Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monoblokov ho k pro topn olej M 40"

Transkript

1 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG SmÏrnice o elektromagnetickè kompatibilitï ï Typov vzorek DI ËÌs. M 42-1 S: 5 G 940/99 M 42-2 S, -3 S, -4 S: 5 G 941/99 M 42-5 S : 5 G 942/99 ï Pro topn olej EL (viskozita max. 6,0 mm 2 /s - 20 C) ï : 15,6 aû 88,7 kg/hod. Popis OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 40 jsou kompaktnìmi dvoustupúov mi ho ky s vysok m v konem. Byly vyvinuty speci lnï k tomu, aby zaruëovaly vysokou Ëinnost a nejlepöì spalovacì hodnoty. Ho ky jsou pouûitelnè pro nejr znïjöì tepelnè zdroje, zvl ötï jsou vöak dìky svèmu p izp sobenèmu vybavenì vhodnè pro kotle De Dietrich GT 400 a GTE 500. Ho ky typu M 40 odpovìdajì smïrnicìm norem»s E 267,»S E 230,»S E a»s Zvl ötï je t eba zd raznit n sledujìcì technickè charakteristickè vlastnosti: ï Vysok Ëinnost a stabilnì v kony: ñ ov p esn hlava ho ku s intenzivnïjöìm smïöov nìm spalovacìho vzduchu a rozpr öenèho topnèho oleje. ñ Vysok tlak vzduchu a mnoûstvì vzduchu usnadúujì nastavenì spalov nì a stabilitu. ñ Line rnì nastavenì pomocì v lcovitèho systèmu se speci lnìm profilem. ñ P esnè nastavenì smïöovacìho za ÌzenÌ (drû k trysek a krycì kotouë) a d le v konn aeraulika optimalizujì tlak dmychadla na hlavï ho ku a zaruëujì p esnè rozdïlov nì perifernìho a centr lnìho spalovacìho vzduchu. ï KompaktnÌ konstrukce: ñ P esnï dimenzovanè tangenci lnì obïûnè kolo dmychadla ñ SystÈm Duo-Press Æ zaruëuje vìcen sobnou kompresì vysok tlak dmychadla a mnoûstvì vzduchu na nejmenöìm prostoru. ñ - P ehlednè uspo d nì jednotliv ch komponent. ï Snadn mont û, uv dïnì do provozu a udrûovatelnost: ñ UpevnÏnÌ na ho kov ch dve Ìch pomocì posuvnè p Ìruby. ñ ElektrickÈ p ipojenì s pouûitìm konektor podle euro-normy. ñ Horizont lnï rozdïlen ho kov deska: deska pro komponenty a deska pro drûbu. ñ Vodorovn drûbov poloha hornì ho kovè desky, proto svisl poloha drû ku trysek. ñ Dob e p ÌstupnÈ vöechny komponenty. ñ RychlouzavÌracÌ systèm. ñ Vöechna nastavenì (vëetnï tlaku oleje), stejnï tak demont û a mont û jsou proveditelnè jedin m pot ebn m klìëem (je souë stì dod vky). ñ astavovacì stupnice a p ehledn servomotor s normalizovan mi barevn mi vaëkami ulehëujì jemnè nastavov nì. ï Tich provoz: ñ SilnÏ zlepöen akustick komfort vlivem: - novè koncepce vzduchov ch cest, s optimalizovan m vedenìm a d le nas vacìho systèmu vzduchu, chovajìcìho se jako tlumië hluku, - krytem ho ku, zakr vajìcìho vöechny komponenty a tlumicìho hluk. ï Ho ky p izp sobenè kotl m De Dietrich: ñ Ho ky jsou ve znaënè mì e p izp sobeny kotl m De Dietrich a zajiöùujì tìm zv öenou Ëinnost a provoznì spolehlivost. ñ Ho ky jsou vybaveny od v robce pro p Ìsluön rozsah v konu kotl a jsou p ednastaveny (tryska, nastavenì vzduch na stranï s nì i v tlaku, tlak oleje a servomotor). ñ P ednastavenì dovoluje okamûitè uvedenì do provozu na mìstï mont ûe. Potom je t eba provèst jiû jen p Ìsluön jemn se ÌzenÌ podle vlastnostì soustavy. ñ Zjednoduöen mont û i uv dïnì do provozu. ï Ho ky, kter mi mohou b t vybaveny nejr znïjöì kotle: ñ V konovè parametry ho k dovolujì i bezproblèmovè vybavenì cizìch kotl. V tïchto p Ìpadech: ï musì provèst urëenì modelu, p izp sobenì trysek a vöechna nastavenì odbornìk, ï v konovè k ivky, uvedenè na str nce 2, dovolujì zkontrolovat p izp sobenì p ÌsluönÈmu kotli. Obsah ñ Technick data 2 ï V konovè hodnoty 2 ï V konovè k ivky 2 ï RozmÏry 3 ï ZobrazenÌ 4 ï DalöÌ popis 5 ñ Dimenzov nì 5-6 ï Typ ho ku a volba trysky 6 ï P Ìklady 6 ï a v kon ho ku 6 ñ Pokyny pro instalaci 7 ï Mont ûnì hloubka 7 ï P ipojenì topnèho oleje 7 ï ElektrickÈ p ipojenì 8 ñ Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ 8 ñ Zp sob dod vky 8 GEER LÕ ZASTOUPEÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

2 Technick data r zn ch model V konovè hodnoty Typ ho ku M 40 M 42-1 S M 42-2 S M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S Elektrick p Ìpojka jednof zov jednof zov trojf zov trojf zov trojf zov st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V kw 185 (1) / (1) / (1) / (1) / (1) / (2) kg/hod. 15,6/24,1-43,5 15,6/24,1-52,8 16,9/25,3-52,8 24,5/39,3-64,6 30,4/46,5-88,7 UrËeno GT (jednof zov ) 411 (t Ìf zov ) pro kotel GTE (jednof z.) 508 (t Ìf zov ) aû 516 P ednastaven v kon ho ku kw Osazeno tryskou US-galony/hod. 5,5/45 S 7,5/45 B7,5/45 B8,5/45 B1. stupeú 8,5/60 B (Danfoss) 2. stupeú 4,5/45 B P Ìkon motoru VA Hladina hluku (3) db(a) P epravnì hmotnost kg (1) ejmenöì v kon v prvnìm stupni. (2) Viskosita oleje max. 6,0 mm 2 /s p i 20 C. (3) mï enè ve vzd lenosti 1 m. V konovè k ivky Tlak ve spalovacìm prostoru mbar M42-3S M42-2S M42-1S M42-4S M42-5S (1) kw kg/hod. V kony ho k v nadmo skè v öce 0 m podle»s E 267; v h evnost topnèho oleje EL: 11,84 kwh/kg. (1) je t eba p izp sobit efektivnìmu v konu kotle se z etelem ke stupni Ëinnosti kotle (viz p Ìklad na str nce 6). Pro jinè kotle neû GT 400 a GTE 500 musì urëit model, p izp sobenì trysek a r zn nastavenì p Ìsluön odbornìk. V konovè k ivky dovolujì zkontrolovat p izp sobenì k p ÌsluönÈmu kotli. 2

3 Technick data (mìry v mm) RozmÏry min. 0 A max. 238 B Ø min. 40 C Otvory v ho kov ch dve Ìch Ø min x M M S 2 S 3 S 4 S 5 S A B C Ø min x M KrycÌ kotouëe M 42-1 S aû..-4 S M 42-5 S 8802F001 3

4 Technick data ZobrazenÌ pr hledìtko na plameny zapalovacì transform tor posuvn p Ìruba sk ÌÚ fotoël nek hlava ho ku zvl ötnì elektromotor olejovèho Ëerpadla (M 42-3 S aû 5 S) hornì deska komponent olejovè Ëerpadlo s filtrem spodnì deska komponent servomotor s normalizovan mi barevn mi vaëkami pro nastavenì vzduchu zvukovï izolovan vzduchov sk ÌÚ t ÌpÛlov p ipojovacì zdì ka pro externì magnetick ventil ohebn hadice p Ìvodu oleje p ipojovacì konektor (7 + 4pÛlov ) motor dmychadla 230 / 400 V automatika ho ku (s odblokovacìm tlaëìtkem) M 42-1 S / 2 S: stykaë M 42-3 S aû 5 S: stykaë + tepelnè ochrannè relè hlìdaë tlaku vzduchu (M 42-3 S aû 5-S) pïtipûlov p ipojovacì zdì ka pro jedno- nebo trojf zov motor dmychadla drûba - HornÌ deska ho ku ( drûbov deska) ve svislè servisnì poloze ï PomocÌ rychlouz vïr je moûno uvèst ho ky rychle do pohodlnè servisnì polohy. ï JednotlivÈ agreg ty jsou vybaveny nezamïniteln mi konektory. ï astavenì se ponech vajì v servisnì poloze. ï Pro vöechna nastavenì, mont ûnì a demont ûnì pr ce je zapot ebì pouze jedin n stroj: jen 1 klìë (öestihran - 4 mm). ï ServisnÌ pr ce öet Ì Ëas a jsou cenovï p ÌznivÈ. ï MasivnÌ deska pro komponenty z st v bïhem servisnìch pracì na mìstï. 4

5 Technick data DalöÌ popis SystÈm Duo-Press Æ a dvoustupúov ch ho cìch, M 42 S je spalovacì vzduch zkomprimov n v obïûnèm kole dmychadla po nas nì vìcen sobn m p esmïrov nìm na vysok dmychadlov tlak. Tento vysok dmychadlov tlak zajiöùuje potom na hlavï ho ku nejintensivnïjöì smïöov nì Ë steëek paliva s minim lnìm mnoûstvìm spalovacìho vzduchu. V sledkem tèto novè spalovacì techniky s vysok m dmychadlov m tlakem je maxim lnï hospod rn provoz p i nìzkèm obsahu ökodlivin. Tento ho k je dìky systèmu Duo-Press Æ necitliv v Ëi rozliën m tlakov m pomïr m a dovoluje stabilnì, ËistÈ a spornè spalov nì p i jakèmkoliv provoznìm stavu a to i ve spouötïcì f zi. P i systèmu DUO-PRESS Æ se spalovacì vzduch vede podruhè dmychadlem, aby se silnï zkomprimoval. TÌm se dosahuje jiû p i nejniûöìch pr toën ch mnoûstvìch vysokèho tlaku. SystÈm DUO-PRESS Æ stabilizuje pulzaënì efekty bïhem spouötïcì f ze a dovoluje rychlè stabilizov nì plamene. Podporuje tak ide lnì podmìnky topenì a ËistÈ spalov nì. Technick data dmychadla X tlak dmychadla (mbar) A X = tlakov rozdìl (tlak) A = mnoûstvì vzduchu s obvykl m ho kem B = mnoûstvì vzduchu se systèmem ÆDUO-PRESS Æ DUO PRESS Æ bïûnè dmychadlo B mnoûstvì vzduchu 3 (m /h) SpouötÏnÌ s dmychadlem DUO-PRESS Æ tlak (mbar) normalizovanè omezenì»s E ho k M40 1 ho k bez systèmu Æ 0 DUO PRESS 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Ëas (sek.) Volba typu ho ku a trysky Olejov m ho kem ady M 40 je moûno vybavit nejr znïjöì kotle vïtöìho v konu. Volba ho ku ï ejprve je t eba urëit v kon ho ku v pomïru k v konu kotle. Uvaûuje se Ëinnost kotle 90 %, to znamen faktor 0,9: = v kon kotle 0,9 ï Potom se urëì s pomocì v konov ch k ivek (viz str nka 2) typ ho ku podle jeho v konu a p etlaku ve spalovacìm prostoru p ÌsluönÈho kotle. Typ ho ku Tryska Danfoss* 180/290 4,5/45 S M 42-1 S 230/350 5,5/45 S 280/450 6,5/45 B 320/515 7,5/45 B 185/280 4,5/45 S M 42-2 S 260/400 6,0/45 S 320/515 7,5/45 B 390/625 8,5/45 B 200/300 4,5/45 S M 42-3 S 265/400 6,0/45 S 345/500 7,5/45 B 400/625 10,0/45 B * Trysky doporuëenè pro jednotliv ho k jsou souë stì dod vky p ÌsluönÈho modelu. Dimenzov nì Volba trysky ï Ho k M 40 je dod v n podle v konovèho rozsahu kaûdèho jednotlivèho modelu se 4 rozliën mi tryskami. ï sledujìcì tabulky a p Ìklad dovolujì urëit vhodnou trysku pro zvolen kotel. ï K dosaûenì maxim lnì kvality spalov nì doporuëujeme nastavit tlak oleje v n sledujìcìch rozsazìch: - M 42-1 S,..2 S,.. 3 S a 4 S (1 tryska) Tlak oleje prvnìho stupnï : mezi 9 a 15 bar Tlak oleje druhèho stupnï : mezi 12 a 24 bar - M 42-5 S (2 trysky) Tlak oleje je pro 1. a 2 stupeú identick : mezi 13 a 25 bar. Typ ho ku Tryska Danfoss* 300/460 6,5/45 B M 42-4 S 395/570 8,5/45 B 410/645 10,0/45 B 465/765 11,0/45 B 350/ stupeú: 5,5/60 B 2. stupeú: 3,0/45 S M 42-5 S 500/ stupeú: 8,5/60 B 2. stupeú: 4,5/45 B 620/ stupeú: 10,0/60 S 2. stupeú: 5,0/45 S 710/ stupeú: 11,0/60 B 2. stupeú: 5,5/45 B 5

6 Dimenzov nì (pokraëov nì) P Ìklad 1 Kotel s jmenovit m tepeln m v konem 360 kw je t eba vybavit ho kem ady M 40. Volba ho ku a) ejprve je t eba vypoëìtat v kon ho ku tak, jak bylo uvedeno: = 360 / 0,9 = 400 kw b) Z v konovè k ivky na str nce 2 lze urëit typ ho ku, odpovìdajìcì nejvyööìm tlaku ve spalovacìm prostoru: totiû M 42-2 S (jednof zov ) nebo M 42-3 S (trojf zov ). Volba trysky a) podle uvedenè tabulky vypl v velikost trysky 6,0 US-gallon /45 S pro v kon ho ku 400 kw b) Porovn -li se hodnota v konu ho ku 400 kw a velikost trysky 6.0 US-gallonu s n sledujìcì tabulkou, je nutno nastavit tlak oleje ve 2. stupni (pln v kon) na 24 bar. c) ynì je t eba urëit nastavenì tlaku oleje pro dìlëì v kon (1. stupeú). P Ìklad 2 Kotel s jmenovit m tepeln m v konem 900 kw je t eba vybavit ho kem ady M 40. ð Volba typu ho ku se provede stejnï, jako v p Ìkladu 1, to znamen pro v kon ho ku 900 / 0,9 = 1000 kw odpovìd podle v konovè k ivky ze str nky 2 typ M 42-5 S s tryskou 1stupnÏ 11,0 US-gallonu / 60 B a 5,5 US-gallonu / 45 B pro 2. stupeú. VöeobecnÏ ËinÌ v kon 1. stupnï mezi 55 a 75 % plnèho v konu (2. stupeú). Aby se zaruëila nejlepöì kvalita spalov nì, nem b t v kon nastaven v 1. stupni niûöì, neû v kon pro uveden v konov rozsah p ÌsluönÈho ho ku (v konovè k ivky na str nce 2) s tlakem oleje v 1. stupni p es 9 bar. V naöem p Ìkladu ËinÌ v kon v 1. stupni 70 % plnèho v konu. V kon 1. stupnï = 400 x 0,70 = 280 kw d) Porovn nìm tèto hodnoty 280 kw s n sledujìcì tabulkou vyplyne u trysky urëenè pod b) s hodnotou 6,0 US-galonu tlak oleje v 1. stupni (dìlëì v kon) 12 bar. ð Tlak v trysce (pro 1. a 2. stupeú stejn ) PomocÌ n sledujìcì tabulky se vypoëìt, p i jakèm tlaku dod souëet v kon, jeû odpovìdajì obïma trysk m, celkovou hodnotu 1000 kw. V naöem p Ìkladu je nutno nastavit tlak Ëerpadla na 20 bar., tlak v trysce a v kon ho ku 6 Tryska US-galony 3,0 USG 3,5 USG 4,0 USG 4,5 USG 5,0 USG 5,5 USG 6,0 USG 6,5 USG 7,5 USG 8,5 USG 10,0 USG 11,0 USG Tlak oleje (bar) ,1 10,7 11,2 11,7 12,2 12,6 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,8 16,2 16,5 16, ,0 13,7 14,3 15,0 15,6 16,2 16,8 17,3 17,8 18,4 18,9 19,3 19,8 20,3 20,7 21,2 21, ,9 15,7 16,4 17,2 17,9 18,5 19,2 19,8 20,4 21,0 21,6 22,2 22,7 23,3 23,8 24,3 24, ,2 16,0 16,8 17,5 18,2 18,9 19,6 20,2 20,9 21,5 22,1 22,6 23,2 23,7 24,3 24,8 25, ,9 17,8 18,7 19,5 20,3 21,1 21,8 22,5 23,2 23,9 24,5 25,2 25,8 26,4 27,0 27,6 28, ,9 19,9 20,9 21,8 22,7 23,5 24,4 25,2 25,9 26,7 27,4 28,1 28,8 29,5 30,2 30,6 31, ,7 21,8 22,8 23,8 24,6 25,8 26,7 27,5 28,4 29,2 30,0 30,8 31,5 32,3 33,0 33,7 34, ,7 25,0 26,2 27,4 28,5 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,5 35,4 36,3 37,1 37,9 38,8 39, ,6 28,0 29,4 30,7 32,0 33,2 34,3 35,5 36,5 37,6 38,8 39,6 40,6 41,6 42,5 43,4 44, ,6 33,3 35,0 36,5 38,0 39,4 40,8 42,2 43,5 44,7 45,9 47,1 48,3 49,4 50,5 51,6 52, ,3 34,0 35,7 37,3 38,8 40,2 41,7 43,0 44,4 45,6 46,9 48,1 49,3 50,5 51,6 52,7 53, ,7 39,7 41,7 43,5 45,3 47,0 48,7 50,3 51,8 53,3 54,8 56,2 57,6 58,9 60,3 61,6 62, Rozsah nastavenì tlaku pro 1. stupeú M 42-1 S aû 4 S Rozsah nastavenì tlaku pro 2. stupeú M 42-1 S aû 4 S Rozsah nastavenì tlaku pro 1. a 2. stupeú M 42-5 S

7 Instrukce pro instalaci Ponorn hloubka Ho k je moûno v posuvnè p ÌrubÏ p esunovat. TÌm je umoûnïno p esnï p izp sobovat ponornou hloubku tlouöùce ho kov ch dve Ì a hloubce spalovacì komory nejr znïjöìch kotl. Pro kotle DE DIETRICH ady GT 400 a GTE 500 je d na ponorn hloubka öipkou, kter je nalepena na hlavï ho ku. Tato öipka urëuje p esnou polohu posuvnè p Ìruby na plamenci. Pro jinè kotle je nutno db t na to, aby byla dèlka hlavy ho ku kompatibilnì s hloubkou ho kov ch dve Ì: ho kov hlava m b t umìstïna tak, aby se krycì kotouë nach zel cca mm p ed vnit nì hranou kotlov ch dvì ek. Je t eba respektovat sklon osy ho ku o 3. PoziËnÌ öipka pro kotle GT 400 a GTE 500 Izolace mm P ipojenì topnèho oleje Ho k se dod v se dvïma ohebn mi hadicemi pro p ipojenì topnèho oleje (dèlka 2,5 m). OlejovÈ Ëerpadlo je moûno upravit jako jednotrubkovou variantu. P Ìklad instalace a vybavenì soustavy se z sobnìkem topnèho oleje (aû 5000 litr ) v kotelnï Kaûd hadice m öroubenì 3/8". a sacìm potrubì je t eba v r mci mont ûe namontovat olejov filtr (sìtko mezi 80 a µm). snìmaë meznì hodnoty odvïtr vacì potrubì (1) rychlouzavìracì armatura plnicì potrubì (1) filtr topnèho oleje vedenì topnèho oleje v podlaze (1) VÏtr nì a odvzduönïnì kotelny dimenzovat podle platn ch norem a mìstnìch ustanovenì patnì ventil DŸLEéIT : Soustavu je t eba provèst podle n sledujìcìch p edpis :»S ,»S a»s Pr mïry a dèlky potrubì pro olej v z vislosti na sacì a statickè v öce S pomocì d le uvedenè tabulky a vedlejöìho obr zku je moûno urëit Tyto dèlky byly vypoëìt ny se z etelem na tlakovou ztr tu jednoho ventilu, pr mïr potrubì v pomïru k sacì nebo statickè v öce, a d le dèlku potrubì. jednè zpïtnè klapky a 4 oblouk pro st ednì hustotu 0,825 a nadmo skou v öku 700 m. Maxim lnì dèlka (v m) potrubì se 2 vïtvemi»erpadlo SUTEC Pr mïr potrubì SacÌ v öka H (v metrech) typ mm / AP 265 8/10 10/ (M42-1 aû 2 S) 12/ / AT /12 12/ (M41-3 S) 14/ / AT /12 12/ (M41-4 S) 14/ / A2L 95 10/ / (M41-5 S) 14/ Zdroj: dodavatel D leûitè: pokud leûì z sobnìk na topn olej v öe, neû je umìstïn ho k, je t eba namontovat bezpeënostnì vybavenì podle»s E 264. Tlakovou ztr tu tohoto za ÌzenÌ je nutno vzìt v vahu p i dimenzov nì sacìho v konu. Pro soustavy, jeû jsou instalov ny ve vyööì nadmo skè v öce neû 700 m, je nutno sacì v öku snìûit podle n sledujìcì tabulky admo sk v öka m AtmosfÈrick tlak vzduchu mbar SnÌûenÌ sacì v öky m 0,5 0,8 1,0 1,3 1,55 1,8 2,0 2,3 2,5 7

8 Instrukce pro instalaci P ipojenì elektrickèho proudu Ho ky M 40 jsou osazeny Ëty mi euro-konektory: - dva konektory (jeden 7-pÛlov, druh 4-pÛlov, kterè se jednoduöe spojujì s protikonektory p ich zejìcìmi od ovl dacìho panelu, - jeden 3-pÛlov konektor k p ipojenì externìho magnetickèho ventilu - jeden 5-pÛlov konektor pro jedno, p ÌpadnÏ trojf zov motor dmychadla* Pokud by v individu lnìm p ÌpadÏ nebyl protikonektor k dispozici, je moûno ho k elektricky p ipojit n sledujìcìm zp sobem: Pozn mka: SouË sti regulaënìho etïzce, zvl ötï termostaty a ekvitermnì regulace, musejì b t dimenzov ny pro napïtì 230 volt 50 Hz a minim lnì spìnacì v kon 10 ampèr. * Pro soustavy s trojf zov m p Ìvodem elektrickèho proudu (230 V - 50 Hz) je t eba v pr bïhu mont ûe zmïnit propojenì motoru z hvïzdy na troj helnìk, vymïnit jednotku stykaë + tepelnè ochrannè relè (je moûno dodat jako n hradnì dìl pod objed. ËÌslem ( ) a zamontovat do ÌdÌcÌho obvodu oddïlovacì transform tor 400 VA (nenì souë stì dod vky). B4 B4 S3 S3 T2 T2 T1 T1 T8 T8 T7 T7 T6 T6 B5 B5 M 42-1 S, M 42-2 S 230 V - 50 Hz jednof zovè L n n n TCH1 TS TCH2 CH1 V A CH2 V V - 50Hz L ZG TS TCH1 TCH2 VA CH1 CH2 V1 : f ze : nula : hlavnì vypìnaë : bezpeënostnì termostat : kotlov termostat 1.stupnÏ : kotlov termostat 2.stupnÏ : poruchov indikace, externì : ËÌtaË provoznìch hodin 1.stupnÏ : ËÌtaË provoznìch hodin 2.stupnÏ : externì pojistn ventil 3x400V - 50Hz M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S 400 V - 50 Hz trojf zovè m Ho k je nutno p ipojit vöemi pûly p es bezpeënostnì hlavnì vypìnaë (instaluje uûivatel) se vzd lenosti kontakt minim lnï 3 mm. Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ Jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ je moûno dodat p ÌdavnÈ protihlukovè zakrytov nì. Objed. ËÌslo: Zp sob dod vky 1 obalov jednotka pro kaûd typ ho ku 898 rozmïry v mm Kaûd ho k je p edvybaven (hlava ho ku, tryska) a p ednastaven (poloha drû ku trysek, vzduchov klapka, tlak oleje). Ho k M 40 Ho k kompletnì 1 obalov jednotka 550 x 550 x 1 mm M 42-1 S M 42-2 S M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S ObjednacÌ ËÌslo P epravnì hmotnost kg GEER LÕ ZASTOUPEÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII

POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII POLYMORFIE A SOLVATOMORFIE PEVN CH SUBSTANCÕ VE FARMACII BOHUMIL KRATOCHVÕL a, MICHAL HUä K a a ALEXANDR JEGOROV b a stav chemie pevn ch l tek, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STAV A VÝVOJ SLOZEK ZIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STATE AND DEVELOPMENT OF THE ENVIRONMENTAL COMPARTMENTS OVZDUŠÍ ATMOSPHERE VODA WATER KRAJINA LANDSCAPE ODPADY WASTE HLUK NOISE VybranÈ informaënì zdroje (publikace,

Více

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER 3-348-580-31 6/3.98 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2)

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI.

REUNION ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. REUNION 2007 5 ÈESKÝCH RYTÍØÙ ØÁDU SV. LAZARA JERUZALÉMSKÉHO ROÈNÍK XXXI. POUŤ NA SKALACE 21. 7. 2007 Slovo na cestu Dnes si p edstavìme dalöìho dovèho patrona, kter m byl velk cìrkevnì reform tor 12.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

PROJEKČ NÍ PODKLADY SPALINOVÝ VENTILÁ TOR VS 4

PROJEKČ NÍ PODKLADY SPALINOVÝ VENTILÁ TOR VS 4 PROJEKČ NÍ PODKLADY v pro SPALINOVÝ VENTILÁ TOR VS 4 Č SN EN ISO 9001: 2001 VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Č ervenýkostelec tel.: 491 465 024, fax: 491 465 027 http://www.verner.cz, e-mail:verner@verner.cz

Více

V Y ä E H R A D J A N S O K O L Jan Sokol Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů VYäEHRAD äestè, p epracovanè vyd nì Jan Sokol, 2010 ISBN 978-80-7429-056-5 OBSAH vodem............................

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040

DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 (1/5) DELTA - hliníkové provedení Plynomìr s rotaèními písty typ 2040 Prùtok do 65 m 3 /hod Provozní tlak 12 bar Zesílené vodotìsné poèítadlo Schváleno pro obchodní mìøení TCS 1433/85-531 Odpovídá pøedpisùm

Více