Bankovní právo. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní právo. Obsah"

Transkript

1 BANKOVNÍ PRÁVO

2 Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence... 4 Bankovní činnosti... 7 Pravidla organizace bank... 8 Majetkové propojení bank s dalšími osobami... 8 Pravidla obezřetného podnikání a bezpečného provozu bank... 8 Kapitálová přiměřenost... 9 Úvěrová angažovanost Pravidla likvidity Povinné minimální rezervy Vnitřní kontrolní a řídící systémy banky Bankovní tajemství Pojištění vkladů Bankovní dohled Bankovní regulace Bankovní obchody Bankovní úvěry Úvěrové registry Bankovní vklady Depozitní certifikáty a směnky Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti v bankovní praxi Zajištění bankovních obchodů Mimobilanční bankovní obchody Ochrana spotřebitele v bankovních službách Hypotéční úvěr Investiční bankovnictví Správa majetku (asset management) Obchodování s cennými papíry Primární emise Platební styk Platební systémy v ČR Zahraniční platební styk Směnky a šeky v bankovní praxi Dokumentární platby v bankovní praxi Platební a úvěrové karty Finanční arbitr

3 Úloha bank v ekonomice Úloha bank v ekonomice - vznik při vynálezu peněz a změně naturální směny za peněžní - hlavní úloha je nepřímé financování funguje jako finanční zprostředkovatel - Funkční vymezení: banka je druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivé ekonomické subjekty Ekonomický pohled - národohospodářský: - finanční zprostředkování - emise bezhotovostních peněz - zprostředkování platebního a zúčtovacího styku - zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu Pojem a definice banky Podle Směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu: Banka je podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet nebo instituce elektronických peněz. Peněžní ústav - nadřazený pojem bance + spořitelně + - tyto předpisy zrušeny 1992, ale ne všechny - dnešní jazyk stále tento pojem používá + je ve spoustě norem ( 557 OZ) - dnes je každá spořitelna bankou - OSŘ širší definice peněžní ho ústavu - 254/2004 o platebním styku provozovatel poštovních služeb ( 7) definice termínu peněžní ústav ad hoc banky, družstevní záložny, pobočky zahraničních bank ústav poskytující peněžní služby Banka Ekonomický význam určitý typ podnikatele, který obchoduje s penězi v čase: 1) půjčuje 2) vypůjčuje si věřitel dostane výnos 3) směňuje 4) obstarává platební styk za účelem zisku nebo druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činnost je zprostředkování pohybu peněz mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (banka na vlastní účet přijímá vklady a poskytuje úvěry). Podle zákona o bankách: 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost,1a) které a) přijímají vklady od veřejnosti, a b) poskytují úvěry, a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") ( 4). Ustanovení obchodního zákoníku o akciové společnosti se pro ně nepoužijí, pokud tento zákon stanoví jinak. Přijímání vkladů od společnosti je obsahem tzv. bankovního monopolu. 2 (1) Bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 3/37

4 Bankovní právo Právní a ekonomické postavení bank Bankovní systémy Bankovní systém je souhrn bank působících na určitém teritoriu, zpravidla v určité zemi, jejich vzájemní vazby a vazby na okolí. Jednostupňový systém neexistence centrální banky Počáteční rozvoj (emise bankovek mohly provádět všechny banky) nebo centrálně plánovaná ekonomika nebo svobodné (volní bankovnictví) Dvoustupňový systém oddělení makroekonomické funkce CB a mikroekonomických fce komerčních bank. Univerzální bankovní systém oprávnění bank k provádění veškerých obchodů Oddělený systém (specializovaný) oddělení komerčního a investičního bankovnictví banky komerční nesmějí mít majetkové účasti USA Nejčastější je tedy dvoustupňové univerzální bankovnictví, které má ale nevýhodu konfliktu zájmů plynoucích v rámci produktů komerčního a investičního bankovnictví zneužívání (využívání ) informací o klientech. Druhy bank Český bankovní systém lze označit jako dvoustupňový systém univerzálního bankovnictví se specializovaným druhem bank stavebními spořitelnami, hypotečními bankami a některými dalšími specializovanými bankami. Členění komerčních bank: - univerzální banky X specializované banky - komerční bankovnictví X investiční bankovnictví - wholesale X retail - spořitelny (sběr vkladů hlavně malé klientely) - spořitelní a úvěrová družstva - - stavební spořitelny speciální ustanovení o rizikovosti aktiv, které mohou nabývat + nižší příspěvky do Fondu pojištění vkladů licence na emisi hypotečních zástavních listů - hypoteční banky - - česká exportní banka cílem není maximální zisk, ale maximální objem podpořeného vývozu - českomoravská záruční a rozvojová banka Bankovní licence Důvodem je chránit tento sektor před nekvalitními subjekty problémy mají široký dopad na klienty. Bankovní licence je výchozí a zároveň nejúčinnější nástroj bankovní regulace. Banka nesmí dělat nic jiného než na co má licenci (povolení) (4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka vykonává kontrolu. Podmínky pro udělení licence: ČÁST DRUHÁ LICENCE 4 (1) Žádost o licenci se předkládá České národní bance. S žádostí o licenci se předkládá návrh stanov. Minimální výše základního kapitálu banky činí Kč a minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady. Náležitosti žádosti o licenci stanoví Česká národní banka vyhláškou. (2) O udělení licence rozhoduje Česká národní banka. 4

5 Bankovní licence (3) Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o stanovisko orgán dohledu členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát"), vykonávající dohled nad bankami, obchodníky s cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže je osoba, které má být licence udělena, ovládaná a) zahraniční bankou se sídlem v členském státě, b) osobou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu k poskytování investičních služeb, c) pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu, d) osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenech a), b) nebo c). (4) Česká národní banka požádá, aby stanovisko podle odstavce 3 obsahovalo zejména informace vhodné pro posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 5 písm. c) a d). (5) Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky: a) průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, b) splacení základního kapitálu v plné výši, c) způsobilost osob s kvalifikovanou účastí ( 17a odst. 4) na bance k výkonu práv akcionáře při podnikání banky, d) odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou na základě pracovní nebo jiné smlouvy navrhovány v bance na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, (dále jen "vedoucí zaměstnanci banky"), e) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, funkční řídicí a kontrolní systém banky, f) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi, g) průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou, h) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu bankovního dohledu, i) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, j) sídlo budoucí banky musí být na území České republiky. (6) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %, b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %, c) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo d) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba. (7) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických osob, které jsou zakladateli banky nebo jsou navrhovány na vedoucí zaměstnance banky. Osoba v minulosti pravomocně odsouzená za úmyslný trestný čin nesmí působit jako vedoucí zaměstnanec banky. 5 (1) Zahraniční banka, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky, předkládá žádost o licenci České národní bance. (2) Zahraniční banka předloží současně se žádostí o licenci vyjádření orgánu bankovního dohledu ze země sídla zahraniční banky k záměru založit pobočku v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled. (3) O udělení licence podle odstavce 1 rozhoduje Česká národní banka. (4) Pro udělení licence podle odstavce 1 musejí být splněny tyto podmínky: 5/37

6 Bankovní právo a) dostatečný objem a průhlednost původu finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce s ohledem na rozsah a rizikovost podnikání pobočky, b) důvěryhodnost zahraniční banky a její dostatečná finanční síla s ohledem na rozsah podnikání pobočky, c) odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob navrhovaných do vedení pobočky, d) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností pobočky, funkční řídicí a kontrolní systém pobočky, e) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti pobočky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi, f) průhlednost skupiny s úzkým propojením, ke které patří zahraniční banka, g) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene f) nebrání výkonu bankovního dohledu, h) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene f) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, i) zahraniční banka hodlající působit prostřednictvím své pobočky na území České republiky musí mít zapsané sídlo a skutečné sídlo ve stejném státě. (5) Náležitosti žádosti podle odstavce 1, jakož i minimální výši poskytnutých finančních zdrojů, stanoví Česká národní banka vyhláškou. (6) Důvodem pro zamítnutí žádosti o licenci nemůže být skutečnost, že právní forma zahraniční banky neodpovídá právní formě akciové společnosti. (7) Postup podle odstavců 1 až 5 se nepoužije na případy uvedené v 5a. 5a (1) Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela postup stanovený právem Evropských společenství podle 5c až 5m. Na tyto pobočky se vztahuje registrační povinnost daňových subjektů podle zvláštního právního předpisu.3) Banky se sídlem v členských státech jsou dále za stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí v případech, kdy jde o banky, které nepožívají výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, nebo o banky se sídlem ve státě, který nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství. (3) Česká národní banka může v souladu s mezinárodní smlouvou vyhláškou rozšířit okruh států, jejichž banky požívají při podnikání na území České republiky stejné výhody jako banky se sídlem ve členských státech. (4) Pobočky zahraničních bank, které podle odstavce 1 mohou na území České republiky vykonávat činnosti podle tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance, nepodléhají tomuto zákonu s výjimkou ustanovení 11 odst. 3 a 5, povinnosti poskytnout údaje podle 38 odst. 2 až 6, ustanovení týkajících se likvidity banky, provádění měnové politiky, opravného zúčtování bank ( 20c) a ustanovení 41m odst. 1 a 2. (5) Pokud se pobočka zahraniční banky podle odstavce 1 rozhodne účastnit platebního systému provozovaného Českou národní bankou ( 20b), vztahují se na ni právní předpisy upravující provoz tohoto systému. Pokud se pobočka zahraniční banky rozhodne využít možnosti podle 38a odst. 1, vztahuje se na ni ustanovení 38a. (6) Ustanovení tohoto zákona související s pojištěním pohledávek z vkladů se na tyto pobočky vztahují, jen pokud využijí možnosti stanovené v 41m. Postup podle 26 lze vůči pobočkám zahraničních bank podle odstavce 1 uplatnit pouze za podmínky, že pobočka nezjedná na výzvu České národní banky nápravu sama a na žádost České národní banky nezjednal nápravu po jeho předchozím informování ani orgán bankovního dohledu země sídla příslušné zahraniční banky, a za podmínky, že protiprávní stav trvá. To neplatí v případě porušení ustanovení 11 odst. 3 a 5, ustanovení o opravném zúčtování bank, v případě porušení právních předpisů 6

7 Bankovní činnosti upravujících provoz platebního systému provozovaného Českou národní bankou ( 20b), pokud je pobočka účastníkem tohoto systému, v případě porušení ustanovení 38a a povinnosti poskytnout údaje podle 38 odst. 2 až 6, nebo nesnese-li věc odkladu a je-li to nutné v zájmu vkladatelů. Postup podle 26 aplikovaný z důvodů, že věc nesnese odkladu a je-li to nutné v zájmu vkladatelů, musí Česká národní banka bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Komisí Evropských společenství přehodnotit, pokud Komise Evropských společenství tak rozhodne v souladu s 5k odst. 4. (7) Česká národní banka může v pobočkách zahraničních bank, které podle odstavce 1 mohou na území České republiky vykonávat činnosti podle tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance, nebo v osobách tvořících konsolidační celek, jehož členem je zahraniční banka podle odstavce 1, provést kontrolu na místě, je-li o to požádána orgánem dohledu země sídla zahraniční banky. Orgán dohledu země sídla banky podle odstavce 1 může po předchozím oznámení České národní bance provést na území České republiky kontrolu na místě v pobočce zahraniční banky podle odstavce 1 nebo ve finanční instituci splňující podmínky podle 5e odst. 1. 5b Licence nesmí být udělena, jestliže by to bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou. + jednotná licence a zánik licence Bankovní činnosti Podle zákona o bankách: Hlavní činnosti 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost,1a) které a) přijímají vklady od veřejnosti, a b) poskytují úvěry, a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") ( 4). Ustanovení obchodního zákoníku o akciové společnosti se pro ně nepoužijí, pokud tento zákon stanoví jinak. Přijímání vkladů od společnosti je obsahem tzv. bankovního monopolu. 2 (1) Bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Ale úvěry může poskytovat kdokoliv. Vedlejší činnosti: (3) Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci, a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, Bankovní obchody jsou bilanční (úroková marže) a mimobilanční (poplatky vlastně obstarávání platebního styku jsou to peníze vydělané snadněji). d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, 7/37

8 Bankovní právo h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu,1b) s tím, že se v licenci uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního předpisu,1b) i) finanční makléřství, pokud nejde o finanční vztah týkající se CP, tak je to finanční makléřství j) výkon funkce depozitáře, fondy musí mít svého depozitáře a ten taky může uschovávat; je to tedy prodloužená ruka státního dozoru nad kapitálovým trhem nad fondy k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až n) a v odstavci 1. Banka nesmí dělat nic jiného než na co má licenci (povolení) (4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka vykonává kontrolu. Pravidla organizace bank Pravidla pro banky bankovní regulace; dozor nad jejich dodržováním se nazývá bankovní dohled. Z větší části tato pravidla tvoří ČNB. Bankovní regulace vedle kritérií autorizace spočívá v oblastech: - správy a řízení bank - kapitálové přiměřenosti - úvěrové angažovanosti - pravidlech likvidity - další pravidla obezřetného podnikání - povinné sdělování informací Majetkové propojení bank s dalšími osobami Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou PO, která není bankou, finanční institucí nebo podnikem bankovních služeb. S výjimkou výše uvedených osob nesmí kvalifikovaná účast banky v jiné PO překročit buď 15% kapitálu v jedné PO nebo 60% kapitálu banky ve všech PO. Kvalifikovaná účast znamená přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 10% za ZK PO nebo hlasovacích právech. Banka nesmí být společníkem vos nebo ks. Banka vydává pouze zaknihované akcie. Předchozí souhlas ČNB je třeba i k tomu, aby osoby získaly kvalifikovaný podíl na bance nebo ho zvyšovaly (20%. 33%. 50%). ČNB jinak může pozastavit výkon akcionářských práv dotřenému akcionáři. Pravidla obezřetného podnikání a bezpečného provozu bank - provádět obchody způsobem nepoškozujícím zájmy vkladatelů (ZoB) - obchody s CP na vlastní účet pouze za nejvýhodnějších podmínek - oddělení úvěrových a investičních obchodů tzv. čínskými zdmi - omezení a podmínky pro nabývání některých druhů aktiv (CP vydané samotnou bankou, osobou s kvalifikovanou účastí v bance apod.) - posuzování pohledávek z finanční činnosti banky a tvorba opravných položek (standardní, klasifikované pohledávky (sledované pohledávky a ohrožené pohledávky (nestandardní do 180 dnů po splatnosti, pochybné ztrátové))). - Limity pro měnové pozice 8

9 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost Kvantitativní vymezení minimálního kapitálu banky v poměru k jejím aktivům, které má za cíle omezit dopad rizik z bankovních obchodů na její závazky vůči vkladatelům. Jsou tedy nuceny si pro určité obchody dělat polštář z vlastních aktiv pro případ ztráty. Upravuje: 1) kapitálové požadavky hodnota v Kč vyjadřující potřebu odpovídajícího kapitálu ke krytí rizik postupovaných bankou A B - k úvěrovému riziku bankovního portfolia - k úvěrovému riziku obchodního portfolia - k riziku úvěrové angažovanosti - k obecnému úrokovému riziku, akciovému riziku - k měnovému riziku - ke komoditnímu riziku 2) kapitálová přiměřenost 3) limity úvěrové angažovanosti bankovního portfolia a limity pro měnové pozice 4) limit kapitálové přiměřenosti 5) riziko opčních kontraktů 6) tržní riziko Kapitál banky Tier1: - splacené základní jmění zapsané v OR - splacené emisní ážio - zákonné rezervní fondy - ostatní RF - nerozdělený zisk Tier2: - rezervy na krytí všeobecných ztrát do výše 1,25% RVA - podřízený dluh A maximálně do výše 50% Tier1 9/37

10 Bankovní právo Neuhrazená ztráta Ztráta běžného období Nehmotný majetek Vlastní akcie Kapitálové investice do jiných bank Tier3: - podřízený dluh B krátkodobý minimálně 2 roky Podmínky (limity a omezení): Tier2 + Tier3 Tier1 atd. jinak Kapitálový požadavek A: (rozvahová A opravné položky) * riziková váha + (podrozvahová A * faktor konverze vytvořené rezervy) * riziková váha = rizikově vážená aktiva * 0,08 = kapitálový požadavek A Úvěrová angažovanost bankovního portfolia Hrubá balík všech úvěrů, záruk, nakoupených CP jednoho klienta Čistá očistíme o kvalitně zajištěné položky (str. 101) Úvěrová angažovanost obchodního portfolia buď přičtu k výše uvedenému a souhlasí, nebo Tržní riziko obchodního portfolia: Specifické ztráty, které vyplývají ze změn bonity daného dlužníka Obecné akciové, úrokové = tržní - hranice není úplně ostrá Specifické riziko: Absolutní hodnoty jednotlivých úrokových pozic obchodního portfolia* koeficient = kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku Specifické riziko akciové... obdobné Σ hodnoty akcií * koeficient = kapitálový požadavek Obecné úrokové riziko opět obdobné Veškeré úrokové pozice roztřídíme podle kupónů a jejich splatností, spočítáme riziko spojené s těmito pozicemi, navzájem kompenzujeme opačné pozice, až dojdeme k nezkompenzovatelným stanovíme požadavek na kapitál. Měnové riziko: str. 102 Kapitálová přiměřenost: 0,08 * (kapitál banky + využitý Tier3) 8% kapitálový požadavek A + kap. pož. B Kapitálová přiměřenost nevyužitého Tier3: 0,08 * nevyužitý Tier3 kap. pož. A + kap. pož. B kapitál/suma kapitálových požadavků.. pokud klesne pod 2,67%, pak už je to důvod na odejmutí bankovní licence. 10

11 Úvěrová angažovanost Úvěrová angažovanost Relativní rozsah aktiv banky ve vztahu k určitému klientovi poměřovaný ke kapitálu banky. Cílem je zajištění dostatečné diverzifikace bankovních obchodů mezi různé klienty. Obecný limit je 25%. Pravidla likvidity Likvidita není výnosná, proto je třeba ji držet trochu násilím. Je tady stanovená samoregulace, banka musí mít systém poskytující dostatečnou podporu řízení likvidity. Povinné minimální rezervy Úložky bank na jejich účtech vedených u ČNB a používaných jinak též pro účely platebního styku. Omezuje zdroje bank a zajišťuje sterilizaci části peněžní masy. Určují se jako procento závazků vůči jejím klientům vyjma závazků vůči jiným bankám. Dnes na úrovni 2%, stejné jako minimim stanovené ECB. Jsou úročeny dvoutýdenní reposazbou. Vnitřní kontrolní a řídící systémy banky ČNB vydala také nové opatření upravující problematiku vnitřního řídícího a kontrolního systému banky. Jde o opatření České národní banky č. 12 ze dne 11. prosince 2002 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky (účinnost od 1. července 2003), které vymezuje základní složky, vztahy a procesy vnitřního řídícího a kontrolního systému a v návaznosti na to stanovuje: pravomoci a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vrcholového vedení banky, minimální standardy, které musí splňovat systém řízení rizik, podstatu kontrolní činnosti, princip oddělení neslučitelných funkcí, požadavky kladené na informační systém a komunikaci v bance, povinnost banky sledovat a vyhodnocovat efektivnost vnitřního řídícího a kontrolního systému. 1 Účel opatření 1) Účelem tohoto opatření je vymezení základních požadavků na účinný a efektivní vnitřní řídicí a kontrolní systém banky. 2) Požadavky stanovené tímto opatřením naplňuje banka s ohledem na svou velikost a způsob řízení, typ, povahu a složitost činností, které vykonává. 3) Tímto opatřením se přiměřeně řídí i pobočky zahraničních bank. 2 Definice pojmů Pro účely tohoto opatření se rozumí: 1) řízením rizik identifikace, měření nebo vyhodnocování, sledování a případné přijímání opatření vedoucích k omezení podstupovaných rizik, 2) celkovou strategií představenstvem schválený soubor dokumentů, který obsahuje hlavní cíle a strategická rozhodnutí v jednotlivých oblastech činnosti banky, 3) informačním systémem získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací,a to i v elektronické formě, 4) pracovníkem fyzická osoba, která vykonává v bance činnosti na základě pracovní nebo jiné smlouvy, 5) vrcholovým vedením pracovníci přímo podřízení představenstvu s výjimkou vedoucího útvaru interního auditu. 3 Obecné požadavky 1) Banka vytvoří a udržuje účinný a efektivní vnitřní řídicí a kontrolní systém, který je zejména tvořen těmito prvky a vazbami mezi nimi: a) kontrolní a řídící orgány a kontrolní prostředí ( 4), b) řízení rizik ( 5), 11/37

12 Bankovní právo c) kontrolní činnosti a oddělení neslučitelných funkcí ( 6), d) informační systém a komunikace ( 7), e) sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému a náprava nedostatků ( 8). 2) Vnitřní řídicí a kontrolní systém musí zajistit tyto cíle: a) provádění činnosti banky v souladu s celkovou strategií banky při optimálním vynaložení nákladů, b) aktuálnost, spolehlivost a ucelenost informací používaných bankou pro rozhodovací procesy a poskytovaných bankou třetím stranám, c) soulad činností banky s příslušnými zákony a předpisy. 3) Vnitřní řídicí a kontrolní systém musí zahrnovat všechny činnosti a organizační složky banky. 4) Požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém stanovené tímto opatřením upraví banka ve své předpisové základně. 5) Veškeré rozhodovací procesy a kontrolní činnosti musí být zpětně rekonstruovatelné (vysledovatelné), musí existovat tzv. auditní stopa. K naplnění tohoto požadavku banka vytvoří odpovídající systém archivace dokumentů a dat. 4 Kontrolní a řídící orgány a kontrolní prostředí 1) Dozorčí rada dohlíží na účinnost a efektivnost vnitřního řídicího a kontrolního systému banky jako celku a nejméně jednou ročně je vyhodnocuje. 2) Dozorčí rada se podílí na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu. Dozorčí rada k naplnění uvedených požadavků zváží zřízení výboru pro audit, jehož členové jsou nezávislí na veškerých výkonných činnostech banky, a vymezí jeho postavení a předmět činnosti. 3) Dozorčí rada stanoví zásady odměňování členů představenstva a vedoucího interního auditu, pokud toto není v pravomoci valné hromady. 4) Představenstvo zodpovídá za stanovení, schvalování a periodické vyhodnocování celkové strategie banky. 5) Představenstvo zodpovídá za vytvoření, udržování a vyhodnocování účinného a efektivního vnitřního řídicího a kontrolního systému banky. 6) Představenstvo zodpovídá za schválení funkční organizační struktury, která mimo jiné jasně vymezuje odpovědnosti a pravomoci a umožňuje efektivní komunikaci na všech úrovních banky. Představenstvo zodpovídá za pravidelné vyhodnocování funkčnosti organizační struktury. 7) Představenstvo zodpovídá za stanovení zásad personální a mzdové politiky. Součástí těchto zásad je též požadavek, aby veškeré činnosti prováděli kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícími schopnostmi a zkušenostmi, a požadavek na soustavné vzdělávání a prohlubování kvalifikace pracovníků. 8) Představenstvo zodpovídá za soustavné prosazování vysoké úrovně etiky a mravní integrity pracovníků banky. K tomuto účelu stanoví pravidla, která jednoznačně formulují etické principy a předpokládané modely správného etického chování a jednání pracovníků banky. Dále představenstvo zajistí, aby všichni pracovníci banky rozuměli své úloze ve vnitřním řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili. 9) Představenstvo zřídí útvar interního auditu a vymezí jeho statut a předmět činnosti, včetně personálního a technického vybavení. 10) Představenstvo s vrcholovým vedením pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému, a včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou předkládána vrcholovým vedením, interními a externími auditory a orgány bankovního dohledu. Na základě těchto vyhodnocení přijímá představenstvo přiměřená opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu. 11) Vrcholové vedení zodpovídá za realizaci celkové strategie banky schválené představenstvem, za udržování funkční a efektivní organizační struktury, včetně jednoznačného vymezení odpovědností a pravomocí, a za vytvoření a udržování účinného a efektivního informačního systému. 12

13 Vnitřní kontrolní a řídící systémy banky 12) Vrcholové vedení zajistí, aby byly uplatňovány takové postupy řízení, které vedou k zamezení nežádoucích činností, kterými zejména jsou upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním celkové strategie banky, systém odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu, nebo jiné postupy, které umožňují zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků. 5 Řízení rizik 1) Vnitřní řídicí a kontrolní systém banky musí být nastaven tak, aby umožňoval řízení rizik podstupovaných bankou. 2) Proces identifikace rizik musí být zajištěn u všech činností a na všech organizačních úrovních banky a musí umožňovat odhalování nových, dosud neidentifikovaných rizik. 3) Postupy pro řízení rizik musí být zpracovány tak, aby zajišťovaly soustavnost procesu řízení rizik. 4) Proces řízení rizik musí zohlednit vnitřní a vnější faktory, měřitelné a neměřitelné aspekty rizik a reálné možnosti jejich řízení. Součástí procesu řízení rizik je porovnání nákladů a výnosů vyplývajících z řízení rizik s náklady a výnosy, které vyplývají z neřízení těchto rizik. 6 Kontrolní činnosti a oddělení neslučitelných funkcí 1) Kontrolní činnosti musí být nedílnou součástí každodenní činnosti banky. Kontrolní činnosti musí zejména zahrnovat: a) kontrolu po linii řízení, b) přiměřené kontrolní mechanismy pro jednotlivé procesy v bance1), c) fyzickou kontrolu2). 2) Banka vytvoří postupy pro kontrolní činnost na všech organizačních a řídících úrovních. Prověřování dodržování stanovených postupů a jejich dostatečnost musí být prováděna pravidelně. 3) Oddělení neslučitelných funkcí znamená, že útvarům, pracovníkům a jednotlivým výborům banky musí být přidělovány odpovědnosti a pravomoci tak, aby bylo v nejvyšší možné míře zamezeno vzniku možného konfliktu zájmů. Oblasti, kde existuje možnost vzniku konfliktu zájmů, musí být včas identifikovány. Postupy banky jsou stanoveny tak, aby omezily možnosti konfliktu zájmů. Oblasti konfliktu zájmů jsou předmětem průběžného nezávislého sledování. 7 Informační systém a komunikace 1) Banka zajistí, aby dozorčí rada, výbor pro audit, pokud je zřízen, představenstvo a příslušní pracovníci měli pro své rozhodování k dispozici informace, které jsou relevantní, aktuální, spolehlivé a ucelené. 2) Informační systém banky je vytvořen tak, aby bylo zajištěno, že všichni pracovníci jsou seznámeni se všemi důležitými postupy, které mají vliv na jejich odpovědnosti a pravomoci. Zároveň banka vytvoří předpoklady, aby všichni pracovníci těmto postupům rozuměli a řídili se jimi. 3) Informační systémy používané bankou musí pokrýt všechny její činnosti. Tyto systémy, včetně těch, které uchovávají a využívají data v elektronické formě, musí být bezpečné 1) Např. kontrola dodržování limitů, kontrola schvalování a autorizace transakcí nad stanovené limity, kontrola průběhu transakcí a činností, ověřování detailů transakcí a výstupu modelů řízení rizik používaných bankou, pravidelná rekonciliace (kontrola souladu údajů). 2) Fyzická kontrola se zaměřuje na omezení přístupu k hmotnému majetku, cenným papírům a jiným finančním aktivům a na pravidelné inventury majetku. a dostatečným způsobem zajištěné proti selhání. Banka zároveň vytvoří plány pro případ mimořádných situací a havarijních stavů. Tyto plány jsou pravidelně testovány tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost. Všechny příslušné osoby musí být s plány seznámeny a musí být schopny je okamžitě aplikovat. 4) Používané informační systémy jsou pravidelně nezávisle prověřovány. 13/37

14 Bankovní právo 8 Sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému a náprava nedostatků 1) Sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému musí být prováděno průběžně na všech řídících úrovních a útvarem interního auditu. Tento proces musí být součástí každodenní činnosti banky. 2) Nedostatky vnitřního řídicího a kontrolního systému odhalené po řídící linii, útvarem interního auditu, na základě jiné kontroly či jiným způsobem, musí být včas oznámeny příslušné úrovni vedení banky a urychleně řešeny. Závažné nedostatky vnitřního řídicího a kontrolního systému musí být oznámeny představenstvu, dozorčí radě a výboru pro audit, pokud je zřízen. 3) Útvar interního auditu musí vykonávat svou činnost nezávisle na veškerých výkonných činnostech banky. Jmenování a odvolání vedoucího útvaru interního auditu je možné pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady banky. Interní audit musí mít zajištěn přístup ke všem dokumentům banky. Interní audit musí pravidelně informovat o svých zjištěních dozorčí radu a výbor pro audit, pokud je zřízen. 4) Systém odhalování nedostatků vnitřního řídicího a kontrolního systému musí být nastaven tak, aby umožňoval jejich včasnou nápravu. Účinnost přijatých nápravných opatření musí být následně ověřována. Bankovní tajemství Na všechny bankoví obchody a peněžní služby bank. Trvá u zaměstnanců i po skončení pracovního poměru. Za porušení BT se nepovažuje sdělení informací osobám, které pro banku zajišťují určité činnosti spojené s její existencí auditoři, advokáti, daňoví, finanční poradci. Klient může banku bankovního tajemství zprostit a navíc je zde řada zákonných výjimek: - bankovní dohled - a na písemné vyžádání: 38 (1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. (2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení bankovního tajemství se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány bankovního dohledu a obdobných institucí jiných států, jestliže předmětem výměny jsou informace o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. (3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání a) soudu pro účely občanského soudního řízení;8) b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9) c) správcům daně za podmínek podle zvláštního zákona o správě daní a poplatků, d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu9c) ve sporu navrhovatele proti instituci, e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zvláštní právní předpis o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a pro účely 14

15 Bankovní tajemství výkonu státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podle zvláštního právního předpisu6e), f) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, orgánů sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení nebo orgánů státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je klient povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku, g) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které klient dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b) i) úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků, j) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c), k) orgánu příslušnému rozhodovat o porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zvláštního právního předpisu9c), l) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c). Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost identifikovat. (4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení nebo okresních úřadů ve věci řízení o vrácení dávky poukázané na účet po úmrtí příjemce dávky včetně jejího vymáhání identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání úřadu práce. (5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a), h) a k) náleží bance úhrada věcných nákladů. (6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů. (7) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plněním bance na dobu delší než 60 dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem, omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak, že banka může informovat jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy klientem, přičemž smí uvést jen název klienta a označení porušené povinnosti. (8) Uplatnění tohoto práva banky může klient předejít tím, že do 30 dnů od porušení svých povinností vůči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není povinna na dohodu přistoupit. Pokud v této lhůtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu následně nedodrží, může banka bez dalšího využít svého práva podle odstavce 7. Klient může možnosti tohoto odstavce využít ze zákona jenom jednou v kalendářním roce. (9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se vztahují i na pobočky zahraničních bank. (10) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena. Centrální registr úvěrů 15/37

16 Bankovní právo Pojištění vkladů Podstatou pojištění vkladů je záruka určité osoby (státního orgánu, sdružení či fondu), že bankovním vkladatelům bude poskytnuta určitá náhrada v případě neschopnosti banky vyplácet u ní umístěné vklady. Označováno jako pojištění pohledávek z vkladů. - jsou nyní pojištěny všechny pohledávky FO i PO tuzemců i cizozemců - v české i cizí měně - splňující identifikaci vkladatele - evidované jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzené vkladovým certifikátem. Pojištění se nevztahuje na pohledávky z vkladů bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů Pojištění je spravováno fondem pojištění vkladů v případě, že obdrží písemné oznámení ČNB, pak vyplácí. Náhrady jsou limitovány výší 90% z vkladu jedné oprávněné osoby, nejvýše však do částky EUR. Náhrada se vyplácí vždy jen v české měně. Na náhradu taky nemají nárok osoby se zvláštním vztahem k bance a vlastníci vkladů vzniklých legalizací výnosů z trestné činnosti. Bankovní dohled Obsahem dohledu je kontrola nad dodržováním pravidel bankovní regulace. Jsou dvojího charakteru jednak oprávnění regulátora požadovat a ověřovat informace nutné ke kontrole stanovených pravidel a také povinnost bank takové info poskytovat; vedle toho sankce a opatření, kterými si regulátor může dodržování vynucovat. - zjistí-li ČNB při výkonu bankovního dohledu nedostatky v činnosti banky, může takové bance ukládat opatření k nápravě i peněžité pokuty. Nedostatkem v činnosti se rozumí porušování či obcházení zákona o bankách, zvláštních zákonů a právních předpisů a opatření vydávaných ČNB; porušení podmínek stanovených v bankovní licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena; provádění obchodů bankou způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky; řízení banky osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou bezúhonné; stav, kdy banka nevytváří dostatečný souhrn rezerv a opravných položek na pokrytí svých rizik vyplývajících z objemu klasifikovaných úvěrů a jiných aktiv; pokles kapitálu banky pod minimální výši základního kapitálu požadovanou zákonem (tj. 500 milionů Kč) atd. - opatření k nápravě ukládaná Českou národní bankou spočívají jednak ve vyžadování nápravy zjednané přímo dotčenou bankou, jednak ve zjednání nápravy samotnou Českou národní bankou. Náprava, jejíž zjednání dotčenou bankou může ČNB vyžadovat, má podobu zejména: a) omezení nebo ukončení některé bankovní činnosti b) výměny osob ve vedení banky c) vytvoření rezerv nebo opravných položek v odpovídající výši d) snížení základního kapitálu e) výměny členů dozorčí rady f) použití zisku po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu banky - pokud dotčená banka sama nezjedná nápravu na žádost ČNB, může ČNB přistoupit ke zjednání nápravy sama změnou bankovní licence s vyloučením nebo omezením některých tzv. vedlejších bankovních činností ( 1 odst. 3 BankZ), nařízením mimořádného auditu provedeného na náklady banky, zavedením nucené správy, nedobrovolným snížením základního kapitálu banky nebo zákazem či omezením provádění operací bankou s osobami, které jsou s ní úzce propojeny - zjistí-li ČNB, že bance poklesl ukazatel kapitálové přiměřenosti pod dvě třetiny předepsané výše, má povinnost uložit bance jedno nebo více z těchto opatření k nápravě: 1. zvýšit základní kapitál tak, aby bylo dosaženo předepsaného ukazatele kapitálové přiměřenosti 2. pořizovat pouze aktiva s rizikovou vahou nižší než 100 % 3. nezískávat majetkové podíly a hlasovací práva v jiných právnických osobách 16

17 Bankovní regulace 4. neposkytovat žádný úvěr osobě se zvláštním vztahem k bance 5. neposkytovat úroky z vkladů se sazbami převyšujícími současné běžné úrokové sazby z vkladů srovnatelných částek a se srovnatelnou splatností - nucenou správu banky může ČNB zavést za situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního systému a akcionáři banky neučinili potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků. Nucená správa banky znamená pozastavení výkonu funkce všech orgánů banky a jejich nahrazení osobou dosazenou Českou národní bankou tato osoba se nazývá správce a okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy bance přebírá postavení statutárního orgánu banky. Rozhodnutí o věcech v působnosti valné hromady banky činí správce s předchozím souhlasem ČNB. Správci přísluší rozsáhlé spektrum pravomocí v provozu banky, včetně podání návrhu na vyrovnání nebo (se souhlasem ČNB) na prohlášení konkurzu, uzavírání poboček aj. - správce je jmenován bankovní radou ČNB, je zaměstnancem ČNB - nucená správa se zapisuje na návrh ČNB do obchodního rejstříku a končí automaticky uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení, neskončí-li dříve z důvodu prohlášení konkurzu nad bankou, jmenováním likvidátora banky nebo ukončením nucené správy Českou národní bankou - nucenou správu nelze uložit pobočce zahraniční banky - pokuta za nedostatky v činnosti banky může činit až 50 milionů Kč a ČNB ji může uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy nedostatek vznikl - jestliže přetrvávají závažné nedostatky v činnosti banky anebo v případě úpadku banky, může ČNB po vyžádání stanoviska ministerstva financí bance odejmout bankovní licenci, a to i tehdy, nepředcházelo-li tomuto opatření zavedení nucené správy to má za následek, že dotčená právnická osoba nesmí nadále přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licence může být dále odňata, jestliže banka více než 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry nebo jestliže nezahájila činnosti do 12 měsíců od dne udělení bankovní licence a dále jestliže taková licence byla získána na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti. ČNB je povinna odejmout bance bankovní licenci, jestliže zjistí, že ukazatel kapitálové přiměřenosti banky je nižší než jedna třetina předepsané výše (tedy poklesne pod 2,67%) - všechna nápravná a sankční opatření ukládá ČNB ve správním řízení, na něž se uplatňují obecné předpisy o správním řízení, nestanoví-li zákon o bankách jinak správní řízení může být zahájeno až doručením rozhodnutí. Proti rozhodnutí ČNB lze podat řádný opravný prostředek v podobě rozkladu, o kterém rozhoduje bankovní rada ČNB; účastníkem tohoto řízení je jen dotčená banka (nikoli tedy např. její akcionáři nebo vkladatelé) - součástí bankovního dohledu je také dohled nad dodržováním zákona o bankách nebankovními subjekty, a to ve vztahu k zákazu platnému pro osoby, kterým nebyla udělena bankovní licence, používat ve své obchodní firmě slovo banka nebo spořitelna Bankovní regulace Jako základní nástroje bankovní regulace je možné považovat veškerá pravidla, která jsou stanovena specificky pro banky - podmínky založení banky - minimální kapitálové vybavení - pravidla likvidity - omezení angažovanosti vůči jednomu subjektu - požadavky na řídící a kontrolní systém banky - pravidla pro oceňování, tvorbu opravných položek a rezerv - pravidla vedoucí k zamezení praní špinavých peněz Bankovní obchody Produkty podle odrazu v bilanci: aktivní o úvěry poskytování půjček pasivní o vedení účtů 17/37

18 Bankovní právo o vydávání platebních karet (kreditní nebo debetní) Bankovní operace Podstatnou činností je obchod s penězi - bankovní obchody pasivní a aktivní. Pasivními bankovními obchody jsou takové operace, kdy si banky obstarávají cizí finanční prostředky. To se děje zejména těmito způsoby: 1) netermínované a termínované vklady - běžné účty, kontokoretní účty, účty úspor, termínované vklady 2) cenné papíry - banky mohou emitovat vkladové listy - dluhopisy bank 3) úvěry od jiných bank Aktivními bankovními obchody banka získané peněžní prostředky poskytuje subjektům formou úvěru. Při poskytování úvěru posuzuje banka bonitu, tj. hospodářskou způsobilost dlužníka. Význam mají zejména ziskovost, rentabilita i podnikatelský záměr. Banka požaduje i kvalitní zajištění úvěru. produkty podle účelu použití - finanční úvěrové - depozitní (vkladové) - platební produkty - produkty investičního bankovnictví Bankovní úvěry - vztahy mezi věřitelem a dlužníkem jsou vztahy charakterizované smluvní volností stran, upravené dispozičními normami soukromého práva, ale vztahy upravující organizované poskytování úvěrů na finančním trhu vycházejí převážně z právních norem kogentních, typických pro právo veřejné, zejména právo finanční - objektem úvěrových vztahů jsou peněžitá plnění tento fakt může zařadit uvedené vztahy do oblasti práva finančního, práva obchodního či občanského - platná právní úprava úvěrových vztahů je obsažena v ObchZ (smlouva o úvěru), v ObčZ (smlouva o půjčce), ale i v zákoně o bankách, zákoně o ČNB a dalších zákonech a také v opatřeních vydávaných Českou národní bankou Dělení úvěrů podle délky období, na které je úvěr poskytnut: krátkodobé střednědobé dlouhodobé podle subjektu, který úvěr poskytuje: bankovní obchodní konsorciální vládní apod. podle osob, které úvěr čerpají: podnikatelské občanské veřejné (státní či komunální) z hlediska kategorie hodnot, jež jsou vstupem a výstupem z úvěrového vztahu: finanční (na obou stranách stojí peněžní prostředky) obchodní (na jedné straně stojí jiné nežli peněžní hodnoty, zejm. zboží) podle účelu, který plní získané prostředky u příjemce: provozní na zásoby na pohledávky investiční vývozní dovozní spotřební apod. podle způsobu zajištění návratnosti: úvěry bianco (bez zajištění) 18

19 Úvěrové registry směnečné úvěry úvěry lombardní ručitelské hypoteční úvěry podle povahy transakce: akreditivní směnečné akceptační záruční podle techniky poskytování a splácení úvěru: úvěry na úvěrovém účtu kontokorentní eskontní úvěr odkup (eskont) směnky revolvingové - z pohledu finančního práva jsou významné ty vztahy, které jednak stanovují podmínky pro regulaci množství peněz v oběhu, tedy vlastně měnové aspekty úvěrů, a ty vztahy, kdy na straně úvěrujícího subjektu stojí stát - z celé škály úvěrů nás na tomto místě budou zajímat finanční vztahy, kdy dochází k poskytování státních peněžních prostředků ve formě určitého úvěrového zvýhodnění do vybraných oblastí jde o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu zpravidla na bázi návratnosti Úvěrové registry Instituce (systémy) zabývající se shromažďováním a poskytováním informací o klientech mezi bankami, spočívá v ochraně bank před špatnými klienty. Registry by měly vyloučit riziko, že: - klient se současně zadluží u více bank více menšími úvěry - bude ke splácení úvěrů používat nových úvěrů - klient se špatnou minulostí bude čerpat úvěr u jiné banky Klient má právo se seznámit s informacemi, které jsou o něm v příslušné databázi vedeny. V současné době existují 2 bankovní úvěrové registry: A) Centrální registr úvěrů Provozuje ze zákona ČNB, předmětem jsou současné i potenciální pohledávky bank za PO i FO podnikateli B) Bankovní registr klientských informací Komerční instituce založená 5ti bankami CBC; v databázi jsou informace o bonitě, důvěrohodnoti a platební morálce klientů nikoliv o zůstatcích na jejich BÚ. A historie za 4 roky. Bankovní vklady Klientské bankovní účty: Běžné účty Kontokorentní účty Vkladové terminované účty Vkladové úsporné účty Depotní účty banka vede pro své klienty CP, které u ní mají ve správě či úschově Vklady na vkladních knížkách Vklady v rámci stavebního spoření Depozitní certifikáty a směnky A) Přijímání vkladů: - hledisko pojištění vklady zákonné pojištění - možnost předčasného výběru a) vklady na běžných účtech b) vklady na vkladních knížkách 19/37

20 Bankovní právo c) vklady na vkladových účtech d) vklady v rámci stavebního spoření B) Emise dluhopisů: - primární vklady dluhopisy se splatností do 5 let, podléhají PMR - hledisko pojištění cenné papíry nejsou pojištěné a) vkladové listy a certifikáty - emitované bankami obvykle ve formě maloobchodních instrumentů, menší nominální výše, nejsou sekundárně obchodovatelné - kupónový výnos, diskontní báze - depozitní certifikáty - forma velkoobchodních instrumentů - vysoké nominální částky - dobrá sekundární obchodovatelnost b) bankovní dluhopisy - velké jednorázové emise - dobře sekundárně obchodovatelné - když banka potřebuje ihned zdroje - není možnost předčasného výběru jako u vkladů c) pokladní poukázky - měly zaknihovanou podobu, jiným způsobem se obchodovaly - pro velké investory, jiné banky, dnes už se nevyužívají Směnky - musí mít listinnou podobu - směnka je dluhový cenný papír splňující zákonem kogentně předepsané podstatné náležitosti, v němž je jedna nebo více určitých osob stanoveným způsobem zavázána zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku 3 výjimky: 1) chybí-li údaj vystavení u jména výstavce 2) chybí-li údaj splatnosti je splatná na viděnou 3) chybí-li údaj místa splatnosti místo uvedené u jména směnečníka Bianko směnka když není uvedeno všechno hned na začátku Směneční dlužníci: Hlavní (přímí) dlužníci Akceptant cizí směnky Rukojmí akceptanta Výstavce vlastní směnky Rukojmí výstavce Odlišnosti v ručení K zachování postihových nároků není třeba činit speciální úkony promlčení 3 roky Vedlejší (nepřímí) dlužníci Výstavce cizí směnky Rukojmí výstavce cizí směnky Indosanti Rukojmí indosantů K zachování je třeba předložit k placení v prezentační lhůtě, směnku protestovat promlčení 1 rok, respektive 6 měsíců 20

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Banka jako podnikatel

Banka jako podnikatel KAPITOLA I Banka jako podnikatel 1 Pojem a prameny práva Banka má podobný základ slova jako bankrot (úpadek). Základem je italské slovo il banco, tj. česky lavice. Na těchto lavicích měli středověcí italští

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví)

363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů. (zákon o pojišťovnictví) 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 316/2001 Sb., zákona č. 12/2002

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby

Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby Poskytování informací neprofesionálním potenciálním klientům a neprofesionálním klientům před poskytnutím investiční služby PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. (dále jen Obchodník ) v souladu se zákonem č.

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

ZÁKON o České národní bance

ZÁKON o České národní bance Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/1993 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb., zákonem č. 442/2000 Sb., nálezem Ústavního soudu vyhlášeným pod

Více