Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý majetek. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra financí a účetnictví. Diplomová práce. Bc. Lucie Pospíšilová."

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý majetek Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Pospíšilová Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha duben, 2010

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze dne 15. dubna 2010 Lucie Pospíšilová

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní magistře Aleně Klumparové za její ochotu vést moji práci, cenné rady, trpělivost a čas, který mi věnovala.

4 Anotace práce Dlouhodobý majetek se dělí na hmotný, nehmotný a finanční. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný se oceňují vstupní cenou, dlouhodobý majetek finanční pořizovací cenou. Většina dlouhodobého majetku se opotřebovává fyzicky nebo morálně. Opotřebení je vyjádřeno odpisy. Odpisy mohou být rovnoměrné nebo zrychlené. Dlouhodobý majetek se vyřazuje, při vyřazení můţe být úplně nebo částečně odepsaný. V rámci inventarizace se srovnává skutečný a účetní stav majetku, zjišťují se případné inventarizační rozdíly (manka, přebytky) a posuzuje se ocenění (tvorba opravných poloţek). Annotation Fixed assets are divided on the tangible, intangible and financial. Tangible and intangible fixed assets are valued input prices, long-term financial assets carried at cost. Most fixed assets are physically or morally wear. Wear is expressed depreciation. Depreciation may be uniform or accelerated. Fixed assets are withdrawn, the withdrawal may be wholly or partially written off. The inventory compares the actual state of assets and accounting, inventory is compiled on any differences (shortage, surplus) and assesses the valuation (provisioning).

5 Obsah diplomové práce Úvod 7 1 Charakteristika dlouhodobého majetku 9 2 Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich účtování Ocenění při pořízení Příklady 16 3 Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví Druhy odpisů Účetní odpisy Daňové odpisy Postup daňového odpisování Odpisové metody podle IAS Odpisování po provedení technického zhodnocení 32 4 Účetní zachycení vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 35 5 Inventarizace Postup při inventarizaci Účtování přebytku u dlouhodobého hmotného majetku Účtování manka a škody u dlouhodobého hmotného majetku Účtování opravných poloţek Rezerva na opravy hmotného majetku Souvislý příklad 46 6 Leasing dlouhodobého majetku Leasing podle mezinárodního standardu Leasing pozemků a budov Prodej a zpětný leasing Finanční leasing v době krize 61 7 Dlouhodobý finanční majetek Způsoby pořízení dlouhodobého finančního majetku Ocenění při pořízení dlouhodobého finančního majetku Klasifikace cenných papírů, druhy a jejich rozdělení 70

6 8 Zobrazení dlouhodobého majetku v účetní závěrce Sestavování účetní závěrky Rozvaha (bilance) Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Přehled o peněţních tocích (cash-flow) 88 Výsledky práce 90 Závěry a doporučení 93 Seznam pouţité literatury 94

7 Úvod Ve své práci se věnuji problematice dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného a finančního. Výsledky práce naplňují zadaný cíl vytvořit jednotný přehled o oceňování, účtování, inventarizaci dlouhodobého majetku hmotného, nehmotného a finančního a jeho obrazu v účetní závěrce. Tomuto cíli odpovídá struktura práce, která se skládá z osmi kapitol, jeţ na sebe vzájemně navazují a doplňují se. V první kapitole se zabývám vysvětlením pojmu dlouhodobý majetek z hlediska zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dlouhodobý majetek se rozděluje na hmotný, nehmotný a finanční. Do dlouhodobého majetku z účetního hlediska patří např. software, samostatné movité věci, stavby nebo cenné papíry s dobou pouţívání delší neţ jeden rok. Ve druhé kapitole se věnuji způsobu pořízení a oceňování majetku, coţ je velice důleţité pro další operace prováděné s dlouhodobým majetkem, zejména pro odpisování. Třetí kapitola se zabývá odpisováním dlouhodobého majetku. Odpisy jsou rozděleny na účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, dobu pouţívání dlouhodobého majetku si stanoví účetní jednotka sama. Daňové odpisy se řídí zákonem o daních z příjmů, doba odpisování je stanovena zákonem. Daňové odpisy mohou být lineární nebo degresivní. Ve čtvrté kapitole uvádím způsoby vyřazení dlouhodobého majetku, které se nejčastěji uskutečňuje prodejem či likvidací, a jejich účtováním. V páté kapitole se zabývám inventarizací, při níţ dochází ke srovnání skutečného a účetního stavu majetku a posuzuje se jeho ocenění. Účetně se vypořádávají případné inventarizační rozdíly, přistupuje se k tvorbě nebo zúčtování opravných poloţek. V šesté kapitole uvádím leasing dlouhodobého majetku, který se člení na leasing finanční a operativní. Výhoda operativního leasingu spočívá v tom, ţe

8 za případné opravy a jiné náklady související s předmětem leasingu odpovídá majitel, tj. leasingová společnost. Sedmá kapitola popisuje dlouhodobý finanční majetek představovaný cennými papíry s dobou drţení delší neţ jeden rok. Společnost se koupí cenného papíru podílí na účasti jiné společnosti, coţ názorně představuji na jednotlivých příkladech. V osmé kapitole řeším zobrazení dlouhodobého majetku v účetní závěrce, která se obvykle sestavuje k poslednímu dni účetního období. Účetní závěrka se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty, z přehledu o peněţních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přílohy k výkazům. V závěru své práce předkládám dosaţené výsledky, závěry a doporučení.

9 1 Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek řadíme do aktiv účetní jednotky. Ve směrné účtové osnově je pro něj určena účtová třída 0. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., č. 397/2005 Sb., č. 349/2007 Sb. a vyhlášky č. 469/2008 Sb. (dále jen vyhláška č. 500/2002 Sb. ), se dlouhodobý majetek člení do několika skupin: - dlouhodobý hmotný majetek, - dlouhodobý nehmotný majetek, - dlouhodobý finanční majetek. Pro účely zákona o daních z příjmů a pro účely odpisování je dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek definován v 26 a 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jestliţe není některý druh majetku v těchto paragrafech uveden, není hmotným ani nehmotným majetkem a není moţné jej odepisovat daňovým způsobem postupně po dobu ţivotnosti tohoto majetku. Jako příklad lze uvést pozemky a finanční majetek, které nesplňují veškeré podmínky pro zařazení do některého z druhů hmotného či nehmotného majetku. Dlouhodobý hmotný majetek podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v sobě zahrnuje pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný dlouhodobý hmotný majetek. Patří sem také pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k uţívání a technické zhodnocení. Hmotným majetkem se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichţ vstupní cena je vyšší neţ ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší neţ jeden rok, budovy, domy a byty nebo nebytové prostory, stavby 9

10 s výjimkou provozních důlních děl, drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, slouţících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m 2 a výšku 5 m; a oplocení slouţícího k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou. Dále obsahuje pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší neţ tři roky, dospělá zvířata a jejich skupiny a jiný majetek. Nejdůleţitějším mezinárodním standardem v oblasti dlouhodobého majetku je IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, který pouţívá účetní jednotka ve své provozní činnosti. Pozemky, budovy a zařízení se uznají jako aktivum, pokud splňují definici aktiv, která je uvedena v Koncepčním rámci IFRS 1. Není stanovena ţádná peněţní hranice, podle které by mohl být dlouhodobý majetek zařazen do jednotlivých kategorií. Mezi dlouhodobý nehmotný majetek podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. patří zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software (který je vytvořen vlastní činností k obchodování s ním nebo je nabyt od jiných osob), ocenitelná práva a goodwill (goodwill znamená kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku, nabytého vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn 1 Aktiva jsou v Koncepčním rámci vymezena jako ekonomický zdroj vyuţívaný podnikem, jehoţ existence v podniku je výsledkem minulých skutečností, a od něhoţ se očekává, ţe přinese podniku budoucí ekonomický prospěch, který je spolehlivě měřitelný. Aktivum musí být spolehlivě měřitelné náklady spojené s pořízením lze spolehlivě měřit. Není-li splněna podmínka měřitelnosti, nelze poloţku vykázat v účetní závěrce. Budoucím ekonomickým prospěchem se zde rozumí potenciál aktiva přispět přímo nebo nepřímo k toku peněz a peněţních ekvivalentů do účetní jednotky. Tento prospěch můţe plynout do účetní jednotky řadou způsobů: - aktivum můţe být pouţito samostatně nebo v kombinaci s jinými aktivy při výrobě výrobků nebo poskytování sluţeb, které bude účetní jednotka prodávat, - můţe být směněno za jiná aktiva, nebo - pouţito k vypořádání závazku, nebo - rozděleno mezi vlastníky účetní jednotky. Aktiva mohou mít hmotnou formu jako např. pozemky, budovy, zařízení a zásoby, jiná aktiva. Patenty, licence, autorská práva, software jsou aktivy nehmotné povahy v případě, ţe se očekává, ţe z nich poplyne ekonomický prospěch účetní jednotce a účetní jednotka je kontroluje. Pro určení existence aktiva není podstatné vlastnické právo (např. u majetku pořízeného formou finančního leasingu získává nájemce ekonomický prospěch z uţívání předmětu pronájmu, a tak se stává u nájemce poloţkou majetku, která splňuje definici aktiva). Aktivum nelze uznat a vykázat v rozvaze, pokud došlo k výdaji, u kterého není pravděpodobné, ţe přinese ekonomický prospěch účetní jednotce i po skončení běţného období (v takovém případě se jedná o náklad a je zachycen ve výsledovce). - Bohušová Hana: Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS (ASPI) 10

11 společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky) a dále obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále povaţuje technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů. Za nehmotný majetek se pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nepovaţuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační sloţku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných sloţek majetku sníţeným o převzaté závazky (goodwill), a dále povolenka na emise skleníkových plynů nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční mnoţství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv. Nehmotné aktivum je podle mezinárodního standardu IAS 38 Nehmotná aktiva definováno jako identifikovatelné nepeněţní aktivum nehmotné povahy, drţené pro: - vyuţití ve výrobě, - dodávku zboţí nebo sluţeb, - pronájmy ostatním, - administrativní účely, které je ovládané účetní jednotkou a přinese účetní jednotce budoucí ekonomický prospěch. Dlouhodobý finanční majetek obsahuje podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, půjčky a úvěry, jiný dlouhodobý finanční majetek a poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek. 11

12 2 Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jejich účtování Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se provádí: - koupí od dodavatele, - vytvořením vlastní činnosti, - nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, - bezúplatným převodem (darováním), - vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, - převodem podle právních předpisů nebo převodem z osobního uţívání do podnikání. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo přímo na vrub příslušných účtů účtových skupin 01 Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, pokud při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztaţným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtových skupin například: a) 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku v případě bezúplatného převodu z finančního leasingu, b) 21 Peníze v případě koupě nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a v případě poplatků, sluţeb a jiných nákladů souvisejících s pořízením za hotové, c) 32 Závazky (krátkodobé) nebo 47 Dlouhodobé závazky v případě koupě nebo nabytí práva k výsledkům duševní tvořivé činnosti a v případě poplatků, sluţeb a jiných nákladů souvisejících s bezhotovostním pořízením (například faktura hrazená z bankovního účtu), 12

13 d) 35 Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva v případě vkladu za upsaný základní kapitál, e) 37 Jiné pohledávky a závazky v případě uplatnění práva nákupní opce a v případě úroků z úvěrů a půjček do doby uvedení do uţívání, f) 41 Základní kapitál a kapitálové fondy vykazovaného v poloţce A.I.1. Základní kapitál v případě majetku nabytého státním podnikem delimitací a v případě bezúplatně převedeného majetku, g) 49 Individuální podnikatel v případě převodu majetku z osobního uţívání do podnikání h) 62 Aktivace v případě vytvoření majetku vlastní činností. Uvedení majetku a technického zhodnocení do uţívání, pokud ještě nebyl majetek a technické zhodnocení pořízen a zaúčtován přímo v účtových skupinách 01, 02 nebo 03, se účtuje na vrub příslušného účtu účtových skupin 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek, 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný nebo 03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný se souvztaţným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Ocenění při pořízení Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňujeme podle způsobu jeho pořízení: - pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady související s jeho pořízením, - reprodukční pořizovací cenou, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje, - vlastními náklady, tzn. přímé náklady vynaloţené na výrobu nebo jinou činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti. Vyhláška č. 500/2002 Sb. říká, ţe součástí ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a technického zhodnocení jsou také náklady na přípravu 2 ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, bod a

14 a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za poradenské sluţby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce), úroky z úvěru (pokud tak účetní jednotka rozhodne), průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáţ a umělecká díla tvořící součást stavby, licence, patenty a jiná práva vyuţitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém uţívání, jakoţ i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou, a mnoho dalších. Opravy a údrţba nejsou součástí ocenění dlouhodobého majetku a technického zhodnocení. Protoţe opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu a údrţbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení. Technickým zhodnocením jsou podle 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku. Rekonstrukce znamená zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizace znamená rozšíření vybavenosti nebo pouţitelnosti majetku. Koncepční rámec 3 rozlišuje čtyři základní oceňovací báze pro sestavení účetní závěrky: 3 Koncepční rámec IFRS je základním teoretickým východiskem IFRS. Je základem pro pochopení IAS/IFRS, tj. souhrn obecně platných principů, ze kterých vycházejí mezinárodní účetní standardy. Vymezuje pojmy, které jsou základem pro přípravu a předkládání účetní 14

15 Historická cena (ekvivalentem v české právní úpravě je pořizovací cena) vychází z výše původních nákladů vynaloţených při pořízení nebo z ocenění v odhadnuté hodnotě, kterou bylo třeba vynaloţit na jejich získání v době jejich pořízení. U nakupovaných aktiv historická cena představuje pořizovací náklady, u aktiv vlastní výroby výrobní náklady. Dlouhodobý majetek je moţné i přeceňovat. Běžná cena je zaloţena na ocenění aktiv na úrovni peněţních prostředků, které by musely být vynaloţeny, jestliţe by se stejné aktivum pořizovalo k datu ocenění. Prostřednictvím běţné ceny lze odstranit nedostatek oceňování na bázi historických cen, protoţe běţná cena se vztahuje k současným trţním podmínkám. Realizovatelná (vypořádací) hodnota vychází z hodnoty aktiv v peněţních prostředcích, které by bylo moţné získat při jejich vyřazení prodejem. Toto ocenění odráţí pohled podniku jako prodejce předmětného aktiva. Po odečtení přímých nákladů prodeje lze získat čistou realizovatelnou hodnotu. Současná hodnota aktiv odráţí současnou hodnotu budoucích čistých peněţních přítoků, které lze z aktiva při běţném podnikání očekávat. IAS 16 uvádí, ţe při pořízení se pozemky, budovy a zařízení oceňují pořizovacími náklady (cenou). Pořizovací náklady vynaloţené na poloţky pozemků, budov a zařízení jsou vykázány jako aktiva, pouze pokud: - je pravděpodobné, ţe budoucí ekonomické uţitky poplynou do účetní jednotky, a - pořizovací náklady je moţno spolehlivě ocenit. Podle IAS 38 se při pořízení samostatně pořízená nehmotná aktiva oceňují pořizovací cenou, která je tvořena: - nákupní cenou aktiv, včetně dovozního cla a nevratných daní, - všemi náklady přímo souvisejícími s okamţikem do uvedení aktiva do provozuschopného stavu, - úroky spojené s pořízením nehmotného aktiva. závěrky; přispívá k jednotnosti a logičnosti IFRS; je východiskem při tvorbě úsudků při řešení účetních problémů. Nemá přednost před IAS/IFRS, neruší ani nezakazuje ţádný IAS/IFRS. 15

16 2.2 Příklady PŘÍKLAD č. 1 Pořídíme dlouhodobý majetek koupí od dodavatele: 1. Nákup obráběcího stroje ve smluvní ceně ,- 042 / 321 DPH 20 % ,- 343 / Vnitropodniková přeprava obráběcího stroje 4 000,- 042 / Provize za zprostředkování nákupu obráběcího stroje 1 000,- 042 / Montáţ obráběcího stroje 3 000,- 042 / Zápis o zařazení obráběcího stroje do pouţívání v pořizovací ceně ,- 022 / 042 Abychom získali pořizovací cenu stroje, ke smluvní ceně připočteme veškeré náklady se strojem související, tzn. částky na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. PŘÍKLAD č. 2 Při pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní reţii účtujeme takto: Podnik si ve vlastní reţii staví sklad. Práce jsou rozděleny na dvě etapy. V první etapě bylo proinvestováno ,- Kč, ve druhé ,- Kč. Úpravu okolí skladu si zaměstnanci provedli sami za ,- Kč. 1. Výstavba skladu 1. etapa ,- 042 / Výstavba skladu 2. etapa ,- 042 / Úprava okolí skladu ,- 042 / Zápis o zařazení skladu do pouţívání ,- 021 /

17 Stavíme sklad, který jsme rozdělili na dvě etapy výstavby. K oběma etapám výstavby jednoho skladu zařadíme i úpravu okolí, která se skladem souvisí. PŘÍKLAD č. 3 Pořizujeme-li dlouhodobý majetek darem, pak ho zachycujeme v reprodukční pořizovací ceně. 1. Počítač pořízený formou daru ,- 022 / Zápis o zařazení darovaného softwaru ,- 013 / 413 Dar zařazujeme v ceně, ve které by byl pořízen v době, kdy o něm účtujeme. PŘÍKLAD č. 4 O zařazení dlouhodobého majetku z osobního vlastnictví do podnikání účtujeme jen u fyzických osob. 1. Zařazení automobilu z osobního vlastnictví do firmy ,- 022 / Zápis o zařazení počítače do podnikání ,- 022 / Zápis o zařazení softwaru do podnikání ,- 013 / 491 Podnikající fyzická osoba může vložit do své firmy dlouhodobý majetek, který si předtím pořídila jako soukromá osoba. Dlouhodobý majetek se zařadí na daný účet v reprodukční pořizovací ceně. 17

18 3 Opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se postupně opotřebovává. Opotřebení vzniká pouţíváním majetku fyzické opotřebení, anebo majetek můţe morálně zastarat morální opotřebení. Opotřebení dlouhodobého majetku je vyjádřeno odpisy. Úhrn odpisů za dobu uţívání majetku představuje oprávky k dlouhodobému majetku. Odečtením oprávek od ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, zjistíme zůstatkovou cenu. Podle IAS 16 je nezbytné při určování doby ţivotnosti zváţit očekávané pouţití podle očekávané výkonnosti nebo kapacity aktiva, očekávané fyzické opotřebení, technickou zralost a právní nebo podobná omezení pro pouţívání. IAS 38 na základě určení doby pouţitelnosti rozlišuje dvě skupiny nehmotných dlouhodobých aktiv: - aktiva, u kterých lze určit dobu pouţitelnosti - aktiva, u kterých dobu pouţitelnosti určit nejde (měla by se pravidelně zkoumat, zda nepřešla do první skupiny). Při odpisování nehmotných aktiv s konečnou dobou pouţitelnosti účetní jednotka systematicky rozdělí odepsatelnou částku na celé období pouţitelnosti aktiva. Účetní jednotka neodpisuje nehmotná aktiva s neurčitou dobou pouţitelnosti. Provádí však jejich testování na sníţení hodnoty v souladu s IAS 36 Sníţení hodnoty aktiv porovnáním jeho zpětně získatelné částky s účetní hodnotou. Dlouhodobý finanční majetek účetní jednotka neodepisuje. 18

19 3.1 Druhy odpisů Známe dva druhy odpisů - odpisy účetní a daňové. Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví, vyjadřují skutečné opotřebení majetku a odráţejí skutečný stav hospodaření účetní jednotky. Daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmů a slouţí ke stanovení daně z příjmů. 3.2 Účetní odpisy Dlouhodobý majetek se odepisuje na základě odpisového plánu, ve kterém je stanoven způsob odpisování a doba upotřebitelnosti dlouhodobého majetku. Odpisy jsou zaznamenány v účetnictví účetní jednotky. Výše odpisu se stanovuje podle skutečné předpokládané doby pouţívání majetku nebo podle objemu výkonu, který je moţné vytvořit prostřednictvím dlouhodobého majetku. Účetní jednotky, které mají vlastnické nebo jiné právo k majetku a které ho pouţívají, odepisují majetek v souladu s účetními metodami, které vymezují náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Odepisuje se i technické zhodnocení, které účetní jednotka uţívá u dlouhodobého odpisovaného majetku úplatně nebo ho na tomto majetku provedla bezplatně na svůj účet. Jestliţe je dlouhodobý majetek hmotný i nehmotný v podílovém spoluvlastnictví, kaţdý spoluvlastník odpisuje svůj vlastnický podíl. Mezinárodní standard uvádí obecná kritéria pro účetní odpisování. Částka odpisů se systematicky umisťuje během pouţitelnosti aktiva. Odpisy jsou zachycovány jako náklad, s výjimkou zahrnutí do ocenění aktiv (např. do ceny zásob). Částka, která je předmětem odpisování (odepisovatelná částka), je stanovena po odečtení zbytkové hodnoty aktiva. Ta je stanovena vedením podniku na základě racionálního odhadu jedná se o částku, kterou by podnik 19

20 v současné době získal, kdyby se aktivum nacházelo v takovém stavu, v jakém se bude nacházet na konci své ţivotnosti. Zbytková hodnota a doba pouţitelnosti by měly být přezkoumány alespoň na konci kaţdého účetního období. Odpisování aktiva začíná okamţikem, kdy je aktivum připraveno pro pouţívání a končí v okamţiku vyřazení nebo prodeje. Odpisování se nepřerušuje v době, kdy není pouţíváno. Pouze v případě výkonových odpisů je částka odpisů rovna nule. Pozemky a budovy se posuzují jako separátní aktiva, i kdyţ byly nakoupeny spolu. Pozemky se neodpisují (odpisují se v případě, ţe mají pro účetní jednotku omezenou pouţitelnost), budovy se odpisují vţdy, protoţe mají omezenou pouţitelnost. Kaţdá část aktiva, jehoţ cena je významná ve vztahu k celkové pořizovací ceně, musí být samostatně odpisována. Účetní jednotka musí počáteční pořizovací cenu rozdělit mezi významné části aktiva, coţ zahrnuje tzv. komponentní odpisování. 3.3 Daňové odpisy Z daňového hlediska je stanoven jako základní odpis roční u hmotného majetku. Výše vypočteného ročního odpisu se můţe v určitých letech a způsobech odpisování lišit. Podle zákona o daních z příjmů je dlouhodobý majetek rozdělen do šesti odpisových skupin. Zvolený způsob odpisování se nesmí během odpisování měnit. Daňové odpisy zahrnují hodnotu majetku do nákladů (výdajů) na dosaţení, zajištění a udrţení příjmů prostřednictvím odpisů hmotného a nehmotného majetku. Souhrnná výše odpisů uplatněná v jednotlivých letech nesmí převýšit hodnotu majetku vyjádřenou jeho vstupní cenou, případně technickým zhodnocením. Náklady na majetek můţeme promítnout do nákladů jen jednou, 20

21 a proto se odpisy provádí nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ceny. Majetek odpisuje jeho vlastník, jen za určitých podmínek tomu můţe být jinak Postup daňového odpisování Daňově odpisujeme nehmotný a hmotný majetek vymezený zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro odpisy nehmotného dlouhodobého majetku se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který vede účetní jednotka jako nehmotný majetek podle zákona o účetnictví, pokud byl majetek nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena druţstva, přeměnou, darováním nebo zděděním, anebo pokud byl vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování. Zároveň dlouhodobý nehmotný majetek musí splňovat další podmínky, a to vstupní cena majetku je vyšší neţ ,- Kč a doba pouţitelnosti je delší neţ jeden rok. Pro odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek platí, ţe ke kaţdému konkrétnímu hmotnému majetku přiřadíme odpisovou skupinu. Ta se určí podle charakteru majetku a podle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů, kde je majetek rozčleněn do šesti odpisových skupin podle délky odpisování. V příloze k zákonu bychom měli najít odpovídající název zařazovaného majetku nebo znát kód standardní klasifikace. Jestliţe konkrétní hmotný majetek nelze zařadit podle přílohy zákona do některé odpisové skupiny proto, ţe v ní není uveden, zařadí se do odpisové skupiny 2. Určení odpisové skupiny se provádí v prvním roce odpisování a po celou dobu odpisování se nemění. 4 PRUDKÝ, LOŠŤÁK Hmotný a nehmotný majetek v praxi, str

22 Prvním způsobem daňového odpisování je tzv. rovnoměrné odpisování (neboli lineární). Vycházíme z odpisových sazeb, které jsou stanoveny procentem ze vstupní ceny. Odpisujeme stále stejnou částku odpisů po celou dobu odpisování, kromě prvního roku, kdy je částka odpisů od ostatních let odlišná. Pro výpočet rovnoměrného odpisu nám slouţí vzoreček: vstupní cena 100 odpisová sazba Odpisové sazby jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů. Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,

23 Druhým způsobem daňového odpisování je tzv. zrychlené odpisování (neboli degresivní). Při tomto způsobu odpisování se zpočátku odpisuje vyšší částka, která postupně klesá. Základem pro výpočet odpisů je vstupní cena v prvním roce odpisování, v dalších letech zůstatková cena a koeficient odpisování. 1. rok vstupní cena koeficient pro první rok odpisování další roky 2 zůstatková cena koeficient pro další roky odpisování dosavadní počet let odpisování zůstatková cena = vstupní cena oprávky oprávky = suma odpisů za dobu uţívání majetku Odpisové skupiny jsou upraveny v zákoně o daních z příjmů. koeficient pro zrychlené odpisování odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu

24 koeficient pro zrychlené odpisování odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Nyní si podrobně uveďme postup výpočtu odpisů uvedených v tabulce: PŘÍKLAD Vypočítejme účetní a daňové odpisy u osobního automobilu, který měl pořizovací cenu ,- Kč a byl uveden do pouţívání , a to za první rok uţívání a za všechna další léta. Podle odpisového plánu účetní jednotky činí předpokládaná doba uţívání 5 let, přičemţ v prvním roce se přihlíţí k poměrné části roku, po kterou byl pouţíván. Osobní automobil je zařazen pro účely daňových odpisů do 2. odpisové skupiny. Rok Účetní odpis Daňový odpis rovnoměrný Daňový odpis zrychlený , , , , , ,- 24

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce

Odpisy hmotného a nehmotného majetku. Bakalářská práce Bankovní institut vysoka škola Praha Katedra financí a účetnictví Odpisy hmotného a nehmotného majetku Bakalářská práce Autor: Ivana Štruncová Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Odborný konzultant: Ing.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách 6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách Zásoby jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění v paragrafu 9, postupy účtování

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více