Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monoblokov ho k pro topn olej M 40"

Transkript

1 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG SmÏrnice o elektromagnetickè kompatibilitï ï Typov vzorek DI ËÌs. M 42-1 S: 5 G 940/99 M 42-2 S, -3 S, -4 S: 5 G 941/99 M 42-5 S : 5 G 942/99 ï Pro topn olej EL (viskozita max. 6,0 mm 2 /s - 20 C) ï : 15,6 aû 88,7 kg/hod. Popis OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 40 jsou kompaktnìmi dvoustupúov mi ho ky s vysok m v konem. Byly vyvinuty speci lnï k tomu, aby zaruëovaly vysokou Ëinnost a nejlepöì spalovacì hodnoty. Ho ky jsou pouûitelnè pro nejr znïjöì tepelnè zdroje, zvl ötï jsou vöak dìky svèmu p izp sobenèmu vybavenì vhodnè pro kotle De Dietrich GT 400 a GTE 500. Ho ky typu M 40 odpovìdajì smïrnicìm norem»s E 267,»S E 230,»S E a»s Zvl ötï je t eba zd raznit n sledujìcì technickè charakteristickè vlastnosti: ï Vysok Ëinnost a stabilnì v kony: ñ ov p esn hlava ho ku s intenzivnïjöìm smïöov nìm spalovacìho vzduchu a rozpr öenèho topnèho oleje. ñ Vysok tlak vzduchu a mnoûstvì vzduchu usnadúujì nastavenì spalov nì a stabilitu. ñ Line rnì nastavenì pomocì v lcovitèho systèmu se speci lnìm profilem. ñ P esnè nastavenì smïöovacìho za ÌzenÌ (drû k trysek a krycì kotouë) a d le v konn aeraulika optimalizujì tlak dmychadla na hlavï ho ku a zaruëujì p esnè rozdïlov nì perifernìho a centr lnìho spalovacìho vzduchu. ï KompaktnÌ konstrukce: ñ P esnï dimenzovanè tangenci lnì obïûnè kolo dmychadla ñ SystÈm Duo-Press Æ zaruëuje vìcen sobnou kompresì vysok tlak dmychadla a mnoûstvì vzduchu na nejmenöìm prostoru. ñ - P ehlednè uspo d nì jednotliv ch komponent. ï Snadn mont û, uv dïnì do provozu a udrûovatelnost: ñ UpevnÏnÌ na ho kov ch dve Ìch pomocì posuvnè p Ìruby. ñ ElektrickÈ p ipojenì s pouûitìm konektor podle euro-normy. ñ Horizont lnï rozdïlen ho kov deska: deska pro komponenty a deska pro drûbu. ñ Vodorovn drûbov poloha hornì ho kovè desky, proto svisl poloha drû ku trysek. ñ Dob e p ÌstupnÈ vöechny komponenty. ñ RychlouzavÌracÌ systèm. ñ Vöechna nastavenì (vëetnï tlaku oleje), stejnï tak demont û a mont û jsou proveditelnè jedin m pot ebn m klìëem (je souë stì dod vky). ñ astavovacì stupnice a p ehledn servomotor s normalizovan mi barevn mi vaëkami ulehëujì jemnè nastavov nì. ï Tich provoz: ñ SilnÏ zlepöen akustick komfort vlivem: - novè koncepce vzduchov ch cest, s optimalizovan m vedenìm a d le nas vacìho systèmu vzduchu, chovajìcìho se jako tlumië hluku, - krytem ho ku, zakr vajìcìho vöechny komponenty a tlumicìho hluk. ï Ho ky p izp sobenè kotl m De Dietrich: ñ Ho ky jsou ve znaënè mì e p izp sobeny kotl m De Dietrich a zajiöùujì tìm zv öenou Ëinnost a provoznì spolehlivost. ñ Ho ky jsou vybaveny od v robce pro p Ìsluön rozsah v konu kotl a jsou p ednastaveny (tryska, nastavenì vzduch na stranï s nì i v tlaku, tlak oleje a servomotor). ñ P ednastavenì dovoluje okamûitè uvedenì do provozu na mìstï mont ûe. Potom je t eba provèst jiû jen p Ìsluön jemn se ÌzenÌ podle vlastnostì soustavy. ñ Zjednoduöen mont û i uv dïnì do provozu. ï Ho ky, kter mi mohou b t vybaveny nejr znïjöì kotle: ñ V konovè parametry ho k dovolujì i bezproblèmovè vybavenì cizìch kotl. V tïchto p Ìpadech: ï musì provèst urëenì modelu, p izp sobenì trysek a vöechna nastavenì odbornìk, ï v konovè k ivky, uvedenè na str nce 2, dovolujì zkontrolovat p izp sobenì p ÌsluönÈmu kotli. Obsah ñ Technick data 2 ï V konovè hodnoty 2 ï V konovè k ivky 2 ï RozmÏry 3 ï ZobrazenÌ 4 ï DalöÌ popis 5 ñ Dimenzov nì 5-6 ï Typ ho ku a volba trysky 6 ï P Ìklady 6 ï a v kon ho ku 6 ñ Pokyny pro instalaci 7 ï Mont ûnì hloubka 7 ï P ipojenì topnèho oleje 7 ï ElektrickÈ p ipojenì 8 ñ Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ 8 ñ Zp sob dod vky 8 GEER LÕ ZASTOUPEÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

2 Technick data r zn ch model V konovè hodnoty Typ ho ku M 40 M 42-1 S M 42-2 S M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S Elektrick p Ìpojka jednof zov jednof zov trojf zov trojf zov trojf zov st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud st Ìdav proud 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V kw 185 (1) / (1) / (1) / (1) / (1) / (2) kg/hod. 15,6/24,1-43,5 15,6/24,1-52,8 16,9/25,3-52,8 24,5/39,3-64,6 30,4/46,5-88,7 UrËeno GT (jednof zov ) 411 (t Ìf zov ) pro kotel GTE (jednof z.) 508 (t Ìf zov ) aû 516 P ednastaven v kon ho ku kw Osazeno tryskou US-galony/hod. 5,5/45 S 7,5/45 B7,5/45 B8,5/45 B1. stupeú 8,5/60 B (Danfoss) 2. stupeú 4,5/45 B P Ìkon motoru VA Hladina hluku (3) db(a) P epravnì hmotnost kg (1) ejmenöì v kon v prvnìm stupni. (2) Viskosita oleje max. 6,0 mm 2 /s p i 20 C. (3) mï enè ve vzd lenosti 1 m. V konovè k ivky Tlak ve spalovacìm prostoru mbar M42-3S M42-2S M42-1S M42-4S M42-5S (1) kw kg/hod. V kony ho k v nadmo skè v öce 0 m podle»s E 267; v h evnost topnèho oleje EL: 11,84 kwh/kg. (1) je t eba p izp sobit efektivnìmu v konu kotle se z etelem ke stupni Ëinnosti kotle (viz p Ìklad na str nce 6). Pro jinè kotle neû GT 400 a GTE 500 musì urëit model, p izp sobenì trysek a r zn nastavenì p Ìsluön odbornìk. V konovè k ivky dovolujì zkontrolovat p izp sobenì k p ÌsluönÈmu kotli. 2

3 Technick data (mìry v mm) RozmÏry min. 0 A max. 238 B Ø min. 40 C Otvory v ho kov ch dve Ìch Ø min x M M S 2 S 3 S 4 S 5 S A B C Ø min x M KrycÌ kotouëe M 42-1 S aû..-4 S M 42-5 S 8802F001 3

4 Technick data ZobrazenÌ pr hledìtko na plameny zapalovacì transform tor posuvn p Ìruba sk ÌÚ fotoël nek hlava ho ku zvl ötnì elektromotor olejovèho Ëerpadla (M 42-3 S aû 5 S) hornì deska komponent olejovè Ëerpadlo s filtrem spodnì deska komponent servomotor s normalizovan mi barevn mi vaëkami pro nastavenì vzduchu zvukovï izolovan vzduchov sk ÌÚ t ÌpÛlov p ipojovacì zdì ka pro externì magnetick ventil ohebn hadice p Ìvodu oleje p ipojovacì konektor (7 + 4pÛlov ) motor dmychadla 230 / 400 V automatika ho ku (s odblokovacìm tlaëìtkem) M 42-1 S / 2 S: stykaë M 42-3 S aû 5 S: stykaë + tepelnè ochrannè relè hlìdaë tlaku vzduchu (M 42-3 S aû 5-S) pïtipûlov p ipojovacì zdì ka pro jedno- nebo trojf zov motor dmychadla drûba - HornÌ deska ho ku ( drûbov deska) ve svislè servisnì poloze ï PomocÌ rychlouz vïr je moûno uvèst ho ky rychle do pohodlnè servisnì polohy. ï JednotlivÈ agreg ty jsou vybaveny nezamïniteln mi konektory. ï astavenì se ponech vajì v servisnì poloze. ï Pro vöechna nastavenì, mont ûnì a demont ûnì pr ce je zapot ebì pouze jedin n stroj: jen 1 klìë (öestihran - 4 mm). ï ServisnÌ pr ce öet Ì Ëas a jsou cenovï p ÌznivÈ. ï MasivnÌ deska pro komponenty z st v bïhem servisnìch pracì na mìstï. 4

5 Technick data DalöÌ popis SystÈm Duo-Press Æ a dvoustupúov ch ho cìch, M 42 S je spalovacì vzduch zkomprimov n v obïûnèm kole dmychadla po nas nì vìcen sobn m p esmïrov nìm na vysok dmychadlov tlak. Tento vysok dmychadlov tlak zajiöùuje potom na hlavï ho ku nejintensivnïjöì smïöov nì Ë steëek paliva s minim lnìm mnoûstvìm spalovacìho vzduchu. V sledkem tèto novè spalovacì techniky s vysok m dmychadlov m tlakem je maxim lnï hospod rn provoz p i nìzkèm obsahu ökodlivin. Tento ho k je dìky systèmu Duo-Press Æ necitliv v Ëi rozliën m tlakov m pomïr m a dovoluje stabilnì, ËistÈ a spornè spalov nì p i jakèmkoliv provoznìm stavu a to i ve spouötïcì f zi. P i systèmu DUO-PRESS Æ se spalovacì vzduch vede podruhè dmychadlem, aby se silnï zkomprimoval. TÌm se dosahuje jiû p i nejniûöìch pr toën ch mnoûstvìch vysokèho tlaku. SystÈm DUO-PRESS Æ stabilizuje pulzaënì efekty bïhem spouötïcì f ze a dovoluje rychlè stabilizov nì plamene. Podporuje tak ide lnì podmìnky topenì a ËistÈ spalov nì. Technick data dmychadla X tlak dmychadla (mbar) A X = tlakov rozdìl (tlak) A = mnoûstvì vzduchu s obvykl m ho kem B = mnoûstvì vzduchu se systèmem ÆDUO-PRESS Æ DUO PRESS Æ bïûnè dmychadlo B mnoûstvì vzduchu 3 (m /h) SpouötÏnÌ s dmychadlem DUO-PRESS Æ tlak (mbar) normalizovanè omezenì»s E ho k M40 1 ho k bez systèmu Æ 0 DUO PRESS 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Ëas (sek.) Volba typu ho ku a trysky Olejov m ho kem ady M 40 je moûno vybavit nejr znïjöì kotle vïtöìho v konu. Volba ho ku ï ejprve je t eba urëit v kon ho ku v pomïru k v konu kotle. Uvaûuje se Ëinnost kotle 90 %, to znamen faktor 0,9: = v kon kotle 0,9 ï Potom se urëì s pomocì v konov ch k ivek (viz str nka 2) typ ho ku podle jeho v konu a p etlaku ve spalovacìm prostoru p ÌsluönÈho kotle. Typ ho ku Tryska Danfoss* 180/290 4,5/45 S M 42-1 S 230/350 5,5/45 S 280/450 6,5/45 B 320/515 7,5/45 B 185/280 4,5/45 S M 42-2 S 260/400 6,0/45 S 320/515 7,5/45 B 390/625 8,5/45 B 200/300 4,5/45 S M 42-3 S 265/400 6,0/45 S 345/500 7,5/45 B 400/625 10,0/45 B * Trysky doporuëenè pro jednotliv ho k jsou souë stì dod vky p ÌsluönÈho modelu. Dimenzov nì Volba trysky ï Ho k M 40 je dod v n podle v konovèho rozsahu kaûdèho jednotlivèho modelu se 4 rozliën mi tryskami. ï sledujìcì tabulky a p Ìklad dovolujì urëit vhodnou trysku pro zvolen kotel. ï K dosaûenì maxim lnì kvality spalov nì doporuëujeme nastavit tlak oleje v n sledujìcìch rozsazìch: - M 42-1 S,..2 S,.. 3 S a 4 S (1 tryska) Tlak oleje prvnìho stupnï : mezi 9 a 15 bar Tlak oleje druhèho stupnï : mezi 12 a 24 bar - M 42-5 S (2 trysky) Tlak oleje je pro 1. a 2 stupeú identick : mezi 13 a 25 bar. Typ ho ku Tryska Danfoss* 300/460 6,5/45 B M 42-4 S 395/570 8,5/45 B 410/645 10,0/45 B 465/765 11,0/45 B 350/ stupeú: 5,5/60 B 2. stupeú: 3,0/45 S M 42-5 S 500/ stupeú: 8,5/60 B 2. stupeú: 4,5/45 B 620/ stupeú: 10,0/60 S 2. stupeú: 5,0/45 S 710/ stupeú: 11,0/60 B 2. stupeú: 5,5/45 B 5

6 Dimenzov nì (pokraëov nì) P Ìklad 1 Kotel s jmenovit m tepeln m v konem 360 kw je t eba vybavit ho kem ady M 40. Volba ho ku a) ejprve je t eba vypoëìtat v kon ho ku tak, jak bylo uvedeno: = 360 / 0,9 = 400 kw b) Z v konovè k ivky na str nce 2 lze urëit typ ho ku, odpovìdajìcì nejvyööìm tlaku ve spalovacìm prostoru: totiû M 42-2 S (jednof zov ) nebo M 42-3 S (trojf zov ). Volba trysky a) podle uvedenè tabulky vypl v velikost trysky 6,0 US-gallon /45 S pro v kon ho ku 400 kw b) Porovn -li se hodnota v konu ho ku 400 kw a velikost trysky 6.0 US-gallonu s n sledujìcì tabulkou, je nutno nastavit tlak oleje ve 2. stupni (pln v kon) na 24 bar. c) ynì je t eba urëit nastavenì tlaku oleje pro dìlëì v kon (1. stupeú). P Ìklad 2 Kotel s jmenovit m tepeln m v konem 900 kw je t eba vybavit ho kem ady M 40. ð Volba typu ho ku se provede stejnï, jako v p Ìkladu 1, to znamen pro v kon ho ku 900 / 0,9 = 1000 kw odpovìd podle v konovè k ivky ze str nky 2 typ M 42-5 S s tryskou 1stupnÏ 11,0 US-gallonu / 60 B a 5,5 US-gallonu / 45 B pro 2. stupeú. VöeobecnÏ ËinÌ v kon 1. stupnï mezi 55 a 75 % plnèho v konu (2. stupeú). Aby se zaruëila nejlepöì kvalita spalov nì, nem b t v kon nastaven v 1. stupni niûöì, neû v kon pro uveden v konov rozsah p ÌsluönÈho ho ku (v konovè k ivky na str nce 2) s tlakem oleje v 1. stupni p es 9 bar. V naöem p Ìkladu ËinÌ v kon v 1. stupni 70 % plnèho v konu. V kon 1. stupnï = 400 x 0,70 = 280 kw d) Porovn nìm tèto hodnoty 280 kw s n sledujìcì tabulkou vyplyne u trysky urëenè pod b) s hodnotou 6,0 US-galonu tlak oleje v 1. stupni (dìlëì v kon) 12 bar. ð Tlak v trysce (pro 1. a 2. stupeú stejn ) PomocÌ n sledujìcì tabulky se vypoëìt, p i jakèm tlaku dod souëet v kon, jeû odpovìdajì obïma trysk m, celkovou hodnotu 1000 kw. V naöem p Ìkladu je nutno nastavit tlak Ëerpadla na 20 bar., tlak v trysce a v kon ho ku 6 Tryska US-galony 3,0 USG 3,5 USG 4,0 USG 4,5 USG 5,0 USG 5,5 USG 6,0 USG 6,5 USG 7,5 USG 8,5 USG 10,0 USG 11,0 USG Tlak oleje (bar) ,1 10,7 11,2 11,7 12,2 12,6 13,1 13,5 13,9 14,3 14,7 15,1 15,5 15,8 16,2 16,5 16, ,0 13,7 14,3 15,0 15,6 16,2 16,8 17,3 17,8 18,4 18,9 19,3 19,8 20,3 20,7 21,2 21, ,9 15,7 16,4 17,2 17,9 18,5 19,2 19,8 20,4 21,0 21,6 22,2 22,7 23,3 23,8 24,3 24, ,2 16,0 16,8 17,5 18,2 18,9 19,6 20,2 20,9 21,5 22,1 22,6 23,2 23,7 24,3 24,8 25, ,9 17,8 18,7 19,5 20,3 21,1 21,8 22,5 23,2 23,9 24,5 25,2 25,8 26,4 27,0 27,6 28, ,9 19,9 20,9 21,8 22,7 23,5 24,4 25,2 25,9 26,7 27,4 28,1 28,8 29,5 30,2 30,6 31, ,7 21,8 22,8 23,8 24,6 25,8 26,7 27,5 28,4 29,2 30,0 30,8 31,5 32,3 33,0 33,7 34, ,7 25,0 26,2 27,4 28,5 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,5 35,4 36,3 37,1 37,9 38,8 39, ,6 28,0 29,4 30,7 32,0 33,2 34,3 35,5 36,5 37,6 38,8 39,6 40,6 41,6 42,5 43,4 44, ,6 33,3 35,0 36,5 38,0 39,4 40,8 42,2 43,5 44,7 45,9 47,1 48,3 49,4 50,5 51,6 52, ,3 34,0 35,7 37,3 38,8 40,2 41,7 43,0 44,4 45,6 46,9 48,1 49,3 50,5 51,6 52,7 53, ,7 39,7 41,7 43,5 45,3 47,0 48,7 50,3 51,8 53,3 54,8 56,2 57,6 58,9 60,3 61,6 62, Rozsah nastavenì tlaku pro 1. stupeú M 42-1 S aû 4 S Rozsah nastavenì tlaku pro 2. stupeú M 42-1 S aû 4 S Rozsah nastavenì tlaku pro 1. a 2. stupeú M 42-5 S

7 Instrukce pro instalaci Ponorn hloubka Ho k je moûno v posuvnè p ÌrubÏ p esunovat. TÌm je umoûnïno p esnï p izp sobovat ponornou hloubku tlouöùce ho kov ch dve Ì a hloubce spalovacì komory nejr znïjöìch kotl. Pro kotle DE DIETRICH ady GT 400 a GTE 500 je d na ponorn hloubka öipkou, kter je nalepena na hlavï ho ku. Tato öipka urëuje p esnou polohu posuvnè p Ìruby na plamenci. Pro jinè kotle je nutno db t na to, aby byla dèlka hlavy ho ku kompatibilnì s hloubkou ho kov ch dve Ì: ho kov hlava m b t umìstïna tak, aby se krycì kotouë nach zel cca mm p ed vnit nì hranou kotlov ch dvì ek. Je t eba respektovat sklon osy ho ku o 3. PoziËnÌ öipka pro kotle GT 400 a GTE 500 Izolace mm P ipojenì topnèho oleje Ho k se dod v se dvïma ohebn mi hadicemi pro p ipojenì topnèho oleje (dèlka 2,5 m). OlejovÈ Ëerpadlo je moûno upravit jako jednotrubkovou variantu. P Ìklad instalace a vybavenì soustavy se z sobnìkem topnèho oleje (aû 5000 litr ) v kotelnï Kaûd hadice m öroubenì 3/8". a sacìm potrubì je t eba v r mci mont ûe namontovat olejov filtr (sìtko mezi 80 a µm). snìmaë meznì hodnoty odvïtr vacì potrubì (1) rychlouzavìracì armatura plnicì potrubì (1) filtr topnèho oleje vedenì topnèho oleje v podlaze (1) VÏtr nì a odvzduönïnì kotelny dimenzovat podle platn ch norem a mìstnìch ustanovenì patnì ventil DŸLEéIT : Soustavu je t eba provèst podle n sledujìcìch p edpis :»S ,»S a»s Pr mïry a dèlky potrubì pro olej v z vislosti na sacì a statickè v öce S pomocì d le uvedenè tabulky a vedlejöìho obr zku je moûno urëit Tyto dèlky byly vypoëìt ny se z etelem na tlakovou ztr tu jednoho ventilu, pr mïr potrubì v pomïru k sacì nebo statickè v öce, a d le dèlku potrubì. jednè zpïtnè klapky a 4 oblouk pro st ednì hustotu 0,825 a nadmo skou v öku 700 m. Maxim lnì dèlka (v m) potrubì se 2 vïtvemi»erpadlo SUTEC Pr mïr potrubì SacÌ v öka H (v metrech) typ mm / AP 265 8/10 10/ (M42-1 aû 2 S) 12/ / AT /12 12/ (M41-3 S) 14/ / AT /12 12/ (M41-4 S) 14/ / A2L 95 10/ / (M41-5 S) 14/ Zdroj: dodavatel D leûitè: pokud leûì z sobnìk na topn olej v öe, neû je umìstïn ho k, je t eba namontovat bezpeënostnì vybavenì podle»s E 264. Tlakovou ztr tu tohoto za ÌzenÌ je nutno vzìt v vahu p i dimenzov nì sacìho v konu. Pro soustavy, jeû jsou instalov ny ve vyööì nadmo skè v öce neû 700 m, je nutno sacì v öku snìûit podle n sledujìcì tabulky admo sk v öka m AtmosfÈrick tlak vzduchu mbar SnÌûenÌ sacì v öky m 0,5 0,8 1,0 1,3 1,55 1,8 2,0 2,3 2,5 7

8 Instrukce pro instalaci P ipojenì elektrickèho proudu Ho ky M 40 jsou osazeny Ëty mi euro-konektory: - dva konektory (jeden 7-pÛlov, druh 4-pÛlov, kterè se jednoduöe spojujì s protikonektory p ich zejìcìmi od ovl dacìho panelu, - jeden 3-pÛlov konektor k p ipojenì externìho magnetickèho ventilu - jeden 5-pÛlov konektor pro jedno, p ÌpadnÏ trojf zov motor dmychadla* Pokud by v individu lnìm p ÌpadÏ nebyl protikonektor k dispozici, je moûno ho k elektricky p ipojit n sledujìcìm zp sobem: Pozn mka: SouË sti regulaënìho etïzce, zvl ötï termostaty a ekvitermnì regulace, musejì b t dimenzov ny pro napïtì 230 volt 50 Hz a minim lnì spìnacì v kon 10 ampèr. * Pro soustavy s trojf zov m p Ìvodem elektrickèho proudu (230 V - 50 Hz) je t eba v pr bïhu mont ûe zmïnit propojenì motoru z hvïzdy na troj helnìk, vymïnit jednotku stykaë + tepelnè ochrannè relè (je moûno dodat jako n hradnì dìl pod objed. ËÌslem ( ) a zamontovat do ÌdÌcÌho obvodu oddïlovacì transform tor 400 VA (nenì souë stì dod vky). B4 B4 S3 S3 T2 T2 T1 T1 T8 T8 T7 T7 T6 T6 B5 B5 M 42-1 S, M 42-2 S 230 V - 50 Hz jednof zovè L n n n TCH1 TS TCH2 CH1 V A CH2 V V - 50Hz L ZG TS TCH1 TCH2 VA CH1 CH2 V1 : f ze : nula : hlavnì vypìnaë : bezpeënostnì termostat : kotlov termostat 1.stupnÏ : kotlov termostat 2.stupnÏ : poruchov indikace, externì : ËÌtaË provoznìch hodin 1.stupnÏ : ËÌtaË provoznìch hodin 2.stupnÏ : externì pojistn ventil 3x400V - 50Hz M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S 400 V - 50 Hz trojf zovè m Ho k je nutno p ipojit vöemi pûly p es bezpeënostnì hlavnì vypìnaë (instaluje uûivatel) se vzd lenosti kontakt minim lnï 3 mm. Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ Jako zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ je moûno dodat p ÌdavnÈ protihlukovè zakrytov nì. Objed. ËÌslo: Zp sob dod vky 1 obalov jednotka pro kaûd typ ho ku 898 rozmïry v mm Kaûd ho k je p edvybaven (hlava ho ku, tryska) a p ednastaven (poloha drû ku trysek, vzduchov klapka, tlak oleje). Ho k M 40 Ho k kompletnì 1 obalov jednotka 550 x 550 x 1 mm M 42-1 S M 42-2 S M 42-3 S M 42-4 S M 42-5 S ObjednacÌ ËÌslo P epravnì hmotnost kg GEER LÕ ZASTOUPEÕ PRO»R A SR: Stiebel Eltron spol. s r. o., K H j m 946, Praha 5, tel.: (02) , fax: (02)

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta

GT 300 GT 300 K GT 300 DIEMATIC-m Delta LITINOV KOTEL TOPNÝ OLEJ PLYN GT 00 GT 00 K GT 00 DIEMATIC-m Delta odpovìd p edpis m n sledujìcìch 009 evropsk ch smïrnic: - 92/2/EWG. SmÏrnice pro stupeú Ëinnosti - 90/96/EWG. SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV. s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B Obsah. Popis. P ehled model

VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV. s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B Obsah. Popis. P ehled model Z SOBNÕKY TUV VYSOKOV KONN Z SOBNÕKY TUV s velkou kapacitou TlakovÈ z sobnìky TUV, s nep Ìm m oh evem B 8-1 SZ BRNO Maxim lnï p Ìpustn tlak prim rnì okruh : 12 bar sekund rnì okruh : 1 bar Max. p Ìpustn

Více

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken

ProvedenÌ UCNCP 9-28 E. Uspo d nì vl ken Popis PouûitÌ UCNCP 9-28 E ProvedenÌ Univerz lnì spojky UCNCP se skl dajì z jednoho tïsnìcìho Ëela a jednoho plastovèho hrnce. TÏsnÏnÌ mezi hrncem a tïsnìcìm Ëelem je realizov no pomocì jednoho silikonovèho

Více

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Projektov nì s kotli De Dietrich

Projektov nì s kotli De Dietrich Projektov nì s kotli De Dietrich ProvoznÌ vlastnosti, z kladnì pravidla n vrhu, hydraulick a elektrick zapojenì kotl De Dietrich vëetnï p ÌsluöenstvÌ a technick specifikace dle vzorov ch schèmat.. vod

Více

VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla

VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla Projektov nì a instalace Vyd nì leden 2005 Vyd nì leden 2005 P etisk nebo rozmnoûov nì, i Ë steënï, jsou moûnè pouze s naöìm svolenìm. STIEBEL ELTRON, UEV/Markus, 37601

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 2020D-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/617890 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 2020D-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX 2020D-M

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla

VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla VÏtracÌ systèmy s rekuperacì tepla Projektov nì a instalace Vyd nì srpen 2001 Vyd nì srpen 2001 P etisk nebo rozmnoûov nì, i Ë steënï, jsou moûnè pouze s naöìm svolenìm. STIEBEL ELTRON, UEV/Markus, 37601

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B

KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS24-1B KomunikaËnÌ a ÌdÌcÌ p Ìstroj BKS-B Řízení a kontrola požárních a odkuřovacích klapek vybavených servopohonem ve spojení s napájecím a komunikačním přístrojem. Účinnost BKS-B přijímá přes napájecí a komunikační

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.

ÈESKY. Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131. Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62. ÈESKY Zásobník TUV pro plynové stacionární kotle DTG B, H 111 NEZ GMT 131 Návod na instalaci, uvedení do provozu a údržbu 04/01-948.62.680-8952-4091 OBSAH 1. DÙLEŽITÉ POKYNY PRO INSTALACI... 3 2. POPIS...

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 1.24, 2.24 SZ BRNO Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 0085 ««OdpovÌd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 90/396 EU

Více

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Více

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění

Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění Kompendium o topných kabelech Část 1: Úsporné vytápění DE-VI s. r. o., Břeclav 1999 é dn Ë st z obsahu tohoto kompendia nesmì b t kopìrov na a rozmnoûov na bez pìsemnèho souhlasu vydavatele. 3 Všeobecné

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ

PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ PODLAHOV TEMPEROVACÕ SET topn rohoû + regul tor + p ÌsluöenstvÌ UPV S SET 160/1,2 UPV S SET 160/2,0 UPV S SET 160/2,8 UPV S SET 160/3,6 UPV S SET 160/4,8 UPV S SET 160/5,6 UPV S SET 160/6,4 AUS ERFAHRUNG

Více

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky

ELF AMA TIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì. N vod k obsluze a mont ûi. »esky ELFAMATIC V Centr lnì ÌdÌcÌ jednotka nabìjenì N vod k obsluze a mont ûi»esky -1 - -1 1 1-2 + 2-2 +11 2 E1 ELF AMA TIC V 6 ED Ab 2 8 1 1. N vod k obsluze Popis p Ìstroje Regulace nabìjenì ELFAMATIC V vypoëìt

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

TECHNICKÝ LIST OBSAH

TECHNICKÝ LIST OBSAH Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Průmyslové duoblokové ové, olejové a

Více

Ñalwa-Kombi-4ì. RegulaËnÌ ventily pro obïh teplè uûitkovè vody. únor DN 15 aû zkouöeno DVGW. se ÌzenÌ s p esnostì na litry

Ñalwa-Kombi-4ì. RegulaËnÌ ventily pro obïh teplè uûitkovè vody. únor DN 15 aû zkouöeno DVGW. se ÌzenÌ s p esnostì na litry únor 00 Ñalwa-Kombi-ì RegulaËnÌ ventily pro obïh teplè uûitkovè vody DN 1 aû zkouöeno DVGW se ÌzenÌ s p esnostì na litry nastavenì teploty s p esnostì na stupnï C Honeywell Ñalwa - Kombi ì V za ÌzenÌch

Více

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY M 00 S TLAKOVÉ OLEJOVÉ HOŘÁKY PODLE EN 267 VÝKON 75 AŽ 460 KW M 00 S RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY n M 00 S, od 75 do 460 kw 1-stupňové olejové hořáky (M 01-2S) nebo 2-stupňové (M 02-..S), nízké emise NOx, viz

Více

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení:

VIESMANN. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOLA 200. hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOLA 200 hlubokoteplotní kotel na olej/plyn 18 až 63 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 1 VITOLA 200 Typ VB2A, 18 až 63 kw Hlubokoteplotní

Více

M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/01 94863280 8802 4018 OE 106889

M1 RCS. bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S. Návod k obsluze 04/01 94863280 8802 4018 OE 106889 ČESKY Olejový hořák M1 CS M1 RCS bez krytu pro kotle GTU 110 (R)S / 1100 (R)S Montáž, Návod k obsluze a údržbě OE 106889 04/01 94863280 8802 4018 Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku.

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle

Teplo pro váš domov od roku 1888. PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA HERCULES U22Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_33 CZ_2015_32 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

Modulované hořáky na těžký topný olej

Modulované hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na těžký topný olej

Více

ELIADEN DTG, B, H, M 120 NEZ DIEMATIC DTG, E, EB, EH, EM 120 NEZ DIEMATIC. Obsah

ELIADEN DTG, B, H, M 120 NEZ DIEMATIC DTG, E, EB, EH, EM 120 NEZ DIEMATIC. Obsah NÕZKOEMISNÕ ATMOSFÉRICKÉ KOTLE PLYN ELIADEN DTG, B, H, M 0 NEZ DIEMATIC DTG, E, EB, EH, EM 0 NEZ DIEMATIC RAL-UZ Smlouva na uûìv nì znaëky* : ËÌs. 60 pro DTG 0 NEZ DIEMATIC ËÌs. 60 pro DTG E 0 NEZ DIEMATIC

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

M 100 N. Olejový hořák. Návod k montáži. Česky 04/2006

M 100 N. Olejový hořák. Návod k montáži. Česky 04/2006 M 100 N Olejový hořák Česky 04/2006 Návod k montáži M 100 N - 107282I- 94863433 / 8802-4443I - 04/2006 Prohlášení o shodě CE K.E. 08/01/2004 - BE Prohlášení o shodě Výrobce DE DIETRICH THERMIQUE SAS 57,

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Modulované hořáky na lehký topný olej

Modulované hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na lehký topný olej

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 26 NA HERCULES U26Robot Návod k přestavbě kotle CZ_2015_17 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství...

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

PROGRAMOVATELN REGUL TOR PROSTOROV TEPLOTY

PROGRAMOVATELN REGUL TOR PROSTOROV TEPLOTY z Ì 2004 PROGRAMOVATE REGU TOR PROSTOROV TEPOTY KATAOGOV IST Regul tor je urëen pro ÌzenÌ otopn ch nebo chladicìch soustav v rodinn ch domech, bytech, kancel Ìch a podobnï dle nastavitelnèho ËasovÈho a

Více

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na lehký topný

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Přednáška č. 4 Kotle, hořáky, spalovací zařízení Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku páry; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce;

Více

Pod Ìzen regulaënì jednotka DIEMATIC VM

Pod Ìzen regulaënì jednotka DIEMATIC VM Pod Ìzen regulaënì jednotka DIEATIC V ikroprocesorem Ìzen regul tor pro n stïnnou mont û k decentralizovanèmu ÌzenÌ dvou sekund rnìch topn ch okruh Kaûd z tïchto topn ch okruh m ûe b t konfigurov n bez

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

Protherm POG 19 Protherm POG 24

Protherm POG 19 Protherm POG 24 Protherm POG 19 Protherm POG 24 Rozměry A B C D E I J POG 19 287 360 703 655 154 110 306 POG 24 287 360 703 718 163 125 306 2 Technické parametry POG Obecné parametry 19 24 Maximální tepelný příkon kw

Více

StandardnÌ mïniëe ABB ACS150 0,37 aû 4 kw

StandardnÌ mïniëe ABB ACS150 0,37 aû 4 kw StandardnÌ mïniëe ABB ACS50 0,7 aû 4 kw Technick katalog OBCHODNÕ PROFIL PRŸMYSL PRODUKTY APLIKACE EXPERTIZY PARTNEÿI SERVIS StandardnÌ mïniëe ABB : ACS50-0E - 0A4-4 5 OznaËenÌ typovè ady JmenovitÈ hodnoty

Více

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15

ChladniËka. N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 ChladniËka N VOD K POUéITÕ ERU 13300 2222 676-15 OBSAH Pokyny k likvidov nì obal 2 V strahy a d leûitè pokyny 3 Pro uûivatele Popis chladniëky 4 PouûitÌ 5»iötÏnÌ vnit nìch Ë stì 5 UvedenÌ do provozu 5

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek.

Čisticí stroje. Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava. 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu. 4 Vždy vhodný čisticí prostředek. Čisticí stroje Komfortní práce 5 6 Snadná přeprava 1 Nízká spotřeba elektřiny při provozu 4 Vždy vhodný čisticí prostředek Zvýšená životnost 3 2 Nízké opotřebení Technika 1 Regulace tlaku/průtoku na přístroji

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY

ELEKTRICKÉ SPORÁKY STANDARD CLASSICO 700 CLASSICO 900 MYČKY KONVEKTOMATY ELEKTRICKÉ SPORÁKY Sporáky jsou vyráběny z rezavějící oceli 18/10. Skládají se z horní vařidlové části a podstavce. Flexibilní stavebnicový systém umožňuje individuální sestavení vařidlové části a podstavce,

Více

JULIUS Star 11-14. Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou

JULIUS Star 11-14. Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE JULIUS Star 11-14 Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s otvorenou spalovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav Obsah: str. 1. Technické údaje kotle VIADRUS G 300...3 2. Všeobecně...4 3. Montáž kotle...6 3.1 Montáž kotlového tělesa...6 3.1.1 Potřeba součástí:...6 3.1.2 Postup práce:...6 3.2 Tlakování kotlového tělesa...6

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

M 1 S M 1 RS. Návod k obsluze OE 104825 04/01 94863417 8802 4414

M 1 S M 1 RS. Návod k obsluze OE 104825 04/01 94863417 8802 4414 ČESKY Olejový hořák M 1 S M 1 RS Montáž, Návod k obsluze a údržbě OE 104825 04/01 94863417 8802 4414 Gratulujeme Vám k výběru tohoto vysoce jakostního výrobku. Abyste měli jistotu, že hořák pracuje optimálním

Více

ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda

ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda ohře v vody obnov I telné zdroje energie v Y tápění tepelná čerpadla vzduch voda 1 1 tepelná čerpadla vzduch voda Tepelná čerpadla Stiebel Eltron se mohou pochlubit již téměř 40- letou tradicí výroby.

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Modulované dvoupalivové hořáky hořáky

Modulované dvoupalivové hořáky hořáky Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované dvoupalivové hořáky hořáky

Více

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz

ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY. www.nativa.biz ILTO 650/850 a 1000 ČISTÉ OVZDUŠÍ A ÚSPORA ENERGIE PRO NOVÉ A RENOVOVANÉ OBJEKTY ÚČINNÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY www.nativa.biz ILTO mění znečištěný vzduch za čerstvý VĚTRÁNÍ je významnou součástí komplexní stavební

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888

Teplo pro váš domov od roku 1888 PRODUKTOVÝ KATALOG Teplo pro váš domov od roku 1888 katalog produktů společnosti viadrus KATALOG PRODUKTŮ PROFIL, MEZNÍKY SPOLEČNOSTI Profil společnosti VIADRUS je tradičním ryze českým výrobcem produktů

Více

DeskovÈ radi tory COMPACT VKO P PV

DeskovÈ radi tory COMPACT VKO P PV DeskovÈ radi tory COMPACT VKO P PV 1/2005 VöeobecnÈ daje Koncern RETTIG - HEATING je nejvïtöì svïtov v robce deskov ch radi tor, pouûìvan ch pro instalaci v systèmu st ednìho vyt pïnì. DeskovÈ radi tory

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Jednostupňové hořáky na těžký topný olej

Jednostupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové hořáky na těžký topný

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace:

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Typ regulace: Obsah: str. 1. Použití a přednosti kotle... 3 2. Technické údaje kotle VIADRUS G 300... 4 2.1 Všeobecně... 7 3. Montáž kotle... 7 3.1 Montáž kotlového tělesa... 7 3.1.1 Potřeba součástí... 7 3.1.2 Postup

Více

Logano GE434 - Ecostream

Logano GE434 - Ecostream nízkoteplotní kotel podle DIN EN 656 s technologií Thermostream bezpečný provoz bez směšovacího čerpadla a bez omezení minimální teploty kotlové vody 10 velikostí kotle se jmenovitým výkonem od 150 do

Více

NÁVOD k obsluze a údržbì UTV 10 Teplovodního výmìníku pro krbové vložky

NÁVOD k obsluze a údržbì UTV 10 Teplovodního výmìníku pro krbové vložky NÁVOD k obsluze a údržbì UTV 10 Teplovodního výmìníku pro krbové vložky TECHNICKÉ PARAMETRY : Výška 600 mm Šíøka 460 mm Hloubka 190 mm Pracovní pøetlak 1,5 bar Jmenovitý výkon 10 kw* *Údaj platí pro použití

Více

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel

DAKON P LUX. Rozměry kotlů P lux 18-30 kw. Rozměry kotle P 50 lux. ocelový stacionární plynový kotel Rozměry kotlů P lux 18-30 kw Rozměry kotle P 50 lux Elektroschema kotlů P lux do 30kW Elektroschema kotle P 50 lux Instalace kotle Kotel smí instalovat pouze firma s platným oprávněním provádět instalaci

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006

www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 www.electrolux.cz PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE EFA 9620 436003564_01-061006 electrolux 19 Pozn mky 18 electrolux electrolux 3 Pozn mky DOPORU»ENÕ A POKYNY 4 CHARAKTERISTICK DAJE 5 MONT é 7 OBSLUHA 10 DRéBA 12

Více

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833

VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ ZHM 833 NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ KOMBINOVANÝ SPORÁK ZHM 833 * Pro vaöi bezpeënost Tyto pokyny slouûì k vaöì bezpeënosti. Proto si je peëlivï p eëtïte jeötï p ed instalacì spor ku nebo p ed jeho uvedenìm do provozu.

Více

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY

RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY M 300 S, M 40 S TLAKOVÉ OLEJOVÉ HOŘÁKY PODLE EN 267 VÝKON 75 AŽ 1 050 kw M 300 S RŮZNÉ NABÍZENÉ MODELY n M 300 S, od 75 do 460 kw 1-stupňové olejové hořáky (M 301-2S) nebo 2-stupňové (M 302-..S), nízké

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 je tříbodový kompaktní regulátor topení s chováním PI, který závisle na vnější teplotě reguluje teplotu média v přívodní větvi. NRAMX10 může příslušně navrženou

Více

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 VÝKONOVÝ ROZSAH... 4. PŘÍVOD PALIVA... 5 Plynová řada... 5 Tlaková ztráta... 7 Výběr přívodního palivového vedení...

OBSAH TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 VÝKONOVÝ ROZSAH... 4. PŘÍVOD PALIVA... 5 Plynová řada... 5 Tlaková ztráta... 7 Výběr přívodního palivového vedení... www.garantmartin.sk Nízkoemisní jednostupňové plynové hořáky ŘADA BS1 BS2 BS3 BS4 16 52 kw 35 91 kw 65 189 kw 110 246 kw Hořáky Riello tvoří nízkoemisní (Low NOx) řadu jednostupňových plynových hořáků,

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08

Návod k obsluze a instalaci kotle 2015.10.08 1 1 Technické údaje kotle KLIMOSZ DUO Tab. 1. Rozměry a technické parametry kotle KLIMOSZ DUO NG 15-45 a KLIMOSZ DUO B 15 35. Parametr SI Klimosz Klimosz Klimosz Klimosz Duo 15 Duo 25 Duo 35 Duo 45 Max/Jmenovitý

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Modelová řada (200) 200 (300) 300 (500) 500 (800) 800 (1000) 1000 (1500) 1500 (2000) 2000 (2500) 2500 (3000) 3000 (4000) 4000 (5000) 5000

Modelová řada (200) 200 (300) 300 (500) 500 (800) 800 (1000) 1000 (1500) 1500 (2000) 2000 (2500) 2500 (3000) 3000 (4000) 4000 (5000) 5000 Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval (200, 300) ocelový akumulační zásobník pro hydraulické připojení tepelného čerpadla objem 200 a 300 litrů tepelná izolace z tvrzeného polyuretanu, napěněného na ohřívači

Více

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu IMI HEIMEIER / Teplá voda / TA-MATIC TA-MATIC Termostatické směšovací ventily jsou vhodné pro řízení teploty teplé vody v obytných

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500)

Hoval CombiVal ER (200-1000) Zásobníkový kombinovaný ohřívač. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500) Zásobníkový kombinovaný ohřívač Popis výrobku ČR. 0. 20 Zásobníkový ohřívač Hoval CombiVal ER (200-500) zásobníkový ohřívač ocelový s vnitřním smaltováním topná vložka z hladké trubky, pevně vevařená vestavěná

Více

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU

Hercules OSV U26 ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Hercules OSV U26 NÁVOD K OBSLUZE Návod A INSTALACI k obsluze ODTAHOVÉHO SPALINOVÉHO VENTILÁTORU Obsah str. 1. Úvod... 3 2. Technický popis ventilátoru... 3 3. Připojení ke kotli... 3 4. Odvod spalin...

Více

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N

pístové dávkovací čerpadlo KARDOS N Všeobecně Pístová dávkovací čerpadla série KARDOS byla vyvinuta zvláště pro uživatele, kteří mají vysoké nároky na přesnost, spolehlivost a flexibilitu možností využití. Druhy provedení Symetricky koncipovaná

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více