Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM"

Transkript

1 Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

2 Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice IZO: IČO: tel.: webové stránky: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Mgr. Michal Pavlásek Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Mgr. Kamila Fialová Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Koordinátor pro 1. st.: Mgr. Michaela Šnýdrová Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Koordinátor pro 2.st.: Mgr. Petr Nycz Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Štěpánkovice Adresa: Slezská 13, Štěpánkovice Tel.: Ředitel Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvková organizace vydává školní vzdělávací program Škola základ života, vytvořen pedagogy základní školy v období let , aktualizován 2011 a projednán pedagogickou radou konanou Platnost ŠVP ZV od 1. září 2011 č.j.: ZŠ 230/2011 Ve Štěpánkovicích dne Mgr. Michal Pavlásek ředitel školy

3 Historie školy C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y Pravidelná školní výuka v obci Štěpánkovice byla zahájena již koncem 18. století, kdy se ovšem vyučovalo v provizorních podmínkách. Během následujících staletí byly sice vybudovány školní budovy, ale ty postupem času přestaly vyhovovat moderním požadavkům na výuku, a proto byla na jaře r zahájena výstavba dnešní moderní školní budovy a šk. rok 1981/1982 už probíhal v novém třípodlažním traktu. Postupně pak každý následující rok byl dokončován a zprovozňován jeden další trakt a celá škola byla dokončena, včetně hřiště a sadových úprav, v roce Oficiálně pak bylo vyučování v nově postavené školní budově zahájeno 25. listopadu Úplnost a velikost školy Základní škola Štěpánkovice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Jde o panelovou budovu s 18 třídami pro 414 žáků. Vzhledem k postupnému přirozenému snižování počtu žáků došlo i ke snížení počtu tříd, a nejsou tak využity všechny kmenové učebny. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně aktualizovány. Součástí odborných učeben a kabinetů jsou různé sbírky učebních pomůcek. Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 4 části, které jsou situované v těsné blízkosti - hlavní budovu s tělovýchovným pavilonem, budovu mateřské školy s dětskou zahradou, školní hřiště a školní pozemek. Hlavní budova ve tvaru písmena H je dvoupodlažní, pouze pavilon I. stupně, v němž sídlí vedení školy, je třípodlažní. V přízemí tohoto pavilonu byla zřízena obecní knihovna se studovnou. V jednotlivých dalších pavilonech jsou umístěny: třídy, odborné učebny, cvičná kuchyně příslušné kabinety II. stupně školní kuchyně s jídelnou a plynová kotelna pro výtop celé budovy 2 tělocvičny, dílny, pracovna Vv s keramickou pecí, příslušné kabinety a sprchy ve spojovací části je umístěna školní družina a v přízemí jsou šatny pro žáky Kromě kmenových tříd jsou v budově samostatné učebny pro výuku F a Ch, Př, Vv, Hv, Aj, Nj, učebna PC a učebna pro doučování žáků s poruchami učení a chování. Dvě tělocvičny využívají k pohybovým aktivitám nejen žáci v rámci vyučování, ale i široká veřejnost v odpoledních a večerních hodinách. Škola nemá bezbariérový přístup. Prostory školy jsou dostatečně velké, světlé a čisté, na jejich

4 estetickém vzhledu se podílejí především žáci a učitelé. Hygienické zázemí školy (šatny, WC, sprchy) je po dvacetiletém používání již méně kvalitní a je součástí plánovaných oprav v seznamu zřizovatele. Budova mateřské školy s kapacitou 100 žáků je propojena s prostorami školy spojovací chodbou. Kolem mateřské školy se nachází oplocená zahrada. Školní hřiště v sobě zahrnuje : travnatou plochu s oválnou 250 m dlouhou běžeckou dráhou a doskočiště oplocený areál s umělou trávou, kde se nachází kurt pro beach volejbal, 2 tenisové kurty, univerzální hřiště pro volejbal a košíkovou a cvičná tenisová zeď Školní pozemek slouží k výuce pracovních činností. Technické Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů je určena počítačová učebna s připojením k internetu, kterou si škola pořídila z vlastních finančních prostředků. Ze státní dotace byl do učebny pořízen dataprojektor. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně rovněž s volným přístupem k internetu. Internet je zaveden i do odborných učeben vyššího stupně s možností využití dalšího dataprojektu. Správcem počítačové sítě je externí pracovník. Vyučující dále mohou využívat tiskárnu i kopírku, umístěnou v kanceláři školy. Jednotlivé třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem. Hygienické Školní kuchyně s jídelnou zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky. Pro dodržování pitného režimu mají žáci možnost odebírat během první přestávky čaj ze školní jídelny a dotované mléko v tetrapakových obalech. Pro odpočinek o velké přestávce je vyhrazen prostor atria školy. Po celé škole, s výjimkou kmenových tříd, je rozvod teplé vody. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 23 pracovníků včetně 2 vychovatelek školní družiny a 2 vyučujících náboženství. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý - od mladých až po zkušené pedagogy. Téměř všichni učitelé mají pedagogickou i odbornou způsobilost. Ve škole dále pracuje výchovná poradkyně, která zároveň působí jako metodik prevence sociálně patologických jevů. Většina pedagogů pravidelně navštěvuje vzdělávací akce v rámci DVPP. Téměř všichni učitelé absolvovali školení v rámci SIPV - 90,5 % na úrovni Z, ostatní postupně absolvují modul P. Jeden vyučující je proškolen v problematice ochrany při mimořádných událostech, jeden vyučující absolvoval kurz multikulturní výchovy, dva učitelé mají kurz první pomoci, některé učitelky I.stupně a výchovná poradkyně absolvovaly kurz pro dyslektické asistentky. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny, kterou navštěvují převážně žáci I. stupně a dojíždějící žáci, kteří čekají na odpolední vyučování.

5 K využití volného času dětí existuje na škole velké množství kroužků vedených jak učiteli ve škole, tak nepedagogickými pracovníky v rámci jednotlivých zájmových složek v obci (hasiči, TJ Sokol). Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti ze Štěpánkovic. Do školy dojíždí i děti ze Svobody a z Albertovce, což jsou další části Štěpánkovic. Ve škole jsou žáci se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou integrováni v běžných třídách a vyučující s nimi pracují podle individuálního plánu. Z nepovinných předmětů navštěvují žáci zdravotní tělesnou výchovu a vzhledem k vysoké religiozitě této oblasti navštěvuje většina žáků náboženství. Každoročně se výborní žáci zapojují do mnoha olympiád. Velmi dobrých výsledků dosahují i naši žáci v posledních letech ve sportovních soutěžích, především ve florbalu. Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Škola má mnoholetou družbu se školou z podtatranské Štrby. Na podzim 2001 navázala škola kontakt s polskou školou nedaleko Gliwic, který trval asi čtyři roky. Na sklonku roku 2005 byla škola zaregistrována do mezinárodního projektu Euroregionu Silesia pod názvem Přátelství bez hranic - spolupráce základních škol Štěpánkovice/Kietrz Nasiedle, Pilsz. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku, plavecký výcvik pro žáky ročníku, třídní kolektivy vyjíždějí na jednodenní exkurze a výlety. Pravidelně se uskutečňuje dvoudenní zájezd do Polska s prohlídkou solných dolů ve Wieliczce, koncentračního tábora v Oswietimi a památek města Krakova. Oblíbený mezi žáky je ozdravný pobyt u moře s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zde si mohou také své znalosti cizích jazyků vyzkoušet v praxi. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po domluvě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin, které jsou v plánu školy nejméně čtyřikrát ročně. O činnosti školy jsou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek školy nebo prostřednictvím obecního Zpravodaje. K 20. výročí otevření budovy školy byl vydán bulletin. Škola organizuje pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost různé kulturně společenské a sportovní akce, např.: drakiádu, Večer kouzelných světýlek, spojený s pěveckou soutěží, akademie, dětský den, dětský maškarní ples, koncerty pěveckého sboru Štěpánek, plesy pro rodiče, různé výstavky. Při škole pracuje již řadu let Sdružení rodičů, které škole pomáhá s organizací mnoha akcí pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost a poskytuje žákům finanční prostředky na realizaci těchto akcí. Dle zákona č. 561/2004 Sb. byla na škole zřízena devítičlenná Rada školy.

6 Škola úzce spolupracuje s obecním úřadem a některými zájmovými složkami obce. Zajišťuje kulturní program při různých příležitostech - vítání občánků, Den matek. Velmi dobrá je spolupráce s místní knihovnou. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Školní vzdělávací program Škola - základ života vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky, oblasti výchovy a vzdělávání. Název vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu - dát dětem takové základy vzdělání, které jim umožní pokračovat v dalším studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti. Co chceme a kam směřujeme? Chceme vytvářet pro žáky takové podnětné a tvůrčí školní prostředí, které bude stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané, chránit a podporovat žáky nejslabší učit žáky znalosti a dovednosti uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a větší zaměření na praxi vést žáky k volbě povolání - za tím účelem preferovat výuku pracovních činností, jak v povinných, tak i ve volitelných předmětech, organizovat exkurze zavádět efektivnější metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování pro budoucí život v EU posílit výuku cizích jazyků, především jazyka anglického využít družební spolupráce s Polskem k rozšiřování znalostí především ze zeměpisu, přírodopisu a dějepisu, k vytváření kamarádských vztahů a komunikačních schopností organizovat pro poznávání reálií, života a tradic našich sousedů poznávací výlety vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů dát žákům bohatou nabídkou zájmových činností možnost vhodným způsobem využít volný čas vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu chceme věnovat srovnatelnou péči žákům nadaným i těm méně nadaným provádět nadále integraci dětí s vývojovými poruchami učení a dětí s lehkým mentálním postižením Chceme navázat na dobré tradice naší školy, dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat nedostatky.

7 2. Cíle základního vzdělávání Žák s ukončeným základním vzděláním by měl mít takové vědomosti, dovednosti a návyky, které mu umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, jež vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáka k tomu, aby se projevili jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálným možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3. Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení, motivovat je pro celoživotní učení, umožnit žákům realizaci vlastních nápadů a podněcovat jejich tvořivost. během výuky klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací podporovat realizaci tvořivé práce žáků, hlavně její prezentaci na veřejnosti ( kulturní vystoupení žáků, zveřejňování písemných prací žáků na webových stránkách, v místním zpravodaji, organizovat výstavy žákovských prací apod. ) podporovat a organizačně zajistit účast žáků v různých soutěžích a olympiádách vhodně motivovat výuku a při osvojování učiva využívat výpočetní techniku a internet, pobyt v přírodě, exkurze, poznávací výlety do zahraničí apod.

8 Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. při výuce motivovat žáky problémovými úkoly ze života zapojovat žáky do soutěží a olympiád úměrně věku vést žáky k používání internetu vést žáky k samostatnosti při třídění a zpracování poznatků, vyvozování logických závěrů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, umět srozumitelně vyjádřit svůj názor. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu - učit žáky obhajovat a argumentovat svůj vlastní názor a zároveň umět naslouchat názorům jiných besedy s různými osobnostmi ( starostou obce, Policie ČR, sociální pracovnice apod.), - besedy v hodinách na určité téma, - práce žákovské samosprávy. podporovat přátelské vztahy ve třídě i mimo třídu organizovat společné výlety a jiné akce tříd organizovat společné akce s žáky družební školy - sportovní hry, soutěže, oslavy různých událostí apod. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. naučit žáky pracovat v týmu a ve skupinách, vzájemně si při práci pomáhat naučit žáky respektovat a řídit se společenskými pravidly při návštěvě různých společenských zařízení učit žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Kompetence občanské připravit žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. upevňovat třídní kolektivy organizováním společných akcí a výletů vést žáky k ochraně přírody v areálu školy i mimo ni (třídění odpadů ve škole i v domácnostech) vést žáky k dodržování pravidel slušného chování dle školního řádu, k respektování individuálních rozdílů ( národnostních, kulturních, apod.) zapojením do mezinárodních projektů se seznamovat s kulturou jiných národů

9 Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti, získávat pozitivní pracovní návyky a zkušenosti, uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. vypracovat celoškolní plán k volbě povolání motivovat žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce - prakticky využít zahrady a areál školy výuku doplňovat o praktické exkurze vést žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci zorganizovat výstavku žákovských prací při různých příležitostech a vyzdobit těmito pracemi postupně celou školu bohatou nabídkou zájmových útvarů ve školní družině podněcovat u žáků zájem o další orientaci

10 Učební plán Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina ( 45 minut ). Při dodržování zásad hygieny školní práce lze výuku realizovat i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem - projektové vyučování,výuka plavání, exkurze apod. Pro výuku předmětů Pracovní činnosti a Výtvarná výchova se většinou využívá spojení dvou vyučovacích hodin a přestávka je zařazena podle skladby výuky. Týdenní rozvrh je závazný, ale nemusí se brát jako dogma. Zejména učitelé na 1. stupni základní školy si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky podle potřeby při zachování dotací jednotlivých předmětů. Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník celkem Jazyk a jazyková Český jazyk Český jazyk /44 komunikace a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk /9 Matematika Matematika Matematika /23 a její aplikace a její aplikace Informační Informační Informatika /1 a komunikační a komunikační technologie technologie Člověk a jeho Člověk a jeho Prvouka svět svět Přírodověda /14 Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova /12 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova /10 Člověk a svět Člověk a svět Praktické činnosti /5 práce práce Celková dotace

11 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková Český jazyk Český jazyk /17 komunikace a literatura a literatura Cizí Anglický jazyk /12 jazyk Matematika Matematika Matematika /17 a její aplikace a její aplikace Informační Informační Informatika /1 a komunikační a komunikační technologie technologie Člověk Dějepis Dějepis /12 a společnost Výchova Výchova k občanství k občanství Člověk Fyzika Fyzika /25 a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova /10 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví /12 Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Člověk a svět Praktické činnosti /4 práce práce Volitelné předměty Celková dotace

12 1. stupeň 2. stupeň vázaná - Volitelné předměty 12 Využití disponibilní časové dotace volná Český jazyk 6 Český jazyk 1 Matematika 1 Matematika 1 Člověk a jeho svět 2 Člověk a příroda 3 Člověk a zdraví 1 Volitelné předměty ročník týdenní časová dotace/ročník Německý jazyk Sportovní výchova Domácnost Seminář z českého jazyka Zeměpisná praktika Biologická praktika Základy techniky Chemická praktika Informatika Nepovinné předměty ročník týdenní časová dotace/ročník Náboženství Zdravotní tělesná výchova

13 Oblast výchovného poradenství Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení je na naší škole věnována individuální péče během výuky i mimo rámec povinného vyučování. Mnozí žáci se specifickými vývojovými poruchami učení docházejí na reedukaci ( nápravu ) a kompenzaci obtíží pod vedením dyslektických asistentů v hodinách mimo vyučování dle domluvy. Reedukace probíhá ve speciální učebně vybavené potřebnými pomůckami, metodickým materiálem, učebnicemi, pracovními sešity. Rovněž mohou využívat počítačovou učebnu vybavenou výukovými programy pro tyto děti. Reedukace SPU je realizována buď individuálně nebo skupinově. Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou, do které se souhlasem rodičů doporučujeme žáky k vyšetření. Na základě vyjádření a doporučení tohoto odborného pracoviště je žákům upravován, v souladu se školním vzdělávacím programem, jejich individuální vzdělávací plán včetně metod práce a způsobu hodnocení výsledků vzdělávaní.samotný plán reedukace či kompenzace poruch učení vychází z individuálních potřeb žáka, stanovených při psychologickém a speciálně pedagogickém vyšetření. IVP přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka, tzn. je vytvořený podle jejich výukových obtíží. Na sestavení individuálního vzdělávacího plánu se podílejí třídní učitel, vyučující českého a cizího jazyka, výchovná poradkyně a dyslektický asistent. IVP schvaluje ředitelka školy, výchovná poradkyně, pracovnice PPP a jsou s ním seznámeni rodiče žáka. Spolupráce s rodiči integrovaných žáků je velice důležitá, protože bez jejich pomoci by integrace nebyla úspěšná. Výchovná poradkyně vede dokumentaci žáků se specifickými poruchami učení jejíž součástí jsou individuální vzdělávací plány. K žákům s lehčím stupněm specifické poruchy také na naší škole přistupujeme se zřetelem na jejich specifické potřeby. Tento individuální přístup spočívá v toleranci obtíží, uplatňování mírnějšího hodnocení a klasifikace, občasné dopomoci učitele ve výuce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých schopností. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.

14 Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. Úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, PPP, SPC, Střediskem výchovné péče, dětským lékařem, dětským psychiatrem. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Přestože není ve škole bezbariérový přístup, lze poskytnout vzdělávání žáků s tělesným postižením. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Důležitou součástí pedagogické práce je včasné rozpoznání a podchycení talentu a zájmu žáků a navázání spolupráce s rodiči a jejich získání pro podporu rozvoje talentu i v domácích podmínkách. Rozpoznat mimořádné nadání od nerovnoměrného (zrychleného) vývoje dětí je v mladším školním věku náročné a je třeba při jeho identifikaci spolupracovat s pedagogicko- psychologickou poradnou. Častěji se na 1.stupni setkáváme s žáky, kteří jsou buď všestranně rozvinutí a dosahují celkově velmi dobrých výsledků, nebo mají zvýšený zájem o některou vzdělávací oblast či disponují některými mimořádnými dovednostmi (výtvarnými, hudebními, sportovními, jazykovými.). Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání se vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo

15 nabízíme výuku pomocí různých projektů, aby učení bylo zajímavé, dynamické, aby byli žáci nuceni hledat cesty k řešení problémů nabízíme práci v týmu, podporujeme společné plánování, vzájemné respektování, při nezdaru hledání efektivnější cesty a při zdaru vzájemné ocenění pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při práci žákům méně nadaným, nebo s menším zájmem o učení dbáme na to, aby u těchto žáků nedocházelo k výkyvům chování a k porušování dohodnutých pravidel nabízíme žákům nepovinné předměty, zapojení do vědomostních aktivit a účast v různých soutěžích: olympiády, recitační, pěvecké, sportovní soutěže, práce na PC rozvíjíme osobnosti žáků i ve volném čase, k tomu jim nabízíme zájmové kroužky, žáci mají možnost prezentovat své znalosti a dovednosti před třídou a při veřejných kulturních vystoupeních školy Mimořádně nadaní žáci se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího programu, který je vypracován podle platných osnov a obohacen o rozšiřující a prohlubující témata. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Většina nadprůměrně nadaných žáků, však přechází studovat na víceletá gymnázia.

16 Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně, metodik prevence, vedení školy, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci školy. Zaměření poradenských služeb: poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu, poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů - rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí, kariérové poradenství, volba školy a s tím související budoucí povolání poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovná poradkyně realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. Psychologická péče Na třídní učitele a výchovnou poradkyni školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje

17 rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Oblast prevence sociálně patologických jevů Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky, tedy otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka či intenzivní komunikace s rodiči. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie záškoláctví, krádeže, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování syndrom CAN Metodik a výchovná poradkyně spolupracují s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů, např. zjišťováním školního klimatu, a při varovných signálech koordinuje postup výchovná poradkyně, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a

18 poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů a využívá vybrané programy. Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. K rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence. Specifická primární prevence zahrnuje aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy,tato strategie jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha. Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu. C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L N Í D R U Ž I N Y Úplnost a velikost Školní družina se nachází v prvním patře základní školy a tvoří spojovací mezník mezi nižším a vyšším stupněm. ŠD má k dispozici dvě velké místnosti, ve kterých tráví děti svůj volný čas. Kapacita naplněnosti je 55 dětí. Provoz začíná ranní družinou v 7:15 do 7:45 hodin a pokračuje po ukončení vyučování od 11:45 do 16:00 hodin. Domů odcházejí děti samy nebo v doprovodu rodičů či sourozenců dle smluvených podmínek. Podmínky přijímání žáků Do školní družiny jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci 1. stupně (přednostně žáci nižších tříd zaměstnaných rodičů, u ostatních ročníků postupujeme individuálně dle naplněnosti družiny) na základě písemné přihlášky. Rodiče nebo zákonní zástupci sdělí na přihlášce rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. Písemné přihlášky i odhlášení dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka. O přijetí a ukončení docházky dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině a každou odchylku od docházky, od smluvené doby odchodu či odchodu s cizí osobou, jsou rodiče povinni písemně oznámit vychovatelce ŠD.

19 Přílohou ŠVP školní družiny je celoroční plán školní družiny daného roku včetně konkrétního stanovení způsobu placení úplaty a její výše. Vybavení Materiální a prostorové Prostory ŠD jsou vybaveny účelným a praktickým nábytkem - větší či menší skříně na hračky, stavebnice, stolní a námětové hry, učitelský stůl a stoly pro větší počet dětí. Na celkovém vzhledu ŠD se podílejí také žáci. Pro výtvarné práce dětí slouží nástěnná sisalová plocha nebo závěsné police na stěnách určené k vystavení různých prací a výrobků. Hrací koutky jsou určeny k námětovým hrám (kadeřnictví, na školu, u lékaře, na obchod atd.). Podlaha herny je pokryta kobercem. Děti si mohou hrát a sedět na zemi, či na dětských sedačkách a gauči. K sezení mohou používat i velké gymnastické míče, které výborně protahují celé tělo. Ke školní družině patří i velká místnost, v níž mohou děti hrát stolní tenis, pohybové hry s míčem, florbal, či nacvičovat divadelní a pohybová představení. V odpoledních hodinách mohou děti využívat prakticky veškerých prostorů základní školy. Ke sportovním účelům slouží malá a velká tělocvična a rovněž sportovní areál na školním hřišti. Děti mohou využívat i místní knihovnu, která se nachází v přízemí naší školy. K rozvíjení manuální zručnosti dětí máme k dispozici i keramický kroužek, ve kterém děti vyrábějí různé výrobky z hlíny - k tomu je vybavena učebna Vv keramickou pecí. Technické Ve školní družině se nachází jeden počítač, který je určen především k různým hrám. V odpoledních hodinách můžeme využívat počítačovou učebnu základní školy. Přehrávač CD a radiomagnetofon slouží dětem k poslechu vlastních CD nebo pohádek. Děvčata si nacvičují disco tance a výstupy mažoretek. Ke sledování pohádek, či dětských televizních a naučných pořadů pro výuku slouží televize a video umístěné v herně. Veškeré elektrické spotřebiče a přístroje mohou děti používat nebo obsluhovat jen v přítomnosti dospělé osoby (vychovatelky). Hygienické Místnosti ŠD jsou dostatečně prosvětleny okny směřujícími na jih. Proti slunci jsou nainstalované ve všech oknech žaluzie. Pod okny jsou připevněné radiátory, kryté bezpečnou lištou proti úrazu.

20 Charakteristika pedagogického sboru ŠD Ve ŠD pracují dvě vychovatelky. Obě vychovatelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání, obor vychovatelství. Spolupráce ŠD s rodiči a zřizovatelem Naše ŠD se zúčastňuje různých soutěží pořádaných v okrese Opava, ale také se podílí na vystoupeních a výzdobě školy při různých slavnostních příležitostech, či školních akcích - Den dětí, Drakiáda, Den učitelů, Vánoční a velikonoční výstava, Maškarní ples atd. Jakékoliv informace poskytují naše vychovatelky rodičům telefonicky nebo písemnými pozvánkami a vzkazy. Mezinárodní spolupráce V oblasti mezinárodní spolupráce pracuje ŠD jako nedílná součást školy. Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení Žáci jsou obohacování o nové dojmy, prožitky, poznatky a hodnoty učí se chránit své zdraví a bezpečnost získávají poznatky k smysluplnému naplnění volného času objevují nové skutečnosti k radosti a uspokojení z objevování a dosaženého výsledku osvojují si a rozvíjejí nové pohybové dovednosti Vychovatel předkládá dostatečné množství informačních zdrojů a sleduje pokrok všech žáků vede žáka k ochraně svého zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí vytváří u žáků pozitivní vztah k sportovním a pohybovým aktivitám 2. Kompetence k řešení problémů Žáci učí se řešit problémové situace běžného života formou her a dramatizace pozorují, pojmenovávají a porovnávají zkušenosti dovedou si pro pohyb vytvořit vhodné sportovní prostředí a pomůcky promýšlejí pracovní postupy zadaného úkolu Vychovatel dbá na to, aby hledání a objevování nového bylo pro žáky přirozené a přinášelo jim radost a uspokojení z poznaného

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2010 Obsah 1. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...2 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...3

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021 ZŠ Protivanov Školní 292 798 48 Protivanov tel: 582399219 zspro@pvskoly.cz www.zsprotivanov.cz Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021 Strategie vychází z metodického doporučení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Školní preventivní strategie období let

Školní preventivní strategie období let Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Školní preventivní strategie období let 2017-2022 Zpracoval: Mgr. Ladislav Kovář školní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitelka základní školy, Kaplice, Omlenická 436 zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm,

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Školní klub při ZŠ Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace Identifikační údaje Název ŠVP: Údaje o škole: Školní vzdělávací program pro školní klub Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, info@zsstepankovice.cz www.zsstepankovice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace. Poradenské služby Poradenské služby Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění Poskytování poradenských služeb (1) Poradenské služby ve

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub (Příloha ŠVP č. 3)

Školní vzdělávací program pro školní klub (Příloha ŠVP č. 3) Školní vzdělávací program pro školní klub (Příloha ŠVP č. 3) Č. j.: ZŠH/471/2018 Spisový znak: 1-2 Skartační znak: A10 Vypracoval: Schválil: Mgr. Luděk Balcařík, ředitel školy Mgr. Luděk Balcařík, ředitel

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Charakteristika Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích potřeb nebo k uplatnění a užívání svých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2017/2018 předkladatel a zodpovědná osoba: PhDr. Bc Gabriela Hrušková Obsah 2. Cíle MPP... 2 2. 1 Dlouhodobé cíle... 2 2. 2 Střednědobé cíle... 2 2. 3 Krátkodobé

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště

Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130. Školní poradenské pracoviště Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Školní poradenské pracoviště Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Habrmanova 130, Hradec Králové, 50002 IČO 69172366 www.habrmanova.cz Školní poradenské

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Program školních poradenských služeb

Program školních poradenských služeb Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Program školních poradenských služeb Počet stran: 9 Datum projednání s pracovníky školy: 31.8.2017 Účinnost od: 2.9.2017 I. 1. Obecné zásady

Více

Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace, Těškovice 92. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace, Těškovice 92. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Těškovice, příspěvková organizace, Těškovice 92 Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9.2016 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Program poradenských služeb ve škole Školní poradenské pracoviště Ředitel základní školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2015 SRPEN Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2015 SRPEN Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2015 SRPEN 2016 Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok

Program Školního poradenského pracoviště na školní rok Program Školního poradenského pracoviště na školní rok 2017-2018 Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Od 1. 9. 2017 je v ZŠ a MŠ Ukrajinská 19, v Ostravě

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

Plán školního poradenského pracoviště

Plán školního poradenského pracoviště Školní rok 2018/2019 1 Obsah Základní informace... 3 Školní poradenské pracoviště... 3 Personální obsazení ŠPP... 3 Cíle poradenského a konzultačního servisu ŠPP... 4 Výchovný poradce... 5 Hlavní úkoly

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Schváleno školskou radou 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o. Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 20017/2018 Zpracovala: Mgr. Irena Novotná - 1 - OBSAH 1.Úvod 2.Závazné materiály

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského, 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

3.CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vycházíme z přesvědčení, že škola má žáky motivovat a podporovat v aktivním učení se. Nemá poskytovat jen encyklopedické znalosti, ale více podporovat činnostní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Základní charakteristika poradenských služeb organizace - Gymnázium Tišnov, příspěvková Uskutečňováno v souladu s aktuální novelizací vyhlášky č.72/2005

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925. Školní vzdělávací program Úsměv pro každého

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925. Školní vzdělávací program Úsměv pro každého Název vzdělávací oblasti: Umění a kultura Charakteristika vzdělávací oblasti: Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925 Tato oblast provází žáky po celou dobu školní docházky. Dává prostor pro uplatnění

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

Koncepce ZŠ a MŠ Slapy, okres Praha-západ na období

Koncepce ZŠ a MŠ Slapy, okres Praha-západ na období Koncepce ZŠ a MŠ Slapy, okres Praha-západ na období 2018-2022 Škola je velmi složitý organismus, a proto se do jednoduchého schématu koncepce nedají vtěsnat všechny skutečnosti, navíc dochází k prolínání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školské poradenské pracoviště Program poradenských služeb ve škole

Školské poradenské pracoviště Program poradenských služeb ve škole Mateřská škola, Základní škola a Mateřská škola Jindřichův Hradec, Jarošovská 1125/II Školské poradenské pracoviště Program poradenských služeb ve škole Obsah: 1. Základní charakteristika poradenských

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Statut školního poradenského pracoviště Potřeba školského poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Důvodem

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, ČÁSLAV, SADOVÁ 1234 286 01 Čáslav, tel.: 327/312631, fax : 327/312637 e-mail : skola@szescaslav.cz IZO 600007278 IČO 49797999 zřizovatel: Školní poradenské pracoviště program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více