lánek 1 Pedmt Smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lánek 1 Pedmt Smlouvy"

Transkript

1 Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, Vsetín I: DI: CZ Bankovní spojení: /0100.j.: Zastupující: Organizaní jednotka: (dále jen Poskytovatel ) a pan/í/ bytem: datum narození: (dále jen Uživatel ) uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby podle 91 zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen Zákon ) v (dále jen (Domov), který je podle Zákona: Dále jen Smlouva lánek 1 Pedmt Smlouvy (1) Poskytovatel bude Uživateli poskytovat sociální služby v souladu se sestaveným Individuálním plánem Uživatele, dle 88 písm. f) Zákona. 1

2 (2) Smlouva upravuje vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti obou úastník. (3) Uživatel se zavazuje Poskytovateli za základní innosti pi poskytování sociální služby a za fakultativní služby hradit níže sjednanou úhradu dle l. 8. lánek 2 Cíl sociální služby (1) Konkrétní cíl služby (2) Osobní cíle jsou stanoveny individuáln a jsou pravideln hodnoceny. Poskytovatel se zavazuje a je povinen Uživatele vést k realizaci jeho osobních cíl, kterých Uživatel chce dosáhnout. (3) Osobní cíl Uživatele podle této Smlouvy, kterého mže dosáhnout poskytováním sociální služby je, naplování cíle bude probíhat dle individuálního plánování. Podpora k naplování tohoto cíle bude vyhodnocována a pehodnocována, v rámci individuálního plánování služby mže být cíl mnn. lánek 3 Rozsah poskytování sociální služby (1) Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy poskytovat Uživateli tyto základní innosti pi poskytování sociálních služeb: a) poskytnutí ubytování, b) poskytnutí stravy, c) úkony pée Rozsah a zpsob poskytování sociální služby byl zaznamenán v individuálním plánování a podle pravidel individuálního plánování bude vyhodnocován a pehodnocován. (2) Nad rámec uvedených základních inností poskytuje Poskytovatel Uživateli fakultativní služby podle poteb Uživatele. 2

3 lánek 4 Ubytování (1) Uživateli se poskytuje ubytování v pokoji. (2) Pokoj je vybaven minimáln tmito pedmty: lžko, šatní skí, stl, keslo, polštá, pikrývka, lžkoviny, podložka. Po dohod s Poskytovatelem si mže Uživatel pokoj dovybavit. Uživateli budou poskytovány základní hygienické poteby: mýdlo, šampon, zubní pasta, základní holicí poteby. pouze u uživatel, jejichž zstatek píjm je nižší než 850,-- K msín vetn a nemají jiných píjm. (3) Mimo pidlený pokoj mže Uživatel zpsobem obvyklým užívat také ostatní spolené prostory Domova urené Uživatelm pro bžný denní život. (4) Poskytnutí ubytování v sob zahrnuje také úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Platby za ubytování v sob zahrnují i úhradu náklad za energie a ostatní nepímé náklady. (5) Poskytovatel je povinen udržovat spolené prostory ve stavu zpsobilém pro ádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním tchto prostor. (6) Uživatel užívá pidlené ubytovací prostory zpsobem obvyklým a udržuje je v souladu s Domácím ádem Domova. (7) Uživatel odpovídá za zajištní svých osobních vcí a cenností. K úschov mže využít uzamykatelné skíky na pokoji nebo na žádost využít úschovu u Poskytovatele a zamezit tak ztrát i odcizení vcí. dle poskytované služby (8) V Domov je Uživateli zakázáno chovat zvíata. lánek 5 Stravování (1) Poskytovatel zajišuje celodenní stravování pro Uživatele odpovídající vku, zásadám racionální výživy a potebám dietního stravování v souladu s Domácím ádem. (2) Stravování probíhá na základ a podle pravidel pedem zveejnného jídelního lístku. (3) Smluvní strany se dohodly, že Uživatel bude odebírat celodenní stravu. Konkrétní zpsob podpory dle dohody s uživatelem. 3

4 Tuto volbu lze mnit požadavkem Uživatele služby a mže být upravena v prbhu pobytu dle poteby a v souladu s plánem pée. (4) Podrobnosti o poskytování stravy jsou obsaženy v plánu pée, který je souástí individuálního plánování. lánek 6 Úkony pée a) Pomoc pi zvládání bžných úkon pée o vlastní osobu b) Pomoc pi osobní hygien nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu c) Zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím d) Sociáln terapeutické innosti e) Aktivizaní innosti f) Pomoc pi uplatování práv, oprávnných zájm a pi obstarávání osobních záležitostí - dle poskytované sociální služby. Úkony pée Uživatel s píspvkem na péi hradí plnou výší piznaného píspvku na péi dle 73, odst. 4 písm. a) Zákona. Rozsah pomoci se sjednává individuáln tak, aby pomoc vycházela z individuáln urených poteb Uživatele, musí psobit na Uživatele aktivn, podporovat rozvoj jeho samostatnosti, motivovat ho k takovým innostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepíznivé sociální situace, a posilují jeho sociální zaleování. Poskytovaná pée vychází z individuáln urených poteb dle piznaného píspvku na péi v návaznosti na individuální plánování. Pi urování rozsahu podpory pihlížíme ke stupni závislosti vyplývajícího z piznaného píspvku na péi. lánek 7 Fakultativní innosti (1) Fakultativní innosti se poskytují za úhradu náklad tchto inností podle Sazebníku inností (dále jen sazebník). Rozsah služeb vychází z pání Uživatele a nabídky a možností Poskytovatele. 4

5 (2) Poskytovatel se zavazuje na žádost poskytnout Uživateli fakultativní innosti dle aktuálního sazebníku, který je pedán pi podpisu Smlouvy, o pípadných zmnách bude Uživatel informován. (3) Dluh na základních innostech mže vést k omezení poskytování fakultativních inností. (4) Zvláštní pée hygienická oista Uživatele, jejíž poteba je vyvolána zneužíváním alkoholu nebo jiných návykových látek, se útuje pevnou ástkou 300,-- K za událost v odvodnných pípadech. lánek 8 Výše úhrady (1) Uživatel se zavazuje platit za ubytování ve výši. K denn a stravu ve výši. K denn (úhrada za kalendání msíc se stanoví tak, že souet ástek se násobí 30). Celková msíní úhrada je. K. Výše msíní platby mže být upravena v souvislosti s ustanovením 73 odst. 3 zákona. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znní, které stanoví, že po úhrad za ubytování a stravu musí Uživateli zstat alespo 15 % jeho píjmu. Z uvedeného vyplývá, že Vaše úhrada byla snížena na.. K msín. Pehled denní a msíní úhrady v závislosti na msíním píjmu bude pedán formou tabulky pi podpisu Smlouvy. (2) Za služby uvedené v lánku 7 se Uživatel zavazuje platit ástky, které budou odpovídat jím skuten využitým službám. (3) Pokud by v nkterém kalendáním msíci Uživatel neml žádný píjem, pak za poskytnutí základních služeb neplatí. Nulový píjem Uživatel prokáže vhodným zpsobem. Zárove prokáže, že požádal o píspvek na živobytí dle píslušného ustanovení zákona. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi. (4) Jestliže byl Uživateli piznán nebo zvýšen píspvek na péi zptn, náleží v plné výši Poskytovateli, pokud v dob, za kterou je píspvek piznán, Uživateli poskytoval sociální služby. (5) Pokud se Uživateli v prbhu poskytování sociální služby zmní výše zapoitatelných píjm (dle 7 zákona. 110/2006 Sb. o životním a existenním minimu), bude mu stanovena úhrada nová, jestliže píjem ovlivní výši úhrady. (6) Poplatky za fakultativní služby jsou stanoveny vnitním pedpisem Poskytovatele Sazebník inností. Uživatel prohlašuje, že byl s tmito pravidly seznámen ped podpisem Smlouvy a 5

6 souhlasí s tím, že cena za fakultativní služby mže být Poskytovatelem jednostrann zmnna nap. z dvod zvýšení cen energií. (7) Poskytovatel má právo zmnit výši úhrady za poskytované služby do výše ekonomických náklad na zajištní sociální služby, a to v souladu s obecn závaznými právními pedpisy upravujícími úhradu za sociální služby. Smluvní strany se spolen zavazují, že v takovém pípad uzavou dodatek ke Smlouv. lánek 9 Zpsob úhrady (1) Uživatel se zavazuje jemu piznaný píspvek na péi v plné výši pevést na Poskytovatele, dle dohody bu bezhotovostním pevodem na úet Poskytovatele, jenž je uveden v záhlaví Smlouvy, anebo v hotovosti na pokladn Poskytovatele. Piznaná výše píspvku musí být Poskytovateli uhrazena do 3 pracovních dn od okamžiku, kdy Uživatel píspvek obdrží (nejpozdji do konce msíce, za který náleží). Uživatel je povinen Poskytovatele do 8 dn informovat o zmn výše svého píspvku na péi. (2) Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli za ubytování a stravu stanovenou msíní úhradu, za msíc, v nmž jsou tyto služby poskytovány, a to nejpozdji do konce tohoto msíce. Platby za služby uvedené v lánku 7 je Uživatel povinen uhradit do 3 pracovních dn od pedložení vyútování za tyto služby. (3) Vyútování za služby ubytování, stravu a úkony pée je pedkládáno nejpozdji do 15. dne msíce, který následuje po msíci, za nž jsou platby vyútovávány. Peplatky a nedoplatky služeb mohou být vzájemn kompenzovány. (4) Pokud bude pi vyútování zjištn peplatek za poskytnuté služby, musí být Uživateli dotená ástka vyplacena do 3 pracovních dn od pedložení vyútování. Pokud bude pi vyútování zjištn nedoplatek za poskytnuté služby, musí být Uživatelem Poskytovateli zaplacen do 3 pracovních dn od pedložení vyútování. (5) Uživatel je povinen Poskytovateli pi podpisu této Smlouvy sdlit výši svého msíního píjmu dle 73 odst. 5 Zákona v pípad, že nárokuje snížení úhrady dle 73 odst. 3 Zákona. Uživatel je dále povinen do 8 dn od okamžiku, kdy se dozví o zmn výše svého píjmu, tuto skutenost sdlit Poskytovateli. Zamlel-li Uživatel skutenou výši svého píjmu a nárokoval snížení úhrady je povinen doplatit úhradu do ástky stanovené podle skutené výše jeho píjm ode dne zvýšení. 6

7 (6) Uživatel mže platby za služby uskuteovat v hotovosti na pokladn Poskytovatele nebo bezhotovostním pevodem na úet Poskytovatele, který je uveden v záhlaví Smlouvy, variabilní symbol = rodné íslo, specifický symbol. (7) Za úelem vrácení úhrady za dobu nepítomnosti Uživatel ohlásí svj pobyt mimo Domov Poskytovateli, jím ureným zpsobem dle Smrnice Vrácení úhrady za pobyt, a to vetn termínu svého návratu do pobytového zaízení. (8) Za takto oznámenou celodenní nepítomnost písluší pak Uživateli vrácení pomrné ástky úhrady: a) ástka za neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (suroviny) stravy, kterou Uživatel neodebral, b) pomrná ást úhrady za úkony pée. (9) Za pedem oznámenou nepítomnost kratší než jeden den náleží Uživateli ástka za neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky. (10) V pípad hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém zaízení je Uživateli vrácena ástka za neodebranou stravu ve výši stravovací jednotky (suroviny). (11) Zaplacená úhrada za ubytování se v pípad nepítomnosti Uživatele nevrací, taktéž se nevrací úhrada za pedem neoznámený pobyt mimo zaízení. (12) V pípad nezaplacení plné výše úhrady za sociální služby, bude z ástky, jež má být Uživateli vrácena za pedem ohlášenou nepítomnost, nejdíve dorovnána ást úhrady, kterou Uživatel v daném msíci nezaplatil. Po úhrad do plné výše úhrady bude Uživateli vyplacena zbylá ástka u Uživatele, kteí nárokují snížení úhrady dle 73 odst. 3 Zákona. (13) Smluvní strany se dohodly: na výplat dchod hromadným výplatním seznamem z SSZ a pravidlech výplaty (uvedeno v D ) pi této dohod bude sjednán zpsob úhrady do doby, než bude Uživatel zaazen na výplatní seznam SSZ, a to v hotovosti na pokladn Poskytovatele nebo na úet Poskytovatele úhradou z útu platbou v hotovosti (14)Smluvní strany se dohodly, že bude Uživateli veden depozitní úet, na kterém budou shromažovány prostedky pro hrazení nepedvídaných výdaj a stabiln se opakujících plateb, nap. doplatk na léky. Výše pravidelné úložky bude domluvena individuáln. Na požádání bude pedloženo vyútování. 7

8 - dle dohody s Uživatelem (v pípad, že se pi uzavírání smlouvy bude dohodnuto vedení depozitního útu). (15)Uživatel a Poskytovatel se dohodli, že v pípad ukonení Smlouvy o poskytnutí sociální služby z dvodu úmrtí Uživatele bude Poskytovateli náležet úhrada ve výši sjednaných a odebraných služeb. lánek 10 Místo a as poskytování sociální služby (1) Ubytování je poskytováno nepetržit každý den v roce, stravování a základní innost jsou poskytovány dle provozních podmínek poskytovatele v asových intervalech... (2) Služby uvedené v lánku 6 a 7 jsou poskytovány v ase a na míst dle dohody v souladu s Domácím ádem Poskytovatele, zejména s individuálním plánováním služby. (3) Z provozních dvod (nap. havárie, nutné opravy a rekonstrukce zaízení) mže být Uživatel na nezbytn nutnou dobu pesthován v rámci pobytového zaízení nebo pobytových zaízení Sociálních služeb Vsetín p.o., pop. do jiného ubytovacího zaízení, které Poskytovatel použije jako doasné místo pro poskytování sociálních služeb. lánek 11 Ujednání o dodržování vnitních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb (1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s dokumenty Poskytovatele - Domácí ád, Nouzové a havarijní situace, Smrnice: Pijímání a vyizování stížností, Úhrady pobytových služeb, Vrácení úhrady za pobyt, Sazebníkem inností, platnými ke dni podpisu Smlouvy. Uživatel dále prohlašuje, že vnitní pedpisy mu byly pedloženy k nahlédnutí, že si tato pravidla peetl a že jim pln porozuml. Uživatel se podpisem této Smlouvy zavazuje vnitní pedpisy Poskytovatele dodržovat. (2) Poskytovatel se zavazuje, že pi zmn vnitních pedpis i pi vydání nového pedpisu bude o tomto Uživatele bez zbyteného odkladu informovat na informaních schzkách, informaních tabulích, informaními letáky, pohovorem. 8

9 lánek 12 Ukonení Smlouvy, výpovdní dvody a výpovdní lhty (1) Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukonení této Smlouvy. Ukonení musí mít písemnou formu Dohoda o ukonení Smlouvy o poskytnutí sociální služby. (2) Uživatel je oprávnn Smlouvu vypovdt kdykoli bez udání dvodu. Výpovdní lhta koní uplynutím posledního dne kalendáního msíce následujícího po msíci, v nmž byla Poskytovateli výpov doruena. (3) Poskytovatel smí Smlouvu vypovdt pouze z tchto dvod: a) Uživatel hrub porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: nezaplacení úhrady za péi Poskytovateli do konce msíce, za který náleží nezaplacení stanovené úhrady za poskytnuté služby do jednoho msíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platb vyzván Uživatel zatají Poskytovateli zmnu výše svého píspvku na péi Uživatel zamlí své píjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdlí zmnu výše svých píjm - pouze v pípad, kdy Uživatel nárokuje snížení úhrady dle 73 odst.2 Zákona b) Uživatel i po optovném napomenutí hrub poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího ádu Poskytovatele. c) Uživatel zvláš hrubým zpsobem narušuje soužití s ostatními uživateli. Za zvláš hrubý zpsob narušování soužití je považováno zejména napadení jiného Uživatele nebo pracovníka Poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které mže dvodn vzbudit obavy u jiného Uživatele nebo pracovníka Poskytovatele. d) pi zrušení registrace poskytovateli e) Uživatel neuzave dodatek této Smlouvy, která stanoví zmnu výše úhrady za základní innosti pi poskytování sociální služby v rozsahu stanoveném právním pedpisem, v souvislosti se zmnou podmínek poskytování sociální služby f) odstoupení od Smlouvy z dvodu nepravdiv uvedených údaj v žádosti g) z dvodu takové prokazatelné zmny zdravotního stavu (dle posudku lékae), že Poskytovatel nedokáže zajistit Uživateli nutnou a potebnou péi 9

10 h) bude-li uživatel pobývat pevážnou ást roku mimo pobytové zaízení bez udání závažných dvod (tj. více jak 6 msíc kalendáního roku). (4) V pípad vypovzení Smlouvy Poskytovatelem koní výpovdní lhta uplynutím posledního dne kalendáního msíce, který následuje po msíci, v nmž byla výpov Uživateli doruena. (5) Po uplynutí výpovdní lhty musí Uživatel uvést pokoj, jenž mu byl Poskytovatelem uren k obývání, do stavu, v jakém mu byl Poskytovatelem poskytnut. Uživatel odpovídá za veškeré škody, které za dobu, kdy pokoj obýval, v tomto pokoji vznikly, s výjimkou poškození i opotebování zpsobeného bžným užíváním. (6) Uživatel nejpozdji poslední den výpovdní lhty opustí zaízení Poskytovatele a odnese si své osobní vci. lánek 13 Doba platnosti Smlouvy (1) Tato Smlouva se sjednává na dobu neuritou. Smlouva nabývá úinnosti okamžikem podpisu obma smluvními stranami. (2) Uživatel nemže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. lánek 14 Závrená ustanovení (1) Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, použije se na vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem zákon. 89/2012 Sb. obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. (2) V souladu s píslušnými ustanoveními zákona. 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, dává Uživatel Poskytovateli souhlas ke shromažování, zpracování, uchovávání jím poskytnutých dat, které jsou nezbytné pro poskytování sociální služby Uživateli. Budou zlikvidovány neprodlen poté, kdy pominou dvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci. Rozsah osobních a citlivých údaj Uživatele a pravidla s jejich nakládáním, se kterými byl seznámen, stanoví vnitní pedpis Poskytovatele Standard

11 (3) Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou v souvislosti s poskytováním sociální služby o Uživateli vede Poskytovatel. (4) Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. (5) Obsah této Smlouvy lze mnit jen písemnými vzestupn íslovanými dodatky podepsanými stranami této Smlouvy. (6) S dokumenty upravující vnitní pravidla pobytového zaízení (Domácí ád, Smrnice: Pijímání a vyizování stížností a jiných podnt, Úhrady pobytových služeb, Vrácení úhrady za pobyt, Sazebníkem inností), je Uživatel seznámen pi nástupu a jsou mu kdykoliv dány k dispozici, k pipomenutí, zapjení, darována a s jakýmikoliv zmnami je neprodlen seznámen viz l. 11, odst. 2. Vnitní pedpisy jsou uloženy.. (7) Pokud Uživatel nebude respektovat a dodržovat závazky vyplývající z této Smlouvy a vnitních pedpis Poskytovatele, mže Poskytovatel postupn použít opatení vyplývající z Domácího ádu. (8) Strany Smlouvy prohlašují, že si text smlouvy dkladn peetly a s obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato Smlouva byla uzavena podle jejich skutené, svobodné a vážné vle, nikoli v tísni za nápadn nevýhodných podmínek a na dkaz toho pipojují své podpisy. V.. dne Uživatel Za Poskytovatele... 11

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín IČ: 49562827 DIĆ: CZ49562827 Bankovní spojení: 36739851/0100 Č. j.: DS KA Zastupující:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Sociální služby Vsetín, p. o. Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín IČ: 49562827 Bankovní spojení: 36739-851/0100 Č.j.: Jednající: Mgr. Jaromír Navrátil, ředitel Organizační

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

Dodatek č... ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby č. j..ze dne

Dodatek č... ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby č. j..ze dne Dodatek č... ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby č. j..ze dne Smluvní strany: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín IČ: 49562827, DIČ: CZ49562827 Účet Poskytovatele:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby:

Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby: &íslo smlouvy: 1/2012/611 (poadové íslo, aktuální rok, íslo protokolu - var. symbol) Smlouva o poskytnutí sociální sluby Poskytovaná sluba: Odlehovací sluby Identifikátor sluby: 5190252 Níe uvedeného dne,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j...

Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Smlouva o poskytnutí sociální služby Č.j... Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159, 767 01 Zastoupeny: Mgr. Ivo Vojtkem, ředitelem IČ 711 93430 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel

Smlouva o poskytnutí sociální služby. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. v textu této smlouvy dále jen poskytovatel Smlouva o poskytnutí sociální služby 1) pan/paní: nar.: rodné číslo: bytem: zastoupena: sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i a 2) Domov se zvláštním režimem se sídlem: Čelakovského

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací pobytové služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací pobytové služby Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací pobytové služby Č.j.. Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, Kroměříž, Riegrovo nám. 159,767 24 Kroměříž, zastoupené Mgr. Ivo Vojtkem,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/, nar., bytem v textu této smlouvy dále jen Uživatel a 2) Městský ústav sociálních

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: / DS KA ze dne

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: / DS KA ze dne ze dne Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V souladu s ust. 91 zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) uzavírají následující smluvní strany: 1. Domov důchodců Dobrá Voda, se sídlem Pod Lesem

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Domov pro osoby se zdravotním postižením Rudné u Nejdku Rudné č. 8, Vysoká Pec 362 21 Zřizovatel: Hlavní město Praha Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty osobní číslo klienta/pořadové číslo

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v ÚVN Domov pro seniory Čj: 1) Pan/í/: datum narození: bydliště: (dále jen uživatel ) a 2) Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha se sídlem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Domov Kytín poskytovatel sociálních služeb SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN č.xx/1733/2017/soc Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Poskytovatel: Domov Kytín,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Paní narozena dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní):

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu

Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Astras, o. p. s. Azylový dům pro muže, Purkyňova 702/3, 767 01 Kroměříž Smlouva o poskytnutí sociální služby azylového domu Poskytovatel sociální služby: Astras, o.p.s. Purkyňova 702/3 767 01 Kroměříž

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č... uzavřená smluvními stranami: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... Poskytovatelem sociální služby: uzavřená smluvními stranami: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Adresa: Sídlo: Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytování služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Všestudy 23, 277 46 Veltrusy IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba uživatel Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče č /2016 pobytová odlehčovací služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní).., nar..,

Více

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

S m l o u v a o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace, IČO 43379168 Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566621533, www.socsluzbyzdar.cz VZOR S m l o u v a o poskytování služby sociální

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva)

Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) Smlouva o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva) adresa: Podhůrecká 815/III, 339 01 Klatovy (dále jen Domov) Domov pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (1) Uživatel služby:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.... uzavřená smluvními stranami: Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DENNÍM STACIONÁŘI RATOLEST Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1)Uživatel Jméno : Bydliště Zastoupená: (v textu této smlouvy dále jen Uživatel

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY I. Smluvní strany Hospic na Svatém Kopečku sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc Svatý Kopeček IČ: 73634671 IČ služby: 9004092 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák.

smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky podle 49 cit. zák. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců Jablonecké Paseky Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Domov důchodců Jablonecké

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Domov důchodců sv. Zdislavy Zřizovatel: Obec Červená Voda Ředitel: Josef Kuběnka Adresa: 56161 Červená Voda IČO: 69172633 Telefon: 465 626 203, 626 412 Bank. spojení: ČS Králíky Fax: 465 626 404 č.ú.1324476309/0800

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory xxxx 1) Uživatel sociálních služeb, pan (paní)....,

Více

Pan (paní): Trvale bytem: Datum narození: Zastoupený: zástupcem panem (paní).

Pan (paní): Trvale bytem: Datum narození: Zastoupený: zástupcem panem (paní). SMLOUVA O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ Číslo smlouvy Tato smlouva je uzavřena podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen

Více

A L B E R T I N U M, odborný léčebný ústav v Žamberku Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK. Smlouva o poskytování sociální služby SMLOUVA

A L B E R T I N U M, odborný léčebný ústav v Žamberku Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK. Smlouva o poskytování sociální služby SMLOUVA SMLOUVA o poskytování sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Smlouva o poskytování sociální služby CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Pan / paní. datum narození.. bydliště v textu této smlouvy dále jen,,osoba zastoupený / á Pan / paní datum narození. bydliště a Centrum 83, poskytovatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba

Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Smlouva o poskytování sociální služby č: 000000 Pečovatelská služba Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Příjmení a jméno: trvalé bydliště: datum narození: zastoupený/ná jméno a příjmení:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Novoměstské sociální služby Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě Smlouva č.: %SPIS Smlouva o poskytování odlehčovací služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku: 1) Pan (paní): Datum narození: Bydliště:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Chráněné bydlení Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na straně jedné Pan/í: nar.: bydliště:

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení

Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Smlouva o poskytování služby Chráněné bydlení Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i v souladu s ustanovením 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů na

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY VZOR SMLOUVY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: 1) Pan(í)., nar..., trvale bytem.., rodné číslo.., v textu dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov

Smlouva o poskytnutí sociální služby - chráněné bydlení Šluknov Domov bez hranic Rumburk U Stadionu 1425/3, Rumburk, 408 01 příspěvková organizace Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz michala.cervenkova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ

UVEDENÁ DATA VE SMLOUVĚ JSOU POUZE VZOROVÁ Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem)

Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Smlouva č. X/20XX o poskytnutí sociální služby v Domově u fontány (Domov pro seniory/domov se zvláštním režimem) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) pan / paní nar: trvalé bydliště : v

Více