Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k přednášce Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst PhDr. Marcela Süsslandová, Mgr. Jana Janková Cíl přednášky: Získat přehled o možnostech profesní přípravy na speciálních středních školách a v běžném školství. Znát kritéria volby povolání žáků se zdravotním postižením specifická a doporučená povolání, vyrovnání pracovních příležitostí. Vytvoření vhodných pracovních podmínek a možnost profesního růstu. Volný pracovní trh a podmínky pro profesní uplatnění občanů se zdravotním postižením. Témata: Přehled školského systému sekundárního vzdělávání a terciárního vzdělávání. Střední školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením studijní obory a specializace v oblasti profesionálního uplatnění. Vývojové hledisko a vznik nových profesí, tradiční a nové studijní obory, zahraniční studium. Jednotlivé druhy a stupně postižení a podpora reálných šancí na uplatnění v běžných pracovních podmínkách. Kontaktování úřadů práce a hledání pracovních příležitostí pomocí informativních akcí pro zaměstnavatele. 1

2 Koučování klientů a vytváření podmínek zaměstnávání s podporou odborných pracovníků. Klíčová slova: kariérové poradenství, výchovný poradce, volný trh práce, komprehenzivní rehabilitace, klíčové kompetence, pracovní potenciál, změněná pracovní schopnost Vzdělávání v oblasti volby povolání je velmi důležitou součástí rámcových vzdělávacích programů základních i středních škol. Jedna z klíčových kompetencí všech těchto škol je kompetence pracovní. Úspěšnost absolventů škol na trhu práce je do značné míry ovlivněna tím, zda přicházejí ze škol dostatečně vybaveni potřebnými kompetencemi. Z hlediska všech vzdělanostních skupin i skupiny zdravotně postižených má prioritní význam ochota učit se, dále se vzdělávat a být otevřen novým poznatkům, schopnost nést zodpovědnost, řešit praktické problémy a rozhodovat se. Značný význam je přikládán rovněž rozvinutým komunikačním schopnostem, včetně schopnosti prezentace a umění jednat s lidmi. Na významu nabývá schopnost pracovat v týmu, samostatná a kreativní práce, samostatné a analytické myšlení. Zaměstnavatelé rovněž velmi oceňují pracovitost a ochotu pracovat. Úlovcová (2007) Za naprostou samozřejmost je považována zběhlost v cizích jazycích a používání výpočetní techniky. Pro jedince s určitým druhem postižení (např. zrakové) je používání výpočetní techniky a znalost cizího jazyka jednoznačným předpokladem konkurenceschopnosti. Kariérové poradenství je součást poradenských služeb, které pomáhají žákům a studentům v jejich profesní volbě a zahrnuje: Informační podporu typy škol, oborů, přijímací řízení. Poradenské a diagnostické služby pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, úřady práce. Výchovně-vzdělávací činnosti vzdělávací programy pro základní vzdělávání zařazují oblast - Výchova k volbě povolání (Metodický pokyn č. j.19485/ ) středoškolské vzdělávání Úvod do světa práce (Metodický pokyn č. j.22067/2000-2). Instituce a pracovníci Školy výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel, učitelé odborných předmětů, školní psycholog, školní speciální pedagog. Školská poradenská zařízení pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálněpedagogická centra (SPC). Další instituce Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS ÚP), další nestátní soukromé, církevní instituce. 2

3 Faktory ovlivňující další studijní a profesní cestu Zdravotní hledisko současný stav a jeho prognóza, typ a míra znevýhodnění (postižení), fáze vyrovnání se s postižením (ovlivní výkon žáka). Rozumové schopnosti a osobnostní předpoklady, vědomosti, dovednosti, návyky. Školní výsledky, zájmy (šíře a míra), pracovní hodnoty a budoucí priority (preference). Prostředí a sociální vztahy (užší a širší prostředí) (podpora rodiny). Další činitelé kombinace více druhů postižení, (manuální zručnost, pracovní tempo, motorika, komunikace ). Nepříznivé faktory Nedostatečné informace o jednotlivých možnostech a povoláních. Nedostatečná informovanost o nárocích jednotlivých povolání. Nedostatečné sebepoznání. Nedostatečné cíle a představy o své vlastní budoucnosti. V minulosti byli zdravotně postižení objektem péče charitativních organizací, které si kladly za cíl především uspokojit základní životní potřeby postiženého člověka. Vzdělávání a výchova byly chápány jako něco navíc. V průběhu 19. století vznikaly první jednotlivé ústavy, které si již určovaly výchovně vzdělávací cíle. Záleželo na druhu postižení. Např. první výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé vznikl v Paříži již v roce Zakladatel ústavu Valentin Hauy dokázal svým působením, že nevidomé je možné vzdělávat. V naších zemích vznikl první ústav v roce 1807 na Hradčanech. V letech byl ředitelem tohoto ústavu profesor Aloys Klar, který je autorem základní směrnice pro výchovu a výcvik v zaměstnání. Tím byl položen základ vzniku tradičních řemesel. Pro zrakově postižené jsou to např. kartáčník, ladič, košíkář, čalouník. Později se stále častěji prosazují obory s prvkem duševní práce, jako jsou u zrakově postižených učitelé hudby, telefonisté, programátoři. Podobná tradiční řemesla bychom našli i u jiných druhů postižení. V posledních letech sledujeme změnu, která vyplývá ze změny technologií, z rozvoje automatizace průmyslu, z důrazu na multidisciplinaritu v pracovním zařazení. V podstatě vymizelo zaměstnání telefonisty. Telefonní ústředny jsou digitální a tedy automatické, ve firmách přijímá telefony většinou pracovník recepce, který musí zároveň zastat i mnoho dalších úkolů. Organizace zdravotně postižených již nemají monopol na určitá pracovní místa ve firmách. Důležitým úkolem těchto organizací je vyhledávání vhodných zaměstnání na trhu práce, podporovat na legislativní úrovni zaměstnávání zdravotně postižených. Žáci a studenti se zdravotním postižením by ve svých individuálních vzdělávacích plánech měli mít zpracované vzdělávání na téma jak se uplatnit na volném trhu práce. Na ZŠ jsou tato témata 3

4 obsažena ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Slabiny při vzdělávání zdravotně postižených cítíme zvláště v motivaci ke studiu a v dovednosti vyhledávání zaměstnání. Je třeba si uvědomit, že stále více je v oblasti vlastního uplatnění akcentován aktivní přístup jedinců, což si uvědomuje pouze malé procento absolventů se zdravotním postižením i jejich rodičů. Podporou reálných šancí na uplatnění zdravotně postižených na volném trhu práce se v současné době zabývá mnoho institucí, zvláště střední odborné školy, vysoké školy a další odborná pracoviště. Řešení této oblasti zahrnujeme do pojmu rehabilitace zdravotně postižených, která se řeší prostředky léčebnými, sociálními, pedagogickými a pracovními. Souhrn všech těchto neustále probíhajících prostředků představuje rehabilitaci komprehenzivní (tj. ucelenou) Jesenský (1995). Přípravu na povolání bychom u žáků a studentů zařadili do rehabilitace pedagogické, v rámci které by studenti měli získat základní vědomosti, dovednosti a návyky (kompetence pracovní) k výkonu zvolené profese. Cílem pracovní rehabilitace je rozvoj specifických vědomostí, dovedností schopností a návyků k vykonávání zvolené profese zejména u dospělých jedinců v produktivním věku. Problematika pracovního uplatnění z hlediska současného pojetí postižení vždy zahrnuje dva rozhodující prvky: - připravenost a motivaci zdravotně postiženého k hledání zaměstnání - připravenost a motivaci zaměstnavatele takto postiženého člověka zaměstnat Ve školním prostředí je naším úkolem především připravit a dostatečně motivovat zdravotně postiženého k práci. Zřejmě nestačí mít výborně zpracovanou část ŠVP, která se tohoto problému týká, ale je třeba edukační úsilí zaměřit individuálně na zdravotně postiženého jedince, využít jeho pracovního potenciálu a ten rozvíjet. Samozřejmostí je spolupráce s celou rodinou. Struktura vzdělávacích programů ve středním školství Postupně posun podílu k vyšší úrovni vzdělání a k oborům s výučním listem a s maturitou Školský zákon č. 561/2004 Sb., rozlišuje stupně středního vzdělání: 1/ Střední vzdělání bez maturity a vyučení - praktická škola (1-2 leté vzdělávací programy) a střední odborné vzdělání bez VL a M 2/ Nižší střední odborné vzdělání - vzdělávání v programech zejména pro žáky se zdravotním postižením a žáky se SVP - vzdělávání ve dvouletých učebních oborech Střední odborné vzdělání s výučním listem 4

5 - běžné vyučení v učebních oborech SOU (3 leté), lze navázat nástavbové maturitní studium - zkrácené studium studentů s maturitní zkouškou (1-1,5 leté), lze získat výuční list 3/ Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - střední odborná učiliště 4 ISO - střední odborné školy - úplné střední všeobecné vzdělání gymnázium - úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou nástavbové, pro absolventy 3 letých učebních oborů Vyšší odborné vzdělání - pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou (3 leté) - konzervatoř (8-mi leté po ukončení 5. roč. ZŠ, 6-ti leté po 9. roč. ZŠ) Kariérové poradenství propojení rezortu školství (MŠMT) a práce a sociálních věcí (MPSV) Metodický pokyn MPSV ČR č. 10/1993 zřizování Informačních a poradenských středisek pro volbu povolání na úřadech práce (IPS ÚP). Zaměření poradenství při volbě povolání, jeho změně (rekvalifikace), pro mladistvé, pro lidi se změněnou pracovní schopností (ZPS), zprostředkování zaměstnání. Poskytuje služby žákům základních škol se speciálně vzdělávacími potřebami, studentům i absolventům, jejich rodičům, ev. zákonným zástupcům, školským zařízením a dalším, zejména o síti škol a možnosti uplatnění absolvent. Počítačové programy vyhledávání studijních programů škol, testování profesních zájmů, informativní videofilmy o jednotlivých profesích. Informativní akce ve spolupráci škol Burza škol, besedy. Jedinci s postižením jsou v problematice práce a sociálních věcí osobami zdravotně postiženými a aktuální otázky zaměstnávání vycházejí z ustanovení o vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Část těchto osob po absolvování předprofesní a profesní přípravy v institucích rezortu školství je schopná se dále bez speciální podpory a pomoci zařadit do pracovního procesu. Nás nyní zajímá část osob se změněnou pracovní schopností (ZPS). Tato skupina představuje rizikovou a zranitelnou skupinu. Její problém je zdravotní postižení, často fyzická omezení a nízká kvalifikační úroveň. Potřeba upraveného pracovního prostředí či režimu limituje tuto skupinu při výběru a vykonávání vhodného zaměstnání. 5

6 Při úřadech práce jsou zřízena poradenská centra pro občany s těžkým zdravotním postižením a občany se ZPS. Pracovní rehabilitace zahrnuje poradenství, přípravu na práci, zaškolení, rekvalifikaci, zprostředkování zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání. Pracovní rehabilitaci a rekvalifikaci nabízejí a provádějí většinou organizace zdravotně postižených. Přípravou na práci jedince se ZPS se rozumí speciální příprava, která umožní postupné přizpůsobení se na výkon pracovní činnosti na pracovištích vhodných pro tento účel. Zaškolení se poskytuje jednici se ZPS, který není ze zdravotních důvodů schopný se podrobit přípravě na povolání nebo pro jeho povolání stačí zaškolení, které je většinou zakončené zkouškou. Příprava na práci a zaškolení jedinců se ZPS se realizuje: - na pracovištích vhodně přizpůsobených zdravotnímu stavu jedinců se ZPS, - v chráněných dílnách a pracovištích, - v rekvalifikačních zařízeních, - ve vzdělávacích zařízeních a v zařízeních na pracovní rehabilitaci. V devadesátých letech se u nás začal prudce rozvíjet model tzv. podporovaného zaměstnávání. Definice podporovaného zaměstnávání se různí, všechny však obsahují následující: - jde o smysluplnou, placenou a konkurenceschopnou práci, - pracovní náplň je sestavena z pomocných, nekvalifikovaných činností, - člověk s postižením pracuje na běžném pracovišti a je v kontaktu se spolupracovníky bez postižení, - pro pracovníky je ze strany zprostředkovatelské agentury zajištěna dlouhodobá podpora, nejčastěji jde o pracovní asistenci. Význam podporovaného zaměstnávání spočívá zejména ve flexibilní podpoře reagující na měnící se potřeby jak zaměstnance s postižením, tak zaměstnavatele. Podporované zaměstnávání se může stát účinným nástrojem boje se sociálním vyloučením osob se zdravotním postižením. Náměty a úkoly pro samostudium Zjistěte, jaké jsou rozdíly v práci v chráněných dílnách a v práci formou podporovaného zaměstnávání. V rámcovém programu pro základní vzdělávání zjistěte, jak je zajištěno vzdělávání k volbě povolání na základních školách. Pomocí internetu zjistěte, jaké obory nabízejí aktuálně střední odborné školy pro studenty s různým druhem zdravotního postižení. 6

7 Doplňující otázky Jaké vidíte největší problémy v kariérovém poradenství u žáků a studentů se SVP? Proč je důležitá spolupráce odborníků a kterých v kariérovém poradenství pro žáky se SVP? Literatura: Jesenský, J.: Úvod do rehabilitace zdravotně postižených. Praha, Karolinum 1995 Kucharská, A. a kol., Obligatorní diagnózy a obligatorní diagnostika ve speciálně pedagogických centrech, IPPP ČR, 2007, ISBN Lechta V. a kol. Základy inkluzivní pedagogiky, Portál, 2010 Strádal J. Praktické činnosti pro ročník základních škol, Fortuna 2001, ISBN Trhlíková J. Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem, NUOV, 2009 Úlovcová, H. a kol: Uplatnění absolventů škol na trhu práce. Praha, NUOV 2007, ISBN Vendel Š. Kariérní poradenství, Grada 2008 ISBN Vítková M. a kol. Integrativní speciální pedagogika, Portál 2001 ISBN Vítková, M. a kol.: Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno, MSD 2005 ISBN Zapletalová J., Vaňková H. Kariérové poradenství, IPPP ČR 2006, ISBN

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů.

Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. Kariérové poradenství vyžaduje změnu myšlení všech aktérů. V Česku je kariérové poradenství poměrně mladou disciplínou. Zpočátku navázalo na poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání realizované

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením 213 215 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214 AUTORSKÝ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová

Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách. PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová Profesní struktura a kvalifikační předpoklady pracovníků v sociálních službách PhDr. Zuzana Havrdová Bc. Lenka Zamykalová VÚPSV říjen 2001 Obsah 1. Úvod 4 2. Pracovní činnosti, profesní struktura a systém

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová

Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru. Mgr. Gabriela Doležalová Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol šetření v terciárním sektoru Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2014 Obsah 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů... 3 2. Obsah a cíle výzkumu,

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více