Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ 00580821 za rok 2012"

Transkript

1 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0092/12/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Ktová, IČ za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne: na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Ktová Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Karel Gröger Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje. Při přezkoumání byli přítomni: Jiřina Bobková, Dis - starostka obce Petra Jandová - účetní Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: fax: IČ: DIČ: CZ Datová schránka: c5kbvkw

2 Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 2 odst. 1 a 2 zákona 420/2004 Sb.. Dle 6 odst. 3 písm. b) zákona je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Ktová byly přezkoumány následující písemnosti: Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2012 projednán a schválen zastupitelstvem usnesení č. 10/2012 jako vyrovnaný v následujících objemech: Příjmy celkem Výdaje celkem Financování ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Rozpis rozpočtu - proveden na základě jeho schválení v souladu s ustanovením 14 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění v členění podle podrobné rozpočtové skladby. Data podrobného rozpočtu vstoupily do výkazu Fin 2-12M v období duben Rozpočtová opatření Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na svých jednáních úpravy rozpočtu v roce 2012 následovně: ZO usnesení č. 13/2012 příjmy ,00 Kč výdaje ,00 Kč ZO usnesení č. 14/2012 příjmy ,00 Kč výdaje ,00 Kč financování ,00 Kč Po promítnutí těchto úprav doznal rozpočet následujících hodnot promítnutých ve výkazu Fin 2-12M: příjmy celkem ,00 Kč výdaje celkem ,00 Kč financování ,00 Kč Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2012 zveřejněn v období od do , takto bylo zabezpečeno ustanovení 11 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění. Navržený a zveřejněný rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný v objemu příjmů a výdajů ,00 Kč. 2/12

3 Závěrečný účet Závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy z přezkoumání byl projednán v zastupitelstvu obce usnesení č. 11/2012. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný účet bez výhrad. Závěrečný účet obsahoval veškeré náležitosti uvedené v 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění. Návrh závěrečného účtu zveřejněn v souladu s ustanovením 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. ( od do ). Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled ( 3 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění) na rok projednán a schválen zastupitelstvem usnesení č. 10/2012 a obsahoval následující hodnoty v tis. Kč: Příjmy Výdaje Financování Pravidla rozpočtového provizoria Podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku 2012 ( 13 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění) byly projednány a schváleny zastupitelstvem obce usnesení č. 7/2011. V takto schválených podmínkách byla stanovena nepřekročitelnost 1/12 skutečně realizovaných výdajů ve stejném období roku Účetní doklad Kontrole byly podrobeny účetní doklady vztahující se k účtu č /0300: - číslo dokladu 79 z až číslo 104 z , - číslo dokladu 181 z až číslo 201 z , - číslo dokladu 254 z až číslo 290 z Kontrolované doklady obsahovaly předepsané náležitosti, obsahovaly podpisy oprávněných osob, nedostatky v účtování ani nedostatky v uplatňování rozpočtové skladby nebyly zjištěny. Příloha rozvahy Kontrole byla předložena příloha k rozvaze - přílohy byly vyplněny ve všech částech, pro něž měla obec v účetnictví informace a kde tak ukládá vyhláška č. 410/2009 Sb. 3/12

4 Inventurní soupis majetku a závazků K zajištění inventarizace majetku a závazků k bylo kontrole předloženo: - příkaz starostky obce k provedení inventarizace z včetně jmenování hlavní a dílčích inventarizačních komisí schválených v ZO usnesením č. 13/2012, - vnitřní směrnice k provádění inventarizace majetku v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. č. 2/2010, - plán inventur pro rok 2012, s harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem inventur a stanovením termínů jejího provedení, - inventarizační zpráva ze dne , která obsahovala veškeré údaje vyplývající z vyhlášky č. 270/2010 Sb. včetně souhrnného přehledu majetku obce. Kontrole byly předloženy soupisy majetku o provedené fyzické inventarizaci. K jednotlivým majetkovým účtům byly doloženy inventurní soupisy. Nemovitý majetek doložen aktuálním výpisem z katastru nemovitostí. Finanční prostředky na účtech opatřeny fotokopiemi bankovních výpisů. Stavy majetku k datu uvedené na inventurních soupisech souhlasí se stavy v účetnictví. V rámci podkladů o provedené inventarizaci byla doložena oblast podrozvahové evidence, která zahrnovala zastavený majetek ve výši ,00 Kč (účet ). Evidence pohledávek Celkový objem pohledávek k představoval ,00 Kč a vztahoval se ke krátkodobým poskytnutým zálohám účet č. 314 ( ,00 Kč) a k jiným pohledávkám z hlavní činnosti účet 315 ( ,00 Kč). Veškeré pohledávky byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace. Pohledávky na účtu 315 se vztahovaly k oblasti odvozu tuhých domovních odpadů s termínem plnění prosinec Z tohoto důvodu provedení opravných položek k těmto pohledávkám nemělo opodstatnění. Bankovní výpis Zůstatky na bankovních účtech k : ZBÚ č /0300 ZBÚ č /0300 Úhrnem ,61 Kč ,64 Kč ,25 Kč Souhrn zůstatků bankovních účtů k datu navazoval na zůstatek účtu 231 a na řádek 6010 výkazu Fin 2-12M. Pokladní doklad Kontrole v rámci přezkoumání byla podrobena pokladna, a to: - od pokladního dokladu č. 69 z až číslo 99 z , - od pokladního dokladu č. 217 z až číslo 276 z , 4/12

5 - od pokladního dokladu č. 397 z až číslo 432 z , - od pokladního dokladu č. 510 z až číslo 541 z Kontrolované pokladní doklady obsahovaly veškeré náležitosti, byly opatřeny podpisy oprávněných osob. Na základě doporučení z přezkoumání hospodaření za rok 2011 došlo k navýšení limitu pokladní hotovosti na ,00 Kč, který byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 10/2012. V kontrolovaném období nebyl překročen. Odměňování členů zastupitelstva V souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v platném znění odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém jednání dne usnesením č. 2 pod bodem 4 výši měsíční odměny neuvolněnému zastupiteli místostarostce obce. Zastupitelstvo obce usnesením č. 3 pod bodem 13 potvrdilo stejnou výši odměny pro rok Takto schválená výše nepřesahuje objem uvedený v příloze č. 1 nařízení vlády č. 375/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Výše odměny vyplácené v roce 2012 nedoznala změn. Kontrole byla podrobena správnost výše měsíční odměny uvolněnému zastupiteli starostce obce nebyly zjištěny nedostatky. Rozvaha Majetek obce Kontrole byla předložena rozvaha sestavená k Stav k rozvahovému dni byl porovnán se stavem zjištěným při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly. Stálá aktiva činila ,39Kč, po provedené korekci ,60Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek k datu činil ,40 Kč, nejvyšší podíl se vztahoval k Nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku (účet 041) ,00 Kč. Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k rozvahovému dni představoval ,99 Kč, na této hodnotě se nejvíce podílely Stavby (účet 021) ,10 Kč, Pozemky (účet 031) ,50 Kč a Samostatné movité věci a soubory mov. věcí (účet 028) ,39 Kč. U tohoto majetku došlo k výraznějšímu meziročnímu nárůstu u Staveb (účet 021), kde dokladem č. 307 z bylo částkou ,00 Kč promítnuto technické zhodnocení budovy OU. Dlouhodobé závazky nejsou u obce evidovány. Krátkodobé závazky vykázané k činily ,00 Kč a vztahovaly se především: - k účtu 324 Krátkodobé přijaté zálohy 5 200,00 Kč, - k účtu 341 Daň z příjmů 8 000,00 Kč, - k účtu 383 Výdaje příštích období ,00 Kč. 5/12

6 Odpisy dlouhodobého majetku Každá majetková karta má zpracovaný odpisový plán. Dle směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku schválené zastupitelstvem obce usnesením č. 9/2011, se předpokládá rovnoměrný způsob odpisování s roční frekvencí. Celkový objem odpisů dlouhodobého majetku v roce 2012 činil ,00 Kč, navazoval na zúčtovaný stav na účtu 551 Odpisy dlouhodobého majetku a byl doložen účetním dokladem č. 313 z Účtový rozvrh Kontrole byl předložen platných účtový rozvrh pro rok 2012, analytické členění účtů koresponduje s potřebami obce. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu V kontrolovaném výkazu Fin 2-12M k nebyly zjištěny nedostatky, objemy schválené zastupitelstvem, včetně jejich úprav, navazovaly na objemy rozpočtu obsažené v citovaném výkaze. Při naplnění příjmů upraveného rozpočtu k na 100,07 % ( tis. Kč) a čerpání výdajů na % ( tis. Kč) byl vykázán přebytek hospodaření ve výši 287 tis. Kč, který korespondoval s objemem posledně schváleném rozpočtu. V tabulce je uvedena struktura rozpočtu a jeho plnění (v konsolidovaných hodnotách): rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR Příjmy , , ,67 100,07 Výdaje , , ,16 100,01 Saldo P a V 0, , ,51 100,48 Výkaz zisku a ztráty K datu byly vykázány následující hodnoty: - náklady celkem ,16 Kč - výnosy celkem ,67 Kč - výsledek hospodaření - zisk ,51 Kč Vykázaný zisk navazoval na účet 493 výsledek hospodaření běžného účetního období. Upozornění: s odvoláním na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 84 odst. 2 písm b) povinnost schvalovat účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni. 6/12

7 Kniha došlých faktur Do celkem evidováno 163 dodavatelských faktur, kontrole účtování byly podrobeny došlé faktury pod pořadovým číslem: - 1 z až číslem 36 z , - 70 z až číslem 90 z , z až číslem 146 z Předpis je účtován v souladu se zákonem o účetnictví, kniha došlých faktur obsahuje veškeré potřebné náležitosti. Celkově vyfakturovaná částka ,16 Kč byla do uhrazena v objemu ,16 Kč, rozdíl činil ,00 Kč. Účetně předepsané faktury dle zdanitelného plnění a uhrazené v roce 2013 činily ,00 Kč, jednalo se o 9 došlých faktur, které byly specifikovány v rámci dokladové inventarizace. Kniha odeslaných faktur Obec v roce 2012 vystavila 4 faktury, a to firmě EKO-KOM Praha za zajištění odběru a využití obalů z odpadu. Faktury vystavené v celkové výši ,00 Kč byly do závěru roku 2012 uhrazeny. Dohoda o hmotné odpovědnosti K oprávněnosti hospodaření s hotovostními prostředky byla předložena dohoda o hmotné odpovědnosti uzavřená v souladu s 252 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění ze dne Dohody o provedení práce V rámci přezkoumání byly namátkově prověřeny dohody o provedení práce uzavřené v roce 2012: - na úklid po údržbě OÚ ze dne na dobu od do s maximálním pracovním fondem 50 hodin, - na zajištění služeb ICT ze dne na dobu od do s maximálním pracovním fondem 15 hodin, - na zemní práce ze dne na dobu od do s maximálním pracovním fondem 15 hodin, - na přípravu a úklid volebních místností ze dne na dobu od do s maximálním pracovním fondem 18 hodin, - distribuce volebních lístků ze dne s termínem zajištění s maximálním pracovním fondem 3 hodiny. Předložené dohody o provedení práce byly sepsány v souladu s 75 a 77 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění. 7/12

8 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Volby do zastupitelstev krajů provozní dotace pol UZ 98135, objem ,00 Kč Původně přidělené prostředky ve výši ,00 Kč byly ve skutečnosti čerpány se zaúčtováním na 6115 s přiděleným účelovým znakem v objemu ,00 Kč. Na základě předběžného vyúčtování ze dne byly nevyužité prostředky ve výši 9 613,00 Kč odvedeny na účet KÚ dne Přidělené prostředky byly čerpány v souladu se Směrnicí MF č.j. 124/1 354/2002, která upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky úplné znění zveřejněné ve Zprávách MF č. 4/2012. Volby prezidenta republiky provozní dotace pol UZ 98008, objem 1 000,00 Kč V roce 2012 tyto prostředky nebyly využity vratka uskutečněna Podpora obnovy kulturních památek provozní dotace pol UZ 34002, objem ,00 Kč Prostředky byly přiděleny na základě rozhodnutí MK č.j /2012 OPP ze dne Celkové skutečné výdaje činily ,00 Kč, obec zabezpečila 25%ní podíl vlastních prostředků. Podklady k vyúčtování předány dne Výměna truhlářských prvků dřevěných EURO IV 68 provozní dotace pol objem ,00 Kč Účelová dotace byla poskytnuta dle smlouvy č. OLP/546/2012 ze dne Skutečně vynaložené výdaje představovaly ,00 Kč, obec zabezpečila zapojení prostředků vlastního rozpočtu ve výši ,00 Kč, t.j 27,2 %. Konečné vyúčtování bylo předloženo poskytovateli dotace dne Územní plán investiční dotace pol objem ,00 Kč Prostředky byly přiznány dle smlouvy č. OLP/2419/2010 ze dne a dodatku z , skutečně byly poskytnuty v roce 2012 na realizované kapitálové výdaje v období Projekt územního plánu přechází do dalšího období, dosud vynaložené výdaje ve výši ,00 Kč jsou evidovány na účtu 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Smlouvy zástavní Kontrole byla předložena zástavní smlouva uzavřená mezi obcí Ktová a Ministerstvem pro místní rozvoje dne ve finančním vyjádření ,00 Kč. Jedná se o zastavený majetek ve výši poskytnuté dotace na výstavbu 1 bytové jednotky v objektu č.p. 106 Ktová, a to na dobu 20ti let od provedené kolaudace. Zastavený majetek je evidován na listu vlastnictví a v podrozvahové evidenci obce (účet ). 8/12

9 Smlouvy nájemní Na tomto úseku obec zabezpečuje plnění 3 smluv o pronájmech bytů a 2 nebytových prostor. Byly doloženy podklady o zajištění průběžné kontroly plnění smluvních podmínek. Pro rok 2012 bylo u bytových jednotek uplatněno navýšení nájemného, které bylo zastupitelstvem obce odsouhlaseno usnesením č. 7/2011. Upravená výše nájemného byla uživatelům bytů sdělena přípisem z a doložena souhlasem nájemníků. V roce 2012 neuzavřela obec další smlouvu o pronájmu nebytových prostor, stávající dvě smlouvy byly předmětem přezkoumání za uplynulé období. Z hlediska nájemného nebyly k vykázány žádné pohledávky. Smlouvy ostatní Kontrole byla předložena uzavřená kupní smlouva ze dne s fyzickou osobou na prodej pozemku č. p. 804/3 a 804/4 za dohodnutou cenu 4 500,00 Kč. Předmětný prodej byl v zastupitelstvu obce projednán a schválen usnesením č. 8/2011. Vklad práva nebyl do zapsán v katastru nemovitostí. Dokumentace k veřejným zakázkám V roce 2012 zabezpečila obec podle 7 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění výběrové řízení na akci Chodník Ktová. K tomu bylo kontrole doloženo: - zveřejnění výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace v období od do na úřední desce a webových stránkách obce, - složení komise pro hodnocení nabídek schválena v ZO usnesením č. 11/2012, - obec obdržela nabídky od 5ti firem, - zápis z otvírání obálek a vyhodnocení přijatých nabídek ze dne , - schválení vybrané firmy Silnice Jičín a.s. akce o RN ?52 včetně DPOH v ZO usnesením č. 13/2012, - uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem akce je v jednání. Obec postupovala v souladu s citovaným právním předpisem. Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva jsou obsahově vedeny v souladu s ustanovením 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Kontrole podrobeny zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva z , , , a , dále pak zápis a usnesení ze dne , které se vztahovalo k období roku 2012 a kde byly mimo jiné projednány a schváleny podmínky rozpočtového provizoria pro hospodaření na počátku roku /12

10 Vnitřní předpis a směrnice V rámci přezkoumání hospodaření byly předloženy následující směrnice: - směrnice o účetnictví oběh účetních dokladů č. 3/2010, - inventarizace majetku č. 2/2010, - směrnice k rozpočtovému hospodaření č. 7/2010, - směrnice k vedení pokladny č.10/2010, - směrnice o účtování dlouhodobého majetku- č. 1/2010, - směrnice pro tvorbu a používání opravných položek č , - směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu č. 11/2010, - směrnice o odpisování dlouhodobého majetku odpisový plán schválená v zastupitelstvu obce usnesením č. 8. Vnitřní kontrolní systém Z předložených podkladů o práci finančního a kontrolního výboru vyplývá zabezpečení ustanovení 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce usnesením č. 10/2012. Činnost těchto výborů za rok 2012 byla předmětem jednání zastupitelstva obce usnesením č. 13/2012 výsledky finančních kontrol, příprava rozpočtu a jeho úprav. B. Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Ktová Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání nebylo prováděno II. Při přezkoumáním hospodaření obce Ktová za rok 2012 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 sb.) 10/12

11 III. Při přezkoumáním hospodaření obce Ktová za rok 2012 Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku... 0,74 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku... 0 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku... 3,57 % Liberec dne Za Krajský úřad Libereckého kraje Karel Gröger kontrolor pověřený přezkoumáním. podpis kontrolora pověřeného přezkoumáním Starostka obce Ktová Jiřina Bobková, DiS prohlašuje, že podle 6 odst. 2 písm. e) zákona o přezkoumávání hospodaření poskytla pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu a převzala dle 6 odst. 3 písm. k) návrh zprávy o výsledku přezkoumání. Jiřina Bobková, DiS starostka obce. razítko datum a podpis starostky obce Rozdělovník : Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Ktová Jiřina Bobková, DiS 2 1 Liberecký kraj Karel Gröger 11/12

12 P o učení Tato zpráva o výsledku hospodaření je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty, stanovené v 6 odst. 3 písm. l) zákona 420/2004 Sb. Územní celek může do 30 pracovních dnů od předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření. Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. Jiřina Bobková, DiS starostka obce.. razítko datum a podpis starostky obce Územní celek je povinen podle 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření do 15 dnů po projednání zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku podat písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedených ve zprávě, včetně uvedení lhůty, ve které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření ( 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření). Ve lhůtě uvedené územním celkem v písemné informaci zaslané krajskému úřadu je územní celek povinen podle 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření zaslat písemnou zprávu o plnění přijatých opatření. Obě výše uvedené písemnosti zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly, k rukám kontrolora pověřeného řízením přezkoumání. Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení 14 písm. f), g), a h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše Kč v jednom případě. 12/12

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM. IČ: 00235482 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha5 SpZn: Čj.: SZ 044501/2012/KUSK 005770/2013/KUSK Stejnopis č. t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města KOUŘIM IČ: 00235482 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více