Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý majetek Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Pospíšilová Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 15. dubna 2010 Lucie Pospíšilová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní magistře Aleně Klumparové za její ochotu vést moji práci, cenné rady, trpělivost a čas, který mi věnovala.

4 Anotace práce Dlouhodobý majetek se dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný se oceňují vstupní cenou, dlouhodobý majetek finanční pořizovací cenou. Většina dlouhodobého majetku se opotřebovává fyzicky nebo morálně. Opotřebení je vyjádřeno odpisy. Odpisy mohou být rovnoměrné nebo zrychlené. Dlouhodobý majetek se vyřazuje, při vyřazení můţe být úplně nebo částečně odepsaný. V rámci inventarizace se srovnává skutečný a účetní stav majetku, zjišťují se případné inventarizační rozdíly (manka, přebytky) a posuzuje se ocenění (tvorba opravných poloţek). Annotation Fixed assets are divided on the tangible, intangible and financial. Tangible and intangible fixed assets are valued input prices, long-term financial assets carried at cost. Most fixed assets are physically or morally wear. Wear is expressed depreciation. Depreciation may be uniform or accelerated. Fixed assets are withdrawn, the withdrawal may be wholly or partially written off. The inventory compares the actual state of assets and accounting, inventory is compiled on any differences (shortage, surplus) and assesses the valuation (provisioning).

5 Obsah diplomové práce Úvod 7 1 Charakteristika dlouhodobého majetku 9 2 Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich účtování Ocenění při pořízení Příklady 16 3 Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví Druhy odpisů Účetní odpisy Daňové odpisy Postup daňového odpisování Odpisové metody podle IAS Odpisování po provedení technického zhodnocení 32 4 Účetní zachycení vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 35 5 Inventarizace Postup při inventarizaci Účtování přebytku u dlouhodobého hmotného majetku Účtování manka a škody u dlouhodobého hmotného majetku Účtování opravných poloţek Rezerva na opravy hmotného majetku Souvislý příklad 46 6 Leasing dlouhodobého majetku Leasing podle mezinárodního standardu Leasing pozemků a budov Prodej a zpětný leasing Finanční leasing v době krize 61 7 Dlouhodobý finanční majetek Způsoby pořízení dlouhodobého finančního majetku Ocenění při pořízení dlouhodobého finančního majetku Klasifikace cenných papírů, druhy a jejich rozdělení 70

6 8 Zobrazení dlouhodobého majetku v účetní závěrce Sestavování účetní závěrky Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Přehled o peněţních tocích (cash-flow) 88 Výsledky práce 90 Závěry a doporučení 93 Seznam pouţité literatury 94

7 Úvod Ve své práci se věnuji problematice dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného a finančního. Výsledky práce naplňují zadaný cíl vytvořit jednotný přehled o oceňování, účtování, inventarizaci dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného a finančního a jeho obrazu v účetní závěrce. Tomuto cíli odpovídá struktura práce, která se skládá z osmi kapitol, jeţ na sebe vzájemně navazují a doplňují se. V první kapitole se zabývám vysvětlením pojmu dlouhodobý majetek z hlediska zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý majetek se rozděluje na hmotný, nehmotný a finanční. Do dlouhodobého majetku z účetního hlediska patří např. software, samostatné movité věci, stavby nebo cenné papíry s dobou pouţívání delší neţ jeden rok. Ve druhé kapitole se věnuji způsobu pořízení a oceňování majetku, coţ je velice důleţité pro další operace prováděné s dlouhodobým majetkem, zejména pro odpisování. Třetí kapitola se zabývá odpisováním dlouhodobého majetku. Odpisy jsou rozděleny na účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, dobu pouţívání dlouhodobého majetku si stanoví účetní jednotka sama. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů, doba odpisování je stanovena zákonem. Daňové odpisy mohou být lineární nebo degresivní. Ve čtvrté kapitole uvádím způsoby vyřazení dlouhodobého majetku, které se nejčastěji uskutečňuje prodejem či likvidací, a jejich účtováním. V páté kapitole se zabývám inventarizací, při níţ dochází ke srovnání skutečného a účetního stavu majetku a posuzuje se jeho ocenění. Účetně se vypořádávají případné inventarizační rozdíly, přistupuje se k tvorbě nebo zúčtování opravných poloţek. V šesté kapitole uvádím leasing dlouhodobého majetku, který se člení na leasing finanční a operativní. Výhoda operativního leasingu spočívá v tom, ţe

8 za případné opravy a jiné náklady související s předmětem leasingu odpovídá majitel, tj. leasingová společnost. Sedmá kapitola popisuje dlouhodobý finanční majetek představovaný cennými papíry s dobou drţení delší neţ jeden rok. Společnost se koupí cenného papíru podílí na účasti jiné společnosti, coţ názorně představuji na jednotlivých příkladech. V osmé kapitole řeším zobrazení dlouhodobého majetku v účetní závěrce, která se obvykle sestavuje k poslednímu dni účetního období. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, z přehledu o peněţních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k výkazům. V závěru své práce předkládám dosaţené výsledky, závěry a doporučení.

9 1 Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek řadíme do aktiv účetní jednotky. Ve směrné účtové osnově je pro něj určena účtová třída 0. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., č. 397/2005 Sb., č. 349/2007 Sb. a vyhlášky č. 469/2008 Sb. (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb. ), se dlouhodobý majetek člení do několika skupin: - dlouhodobý hmotný majetek, - dlouhodobý nehmotný majetek, - dlouhodobý finanční majetek. Pro účely zákona o daních z příjmů a pro účely odpisování je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek definován v 26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliţe není některý druh majetku v těchto paragrafech uveden, není hmotným ani nehmotným majetkem a není moţné jej odepisovat daňovým způsobem postupně po dobu ţivotnosti tohoto majetku. Jako příklad lze uvést pozemky a finanční majetek, které nesplňují veškeré podmínky pro zařazení do některého z druhů hmotného či nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný majetek podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v sobě zahrnuje pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný dlouhodobý hmotný majetek. Patří sem také pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k uţívání a technické zhodnocení. Hmotným majetkem se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší neţ jeden rok, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory, stavby 9

10 s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, slouţících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výšku 5 m; a oplocení slouţícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou. Dále obsahuje pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší neţ tři roky, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný majetek. Nejdůleţitějším mezinárodním standardem v oblasti dlouhodobého majetku je IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, který pouţívá účetní jednotka ve své provozní činnosti. Pozemky, budovy a zařízení se uznají jako aktivum, pokud splňují definici aktiv, která je uvedena v Koncepčním rámci IFRS 1. Není stanovena ţádná peněţní hranice, podle které by mohl být dlouhodobý majetek zařazen do jednotlivých kategorií. Mezi dlouhodobý nehmotný majetek podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. patří zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software (který je vytvořen vlastní činností k obchodování s ním nebo je nabyt od jiných osob), ocenitelná práva a goodwill (goodwill znamená kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku, nabytého vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn 1 Aktiva jsou v Koncepčním rámci vymezena jako ekonomický zdroj vyuţívaný podnikem, jehoţ existence v podniku je výsledkem minulých skutečností, a od něhoţ se očekává, ţe přinese podniku budoucí ekonomický prospěch, který je spolehlivě měřitelný. Aktivum musí být spolehlivě měřitelné náklady spojené s pořízením lze spolehlivě měřit. Není-li splněna podmínka měřitelnosti, nelze poloţku vykázat v účetní závěrce. Budoucím ekonomickým prospěchem se zde rozumí potenciál aktiva přispět přímo nebo nepřímo k toku peněz a peněţních ekvivalentů do účetní jednotky. Tento prospěch můţe plynout do účetní jednotky řadou způsobů: - aktivum můţe být pouţito samostatně nebo v kombinaci s jinými aktivy při výrobě výrobků nebo poskytování sluţeb, které bude účetní jednotka prodávat, - můţe být směněno za jiná aktiva, nebo - pouţito k vypořádání závazku, nebo - rozděleno mezi vlastníky účetní jednotky. Aktiva mohou mít hmotnou formu jako např. pozemky, budovy, zařízení a zásoby, jiná aktiva. Patenty, licence, autorská práva, software jsou aktivy nehmotné povahy v případě, ţe se očekává, ţe z nich poplyne ekonomický prospěch účetní jednotce a účetní jednotka je kontroluje. Pro určení existence aktiva není podstatné vlastnické právo (např. u majetku pořízeného formou finančního leasingu získává nájemce ekonomický prospěch z uţívání předmětu pronájmu, a tak se stává u nájemce poloţkou majetku, která splňuje definici aktiva). Aktivum nelze uznat a vykázat v rozvaze, pokud došlo k výdaji, u kterého není pravděpodobné, ţe přinese ekonomický prospěch účetní jednotce i po skončení běţného období (v takovém případě se jedná o náklad a je zachycen ve výsledovce). - Bohušová Hana: Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS (ASPI) 10

11 společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky) a dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále povaţuje technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů. Za nehmotný majetek se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepovaţuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloţku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky (goodwill), a dále povolenka na emise skleníkových plynů nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční mnoţství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv. Nehmotné aktivum je podle mezinárodního standardu IAS 38 Nehmotná aktiva definováno jako identifikovatelné nepeněţní aktivum nehmotné povahy, drţené pro: - vyuţití ve výrobě, - dodávku zboţí nebo sluţeb, - pronájmy ostatním, - administrativní účely, které je ovládané účetní jednotkou a přinese účetní jednotce budoucí ekonomický prospěch. Dlouhodobý finanční majetek obsahuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry, jiný dlouhodobý finanční majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 11

12 2 Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich účtování Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se provádí: - koupí od dodavatele, - vytvořením vlastní činnosti, - nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, - bezúplatným převodem (darováním), - vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, - převodem podle právních předpisů nebo převodem z osobního uţívání do podnikání. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo přímo na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, pokud při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztaţným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin například: a) 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v případě bezúplatného převodu z finančního leasingu, b) 21 Peníze v případě koupě nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a v případě poplatků, sluţeb a jiných nákladů souvisejících s pořízením za hotové, c) 32 Závazky (krátkodobé) nebo 47 Dlouhodobé závazky v případě koupě nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a v případě poplatků, sluţeb a jiných nákladů souvisejících s bezhotovostním pořízením (například faktura hrazená z bankovního účtu), 12

13 d) 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva v případě vkladu za upsaný základní kapitál, e) 37 Jiné pohledávky a závazky v případě uplatnění práva nákupní opce a v případě úroků z úvěrů a půjček do doby uvedení do uţívání, f) 41 Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v poloţce A.I.1. Základní kapitál v případě majetku nabytého státním podnikem delimitací a v případě bezúplatně převedeného majetku, g) 49 Individuální podnikatel v případě převodu majetku z osobního uţívání do podnikání h) 62 Aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností. Uvedení majetku a technického zhodnocení do uţívání, pokud ještě nebyl majetek a technické zhodnocení pořízen a zaúčtován přímo v účtových skupinách 01, 02 nebo 03, se účtuje na vrub příslušného účtu účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se souvztaţným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Ocenění při pořízení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňujeme podle způsobu jeho pořízení: - pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady související s jeho pořízením, - reprodukční pořizovací cenou, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, - vlastními náklady, tzn. přímé náklady vynaloţené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti. Vyhláška č. 500/2002 Sb. říká, ţe součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení jsou také náklady na přípravu 2 ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, bod a

14 a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za poradenské sluţby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce), úroky z úvěru (pokud tak účetní jednotka rozhodne), průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáţ a umělecká díla tvořící součást stavby, licence, patenty a jiná práva vyuţitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém uţívání, jakoţ i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou, a mnoho dalších. Opravy a údrţba nejsou součástí ocenění dlouhodobého majetku a technického zhodnocení. Protoţe opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu a údrţbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení. Technickým zhodnocením jsou podle 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Rekonstrukce znamená zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizace znamená rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. Koncepční rámec 3 rozlišuje čtyři základní oceňovací báze pro sestavení účetní závěrky: 3 Koncepční rámec IFRS je základním teoretickým východiskem IFRS. Je základem pro pochopení IAS/IFRS, tj. souhrn obecně platných principů, ze kterých vycházejí mezinárodní účetní standardy. Vymezuje pojmy, které jsou základem pro přípravu a předkládání účetní 14

15 Historická cena (ekvivalentem v české právní úpravě je pořizovací cena) vychází z výše původních nákladů vynaloţených při pořízení nebo z ocenění v odhadnuté hodnotě, kterou bylo třeba vynaloţit na jejich získání v době jejich pořízení. U nakupovaných aktiv historická cena představuje pořizovací náklady, u aktiv vlastní výroby výrobní náklady. Dlouhodobý majetek je moţné i přeceňovat. Běžná cena je zaloţena na ocenění aktiv na úrovni peněţních prostředků, které by musely být vynaloţeny, jestliţe by se stejné aktivum pořizovalo k datu ocenění. Prostřednictvím běţné ceny lze odstranit nedostatek oceňování na bázi historických cen, protoţe běţná cena se vztahuje k současným trţním podmínkám. Realizovatelná (vypořádací) hodnota vychází z hodnoty aktiv v peněţních prostředcích, které by bylo moţné získat při jejich vyřazení prodejem. Toto ocenění odráţí pohled podniku jako prodejce předmětného aktiva. Po odečtení přímých nákladů prodeje lze získat čistou realizovatelnou hodnotu. Současná hodnota aktiv odráţí současnou hodnotu budoucích čistých peněţních přítoků, které lze z aktiva při běţném podnikání očekávat. IAS 16 uvádí, ţe při pořízení se pozemky, budovy a zařízení oceňují pořizovacími náklady (cenou). Pořizovací náklady vynaloţené na poloţky pozemků, budov a zařízení jsou vykázány jako aktiva, pouze pokud: - je pravděpodobné, ţe budoucí ekonomické uţitky poplynou do účetní jednotky, a - pořizovací náklady je moţno spolehlivě ocenit. Podle IAS 38 se při pořízení samostatně pořízená nehmotná aktiva oceňují pořizovací cenou, která je tvořena: - nákupní cenou aktiv, včetně dovozního cla a nevratných daní, - všemi náklady přímo souvisejícími s okamţikem do uvedení aktiva do provozuschopného stavu, - úroky spojené s pořízením nehmotného aktiva. závěrky; přispívá k jednotnosti a logičnosti IFRS; je východiskem při tvorbě úsudků při řešení účetních problémů. Nemá přednost před IAS/IFRS, neruší ani nezakazuje ţádný IAS/IFRS. 15

16 2.2 Příklady PŘÍKLAD č. 1 Pořídíme dlouhodobý majetek koupí od dodavatele: 1. Nákup obráběcího stroje ve smluvní ceně ,- 042 / 321 DPH 20 % ,- 343 / Vnitropodniková přeprava obráběcího stroje 4 000,- 042 / Provize za zprostředkování nákupu obráběcího stroje 1 000,- 042 / Montáţ obráběcího stroje 3 000,- 042 / Zápis o zařazení obráběcího stroje do pouţívání v pořizovací ceně ,- 022 / 042 Abychom získali pořizovací cenu stroje, ke smluvní ceně připočteme veškeré náklady se strojem související, tzn. částky na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. PŘÍKLAD č. 2 Při pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní reţii účtujeme takto: Podnik si ve vlastní reţii staví sklad. Práce jsou rozděleny na dvě etapy. V první etapě bylo proinvestováno ,- Kč, ve druhé ,- Kč. Úpravu okolí skladu si zaměstnanci provedli sami za ,- Kč. 1. Výstavba skladu 1. etapa ,- 042 / Výstavba skladu 2. etapa ,- 042 / Úprava okolí skladu ,- 042 / Zápis o zařazení skladu do pouţívání ,- 021 /

17 Stavíme sklad, který jsme rozdělili na dvě etapy výstavby. K oběma etapám výstavby jednoho skladu zařadíme i úpravu okolí, která se skladem souvisí. PŘÍKLAD č. 3 Pořizujeme-li dlouhodobý majetek darem, pak ho zachycujeme v reprodukční pořizovací ceně. 1. Počítač pořízený formou daru ,- 022 / Zápis o zařazení darovaného softwaru ,- 013 / 413 Dar zařazujeme v ceně, ve které by byl pořízen v době, kdy o něm účtujeme. PŘÍKLAD č. 4 O zařazení dlouhodobého majetku z osobního vlastnictví do podnikání účtujeme jen u fyzických osob. 1. Zařazení automobilu z osobního vlastnictví do firmy ,- 022 / Zápis o zařazení počítače do podnikání ,- 022 / Zápis o zařazení softwaru do podnikání ,- 013 / 491 Podnikající fyzická osoba může vložit do své firmy dlouhodobý majetek, který si předtím pořídila jako soukromá osoba. Dlouhodobý majetek se zařadí na daný účet v reprodukční pořizovací ceně. 17

18 3 Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se postupně opotřebovává. Opotřebení vzniká pouţíváním majetku fyzické opotřebení, anebo majetek můţe morálně zastarat morální opotřebení. Opotřebení dlouhodobého majetku je vyjádřeno odpisy. Úhrn odpisů za dobu uţívání majetku představuje oprávky k dlouhodobému majetku. Odečtením oprávek od ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, zjistíme zůstatkovou cenu. Podle IAS 16 je nezbytné při určování doby ţivotnosti zváţit očekávané pouţití podle očekávané výkonnosti nebo kapacity aktiva, očekávané fyzické opotřebení, technickou zralost a právní nebo podobná omezení pro pouţívání. IAS 38 na základě určení doby pouţitelnosti rozlišuje dvě skupiny nehmotných dlouhodobých aktiv: - aktiva, u kterých lze určit dobu pouţitelnosti - aktiva, u kterých dobu pouţitelnosti určit nejde (měla by se pravidelně zkoumat, zda nepřešla do první skupiny). Při odpisování nehmotných aktiv s konečnou dobou pouţitelnosti účetní jednotka systematicky rozdělí odepsatelnou částku na celé období pouţitelnosti aktiva. Účetní jednotka neodpisuje nehmotná aktiva s neurčitou dobou pouţitelnosti. Provádí však jejich testování na sníţení hodnoty v souladu s IAS 36 Sníţení hodnoty aktiv porovnáním jeho zpětně získatelné částky s účetní hodnotou. Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka neodepisuje. 18

19 3.1 Druhy odpisů Známe dva druhy odpisů - odpisy účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, vyjadřují skutečné opotřebení majetku a odráţejí skutečný stav hospodaření účetní jednotky. Daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmů a slouţí ke stanovení daně z příjmů. 3.2 Účetní odpisy Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě odpisového plánu, ve kterém je stanoven způsob odpisování a doba upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Odpisy jsou zaznamenány v účetnictví účetní jednotky. Výše odpisu se stanovuje podle skutečné předpokládané doby pouţívání majetku nebo podle objemu výkonu, který je moţné vytvořit prostřednictvím dlouhodobého majetku. Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku a které ho pouţívají, odepisují majetek v souladu s účetními metodami, které vymezují náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Odepisuje se i technické zhodnocení, které účetní jednotka uţívá u dlouhodobého odpisovaného majetku úplatně nebo ho na tomto majetku provedla bezplatně na svůj účet. Jestliţe je dlouhodobý majetek hmotný i nehmotný v podílovém spoluvlastnictví, kaţdý spoluvlastník odpisuje svůj vlastnický podíl. Mezinárodní standard uvádí obecná kritéria pro účetní odpisování. Částka odpisů se systematicky umisťuje během pouţitelnosti aktiva. Odpisy jsou zachycovány jako náklad, s výjimkou zahrnutí do ocenění aktiv (např. do ceny zásob). Částka, která je předmětem odpisování (odepisovatelná částka), je stanovena po odečtení zbytkové hodnoty aktiva. Ta je stanovena vedením podniku na základě racionálního odhadu jedná se o částku, kterou by podnik 19

20 v současné době získal, kdyby se aktivum nacházelo v takovém stavu, v jakém se bude nacházet na konci své ţivotnosti. Zbytková hodnota a doba pouţitelnosti by měly být přezkoumány alespoň na konci kaţdého účetního období. Odpisování aktiva začíná okamţikem, kdy je aktivum připraveno pro pouţívání a končí v okamţiku vyřazení nebo prodeje. Odpisování se nepřerušuje v době, kdy není pouţíváno. Pouze v případě výkonových odpisů je částka odpisů rovna nule. Pozemky a budovy se posuzují jako separátní aktiva, i kdyţ byly nakoupeny spolu. Pozemky se neodpisují (odpisují se v případě, ţe mají pro účetní jednotku omezenou pouţitelnost), budovy se odpisují vţdy, protoţe mají omezenou pouţitelnost. Kaţdá část aktiva, jehoţ cena je významná ve vztahu k celkové pořizovací ceně, musí být samostatně odpisována. Účetní jednotka musí počáteční pořizovací cenu rozdělit mezi významné části aktiva, coţ zahrnuje tzv. komponentní odpisování. 3.3 Daňové odpisy Z daňového hlediska je stanoven jako základní odpis roční u hmotného majetku. Výše vypočteného ročního odpisu se můţe v určitých letech a způsobech odpisování lišit. Podle zákona o daních z příjmů je dlouhodobý majetek rozdělen do šesti odpisových skupin. Zvolený způsob odpisování se nesmí během odpisování měnit. Daňové odpisy zahrnují hodnotu majetku do nákladů (výdajů) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů prostřednictvím odpisů hmotného a nehmotného majetku. Souhrnná výše odpisů uplatněná v jednotlivých letech nesmí převýšit hodnotu majetku vyjádřenou jeho vstupní cenou, případně technickým zhodnocením. Náklady na majetek můţeme promítnout do nákladů jen jednou, 20

21 a proto se odpisy provádí nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. Majetek odpisuje jeho vlastník, jen za určitých podmínek tomu můţe být jinak Postup daňového odpisování Daňově odpisujeme nehmotný a hmotný majetek vymezený zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro odpisy nehmotného dlouhodobého majetku se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který vede účetní jednotka jako nehmotný majetek podle zákona o účetnictví, pokud byl majetek nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena druţstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, anebo pokud byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování. Zároveň dlouhodobý nehmotný majetek musí splňovat další podmínky, a to vstupní cena majetku je vyšší neţ ,- Kč a doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok. Pro odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek platí, ţe ke kaţdému konkrétnímu hmotnému majetku přiřadíme odpisovou skupinu. Ta se určí podle charakteru majetku a podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů, kde je majetek rozčleněn do šesti odpisových skupin podle délky odpisování. V příloze k zákonu bychom měli najít odpovídající název zařazovaného majetku nebo znát kód standardní klasifikace. Jestliţe konkrétní hmotný majetek nelze zařadit podle přílohy zákona do některé odpisové skupiny proto, ţe v ní není uveden, zařadí se do odpisové skupiny 2. Určení odpisové skupiny se provádí v prvním roce odpisování a po celou dobu odpisování se nemění. 4 PRUDKÝ, LOŠŤÁK Hmotný a nehmotný majetek v praxi, str

22 Prvním způsobem daňového odpisování je tzv. rovnoměrné odpisování (neboli lineární). Vycházíme z odpisových sazeb, které jsou stanoveny procentem ze vstupní ceny. Odpisujeme stále stejnou částku odpisů po celou dobu odpisování, kromě prvního roku, kdy je částka odpisů od ostatních let odlišná. Pro výpočet rovnoměrného odpisu nám slouţí vzoreček: vstupní cena 100 odpisová sazba Odpisové sazby jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů. Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,

23 Druhým způsobem daňového odpisování je tzv. zrychlené odpisování (neboli degresivní). Při tomto způsobu odpisování se zpočátku odpisuje vyšší částka, která postupně klesá. Základem pro výpočet odpisů je vstupní cena v prvním roce odpisování, v dalších letech zůstatková cena a koeficient odpisování. 1. rok vstupní cena koeficient pro první rok odpisování další roky 2 zůstatková cena koeficient pro další roky odpisování dosavadní počet let odpisování zůstatková cena = vstupní cena oprávky oprávky = suma odpisů za dobu uţívání majetku Odpisové skupiny jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů. koeficient pro zrychlené odpisování odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu

24 koeficient pro zrychlené odpisování odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Nyní si podrobně uveďme postup výpočtu odpisů uvedených v tabulce: PŘÍKLAD Vypočítejme účetní a daňové odpisy u osobního automobilu, který měl pořizovací cenu ,- Kč a byl uveden do pouţívání , a to za první rok uţívání a za všechna další léta. Podle odpisového plánu účetní jednotky činí předpokládaná doba uţívání 5 let, přičemţ v prvním roce se přihlíţí k poměrné části roku, po kterou byl pouţíván. Osobní automobil je zařazen pro účely daňových odpisů do 2. odpisové skupiny. Rok Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený , , , , , ,- 24

Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce

Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce Bankovní institut vysoka škola Praha Katedra financí a účetnictví Odpisy hmotného a nehmotného majetku Bakalářská práce Autor: Ivana Štruncová Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Odborný konzultant: Ing.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Accounting Software - important part in Intangibles of

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Pavel Novotný. Finanční účetnictví Finanční účetnictví Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vedení daňové evidence a přechod na účetnictví Jana Hermanová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, ţe jsem

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE A V NĚMECKU Accounting and tax aspects of businesses individuals

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS Autor: Petr Strnad Vedoucí bakalářské práce: Školní rok:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více