Obec Těchlovice obecně závazná vyhláška č. 1/2012. Požární řád obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Těchlovice obecně závazná vyhláška č. 1/2012. Požární řád obce"

Transkript

1 Obec Těchlovice obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obec Těchlovice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27. června 2012 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst. 3 písm. d) a 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. a podle 10 odst.d) a 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku Požární řád obce Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Těchlovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci (1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Těchlovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně. (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH ) obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany předurčenými pro zásah v katastrálním území obce v 1. stupni požárního poplachového plánu kraje. (3) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec a) pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochrany v obci minimálně 2x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce, b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu starostu obce a místostarostu obce. Konkrétní určení osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce a lze jej měnit usnesením zastupitelstva obce.

2 Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky (1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje: a) Neopatrná manipulace s otevřeným ohněm, manipulace s tepelnými, elektrickými, plynovými a dalšími zařízeními zvyšujícími nebezpečí vzniku požáru v období se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo v jejich těsné blízkosti. b) Užívání zařízení, která nesplňují předepsané parametry k bezpečnému provozu k činnostem v domácnostech, při pořádání kulturně společenských akcí, v souvislosti s podnikáním, případně při dalších činnostech v katastru obce. (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: a) Jarní měsíce, období pálení rostlinných zbytků suché trávy, větví po prořezu stromů, klestu po těžbě dřeva za požární bezpečnost odpovídá osoba provádějící tyto činnosti. b) Letní měsíce, období sklizně pícnin a obilovin za požární bezpečnost zodpovídá hospodář. c) Topná sezona za požární bezpečnost vytápěných objektů a zařízení sloužících k vytápění zodpovídá majitel nemovitosti, případně provozovatel objektu. d) Pálení čarodějnic, kulturně společenské akce s spojené s grilováním, kulturně společenské akce spojené s pyrotechnickými produkcemi a kulturně společenské akce s výskytem většího počtu návštěvníků za požární bezpečnost odpovídají pořadatelé akcí, v souladu s platnými právními předpisy jsou povinni zajistit účast požární hlídky k zajištění požární bezpečnosti. (3) Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: a) Mateřská škola, Těchlovice, č.p. 120 nebytové prostory vybaveno ručními hasícími přístroji v jednotlivých částech budovy. Je zpracován vlastní požární směrnice. Je zajišťována pravidelná revize a obměna hasících přístrojů. b) Bytový dům Těchlovice č.p. 90 bytové prostory vybaven ručními hasícími přístroji v budově, jednotlivé byty mají hlavní protipožární dveře do bytu. Je zajišťována pravidelná revize a obměna hasících přístrojů. c) Budova Obecního úřadu Těchlovice nebytové prostory vybaveno ručními hasícími přístroji v jednotlivých částech budovy. Je zajišťována pravidelná revize a obměna hasících přístrojů. d) Provozovny dislokované v katastru obce Těchlovice sloužící k podnikání právnických a fyzických osob za vybavení prostředky požární ochrany a za požární bezpečnost v těchto objektech odpovídají jejich provozovatelé. e) Rodinné domy a jejich příslušenství v době topné sezony za požární bezpečnost zodpovídají majitelé, případně uživatelé. f) Lesní porosty v katastru obce v období těžby dřeva a pálení klestu po těžbě dřeva za požární bezpečnost odpovídá osoba provádějící tyto činnosti. g) Pole, sady, zahrady v katastru obce v době sklizně pícnin, obilovin, ovoce a v době likvidace rostlinných zbytků pálením za požární bezpečnost odpovídá hospodář.

3 Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany (1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7. (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v příloze č.1. Čl. 5 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení (1) Obec Těchlovice zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 je nedílnou součástí požárního řádu obce. (2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v obci nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky. Čl. 6 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti (1) Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah a) přirozené 1. Rybník Náves objem vody v rybníku 400m³ 2. Rybník U Hájenky objem vody v rybníku 810 m³ 3. Rybník Jordán obejm rybníku 3226 m³ b) umělé 1. Protipožární nádrž u hasičské zbrojnice objem nádrže 617 m³ 2. Hydrantová síť vodovodního řádu.. naproti autobusové zastávky před rodinným domem Pěníkových č.p. 64, veřejné prostranství u pomníku padlých, veřejné prostranství za kapličkou, veřejné prostranství před rodinným domem č.p. 30 Sůrovi, před rodinným domem č.p. 45 Schejbalovi, veřejné prostranství před rodinným domem č.p Marečkovi (2) Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany, uvedené v čl. 5 a jednotce HZS Královéhradeckého kraje územní odbor Hradec Králové. (3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje. (4) Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí

4 zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám. Čl. 7 Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení (1) Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou Ohlašovna požárů a) Obecní úřad Těchlovice, č.p. 18, tel.: nebo mobil: v pracovní době od 8.00 do hod. (2) Obec zřizuje následující další místa pro hlášení požárů, která jsou trvale označena tabulkou Zde hlaste požár nebo symbolem telefonního čísla 150 a) Veřejná telefonní stanice (automat) u budovy Obecního úřadu Čl. 8 Způsob vyhlášení požárního poplachu Vyhlášení požárního poplachu v obci/městě se provádí: a) signálem POŽÁRNÍ POPLACH, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón 10 sec. pauza 25 sec. tón) nebo b) signálem POŽÁRNÍ POPLACH, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón HO ŘÍ, HO ŘÍ ) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály). V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje vyrozuměním velitele JSDH, starosty obce, místostarosty obce nebo kteréhokoli ze členů JSDH. Čl. 9 Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Královéhradeckého kraje je uveden v příloze č. 1. Čl. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení. V Těchlovicích dne 27.června 2012 Naděžda Švadlenková starostka obce Richard Lán místostarosta obce Zdeněk Říha místostarosta obce

5 Příloha č. 1 k vyhlášce č.... Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany Podle požárního poplachového plánu kraje (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany. (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce/města určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany: Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Těchlovice Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů v pohotovosti Těchlovice JPO V. 9 není stanoven Vybavení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Těchlovice Automobil T 138 CAS 32 včetně příslušenství Přenosná stříkačka PS 12 včetně příslušenství Ochranné oděvy, obuv Ochranné přilby

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6

64 [ 46 ] (p297) 1924 :? [ 47 ] (p570) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; [ 11 ]; [ 35 ] [ 49 ] [ 32 ] ( ) [ 48 ] (p 425) [ 50 ] (p 670 6 63 2002 7 ( ) ( 100871) [ ] K262. 81g. 82 [ ] A [ ] 058320214 (2002) 0720063211 ; [ 44 ] (p 202) 12 : ; ; ; : [ 42 ] (p 129 216) [ 11 ] [ 32 ] (1926 11 19 ) 1927 ( ) ; [ 45 ] (p108) [ 43 ] (p 5142515 5222523)

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

勞動條件檢查執行重點(雲林)_1050323 [相容模式]

勞動條件檢查執行重點(雲林)_1050323 [相容模式] 勞 動 條 件 檢 查 執 行 重 點 主 講 : 雲 林 縣 政 府 勞 工 處 大 鋼 105 年 新 工 時 規 定 修 正 重 點 現 行 工 時 制 度 工 資 促 進 就 業 平 等 措 施 2 105 年 新 工 時 規 定 修 正 重 點 1. 原 雇 主 應 置 備 勞 工 簽 到 簿 或 出 勤 卡 之 規 定 修 正 為 出 勤 紀 錄 修 正 第 一 項 法 定 工 時 2.

Více

醋 水 法 在 水 盆 內 放 入 約 七 分 滿 的 水 與 1/2 到 1 小 杯 的 醋 量, 將 髒 襪 子 浸 泡 一 晚, 隔 天 再 丟 入 洗 衣 機, 就 能 洗 得 相 當 乾 淨 醋 有 殺 菌 除 臭 和 漂 白 功 效, 使 用 過 的 醋 水, 還 可 清 理 地 板,

醋 水 法 在 水 盆 內 放 入 約 七 分 滿 的 水 與 1/2 到 1 小 杯 的 醋 量, 將 髒 襪 子 浸 泡 一 晚, 隔 天 再 丟 入 洗 衣 機, 就 能 洗 得 相 當 乾 淨 醋 有 殺 菌 除 臭 和 漂 白 功 效, 使 用 過 的 醋 水, 還 可 清 理 地 板, 家 事 生 活 小 技 巧 髒 襪 子 清 洗 撇 步 手 套 法 雙 手 套 進 襪 子 裡, 像 洗 手 套 一 樣, 利 用 手 指 左 右 揉 搓, 將 難 洗 的 污 垢 洗 乾 淨 彈 珠 法 在 洗 衣 網 內, 放 入 襪 子 以 及 約 十 顆 左 右 的 彈 珠, 利 用 彈 珠 與 襪 子 碰 撞 之 間, 將 髒 汙 從 纖 維 之 中 揉 搓 出 來 醋 水 法 在 水 盆

Více

穨2000010.PDF

穨2000010.PDF -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 89 9 7 7:30 1 9 9 7:30~9:30 1 2 3 2 9 1112 7:30~9:30 2000 1 2 3 3 10 5 1 9 2 10 5-11- 10 6 3 10 26 4 10 7 7:00 4 10 11 12 110 10 14 7 211 11 4 7 312 12 12 31 2000

Více

第一冊 第四章 分裂與再統一 班級 座號 姓吊

第一冊 第四章 分裂與再統一       班級  座號  姓吊 石 器 文 明 石 器 時 代 文 字 發 明 前 為, 文 字 發 明 以 後 進 入 第 三 冊 ( 第 1 章 從 史 前 到 春 秋 戰 國 ) 1. 遠 古 人 類 最 初 以 為 主 要 工 具, 考 古 學 家 把 這 個 時 代 稱 為 石 器 時 代 2. 又 根 據 石 器 製 作 方 式 的 不 同, 分 為 (1) 舊 石 器 時 代 -- (2) 新 石 器 時 代 --

Více

Microsoft Word - 完全手冊-課程.doc

Microsoft Word - 完全手冊-課程.doc 課 程 鍋 爐 具 1. 黑 鍋 : 大 鍋 ( 煮 飯 用 ) 小 鍋 ( 煮 菜 用 ) 湯 鍋 鍋 炳 大 中 小 鍋 蓋 賓 士 盤 *5 調 味 杯 ( 分 別 裝 鹽 糖 油 醬 油 沙 拉 油 ) 鍋 炳 + 大 鍋 蓋 = 平 底 鍋 2. 泥 + 水 或 牙 膏, 塗 在 鍋 底 下 煮, 鍋 底 就 不 會 被 火 燒 焦 黑 帳 篷 1. 包 含 內 帳 外 帳 2 根 營 柱

Více

新疆天业股份有限公司

新疆天业股份有限公司 新 疆 天 业 股 份 有 限 公 司 2009 年 第 三 季 度 报 告 目 录 1 重 要 提 示... 2 2 公 司 基 本 情 况... 2 3 重 要 事 项... 3 4 附 录... 6 1 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 其 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63> 广 西 绿 城 水 务 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 西 壮 族 自 治 区 南 宁 市 江 南 区 体 育 路 4 号 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 ) 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说

Více

untitled

untitled 2012 2012 2012 6 30 1 26 2012 2 2012 582002 582002 2011727 422,128,529.69 A C 582002 582202 250,681,954.81 171,446,574.88 3 2012 3.1.1 2012 1 1 2012 6 30 A C 4,319,088.86 2,593,776.45 10,809,140.52 7,020,088.72

Více

示范校建设工作汇报

示范校建设工作汇报 示 范 校 建 设 简 报 第 三 期 天 津 铁 道 职 业 技 术 学 院 示 范 办 2015 年 3 月 15 日 我 院 示 范 校 建 设 进 入 了 紧 张 的 后 建 设 阶 段, 今 年 是 示 范 校 建 设 的 收 官 之 年, 验 收 工 作 时 间 紧 任 务 重, 项 目 组 的 教 师 们 和 全 体 教 职 工 克 服 重 重 困 难, 为 示 范 校 项 目 建 设

Více

縱橫十里洋場,雄姿英發:

縱橫十里洋場,雄姿英發: 縱 橫 十 里 洋 場, 雄 姿 英 發 : 記 申 報 所 見 的 李 玉 階 先 生 ( 西 元 1925-1948 年 ) 縱 橫 十 里 洋 場, 雄 姿 英 發 : 記 申 報 所 見 的 李 玉 階 先 生 ( 西 元 1925-1948 年 ) 劉 文 星 ( 普 珍 ) 天 人 文 化 院 提 供 * 摘 要 申 報 全 名 為 申 江 新 報, 一 八 七 二 年 四 月 底 創

Více

B 责 任 编 辑 杨 丽 娜 版 式 王 玮 吉 校 对 叶 程 月 防 御 寒 潮 特 刊 综 合 众 志 成 城 严 阵 以 待 防 御 寒 潮 区 发 改 局 做 好 粮 食 市 场 保 供 稳 价 本 报 讯 ( 通 讯 员 李 雪 峰 )

B 责 任 编 辑 杨 丽 娜 版 式 王 玮 吉 校 对 叶 程 月 防 御 寒 潮 特 刊 综 合 众 志 成 城 严 阵 以 待 防 御 寒 潮 区 发 改 局 做 好 粮 食 市 场 保 供 稳 价 本 报 讯 ( 通 讯 员 李 雪 峰 ) 中 共 黄 岩 区 委 机 关 报 第 2124 期 本 期 8 版 2016 年 1 月 22 日 星 期 五 农 历 乙 未 年 腊 月 十 三 富 强 民 主 文 明 和 谐 自 由 平 等 公 正 法 治 爱 国 敬 业 诚 信 友 善 新 闻 热 线 :89160000 实 行 24 小 时 值 班 制 度 开 展 地 毯 式 安 全 隐 患 排 查 我 区 全 面 发 动 坚 决 打 赢

Více

樣 的 深 不 管 是 怎 樣, 對 方 真 的 要 結 束 同 居 關 係, 真 的 都 會 好 好 講 清 楚 和 溝 通, 傷 害 是 一 定 會 有, 但 不 要 用 到 雙 方 像 敵 人 一 樣, 這 樣 對 雙 方 來 說, 有 什 麼 意 義 存 在 呢?! 因 為 彼 此 之 間

樣 的 深 不 管 是 怎 樣, 對 方 真 的 要 結 束 同 居 關 係, 真 的 都 會 好 好 講 清 楚 和 溝 通, 傷 害 是 一 定 會 有, 但 不 要 用 到 雙 方 像 敵 人 一 樣, 這 樣 對 雙 方 來 說, 有 什 麼 意 義 存 在 呢?! 因 為 彼 此 之 間 同 居 優 缺 點 分 析 優 異 學 生 作 業 觀 摩 班 級 : 企 管 三 美 學 號 :96409187 姓 名 : 顏 欣 儀 優 點 : 1. 彼 此 之 間 更 加 了 解 對 方 2. 可 以 更 了 解 彼 此 的 生 活 型 態 和 真 面 貌 3. 可 以 互 相 省 錢 ( 共 同 分 擔 家 計 ) 還 有 如 果 是 在 熱 戀 中 的 話, 那 一 定 是 每 天 某

Více

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習

觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 觀 音 佛 祖 送 給 衣 宸 的 話 005 自 序 007 Part 1 修 行 心 體 驗 一 篇 看 見 佛 祖 012 二 篇 在 家 修 行 039 三 篇 世 界 的 創 造 者 054 四 篇 大 慈 悲 079 五 篇 最 珍 貴 的 禮 物 095 六 篇 自 救 法 力 練 習 110 七 篇 以 至 善 心 創 作 133 八 篇 智 慧 善 法 151 九 篇 我 的 修

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BBB0B2B4EFCFD6BDF0CDA8BBF5B1D2CAD0B3A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303135C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E6>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BBB0B2B4EFCFD6BDF0CDA8BBF5B1D2CAD0B3A1D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF032303135C4EAB5DA33BCBEB6C8B1A8B8E6> 富 安 达 现 金 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 3 季 度 报 告 2015 年 09 月 30 日 基 金 管 理 人 : 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 10 月 26 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董

Více

第一类

第一类 第 一 类 用 于 工 业 科 学 摄 影 农 业 园 艺 森 林 的 化 学 品, 未 加 工 人 造 合 成 树 脂. 未 加 工 塑 料 物 质, 肥 料. 灭 火 用 合 成 物, 淬 火 和 金 属 焊 接 用 制 荆. 保 存 食 品 用 化 学 品, 鞣 料, 工 业 用 粘 合 剂 注 释 本 类 主 要 包 括 用 于 工 业 科 学 和 农 业 的 化 学 制 品, 包 括 制

Více

关于在招募说明书和公开说明书中

关于在招募说明书和公开说明书中 3 1 ( ) 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 1 2 3 4 5 6 6 1 6 45 6 1 7 8 9 2003 10 28 2004 6 1 10 2004 6 25 7 1 11 2004 6 8 7 1 12 2004 6 29 7 1 13 2004 8 16 14 15 / 16 17 18 18 3 3 19 20 21 22

Více

宝康系列基金2003年度报告公告版.doc

宝康系列基金2003年度报告公告版.doc 1 2 3 4 = + n i i n i n S S P 1 0 ) ( P S 0 i i i i S i P n NAV + i ( n i) NAV0 n i= 1 P NAV i i NAV i i i 5 6 (University of Southampton) 3 2003 7 7 8 2003 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Více

2009年

2009年 公民參與是否能挽救流域公共道德急速滑落的危機 以東港溪流域公民參與運動參與式觀察分析 周克任1柳詩盈2 第一章 緣起 台灣在 1960 年代進入工業化時期後 西部大部分主要可以提供公共用水的 河川 開始佈滿大小工業區 而農業也轉化為使用化學藥品的高經濟農畜養殖產 業 復加上缺乏污水下水道系統 其所產生的事業及生活等總體廢水 造成各大 小河川流域中 下游 中度至高度的嚴重污染狀況 並使得水資源管理機構不得

Více

目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 二 章 研 究 方 法... 3 第 三 章 研 究 發 現... 6 第 一 節 指 南 路 二 段... 6 第 二 節 木 柵 市 場... 20 第 三 節 保 儀 路 地 區... 27 第 四 節 貓 空 地 區 : 貓 茶 町... 37 第

目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 二 章 研 究 方 法... 3 第 三 章 研 究 發 現... 6 第 一 節 指 南 路 二 段... 6 第 二 節 木 柵 市 場... 20 第 三 節 保 儀 路 地 區... 27 第 四 節 貓 空 地 區 : 貓 茶 町... 37 第 國 立 政 治 大 學 102 學 年 度 第 一 學 期 大 學 城 規 劃 案 讓 學 生 走 入 社 區 : 建 構 政 大 大 學 城 學 生 與 地 方 社 區 活 動 之 連 結 委 託 單 位 : 國 立 政 治 大 學 計 畫 起 訖 日 期 : 民 國 102 年 11 月 1 日 ~ 民 國 103 年 04 月 30 日 計 畫 編 號 :102-01-08 / 102TA9911

Více

如 果 說 乃 東 和 藏 巴 王 對 包 括 康 和 安 多 的 整 個 西 藏 之 統 治 更 多 是 名 義 上 或 間 接 的 統 治, 那 麼, 噶 登 頗 章 政 府 則 是 對 這 些 地 區 直 接 實 施 統 治 在 西 藏 東 部 的 康 區, 五 世 達 賴 喇 嘛 建 立 噶

如 果 說 乃 東 和 藏 巴 王 對 包 括 康 和 安 多 的 整 個 西 藏 之 統 治 更 多 是 名 義 上 或 間 接 的 統 治, 那 麼, 噶 登 頗 章 政 府 則 是 對 這 些 地 區 直 接 實 施 統 治 在 西 藏 東 部 的 康 區, 五 世 達 賴 喇 嘛 建 立 噶 血 祭 雪 域 第 一 章 西 藏 西 藏 民 族 的 產 生 根 據 史 書 記 載, 西 藏 民 族 是 猿 猴 與 羅 剎 女 的 後 代 1, 由 他 們 衍 生 出 黨 ( 黨 項 人 即 為 此 姓 氏 ) 冬 色 木 遠 古 四 氏 族 以 及 古 代 六 氏 族 等, 排 除 其 中 的 神 話 部 分, 西 藏 人 認 為 自 己 的 民 族 從 一 開 始 就 生 活 在 雪 域

Více

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告 民 生 加 银 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 2014 年 第 4 季 度 报 告 2014 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2015 年 1 月 22 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证

Více

江 汉 大 学 学 报 总 第 28 卷 类 直 抒 胸 臆 的 无 功 利 创 作, 心 情 不 好 写 虐 文 泄 愤 心 情 好 时 写 脱 线 文 挥 洒 把 其 他 作 品 中 自 己 喜 欢 的 人 物 塑 造 成 完 美 形 象 不 喜 欢 的 人 物 贬 损 到 极 点 5 而 在

江 汉 大 学 学 报 总 第 28 卷 类 直 抒 胸 臆 的 无 功 利 创 作, 心 情 不 好 写 虐 文 泄 愤 心 情 好 时 写 脱 线 文 挥 洒 把 其 他 作 品 中 自 己 喜 欢 的 人 物 塑 造 成 完 美 形 象 不 喜 欢 的 人 物 贬 损 到 极 点 5 而 在 第 28卷 第 2期 2009年 4月 江汉大学学报 人文科学版 J our nalofj anghanun ver s t y Human t essc ences Vo l 28 No 2 Apr 2009 网络通俗小说的创作心理探究 李润霞 薛媛元 南开大学 文学院 天津 300071 摘 要 网络通俗小说数量众多 分类庞杂 如果 侧 重 创 作 目 的 和 心 理 的 考 察 而 非 仅 以

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCAAC1D6B9A4B3CCBCBCCAF5CAA6B7B6D1A7D4BA32303133C4EAB6C8B1BEBFC6BDCCD1A7D6CAC1BFB1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCAAC1D6B9A4B3CCBCBCCAF5CAA6B7B6D1A7D4BA32303133C4EAB6C8B1BEBFC6BDCCD1A7D6CAC1BFB1A8B8E62E646F63> 本 科 教 学 质 量 报 告 (2013 年 度 ) 2014 年 11 月 目 录 一 学 校 概 况... 3 二 本 科 教 育 基 本 情 况... 5 ( 一 ) 人 才 培 养 目 标 与 服 务 面 向... 5 ( 二 ) 本 科 专 业 设 置 情 况... 5 ( 三 ) 本 科 生 在 校 情 况... 7 ( 四 ) 本 科 生 源 质 量... 7 三 师 资 与 教 学

Více

Sky123.Org

Sky123.Org NLEC-13044-ER 每 周 养 老 动 态 (2013 年 11 月 11 日 至 11 月 17 日 ) 中 国 公 益 研 究 院 养 老 研 究 中 心 2013 年 第 44 期 总 第 74 期 本 周 提 要 中 共 中 央 决 定 深 化 社 会 保 障 制 度 改 革, 实 现 基 础 养 老 金 全 国 统 筹, 健 全 多 缴 多 得 激 励 机 制 ; 同 时, 加 快

Více

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, )

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, ) (CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : 430074 : (027 )87542624 : : : : 850 1168 1/ 32 : : : 2001 1 : 2001 1 : I SBN 7 5609 : (, ) 50,, 50 50,,,,,,, 50, 50, : 1999 10 50 50 50 :,,,,,,,,,, 50,,,, 50, 50,, 50,

Více

Fe O + 3CO = 2Fe + 3CO 2 3 2 160 256 1500 x 160 1500 = 2 56 x 2 = 56 1500 x 160 = 1050 x x 100 12 38 12 100 38 316 = = =. x x 1000 37 2 137 2 37 2 1000 137 2 271 = = =.... 36 100 40 100 40 36

Více

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 (

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 ( 城 市 名 称 地 址 电 话 北 京 北 京 北 佳 兴 科 科 贸 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 外 南 郎 家 园 1 号 大 北 写 字 楼 309 室 和 311 室 010-65660406 北 京 北 京 冬 雪 天 地 数 码 科 技 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 苑 20 号 楼 豪 威 家 园 B 座 14 层 400-810-1526 北

Více

文档 1

文档 1 (2005 3 ) 2005 10 21 2005 5 30 3,229,668,309.02 1 13,188,323.63 0.0051 3,229,668,309.02 1.0000 2 3 0.5194% 0.0041% 0.4537% 0.0000% 0.0657% 0.0041% 3 1 1965 2005 6 13 2 3 1 2005 51.8041 0.5194% 2.077% 0.4537%

Více

场外金融衍生产品交易主协议(讨论稿)

场外金融衍生产品交易主协议(讨论稿) 2007 2007 2 ...1...1...3...3...4...5...6...6...9... 12... 12... 13... 14... 15... 15... 16... 16... 16... 16... 17... 19... 23... 23... 25 1 ... 25...25...26... 27...27...28... 29...30...30... 31...31...32...

Více

Microsoft Word - 功医检测问&答

Microsoft Word - 功医检测问&答 功 能 医 学 检 测 问 答 1 功 能 性 医 学 的 要 义 1 个 体 差 异 因 每 个 人 的 基 因 生 活 习 惯 先 天 体 质 饮 食 习 惯 生 活 环 境 等 等 都 与 别 人 不 同, 那 么 身 体 的 衰 老 的 速 度 程 度 及 所 发 生 的 疾 病 也 是 与 别 人 是 不 同 的, 功 医 是 依 个 人 体 质 状 况 量 身 制 定, 分 析 个 人

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAABB27AA5CDACA1A4C6B1D0BEC7B867C5E7BDCD2D32>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAABB27AA5CDACA1A4C6B1D0BEC7B867C5E7BDCD2D32> 物 理 生 活 化 教 學 經 驗 談 鄧 鴻 源 真 理 大 學 通 識 教 育 中 心 au1194@mail.au.edu.tw 摘 要 物 理 首 重 觀 念, 而 觀 念 的 啟 發 應 從 觀 察 著 手, 從 遊 戲 中 學 習, 畢 竟 就 人 類 吸 收 知 識 的 效 率 而 言, 數 字 與 符 號 不 如 文 字, 文 字 不 如 圖 片, 圖 片 不 如 有 聲 音 與 動

Více

银丰2003年度报告

银丰2003年度报告 1 2 NAV 0 + w k = 1 P NAVk ( w k + 0.5) w NAV 0 NAV k 3 4 1 5 2 3 4 " " 6 2004 3 25 7 8 9 [] [] 10 11 12 946,618,440.00 598,073,717.80 3,203,200,000.00 68.56% 725,085.14 71.07% 0.05% 1,514,270,111.32 477,816,636.40

Více

Microsoft Word - 農業發展局

Microsoft Word - 農業發展局 桃 園 縣 議 會 第 17 屆 第 7 次 定 期 會 桃 園 縣 政 府 農 業 發 展 局 工 作 報 告 報 告 人 : 曾 榮 鑑 局 長 中 華 民 國 102 年 4 月 目 錄 前 言 P3 壹 現 階 段 重 要 工 作 執 行 情 形 P4 一 農 務 工 作 二 植 物 保 護 工 作 三 漁 牧 工 作 四 輔 導 工 作 五 農 地 管 理 工 作 六 動 物 防 疫 工

Více

ttian

ttian T = l g = a - b a ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ SiO SiO 65% SiO 52% SiO 52 45% SiO 45% 20 45% 10% 50% 95% 2.5 2.7 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.5 S0=1.94

Více

富国动态平衡证券投资基金2003年年度报告

富国动态平衡证券投资基金2003年年度报告 2003 2004 3 25 689 13 14 200001 021-53594678 021-63410600 23 100 7 8 100036 010 68424199 010 68424181 146 146 1 2003 2002 1 0.0083 ( )-0.0104 ( )-0.0115 2 34,130,534.74-301,005,485.23 3 0.0222-0.0772 4

Více

老 舊 社 區 城 中 村 易 成 為 此 類 案 件 的 高 發 區 竊 賊 順 著 水 管 和 樓 道 攀 爬 入 室 出 門 一 定 要 關 好 門 窗, 安 裝 防 盜 籠 或 報 警 系 統 入 室 盜 竊 案 中, 技 術 性 開 鎖 的 手 法 運 用 比 率 較 高 住 戶 一 定

老 舊 社 區 城 中 村 易 成 為 此 類 案 件 的 高 發 區 竊 賊 順 著 水 管 和 樓 道 攀 爬 入 室 出 門 一 定 要 關 好 門 窗, 安 裝 防 盜 籠 或 報 警 系 統 入 室 盜 竊 案 中, 技 術 性 開 鎖 的 手 法 運 用 比 率 較 高 住 戶 一 定 昆 明 警 方 教 你 預 防 入 室 盜 竊 和 通 信 詐 騙 發 佈 日 期 :2016 年 7 月 19 日 來 源 : 雲 南 省 消 費 者 協 會 針 對 當 下 犯 罪 主 體 職 業 化 團 夥 化 手 段 技 能 化 異 地 流 竄 作 案 的 特 點, 公 安 部 決 定, 從 2016 年 4 月 至 2019 年 4 月, 組 織 全 國 公 安 機 關 開 展 為 期 三

Více

( ) 1982 12 4 1988 4 12 1993 3 29 1999 3 15 2004 3 14 ( ) 1988 4 12 ( ) 1993 3 29 ( ) 1999 3 15 1999 3 15 ( ) 2004 3 14 ( ) 2003 8 27 2003 8 27 2004 7 1 ( ) 2003 1 9 1263 2003 2 28 ( 2003 ) 5 ( ) 2003

Více

L A DERNIERE CL ASS C e C e e a 1992 10 10 2000 11 18 10 10 5 13

Více

200 110655850006711 外 语 学 050204 德 语 语 言 文 学 河 南 省 商 丘 市 柘 城 县 张 桥 乡 小 岗 村 村 民 组 一 组 1036372200814 201 110655850006921 外 语 学 055101 英 语 笔 译 河 南 省 信 阳

200 110655850006711 外 语 学 050204 德 语 语 言 文 学 河 南 省 商 丘 市 柘 城 县 张 桥 乡 小 岗 村 村 民 组 一 组 1036372200814 201 110655850006921 外 语 学 055101 英 语 笔 译 河 南 省 信 阳 邮 寄 EMS 编 考 生 编 学 名 称 专 业 代 码 专 业 名 称 通 讯 地 址 邮 局 EMS 查 询 147 110655850003018 文 学 050108 比 较 文 学 与 世 界 山 文 西 学 省 大 同 市 绿 洲 西 城 2 区 10 栋 一 单 元 201 室 1036372147514 148 110655850002787 文 学 050103 汉 语 言 文

Více

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信货币市场证券投资基金2008年度第2季度报告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 华 富 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并

Více

____集合资产管理计划季度报告

____集合资产管理计划季度报告 2012[0054] 号 中 信 建 投 精 彩 理 财 灵 活 配 置 集 合 资 产 管 理 计 划 季 度 报 告 (2012 年 第 三 季 度 ) 第 一 节 重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 于 2012 年 10 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中

Více

20 , ? , : : ( ) ( ) : : : : :? : : ?? : ( ) OK : ( ) ( ) ( )

Více

怀孕的症状:除了腹部动过外科手术、滥服避孕药、大量喝酒吸烟等

怀孕的症状:除了腹部动过外科手术、滥服避孕药、大量喝酒吸烟等 怀 孕 的 症 状 : 除 了 腹 部 动 过 外 科 手 术 滥 服 避 孕 药 大 量 喝 酒 吸 烟 等 www.qiupaiwang.com http://www.qiupaiwang 怀 孕 的 症 状 : 除 了 腹 部 动 过 外 科 手 术 滥 服 避 孕 药 大 量 喝 酒 吸 烟 等 要 确 认 是 否 缺 铁 国 家 健 康 学 会 建 议 孕 妈 妈 每 天 服 用 一 粒

Více

Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 2004 00 1 2-3 4-6 7-9 10-14 15-17 18-19 20-29 30 31-34 35-82 83 2004 1 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. Miracle Logistics 343

Více

第 一 章 貓 頭 鷹 傳 信 從 很 多 方 面 來 說 哈 利 波 特 是 一 個 非 常 不 尋 常 的 男 孩 舉 一 個 例 子 來 說, 一 年 之 中 他 最 憎 恨 的 時 期 就 是 暑 假 了 除 此 之 外, 他 的 家 庭 作 業 還 必 須 在 死 寂 的 夜 晚 裏 偷

第 一 章 貓 頭 鷹 傳 信 從 很 多 方 面 來 說 哈 利 波 特 是 一 個 非 常 不 尋 常 的 男 孩 舉 一 個 例 子 來 說, 一 年 之 中 他 最 憎 恨 的 時 期 就 是 暑 假 了 除 此 之 外, 他 的 家 庭 作 業 還 必 須 在 死 寂 的 夜 晚 裏 偷 哈 利 波 特 ( 三 ) 亞 卡 邦 的 囚 犯 目 錄 第 一 章 貓 頭 鷹 傳 信...2 第 二 章 瑪 姬 阿 姨 鑄 下 大 錯...8 第 三 章 騎 士 公 車...16 第 四 章 破 釜...26 第 五 章 狂 戰 士...37 第 六 章 爪 子 和 茶 葉...52 第 七 章 衣 櫥 裡 的 泥 巴 怪...67 第 八 章 飛 翔 的 胖 淑 女...78 第 九 章

Více

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17 公 司 代 码 :600401 公 司 简 称 :*ST 海 润 海 润 光 伏 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 1 / 17 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 5 四 附 录... 7 2 / 17 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董

Více

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰...

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 狂 想 集 指 導 老 師 : 李 世 宜 作 者 : 普 二 1 全 班 目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年... 21 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 21 第 三 組 山 姆

Více

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Více

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63>

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63> 食 衛 生 及 國 民 營 養 169 第 六 章 食 衛 生 及 國 民 營 養 第 一 節 餐 飲 衛 生 管 理 近 年 來 工 商 發 達 國 民 經 濟 條 件 生 活 質 日 益 提 昇, 工 業 化 的 社 會 環 境, 飲 食 習 慣 的 改 變 造 成 外 食 人 口 與 日 俱 增, 隨 著 消 費 層 次 的 提 高, 吃 由 充 飢 而 成 為 一 種 享 受, 要 求 可

Více

辽宁省招办首次公布过往三年高考分数段人数

辽宁省招办首次公布过往三年高考分数段人数 辽 宁 省 招 办 首 次 公 布 过 往 三 年 高 考 分 数 段 人 数 今 年, 辽 宁 省 首 次 实 行 高 考 知 分 填 2013 年 理 科 600 分 以 上 人 数 最 多 报 志 愿, 这 也 是 首 次 在 公 布 高 考 成 绩 的 高 考 成 绩 达 到 600 分, 一 般 被 认 为 同 时, 以 分 段 形 式 公 布 高 考 成 绩 分 布 情 高 分 段, 达

Více

它 有 两 个 原 则 : 第 一, 像 不 像 一 幅 连 环 画? 我 们 当 年 小 时 候 翻 连 环 画, 每 一 个 细 节 每 一 幅 画 面 都 是 定 格 的, 每 一 张 都 很 精 彩, 好 照 片 也 是 这 样 而 流 媒 体 更 多 地 则 是 像 电 影 一 样, 一

它 有 两 个 原 则 : 第 一, 像 不 像 一 幅 连 环 画? 我 们 当 年 小 时 候 翻 连 环 画, 每 一 个 细 节 每 一 幅 画 面 都 是 定 格 的, 每 一 张 都 很 精 彩, 好 照 片 也 是 这 样 而 流 媒 体 更 多 地 则 是 像 电 影 一 样, 一 贾 老 师 是 一 个 思 想 非 常 开 放, 前 卫 的 前 辈 这 从 他 话 语 中 偶 然 闪 现 的 网 络 潮 词 中 就 能 感 受 到, 比 如 晒 雷 之 类 的 名 词, 经 常 能 让 80 后 一 辈 的 年 轻 人 也 自 愧 弗 如 这 次 讲 座 也 是 一 样, 他 对 时 代 变 迁 所 表 现 的 机 警, 对 新 闻 摄 影 的 独 到 经 验, 无 不 给

Více

RC总监办主要职责.doc

RC总监办主要职责.doc RC 总 办 织 机 构 与 职 责 一 机 构 本 项 目 按 二 级 机 构 设 置,RC 合 同 段 设 总 工 程 师 办 公 室 一 个 驻 地 工 程 师 办 公 室 ( 以 下 简 称 驻 地 办 ) 两 个 总 办 驻 地 办 根 据 本 工 程 实 际 情 况 以 及 履 行 施 工 职 责 的 要 求 设 置 内 部 工 程 部 中 心 试 验 室 综 合 部 等 机 构, 并

Více

V2_关于开展2016年职工文体活动的通知.doc

V2_关于开展2016年职工文体活动的通知.doc 中 国 一 拖 集 团 有 限 公 司 工 会 委 员 会 文 件 拖 工 2016 30 号 关 于 开 展 2016 年 职 工 文 体 活 动 的 通 知 集 团 公 司 各 单 位 工 会 : 为 丰 富 职 工 文 化 生 活, 推 进 企 业 文 化 建 设, 根 据 2016 年 度 集 团 公 司 工 会 工 作 总 体 部 署, 继 续 开 展 各 种 形 式 的 职 工 文 化

Více

(Microsoft Word - \300\351\251[\256\321\255\261\263\370\247i0413.doc)

(Microsoft Word - \300\351\251[\256\321\255\261\263\370\247i0413.doc) 黃 潮 再 現 ~ 燦 坤 3C 店 實 習 報 告 壹 研 究 動 機 元 義 因 為 爸 爸 是 燦 坤 的 會 員, 而 家 裡 又 有 很 多 電 子 產 品 大 多 數 是 在 燦 坤 購 買 的, 所 以 就 興 起 了 去 燦 坤 的 念 頭 最 近 我 家 附 近 開 了 一 間 燦 坤, 那 裡 的 商 品 又 多 又 便 宜, 而 且 那 裡 的 店 員 對 電 子 產 品 都

Více

<4D F736F F D2034B1D0AE76B36FB1F8B8F42DA475B1D03933C1C2BEE5B6B22E646F63>

<4D F736F F D2034B1D0AE76B36FB1F8B8F42DA475B1D03933C1C2BEE5B6B22E646F63> 教 師 這 條 路, 永 遠 不 嫌 晚 謝 曉 雯 工 業 教 育 系 93 級 台 中 縣 清 水 國 中 教 師 我 想, 無 論 是 過 去 或 現 在, 在 眾 多 修 過 教 程 的 學 友 當 中, 一 定 存 在 像 我 這 樣 的 人 明 明 不 想 當 老 師, 偏 偏 一 步 一 步 接 近 教 師 這 條 路 彷 彿 冥 冥 之 中 有 一 股 引 力, 越 是 抗 拒 它,

Více

北京市瑾瑞律师事务所

北京市瑾瑞律师事务所 北 京 市 瑾 瑞 律 师 事 务 所 关 于 中 国 长 江 电 力 股 份 有 限 公 司 公 开 发 行 2016 年 公 司 债 券 之 瑾 瑞 律 师 事 务 所 JIN RUI LAW OFFICES 北 京 市 西 城 区 太 平 街 6 号 富 力 摩 根 中 心 E 座 3 层 电 话 :(86 10) 5936 1530/33 传 真 :(86 10) 5936 1532-8002

Více

i

i i i 1 2 3 4 5 7..................................................................... 7..................................................................... 7.....................................................................

Více

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的 SB141 ( 問 題 編 號 :1009) (2) 防 火 工 作 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 212 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :42): 消 防 安 全 ( 建 築 物 ) 條 例 ( 第 572 章 ) 是 針 對 火 災 的 危 險, 向 某 些 種 類 的 綜 合 用 途 建 築 物 及 住 用 建 築 物 的 佔 用 人 使 用 人 和 訪

Více

untitled

untitled ---------------------------------------------------------------------------------------------1 ---------------------------------------------------------------------------------------5 ---------------------------------------------------------------------------------------5

Více

3

3 1 2 3 RAP 4 5 6 7 2046 8 AV 9 10 ' ' ' ' 11 12 13 PS Peeping Power.Invasionability. 27 14 peeping power invasionability. 15 del A 16 . 17 BMW 18 19 20 peeping power. 21 22 23 24 25 26 27 Enter K ^^ P *^^*

Více

股份有限公司

股份有限公司 公 司 代 码 :600662 公 司 简 称 : 强 生 控 股 上 海 强 生 控 股 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 为 全 面 了 解 本 公 司 的 经 营 成 果 财 务 状 况 及 未 来 发 展 规 划, 投 资 者 应 当 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 仔 细 阅 读 年

Více

从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关 国 家 前 途 命 运 国 全 面 倡 导 建 设 和 谐 社 会 的 新 时 期 如 何 妥 善 应 对 和 及 时 处 理 好 民 族 关 系 中 出 现 的 新 情 况 新 问 题 断 推 动

从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关 国 家 前 途 命 运 国 全 面 倡 导 建 设 和 谐 社 会 的 新 时 期 如 何 妥 善 应 对 和 及 时 处 理 好 民 族 关 系 中 出 现 的 新 情 况 新 问 题 断 推 动 学 校 代 码 学 号 1 5 S 9 5 3 3 中 央 民 族 大 学 士 学 位 论 文 狼 川 市 汉 民 族 关 糸 调 夺 研 免 姓 名 马 红 艳 指 导 教 师 丁 宏 教 授 院 系 部 所 ) 民 族 学 与 社 会 学 学 院 专 业 民 族 学 完 成 日 期 1 年 5 月 从 综 对 并 民 并 运 论 摘 要 国 是 个 多 民 族 国 家 族 关 系 问 题 事 关

Více

Chapter Column C 1095 1187 1603 1625 1567 1625 1600 1649 1625 1649 1683 1760 1727 1760 Uncle Sam 1759 1794 1758 1794 922 18

Více

2011秋節禮盒型錄電子檔.ppt

2011秋節禮盒型錄電子檔.ppt 最 佳 伴 手 禮 系 列 保 健 食 品 系 列 清 潔 沐 浴 系 列 美 容 保 養 系 列 活 動 期 間 : 2012.9.03~2012.10.05 僅 供 參 考 請 以 實 物 為 準 新 品 上 市 G01. 玉 泉 健 美 醋 禮 盒 台 酒 健 美 醋 是 以 純 釀 造 的 蘋 果 醋 調 入 高 品 質 的 青 蘋 果 或 水 蜜 桃 果 汁 而 成, 酸 甜 清 新 的

Více

国联安信心增益债券型证券投资基金2011年第1季度报告.doc

国联安信心增益债券型证券投资基金2011年第1季度报告.doc 2011 1 1 14 2011 1 1 2011 4 19 2011 1 1 3 31 2 2 2011 1 3.1 3 (201111-2011331) 1. 50,861,007.34 2. -18,360,420.08 3. -0.0096 4. 1,984,716,576.29 5. 1.043 3.2 3.2.1 3 2011 1 - - 3-0.95% 0.27% 0.16% 0.07%

Více

Microsoft Word - Part2_P3C_p1-p20_Chi_20130208.doc

Microsoft Word - Part2_P3C_p1-p20_Chi_20130208.doc 2013 年 全 港 性 系 統 評 估 ( 小 學 ) 便 覽 Territory-wide System Assessment 2013 (Primary Schools) Quick Guide 第 二 部 分 Part 2 中 國 語 文 科 Chinese Language 2013 香 港 考 試 及 評 核 局 版 權 所 有 甲 小 學 三 年 級 一 評 估 範 圍 中 國 語 文

Více

14440_Quadro_HCN_lay.indd

14440_Quadro_HCN_lay.indd Quadro 2 Quadro 3 Quadro Quadro Quadro Quadro 180 Quadro Quadro Quadro 4 Quadro Slient System Quadro Quadro Push to open 5 6 Quadro 30 7 8 www.hettich.com EN 15338 EN 6270 72 EN 15338 500 mm EN 15338 EN

Více

Microsoft Word - 國文.doc

Microsoft Word - 國文.doc 公文 橫 13 格 直 22 格 橫線 是實線 字體不可壓在線上 直線 是虛線 字體壓在線上沒關係 字體大小略分為 3 種 最大 字佔滿格子 紅字 中等 一般大小 字的上下左右還有一些空間 藍字 最小 一格之內寫兩字 綠字 表示您寫的內容 也有某位老師說 字體根本不用分大小 那不是重點 但我個人覺得 呈現出來 版面會很奇怪 所 以不敢冒險聽他的 注意用字 保存 年 限保密 期 限 不要寫成保存期限或是保密年限

Více

100

100 高 中 優 質 化 輔 助 方 案 二 期 程 ( 第 二 年 ) 100 學 年 度 計 畫 書 國 立 陽 明 高 級 中 學 承 辦 人 : 陳 麗 如 主 任 主 持 人 : 林 清 波 校 長 日 期 :100.08.29 1 計 畫 目 錄 頁 數 壹 學 校 優 質 化 發 展 目 標 1 一 短 程 目 標 1 二 中 程 目 標 2 三 各 階 段 發 展 目 標 之 關 聯 性

Více

雅思写作应试教程(终稿).doc

雅思写作应试教程(终稿).doc CIP ) /. :,2001.8 ( : 2) ISBN 7-5308 - 3032-3...- TV - 092 CIP ( 2001) 11633 : : : : 189 3 000 20 ( 0 22 ) 2730 631 4 * 787 10 92 1/ 16 2 4. 75 10 392 0 00 2 001 8 1 200 1 8 1 : 11 00 0 : 88. 00 1 8 8

Více

中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告

中信证券避险共赢集合资产管理计划2005年年度报告 中 信 证 券 稳 债 增 强 2 号 集 合 资 产 管 理 计 划 2015 年 报 告 管 理 人 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 托 管 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2016 年 3 月 31 日 重 要 提 示 本 报 告 由 集 合 资 产 管 理 计 划 管 理 人 编 制 集 合 资 产 管 理 计 划 托 管 人 中 信 银 行 股

Více

长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同.doc

长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同.doc 1 2...3...4...9...12...15...18...19 100...21...31...33...35...41...50...52...52...53...60...61...66...68...69...70...78...81...85...88...89...89...90 3 4 5 6 7 8 9 2012 5 25 2012 5 25 2017 5 24 2017 5

Více

8:30-21:00 9:00-21:00 365, 9:00-21:00 8:30-17:00 9:00-17:00 8:30-21: :00-21:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:

8:30-21:00 9:00-21:00 365, 9:00-21:00 8:30-17:00 9:00-17:00 8:30-21: :00-21:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17: 2003 2004 : :.., SDI : http://www.las.ac.cn 24- : 086-010-82623303 8:30-21:00 9:00-21:00 365, 9:00-21:00 8:30-17:00 9:00-17:00 8:30-21:00 1990 9:00-21:00 9:00-16:00 8:30-17:00 9:00-17:00 9:00-16:00 8:30-17:00

Více

大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美

大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美 大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美 内 容 提 要 本 书 是 根 据 邓 小 平 党 的 建 设 理 论 党 的 十 五 大 报 告 和 新 党 草 :( 中 国 共 产 党 第 十 五 次 全 国 代 表 大 会 修 汀 通 过 )

Více

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Více

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 广 发 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF) 2013 年 第 1 季 度 报 告 2013 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 三 年 四 月 二 十 日 第 1 页 共 13 页 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人

Více

目 錄 摘 要... 1 壹 研 究 動 機... 1 貳 研 究 目 的... 1 參 文 獻 探 討... 1 肆 研 究 設 備 及 材 料... 2 伍 研 究 過 程 及 方 法... 2 陸 研 究 結 果... 6 柒 討 論 捌 結 論 玖 參 考 資 料 及

目 錄 摘 要... 1 壹 研 究 動 機... 1 貳 研 究 目 的... 1 參 文 獻 探 討... 1 肆 研 究 設 備 及 材 料... 2 伍 研 究 過 程 及 方 法... 2 陸 研 究 結 果... 6 柒 討 論 捌 結 論 玖 參 考 資 料 及 金 門 地 區 第 56 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 生 活 應 用 科 學 組 別 : 國 中 組 作 品 名 稱 : 捏 麵 人, 捏 什 麼 麵 呢?- 探 討 不 同 配 方 材 料 對 自 製 捏 麵 人 麵 糰 特 性 之 影 響 關 鍵 詞 : 捏 麵 人 麵 團 特 性 ( 最 多 3 個 ) 編 號 : 製 作 說 明 : 1. 說 明 書

Více

芳菊110kV输变电工程环境影响报告表

芳菊110kV输变电工程环境影响报告表 证 书 编 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 1816 号 国 网 上 海 市 电 力 公 司 嘉 定 供 电 公 司 芳 菊 110kV 输 变 电 工 程 环 境 影 响 报 告 表 ( 报 批 稿 公 示 版 ) 建 设 单 位 : 国 网 上 海 市 电 力 公 司 嘉 定 供 电 公 司 编 制 单 位 : 上 海 辐 达 环 保 技 术 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 九 月 上

Více

厦门创兴科技股份有限公司

厦门创兴科技股份有限公司 600076 2005 ... 1... 1... 2... 3... 4... 6 ( )... 8... 50 1 2 3 4 1 2 A A A 600076 3 6 6 261061 www.hg.com.cn info@hg.com.cn 4 5 05362991601 0536=8865200 Emailliusz@hg.com.cn 6 05362991601 05368865200

Více

L A TEX 2003 Tang 2

L A TEX 2003 Tang 2 The Sad One PDF Tang L A TEX 2003 Tang 2 1 C C C C C 3 4 2 5 C 6 3 7 C C 8 4 9 10 5 11 12 6 13 14 7 15 8 16 25380 17 18 9 19 10 20 21 11 22 12 23 ( ) ( ) 13 24 25 14 26 C 27 28 15 29 1 1 G 10 9 30 1831

Více

200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400 1980 3 4000 1980 7 10050 1984 4 2076 1984 6 247

200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400 1980 3 4000 1980 7 10050 1984 4 2076 1984 6 247 5 1 5 6 2 6 6 6 19 24 27 0 7 1966 1 8 1978 1981 219 2 06 1985 7 8 1990 9 46 7410 100 50 1897 13 2 200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400

Více

2 2002 6,,,,, 21,,,,,, (1985 7514 %,2001 4715 %, 016 %),,,,,,, 2002,,,, 2002 9 10, 3400, 3157, 9219 %, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (

2 2002 6,,,,, 21,,,,,, (1985 7514 %,2001 4715 %, 016 %),,,,,,, 2002,,,, 2002 9 10, 3400, 3157, 9219 %, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1??, 519 %, 4313 %, 4716 %, 312 %, 14,, 5315 % 4916 % 4616 % :,, 2002, 30, :,,,,,,,?? 2 2002 6,,,,, 21,,,,,, (1985 7514 %,2001 4715 %, 016 %),,,,,,, 2002,,,, 2002 9 10, 3400, 3157, 9219 %, ( ) ( ) ( )

Více

300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 13.2% 10.84% 和 10.75% 非 银 金 融 房 地 产 家 用 电 器 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 11.98% 9.36% 和 8.92% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 纺 织 服

300 指 数 中 权 重 居 前, 分 别 为 13.2% 10.84% 和 10.75% 非 银 金 融 房 地 产 家 用 电 器 在 深 证 100 指 数 中 权 重 位 列 前 三, 依 次 为 11.98% 9.36% 和 8.92% 图 2 行 业 权 重 分 布 (%) 纺 织 服 广 发 基 金 指 数 月 报 (2015 年 2 月 2 日 -2015 年 2 月 27 日 ) 广 发 基 金 数 量 投 资 部 一 广 发 基 金 旗 下 指 数 基 金 运 作 ( 一 ) 标 的 指 数 行 业 贡 献 及 分 布 本 月 市 场 小 幅 反 弹, 申 万 28 个 一 级 行 业 仅 银 行 微 跌 0.95%, 其 余 均 上 涨, 计 算 机 行 业 涨 幅 达

Více

新光綜合醫療保險附約條款樣本

新光綜合醫療保險附約條款樣本 新 光 人 壽 綜 合 醫 療 保 險 附 約 條 款 樣 本 ( 本 條 款 僅 供 參 考 )( 本 附 約 須 附 加 訂 約 始 生 效 力 ) 主 要 給 付 項 目 :1. 住 院 保 險 金 2. 手 術 保 險 金 本 商 品 經 本 公 司 合 格 簽 署 人 員 檢 視 其 內 容 業 已 符 合 一 般 精 算 原 則 及 保 險 法 令, 惟 為 確 保 權 益, 基 於 保

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033B0B2BBD5B9FAC3B3BCAFCDC5BFD8B9C9D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC6DAC8DAD7CAC8AFC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203033B0B2BBD5B9FAC3B3BCAFCDC5BFD8B9C9D3D0CFDEB9ABCBBE32303135C4EAB6C8B5DAD2BBC6DAB6CCC6DAC8DAD7CAC8AFC4BCBCAFCBB5C3F7CAE9> 安 徽 国 贸 集 团 控 股 有 限 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 注 册 金 额 : 本 期 发 行 金 额 : 发 行 期 限 : 担 保 情 况 : 信 用 评 级 机 构 : 信 用 评 级 结 果 : 人 民 币 10 亿 元 人 民 币 6 亿 元 366 天 无 担 保 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 主 体 AA 级, 债 项 A-1 级 发 行

Více

汉盛证券投资基金2003年年度报告

汉盛证券投资基金2003年年度报告 2003 2004 3 25 500005 20 15 1999 5 18 689 13 14 689 13 14 200001 021-53594678 021-62410600 23 100 7 8 100036 010 68424199 010 68424181 146 146-1 - 2003 2002 2001 1. -0.0367-0.1576-0.1576 0.0468 0.0468

Více

福建中联房地产开发集团有限公司

福建中联房地产开发集团有限公司 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 泰 禾 红 树 林 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 评 价 单 位 : 北 京 中 安 质 环 技 术 评 价 中 心 有 限 公 司 国 环 评 证 乙 字 第 1029 号 二 O 一 三 年 O 十 月 1. 建 设 项 目 概 况 1.1 项

Více

金刚萨埵法会开示

金刚萨埵法会开示 节 省 时 间 4 要 为 自 己 的 修 行 创 造 相 对 安 静 的 环 境 7 需 要 废 时 利 用 10 需 要 节 制 12 要 保 护 闻 思 修 的 成 果 13 使 用 手 机 和 所 修 的 法 相 违 16 决 堤 的 洪 水 20 用 手 机 上 网 是 初 学 者 修 行 的 大 障 碍 25 3G 时 代 的 来 临 34 网 络 成 瘾 问 题 42 事 例 44 互

Více

Microsoft Word - AC_Weekly130402.doc

Microsoft Word - AC_Weekly130402.doc INFORMATIONS TRANSMIT CREATIONARY VALUE, OPINIONS EFFECT INDUSTRIAL FUTURE. 资 讯 传 播 价 值 观 点 影 响 未 来 主 办 单 位 : 扶 持 动 漫 产 业 发 展 部 际 联 席 会 议 专 家 委 员 会 承 办 单 位 : 漫 友 文 化 动 漫 研 究 所 总 编 辑 : 金 城 主 编 : 王 维 出 版

Více

I. 对 职 工 福 利 和 待 遇 进 行 调 整 的 权 限 4. 联 合 国 系 统 各 机 构 职 工 福 利 和 待 遇 大 都 以 联 合 国 大 会 根 据 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 建 议 所 批 准 的 联 合 国 共 同 制 度 薪 酬 福 利 整 套 方 案 为

I. 对 职 工 福 利 和 待 遇 进 行 调 整 的 权 限 4. 联 合 国 系 统 各 机 构 职 工 福 利 和 待 遇 大 都 以 联 合 国 大 会 根 据 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 建 议 所 批 准 的 联 合 国 共 同 制 度 薪 酬 福 利 整 套 方 案 为 C 2015/3 号 文 件 - 2014-17 年 中 期 计 划 ( 经 审 议 )/ 2016-17 年 工 作 计 划 和 预 算 情 况 说 明 之 三 -2015 年 3 月 减 少 职 工 费 用 - 国 际 公 务 员 制 度 委 员 会 对 职 工 薪 酬 福 利 整 套 方 案 的 审 查 概 要 : 本 文 件 就 下 列 情 况 予 以 说 明 : 通 过 联 合 国 大 会

Více