Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Bělá. Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12.2013"

Transkript

1 Obec Bělá Dodatek k příloze účetní závěrky k V souladu s platnými právními předpisy předkládá účetní jednotka jako součást účetní závěrky údaje dle 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 410/2009 Sb. a dle 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb. pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. 1. Účetní jednotka Obec Bělá Bělá čp. 150, Bolatice IČ Založena v roce 1990 Zřizovatel 1 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Bělá 2. Účetní metody - účetní jednotka se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 505/2002 Sb., Českým účetním standardem č. 702 zákonem č. 250/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů - hospodářskou činnost obec Bělá nemá 3. Struktura majetku - oceňování majetku Jednotlivé složky dlouhodobého majetku se oceňují těmito závaznými způsoby: ( 25, odst. 1, písm. a) až i) Dlouhodobý a drobný nehmotný majetek - nakoupený majetek kromě pohledávek pořizovacími cenami (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související) - vytvořený vlastní činností vlastními náklady nebo reprodukčními pořizovacími cenami, pokud jsou nižší ( cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje) Dlouhodobý a drobný hmotný majetek - s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami nebo reprodukčními pořizovacími cenami - vytvořený vlastní činností vlastními náklady Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry a majetkové účasti cenami pořízení - pohledávky a závazky jejich nominálními hodnotami - peněžní prostředky a ceniny jejich nominálními hodnotami - oceňování a účtování zásob - nakoupené pořizovací cenou - vytvořené vlastní činností vlastními náklady

2 - zásoby stejného druhu se vedou na skladě tím způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob Účtování zásob: - pořízení a úbytky zásob se provádí podle způsobu B na účtech účtové třídy 1 zůstávají celý rok rozvahové stavy k a veškerý nákup zásob se účtuje do nákladu (úč.tř. 5). Zároveň se vede skladová evidence o přírůstcích a úbytcích zásob. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zúčtují do nákladů a naúčtují se stavy zásob podle skladové evidence. - účtování majetku 1) Dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 013 Představuje: - předměty z práv průmyslového vlastnictví, licence, poskytování technických nebo jiných využitelných znalostí - projekty a programové vybavení (software), jejichž provozně technická funkce je delší než jeden rok a jsou pořízeny úplatně nebo vytvořeny vlastní činností za účelem obchodování s nimi. Jejich ocenění je vyšší než ,- Kč. 2) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek SÚ jsou majetkové položky, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce od 7 000,- Kč do ,- Kč. 3) Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek SÚ jsou majetkové položky, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce od ,- Kč. 4) Dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 031 pozemky - SÚ 032 umělecká díla a předměty - SÚ 021 stavby - SÚ 022 samostatné movité věci a soubory movitých věcí - pozemky, stavby včetně budov, byty a nebyt. prostory, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu na jejich pořizovací cenu - nemovité kulturní památky, které byly pořízeny koupí, darem, nebo byly již dříve oceněny, nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání - samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku ,- Kč včetně předmětů z drahých kovů - pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodností delší než tři roky - otvírky nových lomů, pískoven, technická rekultivace a technické zhodnocení, pokud nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku. Technickým zhodnocením se rozumí modernizace, rekonstrukce, nástavby, přístavby, stavební úpravy - SÚ 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Představuje: - movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením, jejich doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je od 2000,- Kč do ,- Kč 5) Dlouhodobý finanční majetek SÚ 063 ostat.dlouh.finanční majetek

3 Představuje: - dlouhodobé cenné papíry a vklady, které budou v držení účetní jednotky déle než jeden rok, tj. podílové cenné papíry a vklady v podnicích - půjčky poskytnuté podnikům - ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, jako nakoupené obligace a jiné dluhopisy, vkladové listy a termínové vklady ,00 Drobný dlouh. nehm.majetek ,38 Dlouhod.hmotný majetek ,00 Samostatné mov.věci a soub. MV ,08 Drobný dlouhod. hm. majetek ,93 Pozemky ,00 Ostatní dl. hmotný majetek ,00 Ostatní dl.nehmotný majetek 4. Syntetický účet 042 Nedokončené investice: Rekultivace skládky (nová) ,- Cyklostezka(Bělá-hřebčín) ,- Přístřešek na auto ,- Výsadba aleje v obci Bělá ,- Energetické úspory pož. zbrojnice ,- Hasičské auto (nákup auta) ,- Celkem nedokončené investice Kč ,- ke dni Závazky: 321 Pohledávky a závazky ke dni T Mobile 3 138,- BÜROPROFI s.r.o ,- Marius Pedersen 3 220,- Marius Pedersen ,- Ing. Olga Šamárková ,- Smolková Hana 2 520,- Český úřad zeměměřičský.. 550,- Seller Moravia, s.r.o ,- JUDr. Oldřich Beneš ,- Celkem 321 Kč ,- Ostatní závazky: 378- (Masný-pozemky) ,- Spoření 2 000,- Exekuce-zaměstnanec 300,-

4 Ostatní závazky: 378 (Masný-pozemky) ,00 Kč Ostatní závazky: Spoření 2 000,00 Kč Zaměstnanci: hrubá mzda ,- 342 daně , ZP zaměstnanci , SP zaměstnanci , spoření ,- Celkem 331 Kč ,- Závazky ze sociál.zabezpečení: 336 Závazky ze sociálního zabezpečení: ,- Závazky: Kontokorent ,52 Realizované investice a neinvestice v roce 2013: Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic (výměna veřejného osvětlení, rozšíření veřejného osvětlení ). Celkové náklady ,- Kč z toho investiční dotace: Státní zemědělský intervenční fond ve výši ,00 Kč, Moravskoslezský kraj Ostrava dotace ve výši ,00 Kč Zpracování bio odpadu v obci Bělá ( kompostéry) Celkové náklady ,00 Kč z toho: neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši ,00 Kč. Hrajeme si v obci Bělá ( herní prvky na Hřišti po malé a velké turisty) Celkové náklady ,00 Kč z toho neinvestiční dotace Ministerstva pro místní rozvoj ve výši ,00 Kč. Informační panel pro měření rychlosti K byl splacen informační panel pro měření rychlosti v obci Bělá ve výši ,- Kč. Dotace v roce 2013 Moravskoslezský kraj Ostrava - Akce Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic ,00 Kč - Akce Energetické úspory požární zbrojnice Bělá (projekt) ,- Kč 1. Splátka (schváleno ,00 Kč) - Dotace na volby Prezidenta republiky ČR ve výši ,00 Kč - Dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši ,00 Kč - Státní zemědělský intervenční fond - Akce Abychom se lépe viděli, nebáli se vlka nic ve výši ,00 Kč - Státní fond životního prostředí - Akce Zpracování bio odpadu v obci Bělá ve výši ,00 Kč - Ministerstvo pro místní rozvoj - Akce Hrajeme si v obci Bělá ve výši ,00 Kč

5 Úvěry u Komerční banky Opava, zůstatky k Revolvingový úvěr ve výši ,- Kč ( použito ,- Kč) - Sběr a zpracování bio odpadu v obci Bělá ve výši ,- Kč ( zůstatek ,- Kč) - Hrajeme si v obci Bělá ve výši ,- Kč ( zůstatek ,- Kč) - Abychom se lépe viděli ve výši ,- Kč ( zůstatek ,- Kč) Transfery SDH 5.000,- TJ Sokol Bělá ,- Prajzská ambasáda ,- Obec je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Bělá, příspěvková organizace, Bělá č.p. 70, Bolatice. PO obdržela neinvestiční dotaci ve výši ,- Kč a ,- Kč k úhradě nadnormativních výdajů z důvodu nízkého počtu dětí. Při hospodaření s provozními prostředky od zřizovatele bylo za rok 2013 dosaženo hospodářského výsledku ve výši ,90 Kč. Celkově vykázala PO za rok 2013 ztrátu ve výši ,91 Kč, tato ztráta byla způsobena nerovnoměrným rozložením výnosů z přijaté dotace, kdy v r byly výnosy zaúčtovány ve vztahu k přijatým finančním prostředkům, ale nebyly vyčerpány. V roce 2013 byla dočerpávána dotace, což se projevilo zvýšením nákladů, ve výnosech však již tato dotace nebyla zohledněna. Proto bylo také dosaženo ztráty z činnosti. Ztráta vykázaná za rok 2013 bude pokryta z rezervního fondu, kam byl převeden v roce 2013 hospodářský výsledek za rok V Bělé dne Zpracovala: Anna Žvaková účetní Zodpovědný: Karel Krupa starosta... Správce rozpočtu: Marie Žůrková.

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN Dodatek k příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2009 Tento dodatek vysvětluje a doplňuje ve smyslu ustanovení 24 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 555/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : 312. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 273147 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Obec Kramolna Kramolna čp. 172, 547 01 Kramolna Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (Obec), verze: 2010.12 1 z 16 A.1. Informace

Více

Směrnice Č. U4. Hospodaření s majetkem obce. Obecního úřadu Psáry

Směrnice Č. U4. Hospodaření s majetkem obce. Obecního úřadu Psáry Směrnice Č. U4 Hospodaření s majetkem obce Obecního úřadu Psáry Čl. I Cíle a zaměření směrnice Cílem vydání této směrnice pro hospodaření s majetkem obce je zejména: - zabezpečení dodržování zákonů pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011

MĚSTYS STAŘEČ SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ. Jiřina Hanáková. Rada městyse. S účinností ode dne 1.11.2011 SMĚRNICE PRO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 7/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem

Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 24/2014 Hospodaření s majetkem města Dvůr Králové nad Labem Obsah vnitřního předpisu: 1. Úvodní ustanovení 2 2. Výklad pojmů 2 3. Druhy majetku města 4 4.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více