Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý majetek Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Pospíšilová Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 15. dubna 2010 Lucie Pospíšilová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní magistře Aleně Klumparové za její ochotu vést moji práci, cenné rady, trpělivost a čas, který mi věnovala.

4 Anotace práce Dlouhodobý majetek se dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný se oceňují vstupní cenou, dlouhodobý majetek finanční pořizovací cenou. Většina dlouhodobého majetku se opotřebovává fyzicky nebo morálně. Opotřebení je vyjádřeno odpisy. Odpisy mohou být rovnoměrné nebo zrychlené. Dlouhodobý majetek se vyřazuje, při vyřazení můţe být úplně nebo částečně odepsaný. V rámci inventarizace se srovnává skutečný a účetní stav majetku, zjišťují se případné inventarizační rozdíly (manka, přebytky) a posuzuje se ocenění (tvorba opravných poloţek). Annotation Fixed assets are divided on the tangible, intangible and financial. Tangible and intangible fixed assets are valued input prices, long-term financial assets carried at cost. Most fixed assets are physically or morally wear. Wear is expressed depreciation. Depreciation may be uniform or accelerated. Fixed assets are withdrawn, the withdrawal may be wholly or partially written off. The inventory compares the actual state of assets and accounting, inventory is compiled on any differences (shortage, surplus) and assesses the valuation (provisioning).

5 Obsah diplomové práce Úvod 7 1 Charakteristika dlouhodobého majetku 9 2 Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich účtování Ocenění při pořízení Příklady 16 3 Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví Druhy odpisů Účetní odpisy Daňové odpisy Postup daňového odpisování Odpisové metody podle IAS Odpisování po provedení technického zhodnocení 32 4 Účetní zachycení vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 35 5 Inventarizace Postup při inventarizaci Účtování přebytku u dlouhodobého hmotného majetku Účtování manka a škody u dlouhodobého hmotného majetku Účtování opravných poloţek Rezerva na opravy hmotného majetku Souvislý příklad 46 6 Leasing dlouhodobého majetku Leasing podle mezinárodního standardu Leasing pozemků a budov Prodej a zpětný leasing Finanční leasing v době krize 61 7 Dlouhodobý finanční majetek Způsoby pořízení dlouhodobého finančního majetku Ocenění při pořízení dlouhodobého finančního majetku Klasifikace cenných papírů, druhy a jejich rozdělení 70

6 8 Zobrazení dlouhodobého majetku v účetní závěrce Sestavování účetní závěrky Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Přehled o peněţních tocích (cash-flow) 88 Výsledky práce 90 Závěry a doporučení 93 Seznam pouţité literatury 94

7 Úvod Ve své práci se věnuji problematice dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného a finančního. Výsledky práce naplňují zadaný cíl vytvořit jednotný přehled o oceňování, účtování, inventarizaci dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného a finančního a jeho obrazu v účetní závěrce. Tomuto cíli odpovídá struktura práce, která se skládá z osmi kapitol, jeţ na sebe vzájemně navazují a doplňují se. V první kapitole se zabývám vysvětlením pojmu dlouhodobý majetek z hlediska zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý majetek se rozděluje na hmotný, nehmotný a finanční. Do dlouhodobého majetku z účetního hlediska patří např. software, samostatné movité věci, stavby nebo cenné papíry s dobou pouţívání delší neţ jeden rok. Ve druhé kapitole se věnuji způsobu pořízení a oceňování majetku, coţ je velice důleţité pro další operace prováděné s dlouhodobým majetkem, zejména pro odpisování. Třetí kapitola se zabývá odpisováním dlouhodobého majetku. Odpisy jsou rozděleny na účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, dobu pouţívání dlouhodobého majetku si stanoví účetní jednotka sama. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů, doba odpisování je stanovena zákonem. Daňové odpisy mohou být lineární nebo degresivní. Ve čtvrté kapitole uvádím způsoby vyřazení dlouhodobého majetku, které se nejčastěji uskutečňuje prodejem či likvidací, a jejich účtováním. V páté kapitole se zabývám inventarizací, při níţ dochází ke srovnání skutečného a účetního stavu majetku a posuzuje se jeho ocenění. Účetně se vypořádávají případné inventarizační rozdíly, přistupuje se k tvorbě nebo zúčtování opravných poloţek. V šesté kapitole uvádím leasing dlouhodobého majetku, který se člení na leasing finanční a operativní. Výhoda operativního leasingu spočívá v tom, ţe

8 za případné opravy a jiné náklady související s předmětem leasingu odpovídá majitel, tj. leasingová společnost. Sedmá kapitola popisuje dlouhodobý finanční majetek představovaný cennými papíry s dobou drţení delší neţ jeden rok. Společnost se koupí cenného papíru podílí na účasti jiné společnosti, coţ názorně představuji na jednotlivých příkladech. V osmé kapitole řeším zobrazení dlouhodobého majetku v účetní závěrce, která se obvykle sestavuje k poslednímu dni účetního období. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, z přehledu o peněţních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k výkazům. V závěru své práce předkládám dosaţené výsledky, závěry a doporučení.

9 1 Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek řadíme do aktiv účetní jednotky. Ve směrné účtové osnově je pro něj určena účtová třída 0. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., č. 397/2005 Sb., č. 349/2007 Sb. a vyhlášky č. 469/2008 Sb. (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb. ), se dlouhodobý majetek člení do několika skupin: - dlouhodobý hmotný majetek, - dlouhodobý nehmotný majetek, - dlouhodobý finanční majetek. Pro účely zákona o daních z příjmů a pro účely odpisování je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek definován v 26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliţe není některý druh majetku v těchto paragrafech uveden, není hmotným ani nehmotným majetkem a není moţné jej odepisovat daňovým způsobem postupně po dobu ţivotnosti tohoto majetku. Jako příklad lze uvést pozemky a finanční majetek, které nesplňují veškeré podmínky pro zařazení do některého z druhů hmotného či nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný majetek podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v sobě zahrnuje pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný dlouhodobý hmotný majetek. Patří sem také pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k uţívání a technické zhodnocení. Hmotným majetkem se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší neţ jeden rok, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory, stavby 9

10 s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, slouţících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výšku 5 m; a oplocení slouţícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou. Dále obsahuje pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší neţ tři roky, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný majetek. Nejdůleţitějším mezinárodním standardem v oblasti dlouhodobého majetku je IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, který pouţívá účetní jednotka ve své provozní činnosti. Pozemky, budovy a zařízení se uznají jako aktivum, pokud splňují definici aktiv, která je uvedena v Koncepčním rámci IFRS 1. Není stanovena ţádná peněţní hranice, podle které by mohl být dlouhodobý majetek zařazen do jednotlivých kategorií. Mezi dlouhodobý nehmotný majetek podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. patří zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software (který je vytvořen vlastní činností k obchodování s ním nebo je nabyt od jiných osob), ocenitelná práva a goodwill (goodwill znamená kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku, nabytého vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn 1 Aktiva jsou v Koncepčním rámci vymezena jako ekonomický zdroj vyuţívaný podnikem, jehoţ existence v podniku je výsledkem minulých skutečností, a od něhoţ se očekává, ţe přinese podniku budoucí ekonomický prospěch, který je spolehlivě měřitelný. Aktivum musí být spolehlivě měřitelné náklady spojené s pořízením lze spolehlivě měřit. Není-li splněna podmínka měřitelnosti, nelze poloţku vykázat v účetní závěrce. Budoucím ekonomickým prospěchem se zde rozumí potenciál aktiva přispět přímo nebo nepřímo k toku peněz a peněţních ekvivalentů do účetní jednotky. Tento prospěch můţe plynout do účetní jednotky řadou způsobů: - aktivum můţe být pouţito samostatně nebo v kombinaci s jinými aktivy při výrobě výrobků nebo poskytování sluţeb, které bude účetní jednotka prodávat, - můţe být směněno za jiná aktiva, nebo - pouţito k vypořádání závazku, nebo - rozděleno mezi vlastníky účetní jednotky. Aktiva mohou mít hmotnou formu jako např. pozemky, budovy, zařízení a zásoby, jiná aktiva. Patenty, licence, autorská práva, software jsou aktivy nehmotné povahy v případě, ţe se očekává, ţe z nich poplyne ekonomický prospěch účetní jednotce a účetní jednotka je kontroluje. Pro určení existence aktiva není podstatné vlastnické právo (např. u majetku pořízeného formou finančního leasingu získává nájemce ekonomický prospěch z uţívání předmětu pronájmu, a tak se stává u nájemce poloţkou majetku, která splňuje definici aktiva). Aktivum nelze uznat a vykázat v rozvaze, pokud došlo k výdaji, u kterého není pravděpodobné, ţe přinese ekonomický prospěch účetní jednotce i po skončení běţného období (v takovém případě se jedná o náklad a je zachycen ve výsledovce). - Bohušová Hana: Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS (ASPI) 10

11 společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky) a dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále povaţuje technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů. Za nehmotný majetek se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepovaţuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloţku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky (goodwill), a dále povolenka na emise skleníkových plynů nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční mnoţství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv. Nehmotné aktivum je podle mezinárodního standardu IAS 38 Nehmotná aktiva definováno jako identifikovatelné nepeněţní aktivum nehmotné povahy, drţené pro: - vyuţití ve výrobě, - dodávku zboţí nebo sluţeb, - pronájmy ostatním, - administrativní účely, které je ovládané účetní jednotkou a přinese účetní jednotce budoucí ekonomický prospěch. Dlouhodobý finanční majetek obsahuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry, jiný dlouhodobý finanční majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 11

12 2 Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich účtování Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se provádí: - koupí od dodavatele, - vytvořením vlastní činnosti, - nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, - bezúplatným převodem (darováním), - vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, - převodem podle právních předpisů nebo převodem z osobního uţívání do podnikání. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo přímo na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, pokud při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztaţným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin například: a) 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v případě bezúplatného převodu z finančního leasingu, b) 21 Peníze v případě koupě nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a v případě poplatků, sluţeb a jiných nákladů souvisejících s pořízením za hotové, c) 32 Závazky (krátkodobé) nebo 47 Dlouhodobé závazky v případě koupě nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a v případě poplatků, sluţeb a jiných nákladů souvisejících s bezhotovostním pořízením (například faktura hrazená z bankovního účtu), 12

13 d) 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva v případě vkladu za upsaný základní kapitál, e) 37 Jiné pohledávky a závazky v případě uplatnění práva nákupní opce a v případě úroků z úvěrů a půjček do doby uvedení do uţívání, f) 41 Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v poloţce A.I.1. Základní kapitál v případě majetku nabytého státním podnikem delimitací a v případě bezúplatně převedeného majetku, g) 49 Individuální podnikatel v případě převodu majetku z osobního uţívání do podnikání h) 62 Aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností. Uvedení majetku a technického zhodnocení do uţívání, pokud ještě nebyl majetek a technické zhodnocení pořízen a zaúčtován přímo v účtových skupinách 01, 02 nebo 03, se účtuje na vrub příslušného účtu účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se souvztaţným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Ocenění při pořízení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňujeme podle způsobu jeho pořízení: - pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady související s jeho pořízením, - reprodukční pořizovací cenou, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, - vlastními náklady, tzn. přímé náklady vynaloţené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti. Vyhláška č. 500/2002 Sb. říká, ţe součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení jsou také náklady na přípravu 2 ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, bod a

14 a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za poradenské sluţby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce), úroky z úvěru (pokud tak účetní jednotka rozhodne), průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáţ a umělecká díla tvořící součást stavby, licence, patenty a jiná práva vyuţitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém uţívání, jakoţ i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou, a mnoho dalších. Opravy a údrţba nejsou součástí ocenění dlouhodobého majetku a technického zhodnocení. Protoţe opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu a údrţbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení. Technickým zhodnocením jsou podle 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Rekonstrukce znamená zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizace znamená rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. Koncepční rámec 3 rozlišuje čtyři základní oceňovací báze pro sestavení účetní závěrky: 3 Koncepční rámec IFRS je základním teoretickým východiskem IFRS. Je základem pro pochopení IAS/IFRS, tj. souhrn obecně platných principů, ze kterých vycházejí mezinárodní účetní standardy. Vymezuje pojmy, které jsou základem pro přípravu a předkládání účetní 14

15 Historická cena (ekvivalentem v české právní úpravě je pořizovací cena) vychází z výše původních nákladů vynaloţených při pořízení nebo z ocenění v odhadnuté hodnotě, kterou bylo třeba vynaloţit na jejich získání v době jejich pořízení. U nakupovaných aktiv historická cena představuje pořizovací náklady, u aktiv vlastní výroby výrobní náklady. Dlouhodobý majetek je moţné i přeceňovat. Běžná cena je zaloţena na ocenění aktiv na úrovni peněţních prostředků, které by musely být vynaloţeny, jestliţe by se stejné aktivum pořizovalo k datu ocenění. Prostřednictvím běţné ceny lze odstranit nedostatek oceňování na bázi historických cen, protoţe běţná cena se vztahuje k současným trţním podmínkám. Realizovatelná (vypořádací) hodnota vychází z hodnoty aktiv v peněţních prostředcích, které by bylo moţné získat při jejich vyřazení prodejem. Toto ocenění odráţí pohled podniku jako prodejce předmětného aktiva. Po odečtení přímých nákladů prodeje lze získat čistou realizovatelnou hodnotu. Současná hodnota aktiv odráţí současnou hodnotu budoucích čistých peněţních přítoků, které lze z aktiva při běţném podnikání očekávat. IAS 16 uvádí, ţe při pořízení se pozemky, budovy a zařízení oceňují pořizovacími náklady (cenou). Pořizovací náklady vynaloţené na poloţky pozemků, budov a zařízení jsou vykázány jako aktiva, pouze pokud: - je pravděpodobné, ţe budoucí ekonomické uţitky poplynou do účetní jednotky, a - pořizovací náklady je moţno spolehlivě ocenit. Podle IAS 38 se při pořízení samostatně pořízená nehmotná aktiva oceňují pořizovací cenou, která je tvořena: - nákupní cenou aktiv, včetně dovozního cla a nevratných daní, - všemi náklady přímo souvisejícími s okamţikem do uvedení aktiva do provozuschopného stavu, - úroky spojené s pořízením nehmotného aktiva. závěrky; přispívá k jednotnosti a logičnosti IFRS; je východiskem při tvorbě úsudků při řešení účetních problémů. Nemá přednost před IAS/IFRS, neruší ani nezakazuje ţádný IAS/IFRS. 15

16 2.2 Příklady PŘÍKLAD č. 1 Pořídíme dlouhodobý majetek koupí od dodavatele: 1. Nákup obráběcího stroje ve smluvní ceně ,- 042 / 321 DPH 20 % ,- 343 / Vnitropodniková přeprava obráběcího stroje 4 000,- 042 / Provize za zprostředkování nákupu obráběcího stroje 1 000,- 042 / Montáţ obráběcího stroje 3 000,- 042 / Zápis o zařazení obráběcího stroje do pouţívání v pořizovací ceně ,- 022 / 042 Abychom získali pořizovací cenu stroje, ke smluvní ceně připočteme veškeré náklady se strojem související, tzn. částky na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. PŘÍKLAD č. 2 Při pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní reţii účtujeme takto: Podnik si ve vlastní reţii staví sklad. Práce jsou rozděleny na dvě etapy. V první etapě bylo proinvestováno ,- Kč, ve druhé ,- Kč. Úpravu okolí skladu si zaměstnanci provedli sami za ,- Kč. 1. Výstavba skladu 1. etapa ,- 042 / Výstavba skladu 2. etapa ,- 042 / Úprava okolí skladu ,- 042 / Zápis o zařazení skladu do pouţívání ,- 021 /

17 Stavíme sklad, který jsme rozdělili na dvě etapy výstavby. K oběma etapám výstavby jednoho skladu zařadíme i úpravu okolí, která se skladem souvisí. PŘÍKLAD č. 3 Pořizujeme-li dlouhodobý majetek darem, pak ho zachycujeme v reprodukční pořizovací ceně. 1. Počítač pořízený formou daru ,- 022 / Zápis o zařazení darovaného softwaru ,- 013 / 413 Dar zařazujeme v ceně, ve které by byl pořízen v době, kdy o něm účtujeme. PŘÍKLAD č. 4 O zařazení dlouhodobého majetku z osobního vlastnictví do podnikání účtujeme jen u fyzických osob. 1. Zařazení automobilu z osobního vlastnictví do firmy ,- 022 / Zápis o zařazení počítače do podnikání ,- 022 / Zápis o zařazení softwaru do podnikání ,- 013 / 491 Podnikající fyzická osoba může vložit do své firmy dlouhodobý majetek, který si předtím pořídila jako soukromá osoba. Dlouhodobý majetek se zařadí na daný účet v reprodukční pořizovací ceně. 17

18 3 Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se postupně opotřebovává. Opotřebení vzniká pouţíváním majetku fyzické opotřebení, anebo majetek můţe morálně zastarat morální opotřebení. Opotřebení dlouhodobého majetku je vyjádřeno odpisy. Úhrn odpisů za dobu uţívání majetku představuje oprávky k dlouhodobému majetku. Odečtením oprávek od ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, zjistíme zůstatkovou cenu. Podle IAS 16 je nezbytné při určování doby ţivotnosti zváţit očekávané pouţití podle očekávané výkonnosti nebo kapacity aktiva, očekávané fyzické opotřebení, technickou zralost a právní nebo podobná omezení pro pouţívání. IAS 38 na základě určení doby pouţitelnosti rozlišuje dvě skupiny nehmotných dlouhodobých aktiv: - aktiva, u kterých lze určit dobu pouţitelnosti - aktiva, u kterých dobu pouţitelnosti určit nejde (měla by se pravidelně zkoumat, zda nepřešla do první skupiny). Při odpisování nehmotných aktiv s konečnou dobou pouţitelnosti účetní jednotka systematicky rozdělí odepsatelnou částku na celé období pouţitelnosti aktiva. Účetní jednotka neodpisuje nehmotná aktiva s neurčitou dobou pouţitelnosti. Provádí však jejich testování na sníţení hodnoty v souladu s IAS 36 Sníţení hodnoty aktiv porovnáním jeho zpětně získatelné částky s účetní hodnotou. Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka neodepisuje. 18

19 3.1 Druhy odpisů Známe dva druhy odpisů - odpisy účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, vyjadřují skutečné opotřebení majetku a odráţejí skutečný stav hospodaření účetní jednotky. Daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmů a slouţí ke stanovení daně z příjmů. 3.2 Účetní odpisy Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě odpisového plánu, ve kterém je stanoven způsob odpisování a doba upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Odpisy jsou zaznamenány v účetnictví účetní jednotky. Výše odpisu se stanovuje podle skutečné předpokládané doby pouţívání majetku nebo podle objemu výkonu, který je moţné vytvořit prostřednictvím dlouhodobého majetku. Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku a které ho pouţívají, odepisují majetek v souladu s účetními metodami, které vymezují náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Odepisuje se i technické zhodnocení, které účetní jednotka uţívá u dlouhodobého odpisovaného majetku úplatně nebo ho na tomto majetku provedla bezplatně na svůj účet. Jestliţe je dlouhodobý majetek hmotný i nehmotný v podílovém spoluvlastnictví, kaţdý spoluvlastník odpisuje svůj vlastnický podíl. Mezinárodní standard uvádí obecná kritéria pro účetní odpisování. Částka odpisů se systematicky umisťuje během pouţitelnosti aktiva. Odpisy jsou zachycovány jako náklad, s výjimkou zahrnutí do ocenění aktiv (např. do ceny zásob). Částka, která je předmětem odpisování (odepisovatelná částka), je stanovena po odečtení zbytkové hodnoty aktiva. Ta je stanovena vedením podniku na základě racionálního odhadu jedná se o částku, kterou by podnik 19

20 v současné době získal, kdyby se aktivum nacházelo v takovém stavu, v jakém se bude nacházet na konci své ţivotnosti. Zbytková hodnota a doba pouţitelnosti by měly být přezkoumány alespoň na konci kaţdého účetního období. Odpisování aktiva začíná okamţikem, kdy je aktivum připraveno pro pouţívání a končí v okamţiku vyřazení nebo prodeje. Odpisování se nepřerušuje v době, kdy není pouţíváno. Pouze v případě výkonových odpisů je částka odpisů rovna nule. Pozemky a budovy se posuzují jako separátní aktiva, i kdyţ byly nakoupeny spolu. Pozemky se neodpisují (odpisují se v případě, ţe mají pro účetní jednotku omezenou pouţitelnost), budovy se odpisují vţdy, protoţe mají omezenou pouţitelnost. Kaţdá část aktiva, jehoţ cena je významná ve vztahu k celkové pořizovací ceně, musí být samostatně odpisována. Účetní jednotka musí počáteční pořizovací cenu rozdělit mezi významné části aktiva, coţ zahrnuje tzv. komponentní odpisování. 3.3 Daňové odpisy Z daňového hlediska je stanoven jako základní odpis roční u hmotného majetku. Výše vypočteného ročního odpisu se můţe v určitých letech a způsobech odpisování lišit. Podle zákona o daních z příjmů je dlouhodobý majetek rozdělen do šesti odpisových skupin. Zvolený způsob odpisování se nesmí během odpisování měnit. Daňové odpisy zahrnují hodnotu majetku do nákladů (výdajů) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů prostřednictvím odpisů hmotného a nehmotného majetku. Souhrnná výše odpisů uplatněná v jednotlivých letech nesmí převýšit hodnotu majetku vyjádřenou jeho vstupní cenou, případně technickým zhodnocením. Náklady na majetek můţeme promítnout do nákladů jen jednou, 20

21 a proto se odpisy provádí nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. Majetek odpisuje jeho vlastník, jen za určitých podmínek tomu můţe být jinak Postup daňového odpisování Daňově odpisujeme nehmotný a hmotný majetek vymezený zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro odpisy nehmotného dlouhodobého majetku se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který vede účetní jednotka jako nehmotný majetek podle zákona o účetnictví, pokud byl majetek nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena druţstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, anebo pokud byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování. Zároveň dlouhodobý nehmotný majetek musí splňovat další podmínky, a to vstupní cena majetku je vyšší neţ ,- Kč a doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok. Pro odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek platí, ţe ke kaţdému konkrétnímu hmotnému majetku přiřadíme odpisovou skupinu. Ta se určí podle charakteru majetku a podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů, kde je majetek rozčleněn do šesti odpisových skupin podle délky odpisování. V příloze k zákonu bychom měli najít odpovídající název zařazovaného majetku nebo znát kód standardní klasifikace. Jestliţe konkrétní hmotný majetek nelze zařadit podle přílohy zákona do některé odpisové skupiny proto, ţe v ní není uveden, zařadí se do odpisové skupiny 2. Určení odpisové skupiny se provádí v prvním roce odpisování a po celou dobu odpisování se nemění. 4 PRUDKÝ, LOŠŤÁK Hmotný a nehmotný majetek v praxi, str

22 Prvním způsobem daňového odpisování je tzv. rovnoměrné odpisování (neboli lineární). Vycházíme z odpisových sazeb, které jsou stanoveny procentem ze vstupní ceny. Odpisujeme stále stejnou částku odpisů po celou dobu odpisování, kromě prvního roku, kdy je částka odpisů od ostatních let odlišná. Pro výpočet rovnoměrného odpisu nám slouţí vzoreček: vstupní cena 100 odpisová sazba Odpisové sazby jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů. Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,

23 Druhým způsobem daňového odpisování je tzv. zrychlené odpisování (neboli degresivní). Při tomto způsobu odpisování se zpočátku odpisuje vyšší částka, která postupně klesá. Základem pro výpočet odpisů je vstupní cena v prvním roce odpisování, v dalších letech zůstatková cena a koeficient odpisování. 1. rok vstupní cena koeficient pro první rok odpisování další roky 2 zůstatková cena koeficient pro další roky odpisování dosavadní počet let odpisování zůstatková cena = vstupní cena oprávky oprávky = suma odpisů za dobu uţívání majetku Odpisové skupiny jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů. koeficient pro zrychlené odpisování odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu

24 koeficient pro zrychlené odpisování odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Nyní si podrobně uveďme postup výpočtu odpisů uvedených v tabulce: PŘÍKLAD Vypočítejme účetní a daňové odpisy u osobního automobilu, který měl pořizovací cenu ,- Kč a byl uveden do pouţívání , a to za první rok uţívání a za všechna další léta. Podle odpisového plánu účetní jednotky činí předpokládaná doba uţívání 5 let, přičemţ v prvním roce se přihlíţí k poměrné části roku, po kterou byl pouţíván. Osobní automobil je zařazen pro účely daňových odpisů do 2. odpisové skupiny. Rok Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený , , , , , ,- 24

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů Odpisování dlouhodobého majetku 1. Vymezení pojmů Pro účely tohoto standardu se rozumí a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení odpovídajícího číselného kódu podle přílohy č. 1 - Kategorizace dlouhodobého

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 2 5. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK, ODEPISOVÁNÍ, VYŘAZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více