Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ÚĚ Í Í Í ú ý ú ě ý ě ě ý ý é ě ý ý ě ě é Č Č Č Č ě ý é š š Č Č ý ýš š Ú Ů š ě ě ú Ů š ú ů ýš ě ď ů ýš Í ě ýš é ě é ě é é ýš ú ě Ů Í é ž ž š ď é é é ž ď é ž é ě šš é š ě ě šš é ů ě Ůý é ě é š é š ě šš é ň ý ň š ý ů š é ď

2 ě ď ě ú ý ť ě Í Ď Ě ň ě ě ý É ě ý ň ů ě ě ý š é ů É ť Í ě ť ť é š ý ý ď ý š ý ý ýš ě ěěý ý ý Ú ě ě ě š ý ý š ýš ý é š ý ý š ě š š š ý ýš ý ď ů é ž Ú ý ď ě é ď ě ýš ý š ý é ý é ě ě ě ě ž é ů ý ý ý ň ě é é ě é ý ý ý Í Í ý ě Č Č š Č ý Č ž Ú ě ě ý é Ú Č ě é ě é ě ď é ů ě ě ě é Ú Č ě ů ý É

3 ÚŘno BRNo VENKoV, Veve 125, BRNo '*-imtonsrcí Petr Kocin, exekutor soudn l"iffť'fft +42o , fax. +42o [.J.{#7$".É/ :rll. 3 2, e_mail: rrnrul.exekutorbmo.cz úednhodiny: Po, St, Gt 8:00_:00 3:00_5:30,pokladn hodiny: Po - Ct 8:00-l:00 3:00_5:30 vrýpisu z obchodnho rejstku nebo jeho úedně ověenou kopii, kter-é nesm být ke dni konn draby starššesti měsců'v ppadě zastoupen je zstupce draitele povinen pňloit plnou moc s Úedně ověenými podpisy' \Íýpisy z obchodnho rejstku a plné moci nebudou dražitelům vrceny'a zůst3nou uloženy v seznamu dražiteiú! 3. osobň ttávšrěvou Exekutorského úadu Bmo-venkov, soudnho exekutora JUDr. Petra Kocina, se sdlem Veve 125, Brno, Česk republika. Totonost bude ověena dle platného dokladu totonost, v ppadě vyuit tohoto způsobu prvnicloými osobami je nutné pedloit také originl výpisu z obchodnho re.istku nebo jeho Úedně ověenou kopii, které nesm být ke dni konn této draby starššesti měsců.v ppadě zastoupen je zstupce drďitele povinen pedloit plnou moc s Úedně ověenými podpisy' Výpisy z obchodnho rejstku a plné moci nebudou dražitelůmvrceny a zústanou uloženy v seznamu draitelů! Zjemci o koupi drďených nemovitost, Ke jsou registrovanými draitel a jejch totonost byla ověena a k této drabě se na drďebnm serveru pihls, jsou povinni zaplatit drďebn jistotu ped zahjenm elekronického draebnho jednn v pokladnch hodinch soudnho exekutora (pokladn hodiny jsou zveejněny na informan tabuli soudnho exekutora a na webouých strnkch a to v pedstihu nejpozději jeden pracovn den pede dnem zahď1en elektronického draebnho jednn (poté ji nebude mono sloit drďebn jistotu v hotovosti do pokladny) nebo bezhotovostn platbou na úetsoudnho exekutora.ú /2700' vedeného u UniOredit Bank Czech Republic a.s. Variabiln symbol bude vygenerovn kadému registrovanému a veriťikovanému drďiteli, kteý se k drabě pihls, individulně. Platba mus být provedena pod pňděleným variabilnm symbolem s uvedenm specifického symbolu, do kterého drďitelé uvedou buď rodné slo(v ppadě ýziclcých osob) nebo lč (v ppadě prvnick'ých osob). K platbě na úetsoudnho exekutora lze pihlédnout pouze tehdy, bylojijeden pracovn den ped zahjenm draebnho jednn zjištěno, e na úóet soudnho exekutora také došla' Draitelé se upozorňuj' aby skldali drďebn jistotu na úěet soudnho exekutora v dostateném pedstihu, aby nedošlo k ppadným nesrovnalostem v rmci bankovnch pevodů. Z4emci o elektronickou drabu jsou povinni pied zahjenm draebnho jednn prokzat Úhradu stanovené jistoý. Výše minimlnho phozu se stanovuje stkou ve uýši ,- K. Vl. Prva azvady spojené s nemovitost: nebyly zjištěny. Yll. Zvady, Keré prodejem nemovitost v drabě nezaniknou, jsou věcn bemena, o nich to stanov zvlštnípedpisy, njem bytu a dalšvěcn bemena a njemn prva, u nich z1em spolenosti vyaduje, aby nemovitost zatěovala i nadle ($ 69 e.. ve spojen s $ 336a odst. 1 psm. c) o's..): nebyly zjištěny. VIll. Podle $ 69 e.. ve spojen s $ 336l o.s'. je vydrďitel oprvněn pevzt vydraenou nemovitost (vydrďený funkěn soubor nemovitost) s pslušenstvmdnem nsledujcm po vydn usnesen soudnho exekutora o udělen pklepu; o tom je vydrďitel povinen vyrozumět soudnho exekutora. Vydraitel se stv vlastnkem vydrďené nemovitosti s pslušenstvm,nabylo'li usnesen o udělen pklepu prvn moci a zaplatil_li nejvyššpodn, a to ke dnivydn usnesen o udělen pklepu (s 69 e.. ve spojení s $ 336l odst. 1 a 2 o.s..). lx. SoudnÍ exekutor upozorňuje, e pň rozvrhu podstaty se mohou oprvněný' ti, kdo do zenpistoupili jako dalšoprvněn' a dalšvěitelé povinného domhat uspokojen jiných vymahatelných pohledvek nebo pohledvek zajištěných zstavnm prvem, ne pro které byla nazena exekuce, jestlie je pňhls nejpozději 3 pracovn dny pede dnem zahjen eleldronického draebnho jednní (s 3360 odst. 1 psm. f) o.s'.), jestlie v pihlšce uvedou qýši pohledvky a jejho pslušenstva prokžili je pslušnými listinami' V této lhůtě mus být pihlška doruóena. K pihlškm, v nich v'ýše pohledvky nebo jejho pslušenstv nebude uvedena se nepihl (S 69 e.. ve spojen s $ 336f o.s..). Pihlška je podnm ureným soudnmu exekutorovi a mus vedle obecných nleitostí obsahovat urenvěňtelem uplatňované pohledvky a jej výše s pslušenstvmke dni draebnho jednn. Z povinnosti prokzat pohledvky listinami plyne poadavek, e tyto listiny mus být pipojeny k pňhlšce v originle, v ověené fotokopii nebo v konvertované podobě kvalifikované listiny, ppadně pedloeny soudnmu exekutorovi nejpozději ped Strnka 3 z 5

4 ý ě ě é š ý ě š ů é ě ě ě š š Ú ě ě é ě é ě é ě é é ý ý É ě é š ě ě é ý ň ě ý ň ž é ď ů ď é Ů ý é é ň š ď é ě ě é ň ň é é é é ý ě ň ě é ě é é ů ě ý ě ě ě ů ů š ě é é ě é é ž é é šš ě é ů ě š é ě Ů Í ě Ů ý é ě ý ý é é é ů ý ý ě š š ě ě ě ý ý ď ě ý ů ě é é é ě ě ě ě ě ý Í é é é š é š ě ž ú ý ů ď ú ů é ž ý ě ý ý Í ě ú ů š ě ě ú ů ě ýš é ě Š ď ě é ě ý ý ů é ě é é é ý ý ý ů ý ě é š ý šš ě š ě ě ď ý ě ě é ý É é šš ě ě é ú ý ě ě é ě é é š Úě é é ě

5 ÚŘ ú ó ě ě Í Í é é É é ů š ů ý ž ě é ě ž é ě š é ó ě é ý ě ž ý é ó ď ň ů é ě ý Í š ú ě ě é ó ň ň ě Á é ě ě é ě ň š ě é ž é ž ě é é ž ň ň óňé ň ó š ě é ý š ý ž ě ú Ú ú ó š ý ů ě úý ň ó Ú ú ž ý ý ň ě é ě ž ě ó É é é Á š ě š é ú š ý ň š ý é ú ň ú ó ů ť ď ě

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 05322/09-216

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 03475/12-491

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07770/05 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o :

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o : sp. zn. 095 Ex 432/11/U 08-080 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu

Více

t a k t o : I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. č.j. 024 EX 2/08-238 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské Hory, PSČ 709 00, pověřená usnesením o nařízení exekuce,

Více

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ

Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 07065/11 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 1065EX1912/RVPIP/Bj 101 EX 1935/12-158 5.8.2015 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč.

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč. Číslo jednací: 156 EX 2811/14-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Nymburk, 288 02 Nymburk, 28. října 1474/20, tel.: 325 516 718, fax: 325 511 243, e-mail: info@exekutornymburk.cz IČ: 62885995; DIČ: CZ6802090416

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to:

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to: Číslo jednací: 156 EX 3067/14-27 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 260575/1, Mgr. Jan Moravec U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 1 EX 03987/03 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00873/03-077 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil. U s n e s e n í Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 732 715 862 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 04527/09 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 08461/07 číslo návrhu 9100039038 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Tk698 Číslo jednací: 164 EX 7272/13-70 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00353/14-035 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 3208/13-75 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 1104/14-234 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 108 EX 04101/12-141 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava Sp.zn. 102 EX 00851/05-013 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení

JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava. Usnesení JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava č.j. 102 EX 00294/12-039 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Prokešovo

Více

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A :

U S N E S E N Í D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A : EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARLOVY VARY MGR. LUKÁŠ KŘIVÁNEK, SOUDNÍ EXEKUTOR 181 EX 5066/14-82 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, pověřen vedením exekuce na základě

Více

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015,

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 10.04.2015 Vyhotovil:

Více