OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ"

Transkript

1 ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku výpočet daňových odpisů výpočet a účtování mezd účtování nákladů a výnosů účtování výrobků a zboží ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ každý podnik uskutečňuje denně větší či menší množství platebních operací platební styk probíhá: hotovostně bezhotovostně HOTOVOSTNÍ PLACENÍ používá se, pokud je placení prostřednictvím bankovního účtu neúčelné nebo nemožné pokladnu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně příjem a výdej peněz probíhá prostřednictvím příjmových a výdajových pokladních dokladů (PPD, VPD) o pohybu hotovosti se vede záznam v pokladní knize, která má určitou podobu HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ UKÁZKA POKLADNÍ KNIHY MD POKLADNA D Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek 1.1. PPD/ PPD/1 Převod počátečního stavu Tržba v hotovosti za provedené služby 1.500, , ,- PS přírůstky úbytky 2.1. VPD/1 Nákup kancelářských potřeb 1.000, ,- 1

2 HOTOVOSTNÍ PLACENÍ Inventarizace pokladní hotovosti minimálně jednou za účetní období musí být provedena inventarizace pokladní hotovosti, tzn. zjištění skutečné hotovosti a její porovnání s účetním stavem (tj. stavem v pokladní knize) o inventarizaci vyhotovuje pokladník zápis, kde uvede jednotlivé druhy bankovek a mincí, zapíše jejich počet a vyčíslí případný inventarizační rozdíl rozdíl může být: a) schodek (manko) skutečný stav < účetní stav b) přebytek skutečný stav > účetní stav Inventarizace pokladny výčetka Bankovky Mince Hodnota Ks Částka Hodnota Ks Částka , , , , , , , , , , , , ,0 CELKEM 3 127,0 Stav pokladny podle účetnictví 3.227,00 Kč Rozdíl = manko 100 Kč MD 569 / D 211 Pokladnu vede Pavel Novák Inventuru provedl Jana Syrová Peníze na cestě výběry peněz z běžného účtu do pokladny a naopak převody z pokladny do bankovní účet se povinně účtují prostřednictvím účtu Peníze na cestě je totiž nutné překlenout časový nesoulad mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti (v pokladní knize a na účtu Pokladna musí být účtováno podle pokladních dokladů toho dne, kdy se příjmy a výdaje uskutečnily) a účtováním o pohybu na běžném účtu (zde se účtuje až v den obdržení výpisu z BÚ) Peníze na cestě účet se používá i při převodu z jednoho bankovního účtu na jiný apod. MD Peníze na cestě D přírůstky úbytky Ceniny obdobnou povahu jako peníze mají ceniny jde o majetek, který má svou jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá do spotřeby patří k nim poštovní známky, dálniční známky, telefonní karty, kolky apod. nákup se účtuje obvyklým způsobem spotřeba cenin se účtuje do nákladů účtování inventarizačních rozdílů je stejné jako u peněz v pokladně Ceniny MD Ceniny D PS přírůstky úbytky 2

3 BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ placení prostřednictvím bankovního účtu peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím, aby je využíval ke svému běžnému hospodaření, se nazývá BĚŽNÝ ÚČET (BÚ) na tento účet přicházejí veškeré příjmy podnik z tohoto účtu se provádí peněžní platby stav běžného účtu se neustále mění a podnik je o stavu informován výpisy z BÚ BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ na BÚ se účtují i všechny bankovní úroky a poplatky za vedení účtu apod. placené úroky jsou nákladem přijaté úroky jsou výnosem účetní jednotka účtuje pohyb peněz na BÚ zásadně na základě výpisů z těchto účtů BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ MD BAKOVNÍ ÚČET D PS přírůstky úbytky ÚVĚRY při financování svých potřeb zpravidla firmě nestačí vlastní zdroje, proto využívá doplňkové zdroje úvěry banka připisuje povolené úvěry zpravidla na BÚ, u některých proplácí dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěrového účtu o bankovních úvěrech se účtuje na různých syntetických účtech: úvěry se splatností do 1 roku 2. účtová třída úvěry se splatností nad 1 rok 4. účtová třída ÚVĚRY cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů MD Úvěry D úbytky PS přírůstky většina firem je v současné době plátcem DPH (daň z přidané hodnoty) DPH je jednou z nepřímých daní, tzn. neplatí se přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku a služeb výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby a zákazník jí zaplatí společně s cenou plátci daně mají současně nárok na odpočet daně, kterou zaplstili v nakoupeném majetku nebo službách 3

4 to znamená, že u plátců netvoří daň zaplacená na vstupu součást jejich nákladů (ani nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku) na druhé straně DPH neovlivňuje ani výnosy účetní jednotky, protože DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí jí odevzdat do státního rozpočtu podnikatel se tedy stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem a státem plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plněné v rámci své podnikatelské činnosti plátci daně se registrují u finančních úřadů a tato registrace může být: A. Povinná pokud obrat za předchozích 12 po sobě jdoucích měsících překročí 1 milion korun B. Dobrovolná podnikatel se stane plátcem na vlastní žádost SAZBY DANĚ a) Základní sazba 20% b) Snížená sazba 10% VÝPOČET DANĚ lze provádět dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez DPH nebo s DPH a) pokud je základem cena bez DPH výpočet zdola, provede se vynásobením základu příslušnou procentní sazbou b) pokud je základem cena s DPH provede se výpočet tzv. shora tj. vynásobíme cenu koeficientem, který se vyjádří následovně: u sazby 10% 10 / 110 = 0,0909 u sazby 20% 20 / 120 = 0,1667 DAŇOVÉ DOKLADY v souvislosti s DPH se vystavují daňové doklady každý plátce je povinen vést záznamy o základu daně, správné výši daně a přesně určit den vzniku daňové povinnosti daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti v určitém čase a výši daňový doklad má různé formy v praxi se nejčastěji vyskytují: běžný daňový doklad zjednodušený daňový doklad BĚŽNÝ DAŇOVÝ DOKLAD zpravidla faktura, která obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu: a) Přesné označení kupujícího a prodávajícího b) Evidenční číslo dokladu c) Datum vystavení dokladu d) Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby e) Rozsah a předmět zdanitelného plnění f) Údaje rozhodné pro stanovení daně (základ daně, sazba daně, výše daně) 4

5 ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD nemusí obsahovat všechny náležitosti jako BDD nemusí obsahovat údaje o kupujícím, datum vystavení dokladu a stačí, aby doklad obsahoval cenu vč. daně zjednodušený daňový doklad lze vystavit pouze při hotových platbách do ,- Kč vč. daně vyhotovuje se ihned při prodeji DAŇ NA VSTUPU (tj. DPH při nákupu) plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu pohledávka za finančním úřadem (strana MD účtu DPH) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků (3. účtová třída), popř. u hotovostních nákupu ve prospěch účtu pokladna (2. účtová třída) DAŇ NA VSTUPU (tj. DPH při nákupu) při prodeji výrobků a služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH závazek vůči finančnímu úřadu DPH se účtuje na straně D se souvztažným zápisem na účtu odběratele (3. účtová třída), popř. pokladny (2. účtová třída) v daňovém přiznání se poté zjistí srovnáním daně na vstupu a na výstupu celková výše daňového závazků nebo daňové pohledávky daň na vstupu > daň na výstupu NADMĚRNÝ ODPOČET daň na vstupu < daň na výstupu DAŇOVÁ POVINNOST nadměrný odpočet se účtuje na vrub účtu pokladna a ve prospěch účtu DPH a naopak MD DPH D DPH z nákupu DPH z prodeje pohledávka závazek KZ na MD NO KZ na D DP ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU zásoby patří mezi oběžný majetek a jsou to tedy AKTIVA do zásob patří skladovaný materiál, zejména: suroviny a základní materiál pomocné látky provozovací látky náhradní díly obaly a obalové materiály další movité věci s dobou používání kratší než 1 rok 5

6 Evidence a oceňování materiálu s dodávkou materiálu zasílá dodavatel odběrateli dodací list a fakturu dodací list NENÍ účetním dokladem převzetí zásilky stvrzuje skladník z příjemce zjistí-li se při přejímce rozdíly oproti údajům v dokladech, musí být vyhotoven protokol o vadách, který je pak důležitou součástí reklamačního řízení dodat příjemka učebnice str. 86 Evidence a oceňování materiálu došlá faktura se kontroluje z hlediska věcné a formální správnosti, tj. porovnává se skutečná dodávka s hospodářskou smlouvou a přezkušuje se početní a věcná správnost faktury přezkoušenou fakturu s příjemkou obdrží účtárna k zaúčtování příjmu materiálu Evidence a oceňování materiálu při výdeji materiálu ze skladu je dokladem výdejka vyhotovuje ji odebírající středisko a některé údaje doplňuje skladník potvrzená výdejka je účetním dokladem, podle něhož se zaznamenává výdej na skladní kartě dokladem o pohybu materiálu uvnitř podniku je tzv. PŘEVODKA VÝDEJKA (učebnice str. 84) SKLADNÍ KARTA učebnice str. 85 6

7 Oceňování materiálu A. PŘI VSTUPU DO PODNIKU nakoupené zásoby se oceňují v pořizovacích cenách (tj. cena zaplacená za zásoby plus náklady s pořízením související) B. PŘI VÝDEJI DO SPOTŘEBY metoda váženého aritmetického průměru metoda FIFO (First In First Out) Metoda váženého aritmetického průměru ocenění úbytku materiálu v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem, který může být: a) proměnlivý b) periodický abychom mohli využít tuto metodu ocenění zásob, je nutné vést skladovou evidenci jak v hmotném, tak v hodnotovém vyjádření Metoda váženého aritmetického průměru Příklad K 1.1. byla počáteční zásoba materiálu A 200 kg v pořizovací ceně 18,- Kč / kg. V lednu byly tyto účetní případy, které se týkaly materiálu A: 7.1. příjemka na 200 kg po 16,- Kč příjemka na 400 kg po 19,- Kč výdejka na 250 kg příjemka na 300 kg po 17,- Kč výdejka na 500 kg SKLADNÍ KARTA MATERIÁLU A Datum Doklad METODA FIFO MNOŽSTVÍ Cena Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , ????????? ,-??? ????????? potřebujeme vyskladnit 250 kg materiálu A budeme vyskladňovat od nejstarší zásoby po nejnovější nejstarší zásoba je z 1.1. tzn. vezmeme 200 kg za 18,- Kč, ale to je málo (potřebujeme vyskladnit 250 kg), tzn. 50 kg nám chybí zbylých 50 kg tedy vezmeme ze zásoby ze 7.1. tj. 50 kg za 16,- Kč potřebujeme vyskladnit 500 kg, ze 7.1. nám zbylo 150 kg za 16,- Kč a chybí nám 350 kg vezmeme je ze zásoby z 12.1., tj. 350 kg za 19,- Kč SKLADNÍ KARTA MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ Datum Doklad Cena Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , , , , ,-??? , , ,- METODA VÁŽ. ARITM. PRŮMĚRU PROMĚNLIVÉHO průměrná cena pro výdejku / 800 = 16,- průměrná cena pro výdejku / 850 = 17,65 Účtování zásob materiálu účtování zásob lze provádět dvojím způsobem: způsobem A klasický a logický způsob, ale účetně je pracnější (účtuje se přes sklad) způsobem B nákupy je účtují přímo do spotřeby na pokladě došlé faktury se účtuje závazek vůči dodavateli (strana D) a souvztažně na účtu Pořízení materiálu (strana MD) 7

8 Účtování zásob materiálu na účtu Pořízení materiálu se zjistí pořizovací cena a podle příjemky se zaúčtuje odepsání částky z účtu Pořízení materiálu (strana D) a souvztažně se zvýší účet Materiálu na skladě (strana D) Účtování zásob materiálu pokud je nakupující podnik neplátce DPH, tak se DPH zahrne do pořizovací ceny materiálu, neboť plátce nemá nárok na vrácení DPH od finančního úřadu pokud je nakupující podnik plátce DPH, tak se DPH nezahrnuje do pořizovací ceny, ale zaznamenává se na samostatný účet DPH Účtování zásob materiálu vydání materiálu ze skladu do výroby se účtuje podle výdejky jako snížení zásob materiálu na účtu materiál na skladě (na straně D), a protože byl materiál spotřebován při výrobě, zaúčtuje se souvztažně jako náklad na účtu Spotřeba materiálu (strana MD) ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ zboží jsou movité věci zakoupené za účelem dalšího prodeje nákup zboží se účtuje podobně jako nákup materiálu, tzn. způsobem A nebo způsobem B při způsobu A se účtují všechny pořizovací ceny přes účet Pořízení zboží převzetí zboží na sklad nebo do prodejny se zachytí na účtu Zboží ve skladech a v prodejnách ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ prodej zboží se zachycuje jako tržba, která se eviduje na výnosovém účtu Tržby za zboží k prodeji zboží dochází buď: hotově (tzn. souvztažný zápis na účtu Pokladna) na fakturu (tzn. souvztažný zápis na účtu Odběratelé) pokud je účetní jednotka plátce DPH, musí k ceně připočítat ještě DPH, které není součástí tržeb, ale eviduje se na účtu DPH ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ při prodeji se také musí zaúčtovat úbytek prodaného zboží ve skladech nebo v prodejnách (účtuje se na nákladový účet Prodané zboží a souvztažně se provede účetní zápis ve prospěch účtu Zboží na skladě a v prodejnách) 8

9 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM) nevýznamnější složka dlouhodobý hmotný majetek (DHM) dlouhodobým majetkem hmotným se rozumí samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou (obvykle ,- Kč) movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž hodnota nedosahuje dané výše ocenění se nazývá drobný hmotný majetek, který se účtuje přímo do nákladů ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM) bez ohledu na výši ocenění jsou DHM pozemky, budovy a stavby DHM se eviduje na inventárních kartách nebo v inventární knize minimální obsah inventární karty: a) název nebo popis složky majetku, číselné označení b) ocenění (PC, RPC, VN) c) datum a způsob pořízení d) údaje o zvoleném způsobu odpisování e) částky odpisů za zdaňovací období f) zůstatková cena g) datum a způsob vyřazení majetku Oceňování DHM inventární karta doplnit str. 97 nejčastější způsob pořízení DHM nákup při tomto způsobu pořízení se DHM oceňuje pořizovací cenou, tj. cena pořízení plus náklady spojené s pořízením (doprava, instalace apod.) u plátce daně opět DPH nevstupuje do pořizovací ceny, s výjimkou osobního automobilu, kde není nárok na odpočet!!! Účtování pořízení DHM nákupem veškeré náklady související s pořízením DHM se účtují na účet Pořízení DHM (na stranu MD) a souvztažně na účet dodavatele (strana D) poté se DHM převede z účtu Pořízení DHM (strana D) na účet DHM (strana MD) a to na základě ZÁPISU O PŘEVZETÍ zůstatek účtu Pořízení DHM udává hodnotu pořizovaného majetku, který ještě nebyl uveden do užívání (např. rozestavěná budova) Odepisování DHM postupné opotřebování dlouhodobého hmotného majetku fyzické (opotřebení stroje) morální (zastaralost technologií apod.) peněžní částce, která vyjadřuje opotřebení DHM za jedno období se nazývá ODPIS úhrn odpisů za celou dobu používání DHM představují OPRÁVKY odečteme-li oprávky od PC DHM, získáme ZŮSTATKOVOU CENU 9

10 Odepisování DHM odpisy jsou: a) účetní b) daňové Odepisování DHM Daňové odpisy jsou upraveny zákonem o dani z příjmu firma při pořízení majetku zvolí jednu z následujících metod: a) rovnoměrné odepisování b) zrychlené odepisování zvolenou metodu musí firma dodržet až do konce odepisování v příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy majetku rozděleny do 6 odpisových skupin Odpisová skupina Doba odepisován í 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let Příklady hovězí plemenný, kancelářské a školní potřeby plastové, kancelářské stroje, ruční mechanizované nářadí a nástroje koně, koberce, cisterna, čerpadla, traktory, prodejní automaty, lešení, trolejbusy, nákladní automobily trezory, dekorativní sochy, kovové turbíny, železniční lokomotivy, vozy metra, tramvaje domy a budovy ze dřeva a plastu, bazény ze dřeva, průmyslové komíny mosty, tunely, budovy, stavby, studny, dálnice, ulice, silnice Odepisování DHM A. ROVNOMĚRNÉ ODPISY vstupní cena x sazba z tabulky roční odpis = let hotely, obchodní domy, školy, muzea apod. Roční odpisová sazba Odepisování DHM Odpisová skupina V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu B. ZRYCHLENÉ ODPISY , , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2, ROK vstupní cena roční odpis = koeficient DALŠÍ ROKY 2 x zůstatková cena roční odpis = koeficient z tabulky - n n = počet let, po které se majetek již odepisoval 10

11 Odpisová skupina Koeficient pro zrychlené odepisování V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu Účtování odpisů vypočtené odpisy DHM jsou pro účetní jednotku nákladem účtují se na účtu Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (na straně MD), současně snižují cenu DHM, a to nepřímo pomocí účtu Oprávky (strana D) ÚČTOVÁNÍ MEZD mzdou se rozumí peněžní plnění (případně naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci hrubá mzda zahrnuje mzdu, příplatky, prémie, odměny, náhrady mzdy apod. základní druhy mzdy: a) Úkolová b) Časová c) Podílová d) Smíšená ÚČTOVÁNÍ MEZD PŘÍPLATKY Zákoník práce rozlišuje tyto druhy příplatků: za práci přesčas za práci ve svátek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za noční práci za práci v sobotu a v neděli PRÉMIE A ODMĚNY používají se ke zvýšení motivace zaměstnanců výkonnostní prémie (příp. odměny) jejich výše a podmínky jsou upraveny vnitřním předpisem ÚČTOVÁNÍ MEZD NÁHRADA MZDY mzda za neodpracovaný čas, na kterou mají pracovníci nárok (mzda za dovolenou, státem uznané svátky apod.) Výpočet mzdy HRUBÁ MZDA to, co si zaměstnanec vydělá bez zákonných srážek (tzn. před povinnými odvody státu) ČISTÁ MZDA to, co zaměstnanec dostává na ruku po odečtení všech povinných zákonných odvodů (odvodů státu) SUPERHRUBÁ MZDA je tvořena: a) hrubou mzdou zaměstnance a b) částí sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel 11

12 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost vyplácí je zaměstnavatel ze svých prostředků v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti zaměstnance poskytuje se pouze na pracovní dny, a to až od 4. dne pracovní neschopnosti Výplatní listina a mzdový list po skončení měsíčního období se sestavují podle mzdových podkladů ZÚČTOVACÍ A VÝPLATNÍ LISTINY MEZD vyhotovují se zpravidla na počítači ve svou stejnopisech, kdy: jeden stejnopis zůstává jako doklad mzdovému účetnímu jeden stejnopis se dává zaměstnanci Výplatní listina a mzdový list pro každého zaměstnance se vede MZDOVÝ LIST, který by měl obsahovat zejména hrubou a čistou mzdu a jednotlivé složky mzdy dále by měl mzdový list obsahovat údaje potřebné pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti a také údaje potřebné pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení vložit MZDOVÝ LIST str. 108 Účtování mezd mzdy musí být zúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna mzda je nákladem podniku a pro evidenci mezd je určen účet Mzdové náklady (strana MD hrubá mzda), současně se zvyšuje závazek vůči zaměstnancům, tj. účet Zaměstnanci (strana D) v den výplaty se zruší závazek vůči zaměstnancům (tj. Zaměstnanci MD, pokladna nebo BÚ D) Účtování mezd srážka ze mzdy zaměstnance, kterou firma zúčtuje a odvede daň není nákladem firmy, ale dochází pouze k přesunu v závazcích snižuje se závazek vůči zaměstnancům, a zvyšuje se závazek vůči finančnímu úřadu 12

13 Účtování mezd srážka SP a ZP, které zaměstnavatel zaměstnanci strhává ze mzdy (tj. 11%), se účtuje jako snížení závazků vůči zaměstnancům (MD), a zvýšení závazku vůči institucím SP a ZP (D) část SP a ZP, které hradí za zaměstnance zaměstnavatel (34%) se účtuje do nákladů podniku, na účet Zákonné sociální pojištění (strana MD), a závazek vůči institucím SP a ZP (strana D) ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ výrobky jsou předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům výrobky se zahrnují do zásob s v průběhu účetního období se přírůstky a úbytky zásob výrobků oceňují vlastními náklady VÝROBA VÝROBKŮ ve skladu dochází ke zvýšení jejich zásoby, a proto účtujeme na straně MD účtu Výrobky a zároveň se přírůstek těchto zásob musí zaúčtovat na výnosovém účtu Změna stavu zásob (strana D) ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ PRODEJ VÝROBKŮ hlavním cílem každého podniku je úspěšný prodej (není důležité pouze vyrobit, ale je důležité také umět prodat) podniky prodávají výrobky odběratelům za hotové nebo na fakturu prodejní cena představuje v prodávajícím podniku tržby, které jsou výnosem (u plátců DPH je výnosem částka bez daně, protože DPH musí podnik odvést finančnímu úřadu) pokud podnik prodává výrobky na fakturu, vzniká mu pohledávka za odběratelem, kterou pak odběratel uhradí na běžný účet ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ PRODEJ VÝROBKŮ při prodeji výrobků dochází také k úbytku výrobků ze skladu protože tyto výrobky byly již zaúčtovány ve výnosech podniku v okamžiku předání do skladu, musí se jejich úbytek prodejem zaznamenat jako snížení výnosů na účtu Změna stavu výrobků (strana MD) rozdíl mezi tržbami a náklady prodaných výrobků je výsledek hospodaření z prodeje výrobků, kterým je zisk nebo ztráta ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY spotřeba výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní síly, opotřebení DM apod.) NÁKLADY vhodný systém evidence nákladů by měl umožnit pohled na náklady zejména z hlediska: co bylo spotřebováno na jaký účel to bylo spotřebováno ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY výsledkem výrobních a jiných činností jsou výkony, k nimž patří výrobky, práce a služby dodávané a poskytované jiným organizacím a obyvatelstvu tyto výkony tvoří v peněžním vyjádření VÝNOSY pro členění výnosů se používají stejná kritéria jako u nákladů 13

14 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ náklady jsou zachyceny na straně MD, výnosy na straně D náklady a výnosy se zásadně účtují do účetního období, s nímž časově a věcně souvisí na jednotlivých nákladových a výnosových účtech se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku 14

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů Základní účtování nákladů a výnosů 6 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například spotřeba

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k )

Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k ) Vzorový maturitní příklad k praktické zkoušce z účetnictví verze 2017/18 (aktualizace k 12.1.2019) Firma BEBE, s. r. o., Praha 2, Belgická 30 se zabývá nákupem a prodejem zboží. Má 2 odběratele (Základní

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy:

Výjimku ze zásady, že pohledávky se účtují ve 3. účtové třídě, tvoří tyto případy: Otázka: Zúčtovací vztahy v tuzemsku a zahraničí Předmět: Účetnictví Přidal(a): Monie charakteristika pojmu V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída.

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii

Obsah. Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii Obsah Seznam zkratek... IX Předmluva... XI O autorovi...xiii 1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY...1 1.1 Zákon o účetnictví...1 1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500...9 1.2.1 Rozvaha...9 1.2.2

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení UM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_Úč23.01

Více

NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH

NA SYNTETICKÝCH ÚČTECH Účtování krátkodobého finančního majetku 6 BĚŽNÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, ÚVĚRY, DPH, ZÁSOBY, DLOUHODOBÝ MAJETEK, MZDY, NÁKLADY A VÝNOSY. 6.1 Účtování krátkodobého finančního majetku Každý podnik

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Účtová třída 2 KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Účtová třída 2 Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část. fuzzymcdm.com/uc1.pdf

Více

Základy účetnictví 2012

Základy účetnictví 2012 2012 5. Pokladna, banka a ceniny 5.1. Pokladna (211) Aktivní účet Eviduje se tu stav a pohyb hotových peněz, dále šek a poukázek např.na odběr zboží y příjmový a výdajový pokladní Povinnost vést pokladní

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč23.05

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky 4 Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky V účtové třídě 2 je evidován krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé finanční výpomoci. Peněžní prostředky jsou evidovány

Více

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU 2 ZÁSOBY OBSAH: 2. 1 Oceňování materiálu 2. 2 Účtování materiálu 2. 3 Inventarizace materiálu 2. 4 Účtování zboží 2. 5 Účtování výrobků 2. 6 Souhrnný opakovací příklad na zásoby 2. 1 OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA DLOUHODOBÝ MAJETEK Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-05

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům:

PŘÍKLAD Č. 1. Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210 000,- Během účetního období došlo k následujícím účetním případům: PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, zabývající se výrobou dřevěného nábytku má k l. lednu 200x následující stavy vybraných účtů: Pokladna Kč 25 000,- Bankovní účty Kč 210

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Směrnice o vedení účetnictví

Směrnice o vedení účetnictví Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem IČ: 44553234 SMĚRNICE č. 12/2014 Směrnice o vedení účetnictví Obsah : Čl. 1 Úvod Všeobecná část Čl. 2 Rozdělení

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Přednáška 1. Přednáška 1. - Tabulka

Přednáška 1. Přednáška 1. - Tabulka Přednáška 1. Tuesday, October 3, 2017 2:15 PM Předmětem účetnictví je sledování stavu a pohybu aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výdělku hospodaření Hlavní účetní výkazy Rozvaha - obsahuje aktiva (majetek)

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list

ÚČETNICTVÍ. Opakovací příklad učivo 3. ročníku pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Opakovací

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob 6. 2. 3 SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování nakupovaných zásob Název firmy: PRAMEN, s.r.o. Sídlo firmy: Znojmo, Dukelská 14 IČO: 18324889 DIČ: CZ18324889 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více