ročník 5 číslo 4 uzávěrka tohoto čísla dne REHABILITAČNÍ FORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 5 číslo 4 uzávěrka tohoto čísla dne 20.9.1994 REHABILITAČNÍ FORUM"

Transkript

1 ročník 5 číslo 4 uzávěrka tohoto čísla dne REHABILITAČNÍ FORUM Z P R A V O D A J věnující se problematice rozvoje, koncepce, organizace a vzdělávání v oblasti rehabilitace dočasně i trvale zdravotně postižených Redakční rada vedoucí redaktor MUDr. Jan CALTA členové redakční rady Ing. Jan Brázdil PhDr. Alena Herbenová Paed.Dr. Pavel Kolář doc. MUDr. RNDr. Miloslav Palát, CSc. doc. MUDr. Jiří Votava, CSc. Vydavatel: Jan CALTA, Jana Želivského 31, Praha 3 Administrativu a příjem objednávek vede Pavla Lhotáková na adrese: Rehabilitační forum, Rezlerova 303, Praha 10 - Petrovice Zpravodaj je rozšiřován poštou pouze formou předplatného, vychází 6 x ročně. Předplatné je možno uhradit na účet číslo / 0800 (Česká spořitelna a.s., Praha 2). Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt Praha čj. 1471/92-NP ze dne 30.ll.l992 adresát: NOVINOVÁ ZÁSILKA

2 O B S A H : strana ODBORNÉ PRÁCE Műller, I., Műllerová, B. Rehabilitace u necementované endoprotézy kyčle typu Waltr-Motorlet NOVINKY VE FYZIKÁLNÍ MEDICINĚ Kříž K., Jeřábek J. Klinické hodnocení účinnosti přístroje UNIMAG ORGANIZACE REHABILITAČNÍ PÉČE Jak by měla v nedaleké budoucnosti vypadat Centra ucelené (komprehenzivní) rehabilitace ODBORNÉ a PROFESNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOST REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICINY Odborné semináře SRFM SDRUŽENÍ LÉKAŘŮ FBLR UNIE REHABILITAČNÍCH PRACOVNÍKŮ Kontaktní adresy SPOLEČNOST MYOSKELETÁLNÍ MEDICÍNY Informace z bulletinu MSM VAŠE NÁZORY Reakce na článek ve STATIMu Dopis z Chotěboře INFORMACE Ecart 2 - Európska konferencia o technológii v rehabilitácii Informace o SPURP Sdělění IDV PZ...109

3 ODBORNÉ PRÁCE REHABILITACE U NECEMENTOVANÉ ENDOPROTÉZY KYČLE TYPU WALTER - MOTORLET Műller, I., Műllerová, B.: SOUHRN Rehabilitace u necementované endoprotézy kyčle typu Walter - Motorlet. Necementované endoprotézy se indikují v oblasti kyčle u mladých jedinců při dysplastické koxartróze, při poúrazových stavech, při výměnách selhavších endoprotéz a podobně. Na ortopedické klinice FN v Brně - Bohunicích operovali v letech celkem 75 kyčlí u 70 nemocných ve věku 44 let pomocí české necementované endoprotézy kyčle Walter - Motorlet. Je popsána komplexní rehabilitační péče předoperační, pooperační a v období doléčení včetně polohování, kondiční a dechové gymnastiky, odlehčení operované končetiny chůzí na berlích plně po 3 měsíce od operace, částečné do půl roku operace. Při hodnocení funkce a subjektivních údajů škálou podle Merle d Aubigné bylo dobrých výsledků dosaženo u 60 operovaných kyčlí. Komplikace byly u 3 nemocných závažnější / 1x hluboké hnisání, 2x periferní paréza při snaze prodloužit zkrácenou končetinu /. Osud operovaných bude z hlediska funkčního i z hlediska trvanlivosti endoprotézy dlouhodobě sledován. Klíčová slova : Necementovaná endoprotéza kyčle - endoprotéza Walter - Motorlet - kompehenzivní rehabilitační program endoprotéz. ÚVOD Tisíce operací umělými klouby, zejména v oblasti kyčelního kloubu, se staly také u nás nedílnou součástí moderního léčení artróz, poúrazových stavů, revmatiků, následků vrozených vad, u tumorů a dalších afekcí pohybového ústrojí. Těsná spolupráce ortopedů a

4 rehabilitace přináší v této oblasti významné úspěchy, zlepšuje zdravotní, ale i psychosociální situaci postižených nemocných. K velkým problémům endoprotézování patří otázka vzájemného stavu umělého kloubu a příjemce, opotřebení a uvolnění komponent, infekce a užití u mladých jedinců s perspektivou nutné výměny kloubu. K tomu účelu se od počátku vývoje umělých kloubů konstruovaly necementované endoprotézy. U nás jsou prvé zmínky o totálních necementovaných endoprotézách ze 70. let /4/, kdy byla užitá sovětská endoprotéza Sivašova. Sosna a Landor /1,3/ zkontruovali moderní českou endoprotézu počátkem 90. let, kdy ji realizovala firma Motorlet. Protože se liší rehabilitace a doléčení u tohoto typu umělého kloubu, dovolujeme si předložit první naše zkušenosti s rehabilitací u této operace. MATERIÁL. Na ortopedické klinice v Brně - Bohunicích byla v letech implantována necementovaná endoprotéza kyčle typu Walter - Motorlet u 75 kyčlí 70 nemocných ve věku 44 let. Šlo převážně o primoimplantace / 43x / při dysplastické koxartróze nebo u poúrazových stavů. Podobně jako jiná pracoviště, měli jsme velké problémy s operačním instrumentáriem, zatímco samotný umělý kloub byl dobré kvality. Operační přístup ke kloubu byl standartní transgluteální. Nemocné jsme zkontrolovali v průměru za 24 měsíce od operace. Z komplikací jsme měli 1x hluboký infekt s nutností odstranit endoprotézu, 2 x periferní nervové léze / při snaze o prodloužení značně zkrácené končetiny /, infrakce femuru 5x. REHABILITAČNÍ POSTUP. Nemocní byli v průměru hospitalizováni 14 dní a rehabilitační komprehenzivní program spočíval před operací v nácviku dechové a kondiční gymnastiky, chůze o vysokých berlích, vyprazdňování a sebeobsluhy vleže. Po operaci na pooperační JIP následovalo polohování /antirotační korýtko/, dechové cviky, odkašlávání. Další den po operaci fyzioterapeuti nacvičovali s operovanými sed na posteli s končetinami přes okraj postele, postavení u postele na vysokých berlích bez zátěže operované končetiny, asistované pohyby operovanou končetinou. Mezi stehna jsme vkládali polohovací polštář / a to po dobu 3 měsíců/. Postupně následovalo kondiční cvičení, nácvik chůze o vysokých berlích včetně chůze po schodech, přemisťování nemocných, sezení, aktivní cvičení a případně i využití motorové dlahy. U hůře cvičících jsme doléčovali operované v rehabilitačním ústavě v Brandýse nad Orlicí systémem překladu s lůžka na lůžko. Ostatní docvičovali na rehabilitačních pracovištích v Brně ambulantně a absolvovali lázeňské doléčení podle indikace 21 VII - 15 K.

5 Pokud se týká zatěžování, užíval nemocný prvých 21 dní vysoké berle a pak přecházel na francouzké berle, operovanou končetinu nezatěžoval po 3 měsíce vůbec, pak postupně zatěžoval hmotností 25 a 50 % až do plné zátěže po půl roce od operace při známkách dobré inkorporace endoprotézy na rentgenovém snímku. Následovala kontrola správného režimu operovaných / chůze o holi, měkká obuv, plavání, šetření /. Hodnocení výsledků léčby z hlediska funkce a subjektivních stesků jsme provedli za 24 měsíců radiologicky a klinicky podle škály Merle d Aubigné Bolest, pohyb / sečtení všech stupňů rozsahu pohybu / a chůze se hodnotí 1-6 body, postižení jedné kyčle písmenem A, obou kyčlí písmenem B a další nemoci omezující mobilitu písmenem C. VÝSLEDKY. Kromě jednoho hlubokého infektu, kdy jsme museli endoprotézu odstranit a léčit hnisavé komplikace a kromě dvou paréz, byly výsledky operací dobré. Jako dobré výsledky jsme hodnotili body u 60 operovaných kyčlí, jako uspokojivé 9-12 bodů u 12 operovaných kyčlí a jako špatné 3 shora uvedené nemocné. Původně často se vyskytující bolest ve stehně po operaci endoprotézou Walter - Motorlet / aktivita kostní přestavby při inkorporaci dříku kloubu / vymizela a po 2 letech od operace byly subjektivní i funkční výsledky totožné s podobnou skupinou cementovaných endoprotéz u starších nemocných. Pouze 5 nemocných zůstalo v plném invalidním důchodě. DISKUSE. Dobré výsledky po necementované endoprotéze kyčle typu Walter - Motorlet u mladých lidí jsou povzbuzující, i když zatím neznáme dlouhodobý osud těchto lidí. Rozhodně se však zlepšuje zdravotní, psychosociální i ekonomický stav těchto postižených lidí. Nemalou míru na tomto výsledku má komprehenzivní rehabilitační a lázeňský program. Zejména mladí podnikatelé se vraceli ke svému povolání, rodině a jejich životní komfort byl dobrý. Rehabilitační postupy byly u tohoto typu endoprotézy rozloženy do delšího časového úseku a kyčle byly později plně zatíženy. Odpovídá to našim zkušenostem s jinými typy necementovaných endoprotéz /2/. Na základě rozboru našich prvých 70 nemocných se 75 operovanými kyčlemi necementovanou endoprotézou typu Walter - Motorlet v průměrném věku 44 let lze říci, že dobrý výběr nemocných, správná technika operace a komprehenzivní rehabilitační program při dobré spoluprácí nemocných dává dobré zdravotní i psychosociální výsledky.

6 LITERATURA 1/ Landor, I.: Necementovaná totální náhrada kyčelního kloubu, Praha 1992, kandidátská disertační práce 3. LF KU, s / Mullerová, B. a spol. : Dlouhodobé zkušenosti s rehabilitací operovaných endoprotézami v oblasti kyčle, Rehabilitácia 9, 1975/2 : / Sosna, A a spol. : necementovaná aloplastika kyčelního kloubu. 4/ Vlach, O.: První zkušenosti s plastikou kyčelního kloubu podle Sivaše, Acta chir. ort. tr. Č.38, 1971, 1: Adresa autorů: I.M., Absolonova 85, Brno NOVINKY VE FYZIKÁLNÍ MEDICINĚ Klinické hodnocení účinnosti přístroje UNIMAG. MUDr. Kamil Kříž 1), MUDr. Jiří Jeřábek, CSc. 2) 1) Anenské slatinné lázně, a.s., Lázně Bělohrad. PSČ 5O7 8l 2) Státní zdravotní ústav Praha ÚVOD. Pulzní magnetická pole se pro léčení různých onemocnění používají od roku l980. V roce l98l publikoval Jeřábek /3/ první zkušenosti s magnetoterapií u některých onemocnění pohybového aparátu. Šlo především o artrozy nosných kloubů a vertebrogenní algické syndromy na podkladě degenerativních onemocnění pateře. Byl zdůrazněn analgetický účinek pulzních magnetických polí, který byl

7 dosažen až v 80% případů. Otázkou vhodnosti pulzní magnetoterapie se dále zabýval Kocián a spol. /6,7/, který ve dvojitém slepém pokusu prokázal výrazný subjektivní účinek této léčby. Objektivní hodnocení hybnosti v postižených kloubech se pohybovalo na hranici statistické signifikace. Valentová /ll/ a Thurzová a spol. /9/ prokázaly dobré výsledky magnetoterapie při léčbě vertebrogenních algických syndromů. Zdá se, že lepší výsledky lze očekávat u poruch L-oblasti, kde byla objektivním měřením prokázána lepší hybnost, funkce pateře a uvolnění paravertebrálních spasmů. Nebyla prokázána žádná intolerance s jinými léčebnými procedurami a byla zdůrazněna jednoduchost, bezpečnost a účinnost magnetoterapie. Kovařovicová /8/ popisuje dobrý účinek kombinace slatinných zábalů s magnetoterapií u vertebrogenních algických syndromů, kde došlo k signifikantnímu zlepšení rozvíjení pateře, Lassegueova manévru i Thomayerovy distance. Opět je zdůrazněno značné subjektivní zlepšení. Václavík /l0/ srovnával různé typy elektroléčby včetně magnetoterapie u některých degenerativních a zánětlivých onemocnění pohybového aparátu. Bezprostředně po léčbě nebyl zjištěn rozdíl mezi aplikovanými procedurami. Nicméně bylo zjištěno, že doba trvání úlevy u degenerativních onemocnění je zhruba o třetinu delší u nemocných, kteří absolvovali magnetoterapii ve srovnání s jinými elektroléčebnými postupy. Gavlas a spol. /l/ a Ježek a spol. /5/ prokázali podstatný přínos magnetoterapie v komplexu lázeňské léčby artroz nosných kloubů. Bylo prokázáno nejen subjektivní zlepšení oproti běžným procedurám, ale i signifikantní snížení dávek analgetik a antirevmatik, dále snížení otoků kloubů, zrychlení chůze na určenou vzdálenost apod. Kromě toho trvání analgetického působení kombinace balneoterapie a magnetoterapie bylo dvojnásobné oproti balneoterapii bez současné aplikace magnetického pole. Jeřábek /4/ a Hlavatý /2/ publikovali práce o pozitivním působení pulzní magnetoterapie u Bechtěrevovy nemoci, kdy kromě zlepšení hybnosti pateře na základě analgetického působení bylo opět možno výrazně a dlouhodobě snížit, až zcela vysadit, dávky analgetik a antirevmatik. Dle údajů Jeřábka je v některých případech překvapující účinek, přetrvávající řadu let. Přístroj UNIMAG byl použit k léčbě vertebrogenních algických syndromů v komplexu lázeňské léčby. Cílem této práce není optimalizace režimu daného přístroje, ale průkaz, že daný přístroj je rovnocenný s jinými, již ověřenými pro magnetoterapii a je tedy vhodný pro rehabilitační účely v dané aplikaci.

8 SOUBOR PACIENTŮ. Kontrolní skupina: 17 žen a 8 mužů, rok narození l9l5 - l956, průměrný věk ±10.51 roku Exponovaná skupina: 15 žen a 4 muži, rok narození , průměrný věk ±10.76 roku Statistickým hodnocením je potvrzeno, že se skupiny ani věkově ani v zastoupení muži-ženy významně neliší. Doba trvání obtíží několik let, opět bez signifikantních rozdílů mezi skupinami. Ve všech případech šlo o nemocné trpící chronickým vertebrogenním algickým syndromem na podkladě degenerativních změn páteře. Lokalizace převážně v bederní oblasti. APLIKACE MAGNETICKÉHO POLE. V kontrolní skupině byl použit 2. výstup přístroje UNIMAG, který byl výrobcem odpojen, takže nemocní byli léčeni neaktivním aplikátorem připojeným na tento výstup. Exponovaná skupina absolvovala "pravou" magnetoterapii z výstupu č.1. Jako aplikátor byla použita "deka", tedy aplikátor a několika cívkami všitými do textilního obalu. Maximální indukce magnetického pole na povrchu aplikátoru je 15 mt. Ve většině případů byl použit program č.1., u 4 nemocných program č.2. Doba aplikací ve všech případech byla 30 minut, počet aplikací 10, jedenkrát denně. Kromě této placebové a "pravé" magnetoterapie nemocní absolvovali běžné lázeňské procedury odpovídající daným onemocněním. HODNOCENÍ. Subjektivní obtíže, spotřeba analgetik a antirevmatik a objektivní ukazatele změn hybnosti byly zaznamenány do standartizovaného dotazníku dodaného výrobcem. Bolest: 0, 1, 2, 3 Čas: Ne, občas, často, stále Lokalizace: Ne, bodová, oblast, vyzařující Kvalita: Prožívání: Spasmy: Ne, tlaková, tupá, ostrá Ne, nevadí, obtěžující, hrozná Ne, lehké, střední, výrazné

9 Tablety denně (kusy)... (případně jaké) Schober (cm)... Stibor (cm)... Thomayer (cm)... Lasségue (o)... Dotazník byl vyplněn před zahájením léčby a po jejím skončení. Hodnocen byl jednak trend zlepšení zvolených ukazatelů mezi skupinami a jednak jakékoliv zlepšení dosažené v jednotlivých skupinách. Získané údaje byly vyhodnoceny pomocí programu WHO EpiInfo a to X2 testem pro trend a čtyřpolní tabulku. Jak je obvyklé, jako hraniční hodnota statistické významnosti byla zvolena p Hodnocení objektivních parametrů hybnosti páteře nepotvrdilo rozdíl mezi kontrolní a exponovanou skupinou. Totéž platí o spotřebě analgetik a antireumatik. Jedině v případech hodnocení spasmů byl nalezen výrazný trend zlepšení u exponované skupiny oproti kontrolám, nicméně těsně pod limitem statistické významnosti. Detailní údaje neuvádíme. VÝSLEDKY TABULKA 1. HODNOCENÍ TRENDU ZMĚNY BOLESTI Z ČASOVÉHO HLEDISKA Před léčbou Po léčbě Stupeň Kontroly Exponovaní X2=0.91 ; N.S. X2=8.22 ; P=0.042

10 OBR.1. TREND ZMĚNY BOLESTI Z ČASOVÉHO HLEDISKA Před léčbou Po léčbě Počet nemocných S1 S2 Stupeň Kontroly Exponovaní TABULKA 2. HODNOCENÍ JAKÉHOKOLIV ZLEPŠENÍ BOLESTI Z ČASOVÉHO HLEDISKA Zlepšení ano ne Kontroly Exponovaní 16 3 X2=7.36 ; P=0.007

11 OBR.2. JAKÉKOLIV ZLEPŠENÍ Z HLEDISKA ČASU KONTROLY EXPOZICE BÍLE - ANO MODŘE - NE TABULKA 3. HODNOCENÍ TRENDU ZMĚNY BOLESTI Z HLEDISKA LOKALIZACE Před léčbou Po léčbě Stupeň Kontroly Exponovaní X2=4.54 ; P=0.033 X2=3.01 ; N.S.

12 OBR.3. TREND ZMĚNY BOLESTI Z HLEDISKA LOKALIZACE Před léčbou Po léčbě Počet nemocných Stupeň S1 S2 Kontroly Exponovaní TABULKA 4. HODNOCENÍ JAKÉHOKOLIV ZLEPŠENÍ BOLESTIZ HLEDISKA LOKALIZACE Zlepšení ano ne Kontroly 7 18 Exponovaní 13 6 X2=7.11 ; P=0.008

13 OBR. 4. JAKÉKOLIV ZLEPŠENÍ Z HLEDISKA LOKALIZACE KONTROLY EXPOZICE BÍLE - ANO MODŘE - NE TABULKA 5. HODNOCENÍ TRENDU ZMĚNY BOLESTI Z HLEDISKA KVALITY Před léčbou Po léčbě Stupeň Kontroly Exponovaní X2 =2.14 ; N.S. X2 =4.54 ; N.S.

14 OBR.5. TREND ZMĚNY BOLESTI Z HLEDISKA KVALITY Před léčbou Po léčbě Počet nemocných S1 S2 Stupeň Kontroly Exponovaní TABULKA 6. HODNOCENÍ JAKÉHOKOLIV ZLEPŠENÍ BOLESTI Z HLEDISKA KVALITY Zlepšení ano ne Kontroly 2 23 Exponovaní 10 9 X2=10.83 ; P=0.001

15 OBR. 6. JAKÉKOLIV ZLEPŠENÍ Z HLEDISKA KVALITY KONTROLY EXPOZICE BÍLE - ANO MODŘE NE TABULKA 7. HODNOCENÍ TRENDU ZMĚNY BOLESTI Z HLEDISKA PROŽÍVÁNÍ Před léčbou Po léčbě Stupeň Kontroly Exponovaní X2=1.59 ; N.S. X2=10.59 ; P=0.012

16 OBR.7. TREND ZMĚNY BOLESTI Z HLEDISKA PROŽÍVÁNÍ Před léčbou Po léčbě Počet nemocných S1 S2 Stupeň Kontroly Exponovaní TABULKA 8. HODNOCENÍ JAKÉHOKOLIV ZLEPŠENÍ BOLESTI Z HLEDISKA PROŽÍVÁNÍ Zlepšení ano ne Kontroly Exponovaní 18 1 X2=12.37 ; P=0.0004

17 OBR. 8. JAKÉKOLIV ZLEPŠENÍ Z HLEDISKA PROŽÍVÁNÍ KONTROLY EXPOZICE BÍLE - ANO MODŘE NE DISKUZE Jak je z výsledků patrné, opět se potvrdila známá skutečnost o analgetickém působení magnetických polí. Je zřejmé, že výchozí stav obou skupin s výjimkou kriteria lokalizace byly rovnocenné. Z tabulky 3. je jasně vidět, že skupina exponovaná měla signifikantně horší výchozí podmínky a tudíž nevýznamný rozdíl v trendu na konci léčby svědčí pro pozitivní účinek magnetického pole. Tuto skutečnost potvrzuje tabulka 4., uvádějící jakékoliv zlepšení, kde je jasně vidět výrazná převaha ve prospěch magnetoterapie. Nejlepší výsledky jsou patrné v prožívání bolesti. Toto pozorování považujeme za velmi důležité, protože i když bolest není zcela potlačena, vadí nemocným méně a výrazně se zlepší kvalita jejich života. Je pozoruhodné, že jsme nezaznamenali výrazný pokles spotřeby analgetik, ale tato skutečnost je vysvětlitelná nízkou konzumací analgetik a antirevmatik již na počátku léčby. Chybění účinku v objektivním hodnocení je dáno malým počtem pacientů, a je v souladu s údaji v pracech Kociána a spol.(6,7). Je však nutno konstatovat že přístroj UNIMAG generuje pulzní magnetické pole nižší indukce, než přístroje používané v citovaných pracech. Je otázkou, zda je toto výhodnější. Vysoký účinek je jistě žádoucí, na druhé straně však slabé pole vyvolává menší celkovou odezvu, což v případech starých nemocných s dalšími, zejména interními diagnozami, může mít své výhody. Za velmi důležité považujeme dále pozorování, že v žádném případě nedošlo v exponované skupině ke zhoršení stávajícího onemocnění ani k rozvoji nového patologického stavu. Tato skutečnost je

18 v souladu s literárními údaji o vysoké tolerantnosti nemocných vůči tomuto fyzikálnímu faktoru. ZÁVĚR. Lze konstatovat, že přístroj UNIMAG je vhodným doplňkem přístrojového vybavení rehabilitačních a lázeňských pracovišť. LITERATURA. 1) Gavlas,A., a spol.: Pulzní magnetické pole jako součást lázeňské léčby. Balneol.L.,17 (4) 1989: ) Hlavatý,V.: Naše zkušenosti s magnetoterapií u spondylarthritis ankylopoetica. Balneol.L.,17 (4) 1989: ) Jeřábek,J.: Zkušenosti s používáním pulzních magnetických polí u algických stavů pohybového aparátu různé etiologie. Čas.lék.Čes., 120 (42) 1981: ) Jeřábek,J. Žideková,A.: Pulzní magnetické pole při léčbě m. Bechtěrev. Prakt.Lék., 66 (12) 1986: ) Ježek,J., a spol.: Pulzní magnetické pole v rámci komplexní lázeňské léčby u nemocných s klinicky manifestní gonartrozou. Fyziat.Věst., 68 (4) 1990: ) Kocián,J., a spol. (a): Klinické Zkušenosti s použitím pulzního magnetického pole u nemocných s coxarthrosou. I. Pilotní studie Fyziat.Věst., 63 (4) 1985: ) Kocián,J., a spol. (b): Klinické zkušenosti s použitím pulzního magnetického pole u nemocných s coxarthrosou. II. Dvojitý slepý pokus. Fyziat.Věst., 63 (5) 1985: ) Kovařicová,J.: Porovnání účinku magnetoterapie se slatinnými zábaly u vertegrobenního syndromu. Fyziat.Věst., 68 (4) 1990: ) Thurzová,E., a spol.: Použitie pulzných magnetických polí v liečbe vertebrogenných syndromov. Fyziat.Věst., 62 (4) 1984: ) Václavík,M.: Naše zkušenosti s použitím pulzního magnetického pole při lázeňském léčení. Voj.zdrav.L., 15 (5) 1986: ) Valentová,D., a spol.: První výsledky použití pulzního magnetického pole při lázeňském léčení. Balneol.L., 13 (9) 1985:

19 ORGANIZACE REHABILITAČNÍ PÉČE Jak by měla v nedaleké budoucnosti vypadat Centra ucelené /komprehenzivní/ rehabilitace. Centra by měla být zřizována v úzké spolupráci s úřady práce s rekvalifikačními pracovišti v místech příslušného politicko-správního celku / v současné době v okresech/. Důležité je využít home care a spolupráce s dobrovolnými občanskými sdruženími. Budou zřizována především tam, kde je již existující dobré rehabilitační oddělení propojené na zdravotnická zařízení. Centrum, krom toho co u nás rehabilitační oddělení poskytují, bude provádět: Vyšetření pracovního výkonu /u osob v produktivním věku/ na modelových činnostech v ergoterapii. Bude schopné ověřit možnosti lehké nebo těžké fyzické práce a zvlášť práce kancelářské. Hodnocení je korelováno s vyšetřením psychologa a prací fyzioterapeutky, která léčebný tělocvik zaměřuje i přiměřeně zátěžově /zátěžový tělocvik/. Různé léčebné závodivé hry mohou velmi dobře doplnit informace při začleňování rehabilitanta do pracovního procesu a do pracovního kolektivu /bojovnost, submisivnost, smysl pro spolupráci, snaha po vyniknutí atd./. Vyšetření ergometrické a spirometrické nám poskytne informace o celkové energetické potenci a rezervách. Potřebujeme i vyšetření rumpálovým ergometrem u amputovaných. Velmi důležitým, možno říci nejdůležitějším, je vyšetření denních činností a současný nácvik nezávislosti. Doporučujeme hodnocení podle WHO IC IDH. 0 - svede bez obtíží 1 - svede s mírnými obtížemi, ale bez pomoci druhé osoby a bez technické pomůcky 2 - svede s pomocí technické pomůcky 3 - jednoduchá pomoc druhé osoby /podání ruky/, která nemusí být soustavně přítomná

20 4 - nesvede některé výkony, které za něho musí vykonat druhá osoba /jde o aktivity většího rozsahu/. 5 - závislý na druhé osobě a technických pomůckách 6 - zcela závislý na druhé osobě resp. osobách a technických pomůckách /většinou dlouhodobý pobyt v ústavu nebo zcela přizpůsobeném bytě/ Osobní nezávislost je podkladem rehabilitačního programu pro všechny věkové kategorie. Začínáme komunikací, osobní hygienou a funkcemi extrakčními /je velmi prospěšné, když má rehabilitační pracoviště znalosti o rehabilitaci inkontinence a spojení na urologické a proktologické pracoviště/, oblékání, lokomoce, nákup, příprava a požívání jídla, úklid bytu, cestování. Nakonec provedeme zhodnocení, návrh technických pomůcek, nácvik jejich užívání a úpravy bytu resp. pracoviště. Sociální vyšetření je mostem k integraci. Rehabilitace přejímá stále větší odpovědnost za integraci osob se zdravotním postižením. Užívá se někdy výrazu "rehabilitace handicapu" nebo také "transpersonální rehabilitace". Tím je míněno, jak se ostatní osoby, tedy rodina, spoluzaměstnanci, osobní asistenti, přátelé, podílejí na rehabilitačním procesu. Centrum musí být úzce spojeno s technickou pomocí pro zdravotně postižené nebo s Centry technické pomoci, jak je navrhuje Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení. Pokud centrum ucelené rehabilitace nemá i některé jiné z uvedených služeb, může si je zajistit smluvně /např. ergometrii z tělovýchovného lékařství/, ale je nezbytné, aby příslušný odborník byl účasten na rehabilitačních konferencích. Dále by bylo velmi užitečné, kdyby na rehabilitačním programu spolupracoval posudkový lékař. Rehabilitační program by měl do celého léčebného procesu vstoupit co nejdříve nejen léčebným tělocvikem, ale celou škálou rehabilitačních služeb. V současné době bude velmi důležité, jak se podaří rehabilitaci zakotvit do legislativy. Máme šanci vytvořit zcela moderní koncepci, poněvadž se přerušila právní kontinuita a vytváříme nové zákony bez zatížení minulostí. Mnohé i velmi vyspělé země mají značné obtíže při modernizaci rehabilitace právě pro trvání zákonů, které nejsou up to day. prof.mudr.jan Pfeiffer, DrSc. klin. rehab. lékařství 1. LF UK Praha

21 ODBORNÉ A PROFESNÍ ORGANIZACE Odborné semináře SRFM V příštím školním roce se budou konat semináře Společnosti rehabilitační a fyzikální mediciny opět vždy třetí středu v měsíci od 15 hodin v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK. Žádáme členy společnosti, kteří by byli ochotni jako autoři některý ze seminářů uspořádat, aby se spojili s organizátorem seminářů doc. Dr. J. Votavou. Při seminářích budou napříště přizvány také firmy, které budou chtít prezentovat své přístroje či pomůcky. První podzimní seminář se bude konat v 15 hodin s tématem: V.Pitrmanová, V.Matolínová: Metodika LTV při cvičení s Pezzi-Bally a Thera-Bandy. Témata dalších seminářů oznámíme později, jeden z podzimních seminářů přislíbil prof.k.lewit. doc.dr.j.votava Informace z BULLETINU MSM 1/94 Za důležitou zprávu považujeme oznámení o II. sjezdu myoskeletální medicíny ŠUMAVA 95 - plánováno na jaro r Předběžnou přihlášku s bližšími informacemi obdržíte v příštím vydání. Odborné téma: Pánev, Varia - proto již uvažujte o Vaší aktivní účasti. Dále Vás chceme informovat, že výbor myoskeletální medicíny trvale prosazuje změny do Sazebníku výkonů. MUDr. Jandová znovu upozorňuje všechny žadatele o Oprávnění odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální medicíny, aby kromě osvědčení o absolvovaných kurzech uváděli též rodné číslo, adresu bydliště a pracoviště, národnost a atestace. Kontaktní adresa: MUDr. J. Jandová

22 Železniční nemocnice Italská Praha 2 Kurzy: Uvádíme též změnu jejího telefonního čísla: /02/ /přímá linka/ /02/ /ústředna/, linka 27 MUDr. A. Krobot oznamuje, že v listopadu 1994 plánuje zahájení základního "A" kurzu myoskeletální medicíny. Kontaktní adresa pro zájemce: MUDr. Alois Krobot Baťova nemocnice rehabilitační oddělení Zlín Zpráva sekce fyzioterapeutů: Vzhledem k malému zájmu se letošní kurz školitelů MM - sekce fyzioterapeutická - neuskuteční. Další termín bude včas zveřejněn. / V. Verchozinová/ Sjezdy: 1/ 11. mezinárodní kongres pořádán Mezinárodní federací manuální medicíny - Vídeň dubna / 2. sjezd myoskeletální medicíny SMSM při Slovenské lékařské společnosti - Piešťany října 1994 MUDr. Viera Agnerová ÚVHB, Špitálská 1O Bratislava

23 VAŠE NÁZORY Vážený pane šéfredaktore, Refor č. 2/94 nás informoval o článku ve Statimu - metoda pí Mojžíšové. Proto Ti posíláme kopii našeho dopisu pí redaktorce Tomkové - jak hluboce s názorem vedoucí agentury POMAD nesouhlasíme. Předpokládáme, že účelem uveřejnění této zprávy v REFORu bylo vzbudit diskuzi a doufáme, že naše odborné kruhy i napříště už začnou na různé uveřejněné populární i odborné články reagovat. A proto první příspěvek. STATIM, pí redakt. D. Tomková, Praha 1.,Konviktská 5. Vážená paní redaktorko, reagujeme trochu opožděně na článek ve Statimu č. 9/94 - Agentura POMAD po roce a půl činnosti. Z celého článku chceme se vyjádřit ke dvěma bodům - cvičení sterilit podle Mojžíšové a k rehabilitační péči o těhotné ženy - bolesti zad, kyčlí atd. Proto nejdříve ke snažšímu, druhému, bodu. Rehabilitační léčbu mohou vykonávat pouze rehabilitační pracovníci - fyzioterapeuti. I když má paní D. Kopřivová plnou pravdu, že naše populace, a tedy taky těhotné ženy, má velmi oslabené svaly a z toho mohou jim vznikat velké zdravotní problémy - nemohou porodní asistentky /dříve ženské sestry/ provádět rehabilitační léčbu. Dostatečně mohou tyto svaly procvičit v tělocviku pro těhotné, ale to není léčebná tělesná výchova. Stejně tak se to týká cvičení v šestinedělí, po gynekologických operacích, inkontinenci atd. Protože se považujeme za žačky pí L. Mojžíšové, musíme protestovat proti tvrzení, že pí. Mojžíšová byla psychotronička. Pí. L. Mojžíšová byla především zdravotnicky vzdělána, měla velké teoretické znalosti a praktické dovednosti, velký dar pozorovací a nesmírně šikovné ruce. V roce 1991 obhájila pí Mojžíšová na Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví svoji výzkumnou práci o cvičení u funkční ženské sterility. Tato metoda byla MZ uznána za léčebnou. Ty různé polemiky o této

24 metodě mohou vznikat nesprávně zvoleným názvem, že jde o "cvičení". Není účelem této odpovědi popisovat, v čem tato léčebná metoda spočívá. Je třeba jenom říci, že po pečlivém kinesiologickém vyšetření ženy - jejího pohybového systému, zjišťují se zřetězené svalové spasmy a blokády žeber. Fyzioterapeutka poté musí pomocí speciální mobilisační techniky upravit toto nesprávné postavení, což je v podstatě základním článkem této metody. Teprve dále na to navazuje cvičení a často je nutné i cvičení jejího partnera. 30 % úspěšnost této metody dokazuje, že nejde o žádné působení "nadpozemských sil", ale o tvrdou práci terapeuta i ženy - klientky. Plně souhlasíme s pí Kopřivovou, že cvičení prováděné ve fitness centrech postrádají často seriozní přístup, vyšetření atd. a postup k celé léčebné metodě. - ale jak na ně? Rehabilitační pracovníci, kteří mohou provádět tuto cvičební metodu, museli projít řadou mobilisačních kurzů a spec. kurzem této léčby. Všechny kurzy byly zakončeny zkouškou a fyzioterapeuti pak dostali osvědčení od odborné Rehabilitační společnosti a UNIE rehabilitačních pracovníků, že mohou tuto metodu provádět. Věra Jedličková PhDr. Eva Haladová adresa: Eva Haladová, Prachnerova 12, 15O OO Praha 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vážený pane doktore Calto, Chotěboř rády se připojujeme k diskusi do rubriky "Vaše názory" v časopisu Reforum. Pracujeme jako rehabilitační pracovnice v okrese Havlíčkův Brod, město Chotěboř, - od 1.5. jako privátní rehab. pracovnice. Cesta ke získání registrace byla vskutku trnitá, což je Vám asi známo. Nejlepší spolupráce je zatím s Unií rehabilitačních pracovníků. Zpočátku nám na naši žádost o registraci bylo kompetentními osobami na okresním odboru zdravotnictví sděleno, že "to nebude problém, neboť v Chotěboři žádná rehabilitační pracovnice není privatizována a v celém okrese budete čtyři". Leč problém nastal po intervenci našich nadřízených z bývalého pracoviště, t.j. RÚ Chotěboř pro CMP i ambulancí s dlouhou čekací dobou.

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace

Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Informace o službách a péči Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Oddělení chronické bolesti a rehabilitace Pomůžeme Vám vrátit se do aktivního života MUDr. Arnold Pavlík primář oddělení rehabilitační

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Pardubice 7 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém kraji v

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Lázeňská rehabilitační klinika

Lázeňská rehabilitační klinika ANENSKÉ SLATINNÉ LÁZNĚ A. S. LÁZNĚ BĚ LOHRAD MEDICAL SPA Lázeňská rehabilitační klinika L ÁZEŇSKÁ REHABILITAČNÍ KLINIKA Hotel Anna Marie kompletní spektrum léčebných procedur velký rehabilitační bazén

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 10 14.9.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 15. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji v roce

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 9. 8. 2007 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře:

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře: Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře: www.rehabps.com Refresh kurz pro certifikované DNS terapeuty Praha 3.-4.6.2017 Místo konání: Fakultní Nemocnice v Motole Klinika rehabilitace a

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 26. 6. 2012 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Jihomoravském

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA

116/2012 Sb. VYHLÁŠKA 116/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. dubna 2012 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5 30. 9. 2010 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Pardubickém

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje.

MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje. MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje. Otázka priorit Základní lidské potřeby z pohledu kognitivně behavoriálního

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 15.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Karlovarském kraji

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 19.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 7 5 2 0 5 1 IČZ smluvního ZZ 2 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 S 2 1 N 1 0 3 Název IČO JESSENIA a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 7 14.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v Jihočeském kraji v roce

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 6 9 8 8 3 4 IČZ smluvního ZZ 3 0 5 9 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 3 0 P 1 1 3 Název IČO BB Klinik s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory

Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8. Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Zdravotně-sociální služby pro seniory v Praze 8 Gerontologické centrum jako model komunitního centra pro seniory Alena Borhyová Iva Holmerová Česká republika 2000/2030 2002 2030 Městská část Praha 8-103,

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy

Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Žinkovy 89, 335 54 Žinkovy Tel: 371 593 121, Fax: 371 593 113, Email: dks@dkszinkovy.cz Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel DOTAZNÍK, který je prvním krokem k tomu, abyste se stal

Více

Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 5 9 0 3 6 5 9 IČZ smluvního ZZ 0 2 3 8 2 0 0 0 Číslo smlouvy 0 A 0 2 P 3 8 2 Název IČO Dopravní zdravotnictví a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 3 1 2 4 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 4 3 7 6 0 0 0 Číslo smlouvy 4 A 0 4 P 3 7 6 Název IČO Fyzio Praha s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 19. 6. 2014 6 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Ústeckém

Více

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky

6 PŘÍLOHY. Č. 1 Souhlas etické komise. Č. 2 Vzor informovaného souhlasu. Č. 3 Seznam tabulek. Č. 4 Seznam zkratek. Č. 5 Obrázky 6 PŘÍLOHY Č. 1 Souhlas etické komise Č. 2 Vzor informovaného souhlasu Č. 3 Seznam tabulek Č. 4 Seznam zkratek Č. 5 Obrázky Příloha č. 2 - Vzor informovaného souhlasu INFORMOVANÝ SOUHLAS Vážená paní, vážený

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU.

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. IČO 2 5 5 3 1 1 7 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 7 7 5 Číslo smlouvy 0 B 7 2 P 0 0 1 Název IČO RECENS, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 4 9 6 8 6 3 5 6 IČZ smluvního ZZ 0 5 6 1 4 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 0 5 P 1 1 2 Název IČO MEDITERRA s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od:

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od: Žádost o umístění: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Žádost přijata dne: Umístění požaduji od: Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Rodné číslo: Státní

Více

6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH

6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 6 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1: Vyjádření Etické komise Příloha č. 2: Informovaný souhlas Příloha č. 3: Postupový diagram randomizované studie SPORT zabývající se výhřezy meziobratlových plotének:

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR.

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová Stomatologická klinika LF UK a FN a Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Zubní

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2013 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 0 8 0 0 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 8 9 9 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 2 M 8 9 N 0 0 6 Název IČO Vojenská nemocnice Olomouc PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením

Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Tereza Stoupová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Copyright Veřejný ochránce práv, 2013 Jak šel čas s průkazy

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku

Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku 13.2.2015 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Jmenovací dekret komise pro doktorskou zkoušku splnila pod vedením školitele prof. Ing. Václava Bunce, CSc. svůj studijní program v

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 18. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví. Celostátní konference sester domácí péče Brno Mgr. Alena Šmídová Aktuality z Ministerstva zdravotnictví Celostátní konference sester domácí péče Brno 31. 10. -1. 11. 2014 Mgr. Alena Šmídová Obsah Aktuální informace k návrhu nového zákona, který má nahradit zákon č.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 6 1 3 4 3 4 8 0 IČZ smluvního ZZ 5 2 6 1 6 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 5 2 P 0 0 7 Název IČO Libuše Brezinová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 2 3 8 8 4 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice Na Homolce PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více