OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ"

Transkript

1 ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku výpočet daňových odpisů výpočet a účtování mezd účtování nákladů a výnosů účtování výrobků a zboží ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ každý podnik uskutečňuje denně větší či menší množství platebních operací platební styk probíhá: hotovostně bezhotovostně HOTOVOSTNÍ PLACENÍ používá se, pokud je placení prostřednictvím bankovního účtu neúčelné nebo nemožné pokladnu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně příjem a výdej peněz probíhá prostřednictvím příjmových a výdajových pokladních dokladů (PPD, VPD) o pohybu hotovosti se vede záznam v pokladní knize, která má určitou podobu HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ UKÁZKA POKLADNÍ KNIHY MD POKLADNA D Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek 1.1. PPD/ PPD/1 Převod počátečního stavu Tržba v hotovosti za provedené služby 1.500, , ,- PS přírůstky úbytky 2.1. VPD/1 Nákup kancelářských potřeb 1.000, ,- 1

2 HOTOVOSTNÍ PLACENÍ Inventarizace pokladní hotovosti minimálně jednou za účetní období musí být provedena inventarizace pokladní hotovosti, tzn. zjištění skutečné hotovosti a její porovnání s účetním stavem (tj. stavem v pokladní knize) o inventarizaci vyhotovuje pokladník zápis, kde uvede jednotlivé druhy bankovek a mincí, zapíše jejich počet a vyčíslí případný inventarizační rozdíl rozdíl může být: a) schodek (manko) skutečný stav < účetní stav b) přebytek skutečný stav > účetní stav Inventarizace pokladny výčetka Bankovky Mince Hodnota Ks Částka Hodnota Ks Částka , , , , , , , , , , , , ,0 CELKEM 3 127,0 Stav pokladny podle účetnictví 3.227,00 Kč Rozdíl = manko 100 Kč MD 569 / D 211 Pokladnu vede Pavel Novák Inventuru provedl Jana Syrová Peníze na cestě výběry peněz z běžného účtu do pokladny a naopak převody z pokladny do bankovní účet se povinně účtují prostřednictvím účtu Peníze na cestě je totiž nutné překlenout časový nesoulad mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti (v pokladní knize a na účtu Pokladna musí být účtováno podle pokladních dokladů toho dne, kdy se příjmy a výdaje uskutečnily) a účtováním o pohybu na běžném účtu (zde se účtuje až v den obdržení výpisu z BÚ) Peníze na cestě účet se používá i při převodu z jednoho bankovního účtu na jiný apod. MD Peníze na cestě D přírůstky úbytky Ceniny obdobnou povahu jako peníze mají ceniny jde o majetek, který má svou jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá do spotřeby patří k nim poštovní známky, dálniční známky, telefonní karty, kolky apod. nákup se účtuje obvyklým způsobem spotřeba cenin se účtuje do nákladů účtování inventarizačních rozdílů je stejné jako u peněz v pokladně Ceniny MD Ceniny D PS přírůstky úbytky 2

3 BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ placení prostřednictvím bankovního účtu peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím, aby je využíval ke svému běžnému hospodaření, se nazývá BĚŽNÝ ÚČET (BÚ) na tento účet přicházejí veškeré příjmy podnik z tohoto účtu se provádí peněžní platby stav běžného účtu se neustále mění a podnik je o stavu informován výpisy z BÚ BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ na BÚ se účtují i všechny bankovní úroky a poplatky za vedení účtu apod. placené úroky jsou nákladem přijaté úroky jsou výnosem účetní jednotka účtuje pohyb peněz na BÚ zásadně na základě výpisů z těchto účtů BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ MD BAKOVNÍ ÚČET D PS přírůstky úbytky ÚVĚRY při financování svých potřeb zpravidla firmě nestačí vlastní zdroje, proto využívá doplňkové zdroje úvěry banka připisuje povolené úvěry zpravidla na BÚ, u některých proplácí dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěrového účtu o bankovních úvěrech se účtuje na různých syntetických účtech: úvěry se splatností do 1 roku 2. účtová třída úvěry se splatností nad 1 rok 4. účtová třída ÚVĚRY cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů MD Úvěry D úbytky PS přírůstky většina firem je v současné době plátcem DPH (daň z přidané hodnoty) DPH je jednou z nepřímých daní, tzn. neplatí se přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku a služeb výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby a zákazník jí zaplatí společně s cenou plátci daně mají současně nárok na odpočet daně, kterou zaplstili v nakoupeném majetku nebo službách 3

4 to znamená, že u plátců netvoří daň zaplacená na vstupu součást jejich nákladů (ani nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku) na druhé straně DPH neovlivňuje ani výnosy účetní jednotky, protože DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí jí odevzdat do státního rozpočtu podnikatel se tedy stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem a státem plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plněné v rámci své podnikatelské činnosti plátci daně se registrují u finančních úřadů a tato registrace může být: A. Povinná pokud obrat za předchozích 12 po sobě jdoucích měsících překročí 1 milion korun B. Dobrovolná podnikatel se stane plátcem na vlastní žádost SAZBY DANĚ a) Základní sazba 20% b) Snížená sazba 10% VÝPOČET DANĚ lze provádět dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez DPH nebo s DPH a) pokud je základem cena bez DPH výpočet zdola, provede se vynásobením základu příslušnou procentní sazbou b) pokud je základem cena s DPH provede se výpočet tzv. shora tj. vynásobíme cenu koeficientem, který se vyjádří následovně: u sazby 10% 10 / 110 = 0,0909 u sazby 20% 20 / 120 = 0,1667 DAŇOVÉ DOKLADY v souvislosti s DPH se vystavují daňové doklady každý plátce je povinen vést záznamy o základu daně, správné výši daně a přesně určit den vzniku daňové povinnosti daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti v určitém čase a výši daňový doklad má různé formy v praxi se nejčastěji vyskytují: běžný daňový doklad zjednodušený daňový doklad BĚŽNÝ DAŇOVÝ DOKLAD zpravidla faktura, která obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu: a) Přesné označení kupujícího a prodávajícího b) Evidenční číslo dokladu c) Datum vystavení dokladu d) Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby e) Rozsah a předmět zdanitelného plnění f) Údaje rozhodné pro stanovení daně (základ daně, sazba daně, výše daně) 4

5 ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD nemusí obsahovat všechny náležitosti jako BDD nemusí obsahovat údaje o kupujícím, datum vystavení dokladu a stačí, aby doklad obsahoval cenu vč. daně zjednodušený daňový doklad lze vystavit pouze při hotových platbách do ,- Kč vč. daně vyhotovuje se ihned při prodeji DAŇ NA VSTUPU (tj. DPH při nákupu) plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu pohledávka za finančním úřadem (strana MD účtu DPH) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků (3. účtová třída), popř. u hotovostních nákupu ve prospěch účtu pokladna (2. účtová třída) DAŇ NA VSTUPU (tj. DPH při nákupu) při prodeji výrobků a služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH závazek vůči finančnímu úřadu DPH se účtuje na straně D se souvztažným zápisem na účtu odběratele (3. účtová třída), popř. pokladny (2. účtová třída) v daňovém přiznání se poté zjistí srovnáním daně na vstupu a na výstupu celková výše daňového závazků nebo daňové pohledávky daň na vstupu > daň na výstupu NADMĚRNÝ ODPOČET daň na vstupu < daň na výstupu DAŇOVÁ POVINNOST nadměrný odpočet se účtuje na vrub účtu pokladna a ve prospěch účtu DPH a naopak MD DPH D DPH z nákupu DPH z prodeje pohledávka závazek KZ na MD NO KZ na D DP ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU zásoby patří mezi oběžný majetek a jsou to tedy AKTIVA do zásob patří skladovaný materiál, zejména: suroviny a základní materiál pomocné látky provozovací látky náhradní díly obaly a obalové materiály další movité věci s dobou používání kratší než 1 rok 5

6 Evidence a oceňování materiálu s dodávkou materiálu zasílá dodavatel odběrateli dodací list a fakturu dodací list NENÍ účetním dokladem převzetí zásilky stvrzuje skladník z příjemce zjistí-li se při přejímce rozdíly oproti údajům v dokladech, musí být vyhotoven protokol o vadách, který je pak důležitou součástí reklamačního řízení dodat příjemka učebnice str. 86 Evidence a oceňování materiálu došlá faktura se kontroluje z hlediska věcné a formální správnosti, tj. porovnává se skutečná dodávka s hospodářskou smlouvou a přezkušuje se početní a věcná správnost faktury přezkoušenou fakturu s příjemkou obdrží účtárna k zaúčtování příjmu materiálu Evidence a oceňování materiálu při výdeji materiálu ze skladu je dokladem výdejka vyhotovuje ji odebírající středisko a některé údaje doplňuje skladník potvrzená výdejka je účetním dokladem, podle něhož se zaznamenává výdej na skladní kartě dokladem o pohybu materiálu uvnitř podniku je tzv. PŘEVODKA VÝDEJKA (učebnice str. 84) SKLADNÍ KARTA učebnice str. 85 6

7 Oceňování materiálu A. PŘI VSTUPU DO PODNIKU nakoupené zásoby se oceňují v pořizovacích cenách (tj. cena zaplacená za zásoby plus náklady s pořízením související) B. PŘI VÝDEJI DO SPOTŘEBY metoda váženého aritmetického průměru metoda FIFO (First In First Out) Metoda váženého aritmetického průměru ocenění úbytku materiálu v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem, který může být: a) proměnlivý b) periodický abychom mohli využít tuto metodu ocenění zásob, je nutné vést skladovou evidenci jak v hmotném, tak v hodnotovém vyjádření Metoda váženého aritmetického průměru Příklad K 1.1. byla počáteční zásoba materiálu A 200 kg v pořizovací ceně 18,- Kč / kg. V lednu byly tyto účetní případy, které se týkaly materiálu A: 7.1. příjemka na 200 kg po 16,- Kč příjemka na 400 kg po 19,- Kč výdejka na 250 kg příjemka na 300 kg po 17,- Kč výdejka na 500 kg SKLADNÍ KARTA MATERIÁLU A Datum Doklad METODA FIFO MNOŽSTVÍ Cena Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , ????????? ,-??? ????????? potřebujeme vyskladnit 250 kg materiálu A budeme vyskladňovat od nejstarší zásoby po nejnovější nejstarší zásoba je z 1.1. tzn. vezmeme 200 kg za 18,- Kč, ale to je málo (potřebujeme vyskladnit 250 kg), tzn. 50 kg nám chybí zbylých 50 kg tedy vezmeme ze zásoby ze 7.1. tj. 50 kg za 16,- Kč potřebujeme vyskladnit 500 kg, ze 7.1. nám zbylo 150 kg za 16,- Kč a chybí nám 350 kg vezmeme je ze zásoby z 12.1., tj. 350 kg za 19,- Kč SKLADNÍ KARTA MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ Datum Doklad Cena Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , , , , ,-??? , , ,- METODA VÁŽ. ARITM. PRŮMĚRU PROMĚNLIVÉHO průměrná cena pro výdejku / 800 = 16,- průměrná cena pro výdejku / 850 = 17,65 Účtování zásob materiálu účtování zásob lze provádět dvojím způsobem: způsobem A klasický a logický způsob, ale účetně je pracnější (účtuje se přes sklad) způsobem B nákupy je účtují přímo do spotřeby na pokladě došlé faktury se účtuje závazek vůči dodavateli (strana D) a souvztažně na účtu Pořízení materiálu (strana MD) 7

8 Účtování zásob materiálu na účtu Pořízení materiálu se zjistí pořizovací cena a podle příjemky se zaúčtuje odepsání částky z účtu Pořízení materiálu (strana D) a souvztažně se zvýší účet Materiálu na skladě (strana D) Účtování zásob materiálu pokud je nakupující podnik neplátce DPH, tak se DPH zahrne do pořizovací ceny materiálu, neboť plátce nemá nárok na vrácení DPH od finančního úřadu pokud je nakupující podnik plátce DPH, tak se DPH nezahrnuje do pořizovací ceny, ale zaznamenává se na samostatný účet DPH Účtování zásob materiálu vydání materiálu ze skladu do výroby se účtuje podle výdejky jako snížení zásob materiálu na účtu materiál na skladě (na straně D), a protože byl materiál spotřebován při výrobě, zaúčtuje se souvztažně jako náklad na účtu Spotřeba materiálu (strana MD) ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ zboží jsou movité věci zakoupené za účelem dalšího prodeje nákup zboží se účtuje podobně jako nákup materiálu, tzn. způsobem A nebo způsobem B při způsobu A se účtují všechny pořizovací ceny přes účet Pořízení zboží převzetí zboží na sklad nebo do prodejny se zachytí na účtu Zboží ve skladech a v prodejnách ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ prodej zboží se zachycuje jako tržba, která se eviduje na výnosovém účtu Tržby za zboží k prodeji zboží dochází buď: hotově (tzn. souvztažný zápis na účtu Pokladna) na fakturu (tzn. souvztažný zápis na účtu Odběratelé) pokud je účetní jednotka plátce DPH, musí k ceně připočítat ještě DPH, které není součástí tržeb, ale eviduje se na účtu DPH ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ při prodeji se také musí zaúčtovat úbytek prodaného zboží ve skladech nebo v prodejnách (účtuje se na nákladový účet Prodané zboží a souvztažně se provede účetní zápis ve prospěch účtu Zboží na skladě a v prodejnách) 8

9 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM) nevýznamnější složka dlouhodobý hmotný majetek (DHM) dlouhodobým majetkem hmotným se rozumí samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou (obvykle ,- Kč) movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž hodnota nedosahuje dané výše ocenění se nazývá drobný hmotný majetek, který se účtuje přímo do nákladů ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM) bez ohledu na výši ocenění jsou DHM pozemky, budovy a stavby DHM se eviduje na inventárních kartách nebo v inventární knize minimální obsah inventární karty: a) název nebo popis složky majetku, číselné označení b) ocenění (PC, RPC, VN) c) datum a způsob pořízení d) údaje o zvoleném způsobu odpisování e) částky odpisů za zdaňovací období f) zůstatková cena g) datum a způsob vyřazení majetku Oceňování DHM inventární karta doplnit str. 97 nejčastější způsob pořízení DHM nákup při tomto způsobu pořízení se DHM oceňuje pořizovací cenou, tj. cena pořízení plus náklady spojené s pořízením (doprava, instalace apod.) u plátce daně opět DPH nevstupuje do pořizovací ceny, s výjimkou osobního automobilu, kde není nárok na odpočet!!! Účtování pořízení DHM nákupem veškeré náklady související s pořízením DHM se účtují na účet Pořízení DHM (na stranu MD) a souvztažně na účet dodavatele (strana D) poté se DHM převede z účtu Pořízení DHM (strana D) na účet DHM (strana MD) a to na základě ZÁPISU O PŘEVZETÍ zůstatek účtu Pořízení DHM udává hodnotu pořizovaného majetku, který ještě nebyl uveden do užívání (např. rozestavěná budova) Odepisování DHM postupné opotřebování dlouhodobého hmotného majetku fyzické (opotřebení stroje) morální (zastaralost technologií apod.) peněžní částce, která vyjadřuje opotřebení DHM za jedno období se nazývá ODPIS úhrn odpisů za celou dobu používání DHM představují OPRÁVKY odečteme-li oprávky od PC DHM, získáme ZŮSTATKOVOU CENU 9

10 Odepisování DHM odpisy jsou: a) účetní b) daňové Odepisování DHM Daňové odpisy jsou upraveny zákonem o dani z příjmu firma při pořízení majetku zvolí jednu z následujících metod: a) rovnoměrné odepisování b) zrychlené odepisování zvolenou metodu musí firma dodržet až do konce odepisování v příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy majetku rozděleny do 6 odpisových skupin Odpisová skupina Doba odepisován í 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let Příklady hovězí plemenný, kancelářské a školní potřeby plastové, kancelářské stroje, ruční mechanizované nářadí a nástroje koně, koberce, cisterna, čerpadla, traktory, prodejní automaty, lešení, trolejbusy, nákladní automobily trezory, dekorativní sochy, kovové turbíny, železniční lokomotivy, vozy metra, tramvaje domy a budovy ze dřeva a plastu, bazény ze dřeva, průmyslové komíny mosty, tunely, budovy, stavby, studny, dálnice, ulice, silnice Odepisování DHM A. ROVNOMĚRNÉ ODPISY vstupní cena x sazba z tabulky roční odpis = let hotely, obchodní domy, školy, muzea apod. Roční odpisová sazba Odepisování DHM Odpisová skupina V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu B. ZRYCHLENÉ ODPISY , , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2, ROK vstupní cena roční odpis = koeficient DALŠÍ ROKY 2 x zůstatková cena roční odpis = koeficient z tabulky - n n = počet let, po které se majetek již odepisoval 10

11 Odpisová skupina Koeficient pro zrychlené odepisování V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu Účtování odpisů vypočtené odpisy DHM jsou pro účetní jednotku nákladem účtují se na účtu Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (na straně MD), současně snižují cenu DHM, a to nepřímo pomocí účtu Oprávky (strana D) ÚČTOVÁNÍ MEZD mzdou se rozumí peněžní plnění (případně naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci hrubá mzda zahrnuje mzdu, příplatky, prémie, odměny, náhrady mzdy apod. základní druhy mzdy: a) Úkolová b) Časová c) Podílová d) Smíšená ÚČTOVÁNÍ MEZD PŘÍPLATKY Zákoník práce rozlišuje tyto druhy příplatků: za práci přesčas za práci ve svátek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za noční práci za práci v sobotu a v neděli PRÉMIE A ODMĚNY používají se ke zvýšení motivace zaměstnanců výkonnostní prémie (příp. odměny) jejich výše a podmínky jsou upraveny vnitřním předpisem ÚČTOVÁNÍ MEZD NÁHRADA MZDY mzda za neodpracovaný čas, na kterou mají pracovníci nárok (mzda za dovolenou, státem uznané svátky apod.) Výpočet mzdy HRUBÁ MZDA to, co si zaměstnanec vydělá bez zákonných srážek (tzn. před povinnými odvody státu) ČISTÁ MZDA to, co zaměstnanec dostává na ruku po odečtení všech povinných zákonných odvodů (odvodů státu) SUPERHRUBÁ MZDA je tvořena: a) hrubou mzdou zaměstnance a b) částí sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel 11

12 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost vyplácí je zaměstnavatel ze svých prostředků v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti zaměstnance poskytuje se pouze na pracovní dny, a to až od 4. dne pracovní neschopnosti Výplatní listina a mzdový list po skončení měsíčního období se sestavují podle mzdových podkladů ZÚČTOVACÍ A VÝPLATNÍ LISTINY MEZD vyhotovují se zpravidla na počítači ve svou stejnopisech, kdy: jeden stejnopis zůstává jako doklad mzdovému účetnímu jeden stejnopis se dává zaměstnanci Výplatní listina a mzdový list pro každého zaměstnance se vede MZDOVÝ LIST, který by měl obsahovat zejména hrubou a čistou mzdu a jednotlivé složky mzdy dále by měl mzdový list obsahovat údaje potřebné pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti a také údaje potřebné pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení vložit MZDOVÝ LIST str. 108 Účtování mezd mzdy musí být zúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna mzda je nákladem podniku a pro evidenci mezd je určen účet Mzdové náklady (strana MD hrubá mzda), současně se zvyšuje závazek vůči zaměstnancům, tj. účet Zaměstnanci (strana D) v den výplaty se zruší závazek vůči zaměstnancům (tj. Zaměstnanci MD, pokladna nebo BÚ D) Účtování mezd srážka ze mzdy zaměstnance, kterou firma zúčtuje a odvede daň není nákladem firmy, ale dochází pouze k přesunu v závazcích snižuje se závazek vůči zaměstnancům, a zvyšuje se závazek vůči finančnímu úřadu 12

13 Účtování mezd srážka SP a ZP, které zaměstnavatel zaměstnanci strhává ze mzdy (tj. 11%), se účtuje jako snížení závazků vůči zaměstnancům (MD), a zvýšení závazku vůči institucím SP a ZP (D) část SP a ZP, které hradí za zaměstnance zaměstnavatel (34%) se účtuje do nákladů podniku, na účet Zákonné sociální pojištění (strana MD), a závazek vůči institucím SP a ZP (strana D) ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ výrobky jsou předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům výrobky se zahrnují do zásob s v průběhu účetního období se přírůstky a úbytky zásob výrobků oceňují vlastními náklady VÝROBA VÝROBKŮ ve skladu dochází ke zvýšení jejich zásoby, a proto účtujeme na straně MD účtu Výrobky a zároveň se přírůstek těchto zásob musí zaúčtovat na výnosovém účtu Změna stavu zásob (strana D) ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ PRODEJ VÝROBKŮ hlavním cílem každého podniku je úspěšný prodej (není důležité pouze vyrobit, ale je důležité také umět prodat) podniky prodávají výrobky odběratelům za hotové nebo na fakturu prodejní cena představuje v prodávajícím podniku tržby, které jsou výnosem (u plátců DPH je výnosem částka bez daně, protože DPH musí podnik odvést finančnímu úřadu) pokud podnik prodává výrobky na fakturu, vzniká mu pohledávka za odběratelem, kterou pak odběratel uhradí na běžný účet ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ PRODEJ VÝROBKŮ při prodeji výrobků dochází také k úbytku výrobků ze skladu protože tyto výrobky byly již zaúčtovány ve výnosech podniku v okamžiku předání do skladu, musí se jejich úbytek prodejem zaznamenat jako snížení výnosů na účtu Změna stavu výrobků (strana MD) rozdíl mezi tržbami a náklady prodaných výrobků je výsledek hospodaření z prodeje výrobků, kterým je zisk nebo ztráta ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY spotřeba výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní síly, opotřebení DM apod.) NÁKLADY vhodný systém evidence nákladů by měl umožnit pohled na náklady zejména z hlediska: co bylo spotřebováno na jaký účel to bylo spotřebováno ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY výsledkem výrobních a jiných činností jsou výkony, k nimž patří výrobky, práce a služby dodávané a poskytované jiným organizacím a obyvatelstvu tyto výkony tvoří v peněžním vyjádření VÝNOSY pro členění výnosů se používají stejná kritéria jako u nákladů 13

14 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ náklady jsou zachyceny na straně MD, výnosy na straně D náklady a výnosy se zásadně účtují do účetního období, s nímž časově a věcně souvisí na jednotlivých nákladových a výnosových účtech se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku 14

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování

6. FINANCNI VCTY - evidence a účtování 'r:.~1iiq)t (j/vt{~ I 6 v t 15uv{ ~. ~d1.ji/fm~y:: {~7 { /d.~1(~ fnj.

Více