PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ

2 2

3 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) VIETNAM JAKO PARTNER ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE R...7 4) BILATERÁLNÍ SMLOUVY MEZI R (SSR) A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU...9 5) HOSPODÁSKÁ, POLITICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE VE VIETNAMU ) ROZVOJOVÉ PRIORITY VIETNAMSKÉ VLÁDY ) ROZVOJOVÉ INTERVENCE OSTATNÍCH DONOR ) PRIORITY ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI R A VIETNAMEM NA LÉTA SEKTOROVÉ ZAMENÍ PROGRAMU...14 GEOGRAFICKÉ ZAMENÍ PROGRAMU...14 INDIKATIVNÍ PEHLED OBLASTÍ PRO ROZVOJOVÉ INTERVENCE V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI R A VIETNAMEM NA LÉTA PREZOVÁ TÉMATA ) INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC, ÍZENÍ A IMPLEMENTACE PROGRAMU ) EVALUACE A MONITORING PROGRAMU

4 1) Shrnutí Zásady zahraniní rozvojové spolupráce, schválené usnesením vlády R ze dne 31. bezna , stanovily za nosnou souást ZRS R programy spolupráce s prioritními zemmi s cílem pispt k uplatování princip partnerství, efektivnosti a transparentnosti. Vláda R definovala Vietnamskou socialistickou republiku (VSR) jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci, a to pedevším z následujících d vod : potebnost rozvojové spolupráce, mimoádn silná tradice rozvojové spolupráce, potenciál pro sekundární pínosy rozvojové spolupráce (rozvoj vzájemn výhodných hospodáských vztah ). Vietnam stále patí mezi málo rozvinuté zem a v roce 2004 se umístil na 112. míst ze 177 zemí seazených podle indexu lidského rozvoje 1. Ekonomická a sociální situace je poznamenána pedevším dlouholetým p sobením státn ízené ekonomiky a jednostrannou vazbou Vietnamu na bývalý Východní blok (do r. 1990). Politická situace ve Vietnamu je charakterizována vedoucí úlohou Komunistické strany Vietnamu, p sobením masových lenských organizací a absencí standardních demokratických politických stran a hnutí. V posledních letech ale dochází k jisté liberalizaci a v ekonomické a spoleenské oblasti je uskuteována ada reforem, jejichž d sledkem je postupné snižování úrovn chudoby a pomrn vysoký r st HDP (zhruba o 6 7 % ron). eská republika se v rámci své rozvojové spolupráce s Vietnamem zamí na sektory ochrany životního prostedí, zemdlství, oblast práce a sociálních vcí a dále podporu podnikání a modernizaci pr myslové infrastruktury. Významným tématem bude pomoc pi ešení následk p sobení pr myslových jed (dioxin ). Indikativní pehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru životního prostedí: spolupráce v oblasti ešení starých ekologických zátží kontaminace životního prostedí (pedevším problém dioxin ), spolupráce v oblasti ochrany vod, spolupráce v oblasti nakládání s odpady. Indikativní pehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru práce a sociálních vcí : rehabilitace osob a sociální stabilizace rodin a komunit postižených dioxiny, podpora rovného postavení žen a muž ve spolenosti, zlepšení postavení etnických menšin, podpora rozvoje trhu práce a odborného vzdlávání vetn posilování kapacit vietnamských státních institucí. Indikativní pehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru zemdlství: pomoc pi zavádní kvalitnjší a efektivnjší zemdlské produkce, problematika zdravotní nezávadnosti a kvality potravin, oblast lesnictví. 1 4

5 Indikativní pehled oblastí pro rozvojové intervence v sektoru ekonomické spolupráce: spolupráce v oblasti dodávek zdravotnické techniky, podpora sektoru obuvnického a kožedlného pr myslu, podpora odborného a uovského školství, spolupráce pi zavádní alternativních zdroj energie. Pr ezová témata pro rozvojové intervence: posilování vzájemných kulturních, ekonomických a spoleenských vazeb mezi eskou republikou a Vietnamem, vetn podpory spolupráce vzdlávacích a výzkumných institucí, podpora rozvoje lidských zdroj v chudobou nejvíce postižených oblastech, podpora komunitního rozvoje (pedevším ve venkovských oblastech), posilování kapacit veejné správy, uplatování princip udržitelného rozvoje. 5

6 2) Cíle a principy zahraniní rozvojové spolupráce eské republiky eská republika (R) jako len Evropské unie (EU) a mezinárodního spoleenství demokraticky a ekonomicky vysplých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem a pijímá sv j díl odpovdnosti pi ešení globálních problém. Jedním z výraz tohoto postoje je zahraniní rozvojová spolupráce (ZRS), která je integrální souástí eské zahraniní politiky. R v souladu s principy EU a ochranou zájm R provádí a poskytuje vlastní ZRS, a to jak na dvoustranném, tak na mnohostranném základ. Zásady zahraniní rozvojové spolupráce po vstupu R do EU, schválené usnesením vlády R ze dne 31. bezna , definují zahraniní rozvojovou spolupráci v širším smyslu jako ucelenou vládní politiku v i partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím, v užším smyslu ZRS pedstavuje pomoc eského státu vyjádenou transferem financí, materiálu, expertní i technické pomoci za úelem dlouhodobého udržitelného rozvoje partnerských zemí. Mezi hlavní cíle eské ZRS patí snížení chudoby, ekonomickopr myslový rozvoj, postupná integrace partnerských zemí do svtové ekonomiky, rozvoj zemdlství, rozvoj a upevnní demokracie, lidských práv a ádné správy vcí veejných, zavedení právních princip, ízení migrace, udržitelný rozvoj s d razem na jeho environmentální složku a postkonfliktní obnova. Koncepce zahraniní rozvojové pomoci R na léta , kterou vzala vláda R na vdomí svým usnesením. 91 ze dne 23. ledna 2002, uvedla jako rámcový cíl v oblasti zahraniní rozvojové pomoci pispt v souladu s úsilím mezinárodního spoleenství k omezení chudoby v mén vysplých ástech svta cestou ekonomicko-sociálního udržitelného rozvoje. R se ztotožuje s vícerozmrným pístupem k omezování chudoby, kterou nelze chápat pouze v ekonomických termínech nízkého píjmu na obyvatele, ale i v dalších sociálních a environmentálních vazbách. R pln podporuje Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs Millenium Development Goals), které vyplynuly z mezinárodních konferencí OSN v 90. letech a byly potvrzeny Miléniovým summitem OSN v roce Ústedním cílem je snížení potu lidí žijících v absolutní chudob o polovinu do roku Zahraniní rozvojová spolupráce R vychází z princip partnerství (ZRS musí být vedena poptávkou po pomoci ze strany píjemce, nikoliv nabídkou poskytovatele), efektivnosti a transparentnosti. ZRS odráží zájmy a poteby R a napomáhá intenzifikaci politických a hospodáských vztah mezi partnerskými zemmi a R. Poskytování ZRS je v souladu s bezpenostními zájmy R. Zásady zahraniní rozvojové spolupráce, schválené usnesením vlády R ze dne 31. bezna , stanovily za nosnou souást ZRS R programy spolupráce s prioritními zemmi s cílem pispt k uplatování princip partnerství, efektivnosti a transparentnosti. Formulace program posílí pedvídatelnost rozvojové spolupráce a usnadní plánování aktivit všem aktér m rozvojové spolupráce. V souladu s cíli uvedenými v Zásadách zahraniní rozvojové spolupráce a zahraninpolitickými zájmy R schválila vláda zámr dlouhodob smovat eskou ZRS do následujících prioritních zemí: Angolské republiky, Zambijské republiky, Vietnamské socialistické republiky, Mongolska, Jemenské republiky, Moldavské republiky, Bosny a Hercegoviny, Srbska a erné Hory. 6

7 3) Vietnam jako partner rozvojové spolupráce R Vláda R definovala svým usnesením. 302 ze dne 31. bezna 2004 Vietnamskou socialistickou republiku jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci, a to pedevším z následujících d vod : potebnost rozvojové spolupráce, mimoádn silná tradice rozvojové spolupráce, potenciál pro sekundární pínosy rozvojové spolupráce (rozvoj vzájemných hospodáských vztah ). Vysoká míra potebnosti rozvojové spolupráce vychází z neutšené ekonomické a sociální situace Vietnamu. V roce 2004 se Vietnam umístil na 112. míst ze 177 zemí seazených podle indexu lidského rozvoje. Pr mrný hrubý národní d chod per capita ve výši 480 USD (podle Svtové banky, 2003) adí Vietnam mezi zem s velmi nízkým píjmem na osobu. Posledních 15 let probíhají ve Vietnamu významné reformy, jejichž výsledkem je nap. snížení úrovn chudoby o polovinu od zaátku 90. let, ale zem se stále potýká se závažnými problémy a chudobou, pedevším ve venkovských oblastech. eskoslovensko-vietnamské politické, hospodáské a kulturní vztahy byly intenzivn rozvíjeny od zahájení vietnamského protikoloniálního zápasu, respektive od vyhlášení nezávislosti. Rozvojová spolupráce byla od této doby integrální souástí vzájemných vztah. Vietnam (respektive Severní Vietnam) patil jako jedna z tzv. mimoevropských socialistických zemí mezi prioritní zem pro poskytování zahraniní pomoci. Vedle realizace celé ady projekt spolupráce patilo mezi nejefektivnjší nástroje pomoci poskytování stipendií ke studiu na eských vysokých školách a organizace stáží v eských podnicích. Ve Vietnamu v souasné dob žije nkolik tisíc absolvent eských škol a uiliš. Ale i v R žije a pracuje velmi poetná vietnamská menšina, což rovnž významn prohlubuje vazby mezi obma zemmi. eská republika obnovila rozvojovou spolupráci s Vietnamem po roce 1996 a v tomto období se soustedila pedevším na projekty posilování konkurenceschopnosti vietnamských podnik a modernizaci infrastruktury. eská republika poskytla Vietnamu za období oficiální rozvojovou pomoc (Official Development Assistance ODA) ve výši zhruba 3,5 mil. USD. 7

8 Tab. 1: Pehled aktuáln probíhajících projekt ZRS R ve Vietnamu Projekt Vybudování stediska ortopedie a rehabilitace pro zdravotn postiženou mládež v provincii Bac Thai Zavedení technologie ekologického zpracování bioodpad na organominerální hnojiva Vyhledání a pr zkum zdroj pitné vody na vybraných lokalitách provincie Nghe An - Vietnam Revitalizace odlesnných území místními druhy jako nástroj rozvoje venkova v oblasti centrální vrchoviny Vietnamu Výmnná odborná stáž pracovník státní správy Doba realizace Gestorský resort Ministerstvo pr myslu a obchodu R Ministerstvo pr myslu a obchodu R Ministerstvo životního prostedí R Ministerstvo zemdlství R Ministerstvo práce a sociálních vcí R Celková ástka 45 mil. K 21 mil. K 9,934 mil. K 6,224 mil. K 2,312 mil. K 8

9 4) Bilaterální smlouvy mezi R (SSR) a Vietnamskou socialistickou republikou Tab. 2: Bilaterální smlouvy mezi R (SSR) a VSR Název smlouvy Dohoda mezi vládou SSR a vládou VSR o spolupráci ve zdravotnictví Datum podepsání smlouvy Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou SSR a vládou VSR Konzulární úmluva mezi vládou SSR a vládou VSR Smlouva o právní pomoci ve vcech obanských a trestních Dohoda mezi vládou SSR a vládou VSR o zízení a innosti informaních a kulturních stedisek Protokol o spolupráci mezi Federálním ministerstvem zahraniních vcí SFR a Ministerstvem zahraniních vcí VSR Dohoda mezi vládou R a vládou VSR o odborné píprav vietnamských oban ve stedních odborných uilištích v R Dohoda mezi vládou R a vládou VSR o vzájemném zamstnávání eských a vietnamských oban Dohoda mezi vládou R a vládou VSR o vypoádání vzájemných pohledávek a závazk Dohoda mezi vládou R a VSR o leteckých službách Smlouva mezi vládou R a vládou VSR o zabránní dvojího zdanní a zabránní daovému úniku v oboru daní z píjmu a z majetku Dohoda mezi vládou R a vládou VSR o podpoe a vzájemné ochran investic Ujednání mezi vládou R a vládou VSR o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pas platnost od

10 5) Hospodáská, politická a sociální situace ve Vietnamu Vietnam stále patí mezi mén rozvinuté zem svta, v roce 2004 se umístil na 112. míst ze 177 zemí seazených podle Indexu lidského rozvoje 2. Základní ekonomické a sociální ukazatele jsou uvedeny v tabulce: Tab. 3: Základní ekonomické a sociální ukazatele Vietnamu poet obyvatel 77,5 mil. 80,4 mil. 81,3 mil. pr mrná délka života kojenecká úmrtnost úmrtnost dtí do 5 let hrubý národní d chod hrubý národní d chod per capita hrubý domácí produkt N/A 69,7 70 N/A 20/ /1000 N/A 26/ / ,1 mld. USD 34,8 mld. USD 38,8 mld. USD 360 USD 430 USD 480 USD 28,7 mld. USD 35,1 mld. USD 39,2 mld. USD r st HDP (%) 4,8 7,0 7,2 zahraniní dluh N/A 11,4 mld. USD N/A dluhová služba (% vývozu) pímé zahraniní investice N/A 5,5 5,1 N/A 1,2 mld. USD 1,4 mld. USD Po rozpadu Východního bloku poátkem 90. let 20. stol. stál Vietnam ped nutností peorientovat na nové partnery a nové trhy. Díky dalekosáhlým reformám (tzv. reforma Doi Moi) Vietnam dosáhl od zaátku 90. let ady pozoruhodných úspch v ekonomické transformaci a boji s chudobou. Úrove chudoby (podle mezinárodních standard ) se podailo bhem 10 let snížit bezmála na polovinu, piemž hrubý domácí produkt ve stejném období rostl pr mrn o 6 7 % ron 4. Vietnam se bhem 10 let stal svtov významným exportérem kávy, pepe, gumy a dalších plodin a surovin (uhlí, ropa). Velký význam pro vietnamskou ekonomiku bude mít v píštích letech turistický ruch, který se rozvíjí rychlým 2 3 Podle

11 tempem. Pozitivní d sledky ekonomického r stu jsou ale rozloženy nerovnomrn a pedevším venkovské oblasti se dosud potýkají s chudobou a nedostaten rozvinutou infrastrukturou, vetn základní zdravotní a sociální pée. Podíl venkovského obyvatelstva iní pibližn 75 %, pr mysl zamstnává okolo 20 % obyvatelstva v produktivním vku a zemdlství asi 50 %. Díky ástené ekonomické liberalizaci v 90. letech roste podíl sektoru služeb (pedevším v oblasti cestovního ruchu). Vietnamu se rovnž v pr bhu 90. let dailo úspšn ešit zadlužení. Navíc míra gramotnosti dosplého obyvatelstva je neobyejn vysoká a dosahuje bezmála 94 %, což pedstavuje pro hospodáství zem rovnž nezanedbatelnou výhodu. Hlavním cílem Vietnamu v souasné dob je vstup do Svtové obchodní organizace (WTO) a plné zapojení zem do svtové ekonomiky. Zmny se dotknou i vietnamského finanního systému, který je dosud striktn regulován státními zásahy. Na druhou stranu práv minimální provázanost vietnamské ekonomiky a finanního sektoru se svtem pomohla uchránit tuto zemi ped vážnjšími následky asijské finanní krize koncem 90. let minulého století. Ped Vietnamem však ješt stojí celá ada dalších nutných krok jde nap. o privatizaci státního majetku, což pedstavuje nkolik tisíc podnik s miliony zamstnanc, a dále reforma státní administrativy a bankovního sektoru. Velký problém také pedstavuje vysoká míra korupce, i když na nejvyšší úrovni je zetelná snaha tuto situaci ešit. Sociální a politická situace ve Vietnamu je však i nadále poznamenána petrvávající chudobou a malou schopností státu vytvoit dostaten efektivní sociální sí. Mezi hlavní úkoly v oblasti rozvoje patí zásobování pitnou vodou, nebo pístup k nezávadné vod má dnes jen 56 % populace. Další palivé problémy pedstavují kontaminace ástí zem nebezpenými látkami, pedevším dioxiny, které byly používány bhem války v 60. a 70. letech 20. století, dále zvyšující se míra pr myslového zneištní a nevhodné nakládání s odpady, otázka udržení biodiverzity a v neposlední ad rovnž zvtšující se sociální rozdíly mezi msty a venkovem a nedostatená úrove a dostupnost zdravotní pée. Mezi nejchudší skupiny obyvatelstva patí ve venkovských oblastech žijící etnické menšiny, kterých je 53 a pedstavují 12 % populace (zhruba 8 milion ). Vietnam z stává i nadále socialistickou zemí, která uplatuje systém vlády jedné strany a nepipouští politickou opozici. Pojmy jako demokratizace a ádná správa vcí veejných (Good governance) se sice v rozvojových strategiích objevují, ale v souasné dob zejm nepedstavují pro Vietnam absolutní prioritu. Na druhou stranu se vietnamská komunistická strana v posledních letech snaží o dílí decentralizaci rozhodovacích proces, i když se tak dje pod pelivým dohledem státních a stranických orgán a masových lenských organizací (Svazu mládeže, Svazu žen a dalších). Objevují se také první nestraníci na vyšších odborných postech státní správy a národního hospodáství. Komunistická strana si ale v každém pípad hodlá podržet vedoucí postavení ve spolenosti a ani oblast ekonomiky nehodlá zcela penechat volnému trhu. V oficiálních dokumentech se stále astji objevuje termín tržní ekonomika se socialistickou orientací (pípadn sociáln-tržní ekonomika ), o úinnosti tržních nástroj ale již nikdo vážnji nepochybuje a v rozvoji podnikání a zapojení Vietnamu do mezinárodního obchodu se spatuje hlavní nástroj rozvoje zem. V zemi neexistují nezávislá média, ale oban m byl alespo ásten zpístupnn internet a píjem zahraniního TV vysílání. 11

12 6) Rozvojové priority vietnamské vlády Vietnam se na mezinárodní scén zaíná více prezentovat od druhé poloviny osmdesátých let, kdy byla zahájena reforma Doi Moi. Tato reforma, spolu s obnovením vztah se Západem a navázáním diplomatických styk s USA, pivádí do zem celou adu mezinárodních institucí a donor. Vietnam pomrn rychle vypracoval tzv. Komplexní rámec rozvoje (Comprehensive Development Frame CDF), na jehož základ zahájil spolupráci se Svtovou bankou a Mezinárodním mnovým fondem. Zatím poslední verze rozvojové strategie Vietnamu, tzv. Komplexní strategie omezování chudoby a ekonomického r stu (Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy CPRGS) 5, byla schválena v roce 2002 a pedstavuje výsledek dlouhého vyjednávání mezi vietnamskou vládou a mezinárodní donorskou komunitou. Rozvojová strategie Vietnamu se hlásí k Rozvojovým cíl m tisíciletí (MDGs Millenium Development Goals), ale má svou vlastní specifickou podobu, která se soustedí na ti hlavní témata (strukturální reforma, rozvoj venkova a rozvoj lidských zdroj ) a následující prioritní oblasti: udržitelný ekonomický a sociální rozvoj se zvláštním d razem na rozvoj venkova a zlepšení postavení etnických menšin, vytvoení zdravého ekonomického prostedí pro soukromé podnikání (zvláštní d raz se klade na malé a stední podniky), reforma státní administrativy a veejných financí, dopravní infrastruktura, lidský rozvoj, podpora vdy a techniky, zlepšení pístupu lidí ke vzdlání, zdravotní a sociální péi, zdravotní nezávadnost potravin a zabezpeení pístupu k pitné vod, ochrana životního prostedí, boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším penosným chorobám. V rámci tchto hlavních rozvojových cíl existují konkrétní priority, které hodlá vietnamská vláda za pomoci mezinárodní donorské komunity ešit. 1. Zlepšení efektivity a odbornosti státní správy, posilování ekonomického managementu, vytvoení zdravého ekonomického prostedí: pokraování privatizace státních podnik, vytvoení a zavedení vhodné legislativy pro oblast národního hospodáství, posilování kapacit státní správy a ekonomického managementu, boj proti korupci. 2. Zlepšení sociálních a zdravotnických služeb a infrastruktury (pedevším) na místní úrovni: dostupnost a kvalita pitné vody, dostupnost zdravotních služeb, dopravní infrastruktura, školství, sociální pée, pée o osoby a dti se zdravotním postižením, zdravotní nezávadnost potravin, boj proti penosným chorobám

13 3. Ochrana životního prostedí a biodiverzity: ešení následk pr myslového zneištní a starých ekologických zátží, zavádní ekologických pístup v pr myslu a zemdlství, ochrana biologické rozmanitosti, budování národních park, zalesování, ekoturistika. 4. Lidský rozvoj, podpora vdy a techniky: zvyšování dostupnosti všech úrovní školství, zavádní moderních technologií do výuky, vdy i praxe, ochrana kulturního ddictví, pée o všestranný rozvoj etnických menšin pi zachování jejich kulturní odlišnosti. 13

14 7) Rozvojové intervence ostatních donor V roce 2003 byl Vietnam píjemcem pibližn 1,75 miliard USD ODA, 6 což pedstavovalo pibližn 4,5 % hrubého národního d chodu. Rozvojová pomoc byla ve sledovaném období smována pedevším do sektoru sociálních služeb, podpory oživení pr myslu a podnikání, zdravotnictví a vzdlávání. ada dárc vykazuje jako ODA grantový element tzv. mkkých úvr (soft loans), které jsou zameny pedevším na podporu ekonomického r stu. Donorská komunita ve Vietnamu je poetná a zahrnuje 25 bilaterálních a 15 multilaterálních dárc a více než 500 nevládních organizací. Koordinace poskytování rozvojové pomoci se dje prostednictvím vietnamského ministerstva plánování a investic, které má v systému ODA klíovou úlohu krom koordinace ODA také pipravuje koncepní materiály a spoluvytváí dlouhodobé strategie. Ministerstvo plánování pravideln zve reprezentanty donorské komunity (vtšinou na úrovni velvyslanc ) na jednání Poradní skupiny (Consultative Group CG), která je hlavním koordinaním orgánem mezinárodní donorské komunity pro poskytování ODA Vietnamu. Krom CG se donoi setkávají také na pravidelných zasedáních Vietnamské obchodní rady (Vietnam Business Forum VBF). Zvláštní mechanismus je vytvoen pro spolupráci se zahraniními nevládními organizacemi, jejichž evidenci a koordinaci provádí vietnamské ministerstvo zahraniních vcí prostednictvím své specializované agentury PACCOM (People's Aid Coordinating Committee). Tab. 4: Rozvojové aktivity ostatních donor v roce 2003 Poskytovatel pomoci objem pomoci (v mil. USD) % (zaokrouhleno) Japonsko Mezinárodní rozvojová agentura (IDA Svtová banka) Asijský rozvojový fond (AsDF) Francie 96 5,5 Dánsko 59 3,5 Nmecko 52 3,5 Austrálie 38 2 Nizozemsko 35 2 Velká Británie 31 2 USA 27 1,5 Ostatní bilaterální dárci Ostatní multilaterální dárci (agencie OSN) Celkem bilaterální Celkem multilaterální CELKEM Zdroj: statistiky OECD

15 8) Priority rozvojové spolupráce mezi R a Vietnamem na léta Sektorové zamení programu S ohledem na rozsah rozvojových poteb Vietnamu a limity finanních i lidských zdroj se R ve spolupráci s Vietnamem zamí na tyi vybrané sektory. Vzhledem k tomu, že ochrana životního prostedí a udržitelné využívání pírodních zdroj patí mezi klíové priority vietnamské vlády a R disponuje v této oblasti vlastní kvalitní expertizou, zamí se v daném období spolupráce na sektor životního prostedí. Omezování chudoby pomocí tvorby nových pracovních píležitostí, sociální ochrana obyvatelstva (zejména nejvíce ohrožených skupin) a boj proti sociálnímu vylouení patí k oblastem, které pedstavují významnou prioritu pro Vietnam a R zde navíc disponuje cennými komparativními výhodami a zkušenostmi z období transformace. Proto bude oblast práce a sociálních vcí rovnž patit mezi prioritní oblasti spolupráce. Rozvoj venkova a zemdlství patí mezi významné priority vietnamské vlády, piemž zemdlství stále z stává hlavním zdrojem píjm pevážné ásti místního obyvatelstva. R se zamí na spolupráci v tomto sektoru pi využití svých zkušeností a bude možné zde navázat na dosud realizovanou spolupráci. Ekonomicko-pr myslový rozvoj je pro vietnamskou vládu prioritní vzhledem k zájmu urychlit hospodáský r st a omezovat chudobu obyvatelstva. R disponuje v této oblasti komparativní výhodou vyplývající ze zkušeností s pechodem na tržní hospodáství. R se zamí na spolupráci v sektoru ekonomicko-pr myslového rozvoje. Rovnž zde bude možné úinn navázat na dosud realizovanou spolupráci. Geografické zamení programu Vzhledem k omezeným finanním a lidským zdroj m, stejn tak jako i požadavku efektivity a viditelnosti, se R v budoucnu zamí pedevším na oblast stedovietnamské provincie Thua Thien Hue, která patí z hlediska rozvojové spolupráce mezi nejpotebnjší. Indikativní pehled oblastí pro rozvojové intervence v rámci programu rozvojové spolupráce mezi R a Vietnamem na léta Sektor životního prostedí 1.1 Spolupráce v oblasti ešení starých ekologických zátží kontaminace životního prostedí Jedním z nejzávažnjších problém, s nimiž se Vietnam v oblasti životního prostedí potýká, je vysoká kontaminace ásti zem nebezpenými látkami. Jedná se o 5 10 % plochy, která je zamoena toxickými jedy, pedevším dioxiny, které byly používány bhem války v 60. a 70. letech minulého století. V letech bylo nad územím Vietnamu rozprášeno asi 75 mil. litr toxických herbicid (60 % tvoil defoliant Agent Orange) a celkem bylo do životního prostedí uvolnno 366 kg dioxin. Dioxin pedevším jeho nejtoxitjší forma TCDD (tetrachlorodibenzo-p-dioxin) patí mezi nejstabilnjší známé polutanty, které se navíc vyznaují kumulativním efektem v potravinovém etzci. Vietnamská vláda uvádí, že pibližn Vietnamc se stalo pímými obmi vážných onemocnní zp sobených toxickými jedy a desítky tisíc dtí pišly následn na svt s r znými druhy zdravotních postižení. 15

16 Vzhledem ke skutenosti, že se s následky dioxinu v podob rakovinných onemocnní, i nap. vrozených deformací, potýká již tetí generace, je tento problém i ticet let po skonení války velmi aktuální. To dokazuje i skutenost, že odstranní dioxin a revitalizace zasažených složek životního prostedí jsou jednmi z nejvyšších priorit vietnamské vlády a že pro likvidaci následk kontaminace zídila vláda specializovaný orgán tzv. Komisi 33. eská republika disponuje v této oblasti kvalitním technickým a odborným zázemím a zkušenostmi s odstraováním pr myslového zneištní a i proto je životní prostedí jednou z oblastí, kde se pedpokládá intenzivní zapojení ZRS R. Pomoc pi ešení následk p sobení dioxin a následná obnova pírody je jednou z nejvtších priorit regionální správy provincie Thua Thien Hue, do níž spadají z hlediska dioxin nejpostiženjší okresy nacházející se u hranic s Laosem (A Luoi a Nam Dong). eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na: pr zkum a monitoring kontaminovaných oblastí, zpracování analýzy ekologických a zdravotních rizik, ekologické poradenství, zavedení preventivních opatení s cílem minimalizovat negativní dopady dioxinové kontaminace na obyvatelstvo, zízení stediska pro monitoring následk dioxinové kontaminace, sanace a rekultivace kontaminovaných oblastí, ve spolupráci s MZe zavádní pstování vhodných zemdlských plodin, ochrana biodiverzity a pírodního bohatství. 1.2 Spolupráce v oblasti ochrany vod Pes obecnou dostupnost vody ve Vietnamu nemá pibližn 40 % populace pístup k pitné a nezávadné vod. Krom jiných aspekt se na této skutenosti podílí i rychlý rozvoj pr myslových zón a fakt, že populaní r st je rychlejší než rozvoj infrastruktury. Rozvojová strategie Vietnamu tzv. Komplexní strategie omezování chudoby a ekonomického r stu (Comprehensive Poverty Reduction and Growth Strategy CPRGS) má za jednu z hlavních priorit v oblasti životního prostedí zabezpeení pístupu k pitné vod mstskému i venkovskému obyvatelstvu. Od roku 2002 je ve Vietnamu realizován pravidelný monitoring kvality vody. Povrchová voda je významn kontaminována (hl. v oblastech dvou velkých ek, Rudé eky a Mekongu) a obsahy BSK (indikátor organického zneištní) jsou pibližn 4 10x nadlimitní (limit 4 mg/l). Vietnam má dlouhodobé problémy se zneištním povrchových a podzemních vod, k emuž se pidává kritický nedostatek istiek odpadních vod. Kanalizace ve tyech nejvtších mstech pedstavuje % potebné sít. Tento stav nejen ztžuje obyvatelstvu život, ale vede logicky i k riziku vzniku epidemií. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na: pr zkum zamený na zdroje pitné vody, zavádní systém istší produkce, ekologicky šetrných pístup vedoucích k minimalizaci produkce odpadních vod, vodohospodáské práce, zaízení pro úpravu odpadních vod, vodárenství a sananí práce. 16

17 1.3 Spolupráce v oblasti nakládání s odpady V posledních patnácti letech prošel Vietnam velmi rychlým ekonomickým rozvojem. Stinnou stránkou této skutenosti je fakt, že krom úspch v oblasti ekonomického rozvoje elí nyní Vietnam také vážným problém m v oblasti životního prostedí. V d sledku dynamického ekonomického r stu dochází k produkci velkého množství odpadních vod, plynných i tuhých odpad. Nebudou-li zavedeny úinné technologie k prevenci zneišování, zp sobí vzniklé odpady škody na životním prostedí a lidském zdraví. Prioritou v oblasti životního prostedí jsou proto investice do technologií zpracování odpad a prevence zneišování. V souasné dob je nakládání s odpady zcela nevyhovující stejn jako jsou nedostatená zaízení na likvidaci, recyklaci i uložení komunálního a nebezpeného odpadu. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na: vytváení koncepcí odpadového hospodáství, projektování zaízení na zpracování a uložení odpad, rekultivace starých skládek, zavádní a podporu technologií na tídní a recyklaci odpad, zavádní systém istší produkce, ekologicky šetrných pístup vedoucích k minimalizaci produkce odpad. 2. Sektor sociální pée 2.1 Rehabilitace osob a sociální stabilizace rodin a komunit postižených dioxiny Pomoc pi ešení následk p sobení dioxin a rozvoji lidských zdroj jsou hlavní prioritou regionální správy provincie Thua Thien Hue. V souasnosti v této oblasti žije nkolik tisíc lidí vážn postižených dioxiny a rodí se již tetí generace tžce postižených dtí. Podpora tchto osob ze strany státu není dostaující, proto bude rozvojová pomoc eské republiky orientována pedevším na tuto skupinu obyvatel. Aktivity v této oblasti budou úzce koordinovány s ústedními i regionálními institucemi státní správy VSR. eská rozvojová spolupráce se v tomto sektoru zamí na: ucelenou rehabilitace osob se zdravotním postižením, sociální zaleování znevýhodnných skupin obyvatel (starých lidí, sirotk, ohrožených dtí, atp.) žijících v oblastech zasažených dioxiny. 2.2 Podpora rovného postavení žen a muž ve spolenosti Ženy ve Vietnamu bývají mnohdy hlavní pracovní silou v rodin, piemž pevážná ást obyvatel Vietnamu žije ve venkovských oblastech (75 %). eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na: pomoc pi prosazování rovných píležitostí žen a muž, pomoc pi plánování rodiny, zajištní lepšího pístupu žen ke vzdlání, vytváení pracovních píležitostí pro ženy, otázku domácího násilí, boj proti prostituci a obchodu se ženami. 17

18 2.3 Zlepšení postavení etnických menšin Ve Vietnamu žije celkem 53 etnických menšin, které pedstavují 12 % populace. Žijí vtšinou ve venkovských oblastech a patí mezi nejchudší skupiny obyvatelstva. V souasnosti se na problematiku tchto menšin zamuje zvýšená pozornost jak vládních, tak nevládních institucí. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na ekonomický a sociální rozvoj tchto komunit prostednictvím program rozvoje lidských zdroj. 2.4 Podpora rozvoje trhu práce a odborného vzdlávání vetn posilování kapacit vietnamských státních institucí Tato problematika patí mezi tradiní oblasti spolupráce mezi R a VSR a je také jednou z hlavních priorit vietnamské vlády. Na základ svých zkušeností m že eská republika poskytnout Vietnamu odbornou pomoc pi vytváení nových pracovních míst a pi školení odborných pracovník. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí pedevším na pomoc pi snižování míry nezamstnanosti u osob se zdravotním postižením a pracovní stáže a školení odborných pracovník vietnamské státní správy. 3. Sektor zemdlství 3.1 Pomoc pi zavádní kvalitnjší a efektivnjší zemdlské produkce Zásadním problémem ve stední oblasti vietnamské vrchoviny (oblast Thua Thien Hue) je bezesporu výrazná kontaminace životního prostedí nebezpenými dioxiny a jejich stálé p sobení na celý potravinový etzec. Postupy k zlepšení této situace jsou krom technologií na diagnostiku a likvidaci jed i navržení optimálních zemdlských postup vedoucí k minimalizaci pr niku dioxin do rostlin, živoich a následn i p sobení na generace lidského organismu. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na: zavádní preventivních opatení v zemdlských postupech s ohledem na kontaminaci p dy a vody nebezpenými látkami, pomoc pi zavádní optimálních zp sob zemdlské produkce v oblasti stedního Vietnamu zasažené p sobením pr myslových jed, spolupráce v oblasti vodního hospodáství, podpora mechanizace zemdlství. 3.2 Problematika zdravotní nezávadnosti a kvality potravin Hlavními problémy, kterým vietnamské zemdlství elí pi snaze o efektivní rozvoj zemdlské produkce, jsou krom nedostateného vybavení zemdlskou technikou i nízká konkurenceschopnost zemdlské produkce pedevším díky nízké kvalit zemdlské prvovýroby, což se odráží v nízkých cenách exportovaných komodit. Zemdlci v podhorských a horských oblastech patí navíc ke skupinám s v bec nejnižšími píjmy. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na: podporu pi zlepšování vdeckého a technologického výzkumu ve smyslu zlepšování kvality zemdlské produkce, zavádní metod sledování a zvyšování kvality zemdlské produkce, 18

19 asistenci pi vytváení postup usnadujících pístup na trh a zvyšujících konkurenceschopnost zemdlské prvovýroby. 3.3 Oblast lesnictví V oblastech stedního Vietnamu došlo bhem váleného konfliktu k výrazným zásah m do lesních ekosystém, které se vzhledem k velkému ekologickému zatížení nedaí úspšn revitalizovat. Z toho d vodu zde vzniká znaný prostor pro aktivity spojené s inventarizací lesních ekosystém a podpora aktuáln pipravovaného programu vietnamské národní inventarizace les. V návaznosti na tyto innosti pak zahájit program zalesování odlesnných ástí v oblasti stedovietnamské vrchoviny. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na: transfer metodických a technologických poznatk v oblasti inventarizace lesních ekosystém, spolupráci pi zalesování postižených oblastí stedního Vietnamu, spolupráci pi zavádní systému hospodáské úpravy les. 4. Sektor prmyslu a obchodu 4.1 Oblast vybavenosti zdravotnickou technikou Nedostatek moderních lékaských pístroj pedstavuje znaný problém pro vietnamské zdravotnictví a omezuje tak kvalitu a dostupnost lékaské pée, ímž negativn ovlivuje zdravotní stav obyvatelstva. eská rozvojová spolupráce se v této oblasti zamí na vybavení zdravotnických zaízení specializovanou technikou. Souástí spolupráce bude i školení personálu zamené na obsluhu a údržbu dodaných zaízení. 4.2 Spolupráce v oblasti kožedlného a obuvnického prmyslu Rozvoj exportn orientovaného pr myslu patí mezi priority vietnamské vlády. Oblast zpracování k ží a výroby obuvi má vysoký exportní potenciál. eská rozvojová spolupráce se pi podpoe kožedlného a obuvnického pr myslu zamí pedevším na rozvoj lidských zdroj prostednictvím poskytování odborného a uovského školství. Intervence R pispjí k tvorb nových pracovních míst. 4.3 Oblast alternativních zdroj energie Rozsáhlé venkovské oblasti venkova nejsou pokryty dodávkami elektrické energie, což negativn ovlivuje celkový hospodáský a sociální rozvoj tchto oblastí. eská rozvojová spolupráce v oblasti dodávek elektrické energie se v souladu s principy udržitelného rozvoje zamí na podporu ekologicky pijatelných zdroj energie, zejména pak energie vodní a solární. 19

20 Prezová témata 1. posilování vzájemných kulturních, ekonomických a spoleenských vazeb mezi eskou republikou a Vietnamem, vetn podpory spolupráce vzdlávacích a výzkumných institucí, 2. podpora rozvoje lidských zdroj v chudobou nejvíce postižených oblastech, 3. podpora komunitního rozvoje (pedevším ve venkovských oblastech), 4. posilování kapacit veejné správy, 5. rozvoj venkova, 6. uplatování princip udržitelného rozvoje. 20

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) SRBSKO

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 16. 11. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha

Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha Evropský verifikaní systém pro ekoinovace (EU ETV) Pilotní projekt Ministerstvo životního prostedí 3.12.2010, Praha 1 Program 9,15 9,55 10,00 10,15 10,15 11,00 11,00 11,15 11,15 11,30 Registrace úastník

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy?

Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Jak Česko pomáhá řešit globální rozvojové problémy? Michal Kaplan Česká rozvojová agentura Setkání s Diplomatickou akademií MZV Praha, 18. listopadu 2014 Obsah dnešní přednášky 1. Chudoba a nerovnost ve

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Metody optimalizace fungování MAS

Metody optimalizace fungování MAS Evropský zemdlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metody optimalizace fungování MAS reg.. 15/022/42104/231/000005 kvten 2015 Zpracovatelé: - Místní akní skupina Stední

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 30. 9. 2009 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice

Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice Text neprošel jazykovou korekturou. Pracovní verze íslo 7 ze dne 7. února 2005. Zpracovatel: G-PROJECT, s.r.o., eská 141/66, 370 01 eské Budjovice ve spolupráci s Mstským úadem Hluboká nad Vltavou, Masarykova

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Prevence dtských úraz a otrav

Prevence dtských úraz a otrav Prevence dtských úraz a otrav Doc.MUDr.Veronika Benešová,CSc. Centrum úrazové prevence pi Ústavu veejného zdravotnictví a preventivního lékaství Univerzita Karlova v Praze,2.lékaská fakulta a FN v Motole

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více