OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ"

Transkript

1 ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku výpočet daňových odpisů výpočet a účtování mezd účtování nákladů a výnosů účtování výrobků a zboží ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ každý podnik uskutečňuje denně větší či menší množství platebních operací platební styk probíhá: hotovostně bezhotovostně HOTOVOSTNÍ PLACENÍ používá se, pokud je placení prostřednictvím bankovního účtu neúčelné nebo nemožné pokladnu vede pracovník, který přejímá hmotnou odpovědnost za hotovost v pokladně příjem a výdej peněz probíhá prostřednictvím příjmových a výdajových pokladních dokladů (PPD, VPD) o pohybu hotovosti se vede záznam v pokladní knize, která má určitou podobu HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ UKÁZKA POKLADNÍ KNIHY MD POKLADNA D Datum Doklad Text Příjem Výdej Zůstatek 1.1. PPD/ PPD/1 Převod počátečního stavu Tržba v hotovosti za provedené služby 1.500, , ,- PS přírůstky úbytky 2.1. VPD/1 Nákup kancelářských potřeb 1.000, ,- 1

2 HOTOVOSTNÍ PLACENÍ Inventarizace pokladní hotovosti minimálně jednou za účetní období musí být provedena inventarizace pokladní hotovosti, tzn. zjištění skutečné hotovosti a její porovnání s účetním stavem (tj. stavem v pokladní knize) o inventarizaci vyhotovuje pokladník zápis, kde uvede jednotlivé druhy bankovek a mincí, zapíše jejich počet a vyčíslí případný inventarizační rozdíl rozdíl může být: a) schodek (manko) skutečný stav < účetní stav b) přebytek skutečný stav > účetní stav Inventarizace pokladny výčetka Bankovky Mince Hodnota Ks Částka Hodnota Ks Částka , , , , , , , , , , , , ,0 CELKEM 3 127,0 Stav pokladny podle účetnictví 3.227,00 Kč Rozdíl = manko 100 Kč MD 569 / D 211 Pokladnu vede Pavel Novák Inventuru provedl Jana Syrová Peníze na cestě výběry peněz z běžného účtu do pokladny a naopak převody z pokladny do bankovní účet se povinně účtují prostřednictvím účtu Peníze na cestě je totiž nutné překlenout časový nesoulad mezi účtováním o pohybu peněz v hotovosti (v pokladní knize a na účtu Pokladna musí být účtováno podle pokladních dokladů toho dne, kdy se příjmy a výdaje uskutečnily) a účtováním o pohybu na běžném účtu (zde se účtuje až v den obdržení výpisu z BÚ) Peníze na cestě účet se používá i při převodu z jednoho bankovního účtu na jiný apod. MD Peníze na cestě D přírůstky úbytky Ceniny obdobnou povahu jako peníze mají ceniny jde o majetek, který má svou jmenovitou hodnotu, z níž se čerpá do spotřeby patří k nim poštovní známky, dálniční známky, telefonní karty, kolky apod. nákup se účtuje obvyklým způsobem spotřeba cenin se účtuje do nákladů účtování inventarizačních rozdílů je stejné jako u peněz v pokladně Ceniny MD Ceniny D PS přírůstky úbytky 2

3 BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ placení prostřednictvím bankovního účtu peněžní účet u banky, na který podnik ukládá své peníze s tím, aby je využíval ke svému běžnému hospodaření, se nazývá BĚŽNÝ ÚČET (BÚ) na tento účet přicházejí veškeré příjmy podnik z tohoto účtu se provádí peněžní platby stav běžného účtu se neustále mění a podnik je o stavu informován výpisy z BÚ BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ na BÚ se účtují i všechny bankovní úroky a poplatky za vedení účtu apod. placené úroky jsou nákladem přijaté úroky jsou výnosem účetní jednotka účtuje pohyb peněz na BÚ zásadně na základě výpisů z těchto účtů BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ MD BAKOVNÍ ÚČET D PS přírůstky úbytky ÚVĚRY při financování svých potřeb zpravidla firmě nestačí vlastní zdroje, proto využívá doplňkové zdroje úvěry banka připisuje povolené úvěry zpravidla na BÚ, u některých proplácí dodavatelské faktury přímo z povoleného úvěrového účtu o bankovních úvěrech se účtuje na různých syntetických účtech: úvěry se splatností do 1 roku 2. účtová třída úvěry se splatností nad 1 rok 4. účtová třída ÚVĚRY cenou za poskytnutí úvěru je úrok, který se účtuje do finančních nákladů MD Úvěry D úbytky PS přírůstky většina firem je v současné době plátcem DPH (daň z přidané hodnoty) DPH je jednou z nepřímých daní, tzn. neplatí se přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku a služeb výrobce nebo prodejce daň připočítává k ceně výrobku nebo služby a zákazník jí zaplatí společně s cenou plátci daně mají současně nárok na odpočet daně, kterou zaplstili v nakoupeném majetku nebo službách 3

4 to znamená, že u plátců netvoří daň zaplacená na vstupu součást jejich nákladů (ani nevstupuje do hodnoty nakoupeného majetku) na druhé straně DPH neovlivňuje ani výnosy účetní jednotky, protože DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí jí odevzdat do státního rozpočtu podnikatel se tedy stává jakýmsi prostředníkem mezi spotřebitelem a státem plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plněné v rámci své podnikatelské činnosti plátci daně se registrují u finančních úřadů a tato registrace může být: A. Povinná pokud obrat za předchozích 12 po sobě jdoucích měsících překročí 1 milion korun B. Dobrovolná podnikatel se stane plátcem na vlastní žádost SAZBY DANĚ a) Základní sazba 20% b) Snížená sazba 10% VÝPOČET DANĚ lze provádět dvojím způsobem, a to v závislosti na tom, zda základem daně je cena bez DPH nebo s DPH a) pokud je základem cena bez DPH výpočet zdola, provede se vynásobením základu příslušnou procentní sazbou b) pokud je základem cena s DPH provede se výpočet tzv. shora tj. vynásobíme cenu koeficientem, který se vyjádří následovně: u sazby 10% 10 / 110 = 0,0909 u sazby 20% 20 / 120 = 0,1667 DAŇOVÉ DOKLADY v souvislosti s DPH se vystavují daňové doklady každý plátce je povinen vést záznamy o základu daně, správné výši daně a přesně určit den vzniku daňové povinnosti daňovým dokladem je deklarován vznik daňové povinnosti v určitém čase a výši daňový doklad má různé formy v praxi se nejčastěji vyskytují: běžný daňový doklad zjednodušený daňový doklad BĚŽNÝ DAŇOVÝ DOKLAD zpravidla faktura, která obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu: a) Přesné označení kupujícího a prodávajícího b) Evidenční číslo dokladu c) Datum vystavení dokladu d) Datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby e) Rozsah a předmět zdanitelného plnění f) Údaje rozhodné pro stanovení daně (základ daně, sazba daně, výše daně) 4

5 ZJEDNODUŠENÝ DAŇOVÝ DOKLAD nemusí obsahovat všechny náležitosti jako BDD nemusí obsahovat údaje o kupujícím, datum vystavení dokladu a stačí, aby doklad obsahoval cenu vč. daně zjednodušený daňový doklad lze vystavit pouze při hotových platbách do ,- Kč vč. daně vyhotovuje se ihned při prodeji DAŇ NA VSTUPU (tj. DPH při nákupu) plátce DPH má nárok na odpočet daně při nákupu pohledávka za finančním úřadem (strana MD účtu DPH) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů závazků (3. účtová třída), popř. u hotovostních nákupu ve prospěch účtu pokladna (2. účtová třída) DAŇ NA VSTUPU (tj. DPH při nákupu) při prodeji výrobků a služeb má plátce DPH povinnost připočítat k ceně svých výkonů DPH závazek vůči finančnímu úřadu DPH se účtuje na straně D se souvztažným zápisem na účtu odběratele (3. účtová třída), popř. pokladny (2. účtová třída) v daňovém přiznání se poté zjistí srovnáním daně na vstupu a na výstupu celková výše daňového závazků nebo daňové pohledávky daň na vstupu > daň na výstupu NADMĚRNÝ ODPOČET daň na vstupu < daň na výstupu DAŇOVÁ POVINNOST nadměrný odpočet se účtuje na vrub účtu pokladna a ve prospěch účtu DPH a naopak MD DPH D DPH z nákupu DPH z prodeje pohledávka závazek KZ na MD NO KZ na D DP ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU zásoby patří mezi oběžný majetek a jsou to tedy AKTIVA do zásob patří skladovaný materiál, zejména: suroviny a základní materiál pomocné látky provozovací látky náhradní díly obaly a obalové materiály další movité věci s dobou používání kratší než 1 rok 5

6 Evidence a oceňování materiálu s dodávkou materiálu zasílá dodavatel odběrateli dodací list a fakturu dodací list NENÍ účetním dokladem převzetí zásilky stvrzuje skladník z příjemce zjistí-li se při přejímce rozdíly oproti údajům v dokladech, musí být vyhotoven protokol o vadách, který je pak důležitou součástí reklamačního řízení dodat příjemka učebnice str. 86 Evidence a oceňování materiálu došlá faktura se kontroluje z hlediska věcné a formální správnosti, tj. porovnává se skutečná dodávka s hospodářskou smlouvou a přezkušuje se početní a věcná správnost faktury přezkoušenou fakturu s příjemkou obdrží účtárna k zaúčtování příjmu materiálu Evidence a oceňování materiálu při výdeji materiálu ze skladu je dokladem výdejka vyhotovuje ji odebírající středisko a některé údaje doplňuje skladník potvrzená výdejka je účetním dokladem, podle něhož se zaznamenává výdej na skladní kartě dokladem o pohybu materiálu uvnitř podniku je tzv. PŘEVODKA VÝDEJKA (učebnice str. 84) SKLADNÍ KARTA učebnice str. 85 6

7 Oceňování materiálu A. PŘI VSTUPU DO PODNIKU nakoupené zásoby se oceňují v pořizovacích cenách (tj. cena zaplacená za zásoby plus náklady s pořízením související) B. PŘI VÝDEJI DO SPOTŘEBY metoda váženého aritmetického průměru metoda FIFO (First In First Out) Metoda váženého aritmetického průměru ocenění úbytku materiálu v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem, který může být: a) proměnlivý b) periodický abychom mohli využít tuto metodu ocenění zásob, je nutné vést skladovou evidenci jak v hmotném, tak v hodnotovém vyjádření Metoda váženého aritmetického průměru Příklad K 1.1. byla počáteční zásoba materiálu A 200 kg v pořizovací ceně 18,- Kč / kg. V lednu byly tyto účetní případy, které se týkaly materiálu A: 7.1. příjemka na 200 kg po 16,- Kč příjemka na 400 kg po 19,- Kč výdejka na 250 kg příjemka na 300 kg po 17,- Kč výdejka na 500 kg SKLADNÍ KARTA MATERIÁLU A Datum Doklad METODA FIFO MNOŽSTVÍ Cena Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , ????????? ,-??? ????????? potřebujeme vyskladnit 250 kg materiálu A budeme vyskladňovat od nejstarší zásoby po nejnovější nejstarší zásoba je z 1.1. tzn. vezmeme 200 kg za 18,- Kč, ale to je málo (potřebujeme vyskladnit 250 kg), tzn. 50 kg nám chybí zbylých 50 kg tedy vezmeme ze zásoby ze 7.1. tj. 50 kg za 16,- Kč potřebujeme vyskladnit 500 kg, ze 7.1. nám zbylo 150 kg za 16,- Kč a chybí nám 350 kg vezmeme je ze zásoby z 12.1., tj. 350 kg za 19,- Kč SKLADNÍ KARTA MATERIÁLU A MNOŽSTVÍ Datum Doklad Cena Kč Příjem Výdej Zásoba MJ Příjem Výdej Zásoba , , , , , , , , , , , ,-??? , , ,- METODA VÁŽ. ARITM. PRŮMĚRU PROMĚNLIVÉHO průměrná cena pro výdejku / 800 = 16,- průměrná cena pro výdejku / 850 = 17,65 Účtování zásob materiálu účtování zásob lze provádět dvojím způsobem: způsobem A klasický a logický způsob, ale účetně je pracnější (účtuje se přes sklad) způsobem B nákupy je účtují přímo do spotřeby na pokladě došlé faktury se účtuje závazek vůči dodavateli (strana D) a souvztažně na účtu Pořízení materiálu (strana MD) 7

8 Účtování zásob materiálu na účtu Pořízení materiálu se zjistí pořizovací cena a podle příjemky se zaúčtuje odepsání částky z účtu Pořízení materiálu (strana D) a souvztažně se zvýší účet Materiálu na skladě (strana D) Účtování zásob materiálu pokud je nakupující podnik neplátce DPH, tak se DPH zahrne do pořizovací ceny materiálu, neboť plátce nemá nárok na vrácení DPH od finančního úřadu pokud je nakupující podnik plátce DPH, tak se DPH nezahrnuje do pořizovací ceny, ale zaznamenává se na samostatný účet DPH Účtování zásob materiálu vydání materiálu ze skladu do výroby se účtuje podle výdejky jako snížení zásob materiálu na účtu materiál na skladě (na straně D), a protože byl materiál spotřebován při výrobě, zaúčtuje se souvztažně jako náklad na účtu Spotřeba materiálu (strana MD) ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ zboží jsou movité věci zakoupené za účelem dalšího prodeje nákup zboží se účtuje podobně jako nákup materiálu, tzn. způsobem A nebo způsobem B při způsobu A se účtují všechny pořizovací ceny přes účet Pořízení zboží převzetí zboží na sklad nebo do prodejny se zachytí na účtu Zboží ve skladech a v prodejnách ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ prodej zboží se zachycuje jako tržba, která se eviduje na výnosovém účtu Tržby za zboží k prodeji zboží dochází buď: hotově (tzn. souvztažný zápis na účtu Pokladna) na fakturu (tzn. souvztažný zápis na účtu Odběratelé) pokud je účetní jednotka plátce DPH, musí k ceně připočítat ještě DPH, které není součástí tržeb, ale eviduje se na účtu DPH ÚČTOVÁNÍ ZBOŽÍ při prodeji se také musí zaúčtovat úbytek prodaného zboží ve skladech nebo v prodejnách (účtuje se na nákladový účet Prodané zboží a souvztažně se provede účetní zápis ve prospěch účtu Zboží na skladě a v prodejnách) 8

9 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM) nevýznamnější složka dlouhodobý hmotný majetek (DHM) dlouhodobým majetkem hmotným se rozumí samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou (obvykle ,- Kč) movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž hodnota nedosahuje dané výše ocenění se nazývá drobný hmotný majetek, který se účtuje přímo do nákladů ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU (DM) bez ohledu na výši ocenění jsou DHM pozemky, budovy a stavby DHM se eviduje na inventárních kartách nebo v inventární knize minimální obsah inventární karty: a) název nebo popis složky majetku, číselné označení b) ocenění (PC, RPC, VN) c) datum a způsob pořízení d) údaje o zvoleném způsobu odpisování e) částky odpisů za zdaňovací období f) zůstatková cena g) datum a způsob vyřazení majetku Oceňování DHM inventární karta doplnit str. 97 nejčastější způsob pořízení DHM nákup při tomto způsobu pořízení se DHM oceňuje pořizovací cenou, tj. cena pořízení plus náklady spojené s pořízením (doprava, instalace apod.) u plátce daně opět DPH nevstupuje do pořizovací ceny, s výjimkou osobního automobilu, kde není nárok na odpočet!!! Účtování pořízení DHM nákupem veškeré náklady související s pořízením DHM se účtují na účet Pořízení DHM (na stranu MD) a souvztažně na účet dodavatele (strana D) poté se DHM převede z účtu Pořízení DHM (strana D) na účet DHM (strana MD) a to na základě ZÁPISU O PŘEVZETÍ zůstatek účtu Pořízení DHM udává hodnotu pořizovaného majetku, který ještě nebyl uveden do užívání (např. rozestavěná budova) Odepisování DHM postupné opotřebování dlouhodobého hmotného majetku fyzické (opotřebení stroje) morální (zastaralost technologií apod.) peněžní částce, která vyjadřuje opotřebení DHM za jedno období se nazývá ODPIS úhrn odpisů za celou dobu používání DHM představují OPRÁVKY odečteme-li oprávky od PC DHM, získáme ZŮSTATKOVOU CENU 9

10 Odepisování DHM odpisy jsou: a) účetní b) daňové Odepisování DHM Daňové odpisy jsou upraveny zákonem o dani z příjmu firma při pořízení majetku zvolí jednu z následujících metod: a) rovnoměrné odepisování b) zrychlené odepisování zvolenou metodu musí firma dodržet až do konce odepisování v příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy majetku rozděleny do 6 odpisových skupin Odpisová skupina Doba odepisován í 1 3 roky 2 5 let 3 10 let 4 20 let 5 30 let Příklady hovězí plemenný, kancelářské a školní potřeby plastové, kancelářské stroje, ruční mechanizované nářadí a nástroje koně, koberce, cisterna, čerpadla, traktory, prodejní automaty, lešení, trolejbusy, nákladní automobily trezory, dekorativní sochy, kovové turbíny, železniční lokomotivy, vozy metra, tramvaje domy a budovy ze dřeva a plastu, bazény ze dřeva, průmyslové komíny mosty, tunely, budovy, stavby, studny, dálnice, ulice, silnice Odepisování DHM A. ROVNOMĚRNÉ ODPISY vstupní cena x sazba z tabulky roční odpis = let hotely, obchodní domy, školy, muzea apod. Roční odpisová sazba Odepisování DHM Odpisová skupina V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu B. ZRYCHLENÉ ODPISY , , ,5 10, ,15 5, ,4 3,4 3,4 6 1,02 2, ROK vstupní cena roční odpis = koeficient DALŠÍ ROKY 2 x zůstatková cena roční odpis = koeficient z tabulky - n n = počet let, po které se majetek již odepisoval 10

11 Odpisová skupina Koeficient pro zrychlené odepisování V prvním roce odepisování V dalších letech odepisování Pro zvýšenou vstupní cenu Účtování odpisů vypočtené odpisy DHM jsou pro účetní jednotku nákladem účtují se na účtu Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (na straně MD), současně snižují cenu DHM, a to nepřímo pomocí účtu Oprávky (strana D) ÚČTOVÁNÍ MEZD mzdou se rozumí peněžní plnění (případně naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za vykonanou práci hrubá mzda zahrnuje mzdu, příplatky, prémie, odměny, náhrady mzdy apod. základní druhy mzdy: a) Úkolová b) Časová c) Podílová d) Smíšená ÚČTOVÁNÍ MEZD PŘÍPLATKY Zákoník práce rozlišuje tyto druhy příplatků: za práci přesčas za práci ve svátek za práci ve ztíženém pracovním prostředí za noční práci za práci v sobotu a v neděli PRÉMIE A ODMĚNY používají se ke zvýšení motivace zaměstnanců výkonnostní prémie (příp. odměny) jejich výše a podmínky jsou upraveny vnitřním předpisem ÚČTOVÁNÍ MEZD NÁHRADA MZDY mzda za neodpracovaný čas, na kterou mají pracovníci nárok (mzda za dovolenou, státem uznané svátky apod.) Výpočet mzdy HRUBÁ MZDA to, co si zaměstnanec vydělá bez zákonných srážek (tzn. před povinnými odvody státu) ČISTÁ MZDA to, co zaměstnanec dostává na ruku po odečtení všech povinných zákonných odvodů (odvodů státu) SUPERHRUBÁ MZDA je tvořena: a) hrubou mzdou zaměstnance a b) částí sociálního a zdravotního pojištění, které za zaměstnance hradí zaměstnavatel 11

12 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost vyplácí je zaměstnavatel ze svých prostředků v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti zaměstnance poskytuje se pouze na pracovní dny, a to až od 4. dne pracovní neschopnosti Výplatní listina a mzdový list po skončení měsíčního období se sestavují podle mzdových podkladů ZÚČTOVACÍ A VÝPLATNÍ LISTINY MEZD vyhotovují se zpravidla na počítači ve svou stejnopisech, kdy: jeden stejnopis zůstává jako doklad mzdovému účetnímu jeden stejnopis se dává zaměstnanci Výplatní listina a mzdový list pro každého zaměstnance se vede MZDOVÝ LIST, který by měl obsahovat zejména hrubou a čistou mzdu a jednotlivé složky mzdy dále by měl mzdový list obsahovat údaje potřebné pro výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti a také údaje potřebné pro účely nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení vložit MZDOVÝ LIST str. 108 Účtování mezd mzdy musí být zúčtovány v tom období, v kterém byla práce vykonána nebo za které přísluší zaměstnancům odměna mzda je nákladem podniku a pro evidenci mezd je určen účet Mzdové náklady (strana MD hrubá mzda), současně se zvyšuje závazek vůči zaměstnancům, tj. účet Zaměstnanci (strana D) v den výplaty se zruší závazek vůči zaměstnancům (tj. Zaměstnanci MD, pokladna nebo BÚ D) Účtování mezd srážka ze mzdy zaměstnance, kterou firma zúčtuje a odvede daň není nákladem firmy, ale dochází pouze k přesunu v závazcích snižuje se závazek vůči zaměstnancům, a zvyšuje se závazek vůči finančnímu úřadu 12

13 Účtování mezd srážka SP a ZP, které zaměstnavatel zaměstnanci strhává ze mzdy (tj. 11%), se účtuje jako snížení závazků vůči zaměstnancům (MD), a zvýšení závazku vůči institucím SP a ZP (D) část SP a ZP, které hradí za zaměstnance zaměstnavatel (34%) se účtuje do nákladů podniku, na účet Zákonné sociální pojištění (strana MD), a závazek vůči institucím SP a ZP (strana D) ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ výrobky jsou předměty, které podnik vyrábí s cílem prodat je odběratelům výrobky se zahrnují do zásob s v průběhu účetního období se přírůstky a úbytky zásob výrobků oceňují vlastními náklady VÝROBA VÝROBKŮ ve skladu dochází ke zvýšení jejich zásoby, a proto účtujeme na straně MD účtu Výrobky a zároveň se přírůstek těchto zásob musí zaúčtovat na výnosovém účtu Změna stavu zásob (strana D) ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ PRODEJ VÝROBKŮ hlavním cílem každého podniku je úspěšný prodej (není důležité pouze vyrobit, ale je důležité také umět prodat) podniky prodávají výrobky odběratelům za hotové nebo na fakturu prodejní cena představuje v prodávajícím podniku tržby, které jsou výnosem (u plátců DPH je výnosem částka bez daně, protože DPH musí podnik odvést finančnímu úřadu) pokud podnik prodává výrobky na fakturu, vzniká mu pohledávka za odběratelem, kterou pak odběratel uhradí na běžný účet ÚČTOVÁNÍ VÝROBKŮ PRODEJ VÝROBKŮ při prodeji výrobků dochází také k úbytku výrobků ze skladu protože tyto výrobky byly již zaúčtovány ve výnosech podniku v okamžiku předání do skladu, musí se jejich úbytek prodejem zaznamenat jako snížení výnosů na účtu Změna stavu výrobků (strana MD) rozdíl mezi tržbami a náklady prodaných výrobků je výsledek hospodaření z prodeje výrobků, kterým je zisk nebo ztráta ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ NÁKLADY spotřeba výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní síly, opotřebení DM apod.) NÁKLADY vhodný systém evidence nákladů by měl umožnit pohled na náklady zejména z hlediska: co bylo spotřebováno na jaký účel to bylo spotřebováno ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VÝNOSY výsledkem výrobních a jiných činností jsou výkony, k nimž patří výrobky, práce a služby dodávané a poskytované jiným organizacím a obyvatelstvu tyto výkony tvoří v peněžním vyjádření VÝNOSY pro členění výnosů se používají stejná kritéria jako u nákladů 13

14 ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ náklady jsou zachyceny na straně MD, výnosy na straně D náklady a výnosy se zásadně účtují do účetního období, s nímž časově a věcně souvisí na jednotlivých nákladových a výnosových účtech se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku roku 14

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V.2.21 Daňová evidence a účetnictví

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH):

2. Zásoby. Cenová kalkulace výrobků (ceny jsou uvedeny za 1 ks, bez DPH): 2. Zásoby Obsah kapitoly: materiál zásoby vlastní výroby zboží poskytnuté zálohy na zásoby pořízení zásob výdej do spotřeby, prodej oceňování (metoda FIFO, vážený aritmetický průměr) syntetická a analytická

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

6. Účtová třída 2 - Finanční účty

6. Účtová třída 2 - Finanční účty 6. Účtová třída 2 - Finanční účty V této účtové třídě se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky. Účty mohou být aktivní i pasivní. Jedná se o peněžní hotovost, šeky, ceniny,

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh

Evidence zásob. 2. koncentrický okruh Evidence zásob 2. koncentrický okruh Obsah učiva účtování materiálu rozšíření znalostí: Způsob A: Vnitropodnikové přepravné Materiál vlastní výroby Pořízení materiálu ze zemí EU, dovoz materiálu Reklamace

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná zúčtovacích

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I.

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry. Charakteristika a účtování, část I. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Charakteristika a účtování, část I. Obsah 1. Právní úprava 2. Struktura finančních účtů 3. Oceňování krátkodobého finančního maj. 4. Pokladna 5.

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

10. Účetní uzávěrka a závěrka

10. Účetní uzávěrka a závěrka 10. Účetní uzávěrka a závěrka Se provádí ke konci účetního období tj. k 31.12. Musí obsahovat tyto činnosti: Účetní závěrka může být z hlediska času: a) řádná - k poslednímu dni účetního období b) mimořádná

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Praktický průvodce DAŇOVOU EVIDENCÍ. pro studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. k předmětu FIKTIVNÍ FIRMA

Praktický průvodce DAŇOVOU EVIDENCÍ. pro studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. k předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Praktický průvodce DAŇOVOU EVIDENCÍ pro studenty SOŠ a SOU Horky nad Jizerou k předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Předmět Fiktivní firma je vyučován ve školním roce 2013/14 v rámci projektu Inovace vzdělávání na

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Č. 4R SP 6 souvislý příklad č. 6, řešení KČ MD D 1. PS některých účtů: - SMV 13 900 000 022 701 - oprávky k SMV 9 700 000 701 022 HV ve schvalovacím řízení 5 000 000 701 431 - výdaje příštích období 3

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Bc. Marcela Vlachová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Účetnictví Základy účtování na syntetických účtech Téma Účtování pořízení a spotřeby

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK)

Základy účetnictví. Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Základy účetnictví Sociální komunikace ve státní správě (PdF UHK) Náklady a výnosy Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování nákladů Účtování výnosů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Ing. Miriam Jandlová Tematický celek Základy daňové evidence a účetnictví Cílová skupina žáci střední školy s výukou předmětu účetnictví a daně Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami,

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více