Bankovní právo. Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní právo. Obsah"

Transkript

1 BANKOVNÍ PRÁVO

2 Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence... 4 Bankovní činnosti... 7 Pravidla organizace bank... 8 Majetkové propojení bank s dalšími osobami... 8 Pravidla obezřetného podnikání a bezpečného provozu bank... 8 Kapitálová přiměřenost... 9 Úvěrová angažovanost Pravidla likvidity Povinné minimální rezervy Vnitřní kontrolní a řídící systémy banky Bankovní tajemství Pojištění vkladů Bankovní dohled Bankovní regulace Bankovní obchody Bankovní úvěry Úvěrové registry Bankovní vklady Depozitní certifikáty a směnky Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti v bankovní praxi Zajištění bankovních obchodů Mimobilanční bankovní obchody Ochrana spotřebitele v bankovních službách Hypotéční úvěr Investiční bankovnictví Správa majetku (asset management) Obchodování s cennými papíry Primární emise Platební styk Platební systémy v ČR Zahraniční platební styk Směnky a šeky v bankovní praxi Dokumentární platby v bankovní praxi Platební a úvěrové karty Finanční arbitr

3 Úloha bank v ekonomice Úloha bank v ekonomice - vznik při vynálezu peněz a změně naturální směny za peněžní - hlavní úloha je nepřímé financování funguje jako finanční zprostředkovatel - Funkční vymezení: banka je druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivé ekonomické subjekty Ekonomický pohled - národohospodářský: - finanční zprostředkování - emise bezhotovostních peněz - zprostředkování platebního a zúčtovacího styku - zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu Pojem a definice banky Podle Směrnice o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu: Banka je podnik, jehož činnost spočívá v přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet nebo instituce elektronických peněz. Peněžní ústav - nadřazený pojem bance + spořitelně + - tyto předpisy zrušeny 1992, ale ne všechny - dnešní jazyk stále tento pojem používá + je ve spoustě norem ( 557 OZ) - dnes je každá spořitelna bankou - OSŘ širší definice peněžní ho ústavu - 254/2004 o platebním styku provozovatel poštovních služeb ( 7) definice termínu peněžní ústav ad hoc banky, družstevní záložny, pobočky zahraničních bank ústav poskytující peněžní služby Banka Ekonomický význam určitý typ podnikatele, který obchoduje s penězi v čase: 1) půjčuje 2) vypůjčuje si věřitel dostane výnos 3) směňuje 4) obstarává platební styk za účelem zisku nebo druh finančního zprostředkovatele, jehož hlavní činnost je zprostředkování pohybu peněz mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (banka na vlastní účet přijímá vklady a poskytuje úvěry). Podle zákona o bankách: 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost,1a) které a) přijímají vklady od veřejnosti, a b) poskytují úvěry, a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") ( 4). Ustanovení obchodního zákoníku o akciové společnosti se pro ně nepoužijí, pokud tento zákon stanoví jinak. Přijímání vkladů od společnosti je obsahem tzv. bankovního monopolu. 2 (1) Bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. 3/37

4 Bankovní právo Právní a ekonomické postavení bank Bankovní systémy Bankovní systém je souhrn bank působících na určitém teritoriu, zpravidla v určité zemi, jejich vzájemní vazby a vazby na okolí. Jednostupňový systém neexistence centrální banky Počáteční rozvoj (emise bankovek mohly provádět všechny banky) nebo centrálně plánovaná ekonomika nebo svobodné (volní bankovnictví) Dvoustupňový systém oddělení makroekonomické funkce CB a mikroekonomických fce komerčních bank. Univerzální bankovní systém oprávnění bank k provádění veškerých obchodů Oddělený systém (specializovaný) oddělení komerčního a investičního bankovnictví banky komerční nesmějí mít majetkové účasti USA Nejčastější je tedy dvoustupňové univerzální bankovnictví, které má ale nevýhodu konfliktu zájmů plynoucích v rámci produktů komerčního a investičního bankovnictví zneužívání (využívání ) informací o klientech. Druhy bank Český bankovní systém lze označit jako dvoustupňový systém univerzálního bankovnictví se specializovaným druhem bank stavebními spořitelnami, hypotečními bankami a některými dalšími specializovanými bankami. Členění komerčních bank: - univerzální banky X specializované banky - komerční bankovnictví X investiční bankovnictví - wholesale X retail - spořitelny (sběr vkladů hlavně malé klientely) - spořitelní a úvěrová družstva - - stavební spořitelny speciální ustanovení o rizikovosti aktiv, které mohou nabývat + nižší příspěvky do Fondu pojištění vkladů licence na emisi hypotečních zástavních listů - hypoteční banky - - česká exportní banka cílem není maximální zisk, ale maximální objem podpořeného vývozu - českomoravská záruční a rozvojová banka Bankovní licence Důvodem je chránit tento sektor před nekvalitními subjekty problémy mají široký dopad na klienty. Bankovní licence je výchozí a zároveň nejúčinnější nástroj bankovní regulace. Banka nesmí dělat nic jiného než na co má licenci (povolení) (4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka vykonává kontrolu. Podmínky pro udělení licence: ČÁST DRUHÁ LICENCE 4 (1) Žádost o licenci se předkládá České národní bance. S žádostí o licenci se předkládá návrh stanov. Minimální výše základního kapitálu banky činí Kč a minimálně v této výši musí být tvořen peněžitými vklady. Náležitosti žádosti o licenci stanoví Česká národní banka vyhláškou. (2) O udělení licence rozhoduje Česká národní banka. 4

5 Bankovní licence (3) Před vydáním rozhodnutí o žádosti o licenci požádá Česká národní banka o stanovisko orgán dohledu členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor (dále jen "členský stát"), vykonávající dohled nad bankami, obchodníky s cennými papíry nebo pojišťovnami, jestliže je osoba, které má být licence udělena, ovládaná a) zahraniční bankou se sídlem v členském státě, b) osobou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu k poskytování investičních služeb, c) pojišťovnou, která má povolení příslušného orgánu dohledu členského státu, d) osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmenech a), b) nebo c). (4) Česká národní banka požádá, aby stanovisko podle odstavce 3 obsahovalo zejména informace vhodné pro posouzení, zda jsou splněny podmínky uvedené v odstavci 5 písm. c) a d). (5) Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky: a) průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, b) splacení základního kapitálu v plné výši, c) způsobilost osob s kvalifikovanou účastí ( 17a odst. 4) na bance k výkonu práv akcionáře při podnikání banky, d) odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob, které jsou na základě pracovní nebo jiné smlouvy navrhovány v bance na výkonné řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená stanovami, (dále jen "vedoucí zaměstnanci banky"), e) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, funkční řídicí a kontrolní systém banky, f) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi, g) průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou, h) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu bankovního dohledu, i) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, j) sídlo budoucí banky musí být na území České republiky. (6) Úzkým propojením se pro účely tohoto zákona rozumí a) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %, b) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %, c) vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo d) vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba. (7) Česká národní banka je oprávněna vyžádat si opis z evidence Rejstříku trestů týkající se fyzických osob, které jsou zakladateli banky nebo jsou navrhovány na vedoucí zaměstnance banky. Osoba v minulosti pravomocně odsouzená za úmyslný trestný čin nesmí působit jako vedoucí zaměstnanec banky. 5 (1) Zahraniční banka, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky, předkládá žádost o licenci České národní bance. (2) Zahraniční banka předloží současně se žádostí o licenci vyjádření orgánu bankovního dohledu ze země sídla zahraniční banky k záměru založit pobočku v České republice a jeho prohlášení, že nad pobočkou bude vykonávat bankovní dohled. (3) O udělení licence podle odstavce 1 rozhoduje Česká národní banka. (4) Pro udělení licence podle odstavce 1 musejí být splněny tyto podmínky: 5/37

6 Bankovní právo a) dostatečný objem a průhlednost původu finančních zdrojů poskytnutých zahraniční bankou její pobočce s ohledem na rozsah a rizikovost podnikání pobočky, b) důvěryhodnost zahraniční banky a její dostatečná finanční síla s ohledem na rozsah podnikání pobočky, c) odborná způsobilost, důvěryhodnost a zkušenost osob navrhovaných do vedení pobočky, d) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností pobočky, funkční řídicí a kontrolní systém pobočky, e) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti pobočky podložený reálnými ekonomickými kalkulacemi, f) průhlednost skupiny s úzkým propojením, ke které patří zahraniční banka, g) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene f) nebrání výkonu bankovního dohledu, h) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene f) úzké propojení, nejsou právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, i) zahraniční banka hodlající působit prostřednictvím své pobočky na území České republiky musí mít zapsané sídlo a skutečné sídlo ve stejném státě. (5) Náležitosti žádosti podle odstavce 1, jakož i minimální výši poskytnutých finančních zdrojů, stanoví Česká národní banka vyhláškou. (6) Důvodem pro zamítnutí žádosti o licenci nemůže být skutečnost, že právní forma zahraniční banky neodpovídá právní formě akciové společnosti. (7) Postup podle odstavců 1 až 5 se nepoužije na případy uvedené v 5a. 5a (1) Banky se sídlem v členských státech mohou vykonávat na území České republiky prostřednictvím svých poboček činnosti podle tohoto zákona bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu jim bylo uděleno v zemi jejich sídla a pokud zahraniční banka dodržela postup stanovený právem Evropských společenství podle 5c až 5m. Na tyto pobočky se vztahuje registrační povinnost daňových subjektů podle zvláštního právního předpisu.3) Banky se sídlem v členských státech jsou dále za stejných podmínek oprávněny k provozování těchto činností i bez založení pobočky, pokud jejich provozování nemá charakter trvalé hospodářské činnosti. (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí v případech, kdy jde o banky, které nepožívají výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství, nebo o banky se sídlem ve státě, který nepožívá výhody jednotné licence podle práva Evropských společenství. (3) Česká národní banka může v souladu s mezinárodní smlouvou vyhláškou rozšířit okruh států, jejichž banky požívají při podnikání na území České republiky stejné výhody jako banky se sídlem ve členských státech. (4) Pobočky zahraničních bank, které podle odstavce 1 mohou na území České republiky vykonávat činnosti podle tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance, nepodléhají tomuto zákonu s výjimkou ustanovení 11 odst. 3 a 5, povinnosti poskytnout údaje podle 38 odst. 2 až 6, ustanovení týkajících se likvidity banky, provádění měnové politiky, opravného zúčtování bank ( 20c) a ustanovení 41m odst. 1 a 2. (5) Pokud se pobočka zahraniční banky podle odstavce 1 rozhodne účastnit platebního systému provozovaného Českou národní bankou ( 20b), vztahují se na ni právní předpisy upravující provoz tohoto systému. Pokud se pobočka zahraniční banky rozhodne využít možnosti podle 38a odst. 1, vztahuje se na ni ustanovení 38a. (6) Ustanovení tohoto zákona související s pojištěním pohledávek z vkladů se na tyto pobočky vztahují, jen pokud využijí možnosti stanovené v 41m. Postup podle 26 lze vůči pobočkám zahraničních bank podle odstavce 1 uplatnit pouze za podmínky, že pobočka nezjedná na výzvu České národní banky nápravu sama a na žádost České národní banky nezjednal nápravu po jeho předchozím informování ani orgán bankovního dohledu země sídla příslušné zahraniční banky, a za podmínky, že protiprávní stav trvá. To neplatí v případě porušení ustanovení 11 odst. 3 a 5, ustanovení o opravném zúčtování bank, v případě porušení právních předpisů 6

7 Bankovní činnosti upravujících provoz platebního systému provozovaného Českou národní bankou ( 20b), pokud je pobočka účastníkem tohoto systému, v případě porušení ustanovení 38a a povinnosti poskytnout údaje podle 38 odst. 2 až 6, nebo nesnese-li věc odkladu a je-li to nutné v zájmu vkladatelů. Postup podle 26 aplikovaný z důvodů, že věc nesnese odkladu a je-li to nutné v zájmu vkladatelů, musí Česká národní banka bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě stanovené Komisí Evropských společenství přehodnotit, pokud Komise Evropských společenství tak rozhodne v souladu s 5k odst. 4. (7) Česká národní banka může v pobočkách zahraničních bank, které podle odstavce 1 mohou na území České republiky vykonávat činnosti podle tohoto zákona bez licence udělené pro ně příslušné zahraniční bance, nebo v osobách tvořících konsolidační celek, jehož členem je zahraniční banka podle odstavce 1, provést kontrolu na místě, je-li o to požádána orgánem dohledu země sídla zahraniční banky. Orgán dohledu země sídla banky podle odstavce 1 může po předchozím oznámení České národní bance provést na území České republiky kontrolu na místě v pobočce zahraniční banky podle odstavce 1 nebo ve finanční instituci splňující podmínky podle 5e odst. 1. 5b Licence nesmí být udělena, jestliže by to bylo v rozporu s mezinárodní smlouvou. + jednotná licence a zánik licence Bankovní činnosti Podle zákona o bankách: Hlavní činnosti 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území České republiky, včetně jejich působení mimo území České republiky, a dále některé vztahy související s působením zahraničních bank na území České republiky. Bankami se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické osoby se sídlem v České republice, založené jako akciová společnost,1a) které a) přijímají vklady od veřejnosti, a b) poskytují úvěry, a které k výkonu činností podle písmen a) a b) mají bankovní licenci (dále jen "licence") ( 4). Ustanovení obchodního zákoníku o akciové společnosti se pro ně nepoužijí, pokud tento zákon stanoví jinak. Přijímání vkladů od společnosti je obsahem tzv. bankovního monopolu. 2 (1) Bez licence nesmí nikdo přijímat vklady od veřejnosti, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Ale úvěry může poskytovat kdokoliv. Vedlejší činnosti: (3) Banka může, kromě činností uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), vykonávat tyto další činnosti, má-li je povoleny v jí udělené licenci, a) investování do cenných papírů na vlastní účet, b) finanční pronájem (finanční leasing), c) platební styk a zúčtování, Bankovní obchody jsou bilanční (úroková marže) a mimobilanční (poplatky vlastně obstarávání platebního styku jsou to peníze vydělané snadněji). d) vydávání a správu platebních prostředků, například platebních karet a cestovních šeků, e) poskytování záruk, f) otvírání akreditivů, g) obstarávání inkasa, 7/37

8 Bankovní právo h) poskytování investičních služeb podle zvláštního právního předpisu,1b) s tím, že se v licenci uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je banka oprávněna poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům podle zvláštního právního předpisu,1b) i) finanční makléřství, pokud nejde o finanční vztah týkající se CP, tak je to finanční makléřství j) výkon funkce depozitáře, fondy musí mít svého depozitáře a ten taky může uschovávat; je to tedy prodloužená ruka státního dozoru nad kapitálovým trhem nad fondy k) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků), l) poskytování bankovních informací, m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, n) pronájem bezpečnostních schránek, o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písmenech a) až n) a v odstavci 1. Banka nesmí dělat nic jiného než na co má licenci (povolení) (4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v licenci. To neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž banka vykonává kontrolu. Pravidla organizace bank Pravidla pro banky bankovní regulace; dozor nad jejich dodržováním se nazývá bankovní dohled. Z větší části tato pravidla tvoří ČNB. Bankovní regulace vedle kritérií autorizace spočívá v oblastech: - správy a řízení bank - kapitálové přiměřenosti - úvěrové angažovanosti - pravidlech likvidity - další pravidla obezřetného podnikání - povinné sdělování informací Majetkové propojení bank s dalšími osobami Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou PO, která není bankou, finanční institucí nebo podnikem bankovních služeb. S výjimkou výše uvedených osob nesmí kvalifikovaná účast banky v jiné PO překročit buď 15% kapitálu v jedné PO nebo 60% kapitálu banky ve všech PO. Kvalifikovaná účast znamená přímý nebo nepřímý podíl vyšší než 10% za ZK PO nebo hlasovacích právech. Banka nesmí být společníkem vos nebo ks. Banka vydává pouze zaknihované akcie. Předchozí souhlas ČNB je třeba i k tomu, aby osoby získaly kvalifikovaný podíl na bance nebo ho zvyšovaly (20%. 33%. 50%). ČNB jinak může pozastavit výkon akcionářských práv dotřenému akcionáři. Pravidla obezřetného podnikání a bezpečného provozu bank - provádět obchody způsobem nepoškozujícím zájmy vkladatelů (ZoB) - obchody s CP na vlastní účet pouze za nejvýhodnějších podmínek - oddělení úvěrových a investičních obchodů tzv. čínskými zdmi - omezení a podmínky pro nabývání některých druhů aktiv (CP vydané samotnou bankou, osobou s kvalifikovanou účastí v bance apod.) - posuzování pohledávek z finanční činnosti banky a tvorba opravných položek (standardní, klasifikované pohledávky (sledované pohledávky a ohrožené pohledávky (nestandardní do 180 dnů po splatnosti, pochybné ztrátové))). - Limity pro měnové pozice 8

9 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost Kvantitativní vymezení minimálního kapitálu banky v poměru k jejím aktivům, které má za cíle omezit dopad rizik z bankovních obchodů na její závazky vůči vkladatelům. Jsou tedy nuceny si pro určité obchody dělat polštář z vlastních aktiv pro případ ztráty. Upravuje: 1) kapitálové požadavky hodnota v Kč vyjadřující potřebu odpovídajícího kapitálu ke krytí rizik postupovaných bankou A B - k úvěrovému riziku bankovního portfolia - k úvěrovému riziku obchodního portfolia - k riziku úvěrové angažovanosti - k obecnému úrokovému riziku, akciovému riziku - k měnovému riziku - ke komoditnímu riziku 2) kapitálová přiměřenost 3) limity úvěrové angažovanosti bankovního portfolia a limity pro měnové pozice 4) limit kapitálové přiměřenosti 5) riziko opčních kontraktů 6) tržní riziko Kapitál banky Tier1: - splacené základní jmění zapsané v OR - splacené emisní ážio - zákonné rezervní fondy - ostatní RF - nerozdělený zisk Tier2: - rezervy na krytí všeobecných ztrát do výše 1,25% RVA - podřízený dluh A maximálně do výše 50% Tier1 9/37

10 Bankovní právo Neuhrazená ztráta Ztráta běžného období Nehmotný majetek Vlastní akcie Kapitálové investice do jiných bank Tier3: - podřízený dluh B krátkodobý minimálně 2 roky Podmínky (limity a omezení): Tier2 + Tier3 Tier1 atd. jinak Kapitálový požadavek A: (rozvahová A opravné položky) * riziková váha + (podrozvahová A * faktor konverze vytvořené rezervy) * riziková váha = rizikově vážená aktiva * 0,08 = kapitálový požadavek A Úvěrová angažovanost bankovního portfolia Hrubá balík všech úvěrů, záruk, nakoupených CP jednoho klienta Čistá očistíme o kvalitně zajištěné položky (str. 101) Úvěrová angažovanost obchodního portfolia buď přičtu k výše uvedenému a souhlasí, nebo Tržní riziko obchodního portfolia: Specifické ztráty, které vyplývají ze změn bonity daného dlužníka Obecné akciové, úrokové = tržní - hranice není úplně ostrá Specifické riziko: Absolutní hodnoty jednotlivých úrokových pozic obchodního portfolia* koeficient = kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku Specifické riziko akciové... obdobné Σ hodnoty akcií * koeficient = kapitálový požadavek Obecné úrokové riziko opět obdobné Veškeré úrokové pozice roztřídíme podle kupónů a jejich splatností, spočítáme riziko spojené s těmito pozicemi, navzájem kompenzujeme opačné pozice, až dojdeme k nezkompenzovatelným stanovíme požadavek na kapitál. Měnové riziko: str. 102 Kapitálová přiměřenost: 0,08 * (kapitál banky + využitý Tier3) 8% kapitálový požadavek A + kap. pož. B Kapitálová přiměřenost nevyužitého Tier3: 0,08 * nevyužitý Tier3 kap. pož. A + kap. pož. B kapitál/suma kapitálových požadavků.. pokud klesne pod 2,67%, pak už je to důvod na odejmutí bankovní licence. 10

11 Úvěrová angažovanost Úvěrová angažovanost Relativní rozsah aktiv banky ve vztahu k určitému klientovi poměřovaný ke kapitálu banky. Cílem je zajištění dostatečné diverzifikace bankovních obchodů mezi různé klienty. Obecný limit je 25%. Pravidla likvidity Likvidita není výnosná, proto je třeba ji držet trochu násilím. Je tady stanovená samoregulace, banka musí mít systém poskytující dostatečnou podporu řízení likvidity. Povinné minimální rezervy Úložky bank na jejich účtech vedených u ČNB a používaných jinak též pro účely platebního styku. Omezuje zdroje bank a zajišťuje sterilizaci části peněžní masy. Určují se jako procento závazků vůči jejím klientům vyjma závazků vůči jiným bankám. Dnes na úrovni 2%, stejné jako minimim stanovené ECB. Jsou úročeny dvoutýdenní reposazbou. Vnitřní kontrolní a řídící systémy banky ČNB vydala také nové opatření upravující problematiku vnitřního řídícího a kontrolního systému banky. Jde o opatření České národní banky č. 12 ze dne 11. prosince 2002 k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému banky (účinnost od 1. července 2003), které vymezuje základní složky, vztahy a procesy vnitřního řídícího a kontrolního systému a v návaznosti na to stanovuje: pravomoci a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vrcholového vedení banky, minimální standardy, které musí splňovat systém řízení rizik, podstatu kontrolní činnosti, princip oddělení neslučitelných funkcí, požadavky kladené na informační systém a komunikaci v bance, povinnost banky sledovat a vyhodnocovat efektivnost vnitřního řídícího a kontrolního systému. 1 Účel opatření 1) Účelem tohoto opatření je vymezení základních požadavků na účinný a efektivní vnitřní řídicí a kontrolní systém banky. 2) Požadavky stanovené tímto opatřením naplňuje banka s ohledem na svou velikost a způsob řízení, typ, povahu a složitost činností, které vykonává. 3) Tímto opatřením se přiměřeně řídí i pobočky zahraničních bank. 2 Definice pojmů Pro účely tohoto opatření se rozumí: 1) řízením rizik identifikace, měření nebo vyhodnocování, sledování a případné přijímání opatření vedoucích k omezení podstupovaných rizik, 2) celkovou strategií představenstvem schválený soubor dokumentů, který obsahuje hlavní cíle a strategická rozhodnutí v jednotlivých oblastech činnosti banky, 3) informačním systémem získávání, zpracování, přenos, sdílení a uchovávání informací,a to i v elektronické formě, 4) pracovníkem fyzická osoba, která vykonává v bance činnosti na základě pracovní nebo jiné smlouvy, 5) vrcholovým vedením pracovníci přímo podřízení představenstvu s výjimkou vedoucího útvaru interního auditu. 3 Obecné požadavky 1) Banka vytvoří a udržuje účinný a efektivní vnitřní řídicí a kontrolní systém, který je zejména tvořen těmito prvky a vazbami mezi nimi: a) kontrolní a řídící orgány a kontrolní prostředí ( 4), b) řízení rizik ( 5), 11/37

12 Bankovní právo c) kontrolní činnosti a oddělení neslučitelných funkcí ( 6), d) informační systém a komunikace ( 7), e) sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému a náprava nedostatků ( 8). 2) Vnitřní řídicí a kontrolní systém musí zajistit tyto cíle: a) provádění činnosti banky v souladu s celkovou strategií banky při optimálním vynaložení nákladů, b) aktuálnost, spolehlivost a ucelenost informací používaných bankou pro rozhodovací procesy a poskytovaných bankou třetím stranám, c) soulad činností banky s příslušnými zákony a předpisy. 3) Vnitřní řídicí a kontrolní systém musí zahrnovat všechny činnosti a organizační složky banky. 4) Požadavky na vnitřní řídicí a kontrolní systém stanovené tímto opatřením upraví banka ve své předpisové základně. 5) Veškeré rozhodovací procesy a kontrolní činnosti musí být zpětně rekonstruovatelné (vysledovatelné), musí existovat tzv. auditní stopa. K naplnění tohoto požadavku banka vytvoří odpovídající systém archivace dokumentů a dat. 4 Kontrolní a řídící orgány a kontrolní prostředí 1) Dozorčí rada dohlíží na účinnost a efektivnost vnitřního řídicího a kontrolního systému banky jako celku a nejméně jednou ročně je vyhodnocuje. 2) Dozorčí rada se podílí na směrování, plánování a vyhodnocování činnosti interního auditu. Dozorčí rada k naplnění uvedených požadavků zváží zřízení výboru pro audit, jehož členové jsou nezávislí na veškerých výkonných činnostech banky, a vymezí jeho postavení a předmět činnosti. 3) Dozorčí rada stanoví zásady odměňování členů představenstva a vedoucího interního auditu, pokud toto není v pravomoci valné hromady. 4) Představenstvo zodpovídá za stanovení, schvalování a periodické vyhodnocování celkové strategie banky. 5) Představenstvo zodpovídá za vytvoření, udržování a vyhodnocování účinného a efektivního vnitřního řídicího a kontrolního systému banky. 6) Představenstvo zodpovídá za schválení funkční organizační struktury, která mimo jiné jasně vymezuje odpovědnosti a pravomoci a umožňuje efektivní komunikaci na všech úrovních banky. Představenstvo zodpovídá za pravidelné vyhodnocování funkčnosti organizační struktury. 7) Představenstvo zodpovídá za stanovení zásad personální a mzdové politiky. Součástí těchto zásad je též požadavek, aby veškeré činnosti prováděli kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícími schopnostmi a zkušenostmi, a požadavek na soustavné vzdělávání a prohlubování kvalifikace pracovníků. 8) Představenstvo zodpovídá za soustavné prosazování vysoké úrovně etiky a mravní integrity pracovníků banky. K tomuto účelu stanoví pravidla, která jednoznačně formulují etické principy a předpokládané modely správného etického chování a jednání pracovníků banky. Dále představenstvo zajistí, aby všichni pracovníci banky rozuměli své úloze ve vnitřním řídicím a kontrolním systému a aktivně se do tohoto systému zapojili. 9) Představenstvo zřídí útvar interního auditu a vymezí jeho statut a předmět činnosti, včetně personálního a technického vybavení. 10) Představenstvo s vrcholovým vedením pravidelně jedná o záležitostech, které se týkají účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému, a včas vyhodnocuje pravidelné zprávy i mimořádná zjištění, která jsou předkládána vrcholovým vedením, interními a externími auditory a orgány bankovního dohledu. Na základě těchto vyhodnocení přijímá představenstvo přiměřená opatření, která jsou realizována bez zbytečného odkladu. 11) Vrcholové vedení zodpovídá za realizaci celkové strategie banky schválené představenstvem, za udržování funkční a efektivní organizační struktury, včetně jednoznačného vymezení odpovědností a pravomocí, a za vytvoření a udržování účinného a efektivního informačního systému. 12

13 Vnitřní kontrolní a řídící systémy banky 12) Vrcholové vedení zajistí, aby byly uplatňovány takové postupy řízení, které vedou k zamezení nežádoucích činností, kterými zejména jsou upřednostňování krátkodobých výsledků a cílů, které nejsou v souladu s naplňováním celkové strategie banky, systém odměňování, který je nepřiměřeně závislý na krátkodobém výkonu, nebo jiné postupy, které umožňují zneužití zdrojů nebo zakrývání nedostatků. 5 Řízení rizik 1) Vnitřní řídicí a kontrolní systém banky musí být nastaven tak, aby umožňoval řízení rizik podstupovaných bankou. 2) Proces identifikace rizik musí být zajištěn u všech činností a na všech organizačních úrovních banky a musí umožňovat odhalování nových, dosud neidentifikovaných rizik. 3) Postupy pro řízení rizik musí být zpracovány tak, aby zajišťovaly soustavnost procesu řízení rizik. 4) Proces řízení rizik musí zohlednit vnitřní a vnější faktory, měřitelné a neměřitelné aspekty rizik a reálné možnosti jejich řízení. Součástí procesu řízení rizik je porovnání nákladů a výnosů vyplývajících z řízení rizik s náklady a výnosy, které vyplývají z neřízení těchto rizik. 6 Kontrolní činnosti a oddělení neslučitelných funkcí 1) Kontrolní činnosti musí být nedílnou součástí každodenní činnosti banky. Kontrolní činnosti musí zejména zahrnovat: a) kontrolu po linii řízení, b) přiměřené kontrolní mechanismy pro jednotlivé procesy v bance1), c) fyzickou kontrolu2). 2) Banka vytvoří postupy pro kontrolní činnost na všech organizačních a řídících úrovních. Prověřování dodržování stanovených postupů a jejich dostatečnost musí být prováděna pravidelně. 3) Oddělení neslučitelných funkcí znamená, že útvarům, pracovníkům a jednotlivým výborům banky musí být přidělovány odpovědnosti a pravomoci tak, aby bylo v nejvyšší možné míře zamezeno vzniku možného konfliktu zájmů. Oblasti, kde existuje možnost vzniku konfliktu zájmů, musí být včas identifikovány. Postupy banky jsou stanoveny tak, aby omezily možnosti konfliktu zájmů. Oblasti konfliktu zájmů jsou předmětem průběžného nezávislého sledování. 7 Informační systém a komunikace 1) Banka zajistí, aby dozorčí rada, výbor pro audit, pokud je zřízen, představenstvo a příslušní pracovníci měli pro své rozhodování k dispozici informace, které jsou relevantní, aktuální, spolehlivé a ucelené. 2) Informační systém banky je vytvořen tak, aby bylo zajištěno, že všichni pracovníci jsou seznámeni se všemi důležitými postupy, které mají vliv na jejich odpovědnosti a pravomoci. Zároveň banka vytvoří předpoklady, aby všichni pracovníci těmto postupům rozuměli a řídili se jimi. 3) Informační systémy používané bankou musí pokrýt všechny její činnosti. Tyto systémy, včetně těch, které uchovávají a využívají data v elektronické formě, musí být bezpečné 1) Např. kontrola dodržování limitů, kontrola schvalování a autorizace transakcí nad stanovené limity, kontrola průběhu transakcí a činností, ověřování detailů transakcí a výstupu modelů řízení rizik používaných bankou, pravidelná rekonciliace (kontrola souladu údajů). 2) Fyzická kontrola se zaměřuje na omezení přístupu k hmotnému majetku, cenným papírům a jiným finančním aktivům a na pravidelné inventury majetku. a dostatečným způsobem zajištěné proti selhání. Banka zároveň vytvoří plány pro případ mimořádných situací a havarijních stavů. Tyto plány jsou pravidelně testovány tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost. Všechny příslušné osoby musí být s plány seznámeny a musí být schopny je okamžitě aplikovat. 4) Používané informační systémy jsou pravidelně nezávisle prověřovány. 13/37

14 Bankovní právo 8 Sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému a náprava nedostatků 1) Sledování a vyhodnocování účinnosti a efektivnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému musí být prováděno průběžně na všech řídících úrovních a útvarem interního auditu. Tento proces musí být součástí každodenní činnosti banky. 2) Nedostatky vnitřního řídicího a kontrolního systému odhalené po řídící linii, útvarem interního auditu, na základě jiné kontroly či jiným způsobem, musí být včas oznámeny příslušné úrovni vedení banky a urychleně řešeny. Závažné nedostatky vnitřního řídicího a kontrolního systému musí být oznámeny představenstvu, dozorčí radě a výboru pro audit, pokud je zřízen. 3) Útvar interního auditu musí vykonávat svou činnost nezávisle na veškerých výkonných činnostech banky. Jmenování a odvolání vedoucího útvaru interního auditu je možné pouze po předchozím souhlasu dozorčí rady banky. Interní audit musí mít zajištěn přístup ke všem dokumentům banky. Interní audit musí pravidelně informovat o svých zjištěních dozorčí radu a výbor pro audit, pokud je zřízen. 4) Systém odhalování nedostatků vnitřního řídicího a kontrolního systému musí být nastaven tak, aby umožňoval jejich včasnou nápravu. Účinnost přijatých nápravných opatření musí být následně ověřována. Bankovní tajemství Na všechny bankoví obchody a peněžní služby bank. Trvá u zaměstnanců i po skončení pracovního poměru. Za porušení BT se nepovažuje sdělení informací osobám, které pro banku zajišťují určité činnosti spojené s její existencí auditoři, advokáti, daňoví, finanční poradci. Klient může banku bankovního tajemství zprostit a navíc je zde řada zákonných výjimek: - bankovní dohled - a na písemné vyžádání: 38 (1) Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. (2) Zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství, je banka povinna podat osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu. Za porušení bankovního tajemství se nepovažuje výměna informací mezi Českou národní bankou a orgány bankovního dohledu a obdobných institucí jiných států, jestliže předmětem výměny jsou informace o subjektech, které působí nebo hodlají působit na území příslušného státu. Porušením povinnosti dodržet bankovní tajemství rovněž není sdělení údajů o klientovi a jeho obchodech při podání trestního oznámení nebo při plnění oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. (3) Zprávu o záležitostech, týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka bez souhlasu klienta jen na písemné vyžádání a) soudu pro účely občanského soudního řízení;8) b) orgánu činného v trestním řízení za podmínek, které stanoví zvláštní zákon;9) c) správcům daně za podmínek podle zvláštního zákona o správě daní a poplatků, d) finančnímu arbitrovi rozhodujícímu podle zvláštního právního předpisu9c) ve sporu navrhovatele proti instituci, e) Ministerstva financí za podmínek, které stanoví zvláštní právní předpis o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, a pro účely 14

15 Bankovní tajemství výkonu státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory podle zvláštního právního předpisu6e), f) orgánů sociálního zabezpečení ve věci řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které klient dluží, orgánů sociálního zabezpečení nebo obecních úřadů obcí s rozšířenou působností nebo pověřených obecních úřadů ve věci řízení o přeplatku na dávkách sociálního zabezpečení nebo orgánů státní sociální podpory ve věci řízení o přeplatku na dávkách státní sociální podpory, který je klient povinen vrátit; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, příspěvku a přeplatku, g) zdravotních pojišťoven ve věci řízení o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které klient dluží; to platí i pro vymáhání tohoto pojistného, h) soudního exekutora pověřeného provedením exekuce podle zvláštního zákona,9b) i) úřadu práce ve věci řízení o vrácení finančních prostředků poskytnutých klientovi ze státního rozpočtu; to platí i pro vymáhání těchto prostředků, j) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c), k) orgánu příslušnému rozhodovat o porušení povinnosti veřejných funkcionářů podle zvláštního právního předpisu9c), l) Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona10c). Písemné vyžádání musí obsahovat údaje, podle nichž může banka příslušnou záležitost identifikovat. (4) Banka je povinna sdělit i bez souhlasu klienta na písemné vyžádání orgánů sociálního zabezpečení nebo okresních úřadů ve věci řízení o vrácení dávky poukázané na účet po úmrtí příjemce dávky včetně jejího vymáhání identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu, a osobách oprávněných nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu a údaje o záležitostech týkajících se tohoto účtu. Banka je rovněž povinna po úmrtí klienta sdělit tyto údaje na písemné vyžádání úřadu práce. (5) Za podání zprávy podle odstavce 3 písm. a), h) a k) náleží bance úhrada věcných nákladů. (6) Banka je povinna i bez souhlasu klienta sdělit osobě oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí nebo daňové exekuce bankovní spojení svého klienta, tedy číslo účtu a identifikační kód banky nebo pobočky zahraniční banky a identifikační údaje o svém klientovi, který je majitelem účtu. Stejná povinnost banky platí i ve vztahu k osobě, která prokáže, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance nebo pobočce zahraniční banky utrpěla škodu a že se bez tohoto údaje nemůže domoci svého práva na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu občanského zákoníku. Za podání informace náleží bance úhrada věcných nákladů. (7) Jestliže se klient dostane do prodlení s peněžitým plněním bance na dobu delší než 60 dnů nebo poruší své povinnosti vůči bance sjednané ve smlouvě nebo stanovené zákonem, omezuje se povinnost banky zachovávat bankovní tajemství tak, že banka může informovat jiné banky nebo třetí osoby nebo veřejnost o porušení smlouvy klientem, přičemž smí uvést jen název klienta a označení porušené povinnosti. (8) Uplatnění tohoto práva banky může klient předejít tím, že do 30 dnů od porušení svých povinností vůči bance s bankou uzavře dohodu o nápravě. Banka není povinna na dohodu přistoupit. Pokud v této lhůtě dohodu neuzavře nebo uzavřenou dohodu následně nedodrží, může banka bez dalšího využít svého práva podle odstavce 7. Klient může možnosti tohoto odstavce využít ze zákona jenom jednou v kalendářním roce. (9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se vztahují i na pobočky zahraničních bank. (10) Zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, podá banka v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu i bez souhlasu klienta, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká. Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena. Centrální registr úvěrů 15/37

16 Bankovní právo Pojištění vkladů Podstatou pojištění vkladů je záruka určité osoby (státního orgánu, sdružení či fondu), že bankovním vkladatelům bude poskytnuta určitá náhrada v případě neschopnosti banky vyplácet u ní umístěné vklady. Označováno jako pojištění pohledávek z vkladů. - jsou nyní pojištěny všechny pohledávky FO i PO tuzemců i cizozemců - v české i cizí měně - splňující identifikaci vkladatele - evidované jako kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzené vkladovým certifikátem. Pojištění se nevztahuje na pohledávky z vkladů bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů Pojištění je spravováno fondem pojištění vkladů v případě, že obdrží písemné oznámení ČNB, pak vyplácí. Náhrady jsou limitovány výší 90% z vkladu jedné oprávněné osoby, nejvýše však do částky EUR. Náhrada se vyplácí vždy jen v české měně. Na náhradu taky nemají nárok osoby se zvláštním vztahem k bance a vlastníci vkladů vzniklých legalizací výnosů z trestné činnosti. Bankovní dohled Obsahem dohledu je kontrola nad dodržováním pravidel bankovní regulace. Jsou dvojího charakteru jednak oprávnění regulátora požadovat a ověřovat informace nutné ke kontrole stanovených pravidel a také povinnost bank takové info poskytovat; vedle toho sankce a opatření, kterými si regulátor může dodržování vynucovat. - zjistí-li ČNB při výkonu bankovního dohledu nedostatky v činnosti banky, může takové bance ukládat opatření k nápravě i peněžité pokuty. Nedostatkem v činnosti se rozumí porušování či obcházení zákona o bankách, zvláštních zákonů a právních předpisů a opatření vydávaných ČNB; porušení podmínek stanovených v bankovní licenci či neplnění podmínek, za nichž byla udělena; provádění obchodů bankou způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky; řízení banky osobami, které nemají dostatečnou odbornou způsobilost nebo nejsou bezúhonné; stav, kdy banka nevytváří dostatečný souhrn rezerv a opravných položek na pokrytí svých rizik vyplývajících z objemu klasifikovaných úvěrů a jiných aktiv; pokles kapitálu banky pod minimální výši základního kapitálu požadovanou zákonem (tj. 500 milionů Kč) atd. - opatření k nápravě ukládaná Českou národní bankou spočívají jednak ve vyžadování nápravy zjednané přímo dotčenou bankou, jednak ve zjednání nápravy samotnou Českou národní bankou. Náprava, jejíž zjednání dotčenou bankou může ČNB vyžadovat, má podobu zejména: a) omezení nebo ukončení některé bankovní činnosti b) výměny osob ve vedení banky c) vytvoření rezerv nebo opravných položek v odpovídající výši d) snížení základního kapitálu e) výměny členů dozorčí rady f) použití zisku po zdanění přednostně k doplnění rezervních fondů nebo ke zvýšení základního kapitálu banky - pokud dotčená banka sama nezjedná nápravu na žádost ČNB, může ČNB přistoupit ke zjednání nápravy sama změnou bankovní licence s vyloučením nebo omezením některých tzv. vedlejších bankovních činností ( 1 odst. 3 BankZ), nařízením mimořádného auditu provedeného na náklady banky, zavedením nucené správy, nedobrovolným snížením základního kapitálu banky nebo zákazem či omezením provádění operací bankou s osobami, které jsou s ní úzce propojeny - zjistí-li ČNB, že bance poklesl ukazatel kapitálové přiměřenosti pod dvě třetiny předepsané výše, má povinnost uložit bance jedno nebo více z těchto opatření k nápravě: 1. zvýšit základní kapitál tak, aby bylo dosaženo předepsaného ukazatele kapitálové přiměřenosti 2. pořizovat pouze aktiva s rizikovou vahou nižší než 100 % 3. nezískávat majetkové podíly a hlasovací práva v jiných právnických osobách 16

17 Bankovní regulace 4. neposkytovat žádný úvěr osobě se zvláštním vztahem k bance 5. neposkytovat úroky z vkladů se sazbami převyšujícími současné běžné úrokové sazby z vkladů srovnatelných částek a se srovnatelnou splatností - nucenou správu banky může ČNB zavést za situace, kdy nedostatky v činnosti banky ohrožují stabilitu bankovního systému a akcionáři banky neučinili potřebné kroky k odstranění těchto nedostatků. Nucená správa banky znamená pozastavení výkonu funkce všech orgánů banky a jejich nahrazení osobou dosazenou Českou národní bankou tato osoba se nazývá správce a okamžikem doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy bance přebírá postavení statutárního orgánu banky. Rozhodnutí o věcech v působnosti valné hromady banky činí správce s předchozím souhlasem ČNB. Správci přísluší rozsáhlé spektrum pravomocí v provozu banky, včetně podání návrhu na vyrovnání nebo (se souhlasem ČNB) na prohlášení konkurzu, uzavírání poboček aj. - správce je jmenován bankovní radou ČNB, je zaměstnancem ČNB - nucená správa se zapisuje na návrh ČNB do obchodního rejstříku a končí automaticky uplynutím 24 měsíců od jejího zavedení, neskončí-li dříve z důvodu prohlášení konkurzu nad bankou, jmenováním likvidátora banky nebo ukončením nucené správy Českou národní bankou - nucenou správu nelze uložit pobočce zahraniční banky - pokuta za nedostatky v činnosti banky může činit až 50 milionů Kč a ČNB ji může uložit do jednoho roku od zjištění nedostatku, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy nedostatek vznikl - jestliže přetrvávají závažné nedostatky v činnosti banky anebo v případě úpadku banky, může ČNB po vyžádání stanoviska ministerstva financí bance odejmout bankovní licenci, a to i tehdy, nepředcházelo-li tomuto opatření zavedení nucené správy to má za následek, že dotčená právnická osoba nesmí nadále přijímat vklady a poskytovat úvěry a provozovat další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků. Bankovní licence může být dále odňata, jestliže banka více než 6 měsíců nepřijímá vklady od veřejnosti nebo neposkytuje úvěry nebo jestliže nezahájila činnosti do 12 měsíců od dne udělení bankovní licence a dále jestliže taková licence byla získána na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti. ČNB je povinna odejmout bance bankovní licenci, jestliže zjistí, že ukazatel kapitálové přiměřenosti banky je nižší než jedna třetina předepsané výše (tedy poklesne pod 2,67%) - všechna nápravná a sankční opatření ukládá ČNB ve správním řízení, na něž se uplatňují obecné předpisy o správním řízení, nestanoví-li zákon o bankách jinak správní řízení může být zahájeno až doručením rozhodnutí. Proti rozhodnutí ČNB lze podat řádný opravný prostředek v podobě rozkladu, o kterém rozhoduje bankovní rada ČNB; účastníkem tohoto řízení je jen dotčená banka (nikoli tedy např. její akcionáři nebo vkladatelé) - součástí bankovního dohledu je také dohled nad dodržováním zákona o bankách nebankovními subjekty, a to ve vztahu k zákazu platnému pro osoby, kterým nebyla udělena bankovní licence, používat ve své obchodní firmě slovo banka nebo spořitelna Bankovní regulace Jako základní nástroje bankovní regulace je možné považovat veškerá pravidla, která jsou stanovena specificky pro banky - podmínky založení banky - minimální kapitálové vybavení - pravidla likvidity - omezení angažovanosti vůči jednomu subjektu - požadavky na řídící a kontrolní systém banky - pravidla pro oceňování, tvorbu opravných položek a rezerv - pravidla vedoucí k zamezení praní špinavých peněz Bankovní obchody Produkty podle odrazu v bilanci: aktivní o úvěry poskytování půjček pasivní o vedení účtů 17/37

18 Bankovní právo o vydávání platebních karet (kreditní nebo debetní) Bankovní operace Podstatnou činností je obchod s penězi - bankovní obchody pasivní a aktivní. Pasivními bankovními obchody jsou takové operace, kdy si banky obstarávají cizí finanční prostředky. To se děje zejména těmito způsoby: 1) netermínované a termínované vklady - běžné účty, kontokoretní účty, účty úspor, termínované vklady 2) cenné papíry - banky mohou emitovat vkladové listy - dluhopisy bank 3) úvěry od jiných bank Aktivními bankovními obchody banka získané peněžní prostředky poskytuje subjektům formou úvěru. Při poskytování úvěru posuzuje banka bonitu, tj. hospodářskou způsobilost dlužníka. Význam mají zejména ziskovost, rentabilita i podnikatelský záměr. Banka požaduje i kvalitní zajištění úvěru. produkty podle účelu použití - finanční úvěrové - depozitní (vkladové) - platební produkty - produkty investičního bankovnictví Bankovní úvěry - vztahy mezi věřitelem a dlužníkem jsou vztahy charakterizované smluvní volností stran, upravené dispozičními normami soukromého práva, ale vztahy upravující organizované poskytování úvěrů na finančním trhu vycházejí převážně z právních norem kogentních, typických pro právo veřejné, zejména právo finanční - objektem úvěrových vztahů jsou peněžitá plnění tento fakt může zařadit uvedené vztahy do oblasti práva finančního, práva obchodního či občanského - platná právní úprava úvěrových vztahů je obsažena v ObchZ (smlouva o úvěru), v ObčZ (smlouva o půjčce), ale i v zákoně o bankách, zákoně o ČNB a dalších zákonech a také v opatřeních vydávaných Českou národní bankou Dělení úvěrů podle délky období, na které je úvěr poskytnut: krátkodobé střednědobé dlouhodobé podle subjektu, který úvěr poskytuje: bankovní obchodní konsorciální vládní apod. podle osob, které úvěr čerpají: podnikatelské občanské veřejné (státní či komunální) z hlediska kategorie hodnot, jež jsou vstupem a výstupem z úvěrového vztahu: finanční (na obou stranách stojí peněžní prostředky) obchodní (na jedné straně stojí jiné nežli peněžní hodnoty, zejm. zboží) podle účelu, který plní získané prostředky u příjemce: provozní na zásoby na pohledávky investiční vývozní dovozní spotřební apod. podle způsobu zajištění návratnosti: úvěry bianco (bez zajištění) 18

19 Úvěrové registry směnečné úvěry úvěry lombardní ručitelské hypoteční úvěry podle povahy transakce: akreditivní směnečné akceptační záruční podle techniky poskytování a splácení úvěru: úvěry na úvěrovém účtu kontokorentní eskontní úvěr odkup (eskont) směnky revolvingové - z pohledu finančního práva jsou významné ty vztahy, které jednak stanovují podmínky pro regulaci množství peněz v oběhu, tedy vlastně měnové aspekty úvěrů, a ty vztahy, kdy na straně úvěrujícího subjektu stojí stát - z celé škály úvěrů nás na tomto místě budou zajímat finanční vztahy, kdy dochází k poskytování státních peněžních prostředků ve formě určitého úvěrového zvýhodnění do vybraných oblastí jde o poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu zpravidla na bázi návratnosti Úvěrové registry Instituce (systémy) zabývající se shromažďováním a poskytováním informací o klientech mezi bankami, spočívá v ochraně bank před špatnými klienty. Registry by měly vyloučit riziko, že: - klient se současně zadluží u více bank více menšími úvěry - bude ke splácení úvěrů používat nových úvěrů - klient se špatnou minulostí bude čerpat úvěr u jiné banky Klient má právo se seznámit s informacemi, které jsou o něm v příslušné databázi vedeny. V současné době existují 2 bankovní úvěrové registry: A) Centrální registr úvěrů Provozuje ze zákona ČNB, předmětem jsou současné i potenciální pohledávky bank za PO i FO podnikateli B) Bankovní registr klientských informací Komerční instituce založená 5ti bankami CBC; v databázi jsou informace o bonitě, důvěrohodnoti a platební morálce klientů nikoliv o zůstatcích na jejich BÚ. A historie za 4 roky. Bankovní vklady Klientské bankovní účty: Běžné účty Kontokorentní účty Vkladové terminované účty Vkladové úsporné účty Depotní účty banka vede pro své klienty CP, které u ní mají ve správě či úschově Vklady na vkladních knížkách Vklady v rámci stavebního spoření Depozitní certifikáty a směnky A) Přijímání vkladů: - hledisko pojištění vklady zákonné pojištění - možnost předčasného výběru a) vklady na běžných účtech b) vklady na vkladních knížkách 19/37

20 Bankovní právo c) vklady na vkladových účtech d) vklady v rámci stavebního spoření B) Emise dluhopisů: - primární vklady dluhopisy se splatností do 5 let, podléhají PMR - hledisko pojištění cenné papíry nejsou pojištěné a) vkladové listy a certifikáty - emitované bankami obvykle ve formě maloobchodních instrumentů, menší nominální výše, nejsou sekundárně obchodovatelné - kupónový výnos, diskontní báze - depozitní certifikáty - forma velkoobchodních instrumentů - vysoké nominální částky - dobrá sekundární obchodovatelnost b) bankovní dluhopisy - velké jednorázové emise - dobře sekundárně obchodovatelné - když banka potřebuje ihned zdroje - není možnost předčasného výběru jako u vkladů c) pokladní poukázky - měly zaknihovanou podobu, jiným způsobem se obchodovaly - pro velké investory, jiné banky, dnes už se nevyužívají Směnky - musí mít listinnou podobu - směnka je dluhový cenný papír splňující zákonem kogentně předepsané podstatné náležitosti, v němž je jedna nebo více určitých osob stanoveným způsobem zavázána zaplatit oprávněnému majiteli směnky směnečnou částku 3 výjimky: 1) chybí-li údaj vystavení u jména výstavce 2) chybí-li údaj splatnosti je splatná na viděnou 3) chybí-li údaj místa splatnosti místo uvedené u jména směnečníka Bianko směnka když není uvedeno všechno hned na začátku Směneční dlužníci: Hlavní (přímí) dlužníci Akceptant cizí směnky Rukojmí akceptanta Výstavce vlastní směnky Rukojmí výstavce Odlišnosti v ručení K zachování postihových nároků není třeba činit speciální úkony promlčení 3 roky Vedlejší (nepřímí) dlužníci Výstavce cizí směnky Rukojmí výstavce cizí směnky Indosanti Rukojmí indosantů K zachování je třeba předložit k placení v prezentační lhůtě, směnku protestovat promlčení 1 rok, respektive 6 měsíců 20

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Banka jako podnikatel

Banka jako podnikatel KAPITOLA I Banka jako podnikatel 1 Pojem a prameny práva Banka má podobný základ slova jako bankrot (úpadek). Základem je italské slovo il banco, tj. česky lavice. Na těchto lavicích měli středověcí italští

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991

21/1992 Sb. ZÁKON ze dne 20. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 21/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 31.12.2011 Změna: 264/1992 Sb. Změna: 292/1993 Sb. Změna: 156/1994

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA 141/2011 Sb. ze dne 13. května 2011, o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) L 193/134 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/1196 ze dne 2. července 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/21 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2015/26) RADA GUVERNÉRŮ

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více