Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2014

2

3

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně na základě pouţitých pramenů a literatury uvedených v bibliografickém seznamu...

5

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí mé absolventské práce Mgr. Vladislavě Závrské za odborné vedení mé práce, cenné rady, připomínky a vynaloţený čas.

7 Obsah Úvod Kaţdodennost rodiny s dítětem se zdravotním postiţením Zdravotní postiţení Charakteristika dětí s tělesným postiţením Obecná klasifikace pohybových vad Adaptace rodičů na dítě s postiţením Specifické potřeby rodin s dítětem se zdravotním postiţením Nástroje sociální práce při pomoci rodinám se zdravotně postiţeným dítětem Sociální sluţby Sociální sluţby pro rodiny s dítětem se zdravotním postiţením Sociální poradenství Raná péče Osobní asistence Pečovatelská sluţba Odlehčovací sluţby Centra denních sluţeb Denní stacionáře Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postiţením Dávky pro osoby se zdravotním postiţením Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku Příspěvek na péči Průkaz osoby se zdravotním postiţením Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postiţením Metodologie projektu výzkumného šetření Výzkumný problém, výzkumná otázka a metodologický přístup Účel Výběr výzkumného vzorku a metoda získávání dat Metody zpracování a analýzy dat Etické otázky výzkumu Časový plán... 31

8 Závěr Bibliografický seznam... 35

9

10 Úvod Absolventská práce je zaměřena na rodinu vychovávající dítě se zdravotním postiţením a na její kaţdodenní problémy. V současnosti (zejména ve společenských vědách) platí, ţe jen málokteré sociální skupině byla věnována tak dlouhodobá a pečlivá pozornost, mluvíme - li o rodině jako takové. Jestliţe však slovo rodina doplníme o přívlastek pečující o dítě se zdravotním postiţením, dostaneme daleko méně informací a celé problematice nebude jiţ věnována tak velká pozornost. Z tohoto důvodu se domnívám, ţe je důleţité věnovat podobným rodinám zvýšenou péči, ptát se na jejich potřeby, poskytnout jim dostatečnou psychickou podporu, zejména pokud jde o motivaci rodičů k rozhodnutí pečovat o dítě doma. Ústavní péče nikdy nenabídne takové zázemí, pocit jistoty a lásky jako právě rodina, proto by měla být tato péče v rodině dostatečně podporována. V rámci své zahraniční stáţe v zařízení pro děti se zdravotním postiţením jsem měla moţnost srovnat pomoc rodinám s dítětem se zdravotním postiţením u nás a ve Velké Británii. V této oblasti jsem shledala velké rozdíly, dle mého názoru se od nich jistě můţeme v mnohém přiučit, zejména posílit propojenost sluţeb a spolupráci mezi jednotlivými odborníky (tzv. multidisciplinaritu týmu), dále také změnit přístup v práci s dětmi se zdravotním postiţením, ještě více dbát na individuální přístup a přihlíţet ke specifickým potřebám kaţdého jedince s postiţením. Pro pochopení celé problematiky a poskytnutí pomoci v dostatečné kvalitě je ţádoucí nejdříve zmapovat potřeby těchto rodin, problémy se kterými se denně setkávají a teprve poté zaměřit a přizpůsobit svou podporu na zjištěné problematické oblasti. Jakkoliv je prospěšné podporovat rodiny se zdravotně postiţeným dítětem, je velmi důleţité si uvědomit fakt, ţe pečující rodiny nejsou jednotnými univerzálními celky a ţe nemají všechny stejné potřeby a moţnosti. Pečující rodiny jsou velmi různorodé. Právě tato problematika je příčinou řady nedorozumění a komplikací. Systémy naší veřejné podpory jsou nastaveny na řešení obecných společenských problémů, zpravidla neumí a často ani nemohou reagovat na specifické problémy pečujících rodin, které se tomuto univerzálnímu systému vymykají. (Michalík, 2013, s. 7) 4

11 Jednou z cest jak dosáhnout kvalitního výzkumu je napsat důvěryhodný plán výzkumného projektu, coţ je hlavním cílem této absolventské práce. Dobře zpracovaný návrh představuje argument pro výzkumný projekt. (Silverman, 2000, s. 126) V rámci přípravy projektové studie je velmi důleţité zpracování teoretického rámce, tzn., vyhledávání a studium literatury zabývající se touto problematikou, nebo zjišťování výsledků ostatních výzkumů v rámci stejné problematiky. (Hendl, 2005, str. 145) Při zpracování teoretického rámce jsem vyuţila několika různorodých zdrojů informací zabývajících se problematikou rodin s dítětem se zdravotním postiţením a poznatky z těchto knih jsem vypracovala níţe v teoretické části. Po prostudování literatury a ostatních výzkumů jsem došla ke zjištění, ţe je potřeba se této oblasti ještě hlouběji věnovat, protoţe kaţdá rodina, která má dítě se zdravotním postiţením, má velmi individuální potřeby a tato problematika je příčinou řady nedorozumění. Celá práce je rozdělena do 3 kapitol. V první kapitole se krátce věnuji teorii vymezující realitu kaţdodenního ţivota, dále pak popisuji problematiku zdravotního postiţení. Vzhledem k tomu, ţe jako objekt svého výzkumného šetření oslovím rodinu, jeţ má dítě s tělesným postiţením, je tato kapitola z velké částí věnována právě tomuto typu postiţení. Dále popisuji specifické potřeby rodin se zdravotním postiţením s důrazem na rozdíly mezi rodinou se zdravým dítětem a rodinou vychovávající dítě dlouhodobě nemocné, na to navazuji tématem adaptace rodičů na zdravotní postiţení jejich dítěte a na proces smíření se s touto ţivotní situací. Ve druhé kapitole vymezuji a stručně popisuji všechny sociální sluţby, jeţ by taková rodina mohla vyuţít a dávky, které by mohla čerpat. Na závěr této kapitoly se zabývám pojmem ucelená rehabilitace osob se zdravotním postiţením. Třetí kapitola je věnována metodologické části výzkumného šetření, kde je popsán účel celého výzkumu, způsob jakým bude realizován, tzn. popis výzkumného problému, definice výzkumné otázky, metoda sběru dat, metoda zpracování a analýzy dat atd.), časový harmonogram a také problematika etických dilemat v rámci společenskovědního výzkumu. 5

12 1. Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením Absolventská práce se zabývá kaţdodenním ţivotem rodiny, která vychovává dítě se zdravotním postiţením. Kaţdodennost takové rodiny se podstatně liší od rodiny vychovávající zdravé dítě, vyznačuje se mnoha specifickými projevy, problémy i potřebami, které jsou popsány níţe. V úvodu této kapitoly se věnuji právě pojmu kaţdodennost, tímto pojmem se zabývá vědní obor sociologie a pro jeho vysvětlení jsem vyuţila koncept sociální konstrukce reality od Bergera a Luckmanna, kteří kaţdodennost definují takto: Kaţdodenní ţivot se jeví jako realita, kterou lidé nějak vykládají a jeţ má pro ně subjektivní význam jako určitý logicky soudrţný svět. (Berger, Luckmann, 1999, s. 26). Lidské vědomí zaměřuje různé objekty, které se mu jeví jako základní prvky různých sfér reality. Své blízké, se kterými jsme v kaţdodenním styku, zařazujeme do zcela odlišné reality neţ osoby, které např. vídáme v našich snech. Napětí, které do našeho vědomí vnášejí oba typy objektů, je vnímáno zcela odlišným způsobem. Naše vědomí je schopno pohybovat se v nejrůznějších oblastech reality, tzn., ţe si uvědomujeme fakt, ţe se náš svět skládá z nesčetného mnoţství realit. Ve velkém mnoţství realit existuje jedna, která se nám jeví jako par excellence, je to právě realita kaţdodenního ţivota. Má tak výsadní postavení, ţe ji lze povaţovat za realitu nadřazenou. Napětí v našem vědomí je nejintenzivnější právě v kaţdodenním ţivotě, tzn., ţe kaţdodenní ţivot útočí na naše vědomí nejvíce razantním a naléhavým způsobem. Realitu kaţdodenního ţivota nemůţeme ignorovat a tuto naléhavou přítomnost nemůţeme ani nijak oslabit, proţíváme ji za stavu bdění, můţeme ji vnímat jako uspořádanou a její jevy bývají uspořádány do vzorců. Nejvíce bývá organizována podle osy tady a teď, to co člověk proţije tady a teď je jeho vědomím vnímáno jako ta nejreálnější realita. Realita kaţdodenního ţivota nezahrnuje pouze tyto prvky, ale také se soustřeďuje na věci, které tady a teď nejsou přítomny, tzn., ţe kaţdodenní ţivot je proţíván v různých stupních blízkosti a vzdálenosti, jak časových, tak prostorových. Realita kaţdodenního ţivota je povaţována za realitu zcela samozřejmě, není potřebné ji jakýmkoli způsobem dále ověřovat. Prostě tady je, jako zcela přesvědčivá, evidentní skutečnost a s jistotou víme, ţe je tahle skutečnost reálná. (Berger, Luckmann, 1991, s. 33). 6

13 Pojem kaţdodennost je velmi rozsáhlý, v této práci se budu zabývat pouze kaţdodenním ţivotem rodiny vychovávající dítě se zdravotním postiţením. V rámci svého výzkumu se pokusím definovat problémy, se kterými se taková rodina kaţdodenně potýká a vymezit, čím je její kaţdodenní ţivot tak specifický. Rodina je nezbytnou součástí kaţdodenního ţivota. Matoušek definuje rodinu jako základní jednotku kaţdé lidské společnosti. Rodina je prvním a zároveň nejdůleţitějším modelem společnosti, se kterým se dítě setkává. V rámci ní se utváří osobnost dítěte, začíná se orientovat na hodnoty, které mu předají členové rodiny, utváří si první názory na jiné skupiny lidí atd. Ve zkratce se dá říci, ţe mluvíme o předávání tzv. sociálních dovedností. (Matoušek, 2003, s. 9) Jak uvádí Čáp (1993), pro správné sociální fungování by měla rodina plnit důleţité funkce, zejména funkci biologickou, ta má zajišťovat reprodukci dětí a tím i rozvoj celé naší lidské populace, dále funkci výchovnou, která se stará o správnou výchovu dítěte, podporu v jeho rozvoji a také přípravu dítěte na samostatný ţivot. Předposlední funkcí je funkce ekonomická, která má zabezpečovat rodinu po materiální stránce, jako poslední a neméně důleţitá je funkce citová neboli emocionální, ta v rodině zajišťuje pocit lásky, porozumění, vzájemné pomoci a bezpečí. (Čáp, 1993, s. 272) 1.1. Zdravotní postižení Světová zdravotnická organizace definuje zdravotní postiţení jako: Částečné nebo úplné omezení schopnosti vykonávat některou činnost či více činností, které je způsobeno poruchou nebo dysfunkcí orgánu. (World Health Organization [online]). Novosad (2009) píše, ţe postiţení nemusí nutně znamenat méně kvalitní ţivot, nebo neschopnost pracovat. Jestliţe je tomu tak, a jedinec není zaměstnaný, znamená to, ţe nebyly vyuţity mechanismy podporující vyrovnání příleţitostí a nebyly kompenzovány překáţky, které jedinec s postiţením má, coţ jej znevýhodňuje oproti ostatním lidem ţijícím ve společnosti. Mírou pomoci, kterou poskytujeme postiţenému jedinci, určíme stupeň jeho závislosti. Handicap je nevýhoda, které je jedinec vystaven vinou postiţení. Jestliţe si vezmeme příklad chlapce na vozíku, který by chtěl navštěvovat normální základní školu, je znevýhodněný, protoţe je pro něj škola nepřístupná a na invalidním vozíku se v takové škole nemůţe normálně pohybovat. Kdybychom ho vzali do školy s bezbariérovým přístupem, nebude uţ prakticky vůbec 7

14 handicapován a bude mít stejné podmínky pro studium jako ostatní ţáci. (Novosad, 2009, s. 11) Charakteristika dětí s tělesným postižením Uţívání termínu tělesně postiţený nemá dlouhou tradici. Teprve na začátku 20. století se objevila kritika dosud uţívaných pojmů jako je mrzák, mrzáček, vadný atd. Po roce 1925 se začaly tyto názvy nahrazovat označením tělesně postiţený, k prosazení změny názvu však došlo aţ ve 40. letech 20. století a nejvíce po 2. světové válce. Ani v současnosti však nejsou diskuze o správném označení u konce. Vedle dosud uţívaného názvu tělesně postiţený se stále častěji objevuje označení jedinec/dítě/ţák/mladistvý s tělesným postiţením. (Vítková, 2006, s. 25) Hlavním znakem osob s tělesným postiţením je celkové nebo částečné omezení hybnosti. (Sovák, 2006, s. 199) Ve svém kaţdodenním ţivotě se dítě potýká s mnoha problémy např. při jídle a oblékání, při dětských hrách, ve škole při vyučování atd. Z tohoto důvodu jsou děti s tělesným postiţením v průběhu celého jejich ţivota často odkázány na větší či menší pomoc rodičů a okolí. (Kábele, 1992, s ) Za dítě s tělesným postiţením můţeme povaţovat takové dítě, u něhoţ se projevuje dočasný nebo trvalý problém v oblasti motoriky a pohybu. Jde např. o poruchy pohybového a nosného ústrojí, které se mohou negativně projevit i na vývoji osobnosti dítěte. (Jankovský, 2001, s. 16) Omezení pohybu vyplývá z nejrůznějších poškození na neurologickém, ortopedickém, či interním základu. Při hodnocení individuálních tělesných výkonových schopností se neposuzuje pouze fyzická kondice, neporušenost končetin, svalová síla, pohybová koordinace, apod., ale bere se na vědomí i to, ţe motorické nedostatky mohou vyplývat z nedostatku zásobování kyslíkem z důvodu onemocnění plic, srdce, orgánů, apod. Tělesným postiţením rozumíme vady pohybového a nosného aparátu (kostí, kloubů, šlach, svalů a cévního zásobení), jakoţ i poškození nebo poruchy nervového ústrojí, jestliţe se projevují porušenou hybností, ať jiţ tato postiţení vznikají na základě dědičnosti, úrazu nebo nemoci. Příčinou mohou být jak vnější tak vnitřní faktory. Omezení fyzického výkonu však můţe působit i na vývoj celé osobnosti. Schopnost výkonu a způsob chování vzhledem k okolí jsou určeny souhrnem všech tělesných a 8

15 duševních znaků organismu. Celý obraz jedince (fenotyp) je výsledkem působení dědičných faktorů v kombinaci s prostředím. (Vítková, 2006, s. 39) U jedinců s tělesným postiţením se hledají a vyuţívají všechny moţnosti, jakými lze zmírnit důsledky jejich poškození, a to uţíváním léků, výběrem vhodných ortopedických a technických pomůcek, řešením bezbariérového přístupu (přestavby), přizpůsobení dopravních prostředků, vytvářením nových pracovních míst pro lidi s postiţením apod. Jen v úzké spolupráci s lékaři, pedagogy, psychology, sociálními pracovníky a techniky je moţné, aby tělesné postiţení bylo nějakým uspokojujícím způsobem kompenzováno a dal by se tak zastavit nebo alespoň zmírnit dopad na jeho působení v rámci osobnosti a psychického vývoje jedince. (Vítková, 2006, s. 40) Obecná klasifikace pohybových vad Pohybové neboli ortopedické vady lze dělit dle více kritérií. Definovány jsou dvě základní skupiny, k nimţ patří vrozené poruchy včetně těch dědičných a poruchy získané. Všechny pohybové vady mohou mít různé úrovně. Dle postiţené části těla rozeznáváme skupinu obrn centrálních a periferních, dále malformace, deformace a amputace. (Vítková, 2006, s. 40) Obrny centrální a periferní se týkají nervové soustavy. Centrální část zahrnuje mozek a míchu, část periferní obvodové nervstvo. Jednotlivé druhy se od sebe odlišují rozsahem a stupněm závaţnosti a dělí se na parézy (částečné ochrnutí) a plegie (úplné ochrnutí). Dále rozlišujeme diurézu/diplegii (postiţení dolních končetin), hemiplegii/hemiparézu (ochrnutí poloviny těla vertikálně). (Vítková, 2006, s ) Další ze zástupců skupiny obrn je dětská mozková obrna (DMO). Patří mezi závaţná centrální postiţení, která vznikají před narozením dítěte, při porodu, nebo brzy po něm. DMO je definována jako syndrom nepokračujícího postiţení nezralého mozku. U DMO je dominantní motorické postiţení, ale můţe dojít i k postiţení smyslových funkcí či k mentálnímu postiţení. Pro DMO je typická tělesná neobratnost a neklid, nesoustředěnost, těkavost, horší vnímání, špatná představivost, impulzivní reakce, náladovost, opoţděný vývoj řeči a s tím spojené vady řeči. Podle typu hybného postiţení rozlišujeme několik forem DMO. Nejpočetnější skupinou je forma spastická, další formy jsou např. dyskinetické dystonické, hypotonické, cerebelární a smíšené formy. (Tichý a kol. 1998, s ). 9

16 Mozkové záněty, mozkové nádory a mozkové příhody jsou další velmi početnou skupinou příčin tělesného postiţení. Nejčastěji jsou vyvolány mikrobiálními činiteli. Toto onemocnění probíhá ve dvou fázích. V první fázi vnikne mikrob do krve a objevují se příznaky podobné chřipce s horečkou, bolestmi hlavy a nechutenstvím. Následuje krátká fáze zdánlivého zlepšení a přijde druhá fáze - vysoké teploty, třes, ochrnutí končetin. Často se setkáme i s epileptickými záchvaty. Komplikovaným stavem jsou stavy po mozkových nádorech, které mohou zanechat po operaci následky v pohybové oblasti, další následky můţeme sledovat v oblasti řeči, kde dochází k poruše zvané afázie. Afázii můţeme rozdělit na senzorickou - postiţený nás slyší, vidí nás, ale nerozumí nám a motorickou - rozumí tomu, co mu říkáme, ale nedokáţe nám odpovědět. Forma můţe být i kombinovaná. Obdobné následky můţeme sledovat i po mozkové příhodě. (Vítková, 2006, s ) Do skupiny příčin pohybových vad patří také traumatické obrny, které vznikají při úrazu, který způsobuje buď otevřené, nebo uzavřené poranění hlavy různého stupně. Nejlehčí je otřes mozku, klasifikovaný jako lehký, střední, těţký, dále stlačení mozku a nejtěţší je zhmoţdění mozku. Potíţe se nemusejí objevit hned, ale aţ po několika hodinách. Následky zranění mozku jsou závislé na tom, která část mozku byla poraněna, jak je poškození mozku rozsáhlé, na věku dítěte, na době, která uplynula do poskytnutí lékařské péče. Jestliţe se ţák vrátí po úrazu do školy, je třeba nastavit nové učební strategie, důleţité je rozdělení učiva na menší celky, zpomalení tempa, trpělivost, časté opakování osvojené látky apod. (Vítková, 2006, s. 48) Dalším závaţným postiţením je obrna míchy. Nastává vlivem různých onemocnění, ale v současné době je často příčinou úraz páteře s následným poraněním míchy. Celkový stav postiţeného a zachování pohybových schopností opět závisí na tom, jak moc byla mícha poškozena a v jakém místě, čím blíţe je postiţené místo krční páteři, tím jsou následky závaţnější. Je-li např. zasaţena oblast kříţové a bederní páteře vzniká paraparéza a paraplegie dolních končetin a porucha jejich citlivosti, při poškození páteře v krční části vzniká spastická kvadruparéza aţ kvadruplégie s poruchou citlivosti, která sahá aţ ke krku. Po úrazu páteře prochází jedinec dlouhým rehabilitačním procesem, kdy se učí pohyblivosti pomocí vozíku a maximální samostatnosti v sebeobsluze. (Vítková, 2006, s. 49) 10

17 Výčet týkající se centrálních obrn lze uzavřít informací o degenerativních onemocněních mozku a míchy. Degenerativní onemocnění mozku se projevuje aţ v průběhu ţivota člověka. Nervová vlákna a později i nervové dráhy postihuje proces rozpadu a zániku nervových buněk. Patří sem větší mnoţství onemocnění mj. mozečková heredoataxie, roztroušená skleróza mozkomíšní, Friedreichova heredoataxie aj. (Vítková, 2006, s. 50) Deformace, malformace a amputace zahrnují velkou skupinu vrozených nebo získaných vad, které se vyznačují nesprávným tvarem některé části těla. K vrozeným deformacím patří např. vývojové deformity lebky, kloubů, svalů a končetin, nesprávné drţení těla, Perthesova choroba aj. (Monatová, 1992, s. 62) Svalová dystrofie je porucha hybnosti, která nemusí být způsobena pouze centrální poruchou neuronu, či nosným aparátem, porucha můţe být přímo ve svalu (myopatie). Znamená to jakékoli poškození svalového vlákna, podmíněné buď geneticky, nebo různými zevními faktory, jako je např. úraz, intoxikace, zánět. Při tomto onemocnění dochází k degeneraci svalových vláken, která jsou postupně nahrazována funkčně neplnohodnotnou vazivovou a tukovou tkání. (Vítková, 2006, s. 60) Malformací rozumíme patologické vyvinutí různých částí těla, nejčastěji končetin. Částečné chybění končetiny označujeme jako amelii, stav, kdy končetina navazuje přímo na trup, nazýváme fokomelie. Malformace patří do skupiny vrozených vývojových vad. (Vítková, 2006, s. 65). Amputace znamená umělé oddělení části končetiny od trupu. Příčinou jsou úrazy, kdy k amputaci končetiny můţe dojít v okamţiku úrazu, nebo těsně po něm. (Vítková, 2006, s. 65) 1.2. Adaptace rodičů na dítě s postižením Prvním a zároveň nejdůleţitějším prostředím pro dítě je rodina. (Matoušek, 2003, s. 9). Nyní se budu věnovat tomu, jak se v tomto prostředí zařazuje dítě s trvalým postiţením, nebo dítě dlouhodobě nemocné a jaké role musí v takovém případě splňovat rodiče. Narození dítěte s postiţením představuje pro rodiče velkou neočekávanou zátěţ. Je to trauma, které je spojené s pocitem osobního selhání v rodičovské roli. Vědomí rodičů, ţe nejsou schopni zplodit zdravého potomka, vede k pocitům méněcennosti a ke 11

18 ztrátě sebedůvěry. Tyto pocity mohou posílit reakce okolí, zejména pokud jde o nápadné vrozené postiţení, které nelze jednoduše vysvětlit, např. úrazem či infekcí. (Vágnerová, 2004, s. 54) Postoje rodičů k dítěti nevznikají náhle, bývají výsledkem celého ţivota rodičů, ve kterém se odráţí několik ţivotních událostí a zkušeností, např. záţitky z dětství, vztah k rodičům, záţitky z pozdější doby atd. Postoj k dítěti utváří také vztah, jaký mezi sebou mají oba manţelé, proto je kaţdý postoj tak individuální. (Matějček, 2001, s. 25) Reakce rodičů na takové trauma je mimo jiné také ovlivněna postoji ve společnosti, ve které ţijí. Podstatné je, ţe postoje rodičů k dítěti s postiţením budou jiné, neţ kdyby bylo dítě zdravé, je zde zvýšené riziko toho, ţe budou v některém směru extrémní. První moţností je, ţe se zvýší pravděpodobnost tzv. hyperprotektivního (ochranářského) přístupu, druhou a častější moţností je i situace kdy rodina začne svého potomka odmítat. Změna poţadavků a samotná očekávání, bez ohledu na další odlišnosti, můţe změnit psychický vývoj dítěte s postiţením. Zvláštnosti a obtíţe při rozvoji osobnosti dítěte s postiţením, které se projevují různými poruchami sociální adaptace a formami emocionálního narušení, bývají více ovlivněny nepřiměřenými postoji rodičů (sociálními faktory) neţ samotnou vadou. Období kdy jsou rodiče seznamováni se skutečností, ţe je jejich dítě postiţené, označujeme jako fázi krize rodičovské identity. Je to fáze reakce rodičů na odlišnost jejich dítěte a jeho ţivotních perspektiv, z části nejasných a z části negativních, to znamená méně akceptovatelných. Čím dříve se rodiče dozví, ţe je jejich dítě postiţené, tím více se změní rodičovské postoje. Reakce rodičů na fakt, ţe mají dítě s postiţením, se v průběhu času mění a prochází typickými fázemi. Soubor reakcí na jakoukoli ţivotní zátěţ bývá podobný. (Vágnerová, 2004, s. 54) Fáze šoku a popření Šok a popření jsou reakce na oznámení traumatizující a subjektivně nepřijatelné skutečnosti, ţe má dítě trvalé postiţení. Lze ji charakterizovat určitými výroky rodičů jako je např.: To nemůţe být pravda, to není moţné. Popření této informace je projev obrany vlastní psychické rovnováhy. V tomto období je pro rodiče obtíţné přijímat informace o moţnostech péče o dítě s postiţením, jelikoţ se stále vyrovnávají s faktem jeho existence. V průběhu času se tento postoj mění a dochází k postupnému přijetí dané skutečnosti, jen výjimečně trvá tento stav delší dobu. Postupná změna postoje však vyvolává další obranné reakce. Další faktor ovlivňující reakci rodičů na postiţení jejich dítěte je i situace, ve které se diagnózu dítěte dozvěděli. Mnoho rodičů popsalo, ţe jim 12

19 chyběl empatický přístup lékařů v neštěstí, které je potkalo, často tuto situaci popisují jako traumatizující. Způsob, jakým se rodiče dozví tuto informaci, ovlivňuje ve velké míře postoj, který rodiče zaujmou právě v této fázi. Můţe se stát, ţe budou obsah sdělení popírat, protoţe jej nedokáţí přijmout, rozumově vědí, ţe to, co jim lékař říká, je pravda, ale oni ji nechtějí slyšet. (Vágnerová, 2004, s. 55) Postupná akceptace skutečnosti a vyrovnávání se s problémem V této fázi rodiče shánějí více informací, chtějí znát podstatu a příčinu postiţení, hledají viníka i řešení budoucnosti jejich dítěte. Stále je však obtíţné informace racionálně zpracovat, protoţe tomu mnohdy brání emocionální stav rodičů, který zkresluje hodnocení celé situace. Rodiče v této fázi proţívají kombinaci pocitů bezmoci, viny a hanby, tyto pocity jsou reakcí na proţité trauma, jsou individuální a mohou mít odlišnou délku trvání i intenzitu. V tomto období se objevuje mnoho různých obranných reakcí, které jsou někdy nepřijatelné či nepochopitelné, ale mají svůj smysl udrţet si určitou psychickou rovnováhu a zachovat přijatelné sebehodnocení v rodičovské roli. Někdy je tato informace přijatelná jen z části, jindy není přijatelná vůbec. To má za následek vznik několika psychických obran, které mohou měnit chování a proţívání člověka. Výsledné chování se můţe mnohdy zdát zvláštní, nepřijatelné nebo neţádoucí, ale napomáhá udrţet si psychickou rovnováhu, alespoň v minimální míře. Volba určitého typu obrany není náhodná, vychází z celoţivotních zkušeností a odlišných osobností rodičů. Obranné mechanismy, které v ţivotě máme osvědčené, se snadněji zafixují a v kritických situacích se často opakují. Jedním takovým obranným mechanismem je tzv. aktivní ochranný postoj, který se projevuje tendencí bojovat s nepřijatelnou a ohroţující situací. Vzhledem k tomu, ţe s příčinou postiţení nelze bojovat, projevuje se tato tendence nejvíce hledáním náhradního viníka (agresivita vůči zdravotnickému personálu atd.), obrana zvýšenou aktivitou můţe ulevit celkovému psychickému napětí. Dalším projevem tohoto typu obrany můţe být také intenzivní hledání lékaře, či léčitele, který by mohl pomoci. Odlišný stav nastává v případě, ţe rodiče zaujmou pasivní postoj, který je vede k úniku ze situace, kterou nelze dostatečně zvládnout, nebo se kterou se rodiče nemohou vyrovnat. Krajním řešením můţe být předání dítěte s postiţením do institucionální péče, nebo odchod jednoho z rodičů od rodiny. Další únikovou variantou je i stále trvající popření situace, rodiče se chovají, jako kdyby bylo dítě zdravé nebo jakoby postiţení bylo jen dočasné. Rodiče také mohou kompenzovat svá nenaplněná očekávání přijetím náhradního řešení, tzv. substituce, a začnou se věnovat něčemu jinému např. 13

20 profesi, koníčku, v horším případě alkoholu, nebo jiným neţádoucím aktivitám. Rezignace je forma obrany, kdy rodiče unikají z nepřijatelné situace, tím, ţe se vzdávají svých cílů, mohou rezignovat např. na moţnost zlepšení stavu jejich dítěte a přijmout, ţe nelze nic dělat. Rizikem takového řešení můţe být stagnace ve vývoji dítěte a to i v těch oblastech, kde by k ní dojít nemuselo. (Vágnerová, 2004, s. 55) Postiţením dítěte se zdá být budoucnost celé rodiny znehodnocena. Rodiče sice jsou jiţ seznámeni s tím, ţe jejich dítě nebude nikdy zdravé, ale mnohdy si vůbec neumějí představit, jak se bude takové dítě vyvíjet, jaký bude jeho osud a existenční moţnosti. Způsob, jakým se kaţdá rodina vyrovná s touto ţivotní situací, zaleţí na mnoha faktorech, jako jsou např. ţivotní zkušenosti, osobnost rodičů, zdravotní stav, věk, kvalita partnerského vztahu, počet dětí v rodině, druh postiţení, příčina postiţení atd. Subjektivní zvládnutí této fáze bude určovat míru odlišnosti postojů rodičů k jejich dítěti a bude na nich záviset i moţné riziko extrémního výchovného přístupu, které ovlivní vývoj dítěte od útlého věku aţ do dospělosti. (Vágnerová a kol., 1999, s. 80) Fáze realismu Rodiče se většinou dříve či později smíří se skutečností, ţe je jejich dítě postiţené, a začnou se chovat přijatelnějším způsobem. Adaptace na tuto skutečnost však trvá delší dobu, typické je přechodné stadium, které se v tomto období objevuje - fáze smlouvání. Můţeme ji charakterizovat jako tendenci získat alespoň malé zlepšení, kdyţ nelze získat celkové zdraví dítěte, např. dítě bude vidět alespoň částečně, dítě bude alespoň chodit, atd., smyslem je vyjádření jakési naděje, která není zcela nerealistická. Je to určitý kompromis, který můţeme brát jako pokrok, jako částečné přijetí něčeho, co dříve bylo zcela odmítanou skutečností. (Vágnerová, 2004, s. 56) Je velmi těţké odhadnout, která rodina péči o zdravotně postiţené dítě zvládne a která ne. Z různých studií dokonce vyšlo, ţe rodina, ve které mají rodiče niţší vzdělání a mají niţší příjem, má ve své péči dítě se zdravotním postiţením častěji, neţ rodina ve které rodiče mají vyšší vzdělání a příjem je nadprůměrný. Situace, do které se rodiny dostávají narozením dítěte s postiţením, je velmi obtíţná, a záleţí na mnoha různých faktorech, jestli je rodina schopná o dítě pečovat či nikoli. (Miller, 2005, s. 3) 14

21 1.3. Specifické potřeby rodin s dítětem se zdravotním postižením Jiţ v úvodu této kapitoly jsem zmínila, ţe kaţdá rodina pečující o dítě se zdravotním postiţením je vymezována určitými specifiky. Pro správné pochopení celé problematiky je důleţité si ty hlavní z nich vymezit. V rámci nejrůznějších studií a výzkumů bylo zjištěno, ţe se rodina se zdravotně postiţeným dítětem setkává během svého ţivota s mnoha problémy, s nimiţ jsou spojené specifické potřeby. Kdyţ se rodičům narodí zdravé dítě, mají dostatek informací jak o dítě pečovat, co pro ně je/není vhodné atp. Podobné informace získáváme od svých rodičů, přátel a širšího okolí. Je přirozené, ţe tyto informace vyhledáváme a proto i rodiče dítěte se zdravotním postiţením potřebují mít dostatek informací o tom, jak se mají o dítě co nejlépe postarat, jak s ním mají cvičit, jakým způsobem mají dítě stravovat atd., tyto informace jiţ ale nejsou tak snadno dostupné, nejbliţší rodina ani široké okolí často nemá podobné zkušenosti, proto se rodina pečující o dítě s postiţením vyznačuje specifikem zvýšené potřeby po informacích. Rodiče se při získávání potřebných informací často setkávají s mnoha problémy. Pro jejich získání musejí vynaloţit nemalé úsilí a často se stává, ţe i po vynaloţeném úsilí není jejich potřeba zcela naplněna. Dostatečné uspokojení této potřeby je velmi důleţité, protoţe bez včasných a správných informací se rodina můţe dostat do tzv. informačního vakua a můţe tak být ohroţeno její správné sociální fungování. Dalším specifikem těchto rodin je péče o dítě. Taková péče je velmi náročná, zahrnuje mnoho odborných metod a cvičení, které je nutné opakovat i několikrát denně a často jsou pro dítě velmi bolestivé. Pro rodiče můţe být podobné cvičení velmi stresující, protoţe vědí, ţe tím svému dítěti způsobují bolest. Důleţitá je také podpora ze strany jejich rodiny a okolí, jejich ţivotní situace je mnohdy natolik náročná, ţe ji nejsou schopni zvládnout bez pomoci ostatních. Ţádoucí je např. kontakt s jinými rodinami vychovávajícími děti se zdravotním postiţením z důvodu předání rad a porovnání svých dětí s jinými. Rodiče pak přestanou mít přehnaná očekávání od svých dětí a vidí, ţe se situace v jiných rodinách se stejně postiţeným dítětem vyvíjí podobně. (Krejčová, Strnadová, Vágnerová, 2009, s ) Důleţité je umět si vyhledat pomoc a oporu nejen při péči o dítě, ale i pro sebe. Další důleţitou potřebou je udrţování kontaktu se zdravými lidmi, v jejich společnosti se totiţ rodina dokáţe lépe odpoutat od svých kaţdodenních problémů. Občas se můţe stát, 15

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rodina s dítětem s DMO, od narození do dospělosti dítěte, a její sociální potřeby na Ostravsku. Téma práce: Rodina s dítětem s DMO, od narození

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Potřeby tělesně postižených matek

Potřeby tělesně postižených matek CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně postižených matek Lucie Stehlíková Olomouc 2014 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Potřeby tělesně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Aktivizace seniorů jako téma budoucnosti Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Kateřina Sayoud Solárová, Ph.D. Autor práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Člověk se zdravotním postiţením jako zaměstnanec Markéta Slívová, DiS. Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD. Olomouc 2015 Prohlášení

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu nového sociálního podniku

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Příprava projektu nového sociálního podniku CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Příprava projektu nového sociálního podniku Petra Zoubková Vedoucí práce: Ing. Ester Danihelková Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Význam rané péče JAN Olomouc o. s. pro rodiče s dětmi s PAS Veronika Pasierbová Vedoucí práce: Mg. Sylva Kočí Olomouc 2014 Prohlášení Prohlašuji,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií VERONIKA WEIDINGEROVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a a matematika se

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita ţivota dětí ze sociálně znevýhodněného rodinného prostředí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014 Prohlašuji,

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIAL SERVICES FOR HANDICCAPED CHILDREN

SOCIÁLNÍ POMOC DĚTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM SOCIAL SERVICES FOR HANDICCAPED CHILDREN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Sociální práce Sociální pracovník

Více

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením

Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb, reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s tělesným postižením Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Šárka Prokopová Olomouc 2015 CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Téma práce: Přínosy komunitní práce při práci

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vliv rozvodu na ekonomickou funkci rodiny Kateřina Slavíková Vedoucí práce: Mgr. Jan Mochťák Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi

Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Problematiky lidí v sociální a ekonomické nouzi Bakalářská práce Autor: Renáta Solichová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček

Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce Integrace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami na ZŠ Klíček Kristýna Plačková, Dis. Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015 Prohlašuji, ţe jsem tuto

Více

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii

Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Srovnání institutu pěstounské péče v České republice a Velké Británii Téma práce: Srovnání systémů náhradní rodinné péče v České republice

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Očekávání uţivatelů Sociálně aktivizační sluţby pro seniory poskytované Maltézskou pomocí o.p.s. v Olomouci ve vztahu k této sluţbě a jejich

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

Masarykova univerzita. Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově

Masarykova univerzita. Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Analýza sociálních sluţeb se zaměřením na seniory v městě Kyjově Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lenka Gulová,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Renata Čechalová Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová práce 2014 Stárnutí populace a jeho vliv na cestovní zvyklosti Diplomová

Více

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta VYBRANÉ KAPITOLY ZE SOCIÁLNÍ POLITIKY Miroslava Jirásková Jitka Tomanová OLOMOUC 2011 1 OBSAH str. Úvod 3 1 Vybrané sociální události 4 1.1 Zdraví, nemoc

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Diplomová práce Brno 2013 Pavla Večeřová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Inkluze žáků s SPU ve výuce elementárního čtení

Více