MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU"

Transkript

1 MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

2 Obsah Přehled základních použitých termínů Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky Financování projektů z České republiky - komfortní a komplexní služba Kdo a jak v ČR Vám pomůže s realizací vašeho projektu Exportní financování - cesta úvěrování projektů v Rusku Bankovní garance z českých bank - zajištění bezpečnosti Vaší investice Od záměru až po uvedení projektu do provozu Jaké materiály bude třeba bance předložit Akontace a vlastní kapitál investora - vlastní zdroje ruského investora vkládané do projektu Zajištění úvěru poskytovaného českou bankou Podpořené financování z České republiky - podmínky pro úvěry poskytované v souladu s podmínkami Konsensu OECD Za peníze se platí penězi - úročení exportních úvěrů Bankovní poplatky u exportního financování Pojistná prémie a způsob její úhrady Banka chce mít kontrolu nad nakládáním se svými penězi Na riziko bilance nebo na riziko projektu? - kdo a co zajistí splácení úvěru Jak se bude projekt realizovat - SPV ano či ne Úspěch vašeho projektu je nejen Vašim zájmem - co chce mít banka především prokázáno Kdo budou hráči v Rusku - investor, příjemce úvěru, garant, sponzor Výběr dodavatelů pro etapu výstavby je klíčový Rozhodně nestačí jen umět vyrobit (ale také prodat a koupit) Studie proveditelnosti projektu nebo Business plán vystaví váš projekt zkoušce Vliv na životní prostředí ve středu pozornosti Financování projektů velkých investičních objemů Nejčastější nedostatky v přípravě projektu, které omezují možnosti získat investiční financování Závěr...40 Seznam použitých zdrojů

3 Přehled základních použitých termínů Akontace investora - finanční podíl investora na úhradě ceny dodavatelského kontraktu. Dovozce - je ruská společnost, která uzavírá smlouvu se zahraničním dodavatelem na klíč (EPC kontraktorem). De facto to tedy je buďto již existující společnost investora, která realizuje investiční projekt, nebo SPV. EPC kontraktor - dodavatel projektu na klíč. EPCM kontraktor - společnost, která na základě smlouvy dozoruje jménem investora a ve prospěch investora provádění fáze výstavby celého projektu. Investor, iniciátor projektu - přichází s nápadem na investiční projekt, má prostředky a zdroje na uskutečnění projektu, zajišťuje přípravu projektu. Organizuje a řídí realizaci projektu. Zajišťuje financování projektu z vlastních i cizích zdrojů. Nepřímý odběratelský úvěr - příjemcem úvěru od zahraniční financující banky je místní banka, která uzavírá úvěrovou smlouvu s financující bankou. Investor nebo SPV uzavírá úvěrovou smlouvu s touto místní bankou, která mu poskytne úvěr z prostředku exportního úvěru od financující banky. Pevná úroková sazba - úroková sazba úvěru, která se nemění po celou dobu čerpání a splácení úvěru. Pohyblivá úroková sazba (plovoucí, float) - úroková sazba úvěru, která se během úvěrového vztahu mění v návaznosti na základní (referenční) úrokovou sazbu, na kterou je navázána. Pojistná prémie - pojistné. Projektové financování - financování, kdy výnosy projektu jsou základním zdrojem splácení úvěrových prostředků a aktiva projektu základním zajištěním splátek. Základem projektového financování je cash flow z prodeje produkce projektu. Projektová společnost (SPV, Special Purpose Vehicle) - pro účel realizace projektu speciálně založená nová samostatná ekonomická jednotka. SPV je nositelem všech právních i obchodních vztahů vážících se k novému investičnímu projektu. Přímý odběratelský úvěr - příjemcem úvěru od financující banky v je investor nebo SPV. Banka vývozce poskytuje financování exportního kontraktu přímo na riziko zahraničního odběratele. Sponzor - osoba, která do projektu vkládá vlastní zdroje a která se podílí na řízení realizace projektu. Vlastní kapitál investora (ekvita) - vklady investora do projektu, které zahrnují jak jeho finanční prostředky využité na financování přípravných prací souvisejících s projektem, tak nefinanční majetkové vklady do projektu. Do výše ekvity se zahrnují finanční prostředky, kterými investor hradí část ceny kontraktu na dodávku projektu a finanční náklady externího financování projektu. 3

4 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky. Rusko-česká smíšená obchodní komora vydává tuto publikaci s cílem pomoci ruským podnikatelům, kteří potřebují realizovat kvalitní investiční projektový záměr, a jejich českým partnerům. Může se jednat o projekty z oblasti dodávek technologických celků, výstavby nových závodů, provádění velkých rekonstrukcí nebo modernizací stávajících výrobních technologií, výstavby obchodních center, hotelů a z mnoha dalších oblastí. V současné době se v Rusku rodí mnoho záměrů realizovat investiční projekt. Řada z nich je dobře promyšlených, často počítá s využitím ze zahraničí dovezených moderních technologií s cílem dosáhnout špičkových výkonů zamýšleného projektu z hlediska vysokých technických parametrů, produktivity, rentability, kvality a konkurenceschopnosti vyráběné produkce, pracovních podmínek pro zaměstnance a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a dalších. Silní ruští investoři si nezřídka pro koncipování projektu a přípravu úvodních studií najímají služby společností světových jmen. Cílem nositele takového projektového záměru je efektivně investovat finanční prostředky a co nejlépe je zhodnotit. Mnoho takových projektů se následně při snaze realizovat je setkává s řadou problémů. Je to často obtížná dostupnost zdrojů financování na ruském bankovním trhu a cena těchto úvěrů, komplikace s jednáním se zahraničními dodavateli a zajišťováním dodávek ze zahraničí. Nezřídka vznikají problémy z nedostatku zkušeností investora. Není to nic překvapivého ani hanlivého. Realizace investičního projektu je velmi komplexní činnost, zasahující do řady technických oborů i ekonomických disciplín, má také svůj legislativní aspekt. A většina investorů za život realizuje jeden nebo dva investiční projekty. Tato publikace má ukázat právě těmto investorům možnou cestu jak uskutečnit svůj projekt s využitím finančních zdrojů z České republiky a za přispění zkušených českých výrobců a generálních dodavatelů, kteří se dlouhodobě pohybují v prostředí mezinárodních dodávek a jsou s tímto prostředím podrobně obeznámeni. Vesměs se jedná o společnosti, které mají zkušenosti s dodávkami do Ruské federace. Tato cesta zdaleka není tak složitá, jak se vám na první pohled může zdát, a může být pro realizaci vašeho projektu překvapivě efektivní a úsporná. Publikace vás seznámí s postupy, které umožňují realizovat projekt s využitím zahraničních dodavatelů a zahraničních finančních zdrojů. Provede vás tímto způsobem realizace investičního projektu a upozorní na řadu detailů, kterým je potřeba věnovat pozornost. Má vám pomoci objevit příležitosti, o kterých jste možná dosud nevěděli, nebo jste nevěděli, jak je uchopit. Pokud se rozhodnete pro získání finančních zdrojů pro realizaci vašeho projektu exportní financování z České republiky, snažte se vždy využít společností, které v zahraničním prostředí působí, specializují se na danou problematiku a znají potřebné detaily. Rusko česká smíšená obchodní komora, která tuto publikaci vydala, vás bude doprovázet a pomůže vám jak v navázání potřebných kontaktů v České republice, tak při řešení problémů, na které můžete narazit. Rusko česká smíšená obchodní komora sdružuje ruské a české podnikatele, kteří nejen vnímají výhody plynoucí ze vzájemných vztahů a spolupráce ruských a českých firem v soudobém prostředí integrované, vysoce propojené Evropy, ale také využívají tyto výhody ve svůj prospěch. Komora byla založena v České republice v roce Hlavními cíli Rusko-české smíšené obchodní komory je podporování rozvoje oboustranných hospodářských a obchodních vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací, dále poskytování služeb podnikům a podnikatelům, pomáhání v rozvoji spolupráce mezi společnostmi 4

5 působícími na území České republiky a Ruské federace. Komora podporuje vytváření sítí a posílení spolupráce s ruskými a českými státními orgány, a to i prostřednictvím realizace společných projektů a iniciativ, analýzou a šířením ekonomických informací, nezbytných pro rozvoj spolupráce mezi ruskými a českými podnikateli a vytváření příležitostí pro firmy i individuální investory. 2 Financování projektů z České republiky - komfortní a komplexní služba Česká republika, která je exportně orientovanou ekonomikou má zájem na vytváření podmínek pro vývoz výrobků a služeb do zahraničí. Na druhé straně se ekonomika vyznačuje rozvinutou výrobní průmyslovou strukturou s dlouholetou tradicí kvalitní výroby a zkušenými pracovníky včetně zkušeností s výrobou náročných průmyslových zařízení a průmyslových celků i s jejich vývozem do zahraničí. Třetím pilířem je vyspělý bankovní systém, založený na množství bank s dobrým kapitálovým vybavením, jejichž vlastníky jsou renomované zahraniční banky. Komerční banky doplňuje specializovaná banka zaměřená výlučně na financování vývozů - stoprocentně státem vlastněná Česká exportní banka, a.s. (ČEB) a rovněž státem vlastněná úvěrová pojišťovna Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. EGAP pojišťuje bankovní produkty spojené s vývozem nejen pro ČEB, ale pro všechny komerční banky v ČR. Celou tuto strukturu doplňuje řada specializovaných firem a institucí, komerčních, státních i neziskových, zaměřených na pomoc v navazování obchodních kontaktů mezi zahraničními investory a českými dodavateli, na doprovod zahraničních podnikatelů v českém prostředí v průběhu realizace jejich podnikatelských záměrů a na přípravu podkladů pro jednání s bankami a zajištění financování investičních záměrů v zahraničí. Výše popsaná struktura zajišťuje možnost efektivního financování a realizace dodávek do zahraničí a je využívána řadou zahraničních investorů a iniciátorů investičních projektů pro realizaci projektů z oblasti velkých energetických, strojních a technologických zařízení, investičních celků, dopravních staveb, stavebnictví, dodávek strojů a zařízení. Ve stručnosti je postup financování investičních projektů z české republiky do zahraničí následující: Zahraniční iniciátor projektu/investor naváže kontakt s českou společností, která bude generálním dodavatelem projektu. Po vyjasnění podmínek dodávky český dodavatel nebo specializovaná společnost zaměřená na zajišťování financování projektů osloví banku, představí jí projektový záměr a ověří, zda banka bude mít zájem takový projekt financovat. Jednou ze základních podmínek bank je, že investor se bude vlastními prostředky spolupodílet na realizaci svého projektového záměru. V praxi to znamená, že investor vloží do projektu vlastní prostředky (finanční i nefinanční), které svým objemem odpovídají bankou požadovanému podílu na celkových nákladech projektu. Jedná se o vlastní kapitál investora, někdy nazývaný ekvity investora. Bankami požadovaná výše vlastního kapitálu investora (ekvity) se obvykle pohybuje v rozpětí % celkové hodnoty projektu. V souvislosti s požadavky na finanční angažovanost investora ve svém vlastním projektu banky také obvykle trvají na tom, aby investor z vlastních zdrojů uhradil část ceny kontraktu na dodávku projektu, uzavřeného s generálním dodavatelem. To znamená, že banky většinou neposkytnou úvěr na 100 % sjednané ceny dodavatelského kontraktu. Výše účasti investora na úhradě ceny kontraktu, tzv. akontace investora, se liší podle typu 5

6 projektu, hospodářského odvětví, ve kterém je projekt realizován a podle toho, jak banky oceňuje rizika daného projektu. Její minimální výše je 15 % ceny dovozního kontraktu, ale často bývá vyšší. (Zbytek ceny dodavatelského kontraktu bude uhrazen z bankovního úvěru.) Následně proběhne mezi investorem a českým generálním dodavatelem zpřesňování podmínek dodávek pro projekt, které vyústí do podpisu kontraktu na dodávku. Současně obvykle probíhá návrh způsobu financování projektu, specifikování požadovaných bankovních produktů (úvěr na financování výroby pro vývoz, vývozní úvěr příslušného druhu, druhy bankovních záruk). Pak následuje příprava dokumentace požadované bankou pro schválení úvěru. Jedná se zejména o zpracování studie proveditelnosti (ТЭО) nebo Business Planu projektu a finančního modelu projektu a shromáždění veškeré potřebné dokumentace a podkladů předkládaných bance. Tato činnost probíhá v úzké součinnosti investora a českého generálního dodavatele, často s využitím služeb specializované poradenské společnosti, která má s jednáním s bankami a přípravou příslušné dokumentace zkušenosti. V průběhu přípravy podkladů pro banku je většinou potřeba několika návštěv v bance, při kterých jsou upřesňovány podmínky financování. V této fázi bývá projekt také představen úvěrové pojišťovně EGAP. Toto zajišťuje generální dodavatel nebo specializovaná společnost, zaměřená na poskytování těchto služeb a vybavená kvalifikovanými odborníky včetně potřebných osobních kontaktů. V současné době nejčastěji používaným typem úvěru pro financování investičních projektů v zahraničí bývá vývozní odběratelský úvěr, kdy příjemcem úvěru je zahraniční investor nebo místní banka zahraničního investora. Vlastní financování projektu bankou pak probíhá na základě skutečného průběhu jeho výstavby v jednotlivých tranších čerpání úvěru, obvykle navázaných na fakturaci generálního dodavatele investorovi. Investor dává bance pokyn k uvolnění čerpání. Úvěrové finanční prostředky pak banka na základě tohoto pokynu převádí přímo ve prospěch českého generálního dodavatele. Ten případně provádí další platby svým subdodavatelům. Pro realizaci výroby určené pro vývoz české banky mohou poskytnout tzv. předexportní financování, určené pro českého výrobce. Jedná se o úvěr, ze kterého se financují náklady na nákup materiálu a surovin, přímé mzdové a provozní náklady, režijní náklady a další předvýrobní a výrobní náklady vztahující se k výrobku, který je následně určen pro vývoz. Systém financování investičních projektu realizovaných v zahraničí, který byl České republice vytvořen již v roce 1995, je propracovaný, komplexní, efektivní a ověřený mnoha léty používání. 3 Kdo a jak v ČR Vám pomůže s realizací vašeho projektu V České republice působí řada institucí a organizací, které jsou orientovány buď obecně na rozvíjení spolupráce se zahraničními společnostmi, nebo některé z nich mají větší zaměření na teritorium Ruska. Tyto instituce vám mohou účinně pomoci při navázání kontaktů s českými partnery, zejména v tom smyslu, že vám pomohou získat vazby na ty partnery, kteří jsou ověření, důvěryhodní a s dostatkem zkušeností v oblasti zahraničních kooperací, vývozů z ČR, investičních projektů a jejich financování a realizace. 6

7 V této kapitole uvádíme některé z nich se stručnou charakteristikou. Rusko-česká smíšená obchodní komora Sídlo: Rusko-česká smíšená obchodní komora Na Zátorce 350/5, Praha 6 - Bubeneč Tel.: , Adresa zastoupení v RF: Представительство РЧСТП в РФ Российская Федерация , г. Москва, ул. 3-я Тверская- Ямская, д. 31/35 Тел.: , Web: Představenstvo komory: Rusko-česká smíšená obchodní komora byla založena 6. září 2012 iniciativou skupiny ruských a českých společností, které chtějí upevnit a rozvíjet podnikatelské a jiné vztahy mezi Ruskou federací a Českou republikou. Mezi hlavní cíle její činnosti patří poskytování služeb podnikům a podnikatelům, rozvíjení obchodních příležitostí a napomáhání rozvoji spolupráce mezi podnikateli působícími jak v České republice, tak v Ruské federaci. Dále pak přispívat k navazování vztahů a rozvíjení úzké spolupráce s ruskými a českými státními orgány, sítí obchodních komor, asociacemi a podnikatelskými seskupeními, jakož i se všemi zainteresovanými veřejnými a soukromými subjekty. Jejími členy jsou například První česko-ruská banka, Specmaš, s.r.o., Lukoil Česká republika, SBERBANK CZ, a.s., Hospodářská komora České republiky, Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, s.r.o., MND, a.s. (Moravské naftové doly), Rоsatom Overseas, a. s., ČKD GROUP, a.s., Česká spořitelna, a.s., Vodafone Czech Republic a.s., VÍT- KOVICE HOLDING, a.s., TATRA TRUCKS, a.s. Úplný seznam členů komory naleznete na jejím webu, který má i ruskou jazykovou mutaci. Seznam služeb: l Konzultace při řešení otázek vznikajících v oblasti podnikání; l Poskytování výpisů z rejstříků společností zapsaných v RF; l Umístění informací o společnosti a odkaz na její webové stránky na stránkách Komory a na jejích dalších informačních zdrojích; l Umístění reklamy prací (služeb), projektů a akcí společnosti na stránkách Komory a na jejích dalších informačních zdrojích; l Poskytování běžných informací o událostech v politické, ekonomické a kulturní oblasti spolupráce mezi ČR a RF; l Konzultace při organizování akcí (cest, setkání, seminářů, kulatých stolů, koncertů atd.); l Organizace setkání s ruskými a českými představiteli orgánů státní moci a podnikateli; l Poskytování informací o akcích pořádaných v ČR a RF v oblasti vybrané klientem (semináře, veletrhy, výstavy, kulaté stoly atd.). 7

8 V ČR působí řada specializovaných firem, které se zaměřují na přípravu projektů pro jejich financovatelnost prostřednictvím úvěru (bankability), přípravu financování z České republiky, vyhledání strategických partnerů a generálních dodavatelů z ČR a podporu zahraničních investorů při realizaci investičních projektů v jednotlivých fázích provádění od předprojektové přípravy až po etapy výstavby a uvádění do provozu investičního projektu. Liší se svou velikostí, rozsahem nabízených služeb i šíří poskytované podpory. Národní české poradenské společnosti V ČR rovněž působí řada různě velkých společností, majících české majitele, věnujících se problematice investičních projektů a poskytujících různě široké spektrum služeb souvisejících s jejich realizací. Např. M.C.TRITON, spol. s r.o. Sídlo: Evropská 846/176a, Praha 6, Vokovice Web: Největší česká poradenská společnost, poskytující služby ve sféře manažerského poradenství. Vznikla v roce Společnost má přímý přístup k ruském trhu, v řadě evropských zemí se podílí na trhu poradenských služeb jako poskytoval služeb řízení projektů. Je členem European Independent Consulting Group. Pro investiční projekty poskytuje řešení v oblastech: l Feasibilty Study a ekonomika projektů l Financování projektu l Technické poradenství l Strategický nákup / Procurement l Řízení realizace projektů l Due diligence l EPCM Banky V ČR působí řada bank, které mají v portfoliu poskytovaných produktů poskytování financování investičních projektů v zahraničí. Jedná se nejen o státem vlastněnou Českou exportní banku, která financuje výlučně exportní obchody, ale o řadu dalších renomovaných komerčních bank působících v České republice. Uvádíme některé z nich. Česká spořitelna, a.s. Sídlo centrály v ČR: Olbrachtova 1929/62, Praha 4 Web: První česko-ruská Banka / Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo centrály v ČR: Štefánikova 78/50, Praha 5 Web: Web: 8

9 Sberbank CZ, a.s. Sídlo centrály v ČR: Na Pankráci 1724/129, Praha 4 Web: PPF banka, a.s. Sídlo centrály v ČR: Evropská 2690/17, Praha 6 Web: Česká exportní banka, a.s. Sídlo: Vodičkova 34, Praha 1 Web: A připojujeme ještě údaje pro státní Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP): Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Sídlo: Vodičkova 34, Praha 1 Web: 4 Exportní financování - cesta úvěrování projektů v Rusku Investiční projekty často spadají do kategorie tzv. projektového financování. Projektové financování je takové financování, kdy výnosy projektu jsou základním zdrojem splácení úvěrových prostředků a aktiva projektu základním zajištěním splátek. Základem projektového financování je cash flow z prodeje produkce projektu, které musí generovat dostatek zdrojů na úhradu provozních nákladů a na splácení úvěru po celou dobu trvání úvěrového vztahu. (Zdroj: EGAP) Realizace projektu financovaného cestou projektového financování se často uskutečňuje prostřednictvím pro tento účel speciálně založené projektové společnosti (SPV, Special Purpose Vehicle) - nové samostatné ekonomické jednotky. Společnost zakládající SPV (tzv. sponzor ), která je iniciátorem projektu, musí být kredibilní, finančně zdravá a ve vztahu k SPV náležitě kapitálově vybavená společnost, která do projektu prokazatelně vkládá vlastní prostředky, obvykle v objemu % celkové ceny projektu. (Zdroj: web EGAP) Současná situace v oblasti projektového financování, která se vytvořila po nástupu ekonomické krize v roce 2008, se odlišuje od výše uvedeného popisu. Často se sice pro realizaci projektu zakládá SPV, ale nyní je jen zřídka poskytováno projektové financování v čisté podobě, kdy splácení poskytnutého úvěru se předpokládá výlučně z očekávaných výnosů úvěrem financovaného projektu a úvěr je zajištěn pouze aktivy tohoto projektu. Banky v současnosti velmi často vyžadují další garance splacení úvěru. Pro financování investičních projektů realizovaných v Ruské federaci na základě generálních dodávek z České republiky se standardně využívá několika základních typů exportních úvěrů poskytovaných českými bankami. Nejčastěji používaný je přímý odběratelský úvěr s dalším zajištěním a nepřímý odběratelský úvěr. 9

10 PŘÍMÝ EXPORTNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR S DOPLŇKOVÝM O přímém odběratelském úvěru hovoříme v případě, kdy banka vývozce poskytuje financování exportního kontraktu přímo na riziko zahraničního odběratele. Tento typ úvěru lze aplikovat za předpokladu, že odběratel je bonitní firma s transparentní vlastnickou strukturou, a tato firma je schopna doložit dostatek kvalitních informací o své ekonomické situaci. Z výše uvedeného je patrné, že přímý odběratelský úvěr je dostupný především pro střední a velké firmy s několikaletou ekonomickou historií. Příjemcem úvěru od české banky je investor nebo SPV, který uzavírá úvěrovou smlouvu s českou bankou a získá záruku za splacení úvěru od třetího subjektu. Schéma financování přímým odběratelským úvěrem a zárukou za splacení úvěru: BANKA ODBĚRATELE 11 5a EGAP 3 8 Peněžní toky Smlouvy 9 10 ODBĚRATEL 5b 7 2 BANKA Vývozní smlouva (kontrakt) mezi českým vývozcem a zahraničním dovozcem. 1. Akontační platba (minimálně 15 % z ceny vývozního kontraktu) 2. Smlouva o úvěru (nejvýše 85 % ceny vývozního kontraktu) 3. Smlouvy o pojištění vývozních úvěrových rizik 4. Smlouva banky s českým vývozcem 5a Úhrada pojistné prémie bankou 5b Refundace uhrazené pojistné prémie dovozcem (zahraničním zákazníkem) 6 Čerpání úvěru na bankovní účet českého vývozce 7 Splácení úvěru bance zahraničním dovozcem 8 Pojistné plnění v případě neuhrazení úvěru 9 Vystavení záruky za splacení úvěru 10 Platba za poskytnutí záruky 11 Plnění z garance v případě neuhrazení úvěru dovozcem VÝVOZCE NEPŘÍMÝ EXPORTNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR Nepřímý odběratelský úvěr přichází na řadu tam, kde banka vývozce nemůže nebo nechce financovat exportní kontrakt na riziko odběratele. Důvodem může být zejména špatná finanční situace odběratele, nedostatek kvalitních podkladů pro posouzení bonity odběratele anebo celková neochota nést riziko firemního sektoru v dané zemi. V této situaci se banka obrací na vývozce nebo přímo na odběratele s dotazem, zda je možné do struktury financování zapojit banku odběratele, jako příjemce odběratelského úvěru. Pokud banka odběratele souhlasí, stává se dlužníkem vůči bance vývozce a sama pak uzavírá úvěrový vztah se svým klientem (odběratelem), kterému přepůjčuje obdržené finanční zdroje. Příjemcem exportního úvěru od financující banky je ruská banka, která uzavírá úvěrovou smlouvu s financující bankou. Investor nebo SPV uzavírá úvěrovou smlouvu s touto ruskou bankou, která mu poskytne úvěr z prostředku exportního úvěru od financující banky. 10

11 Schéma financování nepřímým odběratelským úvěrem: BANKA ODBĚRATELE EGAP ODBĚRATEL 1 0 VÝVOZCE 0. Vývozní smlouva (kontrakt) mezi českým vývozcem a zahraničním dovozcem. 1. Akontační platba (minimálně 15 % z ceny vývozního kontraktu) 2. Smlouva o mezibankovním úvěru na financování vývozu (maximálně 85 % ceny vývozního kontraktu) 3. Smlouva o pojištění rizik mezibankovního úvěru 4. Smlouva financující banky s českým vývozcem 5. Úhrada pojistné prémie bankou 6. Čerpání vývozního úvěru na bankovní účet českého vývozce 7. Splácení vývozního úvěru bankou vývozce 8. Pojistné plnění v případě neuhrazení vývozního úvěru bankou dovozce 9. Smlouva o úvěru mezi dovozcem (zahraničním zákazníkem) a jeho financující bankou 10.Dovozce splácí úvěr své financující bance 6 4 BANKA Peněžní toky Smlouvy Následující schéma představuje projektové financování v klasické podobě. Jak bylo uvedeno na začátku této kapitoly, v současné době se obvykle projektové financování v této formě používá jen zřídka. PŘÍMÝ EXPORTNÍ ODBĚRATELSKÝ ÚVĚR Příjemcem úvěru od české banky je investor nebo SPV, který uzavírá úvěrovou smlouvu s českou bankou. Schéma financování přímým odběratelským úvěrem: EGAP Peněžní toky Smlouvy 5a 3 8 5b 7 BANKA 2 ODBĚRATEL Vývozní smlouva (kontrakt) mezi českým vývozcem a zahraničním dovozcem. 1. Akontační platba (minimálně 15 % z ceny vývozního kontraktu) 2. Smlouva o úvěru (nejvýše 85 % ceny vývozního kontraktu) 3. Smlouvy o pojištění vývozních úvěrových rizik 4. Smlouva banky s českým vývozcem 5a Úhrada pojistné prémie bankou 5b Refundace uhrazené pojistné prémie dovozcem (zahraničním zákazníkem) 6 Čerpání úvěru na bankovní účet českého vývozce 7 Splácení úvěru bance zahraničním dovozcem 8 Pojistné plnění v případě neuhrazení úvěru zahraničním dovozcem VÝVOZCE 11

12 5 Bankovní garance z českých bank - zajištění bezpečnosti Vaší investice Přijetím rozhodnutí realizovat investiční projekt vstupuje každá společnost do nezanedbatelných rizik. Neúspěch projektu může nezřídka ohrozit samotnou existenci mateřské společnosti. Z rizik, která je nezbytné v rámci přípravy realizace investičního projektu zvažovat, jsou to zejména: Komerční rizika. Jedná se o rizika neplnění dohodnutých smluvních podmínek, zejména mezi dodavatelem a odběratelem, a to jak ve fázi výstavby projektu, tak i ve fázi jeho provozu. V úvahu přichází: l odstoupení protistrany od kontraktu; l nesplnění či vadné plnění kontraktu dodavatelem; l bezdůvodné nepřevzetí zboží odběratelem; l platební nevůle dlužníka; l platební neschopnost dlužníka. Tržní rizika: V případě změny podmínek na trhu (a to nejen cenových) může provozovatel projektu utrpět nepředvídatelné ztráty, ale samozřejmě i zisky. Může tím také být ohroženo splácení úvěru. Cena vstupních surovin i cena finálně produkovaného zboží je klíčová pro schopnost projektu splácet dluhovou službu. Kurzová rizika: Kurzové riziko vyplývá z volatility vývoje kurzů jednotlivých měn využívaných při financování a provozu projektu v čase. Některá z těchto rizik je možné eliminovat nebo alespoň snížit pomocí bankovních záruk nebo jiných bankovních produktů. Kromě vlastního financování projektu formou úvěru úvěrující banka nabízí bankovní záruky, které zvyšují bezpečnost operací jak pro investora, tak i pro generálního dodavatele. Standardními typy záruk, využívanými v souvislosti s dodávkami do zahraničí v rámci investičních projektů jsou: l záruka za vrácení akontace (Advance payment guarantee), která slouží jako jistota pro investora, že dodavatel vrátí akontaci nebo její poměrnou část v případě, že nedodá zařízení, služby nebo práci v souladu s podmínkami příslušného kontraktu, l záruka za dobré provedení smlouvy o exportu (Performance bond) chrání investora v případě, pokud generální dodavatel nedodrží svůj závazek a nesplní řádně podmínky smlouvy o dodávce (kontraktu), l záruka za záruční dobu (Warranty Bond, Warranty Guarantee), která chrání investora a slouží k zajištění kvality dodávky během záruční doby. Kurzová rizika hrají při realizaci investičních projektů významnou roli. (U projektů realizovaných v Rusku nabyla tato rizika zásadně na významu po velkých turbulencích měnového kurzu rublu vůči euru a dolaru, ke kterým došlo na přelomu let 2014 a 2015.). Pokud je exportní odběratelský investiční úvěr poskytnut ve stejné měně v jaké budou probíhat platby pod kontraktem na výstavbu projektu i následný nákup vstupních surovin a prodej finálních produktů ve fázi provozu projektu, pak můžeme hovořit o stoprocentním přirozeném hedgingu. Taková situace se však v praxi investic v RF vyskytne jen výjimečně. Je proto nezbytné posoudit u každého projektu individuálně výši kurzového rizika. Pokud se z této analýzy ukáže, že je nutné zajistit projekt proti kurzovým rizikům a nelze toho dosáhnout prostým přestrukturováním měn v transakci, je nezbytné projednat situaci s bankou poskytující exportní úvěr a využít bankami nabízené zajištění kurzového rizika pomocí finančních derivátů. 12

13 6 Od záměru až po uvedení projektu do provozu Příprava realizace projektu a zajištění jeho financování postupuje v řadě návazných kroků. Část těchto kroků musí zajistit iniciátor projektu - ruský investor, část je řešena v součinnosti investora s českým generálním dodavatelem, případně s dalšími specializovanými firmami. Samozřejmými účastníky tohoto procesu jsou banka (nebo banky) poskytující investiční úvěr a úvěrová pojišťovna. 1. krok: Výchozím krokem je definovat rozsah a obsah projektu a předběžně stanovit technické řešení, které bude použito a požadované základní technické parametry. Hned na počátku je potřeba vymezit legislativní rámec projektu - jakými zákony se bude realizace a následný provoz projektu řídit, jaké bude nezbytné získat licence a povolení a zejména jaká z toho případně pro realizaci projektu vyplývají omezení. Je nutno určit místo výstavby. V rámci legislativních omezení a omezení daných místním územním plánem je potřeba posoudit reálnost získání stavebního povolení pro zamýšlený projekt na daném území. Následně vyřešit právní vztah investora k těmto pozemkům - převod do vlastnictví nebo uzavření smlouvy o dlouhodobém pronájmu. 2. krok: Je nezbytné, aby firma, která bude investorem projektu, byla v přijatelné ekonomické kondici, s jasnou historií a jasnými vlastníky. Průhledné vlastnické vztahy a majetková propojení jsou základním požadavkem každé banky poskytující úvěr. Je potřeba, aby investor kriticky zhodnotil dosavadní vlastní zkušenosti, praxi a podnikatelskou historii v oboru podnikání, v němž zamýšlí realizovat svůj projekt. Je obtížné přesvědčit banku o poskytnutí úvěru na podnikání v oboru, v němž nemáte žádnou předchozí zkušenost. Tím je myšleno i to, že projekt odpovídá vašim zkušenostem svou velikosti - megalomanské záměry zcela neúměrné předchozím podnikatelským aktivitám a zkušenostem vyvolávají nedůvěru v úspěch realizace. (Pokud přesto máte pocit, že váš projekt je natolik skvělý, že jej musíte realizovat, spojte se s někým silným a zkušeným a běžte do toho s ním.). Důležitá je rovněž kvalifikace a praxe lidí, kteří budou projekt a budoucí firmu řídit a kteří budou na klíčových místech technologického procesu. To se týká zejména složitých technologických procesů a projektů, které budou zaměstnávat velký počet zaměstnanců. V takových případech je třeba mít konkrétní představu o personálním obsazení klíčových pozic již na samém začátku. V této fázi je potřeba mít rovněž základní představu o nákladech projektu v celé jejich šíři - od přípravných průzkumů a studií, přes získávání různých povolení a oprávnění, zpracování projektové dokumentace, nákup technologie a vlastní stavbu až po cenu, kterou zaplatíte za vypůjčení peněz od banky a za nákup počáteční zásoby surovin, které budete potřebovat jako vstupy do vaší nové výroby. Předběžně musíte u investičního projektu počítat s tím, že ze sumy, která vám takto vyjde, budete muset mít jednu čtvrtinu až jednu třetinu jako vlastní finanční prostředky, které do projektu budete muset vložit, a to v případě, že od banky dostanete ten nejvyšší reálně dosažitelný úvěr za nejlepších podmínek. (Nebo si tuto jednu třetinu, nebo část z ní, budete umět vypůjčit od někoho jiného.) 3. krok: Další fází, kterou si investor zajišťuje sám, je zadání přípravy předběžných průzkumů a posudků nezbytných pro ověření uskutečnitelnosti projektového záměru. Jejich množství a druhy se liší podle typu projektu. 13

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ Příručka pro zakladatelky a zakladatele podniků 6. vydání Podpora hospodářství GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS /RAKOUSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY/

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up Jak získat investora Business Angels Club Start-up Pro financování vzniku nových firem je při současné politice bank nereálné získat na rozjezd podnikání bankovní úvěr. Nadějí pro začínající firmy je získání

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více