zhruba 250 m a šířku 2,5 m až 3,5 m. Při místním šetření bylo zjištěno, že v současné době na pozemku p. č. 426 není žádná komunikace, pozemek je rozorán a obděláván jako pole (není v pronájmu). Pozemek p. č. 426 se nachází mezi dvěma velkými lány orné půdy, ale podél pozemku p. č. 426 je ještě pozemek p. č.153/4, který má obdobnou délku a šíři, ale je veden jako orná půda. Tento pozemek je v rukou jiného vlastníka než žadatele. Na jižní straně navazuje pozemek p. č. 426 na silnici vedoucí od I/9 do Častolovic, na severní straně navazuje přímo na pozemek p. č. 426 komunikace v rukou soukromé osoby (p. č. 429) a nepřímo na řadu pozemků ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice, Pozemkového fondu, města a soukromých osob nedoporučili záměr prodat pozemek p. č. 426 v k. ú., jedná se o komunikaci, která by mohla v budoucnu zajistit přístup ostatním vlastníkům pozemků. 5. Záměr prodeje pozemků p. č. 2523/2, ostatní plocha o výměře m 2, p. č 5682/3, ostatní plocha o výměře m 2 a část pozemku p. č. 5682/1, ostatní plocha o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pozemky v těsné blízkosti garáží, které jsou využívány k výcviku psů. Úsek prodejů a pronájmů již eviduje 2 žádosti o pronájem těchto pozemků. Projednávání pronájmu bylo odloženo do doby zapsání cizích budov na těchto pozemcích (žádost podána ) doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků v k. ú. odložit do doby zapsání budov do katastru nemovitostí. 6. Záměr prodeje pozemků p. č. 350/16, orná půda o výměře 563 m 2 a p. č. 386/3, trvalý travní porost o výměře 242 m 2 vše v k. ú. Okřešice u České Lípy Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích. Jedná se o pozemky mimo zastavěnou část obce, jsou součástí luk a pastvin v blízkosti lesa (žádost podána ).

3 Strana č. 3 / nedoporučili záměr prodat pozemky p. č. 350/16 a 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy, protože nenavazují na pozemky žadatele. HLASOVÁNÍ: 9 pro 1 proti 1 se zdržel 7. Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 5276/1, ostatní plocha o výměře 538 m 2 v k. ú. z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Pozemek je ve vlastnictví České republiky a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je bezúplatně nabízí městu z důvodu veřejného zájmu jedná se zčásti o veřejnou zeleň u panelových domů v Dubické ulici a zčásti slouží jako parkoviště (nabídka podána ) nedoporučili bezúplatný převod pozemku p. č. 5276/1 v k. ú., pozemek nenavazuje na žádné pozemky ve vlastnictví města. 8. Záměr výkupu pozemku p. č. 696/1, ostatní plocha, dráha o výměře m 2 v k. ú. Dobranov od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Pozemek je ve vlastnictví SŽDC, státní organizace, která ho nabízí městu, jedná se o pozemek pod cyklostezkou do Vlčího Dolu (nabídka podána ) nedoporučili záměr výkupu pozemku p. č. 696/1 v k. ú. Dobranov, doporučili jednat o směně. 9. Záměr výkupu pozemků: v k. ú. Častolovice u České Lípy - p. č. 353, 359/1, 366/1, 366/2, vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. - p. č. 4071/4, 4071/6, 4079/3 a 5944/8, vše vodní plocha, koryto vodního toku umělé v k. ú. Dobranov p. č. 518/3, 660/1, 670/1, 670/3, vše ostatní plocha, ostatní komunikace p. č. 59, 542/3, 544/1, 674/2, 674/3, vše vodní plocha, rybník p. č. 543/2, 554/9, 554/11, 602/1, 608/1, 719/4, 719/6 a 719/7, ostatní plocha v k. ú. Dubice u České Lípy p. č. 244, 584/1 a 584/4, vše vodní plocha, koryto vodního toku p. č. 63/2, ostatní plocha v k. ú. Heřmaničky u Dobranova p. č. 36, 225, 269/2, 273/4, 301/1, 301/3, 329/1, 387/6 a 526/1, vše ostatní plocha p. č. 33, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 386/4 a 616/6, vše ostatní plocha, ostatní komunikace

4 Strana č. 4 / 14 p. č. 61/2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Stará Lípa p. č. 263, 438 vše ostatní plocha Pozemky jsou ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice v likvidaci a nabízí je Realitní kancelář Vesta Děčín, která je pověřena jejich prodejem (nabídka podána ) doporučili odložit záměr výkupu výše uvedených pozemků a stanovili pracovní skupinu ze členů výboru, která se bude podrobně zabývat jednotlivými pozemky a doporučí, které pozemky by bylo vhodné vykoupit. 10. Záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1, o výměře m 2 a p. č. 5511/32, o výměře m 2 vše zahrada v k. ú. Pozemky p. č. 5505/1 a 5511/32 jsou historickým majetkem města a nachází se v České Lípě v ulici Boženy Němcové. Jedná se o zahrádkářskou kolonii osada č. 8. Zahrádky, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí, jsou v osobním vlastnictví. Žadatel ČZS má zájem si odkoupit celé pozemky (žádost podána již v roce 2006 a obnovena ). V současné době začínají mít zájem o části pozemků i ostatní nájemci jednotlivých zahrádek (např. p. Jiří Hájek vlastní ½ zahrádky a má zájem si odkoupit od města druhou část žádost podána ) 2011 doporučili záměr prodeje výše uvedených pozemků odložit do doby schválení nového územního plánu. 11. Záměr prodeje pozemku p. č. 320/4, zahrada o výměře 14 m 2 v k. ú. Žizníkov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově u silnice z České Lípy do Žizníkova v bezprostřední blízkosti RD žadatelů. Jedná se zarostlý neudržovaný pozemek, na kterém se nachází studna (žádost podána ) doporučili záměr prodat pozemek p. č. 320/4 v k. ú. Žizníkov. 12. Záměr prodeje části pozemku p. č. 251/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dobranov Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dobranově. Jedná se o komunikaci, jejíž část si žadatel při stavbě plotu neúmyslně oplotil a žádá o odkoupení (žádost podána

5 Strana č. 5 / ) doporučili záměr prodat část pozemku p. č. 251/1 v k. ú. Dobranov, neoprávněné zaplocení pozemku bude zohledněno výší kupní ceny. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 13. Směna pozemků p. č. 379/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 471 m 2 za p. č. 53/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 465 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatelka: Jitka Bokrosová (nar ), bytem Okřešice 17, Pozemek p. č. 53/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích mimo zastavěné území obce a tvoří přístup a zahradu RD ve vlastnictví žadatelky (je v pronájmu). Žadatelka si již v minulosti požádala o prodej tohoto pozemku, ale z důvodu vysoké ceny odstoupila. Pozemek p. č. 379/2 je ve vlastnictví žadatelky a jedná se o pruh pozemku, který navazuje na komunikaci ve vlastnictví města, ale ve skutečnosti se o cestu nejedná. Žadatelka ho nabízí městu za účelem scelení systému místních komunikací. (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne 2011 doporučili směnu pozemků p. č. 379/2 za p. č. 53/2 v k. ú. Okřešice u České Lípy s doplatkem pro město ve výši 250,- Kč/m 2 (stavební pozemek p. č. 53/2 je ve vlastnictví města cena 500,- Kč/m 2 a ostatní pozemek ve vlastnictví žadatelky p. č. 379/2 je za cenu 250,- Kč/m 2 ). 14. Prodej části pozemku p. č. 268, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Žadatel: AEROKLUB, letiště Lada, PS 28,, IČ: Pozemek p. č. 268 je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné mimo zastavěnou oblast a je součástí letiště (protíná vzletovou a přistávací dráhu a pojezdové plochy letiště). Historicky byl vždy součástí areálu letiště a Aeroklub nyní žádá o prodej části pozemku z důvodu zajištění bezpečnosti leteckého provozu (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne 2011 doporučili prodej části pozemku p. č. 268 v k. ú. Písečná u Dobranova, AEROKLUBU za cenu ve výši 140,- Kč/m 2 se zřízením věcného břemene přístupu vlastníkovi pozemků p. č. 266/3 a 269/1 (základní cena pro Písečnou je 200,-

6 Strana č. 6 / 14 Kč/m 2 ponížená o 30 % za zřízení věcného břemene) se splatností při podpisu kupní smlouvy. HLASOVÁNÍ: 10 pro 0 proti 1 se zdržel 15. Prodej části pozemku p. č. 3969/230, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 300 m 2 z celkové výměry 421 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Vladimír a Marta Braumovi, bytem Šeříková 2839, manželé Jiří a Marie Hrubých, bytem Šeříková 2838, Jan Houdek, bytem Šeříková 2834, manželé Ing. Petr a Marie Pindurovi, bytem Šeříková 2833, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou jednotliví vlastníci těchto RD, kteří mají zájem vždy o část pozemku před svým domem za účelem vybudování a udržování přístupu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 16. Prodej části pozemku p. č. 3969/160, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 80 m 2 z celkové výměry 365 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Marie a Štefan Vargačikovi, bytem Šeříková 2844, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníci krajového RD a mají zájem si odkoupit pruh pozemku, navazující na jejich zahradu za účelem parkování karavanu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 17. Prodej části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 996 m 2 v k. ú. Žadatel: Jan Hrzán, bytem Jasmínová 2758, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatel je vlastník RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ).

7 Strana č. 7 / 14 Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 18. Prodej části pozemku p. č. 3969/229, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 400 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatelé: Mgr. Kateřina Horáková, bytem Vachkova 3030,, manželé Jaroslav a Milena Lehkých, bytem Šeříková 2826, manželé Vlasta a Bohumul Tounar, bytem Šeříková 2827, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD čp. 2826, 2827 a 2829 a mají zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy vjezdu a vchodu (čp požaduje i část pozemku za zahradou - žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 19. Prodej části pozemku p. č. 3969/163, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 250 m 2 z celkové výměry 374 m 2 v k. ú. Žadatelé: Ludmila Fuchsová, bytem Jabloňová 2794,, manželé Ladislav a Mgr. Eva Adamovi, bytem Jabloňová 2795, manželé Jindřich a Vanda Mocovi, bytem Jabloňová 2796, manželé Jiří a Helena Tobolářovi, bytem Jabloňová 2797, manželé Ing. Pavlína a Ing. Milan Ongerovi, bytem Jabloňová 2798, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelka je vlastníkem RD čp a má zájem si odkoupit část pozemku před svým domem za účelem úpravy přístupu (žádost podána všech 5 vlastníků). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí.

8 Strana č. 8 / Prodej části pozemku p. č. 3969/162, ostatní plocha, zeleň o výměře 260 m 2 v k. ú. Žadatelé: Zdeněk Prokš, bytem Jabloňová 2792, Pavel Beránek, bytem Jabloňová 2793, manželé MUDr. Miloš a Bc. Dagmar Bretovi, bytem Jabloňová 2791, Česká Lípa Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pruh pozemku před RD, který tvoří vjezdy a přístupy do jednotlivých řadových domů. Žadatelé jsou vlastníky RD a mají zájem si odkoupit část pozemku vždy před svým domem za účelem úpravy vjezdu (žádost podána ). Tento bod byl odložen na příští jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí. 21. Prodej části pozemku p. č. 12, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 610 m 2 v k. ú. Písečná u Dobranova Žadatelé: Dana a Jiří Vačkárovi, bytem Písečná 50, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Písečné u hlavní silnice v bezprostřední blízkosti RD žadatelů, kteří si chtějí pozemek odkoupit za účelem lepšího zpřístupnění domu (žádost podána ) doporučili prodej části pozemku p. č. 12 v k. ú. Písečná u Dobranova, manželům Vačkářovým za cenu ve výši 100,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) případně za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (při výměře nad 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 22. Prodej části pozemku p. č. 3359/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry 889 m 2 v k. ú. Žadatel: Cyril Grolmus, bytem Starý Újezd 1650, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v ulici Poříční. Jedná se o zatravněnou plochu v bezprostřední blízkosti RD žadatele, který si chce o část tohoto pozemku rozšířit pozemek pro přístavbu k domu (žádost podána ).

9 Strana č. 9 / doporučili prodej části pozemku p. č. 3359/1 v k. ú., Cyrilu Grolmusovi za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 23. Prodej pozemků p. č. 977/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m 2 a p. č. 108/9, trvalý travní porost o výměře 34 m 2 v k. ú. Žizníkov Žadatelé: Antonín Olšar, bytem Žizníkov 64, Magda Kořínková, bytem Žizníkov 77, a manželé Atila a Monika Vörösovi, bytem Žizníkov 17, Pozemek p. č. 977/2 je ve vlastnictví města a nachází se v Žizníkově. Jedná se o travnatý příkop, který navazuje na zahradu prvních žadatelů, kteří mají část tohoto pozemku již zaplocenou Vörösovi - žádost podána Druhý žadatel p. Olšar - je vlastník rozestavěného domu, ke kterému má přístup po vlastních pozemcích, avšak upozorňuje na nedostatečnou šíři své komunikace (v nejužším místě cca 3,30 m). Žádá o prodej pozemků p. č. 977/2 a p. č. 108/9 pro zajištění přístupu k rozestavěnému RD a pro uložení sítí (žádost podána ) doporučili prodej zaplocené části pozemku p. č. 977/2 manželům Vörösovým a paní Kořínkové, zbývající část a pozemek p. č. 108/9 panu Olšarovi vše v k. ú. Žizníkov za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 (pokud bude výměra do 100 m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 24. Prodej pozemku p. č. 1549/2, zahrada o výměře 233 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Martin a Lenka Havlíkovi a Veronika Havlíková, bytem Heroutova 831, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pruh pozemku mezi rodinnými domy, který mají vlastníci domu čp. 831 v nájmu za účelem zahrady. ½ domu nyní koupili žadatelé, kteří mají zájem si pozemek odkoupit (žádost podána ) doporučili prodej pozemku p. č. 1549/2 odložit a oslovit ostatní vlastníky RD, zda

10 Strana č. 10 / 14 nemají zájem pozemek odkoupit do podílového spoluvlastnictví za cenu ve výši 700,- Kč/m Podnět k výkupu části pozemku p. č. 213/2, trvalý travní porost, o výměře cca 290 m 2 z celkové výměry m 2 a části pozemku p. č. 184/6, orná půda, o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy na vědomí Žadatel (navrhovatel): 1. paní Božena Dudková, bytem Častolovice u České Lípy 21, Město obdrželo návrh paní Boženy Dudkové, aby odkoupilo část pozemku p. č. 213/2, trvalý travní porost, o výměře cca 290 m 2 a část pozemku p. č. 184/6, orná půda, o výměře cca 30 m 2 vše v k. ú. Častolovice u České Lípy za účelem přístupu k RD. Pozemky vlastní p. Plechatý (p. č. 231/2) a p. Ondřejková (p. č. 184/6) vzali na vědomí, že vlastníci pozemků byli osloveni, výzvy převzali, ale nijak nereagovali, a výkup tedy nelze realizovat. 26. Žádost o souhlas s převodem pozemků v zahrádkové osadě v Okřešicích ČZS si od města v roce 2010 odkoupil pozemky v zahrádkářské kolonii v Okřešicích viz kupní smlouva č. A /2010 s podmínkou předkupního práva na 20 let. Nyní žádá město o souhlas k úplatnému převodu těchto pozemků na jednotlivé uživatele zahrádek s tím, že by v budoucí smlouvě zůstalo zachováno předkupní právo města souhlasili s převodem pozemků v zahrádkové osadě v Okřešicích na jednotlivé uživatele zahrádek s podmínkou zachování předkupního práva města. 27. Revokace usnesení č. 129/D/2011 ze dne prodej pozemku p. č. 3969/323, ostatní plocha, zeleň o výměře 48 m 2 v k. ú. Žadatelka: MUDr. Jitka Makovičková, bytem Růžová 2801, Pozemek p.č. 3969/323 je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově před RDžadatelky. Na zastupitelstvu města dne byl schválen prodej pozemku MUDr. Jitce Makovičkové, která do neuhradila kupní cenu, a proto předkládáme revokaci tohoto usnesení doporučili revokaci usnesení č. 129/D/2011, žadatelka neuhradila kupní cenu.

11 Strana č. 11 / Revokace usnesení č. 129/C/2011 ze dne prodej pozemku p. č. 3969/322, ostatní plocha, zeleň o výměře 49 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé Ing. Zdeňka a Ing. Karel Hrbovi, bytem Růžová 2800, Pozemek p. č. 3969/322 je ve vlastnictví města a nachází se na Svárově před RD žadatelů. Na zastupitelstvu města dne byl schválen prodej pozemku manželům Hrbovým, kteří do neuhradili kupní cenu, a proto předkládáme revokaci tohoto usnesení doporučili revokaci usnesení č. 129/C/2011, žadatelé neuhradili kupní cenu. Správa SBD Sever 29. Městská knihovna p.o., nebytové prostory v čp v ul. Komenského o celkové výměře 85,40 m 2 (knihovna) snížení výměry - Městská knihovna je na základě Smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 85,40 m 2 (knihovna) za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od účel nájmu - knihovna - cena nájmu Roční nájemné celkem 0,- Kč Záloha na vodné a stočné: 20,- Kč Záloha na teplo 3 070,- Kč Záloha na TUV 60,- Kč Měsíční předpis úhrad 3 150,- Kč 2011 doporučili uzavření dodatku č. 3 s Městskou knihovnou p. o. specifikující snížení výměry pronajatých prostor z 85,40 m 2 na 73 m 2 s účinností ode dne podpisu dodatku HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 30. Otto Grosz,, IČ: nebytové prostory v čp ul. Hrnčířská o celkové výměře 155,98 m 2 (prodejna textilu) přechod nájemního práva - Pan Otto Grosz má uzavřenou smlouvu ze dne na pronájem níže uvedených nebytových prostor o celkové výměře 155,98 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu - na dobu neurčitou od účel nájmu - prodejna numismatiky a další prodejní prostory - cena nájmu Roční nájemné celkem ,- Kč bez DPH + valorizace a služby Roční úhrady za služby celkem 996,- Kč Roční úhrady celkem ,- Kč Měsíční předpis úhrad ,- Kč Ke smlouvě je udělen souhlas s podnájmem na dobu neurčitou, schválený radou města č.usnesení 438/99 ze dne pro: Huy Phan Dinka, bytem Pražská 2927, Česká

12 Strana č. 12 / 14 Lípa - za účelem provozování prodejny oděvů doporučili uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne specifikující přechod nájemního práva nájemce Otto Grosze na Alenu Groszovou,, IČ: , s účinností od Úsek prodejů a pronájmů ORMI 31. Horova Immo s.r.o., Teplice, IČ: nájem části pozemku p. č. 5813/1 v k. ú. o celkové výměře 6300 m 2 (výstavba účelové komunikace) - změna nájemce Firma má uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku a postoupení práv a povinností ze stavebního povolení č. A /2010 ze dne , včetně dodatku č. 1, na část pozemku p. č. 5813/1 v k. ú. o výměře 6300 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 1 roční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu výstavba účelové komunikace k nově budovanému obchodnímu centru - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 6.300,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno jednou ročně vždy do 15. března příslušného kalendářního roku doporučili uzavření dohody o postoupení práv a převzetí závazků s firmou Horova Immo s.r.o. a firmou GARLORAN s.r.o., Teplice, IČ: , specifikující převedení práv a povinností ze smlouvy č. A /2010 ze dne na firmu GARLORAN s.r.o. s účinností ode dne podpisu dohody 32. Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, žádost o pronájem části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233 o celkové výměře 805 m 2 v k. ú. zahrada k RD ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o část pozemku p. č. 1407/1 o výměře 784 m 2 a část pozemku p. č. 1338/233 o výměře 21 m 2 vše v k. ú., tj. vedle zahrady ve vlastnictví žadatele doporučili odložit na příští jednání s tím, že bude prověřeno zjištěné oplocení. 33. Jaroslav Kadlec, bytem Žizníkov 125, pronájem části pozemku p. č. 15/1 o výměře 300 m 2 v k. ú. Žizníkov (sekání trávy) souhlas s umístěním dočasného označení ---- Pan Kadlec má uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku č. A /2010 ze dne

13 Strana č. 13 / na část pozemku p. č. 15/1 v k. ú. Žizníkov o výměře 300 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu sekání trávy - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 900,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno v pololetních splátkách ve výši 450,- Kč vždy do 31. ledna a 31. července příslušného kalendářního roku doporučili udělení souhlasu pronajímatele Jaroslavu Kadlecovi, v souladu s odst a 5.2. uzavřené smlouvy č. A /2011, pouze k umístění dočasného označení pronajatého pozemku v terénu dle předloženého návrhu, tj. osazení dřevěných kolíků s odrazkou v rozmezí cca 100 cm od sebe a podél hranice pozemku směrem od silnice HLASOVÁNÍ: 7 pro 1 proti 0 se zdrželo 34. Pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. žádosti o pronájem Na pozemek p. č. 1549/2 o výměře 233 m 2 v k. ú. je uzavřena smlouva o nájmu pozemku č. A /2011 ze dne za těchto podmínek: - nájemci: Alena Keslerová, bytem Pražská 2926, Stanislava Piskorová, bytem Heroutova 831, Dušan Mrha, bytem náměstí T. G. Masaryka čp. 1, - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu rozšíření zahrady a umístění přenosných staveb - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 2.330,- Kč bez DPH + valorizace Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši 582,50 Kč vždy do 15. dne prvého měsíce čtvrtletí. Rada města dne pod č. usnesení 89/B/2011 souhlasila s podnájmem pro Martina Havlíka, Lenku Havlíkovou a Veroniku Havlíkovou 2011 doporučili tento bod odložit, protože se v současné době projednává prodej tohoto pozemku. 35. Milan Lopušan, Okřešice, IČ: pozemky v k. ú. Okřešice u České Lípy, k. ú. Žizníkov, v k. ú. a v k. ú. Sosnová u České Lípy žádost o pronájem pozemků p. č. 350/16 a p. č. 386/3 v k. ú. Okřešice u České Lípy žádost o uzavření speciálního dodatku Jedná se o pronájem nových pozemků p. č. 350/16 o výměře 563 m2 a p. č. 386/3 o výměře 242 m2 za účelem ekologického pastevectví a sečení.

14 Strana č. 14 / nedoporučili vyhovět předloženým žádostem. HLASOVÁNÍ: 4 pro 0 proti 4 se zdrželi Na jednání výboru byl pozván p. Lopušan: Členové výboru vzali na vědomí nesouhlas pana Lopušana s výpovědí nájemní smlouvy na pozemky s tím, že podá námitky proti rozhodnutí rady města. 36. Občanské sdružení Drobné památky severních Čech,, IČ: pronájem kapličky na st. parcele č. 40 o výměře 39 m 2 v Manušicích - výpověď smlouvy --- Občanské sdružení má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitosti č. A /2009 ze dne na kapličku nacházející se na st. parcele č. 40 v k. ú. Manušice za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou (od ) - účel nájmu využití pro kulturní potřeby a ve spolupráci s římskokatolickou církví pro sakrální účely - cena nájmu roční cena nájemného ve výši 500,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno jednou ročně vždy do příslušného kalendářního roku doporučili na základě informací předložených členem výboru tento bod odložit na příští jednání. Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová,

Omluveni: Lucie Trnečková, František Nacházel Neomluveni: Ostatní: Ing. Dagmar Švarcová, Ing. Jan Kašpárek, Blanka Gürthová, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 10), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 23.11.2015 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM a LH: Přítomni: František Kadeřábek Ing. Zdeněk

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne od hodin v předsálí Kulturního domu v Milíně

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne od hodin v předsálí Kulturního domu v Milíně Č.j.: 527/2013 Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Obce Milín konaného dne 29. 4. 2013 od 17.00 hodin v předsálí Kulturního domu v Milíně 1. Obecní zastupitelstvo schvaluje návrhovou komisi ve složení:

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Zápis ze 6. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 6. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková Omluveni:

Více

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 20. zastupitelstva města konaného dne 26.02.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 293/2014: program 20. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Město Trutnov - městský úřad 4b1

Město Trutnov - městský úřad 4b1 Město Trutnov - městský úřad 4b1 NÁVRH NA USNESENÍ Jednání porady vedení 8.12.2014 Odbor rozvoje a Zpracoval : Blanka Možíšová 2.2.2015 majetku města Pro jednání rady města dne : 22.12.2014 9.2.2015 Jed.zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 13.01.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMM Přítomni: Mgr. Josef Hrstka František Kadeřábek

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 40603/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 12. prosince 2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012

Z Á P I S. z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 1 Z Á P I S z 31. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 1. října 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 18.7.2016 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová Jitka Zahájení zasedání zastupitelstva:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Program: 6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Program: 6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 5. 6. 2012 v 13,00 hodin

Více

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 23. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 30. září 2015 v 10 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/23/2015 Schválení programu 23. schůze Rady města Uničova program

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková,

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 19. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.8.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc. č. 550/50 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 27 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více