Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš"

Transkript

1 pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Ibsenova 1, Brno

2 Název vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Adresa školy: Ibsenova 1, Brno PSČ Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, Ředitel školy: IČO: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. REDIZO: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Ivana Baierová IZO: Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Eva Kuklová Kontakty: www stránky: telefon: ředitel školy: Platnost dokumentu: od Schváleno Pedagogickou radou dne: Projednáno ve Školské radě dne: Úprava ŠVP pro předškolní vzdělávání: ředitel školy, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. razítko školy 2

3 2. Charakteristika školy 2.1 Velikost a úplnost školy je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním a vícečetným postižením a žáků s poruchami autistického spektra. Prostřednictvím různých aktivit směřuje k plnohodnotnému rozvoji žáků a jejich maximální integraci do společnosti podle jejich fyzických a mentálních schopností. Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace. V rámci systému ucelené rehabilitace škola nabízí: individuální logopedickou péči školního speciálního logopeda hiporehabilitace (terapie pomocí koně) canisterapii (terapie pomocí psa) muzikoterapii (terapie pomocí hudby) arteterapii (terapie pomocí umělecké tvorby) stimulaci ve snoezelenu (terapie založená na zklidňujícím a stimulujícím prostředí) ergoterapii v keramické dílně (terapie pomocí pracovních činností) plavecký výcvik v bazénu, pobyt ve vířivce alternativní a augmentativní komunikace (AAK) metoda Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS) prvky Orofaciální stimulace (ORFS) podpora pohybového vývoje (PPV) K žákům je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Škola poskytuje vzdělávání podle školních vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání a její součástí je několik elokovaných pracovišť. Mateřské školy: Mateřská škola speciální Kyjevská V Dětském rehabilitačním stacionáři - Kyjevská v Brně, Starém Lískovci jsou zřízeny třídy mateřské školy speciální, které navštěvují děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami různého stupně. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Stacionář zajišťuje komplexní odbornou péči v oblasti rehabilitace, speciální logopedické a psychologické péče a pediatrie. Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 3

4 Mezi pravidelné aktivity mateřské školy patří návštěvy divadelních představení v MŠ Bosonožská a MŠ Labská, divadelní představení ve stacionáři od skupiny DOMINO, Sportovní den, Mikulášská besídka, vánoční dílničky, oslava Dne dětí a další. Součástí výuky je canisterapie, která napomáhá aktivizaci psychických i fyzických funkcí a u žáků s diagnózou DMO dochází k prohřátí a uvolnění spasmů. Spolupracujeme s dětskými sestrami, které jsou na odděleních, kde žáci pobývají, a s fyzioterapeuty. Mateřská škola speciální Lila Otnice V budově LILA Domova pro postižené děti Otnice jsou třídy mateřské školy speciální, které navštěvují děti s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným zdravotním postižením. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Každá třída má k dispozici tělocvičnu vybavenou pomůckami ke zlepšování senzomotoriky, jako je např. míčkový bazén, rehabilitační míče, trampolína a jiné nářadí. K dispozici je také senzomotorická místnost snoezelen, k relaxaci a stimulaci pomocí prvků basální stimulace a zahrada s pískovištěm v okolí budovy. S dětmi se účastníme kulturních představení, výletů do přírody, do ZOO, připravujeme dětem akce k prožívání svátků vánočních a velikonočních, ke Dni dětí a další. Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Základní školy: Základní škola speciální Základní škola speciální Ibsenova vzdělává žáky s mentálním postižením v rozsahu povinné školní docházky. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s vychovatelkou nebo osobní asistentkou. V budově školy je tělocvična, keramická dílna, dřevařská dílna, počítačová učebna a jídelna s kuchyní. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, různými didaktickými pomůckami a hrami a k dispozici je také žákovská knihovna. Mezi pravidelné aktivity školy patří školy v přírodě, návštěva divadel a kulturních akcí, školní besídky, sportovní odpoledne, oslavy Valentýna a Dne dětí, výlety do blízkého okolí, účast na festivalech v Plumlově a Rájci Jestřebí a prezentace ve výtvarných a keramických soutěžích. Základní škola speciální Kyjevská V Dětském rehabilitačním centru Medvídek v Brně, Starém Lískovci se nachází třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a kombinovanými vadami různého stupně. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Stacionář zajišťuje komplexní odbornou péči v oblasti rehabilitace, speciální logopedické a psychologické péče a pediatrie. Mezi pravidelné aktivity školy patří návštěvy divadelních představení v MŠ Bosonožská a MŠ Labská, divadelní představení ve stacionáři od skupiny DOMINO, Sportovní den, Mikulášská besídka, vánoční dílničky, oslava Dne dětí a další. Součástí výuky je canisterapie, která napomáhá aktivizaci psychických i fyzických funkcí a u žáků s diagnózou DMO dochází k prohřátí a uvolnění spasmů. 4

5 Spolupracujeme s dětskými sestrami, které jsou na odděleních, kde žáci pobývají, a s fyzioterapeuty. Základní škola speciální Lila V LILA Domově pro postižené děti Otnice se nachází třídy základní školy speciální pro žáky s mentálním postižením. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga v plně vybavených učebnách, tělocvičně, snoezelenu a využíváme i přilehlé prostory domova (atrium, dětské hřiště). Připravujeme počítačovou učebnu a zahájení hipoterapie a canisterapie. Během školního roku pořádáme pro žáky celou řadu akcí, spolupracujeme s mnoha institucemi a při veškeré činnosti klademe důraz na individuální přístup, který je u dětí, jejichž postižení je umocněno citovou deprivací, zcela nezbytný. Základní škola speciální Effeta V Denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením a autismem EFFETA se nachází třída základní školy speciální a Kurz pro doplnění vzdělání. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Součástí výuky je pobyt v senzomotorické místnosti - Snoezelenu, kde jsou využívány prvky basální stimulace. Stacionář zajišťuje komplexní program v oblasti muzikoterapie, arteterapie a individuální pracovní terapie. Klienti mohou využívat také kuličkový bazén, pravidelné návštěvy plaveckého bazénu, týdenní pobyt v přírodě, canisterapii a hipoterapii. Nedílnou součástí výuky je účast na různých kulturních a společenských akcích. Základní škola speciální Střelice V březnu roku 2007 vznikla na Zámečku Střelice třída základní školy speciální, pro vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. V letošním školním roce je do třídy zařazeno deset žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra, ve věkovém rozpětí let. Každý žák má vypracován individuální vzdělávací plán. Vybavení pracoviště přizpůsobujeme potřebám žáků, využíváme např. různé polohovací pomůcky či rozličné pomůcky pro rozvoj hmatového, zrakového či sluchového vnímání a pro rozvoj jemné motoriky. Součástí výuky je canisterapie, která napomáhá aktivizaci psychických i fyzických funkcí a u žáků s diagnózou DMO dochází k prohřátí a uvolnění spasmů. Spolupracujeme s vychovatelkami i ošetřovatelkami oddělení, kde žáci pobývají a s pracovnicemi rehabilitačního oddělení. 5

6 Střední škola: Praktická škola dvouletá Praktickou školu dvouletou navštěvují žáci po ukončení základní školy praktické nebo základní školy speciální, kde se žáci vzdělávají dle Vzdělávacího programu Praktická škola s dvouletou přípravou, č.j c/002. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život: a) zahradnické práce - pěstování plodin, péče o stromy a keře, údržba zahrady b) práce v dílnách - seznamování s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi c) pracovní činnosti - spolupráce s Domem pro Seniory, kde se žáci učí pomáhat při úklidu interiéru nebo zahrady d) sportovní činnosti a terapie - plavecký výcvik v bazénu TJ Tesla - sportovní aktivity v tělocvičně a na hřišti - canisterapie, hiporehabilitace - muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie Ostatní součásti školy: Školní družina Školní družinu navštěvují žáci základní školy speciální ve věku 7 18 let v době od 6,30 hod do 15,30 hod. Zájmové vzdělávání tvoří různé druhy činností navazující na vyučování ve škole práce s počítačem, výtvarné činnosti, hudební aktivity a zpěv, práce s keramickou hlínou a jiné nekonvenční techniky, základy ručních prací, vaření a sportovní a kolektivní hry a soutěže. Družina se pravidelně podílí na akcích organizovaných školou - vánoční besídka, prodejní výstavka zhotovených výrobků, účast na soutěžích převážně výtvarných a keramických, školy v přírodě, hiporehabilitace apod. Hlavním cílem je: vytvářet u žáků pozitivní city, vhodné projevy chování, jednání, prožívání životních situací rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru k řešení problémů pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i pracovním životě Školní družina plní i funkci odpočinkovou, relaxační a dává žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity. 6

7 Speciálně pedagogické centrum Již od roku 1994 poskytuje dětem, mládeži a dospělým do 26 let věku s mentálním postižením, s kombinovaným postižením a s Downovým syndromem, jejich rodinám, školám a školským zařízením, ústavům sociální péče i veřejnosti konzultační a poradenskou činnost. S klienty SPC pracuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a speciální pedagog - logoped. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky - s psychiatrem, ortopedem, pediatrem a dalšími. Školní jídelna V budově školy Ibsenova 1 se nachází stravovací provoz s kuchařkou a pomocnou kuchařkou, poskytující stravovaní přibližně pro 100 strávníků. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupci ředitele, učitelé mateřských škol, základních škol a střední školy, asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny. Většina učitelů je plně kvalifikována v oboru speciální pedagogika. Vychovatelky školní družiny mají střední nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Ve škole pracuje školní logoped a připravujeme zřízení místa školního psychologa. Všichni pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají v odborných seminářích a kurzech zaměřených na získávání odborných zkušeností, jež lze uplatnit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a kurzech ITC. Pověření pracovníci zařazení do požární hlídky jsou pravidelně školeni a všichni učitelé jsou proškoleni v BOZP. Spolupracovníky našeho sboru jsou také kolegové ze SPC, tj. logoped, speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice Aktivity a pořádané akce Každoročně pořádáme různé akce a aktivity pro své žáky a také se účastníme mnoha akcí organizovaných jinými organizacemi a institucemi. Každé elokované pracoviště má svoje specifika a možnosti a proto je nabídka aktivit opravdu pestrá. Vycházíme mimo jiné z průřezových témat, zejména z Osobnostní a sociální výchovy tématického okruhu Osobnostní rozvoj a Multikulturní výchovy tématického okruhu Lidské vztahy. Mezi pravidelné činnosti různých částí školy patří: - sportovní aktivity: plávání v plaveckém bazénu TJ Tesla na Lesné, návštěvy tělocvičny Sokola Jundrov, zimní rehabilitační pobyt ve Svratce, jarní školy v přírodě, sportovní dopoledne a školní Olympiády, půldenní i celodenní výlety, sportovní utkání a soutěže, účast na městských sportovních soutěžích pro osoby s mentálním postižením a další - kulturní akce: maškarní bály, vánoční besídky, diskotéky, oslavy Dne dětí, čarodějnické bály, Valentýnské párty, Dny otevřených dveří, návštěvy divadel, Mikulášské besídky, divadelní představení přímo pro školu od divadelní skupiny DOMINO a divadla NESLYŠÍM 7

8 - tvořivé aktivity a reprezentace školy: prodejní výstavy výrobků dětí, vánoční dílničky, vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Plumlov a Hudebním festivalu Rájec Jestřebí, vánoční vystoupení na Náměstí Svobody, prodej výrobků na keramických trzích v Kunštátě, vystoupení na různých kulturních akcích Města Brna, výstavy výtvarných prací žáků na samostatných výstavách a další. 2.4 Spolupráce s rodiči a s jinými subjekty V září 2005 byla zřízena Školská rada, jejímž prostřednictvím se mohou rodiče podílet na fungování a programech školy. Rodiče se mohou kdykoliv informovat telefonicky, na třídních schůzkách, na Dnech otevřených dveří nebo prostřednictvím internetových stránek. Také mohou školu kdykoliv navštívit po domluvě s třídním učitelem. Většina rodičů se školou spolupracuje formou brigád a nabídkou finanční podpory. V roce 2000 se podařila navázat zahraniční spolupráce s německou školou Bodelschwinghschule ve Stuttgartu. Během této doby navštívili pedagogové několikrát školu ve Stuttgartu, žáci obou škol vystoupili společně na Mezinárodním hudebním festivalu na Plumlově, prožili společně školu v přírodě a lyžařský kurz. V současné době spolu stále spolupracují. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity Brno a to s katedrami Speciální pedagogiky a Výtvarné výchovy, jejichž studentům umožňujeme odbornou praxi. Od roku 2005 užíváme čestný titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MU. Odbornou praxi u nás absolvují také studenti Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické, Lerchova 63, Brno a Střední odborné školy pro tělesně postižené GEMINI. Již třetím rokem spolupracujeme s občanským sdružením AGAPO, které zajišťuje pro žáky střední školy individuální práci v běžném pracovním prostředí prostřednictvím tranzitního programu Ze školy do práce. Praxe probíhají na různých pracovištích. Žáky na praxi doprovázejí pracovní konzultanti, kteří jsou pro naše žáky oporou v komunikaci s kolegy na pracovišti. 8

9 2.5 Obecná charakteristika mateřských škol Mateřská škola speciální Kyjevská V budově jsou 4 učebny mateřské školy. Pracovníci školy mohou využívat tělocvičnu, rehabilitační místnost a zahradu. Ke stimulaci dětí je zřízena senzomotorická místnost snoezelen. Pracoviště je vybaveno rehabilitačními a didaktickými pomůckami, počítačem. Na školní rok 2010/2011 je plánovaná přístavba DRC, která se dotkne i provozu některých tříd MŠ. Budova centra se nachází v okrajové části města Brna, uprostřed panelové výstavby. K centru patří zahrada s pískovištěm, která je v současné době v rekonstrukci. V okolí se nachází velké, pěkně vybavené dětské hřiště. Mateřská škola speciální Lila Otnice V budově jsou umístěny 2 učebny mateřské školy speciální. Byly umístěny až po vybudování domova do prvního poschodí a tím je znemožněn bezbariérový přístup. Každá třída má k dispozici tělocvičnu, kde využíváme ke zlepšení senzomotoriky míčkový bazén, rehabilitační míče, trampolínu a jiné nářadí. Nechybí zde houpačka, houpací síť, skluzavka,lavečky, ribstoly a molitanová stavebnice. Ke stimulaci a relaxaci dětí je zřízena senzomotorická místnost snoezelen. U budovy je zahrada vybavená pískovištěm a potřebným vybavením pro hry dětí. Budova Dětského domova se nachází uprostřed obce Otnice v klidné lokalitě. K domovu náleží dětská zahrada vybavená pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a prolézačkami. Je přístupná i veřejnosti s dětmi, což přispívá k vzájemnému kontaktu dětí z domova a z vesnice. Děti mají možnost i pobytu v uzavřeném atriu budovy. Okolí nám dává příležitost trávit pobyt venku v místním parku, na dětském hřišti, na blízkých loukách, polních cestách a v okolí rybníků. Pracujeme ve třídách věkově smíšených, s maximálním počtem deset dětí. Také druh i stupeň postižení je ve třídách různý. Třídy jsou chápány jako intimní prostředí pro děti, a to v míře, jakou podle věku potřebují. Dětem v rámci pobytu v zařízeních je poskytována léčebná rehabilitační péče. 9

10 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky Prostory ve třídách naší mateřské školy vyhovují individuální práci a práci v malých skupinách. Při práci využíváme didaktických manipulačních pomůcek. Budeme se snažit o rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek pro děti (jako jsou polohovací pomůcky, vodní lůžko do snoezelenu) a také stimulačních pomůcek v rámci ucelené rehabilitace (např. tibetské misky, vibrační pomůcky, světelné koule apod.). Na školní rok 2010/2011 je plánovaná přístavba DRC, která se dotkne i provozu některých tříd MŠ Životospráva Životospráva je zajišťována v rámci provozu zařízení dětského domova a stacionáře. Ve třídách je možnost ochutnávání a konzumace ovoce a zeleniny za účelem rozvoje smyslového vnímání. Rodiče mají možnost přivádět děti do stacionáře dle vlastních možností a potřeb. V dětském domově zajišťujeme dětem každodenní pobyt na čerstvém vzduchu Psychosociální podmínky Při veškerých činnostech se snažíme dětem vytvářet pohodové prostředí, zároveň respektujeme individuální vývoj dítěte a jeho potřeby. Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí v mateřské škole. V dětském domově se snažíme kompenzovat omezené možnosti kontaktu s rodinou. Vytváříme s dětmi láskyplný vzájemný vztah, tím se snažíme minimalizovat projevy citové deprivace. Rozšířili jsme alternativní formy výchovně vzdělávací práce pro děti s těžkým zdravotním postižením ucelená rehabilitace. Našim cílem bude vytvářet malé skupiny dětí dle jejich individuálních schopností Organizace Režim mateřské školy je přizpůsoben režimu stacionářů a dětského domova. V případě výjimečných okolností je nutno režim přizpůsobit. Správný režim dne pomáhá zamezit přetěžování dětí, pomocí střídání činností se děti aktivizují, zaměřujeme se na soustavnou individuální péči. Individuální logopedickou péči, individuální stimulaci v snoezelenu. V rámci vzájemné spolupráce vytváříme skupiny dětí zaměřené na muzikoterapii, canisterapii, podporu pohybového vývoje, míčkování. Chod v jednotlivých třídách vychází z potřeb dětí. V každé třídě pracuje jedna učitelka. 10

11 3.5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Budeme se snažit zlepšit komunikaci mezi pracovníky resortem školství a zdravotnictví. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Spolupracujeme s odborníky: s pediatry, psychology, s logopedy, fyzioterapeuty, dětskými zdravotními sestrami, sociálními pracovnicemi Personální zajištění V naší mateřské škole pracují odborně a pedagogicky způsobilé učitelky. Práce ve speciální mateřské škole vyžaduje notnou dávku trpělivosti, promyšlenou přípravu a specifický přístup k dětem. Učitelky se účastní seminářů, školení dle svého zaměření, kurzů ESF, sebevzdělávají se ve studiu speciální pedagogiky. Spolupracují se speciálním pedagogickým centrem a odborníky v mnoha oblastech tak, aby zajistili tu nejlepší péči svěřených dětí Spoluúčast rodičů a jiných subjektů na předškolním vzdělávání Spoluúčast rodičů na výchově dětí probíhá především na pracovišti ve stacionáři, kam denně rodiče přivádějí svoje děti. Tato účast je často omezena z důvodů jiné organizace režimu dne stacionáře. Budeme se snažit rodičům nabídnout možnosti přítomnosti ve třídě se svým dítětem. Našim záměrem bude zviditelnit působnost MŠ v obou zařízeních. Naše spoluúčast spočívá v konzultacích s rodiči a spolupráci při společných besídkách. Rodičům nabízíme získávání informací osobní konzultací, telefonicky, v rámci internetových stránek. Rodičům umožňujeme zhlédnout přímou práci s dětmi v rámci terapií ucelené rehabilitace na Dni otevřených dveří. Nabídneme rodičům účastnit se předškolního vzdělávání v rámci ucelené rehabilitace ukázkou muzikoterapie, canisterapie, míčkování. Seznámíme rodiče s možností AAK (VOKS systémem). V dětském domově spoluúčast rodičů přebírají dobrovolníci z řad žáků ze Slavkova, Dambořic, Rousínova, Nížovic a Chrlic, kteří navštěvují děti v dětském domově a společně vyrážejí na výlety. Snažíme se začlenit děti do života vesnice, navázali jsme kontakt s dětským mateřským centrem, kam pravidelně docházíme. 11

12 4. Organizace výchovy a vzdělávání Do stacionářů dochází děti s tělesným handicapem, který se ve většině případů pojí také s mentálním postižením, popř. se sluchovou či zrakovou vadou, vadami řeči nebo poruchami pozornosti. Do domova jsou přijímány děti s tělesným, smyslovým nebo sociálním znevýhodněním. Děti jsou přijímány k trvalému pobytu na žádost rodičů ze zdravotních důvodů nebo na základě rozhodnutí soudu z kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo z rodin. Ve škole jsou v souladu se školským zákonem vzdělávány děti: 1) se zdravotním postižením mentální postižení tělesné postižení zrakové nebo sluchové postižení poruchy řeči souběžné postižení více vadami autismus vývojové poruchy učení a chování 2) se zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení dlouhodobá nemoc lehčí zdravotní poruchy vyžadující zohlednění při vzdělávání 3) se sociálním znevýhodněním rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. U dětí se zdravotním postižením (eventuálně zdravotním znevýhodněním) zabezpečujeme tyto zásadní podmínky: - osvojení specifických dovedností ve vztahu ke konkrétnímu postižení - používání vhodných kompenzačních technik a pomůcek - zajištění dalších potřebných podmínek podle druhu postižení U dětí se sociálním znevýhodněním přizpůsobujeme obsah vzdělávání i podmínky jejich speciálním potřebám: - reagujeme na sníženou sociální adaptabilitu - úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte a ostatními členy rodiny, se sociálními pracovníky - uplatňujeme individuální přístup, sestavujeme individuální osobní plán 12

13 Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ speciální je jeho zařazení do dětského stacionáře nebo dětského domova. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů nebo jejich zákonných zástupců, s doporučením pediatra a speciálního poradenského centra. O přijetí rozhoduje ředitel. Dalším předpokladem je dosažení věku tří let, docházka je ukončena v šesti, popřípadě sedmi letech. Na počátku vypracujeme komplexní diagnostiku dítěte. Diagnostikuje se jemná a hrubá motorika, lateralita, sebeobsluha, vědomosti a verbální schopnosti, citová oblast a sociabilita. Na základě diagnostiky zvolíme nejvhodnější výchovně-vzdělávací postupy. 13

14 5. Charakteristika vzdělávacího programu Anotace Motto: Dotýkej se, ať pochopíš Lilli Nielsen Chceme-li dítěti porozumět a pomoci mu, musíme v něm vidět celistvou osobnost, individualitu, která určitým způsobem vnímá svět, prožívá ho a cítí, raduje se a zlobí, osobnost, která se cítí být někdy i ohrožena, která vyžaduje pozornost, která o něco usiluje a chce se dorozumět. Vzdělávací program mateřské školy speciální vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávacím cílem speciální mateřské školy je komplexní péče o děti, zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte, na zdravý, citový, rozumový a tělesný rozvoj a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Zaměřujeme se na rozvoj psychických procesů, rozvoj vnímání, poznání, myšlení a řeči. Hra je nejpřirozenější činností dítěte, využíváme ji jako základně diagnostickou metodu. Zajišťujeme soustavnou individuální péči. Posilujeme a povzbuzujeme sebedůvěru dítěte. Roli mají i připravované a přímo řízené činnosti, které provádí dítě individuálně či společně s ostatními dětmi. Obsah těchto činností vychází ze specifické charakteristiky procesu učení v předškolním věku. Při vytváření návyků dítěte v učení se soustřeďujeme na návyky, které jsou společensky nejdůležitější a v nichž máme také největší reálnou naději na úspěch. Jde o návyky v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování, oblékání a jednoduché pracovní činnosti. Našim cílem je připravit děti na další etapu jejich života. Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, pro život v náhradní rodinné péči, pro život v ústavech sociální péče. Snažíme se dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám eliminovat nebo zmírnit následky postižení a poskytnout rodině i dítěti touto cestou možnosti sociální integrace. Komplexní péče zahrnuje další aktivity: Speciální terapie Stimulace ve snoezelenu nabízí činnosti, při nichž se děti uklidní a mohou se setkat sami se sebou. K tomu je potřeba prostředí, v němž na rozdíl od běžného života nejsou zaměstnávány smysly komplexně, nýbrž se v něm může soustředit jen na některý smyslový podnět. Metoda probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně. 14

15 Bazální stimulace využíváme nové metody nonverbální komunikace založené na bazálním tělesném kontaktu. o Somatické podněty o Vibrační podněty o Vestibulární podněty o Akustické podněty čichové a chuťové podněty o Masáže o Míčkování o Psychomotorické cvičení Muzikoterapii považujeme za specifickou terapeutickou a současně léčebněvýchovnou metodu založenou na působení hudby a jejich prvků. Je zaměřena na spontánní prožitek, na nějž plynule navazuje terapeutický proces. Prvky orofaciální stimulace U nás je orofaciální stimulace zúžena na přípravu orofaciálního komplexu muskulárního, artikulačního a senzoricko-percepčního v procesu vzdělávání. Cílem je navodit takové držení těla, kterých mohou děti pociťovat a vnímat vzory pohybů orofaciálních funkcí co nejvíce se blížících normálu. Alternativní a augmentativní komunikace Augmentativní komunikační systémy podporují již existující komunikační systémy, alternativní komunikační systémy se užívají jako náhrada mluvené řeči. V mateřské škole se v rámci hlavně odporuje rozvoj řeči pomocí: Vkládání znaků a gest do řeči Předmětů, fotografií a grafických symbolů (symboly PCS, piktogramy a další) Metody VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) Canisterapie využívá pozitivního působení psa (psů) na psychickou, emocionální i fyzickou oblast (sféru) jedince. Náplní této terapie jsou v různém poměru zastoupené rozličné aktivity se psem a relaxační polohování. Hiporehabilitace je terapeutická metoda využívající pozitivní působení koně na tělesné, duševní i sociální zdraví člověka. Metoda je založena na neurofyziologickém proncipu, kdy se jezdec přizpůsobuje pohybovým impulsům koně, tím napodobuje chůzový mechanismus člověka, bez zatížení dolních končetin. Ve spolupráci se SPC: Poradenství v oblasti poskytování sociálních služeb Poradenství speciálně pedagogické a psychologické Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika 15

16 6. Vzdělávací obsah Obsah předškolního vzdělávání vychází z pěti základních oblastí: 1. Biologické dítě a jeho tělo 2. Psychologické dítě a jeho psychika 3. Interpersonální dítě a ten druhý 4. Sociálně kulturní dítě a společnost 5. Environmentální dítě a svět Využíváme různé metody a formy práce. Pro naše děti jsou nejdůležitější práce v malých skupinách a individuální práce. Klademe důraz na metodu prožitku, na nápodobu, opakování a vlastní příklad. Dále využíváme metody kompenzace, reedukace a pedagogickorehabilitační, sem řadíme metodu bazální stimulace, senzomotorickou a psychomotorickou stimulaci. Učitelky pracují s klíčovými kompetencemi, které prolínají celým vzdělávacím procesem. Naší snahou je vybavit dítě souborem klíčových kompetencí na takové úrovni, která je pro ně dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s jejich okolím. Některé klíčové kompetence mohou děti dosahovat pouze za přispění a domoci druhé osoby. Vzdělávací obsah je rozpracován do projektu ucelené rehabilitace a je členěn do čtyř témat a libovolného počtu podtémat. Témata umožňují učitelkám ve třídě svobodně volit a rozpracovávat témata v třídních vzdělávacích programech s ohledem na konkrétní skupinu dětí. Nabízená témata se mohou prolínat, opakovat. Učitelky v jednotlivých třídách vycházejí z potřeb dětí a jejich možností. VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme prvky alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Metody AAK a jejich rozsah jsou dány individuálními schopnostmi jednotlivých dětí a praktickou využitelností. Jako jednu z metod AAK využíváme systém VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), který pracuje se symboly, fotografiemi a reálnými předměty. Základním principem metody je smysluplná a účelná výměna obrázku za věc, kterou obrázek znázorňuje. Jedním z cílů systému je naučit dítě porozumět funkcím komunikace, ale také aktivitě při komunikaci. Metoda VOKS je vhodná pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), s mentálním či kombinovaným postižením. 16

17 Muzikoterapie Termín muzikoterapie je řecko-latinského původu a v překladu znamená léčení hudbou. Muzikoterapie je v současnosti považována za specifickou hudební, psychoterapeutickou nebo také expresivní, edukačně-terapeutickou metodu, která ke svému působení na člověka využívá především hudby a jejich prvků (rytmus, melodie, harmonie). Z psychologické roviny je muzikoterapie považována za účinnou formu alternativní, neverbální komunikace a s úspěchem využívána jako psychoterapeutická metoda. V pedagogice, zejména ve speciální pedagogice, se muzikoterapie využívá k výchovně-léčebnému a rehabilitačnímu působení na jedince se specifickými potřebami. V naší mateřské škole speciální zařadíme a využijeme muzikoterapeutických postupů ve výchovně-vzdělávacím procesu s dětmi s postižením, především s dětmi s těžším mentálním postižením a více vadami. Zařadíme skupinové formy. Muzikoterapeutické setkání bude tvořit hra na tělo, hra s nástroji, hlasové techniky a zpěv, hudebně-pohybové postupy, poznávání zvuků přírody a relaxace s hudbou. Realizačním podkladem se staly kurzy zaměřené na ucelenou rehabilitaci dětí a žáků v mateřské a základní škole speciální. Canisterapie Zooterapie je jednou z možností jak stimulovat a pozitivně působit na člověka prostřednictvím zvířete. V případě canisteraspie se jedná o podporu vývoje dítěte prostřednictvím psa. Tato terapie je velmi dobře využitelná při práci s dětmi s handicapem. Pes se stává důvěrným přítelem, kamarádem ve hře, objektem dětské lásky a péče, ale i prostředníkem při motivaci k jinak méně oblíbeným edukačním a reedukačním činnostem. Mezi základní canisterapeutické metody patří aktivity se psem a polohování. Aktivity se psem jsou dobře využitelné při práci se skupinou 3-5 dětí. Jedná se zejména o činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace a sociálního chování. K tomu je možné využít různé formy těchto činností. Jsou to například různé opičí dráhy, aportování, přetahování se lanem, podlézání psa, připínání vodítka a obojku, česání a kartáčování, doteky a hlazení, krmení granulemi, ale i dopomoc při péči o psa. Možnost k procvičení komunikačních dovedností dává například přivolání psa jménem. Sociální aspekt se projevuje ve způsobu chování v rámci skupinové činnosti. Děti sledují chování psa i jeho majitele, prosazují se, ale i respektují ostatní děti ve skupině, učí se toleranci a trpělivosti. Polohování je metoda, při které dochází k přímému fyzickému kontaktu mezi dítětem a psem, proto je důležité, aby dítě psovi důvěřovalo a nebálo se. Většinou se jedná o individuální činnost s jedním dítětem. Navozuje se klidná atmosféra, která směřuje k celkové relaxaci. Během polohování dochází ke zklidnění dítěte, k prohřátí končetin, k uvolnění spasmů, k prohloubení dýchání při synchronizaci s dechem psa, k navození hlasových projevů, k přijetí jinak odmítané polohy. Důležitá je rovněž olizování dítěte od psa. Slouží jako přirozená masáž a výrazně stimuluje dítě k následné reakci. Canisterapií se výrazně rozvíjí i citová stránka dítěte. Dochází k odbourávání obav, přijetí a respektování psa jako živého tvora a v konečné fázi ke vzájemnému spontánnímu projevu lásky mezi člověkem a psem. Pro naplnění výše uvedených cílů je důležitý pravidelný kontakt dítěte se psem alespoň jednou týdně a správné odborné vedení. 17

18 Bazální stimulace V současnosti je bazální stimulace pojímána jako pedagogicko psychologická aktivita, kdy se snažíme nabídnout dětem s více vadami možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Pojem bazální znamená elementární základní nabídku v nejjednodušší podobě. Pojmem stimulace se rozumí, že se nabízí podněty jedinci všude tam, kde se jedinec s těžším postižením vzhledem ke svému stavu není schopen sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů. Každý žijící člověk má vlastní potenciál, tedy bychom neměli podcenit možnosti rozvoje i jedinců s postižením. Činnosti prováděné v rámci bazálních stimulací se řídí snahou o zprostředkování takových zkušeností, které postižený nemá možnost získávat cestou přirozenou a napomoci mu tak k vlastnímu sebeuvědomování. Celá tisíciletí znamenala výchova přípravu další generace na převzetí odpovědnosti v budoucnosti. Tuto představu však nelze přenést na jedince s těžším mentálním postižením nebo s více vadami. To je asi jeden z důvodů, proč se dlouho mluvilo o jejich nevzdělavatelnosti. Klasický koncept pro ně není vhodný. Musíme se zvyknout na to, že podpora nemůže být zaměřena jen na budoucí cíle, ale že podpora spočívá v současnosti společném zaměstnávání a podněcování (aktivací) a komunikací. Tedy oprávněnost podpory nespočívá primárně v její funkčnosti, tzn. v tom, že určitých cílů bude někdy dosažen, ale spíše v tom, že lidé s postižením jsou schopni tady a teď navázat kontakt s druhými lidmi, že jsou schopni pohybovat se, vnímat a tedy určitým způsobem se aktivně zúčastňovat. Oblasti podpory bazální stimulace: - somatické podněty - taktilně baltické podněty - vibrační podněty - vizuální podněty - akustické podněty - orální podněty - čichové podněty - vestibulární podněty Psychomotorická cvičení - Veronica Sherbone Developmental Movement Metoda pohybového rozvoje Pohyb, který rozvíjí Podpora vývoje dítěte s využitím pohybu V. Sherbone vytvořila systém aktivit, které stimulují vývoj dítěte nejen po stránce pohybové, ale také emocionální, smyslové a rozumové, a proto mají využití i při disharmonickém a opožděném vývoji. Cvičení má rovněž terapeutický význam, protože pomáhá rozvíjet uvědomování si vlastního těla, sebevědomí a rozvíjí kontakty sociální. Dítěti je během cvičení umožněno poznávat vlastní sílu, učí se spolupráci a sdílení. 18

19 Míčkování Míčkování je alternativní metodou podpůrné stimulace u dětí s těžkým tělesným postižením. Jedná se o metodu, která využívá prvků jógy a je založena na energetických centrech tzv. čakrách a akupresurních bodech na různých částech těla. Jde o alternativní doplněk komplexní péče nejen o děti s postižením. Cílem metody míčkování je mimo jiné uvolnění, zklidnění organismu, harmonizace dechu, zmírnění psychického napětí, pocit klidu a jistoty, pohody. Pomocí této metody se děti snaží nejen uzdravovat a povzbuzovat, ale uvědomují si i jednotlivé části těla. K míčkování používáme molitanový míček. Nedílnou součástí je také navození klidné atmosféry, vyvětraná, ale zároveň tepelně dostupná místnost, měkká podložka, aromalampa a poslech relaxační hudby. S metodou míčkování pracujeme u dětí předškolního věku s těžkým stupněm postižení, s dětmi s těžkou mozkovou obrnou jako s alternativou tělesné výchovy. Některé s dětí dosahují mentální a pohybové úrovně kojeneckého a batolecího věku. Díky pravidelnému cvičení by dítě mělo mj. lépe vnímat své tělo, soustředit se a udržet pozornost, ale také dochází k pravidelnému, vzájemnému kontaktu mezi dítětem a pedagogem. Téma: Jsme rádi, že jsme spolu V tématu Jsme rádi, že jsme spolu, se zaměřujeme na uvědomění si vlastní osoby každého dítěte a na rozvíjení vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Dále je cílem posílit, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci. V rámci podtématu se věnujeme uvědomění si prožitku dítěte dle svých možností a schopností. Podtémata: o Mám nové kamarády o Rodina o Každý jsme jiný o Těšíme se na Vánoce Očekávané výstupy dítěte: Znalost a reakce na své jméno, budování si pasivní zásoby, porozumění řeči, porozumění obsahu sdělení i prostřednictvím hudebního, výtvarného a dramatického projevu Fyziologické dýchání, práce s dechem a dostatečně obratné artikulační orgány pro správné vyvozování hlásek Vyjádření svých přání pomocí gest a slov, rozšiřování aktivní slovní zásoby, u dětí s narušenou komunikační schopností dorozumění se prostřednictvím alternativního komunikačního systému (piktogram) 19

20 Vyjádření svých přání pomocí gest a slov, rozšiřování slovní zásoby, u dětí s narušenou komunikační schopností dorozumění se prostřednictvím alternativního komunikačního systému Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) Chápat číselné a matematické pojmy, chápat prostorové vztahy Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých Rozhodovat o svých činnostech Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu) Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky Zachytit a vyjádřit své prožitky Prožívat radost za zvládnutého a poznaného Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče Spolupracovat s ostatními Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování (zdravit, poděkovat, požádat o pomoc apod.) Dodržovat pravidla her a jiných činností Vnímat umělecké a kulturní podněty pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí Vyjádření svých přání pomocí gest a slov, rozšiřování slovní zásoby, u dětí s narušenou komunikační schopností dorozumění se prostřednictvím alternativního komunikačního systému Fyziologické dýchání, práce s dechem a dostatečně obratné artikulační orgány pro správné vyvozování hlásek Užívat všech smyslů k poznávání sebe i okolního světa 20

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1, Brno 638 00 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

20 LET IBSENKA NA IBSENCE

20 LET IBSENKA NA IBSENCE 20 LET IBSENKA NA IBSENCE 2007 2009 ROK 2011/2012 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 3 třídy Praktické školy dvouleté SPC pro MP 3 oddělení ŠD Elokovaná pracoviště Elokovaná pracoviště

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání praktická škola dvouletá Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá 78-62-C/02 PRAKTICKÁ

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více