MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI"

Transkript

1 MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce pijeli do Jeruzaléma, kouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo vidli jsme hvzdu jeho na východu slunce, a pijeli jsme klanti se jemu. Mudrci vdli, že se ta hvzda objeví mla by se objevit v souhvzdí Ryb nebo Panny nebo nkde jinde. Ale urit by se mla objevit v tomto období, v období jasných nocí. Víte, že nkdy jsou temné a velmi boulivé noci, takže nejsou vidt hvzdy? Ale toto bylo období jasných nocí. To mi íká, že se to stalo ješt ped tím, než v té ásti svta nastalo období, kdy je obloha zatažená. Nicmén, tito muži pozorovali oblohu a na ní, díky svým znalostem a studiím, uvidli svou hvzdu. Nevím, jestli nkdo z vás nkdy vidl hvzdu s jasným paprskem, který svítil pímo dol na zem. Vidli jste to nkdy? Já jsem to vidl jednou v život. Nikdo neví, pro to tak je, ale vidl jsem to; vidl jsem hvzdu, která mla jasný paprsek záící pímo dol. Šli jsme za tím paprskem do Kingstonu a bylo díky nmu vidt až hluboko do moe. Byl to velmi jasný paprsek a takto se objevoval po mnoho nocí. Ona hvzda se chovala stejn, díky tomu mohli mudrci následovat paprsek a najít místo, které hledali. Bh tu hvzdu použil, aby je vedl. Každý veer rozsvítil svoji lampu a vedl je, když putovali pouští, dokud nedošli do královského paláce oekávali totiž, že se narodí v paláci. Bh má pro nás lepší vci. Narodil se v chlév. Amen. Narodil se v chlév a narodil se v dob, kdy se ovce pásly venku. Ovce nebyly v chlév. Víte, jak to chodí, ovce spí v chlév, jen když je ošklivé poasí. Spaly v chlév jen v zim, takže Ježíš se nemohl narodit v zim, protože ovce byly na loukách a pastýi také. V hostinci nebylo místo, protože Herodes pikázal, že každý se musí jít zapsat do svého msta. Takže každý šel, aby se zapsal, a všechny hotely byly plné. Všichni ti lidé, co mli peníze, všichni ti významní, dostali nejlepší pokoje v hotelích. Ó, chvála Bohu! Dkujeme Bohu, že jsme dostali pokoj v hotelu, je to tak? 1

2 Jist si pamatujete, jak jsem vám vyprávl o naší cest do Indie. Hotelem, kde jsme byli ubytováni, byla pro nás chatr hinduisty, který, když slyšel, že pijedou kesané, chtl požehnání. Dal nám svoji chýši. To, co my bychom nazvali chatrí, byl jeho domov. Vysthoval celou svou rodinu a požádal nás, abychom tam bydleli. Šli jsme dovnit. Nebyly tam žádné postele. Nevidli jsme žádné mikrovlnky. Byla tam hlinná podlaha a byl monzun období deš. Lehli jsme si a spali. Amen. Toaleta byla venku, opodál. Pokud jste potebovali, museli jste jít v dešti na toaletu. Chvála bu Bohu. Ježíš se narodil v chlév. Bh nám vypráví píbh. Co v sob Ježíš ml? Pamatujte, že Bh vzal svj život a vložil jej do Ježíšovy krve. Vždycky íkám: víte, že nás Bh mohl stvoit pneumatické? Nemyslíte, bratí? Vlastn je to vzduch, kyslík ve vzduchu, který oisuje krev v plicích. Sledujete m? Takže kdyby Bh chtl, mohl nás stvoit na kyslíkový pohon. Ale Bh nás stvoil jako Boha. Takže krev má v sob tajemství! Bratí, já nevím, že ábel znal to tajemství krve. Kdyby ho znal, nikdy by Ježíše nezabil. Slyším ábla, jak naíká: Ooooh, kdybych to byl vdl! Amen. Protože když byl Ježíš ukižován, byl uvolnn život krve všemohoucího Boha. Amen. Byl uvolnn do ovzduší. Vyprávl jsem vám, že když jsem jel do Indie, pišla za mnou Kálí? Napadl m duch smrti a já jsem vzýval krev Ježíše Krista. Vidl jsem ji, jak pichází skrze strop. Když ho ta krev zasáhla, padl k zemi a odplazil se jako had. Bh nám poskytl nco, co pesahuje vše, co mže být na zemi uinno. Moc Boha, stvoitele vesmíru, moc živého Boha je s námi! Amen. Ano. Znovu pemýšlím o Indii. Byli jsme v Indii a pinesli nám malou dívenku; byla nmá. Byl tam bratr Burt. Vložili jsme na ni ruce a ta dívenka zaala mluvit anglicky. To byl šok, protože ona byla Telugu. Byli jsme v Chandigarhu, ne? Mla mluvit telugsky. Když jsme jí ekli, aby promluvila, ekla anglicky: Dkuji, Pane! Je nco pro Boha píliš tžkého? Ne! Je nco pro Boha nemožné? Ne! Jediné, co potebujete vdt, je, jestli je Jeho vle tu vc udlat! Je Boží vle uzdravit národy. Slyšíte m? Na konci Zjevení Bh ekl: a listí své k zdraví národ. (Zj 22:2) Když mluvíme o krvi, chci abyste použili krev Ježíše Krista na každou okolnost, na každou situaci ve svém život; na každý problém, který máte, na každou potebu, každou žádost, kterou máte, použijte hned te krev Ježíše Krista! Protože na zemi není žádná taková moc, jako je krev Ježíše Krista! Zajali Ježíše On sám to zaídil; nkdo íká, že Ježíše 2

3 zabili Židé. Ježíš ekl: ne. Židé Ho nezabili. Nkdo íká, že Ježíše zabili ímané. Ne. ímané nezabili Ježíše Krista. Amen. Nkdo íká, že my jsme zabili Ježíše. My jsme Jej nezabili. Otec poslal Ježíše na smrt. Slyšíte m? Otec zaídil ten druh smrti, kterou ml Ježíš zemít. Pamatuji si, když jsem pracoval na soudu, je to nkolik ulic odsud na míst zvaném Soud sv. Marie, že trestem za nkteré zloiny bylo biování. Biovalo se dvma zpsoby. Bu tamaryškovým prutem tamaryšek má dlouhé pruty, vhodné k biování. Vzali prut tamaryšku, upletli bi a biovali tamaryškovým prutem. Nebo biem, kterému íkali devítiocasá koka. Byl to kožený emen s devíti rameny a na konci každého byla do kže pišita olovná kulika. Takže když jste dostali ránu, prásk dostali jste devt úder; a každý úder ml na konci bum. V podstat by pro vás bylo lepší, kdybyste krváceli, protože ten úder na konci zanechal pod kží skrytou podlitinu, která vám po celé týdny psobila kee. Doktor vám musel pomoci, abyste se z toho dostali. Tak vypadalo biování. Tato devítiocasá koka vznikla v dobách Ježíše. ímané používali devítiocasou koku k biování vz a podle jejich práva nesml dostat vze více než 39 ran. Když jste mu dali 40 ran, bylo to proti zákonu. Bylo ilegální dát mu 40 ran. Pro o tom mluvím: Ježíš Kristus byl biován a já jsem se Boha ptal: Bože mj, pro se v Písmu mluví o tom, že,jeho ranami jsme uzdraveni? 1 To zaídil Bh! On to zaídil! Židé by ho nebiovali devítiocasou kokou. Židé by ho biovali prutem, ale On tehdy dostal devítiocasou kokou. Jeho záda byla rozedená, rozezaná; první krev, která tekla, byla z biování. Ptal jsem se Boha: Pro? ekl: Byla to první krev. Jeho ranami jsme uzdraveni. Jednou v noci jsem ml horeku; velmi vysokou horeku. Zmocovala se m chipka. Ml jsem nateklý krk a stupovalo se to, a tak jsem zaal volat k Bohu. Neml jsem léky. Ležel jsem zpocený a v utrpení. Bh pišel a mluvil mi do levého ucha. ekl: Jeho ranami jste uzdraveni. Odpovdl jsem: Ano, Pane. Ale první vc, která m napadla že je to zjevení, poselství, že o tom musím kázat. Kazatelé jsou nkdy bláhoví. Nejsou? Kazatelé jsou nkdy blázniví. Když dostaneme slovo, to slovo je v první ad pro nás samé. A když ho nejdíve prožijeme, mžeme ho pedat vám. Ale když vám ho pedáváme bez vlastní zkušenosti, je to mrtvé slovo. Neporozuml jsem a On se vrátil a ekl: Nerozumíš! Jeho ranami jsi uzdraven. Víte, navzdory všemu 1 Izaiáš 53:5 On pak rann jest pro pestoupení naše, potín pro nepravosti naše; káze pokoje našeho na nj vzložena, a zsinalostí jeho lékaství nám zpsobeno. 3

4 mému poznání a mému vku mi trvalo hodnou chvíli, než jsem porozuml, co mi Bh vlastn íká. Ne, že budu uzdraven, ne, že jsem byl uzdraven, ale že jsem uzdraven. Amen! Že jsem obdržel, že mi podává balíek, který byl zakoupen a bylo za nj zaplaceno. Poslouchejte m! Když jste spaseni, máte uzdravení živého Boha. Nemžete pijmout spasení a odmítnout uzdravení! Víte pro? Protože stejná moc krve, která vás spasila ta stejná moc krve vás uzdravuje. Amen. Umíme to pochopit? Léka vám dal lék. Jakmile si lék vezmete, jste uzdraveni. To znamená, že bychom si mli nárokovat Boží nadpirozené uzdravení! Pedevším si musíme nárokovat Boží nadpirozené zdraví. eknu vám, co je nemoc. Nemoc je nedostatek života a picházející smrt. Nemoc je pítomnost smrti v urité ásti vašeho tla. Odmítnte nemoc! Protože jsem nemocný Protože nejsem svatý Bh nikdy neekl nic o vaší svatosti. Nikdy neekl jedinou vc o vašem duchovním stavu. ekl: Jeho ranami jste vy všichni uzdraveni! Amen! Amen! Mým rukám, mým nohám, mojí hlav, mému srdci je 83 let. Tém století, a já nepijímám stáí. Amen! To se mnou nemá nic spoleného. Když zemu, nezemu stáím. Zemu, protože Bh pro m pipravil, abych šel. Všemohoucí Bh nás uí princip, bratí. Kdybychom jen dokázali tento princip uchopit. Krev Ježíše Krista nás nejen oišuje od všeho híchu, ale je životem živého Boha uvnit mého bytí. Boží živote, vzývám t! Pij mi na pomoc protože smrt vstoupila do mého prstu na ruce nebo do mého palce u nohy nebo do mojí hlavy nebo nkam jinam. Pane Bože všemohoucí, zachra m! Vzývejte krev. Vzývejte krev. Amen, amen! Mnohokrát jsem vidl, jak to funguje. Amen. Mavis jela v roce 1994 do Afriky a dostala malárii. Netušili jsme to, a když jsme piletli do Londýna, sotva chodila. Tém o sob nevdla. Vidím sestru Buller, jak s ní šla do letadla. íkám: Bože, co se jí stalo? Pedstavte si, že nás vbec nenapadlo, že by to mohla být malárie. Celý život jsme se pohybovali na místech, kde je malárie. Byli jsme tady a tam, nikdo nám nemusel íkat, že si máme brát tabletky proti malárii. Mli jsme ty tabletky, protože vláda vyžaduje, abyste je mli, ale nikdy jsme je nebrali! Amen. Protože jsme nevili, že bychom mohli dostat malárii, abych k vám byl upímný. Z njakého dvodu dostala malárii. Když jsme pijeli dom, volali jsme doktora. Myslím, že to byl bratr Doug, který mi s tím uprosted noci pomohl. Doktor mi pak volal zpátky a ekl, že máme hned volat záchranku. Amen. Ale víte, staly se nkteré zvláštní vci. Ona je v bezvdomí, já ležím na zemi. Jsem vyerpaný. Usínám. Ve ti hodiny ráno jsem uslyšel njaký 4

5 hluk. Vyskoil jsem ze spánku. Hnal jsem se k její posteli, rozsvítil jsem a ona tam leží stále v bezvdomí. Vidím zvláštní vc. Vidím sklenici vody, kterou jsem jí dal, jak stojí na vrchu její Bible. Její Bible stojí na výšku; položila si svou Bibli hned vedle postele. Bible stojí úpln na kraji, sklenice vody nahoe na té Bibli a ani kapka vody se z ní nevylila. Sklenice byla rozdlena na dv ásti. ást té sklenice ve tvaru kruhu stála vedle Bible a druhá ást sklenice stála nahoe na Bibli. Nevím, co to mlo znamenat, ale vím, že to byl Bh, kdo m probudil. Potom jsem mluvil s Dougem. Zavolali jsme záchranku. Pišli zdravotníci, a protože stav Mavis byl kritický, zaali jí pímo na míst dávat léky do žíly, naložili ji do sanitky a odvezli do nemocnice. V nemocnici vyzkoušeli všechno. Dali jí všechno, co jen mohli. Jedna sestra, která je lékakou ve Washingtonu, zavolala do nemocnice a ekla jim, aby dali Mavis 1000 kubických centimetr chininu. ekli, že to nemohou udlat. ekli, že je to nezákonné. Brate, mají njaký takový zákon v Nigérii? Dali byste jí 1000 kubických centimetr, že ano? Ano. Ale víte, v Nigérii vdí, jak zacházet s malárií. Doktorka ekla, že to nemohou udlat, protože kdyby Mavis zemela, mohli by ji žalovat. A tak jí to nedali. Upadla do kómatu. Šel jsem do nemocnice a doktor mi ekl, že se nedožije rána, protože už udlali všechno, co mohli. Dali jí hemoglobin ta baktérie, ta nemoc ho prost sežrala. Vypadalo to, že nic nedokáže tu malárii zastavit, nevdli, co dlat tak mi ekli, že se nedožije rána. To bylo v pátek veer. Cítil jsem pokoj v Bohu. Bh mi nedal ženu proto, aby zemela na malárii. Byl se mnou bratr Anderson. ekl jsem: Brate, poj, chy m za ruku. A Duch Boží skrze m íkal: Bože, vezmi svou krev, krev Ježíše Krista a dotkni se krve Mavis. Žádáme T o to ve jménu Ježíše Krista. Šel jsem dom a lehl si do postele. Následující ráno jsem pišel do nemocnice a uvidl jsem ji, jak sedí na posteli. Zeptala se m: Jak jsem se sem dostala? Jinými slovy: Bh m mohl uzdravit doma. Ale Bh chtl dát doktorm lekci. Staralo se o ni sedm léka. Zavolal jsem si lékae, který ml službu, a ekl jsem: Vera veer jste mi ekl, že moje žena bude do rána mrtvá. Dnes ráno nejenže je živá, ale je jí dobe a sedí na posteli. Co se stalo? Poslechnte si lékaovu odpov: Nic jsme neudlali. ekl: Nic jsme neudlali. V noci pišel váš Bh a uzdravil ji. Nemáme jiné vysvtlení. A pak dodal: A taky mj Bh. Uedníci se ptali: Pro se ten muž narodil slepý? Zhešil snad jeho otec? Zhešila snad jeho matka? Ježíš ekl: Ne. Narodil se slepý Bible KJV 5

6 práv proto, aby pinesl slávu Bohu. (Jan 9:1-3) Amen. Byla to krev! Byla to krev! Krev je lék na všechno. Vte mi, bratí, kdybychom dokázali vit v krev Ježíše Krista, pekonali bychom mnoho pekážek. Amen. Bh uzdraví skupinu lidí, kteí se tu dnes sešli! Rozumíte mi? Skrze krev Ježíše Krista budete dnes uzdraveni. Amen. Bh nás uzdravuje práv te. Každý problém, každou nemoc, každou zlou myšlenku, všechno, co mžete poddejte Kristu. Dotkne se vás práv te. Amen! Bhem svého života jsem vidl všechny podoby uzdravení. Vidl jsem, jak Bh uzdravil zlé lidi. Nap. muže v St. Elizabeth; byl to opiový muž. Víte, co to znamená? V Africe by mu íkali Ju-Ju, v Americe arodj. Amen. Na Jamajce opiový muž. Poslal pro nás, abychom se za nj modlili, protože umíral. Doktor už mu nedával nadji, nevím, jakou ml nemoc. Nikdy jsem to nezjistil. Nepídil jsem se po tom. Nikdy jsem na to nepišel. Nkdo za námi poslal pro pomoc. Slyšeli o uzdravování, které se dlo v Grove Place asi 20 až 30 mil od nich. Tak jsme se rozhodli, že pjdeme pes hory a pak dol do St. Elizabeth. Šli jsme 30 mil pes hory. Když jsme byli mladí a kázali jsme evangelium, byla to pro nás malá odpolední procházka. Nikdy jsme nemli žádnou dopravu. Nikdy jsme ani neuvažovali o kole, aut nebo nem jiném. Šli jsme pes hory. Pešli jsme je, a když jsme dorazili na dvr ped domem, ekal nás tam dav lidí, velký dav lidí. Protože jsme chtli mít shromáždní na námstí, pod širým nebem, ani nás píliš nezarazilo, že jsou ti lidé na dvoe. Je to skoro legraní, že nás to nenapadlo. Naším jediným cílem bylo modlit se za toho lovka a mít svoje shromáždní. Tak jsme vtrhli do toho davu a ptali se: Kde je ten muž? Odpovdli: Tamhle v pokoji. Utíkali jsme do té místnosti a vložili na nj ruce. Byl zakrytý od hlavy až k pat. Kdybychom byli vnímavjší, zjistili bychom, že ten muž je mrtvý. Nikoho živého by takto nepikryli. Vtrhli jsme dovnit, vložili na nj ruce a napomenuli ducha smrti. Byli jsme v ráži! Byli jsme nadšení! Padla na nás Boží moc... a úpln jsme se v ní ztratili. Jeden bratr se svými 250 librami živé váhy se složil na zem jak dlouhý tak široký. Zakiel: Halelujah! až se zatásla okna. Chvála bu Bohu. Amen. Mrtvý muž se náhle posadil. Probral se, posadil se v posteli a zaal se svýma vyjevenýma hndýma oima rozhlížet kolem. Musel si myslet, že je bu v nebi, nebo v pekle. Pemýšlel: Kde to jsem? Až do té chvíle jsme si vbec neuvdomili, co se vlastn stalo. Jen jsme chválili Boha, že ten nemocný byl uzdraven. Ale nkdo vešel dovnit, uvidl ho a zaal 6

7 kiet. Vybhl ven, a když vybhl ven, lidé se zaali tlait dovnit. Ten muž ekl, že by chtl nco k jídlu. Dali mu všechno, co v tom dom našli, a on jedl. Spoádal všechno, co mu pinesli. Ten muž byl mrtvý. Byl tam jeho úmrtní list. Ten dav venku mu ve skutenosti kopal hrob. Chvála bu Bohu. Chvála bu Bohu. Amen. Krev Ježíše Krista je život všemohoucího Boha. Poté, co Ho biovali Víte, museli Ho nechat vykrvácet byl to promyšlený proces, jehož cílem bylo, aby z Nho vytekla všechna krev. Proto Bh dopustil, aby Ho zbiovali. A víte, že v Písmu se íká, že Mu dali na hlavu trnovou korunu a bili Ho ttinovými pruty. (Mat 27:29-30) Izraelský král byl bit prutem do hlavy. Dali Mu na hlavu trnovou korunu, a když do ní udeili, trny se zabodly jako do jehelníku a vytekla krev. Podruhé byla prolita krev. Ale Jeho ranami jsme uzdraveni! První kapka krve byla pro uzdravení národ. Pro? Protože s první kapkou krve byl Bh uvolnn. Ten muž ml v sob Boží život, ml život všemohoucího Boha ve svých žilách a ve svém tle. My jsme Ho nechali vykrvácet a získali jsme každikou kapku té krve pro uzdravení národ. Amen. Pak to pokraovalo. Poslali Ho na Golgotu. Když tam pišli, pibili Jeho ruce heby na kíž a krev stékala po Jeho pažích. Ježíš mi jednoho dne ekl: Poj, ukážu ti ukižování. Nejlépe se to podailo vystihnout Melu Gibsonovi. Je mi jedno, jak špatný je Mel Gibson. Nezajímají m jeho motivy. Amen. Je mi jedno, kdo to je. Vidl jsem Ježíše krvácet a nemohl jsem myslet na nic jiného než na krev Ježíše Krista, kterou pro mne vylil. Je to jako když dáte nco do ždímaky a ždímáte to, dokud nevytee poslední kapka. Když zabijete zvíe, povsíte ho. Amen. Povsíte ho za zadní nohy. Proíznete hrdlo, aby mohla vytékat krev. Bh ekl: Nejezte maso s krví, (1Moj 9:4) takže rozízneme zvíe, tak aby krev vytekla. Tímto zpsobem byl Ježíš vykrvácen; Bh to tak udlal úmysln. Židé nezabili Ježíše. Víte co? Kdybyste tam byli v pozici híšník, taky byste Ho zabili. Ti lidé uvili pomluvám. Nkteí lidé kieli, aby Ho ukižovali, a ani Ho neznali. Neznali Ho. Vdli jen, že nkdo ekl nkomu, že nkdo ekl, že nco udlal tomu a tomu, že ekl, že je Bh, a tak Ho zabili. Amen. Život je jediným lékem na smrt. Pamatujte, každá myšlenka, která je špatná, je smrt. Každá myšlenka, která je špatná, je smrt. Nkdy víte tomu, že máte právo na špatnou myšlenku. Ano, zabijte ho. Ano, zaslouží si smrt. Ano, mli mu udlat to a to. Ano, pošlete ho do vzení. Vyšší zákon íká, že milosrdenství vítzí nad soudem. (Jak 2:13, NBK) Voda je také lékem na pýchu. Ano. 7

8 Ježíš m zavolal a ekl: Poj, ukážu ti ukižování. Jako mladého muže, bratí, m Ježíš uil osobn o krvi. Chci, abyste si oteveli Bible a od zaátku do konce si peetli, co se píše o krvi, a ujistili se, že oima svojí mysli vidíte, co se pesn stalo. Amen. Když chtl Pilát Ježíše propustit, Ježíš mu potichu ekl: Nemáš žádnou moc m ukižovat nebo zachránit. (Jan 19:11) Ten, kdo za to mže, je Otec. Obviujte Otce. Nevím, jak mohou nkteí Židé íkat, že tento lid proti nim povstane. Amen. Je to nesmysl. V Bibli je to jasn eeno. Ježíš ekl, že Jej vydal Otec. Ježíš mohl íci slovo, a nikdo by se Ho nemohl dotknout. (Mat 26:53) Amen. On chtl tu vc udlat, protože už se stala v duchu. Už se to stalo v duchovním svt. Amen. Nkdo vyjde na ulici, stane se mu nehoda a zeme. Co myslíte, že se stalo? Ten lovk už byl dávno pedtím mrtvý v duchovním svt. Duchové vdli, že mají právo vzít si jeho život, a vdli, že se to stane. Proto mžeme bojovat v duchu a zabránit tomu, aby se nkteré vci staly. Vci, které má ábel právo udlat. Jsou urité oblasti, ve kterých se mžete pohybovat. Vstoupíte do uritých oblastí a ábel má moc nad vaším životem. Vidl jsem, jak se to stalo nkterým kazatelm, napíklad jednomu mému píteli. Byl zabit pímo na ulici, kousek od Montego Bay. Všichni to považovali za nehodu. Nebyla to nehoda. Stalo se to už dávno ped tím. Šel pedtím do hor na místo zvané Marunta a napadl tam vládnoucího ducha. Nebute troufalí, bratí. To, že máte krev, neznamená, že mžete jít proti Bohu. Pokud vám Bh neekl, že máte proti nemu bojovat, nesmíte to udlat ani za použití krve. Šel do hor a vyzval vládnoucího ducha; ten duch mu ekl: Víš, kdo jsem? On ekl: Kdo jsi? Duch odpovdl: Jsem Bascalou. Nemáš rozum, brate. Když vám duch takto prozradí své jméno, chlubí se svojí silou. Vzývejte krev Ježíše Krista. Když se to stane, vzývejte krev Ježíše Krista. Bascalou na nj skoil ó ano. A ten bratr, místo aby vzýval krev, na nj vyletl a ekl: Napomínám t ve jménu Ježíše, jdi odsud pry. V tom okamžiku na nj nco padlo. Cítil se jen zvláštn; smšn, osamle. Amen. Šel za njakými bratry a požádal je, aby m za ním poslali. Vracel se do svého domova. Brati ekli: Ne, to nemžeme udlat. A tak se vydal na cestu sám. Jel ulicí na motorce. Najednou zaal s ním zápasit, vjel do zatáky rychlostí 70 mil za hodinu. eln narazil do auta, které jelo v protismru. Ml polámané snad všechny kosti v tle. Stalo se to už pedtím v duchovním svt. Amen. Neposlechl Božího ducha. Amen. Mohli byste ho vykoupit. Je to krev, která vykupuje duši. Vykoupení mohla provést i církev, a tím odejmout autoritu tomu duchu, se kterým šel bojovat. Nesmíme být troufalí, ale krev Ježíše Krista mže pemoci 8

9 všechny duchy. Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. (Mat 28:18) Bratí, Ježíš Kristus šel na kíž, ml heby v rukou, heby v nohou, aby všechna krev mohla vytéct Jeho ranami. Amen. Když Ho bili, všechna krev Mu stekla do bicha. Pak Mu vrazili me pod páté žebro, pímo do srdce, a všechna krev vytekla ven krev a voda. Amen. íkáte si, pro; jak Bh mohl dopustit, aby se stala taková vc? Protože Bh chtl, aby se to tak stalo. Každá kapka Jeho krve vytekla pro Boží lid, protože je to krev, která je životem církve. Co se stalo s krví? Existuje mnoho teorií. Podle mého poznání vzal krev Duch svatý. Je to autorita Ducha svatého. Sledujete m? Autorita Ducha svatého je krev Ježíše Krista. Kníže Persie ml velkou autoritu nad izraelským lidem, protože izraelský lid ho uctíval. Tento perský kníže se postavil Božímu andlu. Mocný andl Gabriel zápasil s perským knížetem, protože nemohl porušit Boží pravidla a omráit ho. Rozumíte? Nemohl íct: Já jsem Gabriel, a srazím t svou silou. Gabriel ml moc ho vyídit, ale neml autoritu. Autorita mohla pijít pouze skrze krev. Když je nkde hích, jediná autorita, která se mže postavit proti híchu, je krev Ježíše Krista. Milosrdenství vítzí nad soudem; vyšší zákon. Amen! A tak volá nebesa o pomoc, a z nebes pichází Michael. (Dan 10:10-13) Zkuste porozumt, bratí, že Gabriel to nemohl udlat, protože byl spor o to, zda lid patí Bohu, nebo áblu. Nerozumíte? ábel si dlal nárok a ml právo si nárokovat, ale Bh ekl, že i oprávnn zajatý bude vyproštn z jeho pout. (Iz 49:24-25) ábel ml oprávnný dvod si Boží lid nárokovat, protože izraelský národ ho uctíval. Ale krev Ježíše Krista prolitá od založení svta odpouští všechny jejich híchy. Kníže Persie ztratil svj nárok. Jsou knížata, která si vás nárokují. Te m poslouchejte, blížím se k závru. Jsou knížata, která si vás nárokují, protože jste se stali jejich koistí. Nkteí z vás jste udlali nco špatn. Mnoho z vás má ten problém po pedcích. Patíte njakému knížeti; patíte nkomu jinému, akoli patíte Bohu. Zasáhl vyšší zákon krev Ježíše Krista. Ale te m poslouchejte: poté, co za vás intervenovala krev a poté, co jste byli spaseni, se otoíte a znovu posloucháte toho knížete. Musíte být znovu vykoupeni. Zase jste se dostali do dluh a Bh vám te íká: Nárokujte si svoje právo skrze krev Ježíše Krista. Povstate nad zákon híchu a smrti. Povstate nad zákon pestoupení, kterým jste zhešili, a nárokujte si to nárokujte si to te. Dnes nesmíte jít spát. Pikryjte tu vc krví. A se Bh ujme té situace. Amen. 9

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem

Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem Bh nám dal zbran, s nimiž máme bojovat Jeho bitvy. Povzme si nco o nejmocnjší z nich. Jmenuje se Krev Beránka. Chci vám hned na úvod vyznat, že jsem nevdl, že krev je zbra. Nevdl jsem, co mám v rukou!

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ

SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ SEDM OBLASTÍ VÍTZENÍ CECIL J. ducille (Konference Sezimovo Ústí, záí 2006) Andlu církve v Efezu 26. záí veer Haleluja! Pijde as, kdy nebudeme potebovat žádné pekladatele. Všichni budeme mluvit v jazycích.

Více

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011)

NAKUPME OLEJ MARK JANTZI. (Morava, Rakovec, kvten 2011) NAKUPME OLEJ MARK JANTZI (Morava, Rakovec, kvten 2011) Jmenuji se Mark Jantzi a jsem ze Spojených stát. Žijeme s manželkou ve stát New York asi 300 km severn od msta New York. Kážeme slovo Božího království.

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Andlu církve v Thyatirech

Andlu církve v Thyatirech Andlu církve v Thyatirech 2. ást 28. záí veer Chvála Pánu. Vrátíme se zpátky ke slovu o vítzi. Podíváme se do 3. kapitoly Zjevení. A zmíníme se ješt trochu o konci 2. kapitoly. Zaslíbení pro ty, kteí zvítzí

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN

ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN ZTRACENÁ MINCE, ZTRACENÁ OVCE A ZTRACENÝ SYN CECIL J. ducille (Nebraska, USA, listopad 2005) Chtl bych vám pedat myšlenky, které mi Pán pokládal na srdce, když jsme zpívali. Bylo to, jako bychom se dnes

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY

UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY UDÁLOSTI V OBDOBÍ ŠESTÉ TRUBKY JIÍ KOTRLA (Praha, záí 2008) Vím, že se nyní, na podzim roku 2008, nacházíme ve velmi zvláštní dob, v období šesté trubky z knihy Zjevení. Nejdíve bych rád peetl, co se stalo

Více

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008)

KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK. (Praha, leden 2008) KDO JE APOŠTOL? JIÍ PODSEDNÍK (Praha, leden 2008) Rád bych dnes mluvil o tom, co znamená slovo apoštol. Zahájil bych tím studium Božího slova z listu Efezským, jak jsme se na tom domluvili. Bratr Jirka

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ

ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ ODSTRATE SVT ZE SVÝCH SRDCÍ CECIL J. ducille (Mahomet, Illinois, ervenec 2002) Bh mi klade na srdce, abych vám ekl o tom, kde se dnes nacházíme. Vždycky, te i pozdji, se na své cest musíte dívat na milník,

Více

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ

CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ CIZÍ V ZEMI ZASLÍBENÉ JIÍ KOTRLA Praha, 18. kvtna 2003 Dnes dopoledne jsme zpívali o hradu, skrýši a bezpeném úkrytu. Náš pevný hrad a úkryt je Hospodin. Mžeme si (a nkteí kesané to tak pochopili) vystavt

Více

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ

KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ KOMPROMIS, KTERÝ VÁS OKRADE O VAŠE DDICTVÍ TOM CAMPBELL (Mahomet, Illinois, USA, ervenec 2003) Ped nkolika dny k nám bhem modliteb pišel Boží duch a zaal nám dávat sen a vizi o urité situaci. Dnes veer

Více

Andlu církve ve Smyrn

Andlu církve ve Smyrn Andlu církve ve Smyrn 1. ást 27. záí odpoledne Pojme do 2. kapitoly Zjevení, kde od 8. verše budeme íst o druhé skupin vítz. Andlu pak Smyrnenské církve piš: Možná vás napadne, pro se zde nepíše: Služebníku

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA

DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA DOPIS BRATRA GEORGE WARNOCKA 21. ledna 2005 Drazí pátelé, pišel nový rok a zcela jist pináší spoustu pekvapení pro celou planetu. Hodn si vážíme všech pátel, kteí nám poslali pozdravy, pání a dopisy, a

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT?

CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? CO JE STEDEM NAŠICH ŽIVOT? MARTIN KLUSO (Tursko, prosinec 2007) Hospodine, picházíme ped Tvoji tvá s potebou, abys k nám mluvil. Abys pronikl pes všechny slupky až k porozumní, které se promní ve zmnu

Více

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM?

OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? OBLEENÍ A ZÁLEŽÍ NA TOM? MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2009) Jsme lidem, který je zmítaný vším, co se okolo dje. Amen? etl jsem lánek o teplomru a termostatu. Pistál mi na stole nebo jsem na nj narazil

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU

JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU JAK ZÍSKAT MYSL KRISTOVU CECIL J. ducille (Omega Message, prosinec 1995) MÉ SRDCE JE JAKO DM (píse) Mé srdce je jako dm. Jednoho dne jsem do nj nechal vstoupit svého Spasitele. Bylo v nm mnoho pokoj a

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001)

MUSÍME BÝT JEDNO. CECIL J. ducille. (Dubuque, Iowa, bezen 2001) MUSÍME BÝT JEDNO CECIL J. ducille (Dubuque, Iowa, bezen 2001) 1. Janova 3:1-3: Pohlete, jakou lásku nám dal Otec: abychom byli nazváni Božími dtmi! Proto nás svt nezná, nebo nepoznal jeho. Milovaní, te

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO?

ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? ROZPOZNÁVÁME TLO KRISTOVO? CECIL ducille (Konference v Nebrasce, listopad 2003) Dkujeme ti, Bože, za tuto chvíli. Prosíme, pomaž uši, pomaž srdce svého lidu, abychom slyšeli. Abychom nebyli tmi, kdo mají

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001)

POSLEDNÍ SVÁTEK. CECIL ducille. (Konference Kraskov, srpen 2001) POSLEDNÍ SVÁTEK CECIL ducille (Konference Kraskov, srpen 2001) Dkujeme Ti, Pane, za výsadu, že mžeme být na tomto míst. Žes nám pomohl odložit stranou naše každodenní povinnosti a rzné vci, které nás v

Více

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T.

Ježíš Kristus se Petra zeptal: Agape mne? a Petr odpovdl: Ano, Pane, fileo T. Chvála Pánu za výsadu, že jsme mohli znovu pijít do Božího domu. Víte, když si pedstavíte lidi teba v Rusku, kteí se musejí skrývat, když chtjí uctívat Boha, uvdomíte si, jaké máme štstí, že tuto výsadu

Více

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004)

CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL. (Praha, listopad 2004) CO CHCETE OD BOHA? BURT ASBILL (Praha, listopad 2004) Chvála bu Hospodinu. Trocha cestování nestaí k tomu, aby byl umlen Boží Duch nebo pestalo plynout Jeho slovo. Zjišuji, že pomazání je to, co láme jho.

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002)

VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON. (USA, New York, záí 2002) VOLÁNÍ K AGONII DAVID WILKERSON (USA, New York, záí 2002) Chtl bych dnes mluvit o volání k agonii. Otevete si, prosím, své Bible v první kapitole Nehemiáše. Mžete si Bibli nechat otevenou, budeme se k

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008)

KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO. (Praha, erven 2008) KEST DO KRISTA II MARTIN KLUSO (Praha, erven 2008) Dnes mám celý den na srdci jeden žalm. Je to Žalm 32: Žalm Davidv vyuující. Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštno pestoupení, a jehož hích pikryt jest.

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících

Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Nejkrásnjší neopakovatelný zážitek neslyšícího ve svtech slyšících Seminární práce k pedmtu filozofie Petr Vysuek Praha 2000-05-06 Nejkrásnjší neopakovatelný

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004)

ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO. (Praha, 7. bezna 2004) ŠTAFETOVÝ KOLÍK MARTIN KLUSO (Praha, 7. bezna 2004) Boží slovo je mezi námi mocné. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal být tam, kde jsme byli. Bh se nespokojil s tím, že by nás nechal tam, kde bychom

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003)

RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA. (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) RST TLA KRISTOVA JIÍ KOTRLA (Mahomet, Illinois, 9. ervence 2003) Rád bych se s vámi podlil o nkolik jednoduchých, a pesto velmi dležitých vcí. Zdá se, že práv v jednoduchých vcech mnohdy ztrácíme hloubku,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005)

ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO. (Praha, duben 2005) ODPUŠTNÍ MARTIN KLUSO (Praha, duben 2005) Pojme se podívat do 6. kapitoly Matouše do 12. verše. Je to z modlitby Pán, kterou jist všichni dobe známe. Píše se tady: A odpus nám viny naše, jakož i my odpouštíme

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois)

CHLÉB DTÍ. BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) CHLÉB DTÍ BILL MERCER (ervenec 2000, konference Living Word/Omega Message, Mahomet, Illinois) Ote, dkuji Ti za tuto píležitost, že ped Tebou smím stát; že mohu pedstoupit ped Tvj lid. Je to píležitost,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007)

POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG. (Harrachov, záí 2007) POVAHA BERÁNKA GEORGE HERRIG (Harrachov, záí 2007) Chvála Pánu. Je mi velkým požehnáním, že mohu být s vámi na této konferenci. Nejen proto, že jsem rád s Božím lidem, ale hlavn proto, co Bh dlá v našem

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009)

POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO. (Tursko, erven 2009) POVZTE TO I PETROVI MARTIN KLUSO (Tursko, erven 2009) Druhý termodynamický zákon hovoí o tom, že když nepidáváme energii, vci spjí k záhub. Kdybych napíklad udlal hromádku kamení, nechal ji tak a nedodával

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více