Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM"

Transkript

1 Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

2 Předkladatel: Název školy: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice IZO: IČO: tel.: webové stránky: Ředitel školy: Koordinátor ŠVP: Mgr. Michal Pavlásek Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Mgr. Kamila Fialová Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Koordinátor pro 1. st.: Mgr. Michaela Šnýdrová Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Koordinátor pro 2.st.: Mgr. Petr Nycz Zahradní 10, Štěpánkovice Tel.: Zřizovatel: Název zřizovatele: Obec Štěpánkovice Adresa: Slezská 13, Štěpánkovice Tel.: Ředitel Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvková organizace vydává školní vzdělávací program Škola základ života, vytvořen pedagogy základní školy v období let , aktualizován 2011 a projednán pedagogickou radou konanou Platnost ŠVP ZV od 1. září 2011 č.j.: ZŠ 230/2011 Ve Štěpánkovicích dne Mgr. Michal Pavlásek ředitel školy

3 Historie školy C h a r a k t e r i s t i k a š k o l y Pravidelná školní výuka v obci Štěpánkovice byla zahájena již koncem 18. století, kdy se ovšem vyučovalo v provizorních podmínkách. Během následujících staletí byly sice vybudovány školní budovy, ale ty postupem času přestaly vyhovovat moderním požadavkům na výuku, a proto byla na jaře r zahájena výstavba dnešní moderní školní budovy a šk. rok 1981/1982 už probíhal v novém třípodlažním traktu. Postupně pak každý následující rok byl dokončován a zprovozňován jeden další trakt a celá škola byla dokončena, včetně hřiště a sadových úprav, v roce Oficiálně pak bylo vyučování v nově postavené školní budově zahájeno 25. listopadu Úplnost a velikost školy Základní škola Štěpánkovice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Jde o panelovou budovu s 18 třídami pro 414 žáků. Vzhledem k postupnému přirozenému snižování počtu žáků došlo i ke snížení počtu tříd, a nejsou tak využity všechny kmenové učebny. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně aktualizovány. Součástí odborných učeben a kabinetů jsou různé sbírky učebních pomůcek. Prostorové Areál školy je možné rozdělit na 4 části, které jsou situované v těsné blízkosti - hlavní budovu s tělovýchovným pavilonem, budovu mateřské školy s dětskou zahradou, školní hřiště a školní pozemek. Hlavní budova ve tvaru písmena H je dvoupodlažní, pouze pavilon I. stupně, v němž sídlí vedení školy, je třípodlažní. V přízemí tohoto pavilonu byla zřízena obecní knihovna se studovnou. V jednotlivých dalších pavilonech jsou umístěny: třídy, odborné učebny, cvičná kuchyně příslušné kabinety II. stupně školní kuchyně s jídelnou a plynová kotelna pro výtop celé budovy 2 tělocvičny, dílny, pracovna Vv s keramickou pecí, příslušné kabinety a sprchy ve spojovací části je umístěna školní družina a v přízemí jsou šatny pro žáky Kromě kmenových tříd jsou v budově samostatné učebny pro výuku F a Ch, Př, Vv, Hv, Aj, Nj, učebna PC a učebna pro doučování žáků s poruchami učení a chování. Dvě tělocvičny využívají k pohybovým aktivitám nejen žáci v rámci vyučování, ale i široká veřejnost v odpoledních a večerních hodinách. Škola nemá bezbariérový přístup. Prostory školy jsou dostatečně velké, světlé a čisté, na jejich

4 estetickém vzhledu se podílejí především žáci a učitelé. Hygienické zázemí školy (šatny, WC, sprchy) je po dvacetiletém používání již méně kvalitní a je součástí plánovaných oprav v seznamu zřizovatele. Budova mateřské školy s kapacitou 100 žáků je propojena s prostorami školy spojovací chodbou. Kolem mateřské školy se nachází oplocená zahrada. Školní hřiště v sobě zahrnuje : travnatou plochu s oválnou 250 m dlouhou běžeckou dráhou a doskočiště oplocený areál s umělou trávou, kde se nachází kurt pro beach volejbal, 2 tenisové kurty, univerzální hřiště pro volejbal a košíkovou a cvičná tenisová zeď Školní pozemek slouží k výuce pracovních činností. Technické Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Pro výuku ICT, ale i dalších předmětů je určena počítačová učebna s připojením k internetu, kterou si škola pořídila z vlastních finančních prostředků. Ze státní dotace byl do učebny pořízen dataprojektor. Učitelé mají k dispozici počítače ve sborovně rovněž s volným přístupem k internetu. Internet je zaveden i do odborných učeben vyššího stupně s možností využití dalšího dataprojektu. Správcem počítačové sítě je externí pracovník. Vyučující dále mohou využívat tiskárnu i kopírku, umístěnou v kanceláři školy. Jednotlivé třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem. Hygienické Školní kuchyně s jídelnou zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky. Pro dodržování pitného režimu mají žáci možnost odebírat během první přestávky čaj ze školní jídelny a dotované mléko v tetrapakových obalech. Pro odpočinek o velké přestávce je vyhrazen prostor atria školy. Po celé škole, s výjimkou kmenových tříd, je rozvod teplé vody. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor má 23 pracovníků včetně 2 vychovatelek školní družiny a 2 vyučujících náboženství. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen, věkově pestrý - od mladých až po zkušené pedagogy. Téměř všichni učitelé mají pedagogickou i odbornou způsobilost. Ve škole dále pracuje výchovná poradkyně, která zároveň působí jako metodik prevence sociálně patologických jevů. Většina pedagogů pravidelně navštěvuje vzdělávací akce v rámci DVPP. Téměř všichni učitelé absolvovali školení v rámci SIPV - 90,5 % na úrovni Z, ostatní postupně absolvují modul P. Jeden vyučující je proškolen v problematice ochrany při mimořádných událostech, jeden vyučující absolvoval kurz multikulturní výchovy, dva učitelé mají kurz první pomoci, některé učitelky I.stupně a výchovná poradkyně absolvovaly kurz pro dyslektické asistentky. Součástí školy jsou 2 oddělení školní družiny, kterou navštěvují převážně žáci I. stupně a dojíždějící žáci, kteří čekají na odpolední vyučování.

5 K využití volného času dětí existuje na škole velké množství kroužků vedených jak učiteli ve škole, tak nepedagogickými pracovníky v rámci jednotlivých zájmových složek v obci (hasiči, TJ Sokol). Charakteristika žáků Převážná většina žáků jsou děti ze Štěpánkovic. Do školy dojíždí i děti ze Svobody a z Albertovce, což jsou další části Štěpánkovic. Ve škole jsou žáci se specifickými poruchami učení a chování, kteří jsou integrováni v běžných třídách a vyučující s nimi pracují podle individuálního plánu. Z nepovinných předmětů navštěvují žáci zdravotní tělesnou výchovu a vzhledem k vysoké religiozitě této oblasti navštěvuje většina žáků náboženství. Každoročně se výborní žáci zapojují do mnoha olympiád. Velmi dobrých výsledků dosahují i naši žáci v posledních letech ve sportovních soutěžích, především ve florbalu. Mezinárodní spolupráce, dlouhodobé projekty Škola má mnoholetou družbu se školou z podtatranské Štrby. Na podzim 2001 navázala škola kontakt s polskou školou nedaleko Gliwic, který trval asi čtyři roky. Na sklonku roku 2005 byla škola zaregistrována do mezinárodního projektu Euroregionu Silesia pod názvem Přátelství bez hranic - spolupráce základních škol Štěpánkovice/Kietrz Nasiedle, Pilsz. Každoročně pořádáme lyžařské kurzy pro žáky 7. ročníku, plavecký výcvik pro žáky ročníku, třídní kolektivy vyjíždějí na jednodenní exkurze a výlety. Pravidelně se uskutečňuje dvoudenní zájezd do Polska s prohlídkou solných dolů ve Wieliczce, koncentračního tábora v Oswietimi a památek města Krakova. Oblíbený mezi žáky je ozdravný pobyt u moře s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zde si mohou také své znalosti cizích jazyků vyzkoušet v praxi. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Spolupráce s rodiči se neustále rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po domluvě s vyučujícím nebo v době konzultačních hodin, které jsou v plánu školy nejméně čtyřikrát ročně. O činnosti školy jsou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek školy nebo prostřednictvím obecního Zpravodaje. K 20. výročí otevření budovy školy byl vydán bulletin. Škola organizuje pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost různé kulturně společenské a sportovní akce, např.: drakiádu, Večer kouzelných světýlek, spojený s pěveckou soutěží, akademie, dětský den, dětský maškarní ples, koncerty pěveckého sboru Štěpánek, plesy pro rodiče, různé výstavky. Při škole pracuje již řadu let Sdružení rodičů, které škole pomáhá s organizací mnoha akcí pro žáky, jejich rodiče a ostatní veřejnost a poskytuje žákům finanční prostředky na realizaci těchto akcí. Dle zákona č. 561/2004 Sb. byla na škole zřízena devítičlenná Rada školy.

6 Škola úzce spolupracuje s obecním úřadem a některými zájmovými složkami obce. Zajišťuje kulturní program při různých příležitostech - vítání občánků, Den matek. Velmi dobrá je spolupráce s místní knihovnou. Charakteristika školního vzdělávacího programu 1. Zaměření školy Školní vzdělávací program Škola - základ života vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky, oblasti výchovy a vzdělávání. Název vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu - dát dětem takové základy vzdělání, které jim umožní pokračovat v dalším studiu, zdokonalovat se ve zvolené profesi a během celého života se dále vzdělávat a podle svých možností se aktivně podílet na životě společnosti. Co chceme a kam směřujeme? Chceme vytvářet pro žáky takové podnětné a tvůrčí školní prostředí, které bude stimulovat nejschopnější žáky, povzbuzovat méně nadané, chránit a podporovat žáky nejslabší učit žáky znalosti a dovednosti uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a větší zaměření na praxi vést žáky k volbě povolání - za tím účelem preferovat výuku pracovních činností, jak v povinných, tak i ve volitelných předmětech, organizovat exkurze zavádět efektivnější metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování pro budoucí život v EU posílit výuku cizích jazyků, především jazyka anglického využít družební spolupráce s Polskem k rozšiřování znalostí především ze zeměpisu, přírodopisu a dějepisu, k vytváření kamarádských vztahů a komunikačních schopností organizovat pro poznávání reálií, života a tradic našich sousedů poznávací výlety vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů dát žákům bohatou nabídkou zájmových činností možnost vhodným způsobem využít volný čas vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu chceme věnovat srovnatelnou péči žákům nadaným i těm méně nadaným provádět nadále integraci dětí s vývojovými poruchami učení a dětí s lehkým mentálním postižením Chceme navázat na dobré tradice naší školy, dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat nedostatky.

7 2. Cíle základního vzdělávání Žák s ukončeným základním vzděláním by měl mít takové vědomosti, dovednosti a návyky, které mu umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, jež vedou k uvážlivému a kultivovanému chování, k zodpovědnému rozhodování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáka k tomu, aby se projevili jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálným možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 3. Výchovné a vzdělávací strategie Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. Kompetence k učení umožnit žákům osvojit si strategii učení, motivovat je pro celoživotní učení, umožnit žákům realizaci vlastních nápadů a podněcovat jejich tvořivost. během výuky klást důraz na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací podporovat realizaci tvořivé práce žáků, hlavně její prezentaci na veřejnosti ( kulturní vystoupení žáků, zveřejňování písemných prací žáků na webových stránkách, v místním zpravodaji, organizovat výstavy žákovských prací apod. ) podporovat a organizačně zajistit účast žáků v různých soutěžích a olympiádách vhodně motivovat výuku a při osvojování učiva využívat výpočetní techniku a internet, pobyt v přírodě, exkurze, poznávací výlety do zahraničí apod.

8 Kompetence k řešení problémů podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. při výuce motivovat žáky problémovými úkoly ze života zapojovat žáky do soutěží a olympiád úměrně věku vést žáky k používání internetu vést žáky k samostatnosti při třídění a zpracování poznatků, vyvozování logických závěrů Kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, umět srozumitelně vyjádřit svůj názor. vést žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu - učit žáky obhajovat a argumentovat svůj vlastní názor a zároveň umět naslouchat názorům jiných besedy s různými osobnostmi ( starostou obce, Policie ČR, sociální pracovnice apod.), - besedy v hodinách na určité téma, - práce žákovské samosprávy. podporovat přátelské vztahy ve třídě i mimo třídu organizovat společné výlety a jiné akce tříd organizovat společné akce s žáky družební školy - sportovní hry, soutěže, oslavy různých událostí apod. Kompetence sociální a personální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. naučit žáky pracovat v týmu a ve skupinách, vzájemně si při práci pomáhat naučit žáky respektovat a řídit se společenskými pravidly při návštěvě různých společenských zařízení učit žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky Kompetence občanské připravit žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. upevňovat třídní kolektivy organizováním společných akcí a výletů vést žáky k ochraně přírody v areálu školy i mimo ni (třídění odpadů ve škole i v domácnostech) vést žáky k dodržování pravidel slušného chování dle školního řádu, k respektování individuálních rozdílů ( národnostních, kulturních, apod.) zapojením do mezinárodních projektů se seznamovat s kulturou jiných národů

9 Kompetence pracovní pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti, získávat pozitivní pracovní návyky a zkušenosti, uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci. vypracovat celoškolní plán k volbě povolání motivovat žáky k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce - prakticky využít zahrady a areál školy výuku doplňovat o praktické exkurze vést žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci zorganizovat výstavku žákovských prací při různých příležitostech a vyzdobit těmito pracemi postupně celou školu bohatou nabídkou zájmových útvarů ve školní družině podněcovat u žáků zájem o další orientaci

10 Učební plán Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina ( 45 minut ). Při dodržování zásad hygieny školní práce lze výuku realizovat i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem - projektové vyučování,výuka plavání, exkurze apod. Pro výuku předmětů Pracovní činnosti a Výtvarná výchova se většinou využívá spojení dvou vyučovacích hodin a přestávka je zařazena podle skladby výuky. Týdenní rozvrh je závazný, ale nemusí se brát jako dogma. Zejména učitelé na 1. stupni základní školy si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky podle potřeby při zachování dotací jednotlivých předmětů. Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník celkem Jazyk a jazyková Český jazyk Český jazyk /44 komunikace a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk /9 Matematika Matematika Matematika /23 a její aplikace a její aplikace Informační Informační Informatika /1 a komunikační a komunikační technologie technologie Člověk a jeho Člověk a jeho Prvouka svět svět Přírodověda /14 Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova /12 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova /10 Člověk a svět Člověk a svět Praktické činnosti /5 práce práce Celková dotace

11 Učební plán pro 2. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková Český jazyk Český jazyk /17 komunikace a literatura a literatura Cizí Anglický jazyk /12 jazyk Matematika Matematika Matematika /17 a její aplikace a její aplikace Informační Informační Informatika /1 a komunikační a komunikační technologie technologie Člověk Dějepis Dějepis /12 a společnost Výchova Výchova k občanství k občanství Člověk Fyzika Fyzika /25 a příroda Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova /10 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví /12 Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět Člověk a svět Praktické činnosti /4 práce práce Volitelné předměty Celková dotace

12 1. stupeň 2. stupeň vázaná - Volitelné předměty 12 Využití disponibilní časové dotace volná Český jazyk 6 Český jazyk 1 Matematika 1 Matematika 1 Člověk a jeho svět 2 Člověk a příroda 3 Člověk a zdraví 1 Volitelné předměty ročník týdenní časová dotace/ročník Německý jazyk Sportovní výchova Domácnost Seminář z českého jazyka Zeměpisná praktika Biologická praktika Základy techniky Chemická praktika Informatika Nepovinné předměty ročník týdenní časová dotace/ročník Náboženství Zdravotní tělesná výchova

13 Oblast výchovného poradenství Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žákům se specifickými vývojovými poruchami učení je na naší škole věnována individuální péče během výuky i mimo rámec povinného vyučování. Mnozí žáci se specifickými vývojovými poruchami učení docházejí na reedukaci ( nápravu ) a kompenzaci obtíží pod vedením dyslektických asistentů v hodinách mimo vyučování dle domluvy. Reedukace probíhá ve speciální učebně vybavené potřebnými pomůckami, metodickým materiálem, učebnicemi, pracovními sešity. Rovněž mohou využívat počítačovou učebnu vybavenou výukovými programy pro tyto děti. Reedukace SPU je realizována buď individuálně nebo skupinově. Naše škola úzce spolupracuje s pedagogicko- psychologickou poradnou, do které se souhlasem rodičů doporučujeme žáky k vyšetření. Na základě vyjádření a doporučení tohoto odborného pracoviště je žákům upravován, v souladu se školním vzdělávacím programem, jejich individuální vzdělávací plán včetně metod práce a způsobu hodnocení výsledků vzdělávaní.samotný plán reedukace či kompenzace poruch učení vychází z individuálních potřeb žáka, stanovených při psychologickém a speciálně pedagogickém vyšetření. IVP přesně specifikuje zvláštnosti vzdělávacích potřeb žáka, tzn. je vytvořený podle jejich výukových obtíží. Na sestavení individuálního vzdělávacího plánu se podílejí třídní učitel, vyučující českého a cizího jazyka, výchovná poradkyně a dyslektický asistent. IVP schvaluje ředitelka školy, výchovná poradkyně, pracovnice PPP a jsou s ním seznámeni rodiče žáka. Spolupráce s rodiči integrovaných žáků je velice důležitá, protože bez jejich pomoci by integrace nebyla úspěšná. Výchovná poradkyně vede dokumentaci žáků se specifickými poruchami učení jejíž součástí jsou individuální vzdělávací plány. K žákům s lehčím stupněm specifické poruchy také na naší škole přistupujeme se zřetelem na jejich specifické potřeby. Tento individuální přístup spočívá v toleranci obtíží, uplatňování mírnějšího hodnocení a klasifikace, občasné dopomoci učitele ve výuce. Naším cílem je, abychom ve vyučování vytvořili příznivou atmosféru, ve které všichni žáci mohou podat výkon v maximálních mezích svých schopností. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace.

14 Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. Úzce spolupracovat se zákonnými zástupci žáka, PPP, SPC, Střediskem výchovné péče, dětským lékařem, dětským psychiatrem. Vzdělávání žáků s více vadami Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Přestože není ve škole bezbariérový přístup, lze poskytnout vzdělávání žáků s tělesným postižením. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Důležitou součástí pedagogické práce je včasné rozpoznání a podchycení talentu a zájmu žáků a navázání spolupráce s rodiči a jejich získání pro podporu rozvoje talentu i v domácích podmínkách. Rozpoznat mimořádné nadání od nerovnoměrného (zrychleného) vývoje dětí je v mladším školním věku náročné a je třeba při jeho identifikaci spolupracovat s pedagogicko- psychologickou poradnou. Častěji se na 1.stupni setkáváme s žáky, kteří jsou buď všestranně rozvinutí a dosahují celkově velmi dobrých výsledků, nebo mají zvýšený zájem o některou vzdělávací oblast či disponují některými mimořádnými dovednostmi (výtvarnými, hudebními, sportovními, jazykovými.). Pro žáky mimořádně nadané a žáky se zvýšeným zájmem o vzdělávání se vytváříme ve škole tyto podmínky: zadáváme individuální a samostatné úkoly, tolerujeme vlastní pracovní tempo

15 nabízíme výuku pomocí různých projektů, aby učení bylo zajímavé, dynamické, aby byli žáci nuceni hledat cesty k řešení problémů nabízíme práci v týmu, podporujeme společné plánování, vzájemné respektování, při nezdaru hledání efektivnější cesty a při zdaru vzájemné ocenění pěstujeme u nich toleranci a ochotu pomáhat při práci žákům méně nadaným, nebo s menším zájmem o učení dbáme na to, aby u těchto žáků nedocházelo k výkyvům chování a k porušování dohodnutých pravidel nabízíme žákům nepovinné předměty, zapojení do vědomostních aktivit a účast v různých soutěžích: olympiády, recitační, pěvecké, sportovní soutěže, práce na PC rozvíjíme osobnosti žáků i ve volném čase, k tomu jim nabízíme zájmové kroužky, žáci mají možnost prezentovat své znalosti a dovednosti před třídou a při veřejných kulturních vystoupeních školy Mimořádně nadaní žáci se mohou vzdělávat podle individuálního vzdělávacího programu, který je vypracován podle platných osnov a obohacen o rozšiřující a prohlubující témata. Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu v jiném postupném ročníku. Většina nadprůměrně nadaných žáků, však přechází studovat na víceletá gymnázia.

16 Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenské služby zajišťuje výchovná poradkyně, metodik prevence, vedení školy, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci školy. Zaměření poradenských služeb: poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání, poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu, poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů - rodině a žákovi, postupy řešení ve spolupráci výchovného poradce a pedagogických pracovníků, poradenství v obtížných životních situacích žákům, rodičům v souvislosti s výchovou dětí, kariérové poradenství, volba školy a s tím související budoucí povolání poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků, metodická podpora učitelů v psychologických a speciálně pedagogických dovednostech při pedagogické práci s žáky, poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi. Výchovná poradkyně realizuje konzultační hodiny pro rodiče podle individuální potřeby žáků a rodičů. Kariérové poradenství Výchovná poradkyně poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům žáků, ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a Výchova ke zdraví probíhá rozvoj žáků vzhledem k jejich profesnímu zaměření, sebepoznání, orientaci ve světě práce. Ve spolupráci s poradenskými zařízeními je vytvářena nabídka diagnostiky k zaměření žáka vzhledem k dalšímu vzdělávání a povolání, k dispozici žákům jsou informační materiály o středním školství a trhu práce. Psychologická péče Na třídní učitele a výchovnou poradkyni školy se mohou žáci kdykoli ve škole obrátit a požádat ho o konzultaci a podporu v obtížných psychosociálních situacích. Výchovná poradkyně školy pomáhá s řešením konfliktů mezi žáky, podporuje optimální komunikaci mezi rodiči, učiteli a žáky. Podporuje

17 rozvoj pozitivních vztahů a řešení konfliktů v rámci třídy. Nabízí individuální pohovory rodičům v případě psychosociální krize v souvislosti s výchovou, péčí o děti, vztahem mezi rodičem a dítětem. Poskytuje konzultace a podporu učitelům v práci s žákem s potížemi v učení, v chování, v sebepojetí, ve vztahu k učiteli, k druhým lidem. Podává informace o dalších subjektech zajišťujících psychologickou a sociální péči. Oblast prevence sociálně patologických jevů Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Součástí prevence jsou metody výuky, tedy otevřený dialog a vstřícný vztah učitele a žáka či intenzivní komunikace s rodiči. Minimální preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat. Primární prevence rizikového chování u žáků se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie záškoláctví, krádeže, závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů spektrum poruch příjmu potravy, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování syndrom CAN Metodik a výchovná poradkyně spolupracují s oddělením péče o dítě příslušných úřadů městských částí a kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů, např. zjišťováním školního klimatu, a při varovných signálech koordinuje postup výchovná poradkyně, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí podporu a

18 poradenství. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů a využívá vybrané programy. Aktivity školy jsou cíleně směrovány k prokazatelně efektivní specifické primární prevenci a eliminaci aktivit z oblasti neefektivní primární prevence. K rozpoznání a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence. Specifická primární prevence zahrnuje aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného využívání a organizace volného času, například zájmové, sportovní a volnočasové aktivity a jiné programy, které vedou k dodržování určitých společenských pravidel, zdravého rozvoje osobnosti, k odpovědnosti za sebe a své jednání. Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy,tato strategie jasně definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle, je naplánována tak, aby mohla být řádně uskutečňována. Má dlouhotrvající výsledky, pojmenovává problémy z oblasti rizikových forem chování. Podporuje zdravý životní styl, tj. harmonickou rovnováhu tělesných a duševních funkcí s pocitem spokojenosti, chuti do života, tělesného i duševního blaha. Poskytuje podněty ke zpracování Minimálního preventivního programu. C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L N Í D R U Ž I N Y Úplnost a velikost Školní družina se nachází v prvním patře základní školy a tvoří spojovací mezník mezi nižším a vyšším stupněm. ŠD má k dispozici dvě velké místnosti, ve kterých tráví děti svůj volný čas. Kapacita naplněnosti je 55 dětí. Provoz začíná ranní družinou v 7:15 do 7:45 hodin a pokračuje po ukončení vyučování od 11:45 do 16:00 hodin. Domů odcházejí děti samy nebo v doprovodu rodičů či sourozenců dle smluvených podmínek. Podmínky přijímání žáků Do školní družiny jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci 1. stupně (přednostně žáci nižších tříd zaměstnaných rodičů, u ostatních ročníků postupujeme individuálně dle naplněnosti družiny) na základě písemné přihlášky. Rodiče nebo zákonní zástupci sdělí na přihlášce rozsah docházky a způsob odchodu účastníka ze školní družiny. Písemné přihlášky i odhlášení dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka. O přijetí a ukončení docházky dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině a každou odchylku od docházky, od smluvené doby odchodu či odchodu s cizí osobou, jsou rodiče povinni písemně oznámit vychovatelce ŠD.

19 Přílohou ŠVP školní družiny je celoroční plán školní družiny daného roku včetně konkrétního stanovení způsobu placení úplaty a její výše. Vybavení Materiální a prostorové Prostory ŠD jsou vybaveny účelným a praktickým nábytkem - větší či menší skříně na hračky, stavebnice, stolní a námětové hry, učitelský stůl a stoly pro větší počet dětí. Na celkovém vzhledu ŠD se podílejí také žáci. Pro výtvarné práce dětí slouží nástěnná sisalová plocha nebo závěsné police na stěnách určené k vystavení různých prací a výrobků. Hrací koutky jsou určeny k námětovým hrám (kadeřnictví, na školu, u lékaře, na obchod atd.). Podlaha herny je pokryta kobercem. Děti si mohou hrát a sedět na zemi, či na dětských sedačkách a gauči. K sezení mohou používat i velké gymnastické míče, které výborně protahují celé tělo. Ke školní družině patří i velká místnost, v níž mohou děti hrát stolní tenis, pohybové hry s míčem, florbal, či nacvičovat divadelní a pohybová představení. V odpoledních hodinách mohou děti využívat prakticky veškerých prostorů základní školy. Ke sportovním účelům slouží malá a velká tělocvična a rovněž sportovní areál na školním hřišti. Děti mohou využívat i místní knihovnu, která se nachází v přízemí naší školy. K rozvíjení manuální zručnosti dětí máme k dispozici i keramický kroužek, ve kterém děti vyrábějí různé výrobky z hlíny - k tomu je vybavena učebna Vv keramickou pecí. Technické Ve školní družině se nachází jeden počítač, který je určen především k různým hrám. V odpoledních hodinách můžeme využívat počítačovou učebnu základní školy. Přehrávač CD a radiomagnetofon slouží dětem k poslechu vlastních CD nebo pohádek. Děvčata si nacvičují disco tance a výstupy mažoretek. Ke sledování pohádek, či dětských televizních a naučných pořadů pro výuku slouží televize a video umístěné v herně. Veškeré elektrické spotřebiče a přístroje mohou děti používat nebo obsluhovat jen v přítomnosti dospělé osoby (vychovatelky). Hygienické Místnosti ŠD jsou dostatečně prosvětleny okny směřujícími na jih. Proti slunci jsou nainstalované ve všech oknech žaluzie. Pod okny jsou připevněné radiátory, kryté bezpečnou lištou proti úrazu.

20 Charakteristika pedagogického sboru ŠD Ve ŠD pracují dvě vychovatelky. Obě vychovatelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání, obor vychovatelství. Spolupráce ŠD s rodiči a zřizovatelem Naše ŠD se zúčastňuje různých soutěží pořádaných v okrese Opava, ale také se podílí na vystoupeních a výzdobě školy při různých slavnostních příležitostech, či školních akcích - Den dětí, Drakiáda, Den učitelů, Vánoční a velikonoční výstava, Maškarní ples atd. Jakékoliv informace poskytují naše vychovatelky rodičům telefonicky nebo písemnými pozvánkami a vzkazy. Mezinárodní spolupráce V oblasti mezinárodní spolupráce pracuje ŠD jako nedílná součást školy. Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení Žáci jsou obohacování o nové dojmy, prožitky, poznatky a hodnoty učí se chránit své zdraví a bezpečnost získávají poznatky k smysluplnému naplnění volného času objevují nové skutečnosti k radosti a uspokojení z objevování a dosaženého výsledku osvojují si a rozvíjejí nové pohybové dovednosti Vychovatel předkládá dostatečné množství informačních zdrojů a sleduje pokrok všech žáků vede žáka k ochraně svého zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí vytváří u žáků pozitivní vztah k sportovním a pohybovým aktivitám 2. Kompetence k řešení problémů Žáci učí se řešit problémové situace běžného života formou her a dramatizace pozorují, pojmenovávají a porovnávají zkušenosti dovedou si pro pohyb vytvořit vhodné sportovní prostředí a pomůcky promýšlejí pracovní postupy zadaného úkolu Vychovatel dbá na to, aby hledání a objevování nového bylo pro žáky přirozené a přinášelo jim radost a uspokojení z poznaného

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV LMP Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov, příspěvková organizace 1 1. Identifikační údaje: Název ŠVP Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více