Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením"

Transkript

1 Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování

2 Ucelená rehabilitace -je souvislá komplexní činnost uskutečňovaná prostřednictvím rehabilitačních opatření, jejímž základním úkolem je co nejvíce zmírňovat přímé i nepřímé důsledky dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které významným způsobem omezují, nebo zcela znemožňují sociální začlenění OZP. -- je realizována prostřednictvím posilování zachovalých funkcí organismu, využitím a rozvojem vědomostí a kompetencí jednotlivce, nácvikem dovedností a soběstačnosti a vykonáváním činností jiným, náhradním způsobem. Základní principy: Individuální posouzení potřeb Včasnost Komplexnost, návaznost a koordinovanost Dostupnost Efektivita

3 Pilotní projekt koordinace ucelené rehabilitace Realizovaný Odborem sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV jako IP OP LZZ Plánovaná realizace v období Hlavním cílem je pilotní zavedení pozice koordinátora ucelené rehabilitace OZP na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností Projekt je zaměřen na propojení a koordinaci všech složek ucelené rehabilitace OZP, tedy relevantních oblastí (zdravotní péče, sociální služby, vzdělávání, zaměstnanost a další oblasti)

4 Zaměření projektu Projekt je zaměřen na zvyšování kvality života OZP s důrazem na jejich začlenění na otevřený trh práce Projekt ověří uplatnění ucelené rehabilitace OZP jako nástroje státu v oblasti sociálního začleňování OZP, zaměří se na efektivnější vynakládání prostředků z veřejných zdrojů V souvislosti s realizací projektu budou osloveny dotčené subjekty MZ, MŠMT, SZP, ČSSZ, ÚP

5 Specifické cíle projektu: vytvoření pracovních pozic koordinátora na krajské a obecní úrovni; vytvoření, testování a evaluace nástrojů a metod práce koordinátora; poskytování poradenství pro OZP a další cílové skupiny; koordinace jednotlivých složek ucelené rehabilitace a síťování odpovídajících veřejných služeb ve vztahu k ucelené rehabilitaci OZP; shromaždování a analýza dat OZP v daném regionu ve vztahu k ucelené rehabilitaci; realizace odborných seminářů a workshopů k tématu ucelené rehabilitace; finalizace jednotné metodiky koordinace ucelené rehabilitace OZP; sumarizace doporučení pro rozvoj systému ucelené rehabilitace OZP a jejich možný dopad na další související agendy; mediální aktivity k podpoře systému ucelené rehabilitace OZP.

6 Náplň práce koordinátora ucelené rehabilitace Specializované poradenství pro OZP: zhodnocení situace a potřeb konkrétní OZP, stanovení krátkodobých a dlouhodobých individuálních cílů, informování OZP o možných rehabilitačních opatřeních a intervencích, spolupráce na principu case managementu, vytváření podmínek pro účinné a koordinované poskytování rehabilitace, zprostředkovávání a asistence při poskytování rehabilitačních opatření, sledování a vyhodnocování účinnosti poskytnuté rehabilitace.

7 Náplň práce koordinátora ucelené rehabilitace Další oblasti pracovní náplně: mapování situace v oblasti ucelené rehabilitace v daném území, oslovování a spolupráce s jednotlivými subjekty, koordinace a podpora synergie jednotlivých složek rehabilitace, poradenství poskytovatelům rehabilitace a institucím působícím v různých oblastech péče a podpory OZP, spolupráce v rámci souvisejících projektů, sběr anonymních statistických dat o OZP ve vztahu k ucelené rehabilitaci, koncepční a metodická práce, administrativní práce v souvislosti s monitorováním projektu, průběžné vzdělávání, praxe, supervize a zvyšování kvalifikace, pravidelné pracovní skupiny na úrovni krajské a republikové.

8 Kompetence v rámci projektu MPSV - je odpovědné za řízení, supervizi a monitoring projektu - účastní se výběrových řízení na pozice koordinátora - poskytuje metodickou supervizi koordinátorům ucelené rehabilitace - je odpovědné za supervizi výstupů projektu

9 Kompetence v rámci projektu Dodavatel projektu vzešlý z veřejné zakázky: - odpovídá za technické zajištění všech aktivit projektu - zajišťuje výběrová řízení na pozici koordinátora - zaměstnává koordinátory a poskytuje jim technickou podporu - uzavírá smlouvu o spolupráci s těmi obcemi a kraji, které projevily předběžný zájem o zapojení v projektu - je odpovědný za vytvoření, testování a evaluaci nástrojů a metod koordinace ucelené rehabilitace

10 Kompetence v rámci projektu Obec/kraj - participuje jako partner projektu - účastní se výběrového řízení na pozici koordinátora - má možnost zapojit se do akreditovaného vzdělávání - poskytne/zajistí vhodný prostor pro výkon funkce koordinátora (včetně úhrady energie a nájmu) - spolupracuje s konkrétním koordinátorem a využívá jeho kapacity ve prospěch řešení situace OZP v daném území.

11 Cílové skupiny pilotního projektu a/ primární cílové skupiny OZP poskytovatelé služeb rehabilitace zadavatelé služeb rehabilitace kraje a obce b/ sekundární cílové skupiny rodinní příslušníci OZP odborná veřejnost novinářská veřejnost laická veřejnost tel: ,

12 Co může projekt nabídnout poskytovatelům: lepší součinnost a návaznost složek ucelené rehabilitace poradenství a zprostředkování souvisejících služeb pro OZP spolupráci v rámci case managementu portfolio spolupracujících subjektů možnost oslovení nových klientů propagace poskytovaných služeb efektivní a spolupracující regionální/místní síť partnerů účast na odborném akreditovaném vzdělávání účast na kasuistických seminářích účast na stážích a výměně příkladů dobré praxe účast na supervizích v rámci projektu

13 Co může realizace projektu nabídnout obcím a krajům: pomoc při řešení situace OZP v daném území síťování a koordinace aktivit ucelené rehabilitace v daném území efektivnější využívání prostředků vynakládaných na řešení situace OZP možnost účasti na odborném akreditovaném vzdělávání a stážích možnost využití poznatků a zkušeností koordinátora při strategickém plánování řešení situace OZP výměna zkušeností dobré praxe v oblasti ucelené rehabilitace OZP možnost ovlivňování metodiky vytvářené v rámci projektu

14 Zapojení do projektu :

15 Příprava projektu V období květen až červenec2010 byly osloveny všechny krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností IV. stupně (býv. okresy) s dotazníkem k ucelené rehabilitaci a zjištěním předběžného zájmu o zapojení do projektu. Na základě vyjádření oslovených samospráv registrujeme předběžný zájem 8 krajských úřadů (podpořený rozhodnutím rady kraje) a 29 obcí s rozšířenou působností. Vzhledem k finančním možnostem a územnímu pokrytí projektu, byly stanoveny dvojice krajů, v rámci jejichž území bude projekt realizován. V rámci těchto území povede projekt krajský koordinátor, který bude metodicky a supervizně vést obecní koordinátory a který bude sídlit na vybraném krajském úřadě. Dvojice krajů pilotáže: Karlovarský-Plzeňský; Liberecký-Ústecký; Královehradecký- Pardubický; Olomoucký-Moravskoslezský; Zlínský-Jihomoravský; Vysočina-Jihočeský. Obcím kraje Středočeského bude nabídnuta alternativní forma metodického vedení. Některé aktivity projektu vzdělávání, stáže, workshopy, mediální aktivity - budou otevřené pro všechny subjekty samosprávy. tel: ,

16 Realizace projektu : Na základě informací samospráv byl projekt doplněn, byla zpracována zadávací dokumentace k veřejné zakázce a stanoven předběžný rozpočet projektu. Na základě zadávací dokumentace bude vyhlášena veřejná zakázka a jednotliví uchazeči o realizaci projektu osloví obce a kraje, které projevily předběžný zájem, s návrhem smlouvy upravující konkrétní podmínky účasti v projektu. Dodavatel vzešlý z veřejné zakázky bude zodpovědný za realizaci projektu a technické zajištění všech aktivit v jednotlivých regionech. Koordinátor bude vybaven mobilním telefonem a notebookem s mobilním připojením placeným z projektu. Obec/kraj zajistí koordinátorovi vhodné pracovní prostory. Koordinátor bude smluvně vázán mlčenlivostí, obec/kraj bude moci využít jeho kapacit a kompetencí pro řešení situace OZP ve svém území

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Prováděcí dokument k Střednědobému plánu rozvoje soc. služeb hlavního města Prahy na rok 2009 Praha 2009 Cíl a obsah Prováděcího dokumentu Hlavním cílem zpracování Prováděcího dokumentu je vypořádání připomínek

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012

Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 www.esfcr.cz www.kr-kralovehradecky.cz Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012-2016 Leden 2012 Zpracováno v rámci projektu Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního

Více

Závěrečné věcné a finanční hodnocení

Závěrečné věcné a finanční hodnocení Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 2010 EVALUACE Závěrečné věcné a finanční hodnocení 2.. EVALUAČNÍÍ ZPRÁVA leden 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, Oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více