Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí"

Transkript

1 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra speciální pedagogiky Ucelená rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, PhD. Vypracovala: Karolína Bulová Brno 2006

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen literaturu a prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a zpřístupněna ke studijním účelům

3 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí diplomové práce PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilové, PhD. za odborné vedení, Rii Meerlo a Lindě Grguričové za cenné rady. Jakubovi a rodině Essenburg za pomoc a vstřícnost při zjišťování údajů. Poděkování patří i mé rodině, která mi umožnila studovat tuto školu a vždy mě podporovala. 3

4 Obsah Úvod Charakteristika vybraného tělesného postižení Dětská mozková obrna Rozštěp páteře Deformace Poúrazové stavy Ucelená rehabilitace Léčebná rehabilitace Sociální rehabilitace Pedagogická rehabilitace Pracovní rehabilitace Vzdělávací systém pro tělesně postižené v ČR a Nizozemí Raná péče a předškolní věk v České republice Základní vzdělávání, integrace a profesní příprava v České republice Systém péče o děti narozené a v předškolním věku v Holandsku Vzdělávací systém a příprava na povolání v Nizozemí Srovnání ucelené rehabilitace v ČR a Holandsku Cíl, metody a určení aspektů pro analýzu Kazuistická studie tělesně postiženého jedince z České republiky Kazuistická studie tělesně postiženého jedince z Holandska Shrnutí výzkumného projektu Závěr Shrnutí.. 80 Seznam literatura. 81 Internetové zdroje Přílohy 4

5 Úvod Tématem diplomové práce je srovnání ucelené rehabilitace jedinců s tělesným postižením v České republice a Nizozemí. Toto téma jsem si zvolila na základě měsíční praxe v holandském ústavu pro mentálně retardované. Zde jsem měla možnost poznat, jak může systém ucelené rehabilitace dobře fungovat. Rozhodla jsem se porovnat péči v České republice, kde se na systém ucelené rehabilitace pomalu najíždí se systémem holandským, který již léta spolehlivě funguje. Doufám, že výsledky šetření budou přínosné. Cílem výzkumného projektu diplomové práce je srovnání ucelené rehabilitace v České republice a Nizozemí. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. Teoretickou část tvoří tři kapitoly, poslední kapitola je částí praktickou. První kapitola je zaměřena na problematiku vybraného tělesného postižení. Kapitola se zabývá vymezením pojmu dětská mozková obrna, rozštěp páteře, deformace. Stručně v této kapitole charakterizuji poúrazové stavy, které bývají následkem nehod. V druhé kapitole vymezuji pojem ucelené rehabilitace, která obsahuje složku léčebnou, sociální, pedagogickou a pracovní. Jsou rozděleny do jednotlivých podkapitol, které danou problematiku charakterizují. Obsahem třetí kapitoly je stručný pohled na podporu, péči, vzdělávání a na možnosti profesní přípravy jedinců s tělesným postižením v České republice a Holandsku. Čtvrtá kapitola představuje vlastní výzkumné šetření, jeho cíl, metody a techniky. Součástí této kapitoly jsou kazuistické studie a jejich vyhodnocení. K realizaci výzkumu byla použita metoda kvalitativní a tyto techniky: analýza odborné literatury, nestandardizovaný a polostandardizovaný rozhovor, přímé pozorování, obsahová analýza, analýza dokumentu a kazuistická studie 5

6 1 Charakteristika vybraného tělesného postižení Pohybové ústrojí představuje systém složený z kostry, kloubů, svalů, nervů a cév, který je řízen centrální nervovou soustavou, tedy mozkem a míchou. V kterékoli fázi svého vývoje může být kterákoli část tohoto systému poškozena a vývoj se začne ubírat nesprávným směrem: dojde k vadě, která může být třeba jen vadou vzhledovou, kosmetickou, ale může to být i taková vada, která svému nositeli život ztrpčí a podstatně ztíží zejména pohyb, který je nedílnou a důležitou součástí života (Kubát, s. 3, 1991). 1.1 Dětská mozková obrna Dětská mozková obrna (DMO) představuje jakýkoli stupeň pohybového postižení (od málo patrného až po úplnou bezmocnost) a je podmíněna poškozením nezralého mozku během jeho vývoje. Projevuje se variabilními poruchami koordinace a síly svalové činnosti, tedy poruchami držení těla a jeho motoriky. Patří mezi neurovývojová postižení motorického vývoje dítěte, jež nastávají v důsledku postižení vývoje mozku během těhotenství, při porodu a v prvních měsících života. Více jak polovina jedinců se závažnějším postižením pochází z vysoce rizikové skupiny nedonošených dětí. Především jsou to novorozenci s váhou pod 1500 gramů (Komárek, Zumrová, 2000). Příčiny dětské mozkové obrny mohou vzniknout v období: - Předporodním - prenatálním V tomto období se za původce považuje jakákoliv infekční nemoc matky během těhotenství, přičemž je pro embryo nejnebezpečnější první trimestr. Může dojít k zánětu mozku vyvíjejícího se zárodku, a tedy k jeho následnému poškození. Podle Krause a Šandery (1975) je to nejčastěji chřipka, infekční žloutenka, syfilis, případně i různé záněty. Dalším nepříznivým vlivem může být krvácení během těhotenství, způsobující nedostatečné zásobování plodu kyslíkem a může tak vést k poškození jeho mozku. Vývoj mozku dítěte mohou také nepříznivě ovlivňovat narkotika používaná při operacích, rentgenové paprsky, nedonošenost nebo přenošenost dítěte (Kraus, Šandera, 1975). 6

7 - Porodním - perinatálním Nejčastější ohrožující situace nastává při dlouhotrvajícím (protrahovaném) porodu. Během něho dochází k rozdílům v tlacích mezi porodními cestami a dělohou. Je-li hlavička již v porodních cestách a tělo plodu ještě v děloze, krev se v hlavičce hromadí a může tak dojít ke krvácení do mozku a také k jeho špatnému zásobování kyslíkem. Mezi další závažný rizikový faktor pro vznik DMO patří asfyxie novorozence (podmíněné selhání dodávky kyslíku). Nebezpečí představuje také překotný porod (při rychlém vyrovnání rozdílu mezi tlakem nitroděložním a atmosférickým se mohou poškodit cévy a nastane krvácení), porod pánevním koncem (může dojít k nitrolebečnímu poranění a krvácení) či porod klešťový. Nepříznivý vliv může mít také novorozenecká žloutenka, předčasný odtok plodové vody, abnormální porody plodu a císařský řez (Krasu, Šandera, 1975). - Poporodním - postnatálním Jakákoliv onemocnění novorozenců v prvních dvanácti měsících života mohou zapříčinit vznik dětské mozkové obrny. Především to bývají zánětlivá onemocnění centrálního nervového systému a jeho pleny (záněty mozku a mozkových blan). K poškození mozku může také dojít při rozsáhlejších hnisavých procesech na kůži, toxickým působením a při zánětu plic (omezuje dýchání a mozek může být poškozen nedostatkem kyslíku). Důsledkem vývoje a zrání nervového systému a různého stupně poškození postupně dochází k rozvoji obrazu definitivní formy DMO až v průběhu kojeneckého věku. U některých forem však mohou být typické klinické projevy patrné až během druhého roku věku, ojediněle i později (Kraus, s. 69, 2005). Formy dětské mozkové obrny se dělí na: - Spastické formy Tvoří asi 60 % všech DMO (Komárek, Zumrová, 2000). Člení se podle lokalizace na spastickou diparézu, hemiparézu a kvadruparézu. 7

8 Spastická diparéza, při této formě je poškozena dolní polovina těla. Charakteristické je zvýšené napětí (spasticita) svalů dolních končetin. U klasické diparetické formy jsou staženy lýtkové svaly, ohýbače kolena a kyčlí a svaly, přitahující k sobě stehna. Nohy jsou většinou slabší, chůze je možná převážně s oporou, u těžších forem se dítě nenaučí chodit vůbec (Stehlík a kol., 1977) I nápadný nepoměr mezi vzrůstem trupu a dolních končetin (k normální velikosti jsou dolní končetiny krátké). Prsty u rukou bývají neobratné, ale hrubá motorika bývá dobrá. Inteligence dětí při diparetické formě DMO postižena nebývá, protože poškození mozku vzniká především v oblasti jeho kmene a mozková kůra obvykle není zasažena. Spastická hemiparéza, svalové napětí postihne jednu polovinu těla pravou nebo levou, často se projeví výrazněji na dolní končetině. Postižené končetiny bývají slabší a zpravidla kratší (zkrácení může být nepatrné, ale může dosáhnout až několika centimetrů), také příslušná polovina obličeje bývá menší. Při chůzi dítě napadá na postiženou končetinu a došlapuje na špičku, horní končetinu přitom drží strnule bez souhybu. Tato forma vzniká poškozením jedné mozkové polokoule a bývá snížena inteligence. Je zde však rozhodující rozsah postižení, jeho lateralizace a případné doprovodné potíže. U 30 % dětí je zvýšené riziko epilepsie (Komárek, Zumrová, 2000). Spastická kvadruparéza, spastické napětí postihuje všechny končetiny. Kraus (2005) uvádí, že tato forma tvoří kolem 5 % případů a znamená závažný problém, neboť postižené děti jsou zcela závislé na pomoci a péči. Klinický obraz jedinců s tímto postižením obsahuje: těžkou mentální retardaci, úplnou obrnu mozkových nervů, dysartrii, epilepsii či poruchu oromotorických funkcí apod. - Nespastické formy Dystonicko dyskinetická forma, je způsobena poškozením podkorových center. Projevuje se špatně ovládanou hybností (jedná se o sérii nepotlačitelných pohybů, postihující končetiny, trup, hlavu i mluvidla). Kraus a Šandera (1975) uvádějí několik druhů nepotlačitelných pohybů: atetotické (pohyby pomalé, červovité, 8

9 vlnivé), choreatické (prudké, nečekané, drobné) nebo pohyby balistické (prudké, rozsáhlé, obvykle celou končetinou). Drobné pohyby jednotlivých svalů či svalových skupin se nazývají myoklonie. U některých případů diskinetické formy se naopak mimovolní pohyby nevyskytují vůbec, nebo pouze ojediněle. Pohyby a mimika jsou celkově chudé, řeč je monotónní a pomalá. Inteligence nebývá příliš dobrá a děti ji pro problémy s vyjadřováním nemohou uplatnit (Komárek, Zumrová, 2000). Hypotonická forma, je vázána na raný věk dítěte (3 4 let). Později přechází do jiných forem, například do spastické formy DMO (Novotná, Kremličková, 1997). Hypotonická forma se projevuje snížením svalového napětí. Pokud dítě chodí, chůze je nejistá, vrávoravá, kroky jsou nestejné s úchylkami do stran. Prognóza nebývá příliš dobrá, protože poškození často provází značná porucha v dušením vývoji a dospělí bývají zřídka schopni žít samostatně K dětské mozkové obrně se mohou přidružovat i ostatní postižení jako je mentální retardace, poruchy zraku a řeči či epileptické záchvaty aj. 1.2 Rozštěp páteře Spina bifida (rozštěp páteře) je jednou z nejrozšířenějších vrozených vad. Vzniká v prvních 25 dnech těhotenství. Jedná se o vadu páteře, při které se jeden nebo více obratlů neuzavřou normálně, vznikne v nich mezera. V důsledku toho je jedinec do jisté míry ochrnutý a mnoho dětí i dospělých má problémy s inkontinencí. Více než 85 % narozených dětí s rozštěpem páteře má také hydrocefalus, anebo se u nich vyvíjí později. Příčina nesprávného vývoje je spatřována v narušení oxidačních procesů virovou infekcí, metabolickou poruchou, špatným uhnízděním vajíčka a krvácením v děloze, rentgenovým zářením aj. Spina bifida rozštěp obratlového oblouku je nejčastější na místě, kde přechází páteř v pánev, zřídka je na krční a zcela vzácně na hrudní páteři. Vedle rozštěpu oblouku existují ještě další vývojové změny, z nichž některé mohou být 9

10 také příčinou různé symptomatologie. Například bývá na kůži abnormální ochlupení apod. Klinicky se mohou vyvinout různé stupně motorických a sensitivních poruch, inkontinence močí, valgosní (nohy do X) nebo varosní (nohy do O) deformace nohou a trofické změny na kůži (např.: kůže je tenká, lesklá, chladná a mohou na ni snadněji vznikat proleženiny). Meningokéla je vrozené vyhřeznutí míšních plen, nejčastěji v krajině bederní, kde se z měkkých plen vytvoří vak. Vak obsahuje mok, jenž je nahromaděn buď pod anarchnoidou (pavoučnicí) nebo pod tvrdou plenou. U meningomyelokély je ve stěně vaku vrostlá mícha s kořeny, které směřují buď zpět do páteřního kanálu, nebo končí ve stěně vaku. Mok je nahromaděn před vyhřezlou míchou a kořeny. Někdy likvor enormně rozšiřuje centrální míšní kanálek a mícha jako tenoučká vrstvička tvoří vnitřní stěnu vaku. Tento typ se nazývá myelocystomeningokéla nebo syringomyelocystokéla. U Myelokély je mícha exponována zcela na povrchu vaku, její centrální kanálek ústí ven a odkapává z něho mok. Neurální trubice se tedy vůbec neuzavřela. Jedná se o formu, která vzniká v embryonálním vývoji dříve, než předcházející typy rozštěpových vad. Je provázena těžkými defekty nervových struktur, takže tyto děti jsou většinou úplně ochrnuté. Částečně jsou míšní funkce zachovány jen vzácně a operace je indikována jen v ojedinělých případech. Myelomeningokéla je další formou rozštěpu. Je provázena různě těžkým neúplným ochrnutím končetin a svěračů (paréza), podmíněnými vývojovými defekty nervových struktur. Při hrudních lokalizacích se téměř ve 100 % vyskytují úplné ochrnutí obou horních či dolních končetin (paraplegie), na přechodu v bederní části v 75 až 90 %. Inkontinence svěračů močového měchýře a konečníku jsou u 80 % nemocných a v 50 % při sakrálních lokalizacích (oblast přechodu páteře v pánev). Těžké obrny končetin a svěračů se sice považují za typické. I meningokéla může být vzácně provázena paraplegií, podmíněnou značnými vývojovými defekty nervových struktur. Známkou těžké parézy je chabost svěrače konečníku, chybění análního reflexu a výhřez sliznice. Pro ochrnutí močového svěrače svědčí vytékání moči při zatlačení rukou na bříško. Lehčí nervové poruchy se odkryjí často teprve během dalšího vývoje. 10

11 Indikace k operaci bývá stanovena jen u dětí, které nemají úplné obrny končetin a svěračů. I izolovanou plnou inkontinenci svěračů při normálním nálezu na končetinách je nutno považovat za kontraindikaci k operaci. Od operace nelze očekávat zlepšení těžkých ochrnutí, poněvadž jsou podmíněna defekty nervových struktur. Operací lze ovšem zastavit zhoršování neurologických příznaků a někdy dosáhnout i určitého zlepšení. V názorech na včasnost operace se odborníci neshodují. Někteří neurochirurgové jsou zastánci časné operace, bojí se zánětu mozkových a míšních obalů při tenké stěně vaku meningokély. Doporučují operovat do 6 8 hodin po porodu a za krajní hranici považují 48 hodin. Zdůvodňují to mnohem menším počtem mikrobů na kůži novorozence než později. Druhá skupina neurochirurgů považuje operaci za urgentní jen u dětí, jimž hrozí perforace vaku, nebo k ni již došlo během porodu. U všech ostatních dětí doporučují odložit operaci na 3 až 18 měsíců. Za hlavní důvod udávají nejistotu o rozsahu částečných obrn u novorozence, obavu z vývoje hydrocefalu a mentální retardace (Kunc, 1982). Spina bifida a hydrocefalus jsou postiženími na celý život. Tito lidé budou potřebovat léčbu a chirurgické zákroky ke zlepšení důsledků tohoto postižení a zlepšení kvality života. Zvláštní péče a pozornost jim pomáhá překonávat potíže, zvládat svoji životní situaci, omezovat závislost na péči druhé osoby a do budoucna směřovat k samostatnému životu. Komplikací může být zhoršující se zdravotní stav. Většina takto postižených lidí se ocitne na invalidním vozíku, i když mohou na počátku několik let chodit. Každý věk má své specifické problémy. Někteří takto postižení lidé si přesto vybudují kariéru, založí rodinu a mají děti. Pro zájemce zde uvádím kontakt na Českou asociaci pro spinu bifidu a hydrocefalus (ČASBaH): Kosmonautů 19, Brno, 11

12 1.3 Deformace Jedním ze zásadních projevů života je růst, který může být deformacemi ovlivněn. V prvním roce života vyroste dítě v průměru 20 cm, ve druhém roce 10 cm a ve třetím a dalším roce asi po 5 cm. Kolem puberty se růst znovu urychluje (Kubát, 1992). Vrozené vady můžeme dělit na: - typické, vyskytující se v rodině, tyto vady jsou dědičné (jde o tzv. multifaktoriální typ dědičnosti) a vznikají poruchou některé ze zárodečných tkání - atypické, vznikající během vývoje plodu, často působením zevních vlivů (např.: chemické látky, jedovaté látky, rentgenové paprsky, infekční nemoci, nedostatek vitamínů nebo bílkovin aj.), ty zárodek ohrožují zejména na počátku těhotenství - další skupinou mohou být vady podmíněné dědičně, jejichž vznik je ovlivněn zevními vlivy Deformace dolních končetin Lidská noha se vyvíjí u člověka během nitroděložního života velmi brzy. Již ve třetím týdnu života se objevují pupeny, z nichž se postupně vyvine celá dolní končetina tak, aby při narození byla nožka novorozence hotova v dokonalé formě a s dokonalou funkcí (Votava, 1992). - Nesprávná funkce nohy může být způsobena opožděným vývojem nebo tvarovou či funkční odchylkou, např.: noha kososvislá, je vtočena dovnitř ve svislém postavení, může být jednostrannou i oboustrannou deformitou a původ vady je pravděpodobně jak dědičný tak i nedědičný vybočený nárt, se vyskytuje jako součást předchozí deformity, nebo samostatně (noha je vyklenuta do oblouku). Při vyšetření je zcela zjevná, ale i přesto může být při narození opomenuta. Operace je většinou zbytečná, protože vada ustupuje během prvních let bez jakéhokoli léčení. vrozená noha svislá, je v postavení jako by na špičkách a nelze ji převést do ohnutí, výskyt této deformity je vzácný 12

13 noha vyklenutá, klenba nohy je zvýrazněna, v mírných stupních bývá její příčinou vrozená vada. Léčení závisí na stupni deformity a její symptomatologii. noha hákovitá, je v hákovitém postavení, směřující téměř až k bérci a z toho důvodu ji nelze převést přes pravý úhel do postavení na špičky. U mírnějších forem postačí cvičení, u vážnějších forem, je nutné i polohování a dlahování, operaci volíme u nejtěžších případů. Vada se může vyvinout i druhotně, nejčastěji po obrně. vrozená plochá noha, noha dítěte má obrácenou klenbu nohy, podobu kolíbky, patří mezi vzácnější deformity získaná plochá noha, podélná klenba nožní je více nebo méně snížená, noha (zvláště pata) je v postavení do X. Rozeznáváme několik stupňů deformity: 1. k oploštění klenby nožní dochází pouze zatížením, zatímco při odlehčení se noze vrací normální tvar. 2. oploštění trvá i na noze odlehčené, pasivně však můžeme převést nohu do tvaru normálního. 3. vada, již nelze ani pasivně vyrovnat. - Deformity vyskytující se v oblasti bérce, jsou poruchy osy dolních končetin. Jde o poruchy v rovině čelní (vbočená či vybočená kolena) či v rovině předozadní (prohnutí kolena do zadu, anebo je koleno v ohnutém postavení). - Vrozené vykloubení kyčlí je přítomno již v okamžiku narození, ale může se projevit až později. Zjištění této vady spočívá na pomalém roznožování nožek dítěte, kdy v určité fázi dochází k tzv. přeskoku (vykloubená hlavička stehenní kosti skočí do jamky). Poruchy dolní končetiny u dětí lze obyčejně úspěšně léčit, ale je nutné předcházet každému většímu zatížení, které by mohlo spolupůsobit při vzniku těchto deformit nebo stav zhoršovat. Deformace horních končetin Vrozené vady a deformity na horní končetině nejsou příliš časté, vyskytují se izolovaně či oboustranně, tak i jako součást postižení celé paže, pletence ramene, prsních svalů, hrudníku i vzdálených orgánů. Vyšetřením lze zjistit jak atypie tvarové tak i funkční (Pešková, 1982). Deformace objevující se na horních končetinách jsou např.: 13

14 - vrozené vady ručky a prstů (změny ve smyslu zvýšeného či sníženého počtu prstů, také růst jednotlivých prstů, případně ohnutí nebo vyklenutí jednotlivých částí prstů) - vysoký stav lopatky (jedna lopatka je umístěna výše než druhá a nelze ji stáhnout do normální polohy, funkce není porušena) - krutihlav hlava dítěte je skloněna k jedné straně, objevuje se už u novorozenců a může být různého stupně a původu. U těžších forem se zkracují svaly na jedné straně krčku, bez léčení dochází k nestejnoměrnému růstu obličeje. Deformity hrudníku - Kuřecí hrudník, při němž žebra i hrudní kost tvoří oblouk vyklenutý dopředu. Jedná se buď o deformitu oboustrannou (obě poloviny hrudníku jsou stejně vykloubeny) nebo jednostrannou (méně častá, k jednostrannému vykloubení dochází během růstu). Vada působí potíže spíše kosmetické než funkční. - Nálevkovitý hrudník je opačnou formou deformity, rozvíjející se kolem 5. roku věku. Hrudník, hrudní kost a přilehlá část žeber jsou vpáčeny dovnitř. Může docházet k utlačování nitrohrudních orgánů, k dechovým obtížím apod. - Plochý hrudník bývá spojen s vadným držením těla a spíše je typem hrudníku než vadou. Vadné držení těla Vadné držení těla je jednou z nejčastějších vad. Ovlivněno je nejen tvarem páteře a funkcí svalstva, ale i psychickým stavem. Držení těla lze rozdělit podle postojových standardů do 4 skupin: výtečné, dobré, chabé a špatné. Nejčastěji dochází ke zvýšenému hrudnímu ohnutí. Zvětšené vyklenutí hrudní páteře (kyfóza) můžeme rozdělit na vrozené či získané. Léčení probíhá formou cvičení, posilováním svalstva, plavání apod., u těžších stupňů musí dítě nosit korzet, bránící dalšímu zhoršování deformity. Zvětšené prohnutí v oblasti bederní páteře (hyperlordóza) se projevuje u obéznějších dětí, začínajících chodit. Tato vada, pokud se ji nevěnuje pozornost, může přetrvat. Také se vyskytuje jako důsledek jiných vad. 14

15 Nejzávažnější problém v oblasti vad páteře je vybočení páteře do stran (skolióza). Neprojevuje se bolestí ani výraznými změnami. Tzv. polohová skolióza vzniká už během těhotenství a objevuje se hned po narození, lze ji léčit s dobrým výsledkem, protože není spojena se žádnou odchylkou. Vrozená skolióza vznikající na podkladě tvarových změn na obratlích, je jen obtížně léčitelná a během růstu dítěte dochází k jejímu zhoršování. Nejčastějším typem je skolióza idiopatická, vznikající během vývoje dítěte bez známé příčiny. Rozdělujeme ji podle křivky na: hrudní, bederní a smíšenou podle toho v jaké části páteře se nachází. Důležité je pravidelné sledování a cvičení, někdy dochází i k léčení skolióz pomocí korzetů. 1.4 Poúrazové stavy Jde především o poranění způsobená pády, silničními nehodami, popáleninami (případně tonutím a vdechnutím cizího tělesa). Rány Patří k nejčastějším typům poranění, kdy je porušen povrch těla, nebo orgánů působením zevního násilí. U tupých poranění (pohmoždění, zlomeniny) dochází častěji k poranění aniž by byl narušen povrch těla. Rozeznáváme rány, podle způsobu čím a jak vznikly: - rány řezné - rány bodné - rány tržně zhmožděné - rány střelné Ošetření uvedených ran vyžaduje většinou ošetření lékařem, v závažnějších případech specialistou chirurgem. Krvácení z nosu Může jít o úder do nosu či o prasknutí drobné žilky na sliznici dutiny nosní. Není obvykle tak vydatné, aby krvácejícího ohrožovalo, ale neustane-li, mohlo by dojít k velkým ztrátám krve. 15

16 Dlouhotrvající krvácení z nosu může být také příznakem poranění spodiny lebeční. Při tomto poranění může vytékat či odkapávat čirá tekutina, mozkomíšní mok. Traumatickými ději je nejčastěji postižen pohybový aparát, především svaly, klouby a kosti. Zhmoždění svalu Při tupém nárazu je obvykle spojeno s krevním výronem (hematomem), který se projeví jako rudá skvrna postupně měnící barvu dle převládajícího barviva (vzniká při vstřebávání hemoglobinu). Nejprve zmodrá, později zezelená, pak zežloutne a pak teprve se úplně vstřebá (Goldmann, Cichá, 2004). Roztržení svalu (ruptura) Je těžším stupněm svalového poranění, projeví se rýhou v místě roztržení, bolestí a obvykle také hematomem. Oba konce roztrženého svalu je třeba k sobě přiblížit a operativně sešít. Podvrtnutí kloubu (distorze) Kloubní plochy kteréhokoliv kloubu se od sebe oddálí a následně se vrátí do původního místa. Současně dochází k poškození vazů a zpravidla i ke krevnímu výronu do kloubu. Kloub je zduřelý, namodralý a bolestivý. Pomůže zde krátkodobé znehybnění fixačním obvazem. Vykloubení kloubu (luxace) Vede k oddálení kloubních ploch, jenž se nevrátí zpět do původní polohy. Vzniká patologické postavení kloubních ploch, obou kloubem spojených kostí, souběžně vzniká poranění kloubních vazů a krvácení do kloubu. Projevuje se pérováním (tzv. pérový odpor) odlišujícím vykloubení od jiných poranění kloubů. Léčení se provádí obvykle v narkóze, během ní se obnovuje původní postavení a následně se vykloubení znehybňuje fixačním obvazem. Zlomeniny kostí (fraktury) Znamenají porušení souvislosti kosti úrazem. Kost se láme buď úplně nebo může být jen nalomena. Pokud má zlomená kost více úlomků, jedná se o frakturu tříštivou. Dnes se většina takových zlomenin léčí operativně. 16

17 Úrazy hlavy Dochází k poškození centrální nervové soustavy (CNS), mívají za následek trvalé poškození tělesné či duševní až smrt. Příčinou jsou nejčastěji pády z výšky, silniční úrazy, úrazy na kolečkových bruslích a horských kolech aj. Při úrazu hlavy dochází k poranění, poškození: - měkkých tkání hlavy (odřeniny a pohmožděniny) - skeletu hlavy - obličejové části (nebývá tak často spojeno s poškozením CNS) - kostí lebečních (při něm je centrální nervová soustava poškozena daleko častěji) Podle vážnosti postižení se může jednat o: - otřes mozku (komoce), je náhlou poruchou vědomí vyvolanou úrazem hlavy, aniž by byly poškozeny mozkové struktury. Bezvědomí trvá vteřiny až hodiny, není příliš hluboké a spontánně odezní, může být provázeno zvracením a bledostí (Goldmann, Cichá, 2005). - kontuze mozku (kontuze), jedná se o místní zhmoždění mozkové tkáně s místním krvácením a otokem mozku. Je poškozeno vědomí a dle lokalizace kontuze i některé pohybové části. Mozkové krvácení Vzniká často v souvislosti s úrazem hlavy. Můžeme rozlišovat následné druhy mozkových krvácení: - epidurální krvácení je spojeno se zlomeninou lebeční kosti a znamená krevní výron mezi tvrdou plenu mozkovou a kost lebeční, vzniká opětovná porucha vědomí se známkami otoku mozku a částečným ochrnutím některých pohybů - subdurální krvácení, příčinou jsou prasklé přemosťující cévy mezi tvrdou a měkkou plenou mozkovou, znamená tedy krevní výron mezi tvrdou plenu mozkovou a povrch mozku - intermenigiální krvácení nemusí být spojeno s předcházejícím úrazem hlavy, krvácení směřuje do měkkých plen mozkových a je obvykle způsobeno prasknutím vakovitě rozšířené cévky v měkkých plenách mozkových 17

18 Léčení výše popsaných mozkových krvácení vyžaduje operativní zákrok, prováděný na neurochirurgickém oddělení. Popálení, opaření Způsobená tepelnou energií vedou k poškození kůže, při větším rozsahu mohou vést i k těžkému poškození celkového stavu s následky až smrtelnými. Závažnost těchto poranění závisí na rozsahu, hloubce, příčině a lokalizaci popálení, také na věku a zdravotním stavu popáleného. Pro závažnost stavu je rozhodující hloubka a rozsah popálení. Hloubku popálení hodnotíme těmito stupni: 1. zčervenání 2. tvorba puchýřů 3. poškození kůže v celé tloušťce, po několika týdnech se odlučuje, mokvá a hojí se, po dlouhém hojení se objevuje jizva 4. zuhelnatěním až do podkoží Za těžké považujeme popálení: 1. a 2. stupně (postihující více než 30 % povrchu těla), 3. a 4. stupně (postihující více než 10 % povrchu těla). Popálení více než 20% povrchu těla považujeme za kritické, jenž vyžaduje intenzivní léčbu na specializovaném oddělení. Je-li zasaženo více jak deset procent povrchu těla, vzniká celková odezva, popáleninový šok. Jeho příznaky jsou zrychlený a slábnoucí tep, bledost, vlhkost a chlad kůže, žízeň a apatie (Krtička, Schmid,1979). Úrazy elektrickým proudem Závažnost závisí na druhu, intenzitě a napětí proudu, na trvání kontaktu a směru proudu. Rozhodujícími faktory při těchto úrazech jsou intenzita proudu a odpor lidského těla. Ke křečím vede intenzita proudu menší než 15 ma, k dechovým poruchám a poruchám srdečního rytmu bez ohrožení života vede intenzita proudu kolem ma, proudy kolem 80 ma vedou k fibrilaci srdečních komor až smrti. Těžké popáleniny působí proudy větší než 3 A (úder blesku). 18

19 Důležité je si uvědomit, že proud střídavý je asi čtyřicetkrát nebezpečnější než stejnosměrný a k poškození dochází především tehdy, když se lidské tělo stane součástí uzavřeného vodivého proudu. Při zasažení vysokým napětím ( V) převládají: 1. popáleniny 2. rychlý šok 3. selhání ledvin 4. změny centrální nervové soustavy 5. změny míchy 6. zákaly očních čoček (vznikají při zasažení hlavy). První kapitola zahrnuje vybraná tělesná postižení, mezi které jsem zařadila dětskou mozkovou obrnu, rozštěp páteře, deformace a poúrazové stavy. Stručná charakteristika zmíněných postižení má pomoci k utvoření obecného přehledu. 19

20 2 Ucelená rehabilitace Pojem ucelená rehabilitace je překladem anglického termínu comprehensive rehabilitation. Výraz comprehensive lze skutečně přeložit dle slovníku jako úplný, ucelený, celkový. Rehabilitace je dle definice Světové zdravotnické organizace z roku 1969 včasné, plynulé a koordinované úsilí o co nejrychlejší a co nejširší zapojení občanů se zdravotním postižením do všech obvyklých aktivit života společnosti s využitím léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních prostředků. Pokud chceme užívat pojem ucelená rehabilitace, tak se musí skládat z několika (nejméně dvou) složek: - rehabilitace léčebná - rehabilitace sociální - rehabilitace pedagogická - rehabilitace pracovní 2.1 Léčebná rehabilitace Obvykle bývá první etapou ucelené rehabilitace, zaměřuje se na eliminování následků zdravotního postižení a na odstraňování funkčních poruch či postižení. Do léčebné rehabilitace lze zařadit následující terapie: - Ergoterapie Jedná se o léčbu smysluplnou činností, kterou nemůžeme zaměňovat s pojmem pracovní rehabilitace. Je určena osobám s nejrůznějšími formami zdravotního postižení. Ergoterapie má efekt léčebný, ale i resocializační. Také v ní nacházíme celou řadu aktivit, mající interdisciplinární charakter. Ergoterapii indikuje lékař a každému nemocnému by měl být vypracován individuální léčebný program. V ergoterapii lze rozlišovat 4 hlavní oblasti: kondiční = zaměřená na psychickou rovnováhu nemocného 20

21 cílenou na postiženou oblast = práce má obsahovat přesné, cílené dávkované pohyby zaměřenou na pracovní začlenění = sledování pracovního začlenění nemocného zaměřenou na výchovu k soběstačnosti = umět se postarat sám o sebe, v běžných každodenních činnostech U malých dětí můžeme tuto terapii označit, jako léčbu pomocí hravých aktivit. Hra patří mezi základní metody dětské ergoterapie, dítě nemá žádné zkušenosti z minulosti a musí si teprve vytvořit své pohybové stereotypy. Proto je důležité při sestavování ergoterapeutického programu respektovat vývojové hledisko. Dětská ergoterapie: sleduje např. soustavné rozvíjení, zlepšování jemné a hrubé motoriky, pohybové koordinace, vizuomotorické koordinace aj. usiluje o dosažení maximální samostatnosti vyžaduje individuální přístup - Fyzikální terapie Obsahuje celou řadu metod, mezi které patří např.: masáže klasické, reflexní, podvodní aj. elektroléčba nízkofrekvenčními, středně frekvenčními a vysokofrekvenčními proudy léčba ultrazvukem magnetoterapie léčba světlem infračervým či ultrafialovým zářením laserové záření léčba teplem balneoterapii léčbu přírodními léčivými prostředky vodoléčba hydrokinezioterapii, léčba pomocí rehabilitačních bazénů, perličkových lázní, vířivých lázní atp. 21

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):...

Kniha úrazů. Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):... ... Identifikační číslo (IČ):... TSK 10-2014 Kniha úrazů Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):...... Identifikační číslo (IČ):... Kniha úrazů je pro účel evidence pracovních úrazů zavedena do užívání dne:... Kniha obsahuje 20 číslovaných

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

15) TĚLESNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI

15) TĚLESNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI 15) TĚLESNĚ POSTIŽENÍ JEDINCI VE SPOLEČNOSTI A) PŘEHLED VAD A PORUCH HYBNOSTI SOMATOPEDIE (ETIOLOGIE, SYMPTOMY, DIAGNOSTIKA, PREVENCE) - Obor somatopedie byl založen v roce 1946, původní název zněl defektologie

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Tvorba elektronické studijní opory Ošetřovatelská péče v neurologii Specifika ošetřovatelské péče u neurologických pacientů Specifika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ

KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ KNIHA EVIDENCE ÚRAZŮ Organizace: Identifikační číslo: Pracoviště: Vydána do užívání dne: Stránka 1 z 21 POKYNY K VEDENÍ KNIHY ÚRAZŮ: 1. Kniha úrazů musí být trvale k dispozici na všech pracovištích společnosti,

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace VY_32_INOVACE_11_ZDV2_06 Zdravověda První pomoc Poranění kostí a kloubů Prezentace a pracovní list v programu PowerPoint Žáci

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Návod na používání knihy úrazů

Návod na používání knihy úrazů Kniha úrazů od Návod na používání knihy úrazů 1. Do knihy úrazů se zapisují všechny pracovní úrazy včetně drobných poranění. 2. V případě, že dojde ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU - dělíme na získané a vrozené Vrozené vady nohou Kososvislá noha (pes equinovarus) : noha vtočená dovnitř měkké tkáně a hlavně vazy jsou zkráceny na vnitřní straně a v plosce chůze

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 2/2013 pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby březen 2013 Rada města Loun se dne 11.03.2013 svým usnesením č. 94/2013 usnesla

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Úrazy opěrné soustavy

Úrazy opěrné soustavy Úrazy opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.6 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 412/2006

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice

Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Komparace sociálních dovedností uživatelů Zámečku Střelice DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala : PhDr.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Základy Vojtovy metody 3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Vojtovy metody Zounková,

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci).

Zaměstnanec je povinen zranění bezodkladně oznámit svému nadřízenému (vedoucímu nebo jeho zástupci). vedená v souladu Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. v platném znění od 1. 1. 2015 urazy.bppo.cz www.bppo.cz POUČENÍ Všechny pracovní úrazy je vedoucí zaměstnanec povinen evidovat - vést zápis přesně podle

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence

Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence Děti s perinatální zátěží - multidisciplinární péče jako základ sekundární a terciární prevence MUDr. Martina Kašparová Centrum komplexní péče pro děti s poruchami vývoje, Pediatrická klinika 2.LF UK a

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více