MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI"

Transkript

1 MOC A ŽIVOT, KTERÝ JE V KRVI CECIL ducille (Montego Bay, Jamajka, erven 2004) Chtl bych zaít prvními dvma verši z 2. kapitoly Matouše: Když se pak narodil Ježíš v Betlém Judov, za dn Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce pijeli do Jeruzaléma, kouce: Kde jest ten, kterýž se narodil Král Židovský? Nebo vidli jsme hvzdu jeho na východu slunce, a pijeli jsme klanti se jemu. Mudrci vdli, že se ta hvzda objeví mla by se objevit v souhvzdí Ryb nebo Panny nebo nkde jinde. Ale urit by se mla objevit v tomto období, v období jasných nocí. Víte, že nkdy jsou temné a velmi boulivé noci, takže nejsou vidt hvzdy? Ale toto bylo období jasných nocí. To mi íká, že se to stalo ješt ped tím, než v té ásti svta nastalo období, kdy je obloha zatažená. Nicmén, tito muži pozorovali oblohu a na ní, díky svým znalostem a studiím, uvidli svou hvzdu. Nevím, jestli nkdo z vás nkdy vidl hvzdu s jasným paprskem, který svítil pímo dol na zem. Vidli jste to nkdy? Já jsem to vidl jednou v život. Nikdo neví, pro to tak je, ale vidl jsem to; vidl jsem hvzdu, která mla jasný paprsek záící pímo dol. Šli jsme za tím paprskem do Kingstonu a bylo díky nmu vidt až hluboko do moe. Byl to velmi jasný paprsek a takto se objevoval po mnoho nocí. Ona hvzda se chovala stejn, díky tomu mohli mudrci následovat paprsek a najít místo, které hledali. Bh tu hvzdu použil, aby je vedl. Každý veer rozsvítil svoji lampu a vedl je, když putovali pouští, dokud nedošli do královského paláce oekávali totiž, že se narodí v paláci. Bh má pro nás lepší vci. Narodil se v chlév. Amen. Narodil se v chlév a narodil se v dob, kdy se ovce pásly venku. Ovce nebyly v chlév. Víte, jak to chodí, ovce spí v chlév, jen když je ošklivé poasí. Spaly v chlév jen v zim, takže Ježíš se nemohl narodit v zim, protože ovce byly na loukách a pastýi také. V hostinci nebylo místo, protože Herodes pikázal, že každý se musí jít zapsat do svého msta. Takže každý šel, aby se zapsal, a všechny hotely byly plné. Všichni ti lidé, co mli peníze, všichni ti významní, dostali nejlepší pokoje v hotelích. Ó, chvála Bohu! Dkujeme Bohu, že jsme dostali pokoj v hotelu, je to tak? 1

2 Jist si pamatujete, jak jsem vám vyprávl o naší cest do Indie. Hotelem, kde jsme byli ubytováni, byla pro nás chatr hinduisty, který, když slyšel, že pijedou kesané, chtl požehnání. Dal nám svoji chýši. To, co my bychom nazvali chatrí, byl jeho domov. Vysthoval celou svou rodinu a požádal nás, abychom tam bydleli. Šli jsme dovnit. Nebyly tam žádné postele. Nevidli jsme žádné mikrovlnky. Byla tam hlinná podlaha a byl monzun období deš. Lehli jsme si a spali. Amen. Toaleta byla venku, opodál. Pokud jste potebovali, museli jste jít v dešti na toaletu. Chvála bu Bohu. Ježíš se narodil v chlév. Bh nám vypráví píbh. Co v sob Ježíš ml? Pamatujte, že Bh vzal svj život a vložil jej do Ježíšovy krve. Vždycky íkám: víte, že nás Bh mohl stvoit pneumatické? Nemyslíte, bratí? Vlastn je to vzduch, kyslík ve vzduchu, který oisuje krev v plicích. Sledujete m? Takže kdyby Bh chtl, mohl nás stvoit na kyslíkový pohon. Ale Bh nás stvoil jako Boha. Takže krev má v sob tajemství! Bratí, já nevím, že ábel znal to tajemství krve. Kdyby ho znal, nikdy by Ježíše nezabil. Slyším ábla, jak naíká: Ooooh, kdybych to byl vdl! Amen. Protože když byl Ježíš ukižován, byl uvolnn život krve všemohoucího Boha. Amen. Byl uvolnn do ovzduší. Vyprávl jsem vám, že když jsem jel do Indie, pišla za mnou Kálí? Napadl m duch smrti a já jsem vzýval krev Ježíše Krista. Vidl jsem ji, jak pichází skrze strop. Když ho ta krev zasáhla, padl k zemi a odplazil se jako had. Bh nám poskytl nco, co pesahuje vše, co mže být na zemi uinno. Moc Boha, stvoitele vesmíru, moc živého Boha je s námi! Amen. Ano. Znovu pemýšlím o Indii. Byli jsme v Indii a pinesli nám malou dívenku; byla nmá. Byl tam bratr Burt. Vložili jsme na ni ruce a ta dívenka zaala mluvit anglicky. To byl šok, protože ona byla Telugu. Byli jsme v Chandigarhu, ne? Mla mluvit telugsky. Když jsme jí ekli, aby promluvila, ekla anglicky: Dkuji, Pane! Je nco pro Boha píliš tžkého? Ne! Je nco pro Boha nemožné? Ne! Jediné, co potebujete vdt, je, jestli je Jeho vle tu vc udlat! Je Boží vle uzdravit národy. Slyšíte m? Na konci Zjevení Bh ekl: a listí své k zdraví národ. (Zj 22:2) Když mluvíme o krvi, chci abyste použili krev Ježíše Krista na každou okolnost, na každou situaci ve svém život; na každý problém, který máte, na každou potebu, každou žádost, kterou máte, použijte hned te krev Ježíše Krista! Protože na zemi není žádná taková moc, jako je krev Ježíše Krista! Zajali Ježíše On sám to zaídil; nkdo íká, že Ježíše 2

3 zabili Židé. Ježíš ekl: ne. Židé Ho nezabili. Nkdo íká, že Ježíše zabili ímané. Ne. ímané nezabili Ježíše Krista. Amen. Nkdo íká, že my jsme zabili Ježíše. My jsme Jej nezabili. Otec poslal Ježíše na smrt. Slyšíte m? Otec zaídil ten druh smrti, kterou ml Ježíš zemít. Pamatuji si, když jsem pracoval na soudu, je to nkolik ulic odsud na míst zvaném Soud sv. Marie, že trestem za nkteré zloiny bylo biování. Biovalo se dvma zpsoby. Bu tamaryškovým prutem tamaryšek má dlouhé pruty, vhodné k biování. Vzali prut tamaryšku, upletli bi a biovali tamaryškovým prutem. Nebo biem, kterému íkali devítiocasá koka. Byl to kožený emen s devíti rameny a na konci každého byla do kže pišita olovná kulika. Takže když jste dostali ránu, prásk dostali jste devt úder; a každý úder ml na konci bum. V podstat by pro vás bylo lepší, kdybyste krváceli, protože ten úder na konci zanechal pod kží skrytou podlitinu, která vám po celé týdny psobila kee. Doktor vám musel pomoci, abyste se z toho dostali. Tak vypadalo biování. Tato devítiocasá koka vznikla v dobách Ježíše. ímané používali devítiocasou koku k biování vz a podle jejich práva nesml dostat vze více než 39 ran. Když jste mu dali 40 ran, bylo to proti zákonu. Bylo ilegální dát mu 40 ran. Pro o tom mluvím: Ježíš Kristus byl biován a já jsem se Boha ptal: Bože mj, pro se v Písmu mluví o tom, že,jeho ranami jsme uzdraveni? 1 To zaídil Bh! On to zaídil! Židé by ho nebiovali devítiocasou kokou. Židé by ho biovali prutem, ale On tehdy dostal devítiocasou kokou. Jeho záda byla rozedená, rozezaná; první krev, která tekla, byla z biování. Ptal jsem se Boha: Pro? ekl: Byla to první krev. Jeho ranami jsme uzdraveni. Jednou v noci jsem ml horeku; velmi vysokou horeku. Zmocovala se m chipka. Ml jsem nateklý krk a stupovalo se to, a tak jsem zaal volat k Bohu. Neml jsem léky. Ležel jsem zpocený a v utrpení. Bh pišel a mluvil mi do levého ucha. ekl: Jeho ranami jste uzdraveni. Odpovdl jsem: Ano, Pane. Ale první vc, která m napadla že je to zjevení, poselství, že o tom musím kázat. Kazatelé jsou nkdy bláhoví. Nejsou? Kazatelé jsou nkdy blázniví. Když dostaneme slovo, to slovo je v první ad pro nás samé. A když ho nejdíve prožijeme, mžeme ho pedat vám. Ale když vám ho pedáváme bez vlastní zkušenosti, je to mrtvé slovo. Neporozuml jsem a On se vrátil a ekl: Nerozumíš! Jeho ranami jsi uzdraven. Víte, navzdory všemu 1 Izaiáš 53:5 On pak rann jest pro pestoupení naše, potín pro nepravosti naše; káze pokoje našeho na nj vzložena, a zsinalostí jeho lékaství nám zpsobeno. 3

4 mému poznání a mému vku mi trvalo hodnou chvíli, než jsem porozuml, co mi Bh vlastn íká. Ne, že budu uzdraven, ne, že jsem byl uzdraven, ale že jsem uzdraven. Amen! Že jsem obdržel, že mi podává balíek, který byl zakoupen a bylo za nj zaplaceno. Poslouchejte m! Když jste spaseni, máte uzdravení živého Boha. Nemžete pijmout spasení a odmítnout uzdravení! Víte pro? Protože stejná moc krve, která vás spasila ta stejná moc krve vás uzdravuje. Amen. Umíme to pochopit? Léka vám dal lék. Jakmile si lék vezmete, jste uzdraveni. To znamená, že bychom si mli nárokovat Boží nadpirozené uzdravení! Pedevším si musíme nárokovat Boží nadpirozené zdraví. eknu vám, co je nemoc. Nemoc je nedostatek života a picházející smrt. Nemoc je pítomnost smrti v urité ásti vašeho tla. Odmítnte nemoc! Protože jsem nemocný Protože nejsem svatý Bh nikdy neekl nic o vaší svatosti. Nikdy neekl jedinou vc o vašem duchovním stavu. ekl: Jeho ranami jste vy všichni uzdraveni! Amen! Amen! Mým rukám, mým nohám, mojí hlav, mému srdci je 83 let. Tém století, a já nepijímám stáí. Amen! To se mnou nemá nic spoleného. Když zemu, nezemu stáím. Zemu, protože Bh pro m pipravil, abych šel. Všemohoucí Bh nás uí princip, bratí. Kdybychom jen dokázali tento princip uchopit. Krev Ježíše Krista nás nejen oišuje od všeho híchu, ale je životem živého Boha uvnit mého bytí. Boží živote, vzývám t! Pij mi na pomoc protože smrt vstoupila do mého prstu na ruce nebo do mého palce u nohy nebo do mojí hlavy nebo nkam jinam. Pane Bože všemohoucí, zachra m! Vzývejte krev. Vzývejte krev. Amen, amen! Mnohokrát jsem vidl, jak to funguje. Amen. Mavis jela v roce 1994 do Afriky a dostala malárii. Netušili jsme to, a když jsme piletli do Londýna, sotva chodila. Tém o sob nevdla. Vidím sestru Buller, jak s ní šla do letadla. íkám: Bože, co se jí stalo? Pedstavte si, že nás vbec nenapadlo, že by to mohla být malárie. Celý život jsme se pohybovali na místech, kde je malárie. Byli jsme tady a tam, nikdo nám nemusel íkat, že si máme brát tabletky proti malárii. Mli jsme ty tabletky, protože vláda vyžaduje, abyste je mli, ale nikdy jsme je nebrali! Amen. Protože jsme nevili, že bychom mohli dostat malárii, abych k vám byl upímný. Z njakého dvodu dostala malárii. Když jsme pijeli dom, volali jsme doktora. Myslím, že to byl bratr Doug, který mi s tím uprosted noci pomohl. Doktor mi pak volal zpátky a ekl, že máme hned volat záchranku. Amen. Ale víte, staly se nkteré zvláštní vci. Ona je v bezvdomí, já ležím na zemi. Jsem vyerpaný. Usínám. Ve ti hodiny ráno jsem uslyšel njaký 4

5 hluk. Vyskoil jsem ze spánku. Hnal jsem se k její posteli, rozsvítil jsem a ona tam leží stále v bezvdomí. Vidím zvláštní vc. Vidím sklenici vody, kterou jsem jí dal, jak stojí na vrchu její Bible. Její Bible stojí na výšku; položila si svou Bibli hned vedle postele. Bible stojí úpln na kraji, sklenice vody nahoe na té Bibli a ani kapka vody se z ní nevylila. Sklenice byla rozdlena na dv ásti. ást té sklenice ve tvaru kruhu stála vedle Bible a druhá ást sklenice stála nahoe na Bibli. Nevím, co to mlo znamenat, ale vím, že to byl Bh, kdo m probudil. Potom jsem mluvil s Dougem. Zavolali jsme záchranku. Pišli zdravotníci, a protože stav Mavis byl kritický, zaali jí pímo na míst dávat léky do žíly, naložili ji do sanitky a odvezli do nemocnice. V nemocnici vyzkoušeli všechno. Dali jí všechno, co jen mohli. Jedna sestra, která je lékakou ve Washingtonu, zavolala do nemocnice a ekla jim, aby dali Mavis 1000 kubických centimetr chininu. ekli, že to nemohou udlat. ekli, že je to nezákonné. Brate, mají njaký takový zákon v Nigérii? Dali byste jí 1000 kubických centimetr, že ano? Ano. Ale víte, v Nigérii vdí, jak zacházet s malárií. Doktorka ekla, že to nemohou udlat, protože kdyby Mavis zemela, mohli by ji žalovat. A tak jí to nedali. Upadla do kómatu. Šel jsem do nemocnice a doktor mi ekl, že se nedožije rána, protože už udlali všechno, co mohli. Dali jí hemoglobin ta baktérie, ta nemoc ho prost sežrala. Vypadalo to, že nic nedokáže tu malárii zastavit, nevdli, co dlat tak mi ekli, že se nedožije rána. To bylo v pátek veer. Cítil jsem pokoj v Bohu. Bh mi nedal ženu proto, aby zemela na malárii. Byl se mnou bratr Anderson. ekl jsem: Brate, poj, chy m za ruku. A Duch Boží skrze m íkal: Bože, vezmi svou krev, krev Ježíše Krista a dotkni se krve Mavis. Žádáme T o to ve jménu Ježíše Krista. Šel jsem dom a lehl si do postele. Následující ráno jsem pišel do nemocnice a uvidl jsem ji, jak sedí na posteli. Zeptala se m: Jak jsem se sem dostala? Jinými slovy: Bh m mohl uzdravit doma. Ale Bh chtl dát doktorm lekci. Staralo se o ni sedm léka. Zavolal jsem si lékae, který ml službu, a ekl jsem: Vera veer jste mi ekl, že moje žena bude do rána mrtvá. Dnes ráno nejenže je živá, ale je jí dobe a sedí na posteli. Co se stalo? Poslechnte si lékaovu odpov: Nic jsme neudlali. ekl: Nic jsme neudlali. V noci pišel váš Bh a uzdravil ji. Nemáme jiné vysvtlení. A pak dodal: A taky mj Bh. Uedníci se ptali: Pro se ten muž narodil slepý? Zhešil snad jeho otec? Zhešila snad jeho matka? Ježíš ekl: Ne. Narodil se slepý Bible KJV 5

6 práv proto, aby pinesl slávu Bohu. (Jan 9:1-3) Amen. Byla to krev! Byla to krev! Krev je lék na všechno. Vte mi, bratí, kdybychom dokázali vit v krev Ježíše Krista, pekonali bychom mnoho pekážek. Amen. Bh uzdraví skupinu lidí, kteí se tu dnes sešli! Rozumíte mi? Skrze krev Ježíše Krista budete dnes uzdraveni. Amen. Bh nás uzdravuje práv te. Každý problém, každou nemoc, každou zlou myšlenku, všechno, co mžete poddejte Kristu. Dotkne se vás práv te. Amen! Bhem svého života jsem vidl všechny podoby uzdravení. Vidl jsem, jak Bh uzdravil zlé lidi. Nap. muže v St. Elizabeth; byl to opiový muž. Víte, co to znamená? V Africe by mu íkali Ju-Ju, v Americe arodj. Amen. Na Jamajce opiový muž. Poslal pro nás, abychom se za nj modlili, protože umíral. Doktor už mu nedával nadji, nevím, jakou ml nemoc. Nikdy jsem to nezjistil. Nepídil jsem se po tom. Nikdy jsem na to nepišel. Nkdo za námi poslal pro pomoc. Slyšeli o uzdravování, které se dlo v Grove Place asi 20 až 30 mil od nich. Tak jsme se rozhodli, že pjdeme pes hory a pak dol do St. Elizabeth. Šli jsme 30 mil pes hory. Když jsme byli mladí a kázali jsme evangelium, byla to pro nás malá odpolední procházka. Nikdy jsme nemli žádnou dopravu. Nikdy jsme ani neuvažovali o kole, aut nebo nem jiném. Šli jsme pes hory. Pešli jsme je, a když jsme dorazili na dvr ped domem, ekal nás tam dav lidí, velký dav lidí. Protože jsme chtli mít shromáždní na námstí, pod širým nebem, ani nás píliš nezarazilo, že jsou ti lidé na dvoe. Je to skoro legraní, že nás to nenapadlo. Naším jediným cílem bylo modlit se za toho lovka a mít svoje shromáždní. Tak jsme vtrhli do toho davu a ptali se: Kde je ten muž? Odpovdli: Tamhle v pokoji. Utíkali jsme do té místnosti a vložili na nj ruce. Byl zakrytý od hlavy až k pat. Kdybychom byli vnímavjší, zjistili bychom, že ten muž je mrtvý. Nikoho živého by takto nepikryli. Vtrhli jsme dovnit, vložili na nj ruce a napomenuli ducha smrti. Byli jsme v ráži! Byli jsme nadšení! Padla na nás Boží moc... a úpln jsme se v ní ztratili. Jeden bratr se svými 250 librami živé váhy se složil na zem jak dlouhý tak široký. Zakiel: Halelujah! až se zatásla okna. Chvála bu Bohu. Amen. Mrtvý muž se náhle posadil. Probral se, posadil se v posteli a zaal se svýma vyjevenýma hndýma oima rozhlížet kolem. Musel si myslet, že je bu v nebi, nebo v pekle. Pemýšlel: Kde to jsem? Až do té chvíle jsme si vbec neuvdomili, co se vlastn stalo. Jen jsme chválili Boha, že ten nemocný byl uzdraven. Ale nkdo vešel dovnit, uvidl ho a zaal 6

7 kiet. Vybhl ven, a když vybhl ven, lidé se zaali tlait dovnit. Ten muž ekl, že by chtl nco k jídlu. Dali mu všechno, co v tom dom našli, a on jedl. Spoádal všechno, co mu pinesli. Ten muž byl mrtvý. Byl tam jeho úmrtní list. Ten dav venku mu ve skutenosti kopal hrob. Chvála bu Bohu. Chvála bu Bohu. Amen. Krev Ježíše Krista je život všemohoucího Boha. Poté, co Ho biovali Víte, museli Ho nechat vykrvácet byl to promyšlený proces, jehož cílem bylo, aby z Nho vytekla všechna krev. Proto Bh dopustil, aby Ho zbiovali. A víte, že v Písmu se íká, že Mu dali na hlavu trnovou korunu a bili Ho ttinovými pruty. (Mat 27:29-30) Izraelský král byl bit prutem do hlavy. Dali Mu na hlavu trnovou korunu, a když do ní udeili, trny se zabodly jako do jehelníku a vytekla krev. Podruhé byla prolita krev. Ale Jeho ranami jsme uzdraveni! První kapka krve byla pro uzdravení národ. Pro? Protože s první kapkou krve byl Bh uvolnn. Ten muž ml v sob Boží život, ml život všemohoucího Boha ve svých žilách a ve svém tle. My jsme Ho nechali vykrvácet a získali jsme každikou kapku té krve pro uzdravení národ. Amen. Pak to pokraovalo. Poslali Ho na Golgotu. Když tam pišli, pibili Jeho ruce heby na kíž a krev stékala po Jeho pažích. Ježíš mi jednoho dne ekl: Poj, ukážu ti ukižování. Nejlépe se to podailo vystihnout Melu Gibsonovi. Je mi jedno, jak špatný je Mel Gibson. Nezajímají m jeho motivy. Amen. Je mi jedno, kdo to je. Vidl jsem Ježíše krvácet a nemohl jsem myslet na nic jiného než na krev Ježíše Krista, kterou pro mne vylil. Je to jako když dáte nco do ždímaky a ždímáte to, dokud nevytee poslední kapka. Když zabijete zvíe, povsíte ho. Amen. Povsíte ho za zadní nohy. Proíznete hrdlo, aby mohla vytékat krev. Bh ekl: Nejezte maso s krví, (1Moj 9:4) takže rozízneme zvíe, tak aby krev vytekla. Tímto zpsobem byl Ježíš vykrvácen; Bh to tak udlal úmysln. Židé nezabili Ježíše. Víte co? Kdybyste tam byli v pozici híšník, taky byste Ho zabili. Ti lidé uvili pomluvám. Nkteí lidé kieli, aby Ho ukižovali, a ani Ho neznali. Neznali Ho. Vdli jen, že nkdo ekl nkomu, že nkdo ekl, že nco udlal tomu a tomu, že ekl, že je Bh, a tak Ho zabili. Amen. Život je jediným lékem na smrt. Pamatujte, každá myšlenka, která je špatná, je smrt. Každá myšlenka, která je špatná, je smrt. Nkdy víte tomu, že máte právo na špatnou myšlenku. Ano, zabijte ho. Ano, zaslouží si smrt. Ano, mli mu udlat to a to. Ano, pošlete ho do vzení. Vyšší zákon íká, že milosrdenství vítzí nad soudem. (Jak 2:13, NBK) Voda je také lékem na pýchu. Ano. 7

8 Ježíš m zavolal a ekl: Poj, ukážu ti ukižování. Jako mladého muže, bratí, m Ježíš uil osobn o krvi. Chci, abyste si oteveli Bible a od zaátku do konce si peetli, co se píše o krvi, a ujistili se, že oima svojí mysli vidíte, co se pesn stalo. Amen. Když chtl Pilát Ježíše propustit, Ježíš mu potichu ekl: Nemáš žádnou moc m ukižovat nebo zachránit. (Jan 19:11) Ten, kdo za to mže, je Otec. Obviujte Otce. Nevím, jak mohou nkteí Židé íkat, že tento lid proti nim povstane. Amen. Je to nesmysl. V Bibli je to jasn eeno. Ježíš ekl, že Jej vydal Otec. Ježíš mohl íci slovo, a nikdo by se Ho nemohl dotknout. (Mat 26:53) Amen. On chtl tu vc udlat, protože už se stala v duchu. Už se to stalo v duchovním svt. Amen. Nkdo vyjde na ulici, stane se mu nehoda a zeme. Co myslíte, že se stalo? Ten lovk už byl dávno pedtím mrtvý v duchovním svt. Duchové vdli, že mají právo vzít si jeho život, a vdli, že se to stane. Proto mžeme bojovat v duchu a zabránit tomu, aby se nkteré vci staly. Vci, které má ábel právo udlat. Jsou urité oblasti, ve kterých se mžete pohybovat. Vstoupíte do uritých oblastí a ábel má moc nad vaším životem. Vidl jsem, jak se to stalo nkterým kazatelm, napíklad jednomu mému píteli. Byl zabit pímo na ulici, kousek od Montego Bay. Všichni to považovali za nehodu. Nebyla to nehoda. Stalo se to už dávno ped tím. Šel pedtím do hor na místo zvané Marunta a napadl tam vládnoucího ducha. Nebute troufalí, bratí. To, že máte krev, neznamená, že mžete jít proti Bohu. Pokud vám Bh neekl, že máte proti nemu bojovat, nesmíte to udlat ani za použití krve. Šel do hor a vyzval vládnoucího ducha; ten duch mu ekl: Víš, kdo jsem? On ekl: Kdo jsi? Duch odpovdl: Jsem Bascalou. Nemáš rozum, brate. Když vám duch takto prozradí své jméno, chlubí se svojí silou. Vzývejte krev Ježíše Krista. Když se to stane, vzývejte krev Ježíše Krista. Bascalou na nj skoil ó ano. A ten bratr, místo aby vzýval krev, na nj vyletl a ekl: Napomínám t ve jménu Ježíše, jdi odsud pry. V tom okamžiku na nj nco padlo. Cítil se jen zvláštn; smšn, osamle. Amen. Šel za njakými bratry a požádal je, aby m za ním poslali. Vracel se do svého domova. Brati ekli: Ne, to nemžeme udlat. A tak se vydal na cestu sám. Jel ulicí na motorce. Najednou zaal s ním zápasit, vjel do zatáky rychlostí 70 mil za hodinu. eln narazil do auta, které jelo v protismru. Ml polámané snad všechny kosti v tle. Stalo se to už pedtím v duchovním svt. Amen. Neposlechl Božího ducha. Amen. Mohli byste ho vykoupit. Je to krev, která vykupuje duši. Vykoupení mohla provést i církev, a tím odejmout autoritu tomu duchu, se kterým šel bojovat. Nesmíme být troufalí, ale krev Ježíše Krista mže pemoci 8

9 všechny duchy. Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. (Mat 28:18) Bratí, Ježíš Kristus šel na kíž, ml heby v rukou, heby v nohou, aby všechna krev mohla vytéct Jeho ranami. Amen. Když Ho bili, všechna krev Mu stekla do bicha. Pak Mu vrazili me pod páté žebro, pímo do srdce, a všechna krev vytekla ven krev a voda. Amen. íkáte si, pro; jak Bh mohl dopustit, aby se stala taková vc? Protože Bh chtl, aby se to tak stalo. Každá kapka Jeho krve vytekla pro Boží lid, protože je to krev, která je životem církve. Co se stalo s krví? Existuje mnoho teorií. Podle mého poznání vzal krev Duch svatý. Je to autorita Ducha svatého. Sledujete m? Autorita Ducha svatého je krev Ježíše Krista. Kníže Persie ml velkou autoritu nad izraelským lidem, protože izraelský lid ho uctíval. Tento perský kníže se postavil Božímu andlu. Mocný andl Gabriel zápasil s perským knížetem, protože nemohl porušit Boží pravidla a omráit ho. Rozumíte? Nemohl íct: Já jsem Gabriel, a srazím t svou silou. Gabriel ml moc ho vyídit, ale neml autoritu. Autorita mohla pijít pouze skrze krev. Když je nkde hích, jediná autorita, která se mže postavit proti híchu, je krev Ježíše Krista. Milosrdenství vítzí nad soudem; vyšší zákon. Amen! A tak volá nebesa o pomoc, a z nebes pichází Michael. (Dan 10:10-13) Zkuste porozumt, bratí, že Gabriel to nemohl udlat, protože byl spor o to, zda lid patí Bohu, nebo áblu. Nerozumíte? ábel si dlal nárok a ml právo si nárokovat, ale Bh ekl, že i oprávnn zajatý bude vyproštn z jeho pout. (Iz 49:24-25) ábel ml oprávnný dvod si Boží lid nárokovat, protože izraelský národ ho uctíval. Ale krev Ježíše Krista prolitá od založení svta odpouští všechny jejich híchy. Kníže Persie ztratil svj nárok. Jsou knížata, která si vás nárokují. Te m poslouchejte, blížím se k závru. Jsou knížata, která si vás nárokují, protože jste se stali jejich koistí. Nkteí z vás jste udlali nco špatn. Mnoho z vás má ten problém po pedcích. Patíte njakému knížeti; patíte nkomu jinému, akoli patíte Bohu. Zasáhl vyšší zákon krev Ježíše Krista. Ale te m poslouchejte: poté, co za vás intervenovala krev a poté, co jste byli spaseni, se otoíte a znovu posloucháte toho knížete. Musíte být znovu vykoupeni. Zase jste se dostali do dluh a Bh vám te íká: Nárokujte si svoje právo skrze krev Ježíše Krista. Povstate nad zákon híchu a smrti. Povstate nad zákon pestoupení, kterým jste zhešili, a nárokujte si to nárokujte si to te. Dnes nesmíte jít spát. Pikryjte tu vc krví. A se Bh ujme té situace. Amen. 9

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 je mi 26let mám 6letou dceru a pítele 34let.sme spolu šest let ale není to pravý táta mé dcery.vlastní tatínek

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana

Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky. Závrená práce Uitelství pro stední školy. Šikana Univerzita Karlova Filozofická fakulta Katedra pedagogiky Závrená práce Uitelství pro stední školy Šikana Petr Vysuek (eština v komunikaci neslyšících, FF UK) 2001/2002 1 ÚVOD... 2 2 ŠIKANA... 4 2.1 POJEM

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Jak letos vznikal žebíek 25 nejvýznamnjších žen

Jak letos vznikal žebíek 25 nejvýznamnjších žen HN.IHNED.CZ 21. 10. 2010 Žebíek Jak letos vznikal žebíek 25 nejvýznamnjších žen Anketu 25 žen eského byznysu vyhlašují Hospodáské noviny letos již šestým rokem. Každoron také v souvislosti s tím sestavují

Více

!"# $ %&'())*+!", - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &,

!# $ %&'())*+!, - )&(. ) /%* 0 # )1* 2 &, KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2008 1 8 "# $ %&'))*+ ", - )&. ) /%* 0 # )1* 2 &, " #$%&' Milí tenái, ráda bych se s vámi na úvod podlila o zkušenost, která se mi vybavila, když jsem pemýšlela nad lánky

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem

Léba vodou Rozhovor s Dr. Batmanghelidjem Rozhovor s em Mike Adams Dr.F.Batmanghelid Translation: Lenka Hauke 2009 Obsah Obsah...2 1. ást...3 Objev vodní léby...3 AIDS a farmaceutický prmysl...6 2. ást...7 Žádná náhrada za vodu...8 Souvislost

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá

asopis, který vydává Základní škola Praha 10 Hostiva, Hornomcholupská 873 v rámci volitelného pedmtu Mediální seminá Obsah: Úvodník Hostivaská pehrada Poad o ekologii Návštva Strašnického divadla Školní sportovní liga Jaké bylo Vánoní tšení Nco pro zasmání Návrhy na novou úvodní stránku asopisu asopis, který vydává Základní

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více