Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Bankovní rizika na českém trhu hypotečních úvěrů Vypracovala: Barbora Chaloupková Vedoucí práce: Ing. Josef Mendl České Budějovice 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. J. Mendla a uvedla veškeré prameny v seznamu použité literatury a dalších zdrojů. Prohlašuji, že v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené podobě v úpravě vzniklé vypuštěním vyznačených částí archivovaných pedagogickou fakultou elektronickou cestou ve veřejně přístupné časti databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních pracích a systémem na odhalování plagiátů. V Českých Budějovicích. Podpis 2

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Ing. Josefu Mendlovi za jeho odborné vedení a za cenné rady a připomínky, které mi pomohly při vypracování této práce. 3

4 Anotace Téma předkládané práce je zaměřeno na bankovní sektor a na to, zda je schopen redukovat a nakolik opravdu redukuje bankovní rizika na trhu hypotečních úvěrů v podmínkách doznívající hospodářské krize. Podnikání bankovních institucí je ovlivněno děním v reálné ekonomice a tyto vnější podmínky spoluutvářejí dění na úvěrovém trhu. Cílem práce je tedy vyhodnocení závažnosti bankovních rizik na trhu hypotečních úvěrů v České republice. V práci jsou vymezena bankovní rizika a způsoby jejich redukce ze strany bank a je zde nastíněn hypoteční úvěr pro fyzické osoby, právní prostředí hypotečního úvěru a podmínky pro jeho poskytnutí. Zabývám se také praktickou ukázkou, ze které je patrné chování banky vzhledem ke klientovi při poskytování hypotečního úvěru. Na závěr jsem vyhodnotila situaci v dané oblasti České republiky a v členských zemích Evropské unie, aby mohla být na základě mezinárodního srovnání vyhodnocena relativní závažnost bankovních rizik na trhu hypotečních úvěrů v České republice. Annotation This thesis focuses on banking sector and whether it is able to reduce and if it really reduces bank risks in the mortgage marketplace in conditions of fading economic crisis. It is known that banking business is influenced by events in real economy and these conditions form events on the credit market. The aim of this work is to evaluate bank risks relevance in the mortgage marketplace in the Czech Republic. In the thesis I have defined bank risks and ways of their reduction on the part of the bank. I have also outlined mortgage credit for a natural person, its legal background and conditions for providing it. In the practical part I deal with bank performance to a client while the bank provides the mortgage. In conclusion I have evaluated a situation in a certain area of the Czech Republic and in member countries of European Union. On the basis of international comparison I could then analyse bank risks relevance in the mortgage marketplace in the Czech Republic. 4

5 Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÉ VYMEZENÍ BANKOVNÍCH RIZIK Měnové riziko Úrokové riziko Riziko likvidity Kapitálové riziko Tržní riziko Úvěrové riziko Eliminace úvěrového rizika ÚVĚR PRO FYZICKÉ OSOBY - HYPOTÉKA Hypoteční banky Právní prostředí pro poskytování hypotečního úvěruchyba! Záložka není definována. 3.3 Standardy při poskytování hypotečních úvěrůchyba! Záložka není definována Úroková sazba Hypoteční zástavní listy Bonita klienta Výpočet splátky hypotečního úvěru Realizace poskytování hypotečních úvěrů v ČRChyba! Záložka není definována Typy hypotečních úvěrů Postupy při poskytování hypotečních úvěrů Zajištění hypotečních úvěrů

6 4 VYMEZENÍ ZPŮSOBŮ, JAKÝMI SE BANKY SNAŽÍ MINIMALIZOVAT RIZIKA PŘI POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Zajištění úvěru Úvěrové riziko Registry úvěrů nový nástroj pro řízení úvěrového rizika Úrokové riziko Riziko likvidity Měnové riziko Tržní riziko Kapitálové riziko Minimalizace rizika u konkrétního případu Metodika Prezentace klienta KOMPARACE STUPNĚ ZÁVAŽNOSTI RIZIK ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU Analýza rizik na trhu hypotečních úvěrů v ČR s ostatními zeměmi EU Úvěrové riziko Úrokové riziko Riziko likvidity Měnové riziko Tržní riziko Kapitálové riziko Hypoteční bublina ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A DALŠÍCH ZDROJŮ SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK

7 1 ÚVOD Pro všechny země, pro život občanů a zvláště pak pro jejich ekonomiku je důležitý stabilní finanční sektor spolu s finančními institucemi poskytujícími kvalitní služby. Nejběžnější činností každé banky je zprostředkování finančních prostředků ekonomickým subjektům. V současné době banky stále častěji pronikají do jiných oblastí finančního trhu, na základě toho mají možnost rozšířit nabídku svých služeb, a oslovit tak širokou škálu svých klientů. Stejně jako ostatní podnikatelské subjekty se i banky v průběhu své činnosti potýkají s celou řadou rizik. Tato rizika mohou působit negativně na chod finančních institucí, nicméně v některých případech se banky vědomě vystavují rizikům s cílem dosáhnout vyššího zisku. V mé práci jsem nastínila jednotlivá rizika, jimž banky čelí. Jedním z nejzávažnějších rizik je úvěrové riziko. Dělení bankovních rizik není v naší ani v zahraniční literatuře zcela sjednoceno. Bankovní rizika byla často podceňována. Později bylo zjištěno, že to jsou právě bankovní rizika, která ovlivňují postavení jednotlivých bank na trhu hypotečních úvěrů. Z tohoto důvodu by neměla být tato problematika zanedbávána. V posledních letech se bankovní rizika dostávají do popředí, lidé si jsou vědomi jejich závažnosti a snaží se je eliminovat. Na eliminaci rizik vynakládají banky velkou část svých investic, neboť pro úspěšné řízení je důležité jejich přesné vymezení. Dále se jedna kapitola věnuje úvěru pro fyzické osoby, tj. hypotéce, neboť úvěry tvoří převážnou většinu zisků pro banku. Zajištění přiměřeného bydlení představuje pro většinu domácností největší životní investici. V posledních letech málokdo disponuje takovým množstvím financí, aby byl schopný koupit nemovitost v hodnotě milionu. Na základě vypovězeného faktu se poskytování hypotečního úvěrů rozmnožilo. Banky přicházejí na trh s různými variantami hypotečních úvěrů, neboť se snaží oslovit co nejvíce lidí. Závěrečná část práce se věnuje situaci v EU. Výsledky, které budou objasněny v ČR, budou konfrontovány s Evropskou unií. 7

8 2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ BANKOVNÍCH RIZIK Aktivní úvěrové obchody jsou jednou z nejzávaznějších oblastí činnosti bank. Největším zdrojem výnosů jsou právě přijaté úroky z poskytnutých úvěrů. Na úvod je nezbytné vysvětlit pojem úvěr. Jedná se o zapůjčení peněžního kapitálu. Je to časově omezené, úplatné přenechání peněz k volnému nebo smluvně vázanému použití. Úvěr je přenechání hospodářského práva disponovat kapitálem oproti závazku vrátit později zapůjčený kapitál majiteli a vyplatit mu určitou peněžní částku (úrok), která je odměnou za zapůjčení. (Šenkýřová a kol., 1998, s. 13) Obecně jsou úvěry rozlišeny na úvěry obchodní a bankovní, které banky poskytují svým klientům na jejich požádání. Banky nejčastěji uzavírají úvěrové obchody se svými klienty, nicméně obchodují i s ostatními bankami. Ve své práci se zaměřím na poskytování úvěrů nebankovním subjektům, tedy klientům. (Šenkýřová a kol., 1998, s. 13) Banka poskytuje úvěry jak podnikatelům, tak fyzickým osobám a nadále i jiným subjektům (obce, nadace ) Z hlediska účelu je možné úvěry rozdělit na produktivní, které tvoří největší díl úvěrové aktivity, a na spotřební. Každá banka si vytváří svůj soubor zásad a metod, kterými se řídí zaměstnanci dané banky při poskytování úvěrů. Úvěrová politika musí vycházet z pravidel nastavených centrální bankou. (Šenkýřová a kol., 1998, s. 14) Dále jsou úvěry rozlišeny podle doby splatnosti, a to na krátkodobé úvěry se splatností do jednoho roku, střednědobé úvěry splatné od jednoho do čtyř let a dlouhodobé úvěry se splatností delší než čtyři roky. Pokud je pozornost soustředěna na subjekty, kterým je úvěr poskytován, mohou jimi být podniky či občané. Podniky mohou čerpat úvěr krátkodobý, střednědobý a také dlouhodobý účelový. Příkladem je úvěr na zásoby, pohledávky, investice. Stejně tak mají možnost využít neúčelové úvěry. V případě občanů jsou poskytovány úvěry účelově zaměřené (např. na modernizaci bytu, na výstavbu rodinného domku), osobní úvěry (při nedostatku financí). V zahraničí je rozšířené úvěrování občanů pomocí úvěrových karet. Podmínky pro poskytování těchto úvěrů 8

9 jsou pevně stanoveny. K žádosti o úvěr musí občan předložit občanský průkaz, dále potvrzení zaměstnavatele o výši pracovního příjmu, pokud je občan OSVČ, předkládá živnostenský list a daňová přiznání. U úvěrů poskytovaných občanům je kladen důraz na to, aby po zaplacení měsíčních splátek úvěru bylo zachováno životní minimum. Životní minimum stanovuje zákon č. 110/2006 Sb., paragraf 1, odstavec 1. 1 Aktuálně pro rok 2014 činí životní minimum pro jednotlivce 3410 Kč. 2 Úvěry jsou zajišťovány ručiteli či zástavou movitého i nemovitého majetku. (Kipielová, 1995) Na počátku vysvětlím kromě pojmu úvěr také hesla, která jsou nedílnou součástí práce. Nelze zjednodušeně stanovit definici pojmu riziko. Existuje celá řada definic snažících se vysvětlit tento pojem. Podle Poloučky bychom pojmu riziko mohli rozumět tak, že se jedná o určité nebezpečí vzniku škody, ztráty či poškození. Jak už bylo zmíněno, každá banka se snaží maximalizovat své výnosy na úkor jednotlivých rizik. (Polouček, 2006, s. 282) Bankovní rizika byla často podceňována. Později bylo zjištěno, že jsou to právě bankovní rizika, která ovlivňují postavení jednotlivých bank na trhu hypotečních úvěrů. Tato problematika by tedy neměla být zanedbávána. S postupem času se daná rizika dostávají do popředí, někteří řídící pracovníci si jsou vědomi jejich závažnosti a snaží se je minimalizovat. Rizika jsou součástí budoucnosti, a proto je nutné pracovat systematicky, z čehož vyplývá, že rizika je nutné řídit. Každá banka má ve své struktuře nastaven vnitřní řídící a kontrolní systém. Bankovnictví se neustále rozvíjí a současně s ním vznikají stále nová a nová rizika. Rozlišujeme rizika specifická, která se týkají banky, ale finanční instituce se potýká s dalšími typy rizik, které jsou společné pro podnikání, například riziko loupeže nebo riziko požáru. 1 Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů (dále jen příjem ) fyzických osob (dále jen osoba ) k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. 2 Dostupné z: 9

10 Bankovní rizika lze klasifikovat několika způsoby. Opět neexistuje jednotné rozdělení. Podle pana doc. RNDr. Sekerky, CSc. je rozdělení následovné: úvěrové riziko tržní riziko o úrokové riziko o akciové riziko o komoditní riziko o měnové riziko riziko likvidity operační riziko právní riziko (Sekerka, 1998, s.3) Obdobně se dělením rizik zabývá Stanislav Polouček, který ve své publikaci mluví i o riziku likvidity, úrokovém riziku, úvěrovém riziku, kapitálovém, provozním a tržním riziku jako celku. Následující podkapitoly budou věnovány problematice jednotlivých bankovních rizik a poté je vymezeno úvěrovému riziku, které je nejdůležitější. Každá banka je vystavena hned několika rizikům. Jednotlivé banky se snaží maximalizovat svůj zisk a zároveň tak přebírají různá rizika. Mezi ty nejdůležitější patří: úvěrové úrokové měnové likvidní kapitálové (nesolventnosti) (Revenda a kol, 1999, s. 122) 2.1 Měnové riziko Představuje riziko ztráty ze změny měnových kurzů. Banky provádějí obchody i s cizími měnami, a proto jsou ohroženy. Jsou citlivé na změny měnových kurzů, ve kterých mají svá aktiva a pasiva. Banky tedy poskytují také cizoměnové úvěry. Právě 10

11 prostřednictvím změn měnových kurzů banky dosahují zisku, nebo naopak ztrát. K minimalizaci měnového rizika je potřeba, aby banka udržovala vhodnou strukturu aktiv a pasiv. Podstata tohoto rizika je obdobná jako u úrokového rizika (Kipielová, 1995). 2.2 Úrokové riziko Mluvíme li o úrokovém riziku, je tím myšleno riziko vycházející ze změn úrokových sazeb, ze kterých vyplývá zisk banky. K tomuto riziku může dojít, pokud se úroková citlivost aktiv neshoduje s úrokovou citlivostí pasiv. Jestliže má banka více aktiv citlivých na úrokovou sazbu než pasiv, znamená to při poklesu tržních úrokových sazeb, že se sníží výnos u vyššího objemu aktiv, než se sníží náklady u pasiv. (Revenda a kol., s. 123) Hojně využívaná metoda měření úrokového rizika je tzv. gapová analýza. Podstatou této analýzy je to, jaká je citlivost aktiv a pasiv na změnu úrokové sazby. Jednotlivé gapy představují rozdíl mezi úrokově citlivými aktivy a úrokově citlivými pasivy v určitých časových intervalech. (Kašparovská a kol., 2006, s.94) Tato analýza zjišťuje dopad změny úrokové sazby na čistý úrokový výnos banky. Dále je nutné zařadit jednotlivá aktiva a pasiva do časových košů podle jejich délky úročení. Pro dané časové koše se vypočítají gapy, které tvoří rozdíl mezi úrokově citlivými aktivy a pasivy uvnitř koše. Na základě toho, jaký poměr citlivých aktiv a pasiv se v koši nachází, výsledkem je aktivní respektive pasivní úroková pozice. (Kašparovská a kol., 2006, s. 94) Pro řízení úrokového rizika jsou používány různé strategie. Agresivní strategie funguje na základě změn úrokových sazeb ke zvýšení úrokové marže, zatímco defenzivní strategie vychází z toho, že úroková marže je neměnná v závislosti na vzrůstu či poklesu úrokových sazeb. Další způsob, jakým se banky snaží toto riziko řídit, je změna struktury bilance banky. V tomto případě jde o to, aby jednotlivé položky aktiv a pasiv byly přibližně stejně citlivé na změny úrokových sazeb. Kromě zmíněných způsobů je banka schopna ovlivnit toto riziko prostřednictvím finančních derivátů (forvard, futures, swapy, úrokové opce). (Kašparovská a kol., 2006, s. 113) 11

12 2.3 Riziko likvidity Banka ztratí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými nebo nebude schopna financovat svá aktiva. 3 Toto riziko je pro bankovnictví klíčové. Pokud by nastala situace, že by banky potřebovaly klientům vyplatit finance jednorázově, není to možné, neboť dané peníze nemá banka v hotovosti ve své pokladně, ale pouze ve formách aktiv. Z tohoto faktu lze vyvodit, že banky hospodaří s cizími penězi. Banka tedy musí disponovat určitým množstvím likvidních prostředků a zároveň by měla počítat s odlivem finančních prostředků. Aby mohla být poptávka po likviditě uspokojena, banka může prodat cenné papíry nebo využít úvěr u jiné finanční instituce. Banky přijímají vklady od svých klientů a mění je na různé formy aktiv. Tato aktiva mají určitou dobu splatnosti a nějaký čas trvá, než se peníze vrátí. Právě v rozdílné době splatnosti aktiv a pasiv spočívá princip likvidity. V důsledku toho je banka neustále vystavena riziku, že klienti budou požadovat vyplacení svých financí, které má banka uložena v aktivech, kde je jejich splatnost několik let. (Kašparovská, 2006, s. 130) Rizikem likvidity se stává to, když banka operuje s takovými pasivy, která mají kratší splatnost než aktiva. V tomto případě je banka nucena prodat svá aktiva za nižší hodnotu než obvykle a vznikne ztráta. Česká národní banka může požadovat dodržování určitých pravidel likvidity, ale pravidla při řízení rizika likvidity nechává především na jednotlivých bankách. Každá banka se snaží dosáhnout co nejvyššího zisku, ale je nucena udržet likviditu. (Polouček, 2006, s. 290) 2.4 Kapitálové riziko Kapitálové riziko spočívá v tom, že výše závazků je větší než tržní hodnota veškerých aktiv. Banka musí udržovat určitou výši vlastního kapitálu, aby toto riziko bylo minimalizováno. Na základě tohoto výroku lze říci, že čím vyšší je vlastní kapitál banky, tím nižší je kapitálové riziko. Za toto riziko zodpovídají především akcionáři, 3 Dostupné z: 12

13 kteří tvoří výši kapitálového vybavení banky. Při řízení kapitálového rizika je nutné, aby finanční instituce stanovila výši kapitálu a také strukturu aktiv v závislosti na výnosnosti likvidity a rizika. Pro posouzení kapitálového rizika slouží ukazatel kapitálové přiměřenosti. 4 Na základě tohoto ukazatele jsou banky povinny dodržovat určitou výši kapitálu v závislosti na objemu a rizikovosti aktiv byly sjednoceny základní ukazatele přiměřenosti. Jedním z nejvýznamnějších je tzv. kapitálový standard, který byl zkonstruován Basilejským výborem bankovního dohledu a musí být respektován i zde v České republice. (Kašparovská, 2006, s. 46) 2.5 Tržní riziko Tržní riziko v sobě zahrnuje úrokové, akciové a měnové riziko. Toto riziko vyplývá z pohybu tržních cen finančních aktiv. Každá banka investuje do finančních aktiv, a pokud dojde k rychlým změnám cen těchto aktiv, bance tak mohou vzniknout ztráty. Často používanou metodou pro měření tržního rizika je metoda Value at risk (hodnota v risku). Podstatou této metody je výpočet maximální možné ztráty banky z hlediska obchodního portfolia za určité období. (Blažek, Uklein, 1997, s. 56) Value at risk je metoda, která vychází ze standardních metod měření rizika dle Basel I pravidel a jejich dodatků. Tato metoda je velmi oblíbená a používaná. Je snáze pochopitelná, umožňuje snadnou komunikaci s vedením společnosti i s prováděným dohledem. Metoda VaR je schopná zachytit rizika spojená s investováním do prakticky všech finančních dokumentů. Je používaná u měření dalších rizik, např. úvěrového. (Polouček, 2006, s. 318) Tržní cena je vždy závislá na úrovni úrokových sazeb. Faktory zvyšujícími tržní riziko jsou nestálost tržních cen, nedostatečná likvidita trhů, agresivní politika v oblasti kapitálových obchodů a investic. Faktory působící jako opozita jsou stabilní trhy, limity pro jednotlivá aktiva, limity koncentrace. (Navrátil a Vedlich, 1996, s. 20) 4 Kapitálová přiměřenost ukazatel bankovní činnosti, ukazuje vztah mezi skutečnou výší kapitálu banky a jeho požadovanou výší vhledem k rizikovosti bankovního portfolia (Kašparovská, 2006, s. 34). 13

14 2.6 Úvěrové riziko Úvěrové riziko nastává v případě, že klient nesplatí bance poskytnutý úvěr a neuhradí smluvený úrok. Nastat může tehdy, pokud klient nesplatí daný úrok a úvěr v dohodnuté lhůtě a v důsledku toho bance vzniká finanční ztráta. Zmíněné riziko vzniká z platební neschopnosti nebo z nevůle úvěrových dlužníků. Obecně je známo, že dlouhodobé úvěry jsou rizikovější než krátkodobé. Úvěrová rizika jsou spjata s některými klienty více než s jinými a trvají po celou dobu úvěrové vztahu. (Sekerka, 1998, s. 117) Příčiny tohoto rizika jsou rozděleny na interní, které vyplývají z vlastního rozhodnutí banky, a na externí, které jsou dány vývojem podmínek celého ekonomického a politického prostředí. Úvěrové riziko by se mělo posuzovat ze strany pravděpodobnosti, s jakou banka může očekávat nesplnění závazku druhou stranou, a také z hlediska tzv. inherentního rizika produktu 5, které udává výši ztráty pro banku, pokud nebude závazek splněn. (Dvořák, 1999, s. 417) K minimalizaci rizika nebo alespoň k omezení negativních důsledků banky používají různá opatření, prostředky a postupy, které jsou prosazovány v rámci úvěrové politiky, jinými slovy tzv. zajištění úvěrů. Bankovní opatření jsou dělena na globální a jednotlivá. Globální opatření si kladou za cíl zajistit existenci banky v důsledku finančních ztrát z poskytnutí úvěru. Úvěrové riziko patří k nejrozšířenějším rizikům. Stejně tak jeho řízení je velmi propracované a vyspělé vzhledem k ostatním rizikům. Aby byly banky schopny řídit toto riziko, používají určité postupy. Jako příklad uvedu prověřování klienta, přísliby úvěrů. (Kašparovská, 2006, s. 307) Banka pracuje se zdroji, které jsou určeny ke krytí ztrát z úvěrového rizika. Jedním z nich jsou opravné položky. Tento pojem charakterizuje položky, které si banka vytváří u úvěrových pohledávek, kde hrozí riziko nesplacení. Dále jsou to rezervy. Pro upřesnění mohou být rezervy řazeny do bankovních pasiv. Jsou tvořeny výší 5 Inherentní riziko produktu vyčísluje výši ztráty z obchodu a z čeho bance vznikne. 14

15 konkrétního procenta z celkových pohledávek. Tiché rezervy nejsou přímo uvedené v rozvaze. Pokud banka potřebuje odepsat nedobytnou pohledávku, aktivuje tiché rezervy. Další možností je rezervní fond, který funguje na principu rezerv, ale s tím rozdílem, že banka ho vytváří ze zisku po zdanění. Všechny tyto rezervy a opravné položky mají vliv na výši zisku banky a také na výši daní a z tohoto důvodu jsou státem omezovány. Banky v ČR mohou vytvářet 6 : rezervy na standardní pohledávky z úvěrů do výše 1% jejich průměrného stavu za zdaňovací období opravné položky ke klasifikovaným pohledávkám z úvěrů za zdaňovací období do výše: o 1% u sledovaných pohledávek o 5% u nestandardních pohledávek o 10% u pochybných pohledávek o 20% u ztrátových pohledávek (Dvořák, 1999, s. 418) Výše opravných položek nesmí přesáhnout 3% z průměrného stavu nepromlčených úvěrových pohledávek za zdaňovací období. (Šenkýřová a kol., 1998, s ) Nutností je sledovat složky každého úvěrového rizika. Na základě toho pak můžeme řídit úvěrové riziko. riziko nesplnění závazku druhou stranou zde působí riziko zákazníka a dále riziko země (tím jsou míněny ekonomické subjekty, které budou rušivými, či negativně působícími elementy), riziko transferu, riziko nedostatečné diverzifikace aktiv inherentní riziko produktu toto riziko je určeno výší ztráty, která vznikne jako důsledek neplnění závazku klientem, vyčísluje výši té ztráty 7 6 viz zákon č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění daně z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 7 POSPÍCHALOVÁ, Veronika. Řízení bankovních rizika a jejich dopad na bankovní sektor [online]. Pardubice, 2011 [cit ]. Dostupné z: https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39666/1/pospichalovav_rizenibankovnich_jc_20011.pdf. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. 15

16 2.7 Eliminace úvěrového rizika Pro eliminaci úvěrového rizika je důležitá bonita klientů. Nižším rizikem je poskytnout úvěr klientovi, který má pravidelný vysoký příjem, než klientovi, který je mladý, ukončil školu a nastoupil do prvního zaměstnání. O snížení úvěrového rizika by měli mít zájem i klienti, protože pokud banka dané riziko sníží, stane se stabilnějším. Poté bude moci klientům nabídnout bezpečnější uložení jejich finančních prostředků. 8 Pokud nastane taková situace, že úvěr je nenávratný, banka tuto situaci většinou řeší soudním vymáháním nebo vyhlášením konkurzního řízení. Úvěr může být zajištěn jak peněžně, tak nepeněžně. V případě nepeněžního zajištění do zástavy lze přijmout pouze věci nabyté zákonným způsobem. (Sekerka, 1998, s. 117) 8 BUČKOVÁ, Veronika. Úvěrové riziko bank se netýká pouze úvěrů. Finance.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 16

17 3 ÚVĚR PRO FYZICKÉ OSOBY - HYPOTÉKA Hypoteční úvěry jsou řazeny mezi bankovní úvěrové produkty a můžeme je považovat za jeden z klasických finančních zdrojů, který se využívá k výstavbě nemovitosti. V České republice bylo poskytování těchto úvěrů umožněno přijetím legislativních úprav, které vstoupily v platnost dnem 1. července Splacení zmíněného úvěru je zajištěno zástavním právem k nemovitosti. Hypoteční úvěr je vymezen na investice do nemovitostí. Česká právní úprava opatřena v novelizovaném zákoně č. 530/1990 Sb., tj. zákon o dluhopisech. Úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky, nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této, i rozestavěné, nebo jiné nemovitosti na území České republiky. (Jirásek a kol., 1998, s. 57) Existuje několik druhů záměrů, proč investovat do nemovitostí. Může se jednat o investování v podobě koupě nemovitosti nebo o investici výplatou dědických podílů jiných osob nebo splacení již dříve poskytnutého úvěru. Hypoteční úvěr může být zřízen pro koupi pozemku, na pořízení nemovitosti se záměrem bydlení, rekreace anebo se záměrem podnikání. Tento úvěr může být použit nejen k pořízení nové nemovitosti, ale také na opravu, rekonstrukci, či modernizaci nemovitosti. Jedná se o dlouhodobé úvěry s určitou dobou splatnosti, která se pohybuje od pěti do třiceti let. Zmíněné úvěry jsou financovány zdroji hlavně emisí hypotečních zástavních listů. Podkladem pro zřízení hypotéky je zástava v podobě zástavního práva k nemovitosti. Ručit lze několika nemovitostmi najednou tak, aby poměr mezi zastavenou nemovitostí a úvěrem byl výhodný pro obě strany. Tato zástava kryje věřitele v tom případě, pokud by dlužník nebyl schopen plnit podmínky stanovené úvěrem. Výše hypotečního úvěru nemůže překročit cenu nemovitosti, která je její zástavou. 9 9 KREJČÍ, Veronika. Hypoteční úvěr [online]. Brno, 2007 [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. 17

18 3.1 Hypoteční banky Pro vstup na trh hypotečních úvěrů musí tyto banky získat licence k vydávání hypotečních zástavních listů od centrální banky. Pokud banka licence získá, může být vedena pod názvem hypoteční banka. Principem hypoteční banky je vydávat hypoteční zástavní listy, prostřednictvím kterých získá prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. Jedničkou na trhu pro rok 2013 zůstala Hypoteční banka. Pro tento rok poskytla úvěry na bydlení v celkové výši 43 miliard korun Hypoteční úvěr právní hledisko Hypoteční úvěr jedná se o dlouhodobý bankovní úvěr, který je zajištěný zástavním právem k nemovitostem, tzv. hypotékou parlament ČR přijal zákon č. 84/1995 Sb. 11, tj. zákon o dluhopisech. Tímto zákonem byly upraveny základní instituty hypotečního bankovnictví, které jsou uskutečněny novelou pěti zákonů. Těžiště zmíněného zákona je v novele zákona o dluhopisech, kde jsou sepsány základní pojmy hypotečního bankovnictví. Přínosem této novely jsou fakta jako taková: hodnota zastavených nemovitostí je stanovována jako cena obvyklá majetkové hodnoty sloužící ke krytí jmenovité hodnoty HZL nesmí banka zastavit. (Jirásek a kol., 1998, s. 55) Podle stanovených zákonů jsou hypotéky úvěry, které jsou poskytované na investice do nemovitostí na území ČR. Dále splácení tohoto úvěru je zabezpečeno zástavním právem k této nebo k jiné nemovitosti ne na území ČR. (Jirásek a kol., 1998) 10 BUBÁK, Zdeněk. Jaké budou letos hypotéky? Rok 2013 byl mimořádný a asi neopakovatelný. Finparada [online] [cit ]. Dostupné z: aspx. 11 tímto zákonem došlo k úpravě základních institutů hypotečního bankovnictví, které jsou představovány novelou pěti zákonů. (zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech; zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník; zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání; zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád; zákon č. 21/1992 Sb., o bankách). 18

19 3.3 Standardy při poskytování HÚ Hypoteční úvěr je účelový. Může být tedy použit na financování koupě nemovitosti, financování koupě podílu nemovitosti za účelem dědických nároků, financování rekonstrukce, modernizace a také opravy nemovitosti, výstavbu, přístavbu, vestavbu a nástavbu. Tento úvěr je určen pouze pro nemovitosti. Úvěr musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, tzv. hypotékou. Podmínkou je, že nemovitost musí být na území ČR, musí být evidována v katastru nemovitostí. Zajistit hypoteční úvěr je možné: stavebním pozemkem rodinným domem bytovým domem bytem vlastním chalupou, chatou, objektem pro výrobu skladování, objektem pro dopravu, rozvoj energií (Jirásek a kol., 1998, s. 57) Hypoteční úvěr bývá nejčastěji dlouhodobý. Maximální doba splatnosti tohoto úvěru v ČR je 30 let. Kromě úvěru dlouhodobého existuje i úvěr krátkodobý, tzn. s délkou splatnosti do 1 roku, nebo jako střednědobý, tzn. s délkou splatnosti od 1 roku do 4 let. Hypoteční úvěr mohou získat fyzické i právnické osoby. Důležitou podmínkou pro fyzické osoby je jejich trvalý pobyt na území ČR. Klient musí být dále způsobilý k právním úkonům, musí být schopný požadovaný úvěr zajistit hypotékou, musí vykázat úvěrovou způsobilost. Při poskytování hypotečního úvěru banky považují za zvýšené riziko fyzických osob nestabilitu zaměstnání, neobyčejný životní styl. Hypoteční úvěr je amortizovatelný, lze ho splácet pravidelnými splátkami. Hypoteční úvěr je možné čerpat jednorázově nebo postupně. Nejčastěji bývá čerpán v průběhu stavby. (Jirásek a kol., 1998) 19

20 3.3.1 Úroková sazba U hypotečního úvěru bývá úroková sazba relativně nízká ve srovnání s jinými typy bankovních úvěrů. Panuje zde poměrně nízká rizikovost. Nemovitosti a domy jsou jednou z nejlepších záruk, které klienti bankám poskytují. Platí pravidlo čím je úvěrový obchod pro banku rizikovější, tím je vyšší úroková sazba. (Jirásek a kol., 1998, s. 59) Na úvod je zcela nezbytné vymezit pojmy úrok, úroková sazba. Úrok je částka peněz, kterou platí dlužník věřiteli za poskytnutí úvěru a která bývá vyjádřena prostřednictvím úrokové sazby (vyjádřena v procentech za určité období). Úrok je úměrný výši půjčené částky, době její splatnosti a úrokové sazbě. Úrokovou sazbu rozlišujeme pevnou (stanovená pevnými procenty) nebo pohyblivou. Banky často využívají pohyblivé úrokové sazby z toho důvodu, že jsou schopny pružněji reagovat na vývoj ceny peněz na finančních trzích. Úrokové sazby jsou ovlivněny následujícími faktory: právním prostředím všeobecnými ekonomickými podmínkami např. výše inflace, hospodářský růst konkurence banky se navzájem sledují a stanovují tak úrokové sazby výší nákladů banky cílem, finanční pozicí banky charakterem konkrétního úvěrového obchodu 12 Rok 2012 nebyl pro ČR zrovna příznivý. Došlo k poklesu české ekonomiky, který se v průběhu roku stále prohluboval. Hodnota HDP se snížila a velký propad nastal u spotřeby českých domácností. Všechny tyto nepříznivé faktory ovlivňují bankovní sektor. 13 Z níže uvedené tabulky 1 je patrné, že úrokové sazby jsou velmi proměnlivé, neustále se mění. Od roku 2010 úrokové sazby nadále klesají. V roce 2012 nastal určitý zlom, kdy obecně úrokové sazby rapidně klesly, a s tím souvisí i vyšší počet 12 KREJČÍ, Veronika. Hypoteční úvěr [online]. Brno, 2007 [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 13 Vývoj ekonomiky České republiky v roce In: Český statistický úřad [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 poskytovaných hypoték. Aktuálně míry úrokové sazby se mění pouze v řádech desetin či setin. Obrázek 1 - Vývoj úrokových sazeb od roku Proměnlivost úrokových sazeb z hlediska doby fixace znázorňuje tabulka 2. V níže uvedené tabulce 2 je zobrazen aktuální přehled úrokových sazeb jednotlivých bank. Z tabulky 2 je patrné, že úrokové sazby s jednoletou a tříletou fixací jsou nejvýhodnější u mbank, zatímco pětiletá fixace u LBBW bank, kde činí úroková sazba pouze 2,79 procent, je méně výhodná HRUŠKOVÁ, Monika. Nejnižší objemy a počty za poslední tři roky. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 15 HRUŠKOVÁ, Monika. Přehled aktuálních úrokových sazeb u hypoték. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 Obrázek 2 - Úrokové sazby podle doby fixace Hypoteční zástavní listy Jedná se o dluhopisy, které jsou poskytované hypotečními bankami za účelem získání finančních prostředků na poskytnutí hypotečních úvěrů. Pro správné krytí jmenovité (určité) hodnoty hypotečních zástavních listů mohou být použity pouze pohledávky z hypotečních úvěrů, které nepřevyšují 70% zastavených nemovitostí. 17 Hypoteční zástavní listy patří mezi dluhové cenné papíry, prostřednictvím nichž se zavazuje jejich vydavatel kupci, že po uplynutí smluvené doby mu zpět vyplatí sumu, kterou do nich investoval. Tyto hypoteční zástavní listy mohou vydávat pouze vybrané bankovní instituce se zvláštní licencí. HZL jsou vydávány od roku 1996 a jejich objem roste. Vrcholu dosáhly v roce 2007 a objem HZL roste tehdy, když hypoteční trh začne sílit. Nicméně poté objem HZL se nadále snižoval a do budoucna se nejspíše objem HZL zvyšovat nebude. HZL jsou závislé na pravidlech Basel III. Implementace Basel III byla očekávaná v roce 2013, v úplnou platnost by měla přijít až v roce V níže 16 HRUŠKOVÁ, Monika. Přehled aktuálních úrokových sazeb u hypoték. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 17 Dostupné z: 22

23 uvedeném obrázku jsou ilustrovány emitenti HZL v České republice. Je zřejmé, že od samého začátku (1996) je největším emitentem v České republice Hypoteční banka. 18 Obrázek 3 - Podíl vydaných HZL Bonita klienta Při poskytování hypotečního úvěru je důležité zjistit úvěruschopnost klienta. Pro konkrétní banku je nezbytné prověřit schopnost klienta splácet úvěr. Klient své skutečné měsíční příjmy musí prokázat potvrzením zaměstnavatele o výši průměrných příjmů. Do příjmů se kromě pravidelných měsíčních příjmů ze závislé činnosti počítají i příjmy z vedlejší činnosti nebo pronájmu nemovitosti. Příjmy manželů se vždy posuzují jako celek. Je nutné všechny příjmy doložit. Příjmy ze zaměstnání klient snadno doloží potvrzením příjmu od zaměstnavatele. Doba, za kterou se příjem prokazuje, je u jednotlivých bank individuální. Dále klient dokládá výplatní pásky, nebo výpisy z účtu. Pokud klient podniká, musí bance předložit daňové přiznání za dva uplynulé roky, poté musí doložit oprávnění k podnikání (živnostenský list ) a doklady o bezdlužnosti. Banka může požadovat i účetní uzávěrky, účetní výkazy. Do celkového příjmu, ze kterého bude počítána výše hypotečního úvěru, spadají i vedlejší 18 THON, Jindřich. Proč jsou emise hypotečních zástavních listů v útlumu?. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 19 THON, Jindřich. Proč jsou emise hypotečních zástavních listů v útlumu?. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 23

24 příjmy, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, různé důchody a renty, výživné (Jirásek a kol., 1998) Výpočet splátky hypotečního úvěru Pro výpočet splátky hypotečního úvěru existuje následující vzorec: S splátka HU výše hypotečního úvěru n doba splatnosti v letech i úroková míra Hypoteční úvěr - realizace Od v ČR poskytovaly hypoteční úvěry čtyři banky: Česká spořitelna, a.s., Českomoravská hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., Vereinsbank CZ. Všechny tyto banky měly uzavřenou smlouvu o zprostředkování státní finanční podpory s MF ČR a MH ČR. V letech 1996 a 1997 se počet bankovních institucí rozšířil a získaly od ČNB oprávnění vydávat HZL. Všechny tyto banky dodržují zákonem stanovenou maximální výši 70% ceny nemovitosti. Všechny banky poskytují u hypotečních úvěrů pevnou úrokovou sazbu a její výši garantují. (Jirásek a kol., 1998, s. 66) V současné době počet bank poskytujících hypoteční úvěry vzrostl. Jedna z největších hypotečních bank je Hypoteční banka, jejím velkým konkurentem je Česká spořitelna, která vyhrála v soutěži banka roku pro rok TRNKOVÁ, Lucie. Perspektivy vývoje hypotečních bank vybraných evropských zemí [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Bankovní institut vysoká škola, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví. 24

25 3.4.1 Typy hypotečních úvěrů Banky nabízejí různé varianty hypotečních úvěrů, které jsou vhodné pro různé skupiny obyvatelstva. Tímto způsobem jsou klientům nabídnuty různé typy hypotéky, které jsou pro ně nejvýhodnější. Nejčastější členění je takové, ve kterém lze rozlišit hypotéky na účelové a neúčelové. Účelové hypotéky jsou poskytovány pouze na investování do nemovitosti a do různého typu bydlení, zatímco neúčelové hypoteční úvěry mohou být použity na cokoliv, ale jejich úroková sazba bývá vyšší. V některých případech může být kombinována účelová hypotéka s neúčelovou hypotékou. 21 Dalším kritériem, podle kterého lze rozdělit hypotéky, je výše úvěru vzhledem k zastavené hodnotě nemovitosti. Nejčastěji banky poskytují hypotéky do 70%, 85% a 100% hodnoty zastavené nemovitosti. 22 Stejně tak dělíme hypotéky také podle způsobu splácení. Jednou z možností je anuitní způsob splácení, v němž klient splácí po celou dobu trvání úvěru stejnou výši splátky, zatímco progresivní typ splácení je charakteristický tím, že na začátku jsou měsíční splátky nižší a postupně se zvyšují. Opakem progresivního způsobu splácení je tzv. degresivní způsob, který funguje na principu postupně se snižujících splátek. Existuje nespočet kritérií, podle kterých lze hypoteční úvěr členit: pro koho je hypoteční úvěr určen občan či podnikatelé, obce a města podle doby fixace úrokové sazby podle doby splatnosti KREJČÍ, Veronika. Hypoteční úvěr [online]. Brno, 2007 [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. 22 Typy hypoték. Hypotéky [online] [cit ]. Dostupné z: 23 KREJČÍ, Veronika. Hypoteční úvěr [online]. Brno, 2007 [cit ]. Dostupné z: Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta 25

26 Hypoteční úvěry se mohou lišit podle doby splatnosti. Nejpoužívanější členění hypotečních úvěrů je podle zaměření, např. úvěr pro bydlení fyzických osob (rodin), úvěr pro podnikání a komunální úvěry poskytované obcím. Obecně je dáno zákonem, že maximálně možný podíl hypotečního úvěru na hodnotě zastavené nemovitosti je stanoven na 70% obvyklé ceny zastavené nemovitosti. V případě, že klient má dostatečně velké příjmy, ale není schopen pokrýt zbývajících 30 % ceny, existuje jisté východisko z tohoto problému, jímž jsou tzv. doplňkové úvěry. Tyto úvěry jsou poskytovány nejčastěji do 20% ceny obvyklé nemovitosti. Tento postup zvyšuje míru rizikovosti při úvěrování. (Bardová, Opltová, Pavelka,, 1997, s.15) Hypoteční banky poskytují i možnosti, jako je ručení třetí osobou či zástavní právo k pohledávkám klienta. Velmi často dochází k situaci, kdy se jedná o úvěr na výstavbu nové nemovitosti, která ještě neexistuje. Z toho vyplývá, že nemůžeme ručit něčím, co není. V tomto případě se využívá tzv. investiční, stavební úvěr. Během výstavby je použit stavební úvěr, který pokrývá tuto dobu, a po skončení se stavební úvěr splatí úvěrem hypotečním. (Syrový, 2001) Postupy při poskytování hypotečních úvěrů Banky při poskytování hypotečních úvěrů pracují s různými postupy. Na základě těchto postupů a jednání vzhledem ke klientovi si člověk může zvolit banku, která mu vyhovuje nejvíce. Po předložení základních materiálů klientem banka stanoví možnost poskytnutí úvěru klientovi. Pokud jsou jeho příjmy dostatečně vysoké, je klient vyzván k tomu, aby si nechal vypracovat odhad ceny nemovitosti. Jednotlivé banky požadují po klientovi většinou čtený rozsah dokumentů, které musí klient doložit. Jedná se o tyto dokumenty: dotazník s údaji o klientovi doklad totožnosti výpis z katastru nemovitostí na nemovitost, která má být zastavena, ne starší než 3 měsíce geometrický plán nemovitosti, ne starší než 3 měsíce 26

27 nabývací titul nemovitosti kupní smlouva při financování nákupu nemovitosti popis nemovitosti s fotografiemi a propočet výnosů u pronajatých nemovitostí doklady o výnosech pronajaté nemovitosti projektová dokumentace ke stavebnímu povolení stavební povolení při financování výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti smlouva o dodávkách prací s dodavateli sestavení rozpočtových nákladů stavby a časového plánu jejich čerpání v případě výstavby a rekonstrukce nemovitosti potvrzení zaměstnavatele o příjmech ze závislé činnosti nebo daňové přiznání potvrzené FÚ pojistná smlouva o pojištění zastavené nemovitosti proti živelním rizikům úvěrová smlouva s bankou, anebo smlouva o půjčce s fyzickou osobou notářský zápis, případně rozhodnutí soudu o rozdělení bezpodílového spoluvlastnictví manželů výkaz o majetku a závazcích pouze podnikatelé vedoucí jednoduché účetnictví výkaz o příjmech a výdajích pouze podnikatelé vedoucí jednoduché účetnictví účetní rozvaha pouze podnikatelé výkaz zisků a ztrát pouze podnikatelé oceňovací posudek k nemovitosti doklad o zaplacení odměny odhadci nemovitostí doklad o doložení bankovního konta, na které budou uvolněny finance a ze kterého bude prováděno splácení úvěru plné moci při pověření zastupováním písemné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti vyjadřující souhlas se vkladem zástavního práva (Jirásek a kol., 1998, str., 68-69) 3.5 Zajištění hypotečních úvěrů Hypoteční úvěry, jak už bylo řečeno, jsou nejčastěji dlouhodobé, proto je nutné, aby splácení úvěrů bylo zajištěno ještě jinými způsoby. Vyskytuje se celá řada způsobů, 27

28 jak hypoteční úvěr zajistit. Jednou z možností je zástavní právo k nemovitosti ve prospěch úvěrující banky. Klient má možnost využít ručení třetí osobou a zástavní právo k pohledávce nebo k cennému papíru ve prospěch úvěrující banky. Předchozí kapitoly věnují pozornost problematice bankovních rizik, která jsou přítomna v průběhu poskytování úvěrů. Podstatná rizika jsou i taková, která ohrožují přímo nás. Tím je myšleno riziko přírodní katastrofy či riziko nemoci nebo dokonce úmrtí. Těmito elementy může být ohroženo splácení hypotečního úvěru. Tato rizika nelze předpovídat a nijak ovlivnit. Nicméně v lidských silách je určitým způsobem zajistit příjem, protože bez příjmů nelze splácet úvěr. Jednou z možností, jak zajistit poskytnutý úvěr, je pojištění. To znamená, že bychom pořizovanou nemovitost měli také pojistit. V případě, že ručíme zastavenou nemovitostí, jsme povinni nemovitost pojistit. (Syrový, 2001) Z tohoto důvodu pojišťovny nabízejí tzv. kapitálové životní pojištění k hypotečním úvěrům. Tento pokus byl realizován v minulých letech, ale nebyl úspěšný. Jedním z důvodů bylo vyšší měsíční finanční zatížení při splácení. Tato kombinace úvěrů a pojištění nebyla pro klienty tolik výhodná. (Syrový, 2001) 28

29 4 VYMEZENÍ ZPŮSOBŮ, JAKÝMI SE BANKY SNAŽÍ MINIMALIZOVAT RIZIKA PŘI POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE V dnešní době jsou banky mnohem opatrnější při poskytování úvěrů, a proto v důsledku toho úvěry nejsou poskytovány všem, kteří o něj požádají. Banka stále více prověřuje bonitu klienta a další náležitosti, které jsou nezbytné pro poskytnutí úvěru. Dalším činitelem, který se podílel na zvýšení opatrnosti při poskytování úvěru, se stala ČNB, která zpřísnila pravidla v této problematice. Prostřednictvím různých opatření, kterými Česká národní banka disponuje, se snaží předejít negativním dopadům špatného hospodaření jednotlivých bank. Velmi důležitým faktorem je to, aby banka s největší přesností ohodnotila riziko návratnosti úvěrové transakce a také kvalitu klienta, se kterým spolupracuje. Na základě těchto skutečností je důležité i správně určit zajištění. K minimalizaci rizik jsou používány různé postupy a prostředky. Jedním z nich je diverzifikace úvěrů, zajištění úvěrů. Činnost obchodních bank v České republice je řízena několika právními dokumenty, kterými jsou zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, dále činnost hypotečních bank je regulována zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, nicméně při poskytování úvěrů hraje důležitou roli právě Česká národní banka. Jednotlivé banky jsou povinny respektovat požadavky centrální banky. Ve druhé kapitole byla teoreticky vymezena jednotlivá rizika, která při poskytování úvěrů mohou nastat a která se navzájem prolínají. Pokusím se vyhodnotit závažnost těchto rizik. 4.1 Zajištění úvěru Další způsob, jakým se banka snaží minimalizovat riziko, je už zmíněné zajištění úvěru. Nástroje zajištění úvěru: prověřování bonity klienta limitování výše úvěru pro jednotlivé klienty diverzifikace rizika 29

30 kontrola úvěrového subjektu a objektu K zajištění úvěru banky velmi výrazně používají zastavení nemovitostí a věcí movitých, dále ručení (nejčastěji třetí osobou). Zástavní právo se vztahuje k různým instrumentům: zástavní právo k nemovitosti zástavní právo k věci movité zástavní právo k pohledávce zástavní právo k cenným papírům zástavní právo k depozitní směnce zástavní právo k obchodnímu podílu zajišťovací převod práva ručení, bankovní záruka, krycí blankosměnka 24 Další možností sloužící k řízení rizik je pojištění proti možným rizikům. Banka se chrání před situací, kdy by mohlo dojít k neočekávaným událostem a kdy by mohla být ohrožena platební způsobilost klienta. Pojištění lze uplatnit v případě zahraničních úvěrových pohledávek, jejichž prostřednictvím a politická. je možné snížit rizika měnová 4.2 Úvěrové riziko V roce 2012 zůstal český finanční sektor odolný vůči vnějším rizikům. Jedním z hlavních rizikových scénářů pro českou ekonomiku byl dlouhodobější propad ekonomické aktivity. Zejména pro bankovní sektor se jedná o nárůst úvěrových ztrát a pokles schopnosti vytvářet výnosy k jejich krytí. Ekonomika se nevyvíjela příznivě, 24 SKOVAJSA, Radek. Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky [online]. Brno, 2011 [cit ]. Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/3553/diplomkaradek-skovajsa-final.pdf?sequence=1. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská. 30

31 ale i přesto došlo ke snížení podílu úvěrů v selhání. Pro rok 2012 se situace příliš nezměnila, došlo jen k nepatrnému zvýšení a nadále stagnuje. Na růst úvěrového rizika mají vliv další aspekty. Je jím výše cen nemovitostí ve vztahu k výši hrubých mezd, dále nezaměstnanost, která v roce 2012 mírně vzrostla. ČNB předpovídala pro rok 2013 stejný průběh a počítala s tím, že nezaměstnanost se stane hlavním zdrojem rizik v sekci domácností. Nicméně došlo k mírnému zlepšení. Ceny nemovitostí od roku 2008 výrazně klesly a celkově se pokles cen nemovitostí pro rok 2012 znatelně prohloubil. Kromě poklesu cen nemovitostí klesly i úrokové sazby. Mohli bychom také říci, že spotřebitelské úvěry jsou mnohem rizikovější než samotné hypotéky. Podíl úvěru v selhání pro úvěry na bydlení měl k hodnotu 3,5%, u spotřebitelských úvěrů činil 12,4% 25 Existují různé indikátory, které mohou předvídat problémy se splácením úvěru. Jedním z nich je vzdělání hlavy domácnosti, stejně tak věk hlavy domácnosti. Velmi riziková skupina jsou lidé ve věku 25 let, ale jejich podíl na celkovém počtu domácností s úvěrem je nízký. Úvěrové riziko je jedno z nejrozsáhlejších, proto se mu věnuje zvýšená pozornost. Je velké množství způsobů, jak toto riziko eliminovat. Velmi důležitým krokem pro snížení úvěrového rizika je důkladné prověření bonity klienta. Banka by měla získat co nejvíce informací o klientovi, především o jeho příjmech. Na trhu hypotečních úvěrů jsou nabízeny i hypotéky bez doložení příjmů, které mají vyšší úrokové sazby. Jako další nástroj pro eliminaci rizika jsou tzv. úvěrové registry shromažďující informace o klientech. Banky doporučují svým klientům pojištění jejich úvěrů. Funkcí pojištění je pokrýt rizika smrti, invalidity, ztráty zaměstnání. Jak už bylo řečeno, velký vliv má samotná Česká národní banka, která stanovuje podmínky, jimiž se obchodní banky musí řídit. Zmíněný zákon o dluhopisech stanovuje jakési zajištění hypotečního úvěru Trhy aktiv. ČNB [online]. 2012/2013 [cit ]. Dostupné z: 26 NĚMEC, Petr. Rizikové úvěry [online]. Praha, 2009 [cit ]. Dostupné z: Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha, Katedra managementu firem a institucí 31

32 4.2.1 Registry úvěrů nový nástroj pro řízení úvěrového rizika Úvěrové registry jsou jedním z faktorů, jejichž prostřednictvím se banky mohou chránit před špatnými klienty. Jedná se o jakési systémy, které shromažďují informace o klientech jednotlivých bank. Tyto registry jsou pro banku spolehlivým nástrojem k řízení úvěrového rizika. Registry poskytují informace o bonitě, platební schopnosti klientů, kromě toho je pro banku nezbytná i úvěrová historie klienta. Úvěrové registry by měly zamezit těmto rizikům: riziko předlužení (klient je zadlužen u více bank) bude ke splácení úvěrů užívat nové úvěry klient se špatnou minulostí bude čerpat úvěr u jiné banky 27 Úvěrové registry bychom mohli rozlišit na Bankovní registr klientských informací a na Centrální registr. První uvedený registr poskytuje pozitivní i negativní informace o klientech. Eviduje bonitu a úvěruschopnost klientů fyzických osob. V pořadí druhý uvedený Centrální registr se vyznačuje tím, že jeho garantem je ČNB. Dalším registrem působícím v České republice je Nebankovní registr klientských informací Úrokové riziko Banky jsou vystaveny úrokovému riziku proto, že úrokové sazby jsou proměnné. Pokud dojde k poklesu úrokových sazeb, v závislosti na tom dojde ke snížení splátek hypotečních úvěrů a z toho vyplývá i nižší hospodářský výsledek banky. Banky vedou neustále konkurenční boj, neustále se předhánějí a snaží se nalákat co nejvíce klientů. Finanční instituce mohou ovlivnit výši úrokových sazeb. Jedním ze způsobů, jak snížit 27 SKOVAJSA, Radek. Minimalizace rizik úvěrového rozhodovacího procesu banky [online]. Brno, 2011 [cit ]. Dostupné z: https://dspace.vutbr.cz/xmlui/bitstream/handle/11012/3553/diplomkaradek-skovajsa-final.pdf?sequence=1. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská 28 POSPÍCHALOVÁ, Veronika. Řízení bankovních rizika a jejich dopad na bankovní sektor [online]. Pardubice, 2011 [cit ]. Dostupné z: https://dspace.upce.cz/bitstream/10195/39666/1/pospichalovav_rizenibankovnich_jc_20011.pdf. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. 32

33 úrokové sazby, je snížení bankovní marže úrokové sazby. Čím nižší jsou úrokové sazby, tím vyšší je poptávka po hypotékách. V kompetenci České národní banky je regulovat výši úrokových sazeb v rámci monetární politiky. Úrokové sazby mohou být fixovány na určitou dobu. Velmi často bývají využívány hypoteční úvěry s dobou fixací na 3, 5, 10 či 15 let. Úvěry s dlouholetou fixací jsou velmi populární v České republice. Je jasné, že úrokové riziko se zvyšuje z úvěrů s úrokovou sazbou zafixovanou na delší dobu. Stejně tak pokud se jedná o úvěr s dlouholetou fixací úrokové sazby, banka má zajištěný konstantní výnos, nicméně může pocítit klesající zisky. (Vejmelková, 2010) Na níže uvedeném obrázku je znázorněn velký pokles hodnoty úrokové sazby od roku Rok 2008 a 2009 byly vrcholem pro růst hodnot úrokových sazeb. V tomto období ČR procházela velmi složitým obdobím z důvodu ekonomické krize. Od těchto krizových let úrokové sazby rapidně klesly. Pokud bychom nastínili vývoj úrokových sazeb v posledních dvou letech, tak je tomu tak, že hodnoty úrokové sazby se mění minimálně, každý měsíc buď stoupají, či klesají, ale v řádech desetin či setin. Prognózy tvrdí, že základní úroková sazba se nebude nikterak měnit a zůstane na relativně nízké úrovni. 29 Obrázek 4 Vývoj úrokových sazeb od roku HRUŠKOVÁ, Monika. Přehled aktuálních úrokových sazeb u hypoték. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 30 HRUŠKOVÁ, Monika. Hypoteční trh se zastavil. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 33

34 Úrokové riziko lze eliminovat nástroji, jako jsou úrokové swapy, forvardy, opce, či termínové obchody. 4.4 Riziko likvidity Riziko likvidity nastane ve chvíli, kdy banka nebude mít dostatek finančních prostředků ke splacení svých závazků. Hypoteční banky mohou poskytovat i předčasný odkup hypotečních zástavních listů. Krize likvidity může být vyvolána odkupem většího množství HZL, stejně tak likvidita může být ohrožena zvyšující se mírou nesplacených hypotečních úvěrů. Riziko likvidity je úzce spjaté s úvěrovým rizikem. V případě, že klienti nebudou schopni splácet své úvěry, poroste riziko likvidity a v důsledku toho banka nebude schopna vyplácet pohledávky držitelům HZL. Hypoteční úvěry jsou ve většině případů jištěny zástavou nemovitostí. Pokud se banka ocitne v situaci, kdy nastane problém s likviditou, banka se v každém případě bude snažit nemovitost prodat i přes to, že ji prodá pod její tržní cenou, což znamená značnou ztrátu. Úroveň kapitálové přiměřenosti je vysoká, stejně tak opravných položek je dostatek, proto můžeme říci, že v České republice je riziko likvidity u hypotečních bank relativně nízké. Většinu aktiv hypotečních bank tvoří pohledávky vůči klientům, zatímco u pasiv jsou to závazky vůči bance. V posledních dvou letech došlo k nárůstu objemu klientských vkladů, a právě proto se banky potýkají s přebytkem likvidity, snaží se tedy hledat umístění pro tyto volné prostředky. Hypotéky jsou jedním z ideálních míst, kam je možné tyto prostředky umístit kvůli jejich nízké rizikovost a také růstovému potenciálu. (Kašparovská, 2006, s. 53) Způsoby, kterými lze riziko likvidity eliminovat, je celá řada. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro zajištění likvidity je úvěr od jiné obchodní banky. Úroková sazba PRIBOR platí pro úvěry na mezibankovním trhu. Banky také mohou využít úvěr poskytovaný centrální bankou, která se snaží likviditu řídit a tímto způsobem zajistit. Jak už bylo řečeno, český bankovní trh se potýká s přebytkem likvidity, a proto není tento úvěr tolik využíván. Nedostatek likvidity může zničit existenci jednotlivých bank a také může ovlivnit stabilitu bankovního sektoru. Proto byl v České republice vybudován tzv. Fond pojištění vkladů. Tento fond je upravený 34

35 zákonem a banky jsou povinny odvádět 0,1% všech pojištěných vkladů ročně. Tímto prostředkem se snižuje nejistota klienta jím vložených finančních prostředků. 31 Centrální banka se tedy snaží regulovat riziko likvidity prostřednictvím poskytnutí úvěru jednotlivým bankám, a chrání tak bankovní systém, aby nedošlo k přenesení nedostatku likvidity na ostatní banky. Dále ČNB vydala určitá pravidla likvidity, kterými se snaží eliminovat toto riziko. 4.5 Měnové riziko Měnové riziko je takové riziko, které vzniká ztrátou z důvodu změny měnových kurzů. Prostřednictvím těchto změn mohou banky dosáhnout zisku nebo naopak ztrát. O zisku nebo ztrátě rozhoduje struktura aktiv a pasiv určité banky. Měnové kurzy se neustále mění, jejich vývoj je nepředvídatelný. V České republice jsou hypoteční úvěry nejčastěji poskytovány občanům a cizincům s trvalým pobytem v ČR, většina úvěrů je tak poskytována v českých korunách. Měnové riziko hrozí nejen u hypotečních úvěrů, ale také u transakcí v cizích měnách nebo v obchodování na mezibankovním trhu. Vývoj na měnových trzích je rozporuplný. V některých případech by se dalo mluvit o tzv. měnových válkách. Růst české ekonomiky je tažen na úkor prohlubování se dluhu. Nejenom v ČR, ale i v celé Evropě či v USA dochází k velmi rychlému zadlužování veřejného sektoru. Existují pouze dvě cesty, kterými je možné zamezit dalšímu průběhu zadlužení. Jednou z nich je vyšší inflace, nebo země přiznají, že dluh nedokážou splatit, a vyhlásí bankrot. Druhá varianta je velmi nepravděpodobná. Centrální banky mnoha zemí se snažily oslabit domácí měnu, aby podpořily ostatní exportéry. Stejně tak se zachovala ČNB, která oslabila českou korunu vůči ostatním hlavním měnám. V roce 2013 kurz koruny oslabil vůči euru o 9 procent Dostupné z: dohled/bankovni dohled/postaveni- _bd/bank_regulace_dohled/pojisteni_vkladu.html 32 TAXLER, Jan. Měny - bilancování roku 2013 a výhled na rok Finez investment management [online] [cit ]. Dostupné z: 35

36 Obrázek 5 Vývoj kurzu eura k české koruně 33 Banky pro snížení měnového rizika velmi často využívají finanční deriváty. Jedním z těchto derivátů je měnový forvard, kterým se banky snaží zajistit proti poklesu či vzestupu měnového kurzu. Stejně tak fungují i měnové swapy, a to na základě toho, že banka nakoupí od druhé strany určité množství cizí měny za českou. Obě měny si vymění za kurz, který je stanoven předem. Pokud dojde ke znehodnocení měny, tedy k poklesu kurzu, banka se snaží snížit měnové riziko tím, že jí vznikne zisk z termínového kontraktu. Kromě měnových swapů banky využívají i swapy devizové. Banka prodá druhé straně cizí měnu za koruny při uzavření kontraktu. V neposlední řadě může banka použít tzv. opce, kterými se snaží zajistit proti vzestupu měnového kurzu. Cizí měna se stala podkladovým aktivem. Pokud banka prodá kupní opci, tímto způsobem se zajistí. Druhé straně byla prodána možnost nakoupit cizí měnu za předem dohodnutý kurz v předem stanoveném termínu a banka tak získá opční prémii. V případě toho, že měnový kurz klesne pod kurz, který je stanovený předem, opční prémie pravděpodobně zůstane bance a zmírní ztrátu, která vznikne z tohoto 33 TAXLER, Jan. Měny - bilancování roku 2013 a výhled na rok Finez investment management [online] [cit ]. Dostupné z: 36

37 úvěrového obchodu. Česká národní banka se snaží regulovat měnové riziko. Stanovuje určité limity pro jednotlivé měny Tržní riziko Banky jsou vystaveny tržnímu riziku tehdy, pokud hrozí změny tržních cen, úrokových sazeb či kurzů. Riziko ztráty hrozí v případě, kdy dojde k poklesu cen nemovitostí zajišťujících hypoteční úvěr. Jestliže dojde k tomu, že klienti nebudou schopni splácet své úvěry, banka použije k pokrytí úvěrů zastavenou nemovitost. Tuto se bude snažit za každou cenu prodat, a pokud tržní ceny nemovitostí klesnou, bance tím vznikne ztráta.( Vejmelková, 2010) Tržní riziko u hypotečních úvěrů souvisí s úvěrovým rizikem. V České republice jsou nastavená přísná pravidla pro poskytování hypotečního úvěru s cílem minimalizovat tržní rizika. (Vejmelková, 2010) Maximální výše hypotečního úvěru je stanovena na základě tržní hodnoty nemovitosti. Tímto způsobem se banka snaží minimalizovat zmíněné riziko. V zásadě výše hypotečního úvěru bývá nižší než hodnota zastavené nemovitosti, banka se tak brání proti poklesu cen nemovitosti a v případě problémové pohledávky zastavenou nemovitost prodá. Banka se také chrání tím, že získá dostatečné informace o nemovitosti, které by později mohly být příčinou snížení její tržní ceny Kapitálové riziko Banka by měla udržovat určitou výši vlastního kapitálu, aby bylo kapitálové riziko co nejmenší. Platí tedy, že čím vyšší je vlastní kapitál, tím nižší je riziko. Při řízení tohoto rizika je cílem banky dosáhnout vhodné výše vlastního kapitálu k pokrytí ztrát z finančních operací banky. 34 Finanční sektor-finanční stabilita. ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_ /fs_ _4_financni_sektor.pdf 35 Finanční sektor-finanční stabilita. ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_ /fs_ _4_financni_sektor.pdf 37

38 Obecně platí, že čím větší objem hypotečních úvěrů je poskytnut, tím vyšší by měl být vlastní kapitál hypoteční banky. Z toho vyplývá, že pokud objemy obchodů hypotečních bank porostou, zvýší se jejich vlastní kapitál a na základě toho se začne navyšovat základní kapitál. (Vejmelková, 2010) Obrázek 6 - Objem poskytnutých hypotečních úvěrů v letech Ukazatelem kapitálového rizika je kapitálová přiměřenost. Obecně lze říci, že čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím nižší je kapitálové riziko. Pokud je hodnota kapitálové přiměřenosti vysoká, snižuje zisk a způsobuje omezení pro banku. (Vejmelková, 2010) Aby mohlo být kapitálové riziko eliminováno, je nutné, aby banka udržovala dostatečnou výši vlastního kapitálu vůči rizikovým aktivům banky. Zákon o bankách udává minimální výši kapitálové přiměřenosti. Stejně tak centrální banka stanovuje minimální výši vlastního kapitálu Vlastní zpracování Dostupné z:http://www.bankovnipoplatky.com/banky-proveruji-riziko-priposkytovani-hypotek-wwwihnedcz-3710.html 37 Trhy aktiv. ČNB [online]. 2011/2013 [cit ]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_ /fs_ _trhy_aktiv.pdf 38

39 4.8 Minimalizace rizika u konkrétního případu Na níže uvedeném příkladu bych chtěla nastínit úsilí banky o maximální ošetření rizika při poskytnutí hypotečního úvěru Metodika Následný popis metodiky je praktikovaný v bance ČSOB. Používaná metodika se liší z hlediska subjektů. Banka rozlišuje klienta stávajícího a klienta nového. Metodika se také liší v případě fyzické osoby nebo podnikatele. Po 6 měsících se nový klient stává klientem stávajícím. Na základě jeho pohybů na účtu je možné vygenerovat předschválený limit na hypoteční úvěr -> maximální limit hypotečního úvěru, potažmo maximální měsíční splátka na předschválený limit není právní nárok tehdy, pokud banka zjistí v bankovních registrech SOLUS 38 a CBC negativní informace o klientovi. Stejně tak úvěr není poskytnut, pokud má klient uzavřené úvěry ještě u jiných finančních institucí. V případě nového klienta se banka zachová takto: Na základě žádosti o hypoteční úvěr nejprve banka prověřuje bankovní registry a shromažďuje co největší množství informací o novém klientovi. Pokud nenalezne žádné negativní informace, které by měly být překážkou k poskytnutí hypotečního úvěrů, banka pokračuje v žádosti o hypoteční úvěr a nadále požaduje doložení finančních příjmů klienta. V tomto případě nastávají dvě možnosti. Jedná-li se o klienta, který je zaměstnancem, banka požaduje doložit pracovní smlouvu na dobu neurčitou či pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla v minulosti dvakrát prodloužena, navíc klient dokládá tři poslední výplaty. Další možností je klient - podnikatel/osvč, u kterého banka počítá příjem z daňového přiznání za poslední roky. Ještě existuje jedna odlišnost. Jestliže je klient ženatý/ vdaná, k žádosti o hypoteční úvěr musí být přizvaný/á manžel/ka a jejich příjem 38 SOLUS sdružení na ochranu leasingů a spotřebitelských úvěrů, registr poskytující údaje o klientech 39

40 i výdaje se sčítají. V této variantě existuje výjimka, kdy klient může jednotlivě žádat o hypoteční úvěr tehdy, pokud je právně určeno zúžené společné jmění manželů. Pokud jsou všechny podmínky pro poskytnutí hypotečního úvěru splněny, banka přistoupí k dalšímu kroku, a to čerpání úvěru (odeslání peněz na účet prodávajícího). Lze využít variantu, kdy peníze mohou být odeslány přímo na účet prodávajícího, ale pouze za souhlasu kupujícího nebo se velmi často využívá notářská úschova. V tomto případě je vytvořena kupní smlouva, která vymezuje časový interval a podmínky, za jakých budou finanční prostředky uvolněny na účet prodávajícího Prezentace klienta Klient požádal banku o poskytnutí hypotečního úvěru na koupi bytu ve výši 1 milion korun. Pro upřesnění, jedná se o klienta ve věku 25 let, který má 2 roky stálé zaměstnání a který nechce platit za pronájem bytu, raději si byt koupí. Níže nastíním 3 modely hypotečního úvěru lišící se dobou splatnosti, dobou fixace a zástavní hodnotou nemovitosti. Na základě těchto hodnot se odvíjí úroková sazba a měsíční splátky. Ilustruji 3 situace, kdy v tabulce 1 má klient polovinu financí z poskytnuté hypotéky, které je schopný na počátku použít. V druhém případě je schopen poskytnou uspořených Kč, z tabulky 2 vyplývá, že úrokové sazby se automaticky zvýšily. Třetí případ je pro banku nejrizikovější, neboť klient bance neposkytne žádné vlastní finance. Není to pro banku výhodné, a proto je úroková sazba nastavena z těchto 3 případů nejvýše. Tabulka 1 75% zástavní hodnota nemovitosti 39 75% zástavní hodnota nemovitosti 1 rok fixace 3,99% Kč 5 let fixace 2,89% Kč 20 let fixace 4,59% Kč 39 Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozhovoru v ČSOB 40

41 Tabulka 2 85% zástavní hodnota nemovitosti 40 85% zástavní hodnota nemovitosti 1 rok fixace 4,09% Kč 5 let fixace 2,99% Kč 20 let fixace 4,64% Kč Tabulka 3 100% zástavní hodnota nemovitosti % zástavní hodnota nemovitosti 1 rok fixace 5,19% Kč 5 let fixace 4,29% Kč 20 let fixace 5,99% Kč Při poskytování hypotečního úvěru se 100% zástavní hodnotou nemovitosti jsou banky mnohem opatrnější a tento typ hypotéky nedostane v žádném případě každý. Jak už bylo řečeno, banky se v tomto případě vystavují vyššímu riziku než v ostatních případech, a proto pokud klient získá tuto hypotéku, připlatí si nemalé příplatky za rizikovost, což je možné doložit tabulkou 3. V roce 2009 došlo ke zpřísnění podmínek při poskytování 100% hypoték a u zrodu stály americké banky. Později Amerika začala bojovat s inflací, v důsledku toho došlo ke zvýšení úrokových sazeb. Problémy Ameriky ovlivnily Českou republiku, kde se také úrokové sazby pozvedly, což způsobilo, že lidé přestávali splácet Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozhovoru v ČSOB 41 Zdroj: Vlastní zpracování na základě rozhovoru v ČSOB 42 ZÁMEČNÍK, Petr. 100% hypotéka: riziko pro banku a klienta. Idnes.cz [online] [cit ]. Dostupné z: /uver.aspx?c=a090706_135441_uver_bab 41

42 Neustále panuje strach z finanční krize, která se promítla nedávno. Banky jsou pružné a reagují na tyto situace bez většího zaváhání omezily rizikovější úvěry a klienty si vybírají. Na závěr tedy můžeme říci, že poskytování 100% hypoték ubývá, protože banky odmítají nést vysoké riziko. Stále mluvíme jen o bance, ale i klient je vystaven určitému riziku. Není to pro něj zcela výhodné, pokud vezmeme v úvahu výši úrokové sazby, která je podstatně vyšší, ale také to, pokud se klient dostane do problematické situace, kdy nebude moci splácet. Jedním z řešení je prodej nemovitosti a jednorázové splacení dluhu. Pokud klient neměl určité procento vlastních prostředků na pořízení nemovitosti, nebude mít finance ani po prodeji nemovitosti. 42

43 5 KOMPARACE STUPNĚ ZÁVAŽNOSTI RIZIK ČR A VYBRANÝCH ZEMÍ EU Na trhu hypotečních úvěrů v Evropě působí celá řada institucí. Jednou z nejdůležitějších je tzv. European Mortgage Federation, která byla založená v roce Shromažďuje bankovní asociace jednotlivých členů EU a její hlavní funkcí je prezentace zájmů svých členů, dále sběr dat týkající se trhu hypotečních úvěrů. Mluvit o struktuře hypotečního trhu v EU je velmi složité hlavně proto, že každá země, stejně jako člen EU, je svým způsobem jedinečná. Velmi důležitou pozici zastávají hypoteční úvěry dlouhodobé a s úrokovou fixací po dobu 10 let (Belgie, Nizozemí, Francie). Na trhu hypotečních úvěrů EU se objevuje i vysoká variabilita věřitelů, mohou to být komerční banky (Portugalsko), stavební spořitelny (Česká republika, Rakousko) nebo také družstevní banky či státní banky. Země EU používají různé typy variabilní úrokové sazby a kromě toho se liší i ve způsobu refinancování hypotečních úvěrů. Podle odhadu European Mortgage Federation je až 62 % hypotečních úvěrů určených na bydlení refinancováno vklady obyvatelstva, poté s 19% podílem refinancování hypotečních úvěrů zástavními listy a s 5% podílem refinancování stavebním spořením. Pouze 1% je refinancováno cennými papíry krytými hypotékami a následujících 13% je refinancováno jinými způsoby. 43 Evropský hypoteční trh bychom mohli hodnotit jako relativně stabilní. Je neustále ovlivňován různými faktory, ať už se jedná o ekonomické faktory (výše úrokových sazeb), demografické faktory (růst obyvatelstva) či politické faktory. Nicméně před 5 lety byla zaznamenána krize v USA, která se velmi rychle rozšířila do zemí Evropy. Po těchto letech se situace obrátila a v USA jsou trhy na vzrůstu. V Evropské unii působí celá řada institucí, které se zabývají trhem hypotečních úvěrů. Evropská komise se snaží sjednotit evropský hypoteční trh prostřednictvím tzv. Bílé knihy. Usiluje o shromáždění informací a větší cenové transparentnosti. Byly vytvořeny tzv. standardizované formuláře, které poskytují souhrnné informace 43 ČECHLOVSKÁ, Šárka. Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech. Aplikované právo [online]. 2005, č. 2 [cit ]. Dostupné z: 43

44 o úvěrech u jednotlivých bank a na základě těchto údajů může klient porovnat podmínky a vybrat si tu nejvýhodnější. 44 V předchozích odstavcích už bylo zmíněno, že úrokové sazby pro rok 2013 klesaly, pohybovaly se kolem 2,95% a později nepatrně vzrostly. V porovnání s ostatními zeměmi Evropy lze říci, že v České republice 90% klientů dává přednost vyšší úrokové fixaci než je tomu třeba ve Španělsku, kde jsou nejčastěji používány variabilní hypotéky, zatímco fixované sazby volí pouhých 10% španělské populace. Mimo jiné je v Evropě výše úrokových sazeb omezena tzv. evropskou mezibankovní nabídkovou úrokovou sazbou. V důsledku toho jsou průměrné úrokové sazby na Slovensku o necelé procento vyšší než v České republice. 45 Krize, která v České republice panovala v bankovním sektoru v roce 2007/2008, nebyla tak ničivá, jak se na první pohled mohlo zdát. Mnoha lidem pomohla k levnějšímu bydlení, dalším pozitivem je to, že v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou zde relativně nízké úrokové sazby. 46 Kdybychom měli porovnat českou populaci versus celá Evropa, tak to není tak jednoznačné, jak se na první pohled zdá. Země EU působí jako celek, ale pronikneme-li hlouběji do problematiky, liší se v jednotlivých směrech, ať jsou to zažité tradice, kultura či ekonomika. Čechy bychom mohli ilustrovat jako lidi preferující pocit jistoty, proto upřednostňují hypotéky s dlouhodobější fixací úrokové sazby. Obdobnými podmínkami se přibližují Německo, Rakousko a Švýcarsko. 80% všech poskytnutých hypoték tvoří hypoteční úvěry s fixní úrokovou sazbou. Opakem je například Slovensko či Polsko, kde jsou poskytovány hypoteční úvěry s proměnlivou úrokovou sazbou nebo s fixací úrokové sazby na 1 rok. Velmi variabilní je i zástavní hodnota nemovitosti. Ve Francii je populární hypotéka do 50% zástavní hodnoty, zatímco třeba v Itálii to bývá 44 PAPOUŠKOVÁ, Radomíra. Hypotéky v České republice v porovnání s Evropou. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 45 PAPOUŠKOVÁ, Radomíra. Češi vs. Evropané - jaké hypotéky kde letí. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 46 Jsou v česku drahé hypotéky? Jak se žije ve světě 5 let po vypuknutí krize?. Bonnet.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 44

45 nejčastěji 60% až 80% zástavní hodnoty. V některých zemích hypotékám výrazně konkuruje pouhý pronájem bytu Analýza rizik na trhu hypotečních úvěrů v ČR s ostatními zeměmi EU Ekonomická krize, která proběhla postupně od roku 2007 a zasáhla několik zemí EU, se šířila se velmi rychle. K nejvíce postiženým zemím EU patří Irsko, Španělsko a Maďarsko. Velmi specifické jsou země eurozóny 48, které jsou řízeny Evropskou centrální bankou a které mají společnou měnovou a monetární politiku Úvěrové riziko Zásadním faktorem, který zvyšuje úvěrové riziko, je ztráta zaměstnání, jehož důsledkem je neschopnost splácet hypoteční úvěry. Aktuální míra nezaměstnanosti v roce 2014 činí 8,6%. V posledních letech se nezaměstnanost neustále zvyšuje. Stejně tak tomu je i v EU, kde nezaměstnanost je velmi vysoká - v roce 2013 činila 10,9%. Vzhledem k zemím Evropské unie má Česká republika relativně nízkou míru nezaměstnanosti. 49 Země, v nichž míra nezaměstnanosti je vysoká, hypoteční banky čelí velkému úvěrovému riziku, neboť podíl dlužníků je vysoký a z důvodu ztráty zaměstnání hrozí neschopnost splácet hypoteční úvěry. Mezi země s vysokou mírou nezaměstnaností se řadí Řecko (26,4), Španělsko (26,3), Portugalsko (17,5) 50 Řecká ekonomika je katastrofální. Od roku 2008 neustále klesá HDP a prognózy se shodují na tom, že nepatrný růst by měl nastat až koncem roku Propad HDP se projevuje ve všech oblastech a ovlivňuje všechny ukazatele reálné ekonomiky. Řecká ekonomika bude nadále poznamenaná hlubokou krizí, která se bude projevovat 47 PAPOUŠKOVÁ, Radomíra. Češi vs. Evropané - jaké hypotéky kde letí. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 48 eurozóna evropské země používající jako svou měnu euro 49 Dostupné z: 50 Nezaměstnanost v eurozóně zůstává na rekordních 12%. Euroskop.cz [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8958/22212/clanek/nezamestnanost-v-eurozone-zustava-narekordnich-12-procentech. 45

46 v poklesu soukromé i veřejné spotřeby, nárůstem nezaměstnanosti. 51 Stejně tak lze charakterizovat Španělsko. Tato země se potýká s vysokou nezaměstnaností, narůstajícím vnitřním a zahraničním dluhem atd. 52 Míra úvěrového rizika roste v zemích s vyšším hypotečním dluhem. České republice se podařilo snížit své zadlužení stejně jako ostatním šesti zemím, mezi kterými je i Německo či Lotyšsko. Nejvyšší zadlužení má Řecko, naopak nejnižší Estonsko, jehož dluh činil necelých 10 procent HDP. Velmi zajímavý je Kypr, jehož dluh narostl neprudčeji. České domácnosti patří k nejméně zadluženým v Evropské unii. Průměrné zadlužení se pohybuje kole 44% HDP, zatímco v České republice se hodnota zadlužení pohybuje kolem 28 % HDP. 53 Velmi zajímavou zemí z hlediska zadlužení je i Maďarsko, které patří k nejzadluženějším zemím střední Evropy. Maďarská ekonomika se stále nemůže vyrovnat s důsledky finanční krize. Tato krize poškodila všechny dlužníky, kteří využili půjčky s nižší úrokovou sazbou v zahraničních měnách (euro, švýcarský frank). V roce 2008 došlo k oslabení maďarského forintu, na základě toho úroky rapidně vzrostly. Nicméně HDP v roce 2012 také zaznamenal propad, což se promítne do maďarské ekonomiky Úrokové riziko V České republice i v ostatních zemích Evropské unie úrokové sazby určují úrok z hypotečních úvěrů. Obecně jsou úrokové sazby stanoveny centrální bankou určité země. V zemích eurozóny je úroková sazba stanovena Evropskou centrální bankou, která tímto způsobem řídí měnovou politiku. Eurozóna se snaží dosáhnout cenové 51 Řecko:Ekonomická charakteristika země. BusinessInfo.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 52 Řecko:Ekonomická charakteristika země. BusinessInfo.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 53 LASAREVIČ, Arsen. České domácnosti patří mezi nejméně zadlužené v EU. Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 54 MORAVCOVÁ, Michaela. Sázka na pokles cen maďarských dluhopisů. Finance.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 46

47 stability, pokouší se tedy udržet míru inflace pod hodnotou 2%. Míra inflace pro rok 2013 je 1,4% a v roce 2014 se míra inflace očekává 1,1%. Evropská centrální banka vyhlásila výši úrokové sazby 0,50% 55. Tato základní úroková sazba nebude do budoucna změněna, možná se ještě sníží. 56 Výše úrokových sazeb může být ovlivněna i z hlediska rizikové přirážky. Banky reagují na základě stavu domácí ekonomiky v konkrétní zemi. Země, které jsou ohroženy krizí nebo vykazují vyšší procento nesplácení než ostatní země, budou při stanovení úrokových sazeb požadovat vyšší prémii za riziko. Nejnižší úrokové sazby z hypotečních úvěrů lze očekávat u zemí eurozóny, jejichž ekonomika nebyla výrazně poznamenána krizí. Tyto země stanovují úrokové sazby na základě úrokových sazeb z hlavních refinančních operací stanovených ECB, proto jejich rizikové prémie jsou nízké. (Vejmelková, 2010) Výše rizika může být dána dobou fixace. V České republice je oblíbená fixace do 5 let, zatímco Němci, Francouzi preferují dlouhodobou fixaci, opakem jsou země jako Portugalsko, Švédsko, kde se velmi často používá variabilní sazba z hypotečních úvěrů. V poslední době se vývoj úrokových sazeb výrazně nemění, proto úrokové riziko pro hypoteční banky není tak závažné Evropská centrální banka ponechala základní úrokovou sazbu na 0,50%. Investičníweb [online] [cit ]. Dostupné z: 56 Měnová politika. ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: nk/download/1304_mcb.pdf). 57 PAPOUŠKOVÁ, Radomíra. Češi vs. Evropané - jaké hypotéky kde letí. Hypoindex.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 47

48 Obrázek 7 Základní úrokové sazby ECB a ČNB Riziko likvidity Na finančních trzích panuje značná nejistota v roce Došlo k rapidnímu kolísání na domácích i zahraničních finančních trzích. Kvůli restrukturalizaci řeckého vládního dluhu došlo ke zhoršení dostupnosti zdrojů financování pro evropské banky na amerických i evropských trzích. V roce 2011 přetrvala nízká likvidita. Naopak český finanční trh je typický přebytkem tržní likvidity. Složitou situaci likvidity v zemích eurozóny se na přelomu roku 2011 a 2012 snažila zmírnit ECB, která vydala několik opatření. Na přelomu roku 2011 a 2012 poskytla finančnímu sektoru mimořádnou likviditu dvou tříletých repo operací (LTRO) s plným uspokojením pohledávek za sazbu rovnou průměru měnověpolitické sazby po dobu trvání kontraktu. (ČNB, str. 41) ECB snížila základní měnověpolitickou sazbu, redukovala míru povinných minimálních rezerv. Cílem těchto opatření bylo dostat se z likvidní krize a zmírnit důsledky tržního 58 VLK, Tomáš. ECB drží úrokové sazby beze změny, výhled zůstává. Patria online [online] [cit ]. Dostupné z: 48

49 selhání. Situace v roce 2012 se mírně zlepšila, nicméně Španělsko se roku 2012 dostalo do problému, kdy byl očekáván propad španělské ekonomiky, což se promítlo do veřejných financí. Bankovní sektor vykázal vyšší podíl problematických úvěrů, došlo ke zvýšení veřejného dluhu v poměru k HDP na 79,8%. 59 Zdrojem nedostatku likvidity může být i výše úvěrového rizika, s nímž je likvidita úzce spjata. Banky, které mají více dlužníků a jsou nuceny uspokojovat pohledávky prodejem nemovitostí, se mohou potýkat velmi často s nedostatkem likvidity. Riziko likvidity v Evropské unii představuje zásadní hrozbu, která může způsobit nedůvěru v celý bankovní sektor či v systémové riziko Měnové riziko Měnové riziko v České republice je nízké. Hypoteční banky poskytují jen málo hypotečních úvěrů v cizí měně, proto není riziko tolik závažné. Banky, které poskytují hypoteční úvěry v cizích měnách, musí být připravené na vývoj měnových kurzů, které mohou být velmi nepříznivé pro banky. Úvěry jsou nejčastěji poskytnuty v cizí měně euro. (Vejmelková, 2010) Obrázek 8 Úvěry v cizí měně ve vybraných zemích Trhy aktiv. ČNB [online]. 2011/2013 [cit ]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/fs_ /fs_ _trhy_aktiv.pdf. 60 Zdroj: čnb.cz. 49

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx

Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha smlouvy o úvěru č. xxxxxxxxxx Příloha dodatku č. yyyyyyyyyy ke smlouvě o úvěru č. xxxxxxxxxx Přehled výhod Následující dokument obsahuje přehled služeb a zvýhodnění, které Vám nabízíme v souvislosti

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění

Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Účetnictví pojišťoven: UT 1 Finanční umístění Vymezení Finanční umístění aktiva (majetek) pojišťovny, jejichž zdrojem krytí jsou zejména technické rezervy (případně vlastní zdroje) a jež slouží především

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více