Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monoblokov ho k pro topn olej M 40"

Transkript

1 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG SmÏrnice o elektromagnetickè kompatibilitï ï Typov vzorek DI ËÌs. M 42-1 S: 5 G 940/99 M 42-2 S, -3 S, -4 S: 5 G 941/99 M 42-5 S : 5 G 942/99 ï Pro topn olej EL (viskozita max. 6,0 mm 2 /s - 20 C) ï : 15,6 aû 88,7 kg/hod. Popis OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 40 jsou kompaktnìmi dvoustupúov mi ho ky s vysok m v konem. Byly vyvinuty speci lnï k tomu, aby zaruëovaly vysokou Ëinnost a nejlepöì spalovacì hodnoty. Ho ky jsou pouûitelnè pro nejr znïjöì tepelnè zdroje, zvl ötï jsou vöak dìky svèmu p izp sobenèmu vybavenì vhodnè pro kotle De Dietrich GT 400 a GTE 500. Ho ky typu M 40 odpovìdajì smïrnicìm norem»s E 267,»S E 230,»S E a»s Zvl ötï je t eba zd raznit n sledujìcì technickè charakteristickè vlastnosti: ï Vysok Ëinnost a stabilnì v kony: ñ ov p esn hlava ho ku s intenzivnïjöìm smïöov nìm spalovacìho vzduchu a rozpr öenèho topnèho oleje. ñ Vysok tlak vzduchu a mnoûstvì vzduchu usnadúujì nastavenì spalov nì a stabilitu. ñ Line rnì nastavenì pomocì v lcovitèho systèmu se speci lnìm profilem. ñ P esnè nastavenì smïöovacìho za ÌzenÌ (drû k trysek a krycì kotouë) a d le v konn aeraulika optimalizujì tlak dmychadla na hlavï ho ku a zaruëujì p esnè rozdïlov nì perifernìho a centr lnìho spalovacìho vzduchu. ï KompaktnÌ konstrukce: ñ P esnï dimenzovanè tangenci lnì obïûnè kolo dmychadla ñ SystÈm Duo-Press Æ zaruëuje vìcen sobnou kompresì vysok tlak dmychadla a mnoûstvì vzduchu na nejmenöìm prostoru. ñ - P ehlednè uspo d nì jednotliv ch komponent. ï Snadn mont û, uv dïnì do provozu a udrûovatelnost: ñ UpevnÏnÌ na ho kov ch dve Ìch pomocì posuvnè p Ìruby. ñ ElektrickÈ p ipojenì s pouûitìm konektor podle euro-normy. ñ Horizont lnï rozdïlen ho kov deska: deska pro komponenty a deska pro drûbu. ñ Vodorovn drûbov poloha hornì ho kovè desky, proto svisl poloha drû ku trysek. ñ Dob e p ÌstupnÈ vöechny komponenty. ñ RychlouzavÌracÌ systèm. ñ Vöechna nastavenì (vëetnï tlaku oleje), stejnï tak demont û a mont û jsou proveditelnè jedin m pot ebn m klìëem (je souë stì dod vky). ñ astavovacì stupnice a p ehledn servomotor s normalizovan mi barevn mi vaëkami ulehëujì jemnè nastavov nì. ï Tich provoz: ñ SilnÏ zlepöen akustick komfort vlivem: - novè koncepce vzduchov ch cest, s optimalizovan m vedenìm a d le nas vacìho systèmu vzduchu, chovajìcìho se jako tlumië hluku, - krytem ho ku, zakr vajìcìho vöechny komponenty a tlumicìho hluk. ï Ho ky p izp sobenè kotl m De Dietrich: ñ Ho ky jsou ve znaënè mì e p izp sobeny kotl m De Dietrich a zajiöùujì tìm zv öenou Ëinnost a provoznì spolehlivost. ñ Ho ky jsou vybaveny od v robce pro p Ìsluön rozsah v konu kotl a jsou p ednastaveny (tryska, nastavenì vzduch na stranï s nì i v tlaku, tlak oleje a servomotor). ñ P ednastavenì dovoluje okamûitè uvedenì do provozu na mìstï mont ûe. Potom je t eba provèst jiû jen p Ìsluön jemn se ÌzenÌ podle vlastnostì soustavy. ñ Zjednoduöen mont û i uv dïnì do provozu. ï Ho ky, kter mi mohou b t vybaveny nejr znïjöì kotle: ñ V konovè parametry ho k dovolujì i bezproblèmovè vybavenì cizìch kotl. V tïchto p Ìpadech: ï musì provèst urëenì modelu, p izp sobenì trysek a vöechna nastavenì odbornìk, ï v konovè k ivky, uvedenè na str nce 2, dovolujì zkontrolovat p izp sobenì p ÌsluönÈmu kotli. Obsah ñ Technick data 2 ï V konovè hodnoty 2 ï V konovè k ivky 2 ï RozmÏry 3 ï ZobrazenÌ 4 ï DalöÌ popis 5 ñ Dimenzov nì 5-6 ï Typ ho ku a volba trysky 6 ï P Ìklady 6 ï a v kon ho ku 6 ñ Pokyny pro instalaci 7 ï Mont ûnì hloubka 7 ï P ipojenì topnèho oleje 7 ï ElektrickÈ p ipojenì 8 ñ Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ 8 ñ Zp sob dod vky 8 GEER LÕ ZASTOUPEÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

2 Technick data r zn ch model V konovè hodnoty Typ ho ku M 40 M 42-1 S M 42-2 S M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S Elektrick p Ìpojka jednof zov jednof zov trojf zov trojf zov trojf zov st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V kw 185 (1) / (1) / (1) / (1) / (1) / (2) kg/hod. 15,6/24,1-43,5 15,6/24,1-52,8 16,9/25,3-52,8 24,5/39,3-64,6 30,4/46,5-88,7 UrËeno GT (jednof zov ) 411 (t Ìf zov ) pro kotel GTE (jednof z.) 508 (t Ìf zov ) aû 516 P ednastaven v kon ho ku kw Osazeno tryskou US-galony/hod. 5,5/45 S 7,5/45 B7,5/45 B8,5/45 B1. stupeú 8,5/60 B (Danfoss) 2. stupeú 4,5/45 B P Ìkon motoru VA Hladina hluku (3) db(a) P epravnì hmotnost kg (1) ejmenöì v kon v prvnìm stupni. (2) Viskosita oleje max. 6,0 mm 2 /s p i 20 C. (3) mï enè ve vzd lenosti 1 m. V konovè k ivky Tlak ve spalovacìm prostoru mbar M42-3S M42-2S M42-1S M42-4S M42-5S (1) kw kg/hod. V kony ho k v nadmo skè v öce 0 m podle»s E 267; v h evnost topnèho oleje EL: 11,84 kwh/kg. (1) je t eba p izp sobit efektivnìmu v konu kotle se z etelem ke stupni Ëinnosti kotle (viz p Ìklad na str nce 6). Pro jinè kotle neû GT 400 a GTE 500 musì urëit model, p izp sobenì trysek a r zn nastavenì p Ìsluön odbornìk. V konovè k ivky dovolujì zkontrolovat p izp sobenì k p ÌsluönÈmu kotli. 2

3 Technick data (mìry v mm) RozmÏry min. 0 A max. 238 B Ø min. 40 C Otvory v ho kov ch dve Ìch Ø min x M M S 2 S 3 S 4 S 5 S A B C Ø min x M KrycÌ kotouëe M 42-1 S aû..-4 S M 42-5 S 8802F001 3

4 Technick data ZobrazenÌ pr hledìtko na plameny zapalovacì transform tor posuvn p Ìruba sk ÌÚ fotoël nek hlava ho ku zvl ötnì elektromotor olejovèho Ëerpadla (M 42-3 S aû 5 S) hornì deska komponent olejovè Ëerpadlo s filtrem spodnì deska komponent servomotor s normalizovan mi barevn mi vaëkami pro nastavenì vzduchu zvukovï izolovan vzduchov sk ÌÚ t ÌpÛlov p ipojovacì zdì ka pro externì magnetick ventil ohebn hadice p Ìvodu oleje p ipojovacì konektor (7 + 4pÛlov ) motor dmychadla 230 / 400 V automatika ho ku (s odblokovacìm tlaëìtkem) M 42-1 S / 2 S: stykaë M 42-3 S aû 5 S: stykaë + tepelnè ochrannè relè hlìdaë tlaku vzduchu (M 42-3 S aû 5-S) pïtipûlov p ipojovacì zdì ka pro jedno- nebo trojf zov motor dmychadla drûba - HornÌ deska ho ku ( drûbov deska) ve svislè servisnì poloze ï PomocÌ rychlouz vïr je moûno uvèst ho ky rychle do pohodlnè servisnì polohy. ï JednotlivÈ agreg ty jsou vybaveny nezamïniteln mi konektory. ï astavenì se ponech vajì v servisnì poloze. ï Pro vöechna nastavenì, mont ûnì a demont ûnì pr ce je zapot ebì pouze jedin n stroj: jen 1 klìë (öestihran - 4 mm). ï ServisnÌ pr ce öet Ì Ëas a jsou cenovï p ÌznivÈ. ï MasivnÌ deska pro komponenty z st v bïhem servisnìch pracì na mìstï. 4

5 Technick data DalöÌ popis SystÈm Duo-Press Æ a dvoustupúov ch ho cìch, M 42 S je spalovacì vzduch zkomprimov n v obïûnèm kole dmychadla po nas nì vìcen sobn m p esmïrov nìm na vysok dmychadlov tlak. Tento vysok dmychadlov tlak zajiöùuje potom na hlavï ho ku nejintensivnïjöì smïöov nì Ë steëek paliva s minim lnìm mnoûstvìm spalovacìho vzduchu. V sledkem tèto novè spalovacì techniky s vysok m dmychadlov m tlakem je maxim lnï hospod rn provoz p i nìzkèm obsahu ökodlivin. Tento ho k je dìky systèmu Duo-Press Æ necitliv v Ëi rozliën m tlakov m pomïr m a dovoluje stabilnì, ËistÈ a spornè spalov nì p i jakèmkoliv provoznìm stavu a to i ve spouötïcì f zi. P i systèmu DUO-PRESS Æ se spalovacì vzduch vede podruhè dmychadlem, aby se silnï zkomprimoval. TÌm se dosahuje jiû p i nejniûöìch pr toën ch mnoûstvìch vysokèho tlaku. SystÈm DUO-PRESS Æ stabilizuje pulzaënì efekty bïhem spouötïcì f ze a dovoluje rychlè stabilizov nì plamene. Podporuje tak ide lnì podmìnky topenì a ËistÈ spalov nì. Technick data dmychadla X tlak dmychadla (mbar) A X = tlakov rozdìl (tlak) A = mnoûstvì vzduchu s obvykl m ho kem B = mnoûstvì vzduchu se systèmem ÆDUO-PRESS Æ DUO PRESS Æ bïûnè dmychadlo B mnoûstvì vzduchu 3 (m /h) SpouötÏnÌ s dmychadlem DUO-PRESS Æ tlak (mbar) normalizovanè omezenì»s E ho k M40 1 ho k bez systèmu Æ 0 DUO PRESS 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Ëas (sek.) Volba typu ho ku a trysky Olejov m ho kem ady M 40 je moûno vybavit nejr znïjöì kotle vïtöìho v konu. Volba ho ku ï ejprve je t eba urëit v kon ho ku v pomïru k v konu kotle. Uvaûuje se Ëinnost kotle 90 %, to znamen faktor 0,9: = v kon kotle 0,9 ï Potom se urëì s pomocì v konov ch k ivek (viz str nka 2) typ ho ku podle jeho v konu a p etlaku ve spalovacìm prostoru p ÌsluönÈho kotle. Typ ho ku Tryska Danfoss* 180/290 4,5/45 S M 42-1 S 230/350 5,5/45 S 280/450 6,5/45 B 320/515 7,5/45 B 185/280 4,5/45 S M 42-2 S 260/400 6,0/45 S 320/515 7,5/45 B 390/625 8,5/45 B 200/300 4,5/45 S M 42-3 S 265/400 6,0/45 S 345/500 7,5/45 B 400/625 10,0/45 B * Trysky doporuëenè pro jednotliv ho k jsou souë stì dod vky p ÌsluönÈho modelu. Dimenzov nì Volba trysky ï Ho k M 40 je dod v n podle v konovèho rozsahu kaûdèho jednotlivèho modelu se 4 rozliën mi tryskami. ï sledujìcì tabulky a p Ìklad dovolujì urëit vhodnou trysku pro zvolen kotel. ï K dosaûenì maxim lnì kvality spalov nì doporuëujeme nastavit tlak oleje v n sledujìcìch rozsazìch: - M 42-1 S,..2 S,.. 3 S a 4 S (1 tryska) Tlak oleje prvnìho stupnï : mezi 9 a 15 bar Tlak oleje druhèho stupnï : mezi 12 a 24 bar - M 42-5 S (2 trysky) Tlak oleje je pro 1. a 2 stupeú identick : mezi 13 a 25 bar. Typ ho ku Tryska Danfoss* 300/460 6,5/45 B M 42-4 S 395/570 8,5/45 B 410/645 10,0/45 B 465/765 11,0/45 B 350/ stupeú: 5,5/60 B 2. stupeú: 3,0/45 S M 42-5 S 500/ stupeú: 8,5/60 B 2. stupeú: 4,5/45 B 620/ stupeú: 10,0/60 S 2. stupeú: 5,0/45 S 710/ stupeú: 11,0/60 B 2. stupeú: 5,5/45 B 5

6 Dimenzov nì (pokraëov nì) P Ìklad 1 Kotel s jmenovit m tepeln m v konem 360 kw je t eba vybavit ho kem ady M 40. Volba ho ku a) ejprve je t eba vypoëìtat v kon ho ku tak, jak bylo uvedeno: = 360 / 0,9 = 400 kw b) Z v konovè k ivky na str nce 2 lze urëit typ ho ku, odpovìdajìcì nejvyööìm tlaku ve spalovacìm prostoru: totiû M 42-2 S (jednof zov ) nebo M 42-3 S (trojf zov ). Volba trysky a) podle uvedenè tabulky vypl v velikost trysky 6,0 US-gallon /45 S pro v kon ho ku 400 kw b) Porovn -li se hodnota v konu ho ku 400 kw a velikost trysky 6.0 US-gallonu s n sledujìcì tabulkou, je nutno nastavit tlak oleje ve 2. stupni (pln v kon) na 24 bar. c) ynì je t eba urëit nastavenì tlaku oleje pro dìlëì v kon (1. stupeú). P Ìklad 2 Kotel s jmenovit m tepeln m v konem 900 kw je t eba vybavit ho kem ady M 40. ð Volba typu ho ku se provede stejnï, jako v p Ìkladu 1, to znamen pro v kon ho ku 900 / 0,9 = 1000 kw odpovìd podle v konovè k ivky ze str nky 2 typ M 42-5 S s tryskou 1stupnÏ 11,0 US-gallonu / 60 B a 5,5 US-gallonu / 45 B pro 2. stupeú. VöeobecnÏ ËinÌ v kon 1. stupnï mezi 55 a 75 % plnèho v konu (2. stupeú). Aby se zaruëila nejlepöì kvalita spalov nì, nem b t v kon nastaven v 1. stupni niûöì, neû v kon pro uveden v konov rozsah p ÌsluönÈho ho ku (v konovè k ivky na str nce 2) s tlakem oleje v 1. stupni p es 9 bar. V naöem p Ìkladu ËinÌ v kon v 1. stupni 70 % plnèho v konu. V kon 1. stupnï = 400 x 0,70 = 280 kw d) Porovn nìm tèto hodnoty 280 kw s n sledujìcì tabulkou vyplyne u trysky urëenè pod b) s hodnotou 6,0 US-galonu tlak oleje v 1. stupni (dìlëì v kon) 12 bar. ð Tlak v trysce (pro 1. a 2. stupeú stejn ) PomocÌ n sledujìcì tabulky se vypoëìt, p i jakèm tlaku dod souëet v kon, jeû odpovìdajì obïma trysk m, celkovou hodnotu 1000 kw. V naöem p Ìkladu je nutno nastavit tlak Ëerpadla na 20 bar., tlak v trysce a v kon ho ku 6 Tryska US-galony 3,0 USG 3,5 USG 4,0 USG 4,5 USG 5,0 USG 5,5 USG 6,0 USG 6,5 USG 7,5 USG 8,5 USG 10,0 USG 11,0 USG Tlak oleje (bar) ,1 10,7 11,2 11,7 12,2 12,6 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,8 16,2 16,5 16, ,0 13,7 14,3 15,0 15,6 16,2 16,8 17,3 17,8 18,4 18,9 19,3 19,8 20,3 20,7 21,2 21, ,9 15,7 16,4 17,2 17,9 18,5 19,2 19,8 20,4 21,0 21,6 22,2 22,7 23,3 23,8 24,3 24, ,2 16,0 16,8 17,5 18,2 18,9 19,6 20,2 20,9 21,5 22,1 22,6 23,2 23,7 24,3 24,8 25, ,9 17,8 18,7 19,5 20,3 21,1 21,8 22,5 23,2 23,9 24,5 25,2 25,8 26,4 27,0 27,6 28, ,9 19,9 20,9 21,8 22,7 23,5 24,4 25,2 25,9 26,7 27,4 28,1 28,8 29,5 30,2 30,6 31, ,7 21,8 22,8 23,8 24,6 25,8 26,7 27,5 28,4 29,2 30,0 30,8 31,5 32,3 33,0 33,7 34, ,7 25,0 26,2 27,4 28,5 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,5 35,4 36,3 37,1 37,9 38,8 39, ,6 28,0 29,4 30,7 32,0 33,2 34,3 35,5 36,5 37,6 38,8 39,6 40,6 41,6 42,5 43,4 44, ,6 33,3 35,0 36,5 38,0 39,4 40,8 42,2 43,5 44,7 45,9 47,1 48,3 49,4 50,5 51,6 52, ,3 34,0 35,7 37,3 38,8 40,2 41,7 43,0 44,4 45,6 46,9 48,1 49,3 50,5 51,6 52,7 53, ,7 39,7 41,7 43,5 45,3 47,0 48,7 50,3 51,8 53,3 54,8 56,2 57,6 58,9 60,3 61,6 62, Rozsah nastavenì tlaku pro 1. stupeú M 42-1 S aû 4 S Rozsah nastavenì tlaku pro 2. stupeú M 42-1 S aû 4 S Rozsah nastavenì tlaku pro 1. a 2. stupeú M 42-5 S

7 Instrukce pro instalaci Ponorn hloubka Ho k je moûno v posuvnè p ÌrubÏ p esunovat. TÌm je umoûnïno p esnï p izp sobovat ponornou hloubku tlouöùce ho kov ch dve Ì a hloubce spalovacì komory nejr znïjöìch kotl. Pro kotle DE DIETRICH ady GT 400 a GTE 500 je d na ponorn hloubka öipkou, kter je nalepena na hlavï ho ku. Tato öipka urëuje p esnou polohu posuvnè p Ìruby na plamenci. Pro jinè kotle je nutno db t na to, aby byla dèlka hlavy ho ku kompatibilnì s hloubkou ho kov ch dve Ì: ho kov hlava m b t umìstïna tak, aby se krycì kotouë nach zel cca mm p ed vnit nì hranou kotlov ch dvì ek. Je t eba respektovat sklon osy ho ku o 3. PoziËnÌ öipka pro kotle GT 400 a GTE 500 Izolace mm P ipojenì topnèho oleje Ho k se dod v se dvïma ohebn mi hadicemi pro p ipojenì topnèho oleje (dèlka 2,5 m). OlejovÈ Ëerpadlo je moûno upravit jako jednotrubkovou variantu. P Ìklad instalace a vybavenì soustavy se z sobnìkem topnèho oleje (aû 5000 litr ) v kotelnï Kaûd hadice m öroubenì 3/8". a sacìm potrubì je t eba v r mci mont ûe namontovat olejov filtr (sìtko mezi 80 a µm). snìmaë meznì hodnoty odvïtr vacì potrubì (1) rychlouzavìracì armatura plnicì potrubì (1) filtr topnèho oleje vedenì topnèho oleje v podlaze (1) VÏtr nì a odvzduönïnì kotelny dimenzovat podle platn ch norem a mìstnìch ustanovenì patnì ventil DŸLEéIT : Soustavu je t eba provèst podle n sledujìcìch p edpis :»S ,»S a»s Pr mïry a dèlky potrubì pro olej v z vislosti na sacì a statickè v öce S pomocì d le uvedenè tabulky a vedlejöìho obr zku je moûno urëit Tyto dèlky byly vypoëìt ny se z etelem na tlakovou ztr tu jednoho ventilu, pr mïr potrubì v pomïru k sacì nebo statickè v öce, a d le dèlku potrubì. jednè zpïtnè klapky a 4 oblouk pro st ednì hustotu 0,825 a nadmo skou v öku 700 m. Maxim lnì dèlka (v m) potrubì se 2 vïtvemi»erpadlo SUTEC Pr mïr potrubì SacÌ v öka H (v metrech) typ mm / AP 265 8/10 10/ (M42-1 aû 2 S) 12/ / AT /12 12/ (M41-3 S) 14/ / AT /12 12/ (M41-4 S) 14/ / A2L 95 10/ / (M41-5 S) 14/ Zdroj: dodavatel D leûitè: pokud leûì z sobnìk na topn olej v öe, neû je umìstïn ho k, je t eba namontovat bezpeënostnì vybavenì podle»s E 264. Tlakovou ztr tu tohoto za ÌzenÌ je nutno vzìt v vahu p i dimenzov nì sacìho v konu. Pro soustavy, jeû jsou instalov ny ve vyööì nadmo skè v öce neû 700 m, je nutno sacì v öku snìûit podle n sledujìcì tabulky admo sk v öka m AtmosfÈrick tlak vzduchu mbar SnÌûenÌ sacì v öky m 0,5 0,8 1,0 1,3 1,55 1,8 2,0 2,3 2,5 7

8 Instrukce pro instalaci P ipojenì elektrickèho proudu Ho ky M 40 jsou osazeny Ëty mi euro-konektory: - dva konektory (jeden 7-pÛlov, druh 4-pÛlov, kterè se jednoduöe spojujì s protikonektory p ich zejìcìmi od ovl dacìho panelu, - jeden 3-pÛlov konektor k p ipojenì externìho magnetickèho ventilu - jeden 5-pÛlov konektor pro jedno, p ÌpadnÏ trojf zov motor dmychadla* Pokud by v individu lnìm p ÌpadÏ nebyl protikonektor k dispozici, je moûno ho k elektricky p ipojit n sledujìcìm zp sobem: Pozn mka: SouË sti regulaënìho etïzce, zvl ötï termostaty a ekvitermnì regulace, musejì b t dimenzov ny pro napïtì 230 volt 50 Hz a minim lnì spìnacì v kon 10 ampèr. * Pro soustavy s trojf zov m p Ìvodem elektrickèho proudu (230 V - 50 Hz) je t eba v pr bïhu mont ûe zmïnit propojenì motoru z hvïzdy na troj helnìk, vymïnit jednotku stykaë + tepelnè ochrannè relè (je moûno dodat jako n hradnì dìl pod objed. ËÌslem ( ) a zamontovat do ÌdÌcÌho obvodu oddïlovacì transform tor 400 VA (nenì souë stì dod vky). B4 B4 S3 S3 T2 T2 T1 T1 T8 T8 T7 T7 T6 T6 B5 B5 M 42-1 S, M 42-2 S 230 V - 50 Hz jednof zovè L n n n TCH1 TS TCH2 CH1 V A CH2 V V - 50Hz L ZG TS TCH1 TCH2 VA CH1 CH2 V1 : f ze : nula : hlavnì vypìnaë : bezpeënostnì termostat : kotlov termostat 1.stupnÏ : kotlov termostat 2.stupnÏ : poruchov indikace, externì : ËÌtaË provoznìch hodin 1.stupnÏ : ËÌtaË provoznìch hodin 2.stupnÏ : externì pojistn ventil 3x400V - 50Hz M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S 400 V - 50 Hz trojf zovè m Ho k je nutno p ipojit vöemi pûly p es bezpeënostnì hlavnì vypìnaë (instaluje uûivatel) se vzd lenosti kontakt minim lnï 3 mm. Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ Jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ je moûno dodat p ÌdavnÈ protihlukovè zakrytov nì. Objed. ËÌslo: Zp sob dod vky 1 obalov jednotka pro kaûd typ ho ku 898 rozmïry v mm Kaûd ho k je p edvybaven (hlava ho ku, tryska) a p ednastaven (poloha drû ku trysek, vzduchov klapka, tlak oleje). Ho k M 40 Ho k kompletnì 1 obalov jednotka 550 x 550 x 1 mm M 42-1 S M 42-2 S M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S ObjednacÌ ËÌslo P epravnì hmotnost kg GEER LÕ ZASTOUPEÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku

Prohlá š ení o shode a informace o vý robku Prohlá ení o shode a informace o vý robku CSN EN 14471 Systé mové komí ny s p lastový mi vlo kami Po adavky a zku ební metody Edited by Foxit PDF Editor For Evaluation nly. Informace o vý robci: znacení

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.02

Domolight 3-18 LP. Plynový kondenzační kotel. Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.02 Domolight 3-18 LP Plynový kondenzační kotel Návod k instalaci a údržbě 0301673-03/07.0 Obsah Popis kotle... 3 Použití... 3 Charakteristické znaky kotle... 3 Popis kotle Domolight... 4 Bezpečnostní pokyny...

Více

Získávání energie z venkovního vzduchu

Získávání energie z venkovního vzduchu OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Získávání energie z venkovního vzduchu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety

Kotle na biopaliva. KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw. dřevní štěpka, pelety, brikety Kotle na biopaliva dřevní štěpka, pelety, brikety KSM-Multistoker XXL 350 1000 kw Plně automatické kotle na štěpku, dřevěné a slaměné pelety a brikety s výkonem 350 1000 kw Kotle značky KSM-Stoker vyrábí

Více

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0

N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3. NOVACAT 8600 Collector. Diskov ûacì stroj. Nr. 99 3841.CZ.80G.0 N vod k pouûìv nì + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 3841..80G.0 NOVACAT 8600 Collector (Type PSM 3841 : +.. 01001) Diskov ûacì stroj V ûen z kaznìku! UËinil jste dobrou volbu, tïöì n s to

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.) UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë.

Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. Návod k používání + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 ÑPřeklad originálního návodu k obsluzeì Ë. 99 2502..80K.0 TOP 852 C s-line (Type SK 2501 : 01001-01123) TOP 972 C s-line (Type SK 2502 : 01001-01075)

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22. Technická brožura MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Elektromagnetické ventily, 2/2 - cestné, s pomocným zdvihem typ EV251B 10-22 Technická brožura Obsah stránka EV251B 10-22B Normálně uzavřený (NC) Úvod... 3 Vlastnosti... 3

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla země voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla země voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v jednom

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

OdsavaË par EFT 6500

OdsavaË par EFT 6500 OdsavaË par EFT 6500 OBECNÉ INFORMACE Tento odsavač par je určen pro nástěnnou montáž nad varnou desku. Odsavač je možno používat jako spotřebič s vnitřním oběhem vzduchu nebo jako odsavač s odvětráváním

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem GE WAUKESHA Kontejnerové provedení OUTdoor MGW 260 Zemní plyn - emise NOx < 500 mg/m3 @ 5%O2 Specifikace dodávky Technické parametry Motor a generátor

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny

VOD. Na z kladï p ijetì nov ch evropsk ch norem, nov ch poznatk, p ipomìnek recenzent a odbornè ve ejnosti byly nïkterè kapitoly aktualizov ny VOD PodÏkov nì: Firma GENERI s.r.o. touto cestou dïkuje pracovnìk m FTZ SZ 210 Ostrava - Radvanice: Ing. Janu Pohludkovi (manaûer jakosti) a Ing. JaromÌru Moravcovi (jiskrov bezpeënost) za provedenì odbornè

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr

Nádr`ky na omítku. AP 117 (Montana Duo) AP 113 (Natura) AP 112 (Fontana) AP 110 (Rio) 60% úspora vody. Objem nádr`ky 6 litr Nádr`ky na omítku Chytré splachování Splachování dvojím mno`stvím vody je jednozna~n m p ínosem. Sní`íte tak spot ebu vody a` o 60%, co` {et í nejen va{e peníze, ale i `ivotní prost edí. Nádr`ky na omítku

Více

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda

OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ. Tepelná čerpadla vzduch voda OHŘEV VODY OBNOVITELNÉ ENERGIE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ Tepelná čerpadla vzduch voda 08 2014 Proč tepelné čerpadlo Stiebel Eltron? TRADICE 40 letý vývoj a výroba tepelných čerpadel KVALITA vývoj a výroba v

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění Vysoce účinné sluneční ploché kolektory Xelios vyráběné v EU jsou osvědčeným výrobkem nejen v evropských klimatických podmínkách.

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Kompresor Toshiba Twin-Rotary Kostruk n vychází z RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ

OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ OHŘE V VODY OBNOV I TELNÉ ZDROJE ENERGIE V Y TÁPĚNÍ reference tepelná čerpadla 1 1 TEPELNÁ ČERPADLA INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM Tepelná čerpadla Stiebel Eltron jsou tak mnohostranná, jako je architektura

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49

www.par i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 i z verze publikace 20081203 pg. 1 / 49 1. ModrÈ rezidentnì parkovacì zûny i z verze publikace 20081203 pg. 2 / 49 1. rezidentnì zûny ANO? 2. rezidentnì zûny NE? 3. rezidentnì zûny ping!!! zadejte intenzitu

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Švédská tepelná čerpadla

Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT 2012/1 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla Katalog tepelných čerpadel IVT / obsah Země / voda 6 až 17 kw IVT PremiumLine EQ C (s vestavěným zásobníkem teplé vody)

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA1 50-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA1-6 F Výrobní č.: 97924189 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Oběhové čerpadlo MAGNA1 s jednoduchou volbou možností nastavení. Toto čerpadlo má zapouzdřený rotor,

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny

TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY. Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny TEPELNÁ ČERPADLA CENY, TYPY A KAPACITY Základní informace Aplikace Výhody a přednosti Kapacity a ceny Základní informace YUTAKI S YUTAKI S je vysoce účinný systém tepelného čerpadla vzduch-voda, který

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více