MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU"

Transkript

1 MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

2 Obsah Přehled základních použitých termínů Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky Financování projektů z České republiky - komfortní a komplexní služba Kdo a jak v ČR Vám pomůže s realizací vašeho projektu Exportní financování - cesta úvěrování projektů v Rusku Bankovní garance z českých bank - zajištění bezpečnosti Vaší investice Od záměru až po uvedení projektu do provozu Jaké materiály bude třeba bance předložit Akontace a vlastní kapitál investora - vlastní zdroje ruského investora vkládané do projektu Zajištění úvěru poskytovaného českou bankou Podpořené financování z České republiky - podmínky pro úvěry poskytované v souladu s podmínkami Konsensu OECD Za peníze se platí penězi - úročení exportních úvěrů Bankovní poplatky u exportního financování Pojistná prémie a způsob její úhrady Banka chce mít kontrolu nad nakládáním se svými penězi Na riziko bilance nebo na riziko projektu? - kdo a co zajistí splácení úvěru Jak se bude projekt realizovat - SPV ano či ne Úspěch vašeho projektu je nejen Vašim zájmem - co chce mít banka především prokázáno Kdo budou hráči v Rusku - investor, příjemce úvěru, garant, sponzor Výběr dodavatelů pro etapu výstavby je klíčový Rozhodně nestačí jen umět vyrobit (ale také prodat a koupit) Studie proveditelnosti projektu nebo Business plán vystaví váš projekt zkoušce Vliv na životní prostředí ve středu pozornosti Financování projektů velkých investičních objemů Nejčastější nedostatky v přípravě projektu, které omezují možnosti získat investiční financování Závěr...40 Seznam použitých zdrojů

3 Přehled základních použitých termínů Akontace investora - finanční podíl investora na úhradě ceny dodavatelského kontraktu. Dovozce - je ruská společnost, která uzavírá smlouvu se zahraničním dodavatelem na klíč (EPC kontraktorem). De facto to tedy je buďto již existující společnost investora, která realizuje investiční projekt, nebo SPV. EPC kontraktor - dodavatel projektu na klíč. EPCM kontraktor - společnost, která na základě smlouvy dozoruje jménem investora a ve prospěch investora provádění fáze výstavby celého projektu. Investor, iniciátor projektu - přichází s nápadem na investiční projekt, má prostředky a zdroje na uskutečnění projektu, zajišťuje přípravu projektu. Organizuje a řídí realizaci projektu. Zajišťuje financování projektu z vlastních i cizích zdrojů. Nepřímý odběratelský úvěr - příjemcem úvěru od zahraniční financující banky je místní banka, která uzavírá úvěrovou smlouvu s financující bankou. Investor nebo SPV uzavírá úvěrovou smlouvu s touto místní bankou, která mu poskytne úvěr z prostředku exportního úvěru od financující banky. Pevná úroková sazba - úroková sazba úvěru, která se nemění po celou dobu čerpání a splácení úvěru. Pohyblivá úroková sazba (plovoucí, float) - úroková sazba úvěru, která se během úvěrového vztahu mění v návaznosti na základní (referenční) úrokovou sazbu, na kterou je navázána. Pojistná prémie - pojistné. Projektové financování - financování, kdy výnosy projektu jsou základním zdrojem splácení úvěrových prostředků a aktiva projektu základním zajištěním splátek. Základem projektového financování je cash flow z prodeje produkce projektu. Projektová společnost (SPV, Special Purpose Vehicle) - pro účel realizace projektu speciálně založená nová samostatná ekonomická jednotka. SPV je nositelem všech právních i obchodních vztahů vážících se k novému investičnímu projektu. Přímý odběratelský úvěr - příjemcem úvěru od financující banky v je investor nebo SPV. Banka vývozce poskytuje financování exportního kontraktu přímo na riziko zahraničního odběratele. Sponzor - osoba, která do projektu vkládá vlastní zdroje a která se podílí na řízení realizace projektu. Vlastní kapitál investora (ekvita) - vklady investora do projektu, které zahrnují jak jeho finanční prostředky využité na financování přípravných prací souvisejících s projektem, tak nefinanční majetkové vklady do projektu. Do výše ekvity se zahrnují finanční prostředky, kterými investor hradí část ceny kontraktu na dodávku projektu a finanční náklady externího financování projektu. 3

4 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky. Rusko-česká smíšená obchodní komora vydává tuto publikaci s cílem pomoci ruským podnikatelům, kteří potřebují realizovat kvalitní investiční projektový záměr, a jejich českým partnerům. Může se jednat o projekty z oblasti dodávek technologických celků, výstavby nových závodů, provádění velkých rekonstrukcí nebo modernizací stávajících výrobních technologií, výstavby obchodních center, hotelů a z mnoha dalších oblastí. V současné době se v Rusku rodí mnoho záměrů realizovat investiční projekt. Řada z nich je dobře promyšlených, často počítá s využitím ze zahraničí dovezených moderních technologií s cílem dosáhnout špičkových výkonů zamýšleného projektu z hlediska vysokých technických parametrů, produktivity, rentability, kvality a konkurenceschopnosti vyráběné produkce, pracovních podmínek pro zaměstnance a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a dalších. Silní ruští investoři si nezřídka pro koncipování projektu a přípravu úvodních studií najímají služby společností světových jmen. Cílem nositele takového projektového záměru je efektivně investovat finanční prostředky a co nejlépe je zhodnotit. Mnoho takových projektů se následně při snaze realizovat je setkává s řadou problémů. Je to často obtížná dostupnost zdrojů financování na ruském bankovním trhu a cena těchto úvěrů, komplikace s jednáním se zahraničními dodavateli a zajišťováním dodávek ze zahraničí. Nezřídka vznikají problémy z nedostatku zkušeností investora. Není to nic překvapivého ani hanlivého. Realizace investičního projektu je velmi komplexní činnost, zasahující do řady technických oborů i ekonomických disciplín, má také svůj legislativní aspekt. A většina investorů za život realizuje jeden nebo dva investiční projekty. Tato publikace má ukázat právě těmto investorům možnou cestu jak uskutečnit svůj projekt s využitím finančních zdrojů z České republiky a za přispění zkušených českých výrobců a generálních dodavatelů, kteří se dlouhodobě pohybují v prostředí mezinárodních dodávek a jsou s tímto prostředím podrobně obeznámeni. Vesměs se jedná o společnosti, které mají zkušenosti s dodávkami do Ruské federace. Tato cesta zdaleka není tak složitá, jak se vám na první pohled může zdát, a může být pro realizaci vašeho projektu překvapivě efektivní a úsporná. Publikace vás seznámí s postupy, které umožňují realizovat projekt s využitím zahraničních dodavatelů a zahraničních finančních zdrojů. Provede vás tímto způsobem realizace investičního projektu a upozorní na řadu detailů, kterým je potřeba věnovat pozornost. Má vám pomoci objevit příležitosti, o kterých jste možná dosud nevěděli, nebo jste nevěděli, jak je uchopit. Pokud se rozhodnete pro získání finančních zdrojů pro realizaci vašeho projektu exportní financování z České republiky, snažte se vždy využít společností, které v zahraničním prostředí působí, specializují se na danou problematiku a znají potřebné detaily. Rusko česká smíšená obchodní komora, která tuto publikaci vydala, vás bude doprovázet a pomůže vám jak v navázání potřebných kontaktů v České republice, tak při řešení problémů, na které můžete narazit. Rusko česká smíšená obchodní komora sdružuje ruské a české podnikatele, kteří nejen vnímají výhody plynoucí ze vzájemných vztahů a spolupráce ruských a českých firem v soudobém prostředí integrované, vysoce propojené Evropy, ale také využívají tyto výhody ve svůj prospěch. Komora byla založena v České republice v roce Hlavními cíli Rusko-české smíšené obchodní komory je podporování rozvoje oboustranných hospodářských a obchodních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací, dále poskytování služeb podnikům a podnikatelům, pomáhání v rozvoji spolupráce mezi společnostmi 4

5 působícími na území České republiky a Ruské federace. Komora podporuje vytváření sítí a posílení spolupráce s ruskými a českými státními orgány, a to i prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ, analýzou a šířením ekonomických informací, nezbytných pro rozvoj spolupráce mezi ruskými a českými podnikateli a vytváření příležitostí pro firmy i individuální investory. 2 Financování projektů z České republiky - komfortní a komplexní služba Česká republika, která je exportně orientovanou ekonomikou má zájem na vytváření podmínek pro vývoz výrobků a služeb do zahraničí. Na druhé straně se ekonomika vyznačuje rozvinutou výrobní průmyslovou strukturou s dlouholetou tradicí kvalitní výroby a zkušenými pracovníky včetně zkušeností s výrobou náročných průmyslových zařízení a průmyslových celků i s jejich vývozem do zahraničí. Třetím pilířem je vyspělý bankovní systém, založený na množství bank s dobrým kapitálovým vybavením, jejichž vlastníky jsou renomované zahraniční banky. Komerční banky doplňuje specializovaná banka zaměřená výlučně na financování vývozů - stoprocentně státem vlastněná Česká exportní banka, a.s. (ČEB) a rovněž státem vlastněná úvěrová pojišťovna Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. EGAP pojišťuje bankovní produkty spojené s vývozem nejen pro ČEB, ale pro všechny komerční banky v ČR. Celou tuto strukturu doplňuje řada specializovaných firem a institucí, komerčních, státních i neziskových, zaměřených na pomoc v navazování obchodních kontaktů mezi zahraničními investory a českými dodavateli, na doprovod zahraničních podnikatelů v českém prostředí v průběhu realizace jejich podnikatelských záměrů a na přípravu podkladů pro jednání s bankami a zajištění financování investičních záměrů v zahraničí. Výše popsaná struktura zajišťuje možnost efektivního financování a realizace dodávek do zahraničí a je využívána řadou zahraničních investorů a iniciátorů investičních projektů pro realizaci projektů z oblasti velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb, stavebnictví, dodávek strojů a zařízení. Ve stručnosti je postup financování investičních projektů z české republiky do zahraničí následující: Zahraniční iniciátor projektu/investor naváže kontakt s českou společností, která bude generálním dodavatelem projektu. Po vyjasnění podmínek dodávky český dodavatel nebo specializovaná společnost zaměřená na zajišťování financování projektů osloví banku, představí jí projektový záměr a ověří, zda banka bude mít zájem takový projekt financovat. Jednou ze základních podmínek bank je, že investor se bude vlastními prostředky spolupodílet na realizaci svého projektového záměru. V praxi to znamená, že investor vloží do projektu vlastní prostředky (finanční i nefinanční), které svým objemem odpovídají bankou požadovanému podílu na celkových nákladech projektu. Jedná se o vlastní kapitál investora, někdy nazývaný ekvity investora. Bankami požadovaná výše vlastního kapitálu investora (ekvity) se obvykle pohybuje v rozpětí % celkové hodnoty projektu. V souvislosti s požadavky na finanční angažovanost investora ve svém vlastním projektu banky také obvykle trvají na tom, aby investor z vlastních zdrojů uhradil část ceny kontraktu na dodávku projektu, uzavřeného s generálním dodavatelem. To znamená, že banky většinou neposkytnou úvěr na 100 % sjednané ceny dodavatelského kontraktu. Výše účasti investora na úhradě ceny kontraktu, tzv. akontace investora, se liší podle typu 5

6 projektu, hospodářského odvětví, ve kterém je projekt realizován a podle toho, jak banky oceňuje rizika daného projektu. Její minimální výše je 15 % ceny dovozního kontraktu, ale často bývá vyšší. (Zbytek ceny dodavatelského kontraktu bude uhrazen z bankovního úvěru.) Následně proběhne mezi investorem a českým generálním dodavatelem zpřesňování podmínek dodávek pro projekt, které vyústí do podpisu kontraktu na dodávku. Současně obvykle probíhá návrh způsobu financování projektu, specifikování požadovaných bankovních produktů (úvěr na financování výroby pro vývoz, vývozní úvěr příslušného druhu, druhy bankovních záruk). Pak následuje příprava dokumentace požadované bankou pro schválení úvěru. Jedná se zejména o zpracování studie proveditelnosti (ТЭО) nebo Business Planu projektu a finančního modelu projektu a shromáždění veškeré potřebné dokumentace a podkladů předkládaných bance. Tato činnost probíhá v úzké součinnosti investora a českého generálního dodavatele, často s využitím služeb specializované poradenské společnosti, která má s jednáním s bankami a přípravou příslušné dokumentace zkušenosti. V průběhu přípravy podkladů pro banku je většinou potřeba několika návštěv v bance, při kterých jsou upřesňovány podmínky financování. V této fázi bývá projekt také představen úvěrové pojišťovně EGAP. Toto zajišťuje generální dodavatel nebo specializovaná společnost, zaměřená na poskytování těchto služeb a vybavená kvalifikovanými odborníky včetně potřebných osobních kontaktů. V současné době nejčastěji používaným typem úvěru pro financování investičních projektů v zahraničí bývá vývozní odběratelský úvěr, kdy příjemcem úvěru je zahraniční investor nebo místní banka zahraničního investora. Vlastní financování projektu bankou pak probíhá na základě skutečného průběhu jeho výstavby v jednotlivých tranších čerpání úvěru, obvykle navázaných na fakturaci generálního dodavatele investorovi. Investor dává bance pokyn k uvolnění čerpání. Úvěrové finanční prostředky pak banka na základě tohoto pokynu převádí přímo ve prospěch českého generálního dodavatele. Ten případně provádí další platby svým subdodavatelům. Pro realizaci výroby určené pro vývoz české banky mohou poskytnout tzv. předexportní financování, určené pro českého výrobce. Jedná se o úvěr, ze kterého se financují náklady na nákup materiálu a surovin, přímé mzdové a provozní náklady, režijní náklady a další předvýrobní a výrobní náklady vztahující se k výrobku, který je následně určen pro vývoz. Systém financování investičních projektu realizovaných v zahraničí, který byl České republice vytvořen již v roce 1995, je propracovaný, komplexní, efektivní a ověřený mnoha léty používání. 3 Kdo a jak v ČR Vám pomůže s realizací vašeho projektu V České republice působí řada institucí a organizací, které jsou orientovány buď obecně na rozvíjení spolupráce se zahraničními společnostmi, nebo některé z nich mají větší zaměření na teritorium Ruska. Tyto instituce vám mohou účinně pomoci při navázání kontaktů s českými partnery, zejména v tom smyslu, že vám pomohou získat vazby na ty partnery, kteří jsou ověření, důvěryhodní a s dostatkem zkušeností v oblasti zahraničních kooperací, vývozů z ČR, investičních projektů a jejich financování a realizace. 6

7 V této kapitole uvádíme některé z nich se stručnou charakteristikou. Rusko-česká smíšená obchodní komora Sídlo: Rusko-česká smíšená obchodní komora Na Zátorce 350/5, Praha 6 - Bubeneč Tel.: , Adresa zastoupení v RF: Представительство РЧСТП в РФ Российская Федерация , г. Москва, ул. 3-я Тверская- Ямская, д. 31/35 Тел.: , Web: Představenstvo komory: Rusko-česká smíšená obchodní komora byla založena 6. září 2012 iniciativou skupiny ruských a českých společností, které chtějí upevnit a rozvíjet podnikatelské a jiné vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou. Mezi hlavní cíle její činnosti patří poskytování služeb podnikům a podnikatelům, rozvíjení obchodních příležitostí a napomáhání rozvoji spolupráce mezi podnikateli působícími jak v České republice, tak v Ruské federaci. Dále pak přispívat k navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s ruskými a českými státními orgány, sítí obchodních komor, asociacemi a podnikatelskými seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty. Jejími členy jsou například První česko-ruská banka, Specmaš, s.r.o., Lukoil Česká republika, SBERBANK CZ, a.s., Hospodářská komora České republiky, Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, s.r.o., MND, a.s. (Moravské naftové doly), Rоsatom Overseas, a. s., ČKD GROUP, a.s., Česká spořitelna, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., VÍT- KOVICE HOLDING, a.s., TATRA TRUCKS, a.s. Úplný seznam členů komory naleznete na jejím webu, který má i ruskou jazykovou mutaci. Seznam služeb: l Konzultace při řešení otázek vznikajících v oblasti podnikání; l Poskytování výpisů z rejstříků společností zapsaných v RF; l Umístění informací o společnosti a odkaz na její webové stránky na stránkách Komory a na jejích dalších informačních zdrojích; l Umístění reklamy prací (služeb), projektů a akcí společnosti na stránkách Komory a na jejích dalších informačních zdrojích; l Poskytování běžných informací o událostech v politické, ekonomické a kulturní oblasti spolupráce mezi ČR a RF; l Konzultace při organizování akcí (cest, setkání, seminářů, kulatých stolů, koncertů atd.); l Organizace setkání s ruskými a českými představiteli orgánů státní moci a podnikateli; l Poskytování informací o akcích pořádaných v ČR a RF v oblasti vybrané klientem (semináře, veletrhy, výstavy, kulaté stoly atd.). 7

8 V ČR působí řada specializovaných firem, které se zaměřují na přípravu projektů pro jejich financovatelnost prostřednictvím úvěru (bankability), přípravu financování z České republiky, vyhledání strategických partnerů a generálních dodavatelů z ČR a podporu zahraničních investorů při realizaci investičních projektů v jednotlivých fázích provádění od předprojektové přípravy až po etapy výstavby a uvádění do provozu investičního projektu. Liší se svou velikostí, rozsahem nabízených služeb i šíří poskytované podpory. Národní české poradenské společnosti V ČR rovněž působí řada různě velkých společností, majících české majitele, věnujících se problematice investičních projektů a poskytujících různě široké spektrum služeb souvisejících s jejich realizací. Např. M.C.TRITON, spol. s r.o. Sídlo: Evropská 846/176a, Praha 6, Vokovice Web: Největší česká poradenská společnost, poskytující služby ve sféře manažerského poradenství. Vznikla v roce Společnost má přímý přístup k ruském trhu, v řadě evropských zemí se podílí na trhu poradenských služeb jako poskytoval služeb řízení projektů. Je členem European Independent Consulting Group. Pro investiční projekty poskytuje řešení v oblastech: l Feasibilty Study a ekonomika projektů l Financování projektu l Technické poradenství l Strategický nákup / Procurement l Řízení realizace projektů l Due diligence l EPCM Banky V ČR působí řada bank, které mají v portfoliu poskytovaných produktů poskytování financování investičních projektů v zahraničí. Jedná se nejen o státem vlastněnou Českou exportní banku, která financuje výlučně exportní obchody, ale o řadu dalších renomovaných komerčních bank působících v České republice. Uvádíme některé z nich. Česká spořitelna, a.s. Sídlo centrály v ČR: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Web: První česko-ruská Banka / Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo centrály v ČR: Štefánikova 78/50, Praha 5 Web: Web: 8

9 Sberbank CZ, a.s. Sídlo centrály v ČR: Na Pankráci 1724/129, Praha 4 Web: PPF banka, a.s. Sídlo centrály v ČR: Evropská 2690/17, Praha 6 Web: Česká exportní banka, a.s. Sídlo: Vodičkova 34, Praha 1 Web: A připojujeme ještě údaje pro státní Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP): Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Sídlo: Vodičkova 34, Praha 1 Web: 4 Exportní financování - cesta úvěrování projektů v Rusku Investiční projekty často spadají do kategorie tzv. projektového financování. Projektové financování je takové financování, kdy výnosy projektu jsou základním zdrojem splácení úvěrových prostředků a aktiva projektu základním zajištěním splátek. Základem projektového financování je cash flow z prodeje produkce projektu, které musí generovat dostatek zdrojů na úhradu provozních nákladů a na splácení úvěru po celou dobu trvání úvěrového vztahu. (Zdroj: EGAP) Realizace projektu financovaného cestou projektového financování se často uskutečňuje prostřednictvím pro tento účel speciálně založené projektové společnosti (SPV, Special Purpose Vehicle) - nové samostatné ekonomické jednotky. Společnost zakládající SPV (tzv. sponzor ), která je iniciátorem projektu, musí být kredibilní, finančně zdravá a ve vztahu k SPV náležitě kapitálově vybavená společnost, která do projektu prokazatelně vkládá vlastní prostředky, obvykle v objemu % celkové ceny projektu. (Zdroj: web EGAP) Současná situace v oblasti projektového financování, která se vytvořila po nástupu ekonomické krize v roce 2008, se odlišuje od výše uvedeného popisu. Často se sice pro realizaci projektu zakládá SPV, ale nyní je jen zřídka poskytováno projektové financování v čisté podobě, kdy splácení poskytnutého úvěru se předpokládá výlučně z očekávaných výnosů úvěrem financovaného projektu a úvěr je zajištěn pouze aktivy tohoto projektu. Banky v současnosti velmi často vyžadují další garance splacení úvěru. Pro financování investičních projektů realizovaných v Ruské federaci na základě generálních dodávek z České republiky se standardně využívá několika základních typů exportních úvěrů poskytovaných českými bankami. Nejčastěji používaný je přímý odběratelský úvěr s dalším zajištěním a nepřímý odběratelský úvěr. 9

10 PŘÍMÝ EXPORTNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR S DOPLŇKOVÝM O přímém odběratelském úvěru hovoříme v případě, kdy banka vývozce poskytuje financování exportního kontraktu přímo na riziko zahraničního odběratele. Tento typ úvěru lze aplikovat za předpokladu, že odběratel je bonitní firma s transparentní vlastnickou strukturou, a tato firma je schopna doložit dostatek kvalitních informací o své ekonomické situaci. Z výše uvedeného je patrné, že přímý odběratelský úvěr je dostupný především pro střední a velké firmy s několikaletou ekonomickou historií. Příjemcem úvěru od české banky je investor nebo SPV, který uzavírá úvěrovou smlouvu s českou bankou a získá záruku za splacení úvěru od třetího subjektu. Schéma financování přímým odběratelským úvěrem a zárukou za splacení úvěru: BANKA ODBĚRATELE 11 5a EGAP 3 8 Peněžní toky Smlouvy 9 10 ODBĚRATEL 5b 7 2 BANKA Vývozní smlouva (kontrakt) mezi českým vývozcem a zahraničním dovozcem. 1. Akontační platba (minimálně 15 % z ceny vývozního kontraktu) 2. Smlouva o úvěru (nejvýše 85 % ceny vývozního kontraktu) 3. Smlouvy o pojištění vývozních úvěrových rizik 4. Smlouva banky s českým vývozcem 5a Úhrada pojistné prémie bankou 5b Refundace uhrazené pojistné prémie dovozcem (zahraničním zákazníkem) 6 Čerpání úvěru na bankovní účet českého vývozce 7 Splácení úvěru bance zahraničním dovozcem 8 Pojistné plnění v případě neuhrazení úvěru 9 Vystavení záruky za splacení úvěru 10 Platba za poskytnutí záruky 11 Plnění z garance v případě neuhrazení úvěru dovozcem VÝVOZCE NEPŘÍMÝ EXPORTNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR Nepřímý odběratelský úvěr přichází na řadu tam, kde banka vývozce nemůže nebo nechce financovat exportní kontrakt na riziko odběratele. Důvodem může být zejména špatná finanční situace odběratele, nedostatek kvalitních podkladů pro posouzení bonity odběratele anebo celková neochota nést riziko firemního sektoru v dané zemi. V této situaci se banka obrací na vývozce nebo přímo na odběratele s dotazem, zda je možné do struktury financování zapojit banku odběratele, jako příjemce odběratelského úvěru. Pokud banka odběratele souhlasí, stává se dlužníkem vůči bance vývozce a sama pak uzavírá úvěrový vztah se svým klientem (odběratelem), kterému přepůjčuje obdržené finanční zdroje. Příjemcem exportního úvěru od financující banky je ruská banka, která uzavírá úvěrovou smlouvu s financující bankou. Investor nebo SPV uzavírá úvěrovou smlouvu s touto ruskou bankou, která mu poskytne úvěr z prostředku exportního úvěru od financující banky. 10

11 Schéma financování nepřímým odběratelským úvěrem: BANKA ODBĚRATELE EGAP ODBĚRATEL 1 0 VÝVOZCE 0. Vývozní smlouva (kontrakt) mezi českým vývozcem a zahraničním dovozcem. 1. Akontační platba (minimálně 15 % z ceny vývozního kontraktu) 2. Smlouva o mezibankovním úvěru na financování vývozu (maximálně 85 % ceny vývozního kontraktu) 3. Smlouva o pojištění rizik mezibankovního úvěru 4. Smlouva financující banky s českým vývozcem 5. Úhrada pojistné prémie bankou 6. Čerpání vývozního úvěru na bankovní účet českého vývozce 7. Splácení vývozního úvěru bankou vývozce 8. Pojistné plnění v případě neuhrazení vývozního úvěru bankou dovozce 9. Smlouva o úvěru mezi dovozcem (zahraničním zákazníkem) a jeho financující bankou 10.Dovozce splácí úvěr své financující bance 6 4 BANKA Peněžní toky Smlouvy Následující schéma představuje projektové financování v klasické podobě. Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, v současné době se obvykle projektové financování v této formě používá jen zřídka. PŘÍMÝ EXPORTNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR Příjemcem úvěru od české banky je investor nebo SPV, který uzavírá úvěrovou smlouvu s českou bankou. Schéma financování přímým odběratelským úvěrem: EGAP Peněžní toky Smlouvy 5a 3 8 5b 7 BANKA 2 ODBĚRATEL Vývozní smlouva (kontrakt) mezi českým vývozcem a zahraničním dovozcem. 1. Akontační platba (minimálně 15 % z ceny vývozního kontraktu) 2. Smlouva o úvěru (nejvýše 85 % ceny vývozního kontraktu) 3. Smlouvy o pojištění vývozních úvěrových rizik 4. Smlouva banky s českým vývozcem 5a Úhrada pojistné prémie bankou 5b Refundace uhrazené pojistné prémie dovozcem (zahraničním zákazníkem) 6 Čerpání úvěru na bankovní účet českého vývozce 7 Splácení úvěru bance zahraničním dovozcem 8 Pojistné plnění v případě neuhrazení úvěru zahraničním dovozcem VÝVOZCE 11

12 5 Bankovní garance z českých bank - zajištění bezpečnosti Vaší investice Přijetím rozhodnutí realizovat investiční projekt vstupuje každá společnost do nezanedbatelných rizik. Neúspěch projektu může nezřídka ohrozit samotnou existenci mateřské společnosti. Z rizik, která je nezbytné v rámci přípravy realizace investičního projektu zvažovat, jsou to zejména: Komerční rizika. Jedná se o rizika neplnění dohodnutých smluvních podmínek, zejména mezi dodavatelem a odběratelem, a to jak ve fázi výstavby projektu, tak i ve fázi jeho provozu. V úvahu přichází: l odstoupení protistrany od kontraktu; l nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem; l bezdůvodné nepřevzetí zboží odběratelem; l platební nevůle dlužníka; l platební neschopnost dlužníka. Tržní rizika: V případě změny podmínek na trhu (a to nejen cenových) může provozovatel projektu utrpět nepředvídatelné ztráty, ale samozřejmě i zisky. Může tím také být ohroženo splácení úvěru. Cena vstupních surovin i cena finálně produkovaného zboží je klíčová pro schopnost projektu splácet dluhovou službu. Kurzová rizika: Kurzové riziko vyplývá z volatility vývoje kurzů jednotlivých měn využívaných při financování a provozu projektu v čase. Některá z těchto rizik je možné eliminovat nebo alespoň snížit pomocí bankovních záruk nebo jiných bankovních produktů. Kromě vlastního financování projektu formou úvěru úvěrující banka nabízí bankovní záruky, které zvyšují bezpečnost operací jak pro investora, tak i pro generálního dodavatele. Standardními typy záruk, využívanými v souvislosti s dodávkami do zahraničí v rámci investičních projektů jsou: l záruka za vrácení akontace (Advance payment guarantee), která slouží jako jistota pro investora, že dodavatel vrátí akontaci nebo její poměrnou část v případě, že nedodá zařízení, služby nebo práci v souladu s podmínkami příslušného kontraktu, l záruka za dobré provedení smlouvy o exportu (Performance bond) chrání investora v případě, pokud generální dodavatel nedodrží svůj závazek a nesplní řádně podmínky smlouvy o dodávce (kontraktu), l záruka za záruční dobu (Warranty Bond, Warranty Guarantee), která chrání investora a slouží k zajištění kvality dodávky během záruční doby. Kurzová rizika hrají při realizaci investičních projektů významnou roli. (U projektů realizovaných v Rusku nabyla tato rizika zásadně na významu po velkých turbulencích měnového kurzu rublu vůči euru a dolaru, ke kterým došlo na přelomu let 2014 a 2015.). Pokud je exportní odběratelský investiční úvěr poskytnut ve stejné měně v jaké budou probíhat platby pod kontraktem na výstavbu projektu i následný nákup vstupních surovin a prodej finálních produktů ve fázi provozu projektu, pak můžeme hovořit o stoprocentním přirozeném hedgingu. Taková situace se však v praxi investic v RF vyskytne jen výjimečně. Je proto nezbytné posoudit u každého projektu individuálně výši kurzového rizika. Pokud se z této analýzy ukáže, že je nutné zajistit projekt proti kurzovým rizikům a nelze toho dosáhnout prostým přestrukturováním měn v transakci, je nezbytné projednat situaci s bankou poskytující exportní úvěr a využít bankami nabízené zajištění kurzového rizika pomocí finančních derivátů. 12

13 6 Od záměru až po uvedení projektu do provozu Příprava realizace projektu a zajištění jeho financování postupuje v řadě návazných kroků. Část těchto kroků musí zajistit iniciátor projektu - ruský investor, část je řešena v součinnosti investora s českým generálním dodavatelem, případně s dalšími specializovanými firmami. Samozřejmými účastníky tohoto procesu jsou banka (nebo banky) poskytující investiční úvěr a úvěrová pojišťovna. 1. krok: Výchozím krokem je definovat rozsah a obsah projektu a předběžně stanovit technické řešení, které bude použito a požadované základní technické parametry. Hned na počátku je potřeba vymezit legislativní rámec projektu - jakými zákony se bude realizace a následný provoz projektu řídit, jaké bude nezbytné získat licence a povolení a zejména jaká z toho případně pro realizaci projektu vyplývají omezení. Je nutno určit místo výstavby. V rámci legislativních omezení a omezení daných místním územním plánem je potřeba posoudit reálnost získání stavebního povolení pro zamýšlený projekt na daném území. Následně vyřešit právní vztah investora k těmto pozemkům - převod do vlastnictví nebo uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu. 2. krok: Je nezbytné, aby firma, která bude investorem projektu, byla v přijatelné ekonomické kondici, s jasnou historií a jasnými vlastníky. Průhledné vlastnické vztahy a majetková propojení jsou základním požadavkem každé banky poskytující úvěr. Je potřeba, aby investor kriticky zhodnotil dosavadní vlastní zkušenosti, praxi a podnikatelskou historii v oboru podnikání, v němž zamýšlí realizovat svůj projekt. Je obtížné přesvědčit banku o poskytnutí úvěru na podnikání v oboru, v němž nemáte žádnou předchozí zkušenost. Tím je myšleno i to, že projekt odpovídá vašim zkušenostem svou velikosti - megalomanské záměry zcela neúměrné předchozím podnikatelským aktivitám a zkušenostem vyvolávají nedůvěru v úspěch realizace. (Pokud přesto máte pocit, že váš projekt je natolik skvělý, že jej musíte realizovat, spojte se s někým silným a zkušeným a běžte do toho s ním.). Důležitá je rovněž kvalifikace a praxe lidí, kteří budou projekt a budoucí firmu řídit a kteří budou na klíčových místech technologického procesu. To se týká zejména složitých technologických procesů a projektů, které budou zaměstnávat velký počet zaměstnanců. V takových případech je třeba mít konkrétní představu o personálním obsazení klíčových pozic již na samém začátku. V této fázi je potřeba mít rovněž základní představu o nákladech projektu v celé jejich šíři - od přípravných průzkumů a studií, přes získávání různých povolení a oprávnění, zpracování projektové dokumentace, nákup technologie a vlastní stavbu až po cenu, kterou zaplatíte za vypůjčení peněz od banky a za nákup počáteční zásoby surovin, které budete potřebovat jako vstupy do vaší nové výroby. Předběžně musíte u investičního projektu počítat s tím, že ze sumy, která vám takto vyjde, budete muset mít jednu čtvrtinu až jednu třetinu jako vlastní finanční prostředky, které do projektu budete muset vložit, a to v případě, že od banky dostanete ten nejvyšší reálně dosažitelný úvěr za nejlepších podmínek. (Nebo si tuto jednu třetinu, nebo část z ní, budete umět vypůjčit od někoho jiného.) 3. krok: Další fází, kterou si investor zajišťuje sám, je zadání přípravy předběžných průzkumů a posudků nezbytných pro ověření uskutečnitelnosti projektového záměru. Jejich množství a druhy se liší podle typu projektu. 13

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.

Česká exportní banka Česká banka pro český export. Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9. Česká exportní banka Česká banka pro český export Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání 17.9.2015, MSV Brno Vládní program na podporu exportu České republiky MPO

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Česká exportní banka, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333 Všeobecné obchodní podmínky

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno

Česká exportní banka Česká banka pro český export. JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy , MSV Brno Česká exportní banka Česká banka pro český export JAR, EGYPT, MAROKO, SAE a IZRAEL Slibné exportní trhy 16.9.2015, MSV Brno MAROKO Rozloha - 446 550 km² Počet obyvatel - 33.01 miliónů 3 MAROKO Poptávané

Více

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha

Česká exportní banka Česká banka pro český export , Praha Česká exportní banka Česká banka pro český export 26. 1. 2016, Praha Výsledky ČEB 1996-2014 Objem podpořeného exportu 375,3 miliard Kč Počet uzavřených obchodů 1 262 ČEB v roce 2014 2015 ČEB rozšířila

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S. září 2011 POKRYTÍ ÚVĚROVÉHO TRHU Tržně pojistitelné (bohaté) země Tržně nepojistitelné (rizikové) země 2 roky Krátkodobé úvěry KUPEG Atradius Euler Hermes

Více

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu

Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Energetické služby se zárukou a náležitosti smluvního vztahu Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2006 Praha, Aquatherm SEVEn, Středisko pro efektivní

Více

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Obsah Trade Facilitation Program Forfaiting dokumentárního akreditivu Exportní financování

Více

OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM. Ing. Karel Pleva, MBA

OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM. Ing. Karel Pleva, MBA OBCHODUJEME S ČÍNOU, INDIÍ A VIETNAMEM Ing. Karel Pleva, MBA POSTAVENÍ EGAP NA TRHU Roční pojištěný objem cca 350 mld. Kč EGAP 20% Východ 260 40 Komerční úvěrové pojišťovny 80% KUPEG Atradius Euler Hermes

Více

Pojištění exportních aktivit

Pojištění exportních aktivit Pojištění exportních aktivit Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s. FestivalExportu.cz Clarion Congress Hotel Prague 27.6.2013 1. Základní informace o EGAP 2. Legislativní úprava 3. Mezinárodní

Více

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Karla Křížová 30.8.2012 1 KDO JSME Volksbank CZ je univerzální obchodní banka s širokou nabídkou produktů a služeb v oblasti retailového i firemního bankovnictví.

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk Speciální produkty jednotlivého odběratele: Single Risk Většina společností má v portfoliu několik klíčových odběratelů. Z hlediska risk managementu představují právě tito odběratelé největší riziko. Naše

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Podpora státu českým exportérům Novinky pro rok 2011 MPO Praha, 27.1.2011 Ing. Iveta Horníčková, MBA Ředitelka odboru Malé a střední podniky 2 Obsah prezentace

Více

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva

Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva Podpora exportu, role EGAP při financování obchodních příležitostí Milan Šimáček, místopředseda představenstva 11. března 2013, Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic Podpora exportu Malá otevřená

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Bereme na sebe vaše rizika.

Bereme na sebe vaše rizika. Bereme na sebe vaše rizika www.egap.cz Přednášející Ing. Jan Dubec člen dozorčí rady, vedoucí oddělení teritoriálního pojištění Na co se můžete těšit Kdo jsme a čím se zabýváme Jak využít našich služeb

Více

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se.

Exportní financování. Můj svět. Moje banka. Chcete více informací? Ptejte se. Exportní financování Chcete více informací? Ptejte se. Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce nebo Trade Finance specialisté. Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře na bezplatné Infolince

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY JAKO VÝHODNÁ ALTERNATIVA BANKOVNÍ ZÁRUKY A SLOŽENÍ JISTOTY NA ÚČET ZADAVATELE Vypracoval: Alice Holubovská

Více

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS. 1

FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS. 1 FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO EXPORTU DO ZEMÍ SNS 1 www.ceb.cz *Data k 31. 12. 2016 Založení České exportní banky Vlastněna státem Rating Moody s Stabilní výhled Celková aktiva (mld. Kč) Rating S & Р Stabilní výhled

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU. nadpis vypuštěn

ČÁST PRVNÍ POJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZU SE STÁTNÍ PODPOROU. nadpis vypuštěn Platné znění části zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením

Více

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Řízení rizika v mezinárodním obchodě

Řízení rizika v mezinárodním obchodě ČESKOMORAVSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE 17.květen 2012 Jana Pavlicová, Ředitelka pro rozvoj obchodu Tel: 724 37 37 23, mail: jana.pavlicova@citi.com Řízení rizika v mezinárodním obchodě Případová studie

Více

Partner českých malých a středních podniků

Partner českých malých a středních podniků Partner českých malých a středních podniků Vodičkova 34, P.O. BOX 870, 111 21 Praha 1, tel.: +420 222 843 111, fax: +420 224 226 162, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz Financování exportu ČEB Ing. Michal

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění

Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění ZÁKON č. 58/1995 Sb. ze dne 14. března 1995 o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Novinky v oblasti exportního financování s podporou státu. Monika Vilhelmová ředitelka Trade & Export finance Srpen 2016

Novinky v oblasti exportního financování s podporou státu. Monika Vilhelmová ředitelka Trade & Export finance Srpen 2016 Novinky v oblasti exportního financování s podporou státu Monika Vilhelmová ředitelka Trade & Export finance Srpen 2016 Česká exportní banka v kostce 1995 založení České exportní banky 100% vlastněna státem

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY

PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY PRŮBĚH PROCESU VÝSTAVBY úvod / základní pojmy / přehled fází procesu výstavby Autor: Radim Kolář 5. října 2016 Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1 Kontaktní údaje Ing. Radim Kolář, Ph.D. Ústav pozemního stavitelství

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

CHARAKTERISTIKA METODY EPC

CHARAKTERISTIKA METODY EPC ÚVOD DO PROBLEMATIKY CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou energie, kdy celková výše plateb závisí na výši

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS. Praha, 21. 6. 2011 FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ OZE Z KOMERČNÍCH ZDROJŮ MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ - VYUŽITÍ OZE V BUDOVÁCH ENVIROS Praha, 21. 6. 2011 VÝHODY (PŘEDPOKLADY) SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO SEKTORU JAKO INVESTORŮ Množství energeticky

Více

Charakteristika metody Energy Performance Contracting

Charakteristika metody Energy Performance Contracting Charakteristika metody Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE

KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE KAPITOLA 8: KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ, VÝZNAM A FUNKCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále. B)

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více