Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš"

Transkript

1 pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Ibsenova 1, Brno

2 Název vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Adresa školy: Ibsenova 1, Brno PSČ Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, Ředitel školy: IČO: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. REDIZO: Statutární zástupce ředitele: Mgr. Ivana Baierová IZO: Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Eva Kuklová Kontakty: www stránky: telefon: ředitel školy: Platnost dokumentu: od Schváleno Pedagogickou radou dne: Projednáno ve Školské radě dne: Úprava ŠVP pro předškolní vzdělávání: ředitel školy, PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. razítko školy 2

3 2. Charakteristika školy 2.1 Velikost a úplnost školy je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním a vícečetným postižením a žáků s poruchami autistického spektra. Prostřednictvím různých aktivit směřuje k plnohodnotnému rozvoji žáků a jejich maximální integraci do společnosti podle jejich fyzických a mentálních schopností. Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace. V rámci systému ucelené rehabilitace škola nabízí: individuální logopedickou péči školního speciálního logopeda hiporehabilitace (terapie pomocí koně) canisterapii (terapie pomocí psa) muzikoterapii (terapie pomocí hudby) arteterapii (terapie pomocí umělecké tvorby) stimulaci ve snoezelenu (terapie založená na zklidňujícím a stimulujícím prostředí) ergoterapii v keramické dílně (terapie pomocí pracovních činností) plavecký výcvik v bazénu, pobyt ve vířivce alternativní a augmentativní komunikace (AAK) metoda Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS) prvky Orofaciální stimulace (ORFS) podpora pohybového vývoje (PPV) K žákům je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Škola poskytuje vzdělávání podle školních vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání a její součástí je několik elokovaných pracovišť. Mateřské školy: Mateřská škola speciální Kyjevská V Dětském rehabilitačním stacionáři - Kyjevská v Brně, Starém Lískovci jsou zřízeny třídy mateřské školy speciální, které navštěvují děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami různého stupně. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Stacionář zajišťuje komplexní odbornou péči v oblasti rehabilitace, speciální logopedické a psychologické péče a pediatrie. Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 3

4 Mezi pravidelné aktivity mateřské školy patří návštěvy divadelních představení v MŠ Bosonožská a MŠ Labská, divadelní představení ve stacionáři od skupiny DOMINO, Sportovní den, Mikulášská besídka, vánoční dílničky, oslava Dne dětí a další. Součástí výuky je canisterapie, která napomáhá aktivizaci psychických i fyzických funkcí a u žáků s diagnózou DMO dochází k prohřátí a uvolnění spasmů. Spolupracujeme s dětskými sestrami, které jsou na odděleních, kde žáci pobývají, a s fyzioterapeuty. Mateřská škola speciální Lila Otnice V budově LILA Domova pro postižené děti Otnice jsou třídy mateřské školy speciální, které navštěvují děti s tělesným, smyslovým nebo kombinovaným zdravotním postižením. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Každá třída má k dispozici tělocvičnu vybavenou pomůckami ke zlepšování senzomotoriky, jako je např. míčkový bazén, rehabilitační míče, trampolína a jiné nářadí. K dispozici je také senzomotorická místnost snoezelen, k relaxaci a stimulaci pomocí prvků basální stimulace a zahrada s pískovištěm v okolí budovy. S dětmi se účastníme kulturních představení, výletů do přírody, do ZOO, připravujeme dětem akce k prožívání svátků vánočních a velikonočních, ke Dni dětí a další. Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Základní školy: Základní škola speciální Základní škola speciální Ibsenova vzdělává žáky s mentálním postižením v rozsahu povinné školní docházky. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s vychovatelkou nebo osobní asistentkou. V budově školy je tělocvična, keramická dílna, dřevařská dílna, počítačová učebna a jídelna s kuchyní. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, různými didaktickými pomůckami a hrami a k dispozici je také žákovská knihovna. Mezi pravidelné aktivity školy patří školy v přírodě, návštěva divadel a kulturních akcí, školní besídky, sportovní odpoledne, oslavy Valentýna a Dne dětí, výlety do blízkého okolí, účast na festivalech v Plumlově a Rájci Jestřebí a prezentace ve výtvarných a keramických soutěžích. Základní škola speciální Kyjevská V Dětském rehabilitačním centru Medvídek v Brně, Starém Lískovci se nachází třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a kombinovanými vadami různého stupně. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Stacionář zajišťuje komplexní odbornou péči v oblasti rehabilitace, speciální logopedické a psychologické péče a pediatrie. Mezi pravidelné aktivity školy patří návštěvy divadelních představení v MŠ Bosonožská a MŠ Labská, divadelní představení ve stacionáři od skupiny DOMINO, Sportovní den, Mikulášská besídka, vánoční dílničky, oslava Dne dětí a další. Součástí výuky je canisterapie, která napomáhá aktivizaci psychických i fyzických funkcí a u žáků s diagnózou DMO dochází k prohřátí a uvolnění spasmů. 4

5 Spolupracujeme s dětskými sestrami, které jsou na odděleních, kde žáci pobývají, a s fyzioterapeuty. Základní škola speciální Lila V LILA Domově pro postižené děti Otnice se nachází třídy základní školy speciální pro žáky s mentálním postižením. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga v plně vybavených učebnách, tělocvičně, snoezelenu a využíváme i přilehlé prostory domova (atrium, dětské hřiště). Připravujeme počítačovou učebnu a zahájení hipoterapie a canisterapie. Během školního roku pořádáme pro žáky celou řadu akcí, spolupracujeme s mnoha institucemi a při veškeré činnosti klademe důraz na individuální přístup, který je u dětí, jejichž postižení je umocněno citovou deprivací, zcela nezbytný. Základní škola speciální Effeta V Denním stacionáři pro lidi s mentálním postižením a autismem EFFETA se nachází třída základní školy speciální a Kurz pro doplnění vzdělání. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Součástí výuky je pobyt v senzomotorické místnosti - Snoezelenu, kde jsou využívány prvky basální stimulace. Stacionář zajišťuje komplexní program v oblasti muzikoterapie, arteterapie a individuální pracovní terapie. Klienti mohou využívat také kuličkový bazén, pravidelné návštěvy plaveckého bazénu, týdenní pobyt v přírodě, canisterapii a hipoterapii. Nedílnou součástí výuky je účast na různých kulturních a společenských akcích. Základní škola speciální Střelice V březnu roku 2007 vznikla na Zámečku Střelice třída základní školy speciální, pro vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga. V letošním školním roce je do třídy zařazeno deset žáků s těžkým a hlubokým mentálním postižením, kombinovanými vadami a poruchami autistického spektra, ve věkovém rozpětí let. Každý žák má vypracován individuální vzdělávací plán. Vybavení pracoviště přizpůsobujeme potřebám žáků, využíváme např. různé polohovací pomůcky či rozličné pomůcky pro rozvoj hmatového, zrakového či sluchového vnímání a pro rozvoj jemné motoriky. Součástí výuky je canisterapie, která napomáhá aktivizaci psychických i fyzických funkcí a u žáků s diagnózou DMO dochází k prohřátí a uvolnění spasmů. Spolupracujeme s vychovatelkami i ošetřovatelkami oddělení, kde žáci pobývají a s pracovnicemi rehabilitačního oddělení. 5

6 Střední škola: Praktická škola dvouletá Praktickou školu dvouletou navštěvují žáci po ukončení základní školy praktické nebo základní školy speciální, kde se žáci vzdělávají dle Vzdělávacího programu Praktická škola s dvouletou přípravou, č.j c/002. Hlavní důraz je kladen na praktické činnosti, které žáky připravují pro život: a) zahradnické práce - pěstování plodin, péče o stromy a keře, údržba zahrady b) práce v dílnách - seznamování s různými druhy materiálu (dřevo, kov, keramika) a práce s nimi c) pracovní činnosti - spolupráce s Domem pro Seniory, kde se žáci učí pomáhat při úklidu interiéru nebo zahrady d) sportovní činnosti a terapie - plavecký výcvik v bazénu TJ Tesla - sportovní aktivity v tělocvičně a na hřišti - canisterapie, hiporehabilitace - muzikoterapie, arteterapie a ergoterapie Ostatní součásti školy: Školní družina Školní družinu navštěvují žáci základní školy speciální ve věku 7 18 let v době od 6,30 hod do 15,30 hod. Zájmové vzdělávání tvoří různé druhy činností navazující na vyučování ve škole práce s počítačem, výtvarné činnosti, hudební aktivity a zpěv, práce s keramickou hlínou a jiné nekonvenční techniky, základy ručních prací, vaření a sportovní a kolektivní hry a soutěže. Družina se pravidelně podílí na akcích organizovaných školou - vánoční besídka, prodejní výstavka zhotovených výrobků, účast na soutěžích převážně výtvarných a keramických, školy v přírodě, hiporehabilitace apod. Hlavním cílem je: vytvářet u žáků pozitivní city, vhodné projevy chování, jednání, prožívání životních situací rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, k okolnímu prostředí i k přírodě podněcovat žáky k myšlení na podkladě názoru k řešení problémů pomáhat žákům, aby poznávali své schopnosti a možnosti a využívali je v osobním i pracovním životě Školní družina plní i funkci odpočinkovou, relaxační a dává žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity. 6

7 Speciálně pedagogické centrum Již od roku 1994 poskytuje dětem, mládeži a dospělým do 26 let věku s mentálním postižením, s kombinovaným postižením a s Downovým syndromem, jejich rodinám, školám a školským zařízením, ústavům sociální péče i veřejnosti konzultační a poradenskou činnost. S klienty SPC pracuje psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník a speciální pedagog - logoped. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky - s psychiatrem, ortopedem, pediatrem a dalšími. Školní jídelna V budově školy Ibsenova 1 se nachází stravovací provoz s kuchařkou a pomocnou kuchařkou, poskytující stravovaní přibližně pro 100 strávníků. 2.2 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, zástupci ředitele, učitelé mateřských škol, základních škol a střední školy, asistenti pedagoga a vychovatelé školní družiny. Většina učitelů je plně kvalifikována v oboru speciální pedagogika. Vychovatelky školní družiny mají střední nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Ve škole pracuje školní logoped a připravujeme zřízení místa školního psychologa. Všichni pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají v odborných seminářích a kurzech zaměřených na získávání odborných zkušeností, jež lze uplatnit při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a kurzech ITC. Pověření pracovníci zařazení do požární hlídky jsou pravidelně školeni a všichni učitelé jsou proškoleni v BOZP. Spolupracovníky našeho sboru jsou také kolegové ze SPC, tj. logoped, speciální pedagog, psycholog a sociální pracovnice Aktivity a pořádané akce Každoročně pořádáme různé akce a aktivity pro své žáky a také se účastníme mnoha akcí organizovaných jinými organizacemi a institucemi. Každé elokované pracoviště má svoje specifika a možnosti a proto je nabídka aktivit opravdu pestrá. Vycházíme mimo jiné z průřezových témat, zejména z Osobnostní a sociální výchovy tématického okruhu Osobnostní rozvoj a Multikulturní výchovy tématického okruhu Lidské vztahy. Mezi pravidelné činnosti různých částí školy patří: - sportovní aktivity: plávání v plaveckém bazénu TJ Tesla na Lesné, návštěvy tělocvičny Sokola Jundrov, zimní rehabilitační pobyt ve Svratce, jarní školy v přírodě, sportovní dopoledne a školní Olympiády, půldenní i celodenní výlety, sportovní utkání a soutěže, účast na městských sportovních soutěžích pro osoby s mentálním postižením a další - kulturní akce: maškarní bály, vánoční besídky, diskotéky, oslavy Dne dětí, čarodějnické bály, Valentýnské párty, Dny otevřených dveří, návštěvy divadel, Mikulášské besídky, divadelní představení přímo pro školu od divadelní skupiny DOMINO a divadla NESLYŠÍM 7

8 - tvořivé aktivity a reprezentace školy: prodejní výstavy výrobků dětí, vánoční dílničky, vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu Plumlov a Hudebním festivalu Rájec Jestřebí, vánoční vystoupení na Náměstí Svobody, prodej výrobků na keramických trzích v Kunštátě, vystoupení na různých kulturních akcích Města Brna, výstavy výtvarných prací žáků na samostatných výstavách a další. 2.4 Spolupráce s rodiči a s jinými subjekty V září 2005 byla zřízena Školská rada, jejímž prostřednictvím se mohou rodiče podílet na fungování a programech školy. Rodiče se mohou kdykoliv informovat telefonicky, na třídních schůzkách, na Dnech otevřených dveří nebo prostřednictvím internetových stránek. Také mohou školu kdykoliv navštívit po domluvě s třídním učitelem. Většina rodičů se školou spolupracuje formou brigád a nabídkou finanční podpory. V roce 2000 se podařila navázat zahraniční spolupráce s německou školou Bodelschwinghschule ve Stuttgartu. Během této doby navštívili pedagogové několikrát školu ve Stuttgartu, žáci obou škol vystoupili společně na Mezinárodním hudebním festivalu na Plumlově, prožili společně školu v přírodě a lyžařský kurz. V současné době spolu stále spolupracují. Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity Brno a to s katedrami Speciální pedagogiky a Výtvarné výchovy, jejichž studentům umožňujeme odbornou praxi. Od roku 2005 užíváme čestný titul Fakultní škola Pedagogické fakulty MU. Odbornou praxi u nás absolvují také studenti Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické, Lerchova 63, Brno a Střední odborné školy pro tělesně postižené GEMINI. Již třetím rokem spolupracujeme s občanským sdružením AGAPO, které zajišťuje pro žáky střední školy individuální práci v běžném pracovním prostředí prostřednictvím tranzitního programu Ze školy do práce. Praxe probíhají na různých pracovištích. Žáky na praxi doprovázejí pracovní konzultanti, kteří jsou pro naše žáky oporou v komunikaci s kolegy na pracovišti. 8

9 2.5 Obecná charakteristika mateřských škol Mateřská škola speciální Kyjevská V budově jsou 4 učebny mateřské školy. Pracovníci školy mohou využívat tělocvičnu, rehabilitační místnost a zahradu. Ke stimulaci dětí je zřízena senzomotorická místnost snoezelen. Pracoviště je vybaveno rehabilitačními a didaktickými pomůckami, počítačem. Na školní rok 2010/2011 je plánovaná přístavba DRC, která se dotkne i provozu některých tříd MŠ. Budova centra se nachází v okrajové části města Brna, uprostřed panelové výstavby. K centru patří zahrada s pískovištěm, která je v současné době v rekonstrukci. V okolí se nachází velké, pěkně vybavené dětské hřiště. Mateřská škola speciální Lila Otnice V budově jsou umístěny 2 učebny mateřské školy speciální. Byly umístěny až po vybudování domova do prvního poschodí a tím je znemožněn bezbariérový přístup. Každá třída má k dispozici tělocvičnu, kde využíváme ke zlepšení senzomotoriky míčkový bazén, rehabilitační míče, trampolínu a jiné nářadí. Nechybí zde houpačka, houpací síť, skluzavka,lavečky, ribstoly a molitanová stavebnice. Ke stimulaci a relaxaci dětí je zřízena senzomotorická místnost snoezelen. U budovy je zahrada vybavená pískovištěm a potřebným vybavením pro hry dětí. Budova Dětského domova se nachází uprostřed obce Otnice v klidné lokalitě. K domovu náleží dětská zahrada vybavená pískovištěm, houpačkami, skluzavkou a prolézačkami. Je přístupná i veřejnosti s dětmi, což přispívá k vzájemnému kontaktu dětí z domova a z vesnice. Děti mají možnost i pobytu v uzavřeném atriu budovy. Okolí nám dává příležitost trávit pobyt venku v místním parku, na dětském hřišti, na blízkých loukách, polních cestách a v okolí rybníků. Pracujeme ve třídách věkově smíšených, s maximálním počtem deset dětí. Také druh i stupeň postižení je ve třídách různý. Třídy jsou chápány jako intimní prostředí pro děti, a to v míře, jakou podle věku potřebují. Dětem v rámci pobytu v zařízeních je poskytována léčebná rehabilitační péče. 9

10 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky Prostory ve třídách naší mateřské školy vyhovují individuální práci a práci v malých skupinách. Při práci využíváme didaktických manipulačních pomůcek. Budeme se snažit o rozšíření sortimentu kompenzačních pomůcek pro děti (jako jsou polohovací pomůcky, vodní lůžko do snoezelenu) a také stimulačních pomůcek v rámci ucelené rehabilitace (např. tibetské misky, vibrační pomůcky, světelné koule apod.). Na školní rok 2010/2011 je plánovaná přístavba DRC, která se dotkne i provozu některých tříd MŠ Životospráva Životospráva je zajišťována v rámci provozu zařízení dětského domova a stacionáře. Ve třídách je možnost ochutnávání a konzumace ovoce a zeleniny za účelem rozvoje smyslového vnímání. Rodiče mají možnost přivádět děti do stacionáře dle vlastních možností a potřeb. V dětském domově zajišťujeme dětem každodenní pobyt na čerstvém vzduchu Psychosociální podmínky Při veškerých činnostech se snažíme dětem vytvářet pohodové prostředí, zároveň respektujeme individuální vývoj dítěte a jeho potřeby. Nově příchozím dětem umožňujeme postupnou adaptaci na prostředí v mateřské škole. V dětském domově se snažíme kompenzovat omezené možnosti kontaktu s rodinou. Vytváříme s dětmi láskyplný vzájemný vztah, tím se snažíme minimalizovat projevy citové deprivace. Rozšířili jsme alternativní formy výchovně vzdělávací práce pro děti s těžkým zdravotním postižením ucelená rehabilitace. Našim cílem bude vytvářet malé skupiny dětí dle jejich individuálních schopností Organizace Režim mateřské školy je přizpůsoben režimu stacionářů a dětského domova. V případě výjimečných okolností je nutno režim přizpůsobit. Správný režim dne pomáhá zamezit přetěžování dětí, pomocí střídání činností se děti aktivizují, zaměřujeme se na soustavnou individuální péči. Individuální logopedickou péči, individuální stimulaci v snoezelenu. V rámci vzájemné spolupráce vytváříme skupiny dětí zaměřené na muzikoterapii, canisterapii, podporu pohybového vývoje, míčkování. Chod v jednotlivých třídách vychází z potřeb dětí. V každé třídě pracuje jedna učitelka. 10

11 3.5. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Budeme se snažit zlepšit komunikaci mezi pracovníky resortem školství a zdravotnictví. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Spolupracujeme s odborníky: s pediatry, psychology, s logopedy, fyzioterapeuty, dětskými zdravotními sestrami, sociálními pracovnicemi Personální zajištění V naší mateřské škole pracují odborně a pedagogicky způsobilé učitelky. Práce ve speciální mateřské škole vyžaduje notnou dávku trpělivosti, promyšlenou přípravu a specifický přístup k dětem. Učitelky se účastní seminářů, školení dle svého zaměření, kurzů ESF, sebevzdělávají se ve studiu speciální pedagogiky. Spolupracují se speciálním pedagogickým centrem a odborníky v mnoha oblastech tak, aby zajistili tu nejlepší péči svěřených dětí Spoluúčast rodičů a jiných subjektů na předškolním vzdělávání Spoluúčast rodičů na výchově dětí probíhá především na pracovišti ve stacionáři, kam denně rodiče přivádějí svoje děti. Tato účast je často omezena z důvodů jiné organizace režimu dne stacionáře. Budeme se snažit rodičům nabídnout možnosti přítomnosti ve třídě se svým dítětem. Našim záměrem bude zviditelnit působnost MŠ v obou zařízeních. Naše spoluúčast spočívá v konzultacích s rodiči a spolupráci při společných besídkách. Rodičům nabízíme získávání informací osobní konzultací, telefonicky, v rámci internetových stránek. Rodičům umožňujeme zhlédnout přímou práci s dětmi v rámci terapií ucelené rehabilitace na Dni otevřených dveří. Nabídneme rodičům účastnit se předškolního vzdělávání v rámci ucelené rehabilitace ukázkou muzikoterapie, canisterapie, míčkování. Seznámíme rodiče s možností AAK (VOKS systémem). V dětském domově spoluúčast rodičů přebírají dobrovolníci z řad žáků ze Slavkova, Dambořic, Rousínova, Nížovic a Chrlic, kteří navštěvují děti v dětském domově a společně vyrážejí na výlety. Snažíme se začlenit děti do života vesnice, navázali jsme kontakt s dětským mateřským centrem, kam pravidelně docházíme. 11

12 4. Organizace výchovy a vzdělávání Do stacionářů dochází děti s tělesným handicapem, který se ve většině případů pojí také s mentálním postižením, popř. se sluchovou či zrakovou vadou, vadami řeči nebo poruchami pozornosti. Do domova jsou přijímány děti s tělesným, smyslovým nebo sociálním znevýhodněním. Děti jsou přijímány k trvalému pobytu na žádost rodičů ze zdravotních důvodů nebo na základě rozhodnutí soudu z kojeneckých ústavů, dětských domovů nebo z rodin. Ve škole jsou v souladu se školským zákonem vzdělávány děti: 1) se zdravotním postižením mentální postižení tělesné postižení zrakové nebo sluchové postižení poruchy řeči souběžné postižení více vadami autismus vývojové poruchy učení a chování 2) se zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení dlouhodobá nemoc lehčí zdravotní poruchy vyžadující zohlednění při vzdělávání 3) se sociálním znevýhodněním rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova Prvořadým úkolem pedagogických pracovníků je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. U dětí se zdravotním postižením (eventuálně zdravotním znevýhodněním) zabezpečujeme tyto zásadní podmínky: - osvojení specifických dovedností ve vztahu ke konkrétnímu postižení - používání vhodných kompenzačních technik a pomůcek - zajištění dalších potřebných podmínek podle druhu postižení U dětí se sociálním znevýhodněním přizpůsobujeme obsah vzdělávání i podmínky jejich speciálním potřebám: - reagujeme na sníženou sociální adaptabilitu - úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte a ostatními členy rodiny, se sociálními pracovníky - uplatňujeme individuální přístup, sestavujeme individuální osobní plán 12

13 Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ speciální je jeho zařazení do dětského stacionáře nebo dětského domova. Děti jsou přijímány na základě žádosti rodičů nebo jejich zákonných zástupců, s doporučením pediatra a speciálního poradenského centra. O přijetí rozhoduje ředitel. Dalším předpokladem je dosažení věku tří let, docházka je ukončena v šesti, popřípadě sedmi letech. Na počátku vypracujeme komplexní diagnostiku dítěte. Diagnostikuje se jemná a hrubá motorika, lateralita, sebeobsluha, vědomosti a verbální schopnosti, citová oblast a sociabilita. Na základě diagnostiky zvolíme nejvhodnější výchovně-vzdělávací postupy. 13

14 5. Charakteristika vzdělávacího programu Anotace Motto: Dotýkej se, ať pochopíš Lilli Nielsen Chceme-li dítěti porozumět a pomoci mu, musíme v něm vidět celistvou osobnost, individualitu, která určitým způsobem vnímá svět, prožívá ho a cítí, raduje se a zlobí, osobnost, která se cítí být někdy i ohrožena, která vyžaduje pozornost, která o něco usiluje a chce se dorozumět. Vzdělávací program mateřské školy speciální vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávacím cílem speciální mateřské školy je komplexní péče o děti, zaměřená na rozvoj osobnosti dítěte, na zdravý, citový, rozumový a tělesný rozvoj a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Zaměřujeme se na rozvoj psychických procesů, rozvoj vnímání, poznání, myšlení a řeči. Hra je nejpřirozenější činností dítěte, využíváme ji jako základně diagnostickou metodu. Zajišťujeme soustavnou individuální péči. Posilujeme a povzbuzujeme sebedůvěru dítěte. Roli mají i připravované a přímo řízené činnosti, které provádí dítě individuálně či společně s ostatními dětmi. Obsah těchto činností vychází ze specifické charakteristiky procesu učení v předškolním věku. Při vytváření návyků dítěte v učení se soustřeďujeme na návyky, které jsou společensky nejdůležitější a v nichž máme také největší reálnou naději na úspěch. Jde o návyky v oblasti sebeobsluhy, hygieny, stolování, oblékání a jednoduché pracovní činnosti. Našim cílem je připravit děti na další etapu jejich života. Vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, pro život v náhradní rodinné péči, pro život v ústavech sociální péče. Snažíme se dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám eliminovat nebo zmírnit následky postižení a poskytnout rodině i dítěti touto cestou možnosti sociální integrace. Komplexní péče zahrnuje další aktivity: Speciální terapie Stimulace ve snoezelenu nabízí činnosti, při nichž se děti uklidní a mohou se setkat sami se sebou. K tomu je potřeba prostředí, v němž na rozdíl od běžného života nejsou zaměstnávány smysly komplexně, nýbrž se v něm může soustředit jen na některý smyslový podnět. Metoda probouzí smysly, jež jsou oslovovány postupně. 14

15 Bazální stimulace využíváme nové metody nonverbální komunikace založené na bazálním tělesném kontaktu. o Somatické podněty o Vibrační podněty o Vestibulární podněty o Akustické podněty čichové a chuťové podněty o Masáže o Míčkování o Psychomotorické cvičení Muzikoterapii považujeme za specifickou terapeutickou a současně léčebněvýchovnou metodu založenou na působení hudby a jejich prvků. Je zaměřena na spontánní prožitek, na nějž plynule navazuje terapeutický proces. Prvky orofaciální stimulace U nás je orofaciální stimulace zúžena na přípravu orofaciálního komplexu muskulárního, artikulačního a senzoricko-percepčního v procesu vzdělávání. Cílem je navodit takové držení těla, kterých mohou děti pociťovat a vnímat vzory pohybů orofaciálních funkcí co nejvíce se blížících normálu. Alternativní a augmentativní komunikace Augmentativní komunikační systémy podporují již existující komunikační systémy, alternativní komunikační systémy se užívají jako náhrada mluvené řeči. V mateřské škole se v rámci hlavně odporuje rozvoj řeči pomocí: Vkládání znaků a gest do řeči Předmětů, fotografií a grafických symbolů (symboly PCS, piktogramy a další) Metody VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) Canisterapie využívá pozitivního působení psa (psů) na psychickou, emocionální i fyzickou oblast (sféru) jedince. Náplní této terapie jsou v různém poměru zastoupené rozličné aktivity se psem a relaxační polohování. Hiporehabilitace je terapeutická metoda využívající pozitivní působení koně na tělesné, duševní i sociální zdraví člověka. Metoda je založena na neurofyziologickém proncipu, kdy se jezdec přizpůsobuje pohybovým impulsům koně, tím napodobuje chůzový mechanismus člověka, bez zatížení dolních končetin. Ve spolupráci se SPC: Poradenství v oblasti poskytování sociálních služeb Poradenství speciálně pedagogické a psychologické Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika 15

16 6. Vzdělávací obsah Obsah předškolního vzdělávání vychází z pěti základních oblastí: 1. Biologické dítě a jeho tělo 2. Psychologické dítě a jeho psychika 3. Interpersonální dítě a ten druhý 4. Sociálně kulturní dítě a společnost 5. Environmentální dítě a svět Využíváme různé metody a formy práce. Pro naše děti jsou nejdůležitější práce v malých skupinách a individuální práce. Klademe důraz na metodu prožitku, na nápodobu, opakování a vlastní příklad. Dále využíváme metody kompenzace, reedukace a pedagogickorehabilitační, sem řadíme metodu bazální stimulace, senzomotorickou a psychomotorickou stimulaci. Učitelky pracují s klíčovými kompetencemi, které prolínají celým vzdělávacím procesem. Naší snahou je vybavit dítě souborem klíčových kompetencí na takové úrovni, která je pro ně dosažitelná a která jim umožní najít vhodnou formu komunikace a soužití s jejich okolím. Některé klíčové kompetence mohou děti dosahovat pouze za přispění a domoci druhé osoby. Vzdělávací obsah je rozpracován do projektu ucelené rehabilitace a je členěn do čtyř témat a libovolného počtu podtémat. Témata umožňují učitelkám ve třídě svobodně volit a rozpracovávat témata v třídních vzdělávacích programech s ohledem na konkrétní skupinu dětí. Nabízená témata se mohou prolínat, opakovat. Učitelky v jednotlivých třídách vycházejí z potřeb dětí a jejich možností. VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém) Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme prvky alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Metody AAK a jejich rozsah jsou dány individuálními schopnostmi jednotlivých dětí a praktickou využitelností. Jako jednu z metod AAK využíváme systém VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém), který pracuje se symboly, fotografiemi a reálnými předměty. Základním principem metody je smysluplná a účelná výměna obrázku za věc, kterou obrázek znázorňuje. Jedním z cílů systému je naučit dítě porozumět funkcím komunikace, ale také aktivitě při komunikaci. Metoda VOKS je vhodná pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), s mentálním či kombinovaným postižením. 16

17 Muzikoterapie Termín muzikoterapie je řecko-latinského původu a v překladu znamená léčení hudbou. Muzikoterapie je v současnosti považována za specifickou hudební, psychoterapeutickou nebo také expresivní, edukačně-terapeutickou metodu, která ke svému působení na člověka využívá především hudby a jejich prvků (rytmus, melodie, harmonie). Z psychologické roviny je muzikoterapie považována za účinnou formu alternativní, neverbální komunikace a s úspěchem využívána jako psychoterapeutická metoda. V pedagogice, zejména ve speciální pedagogice, se muzikoterapie využívá k výchovně-léčebnému a rehabilitačnímu působení na jedince se specifickými potřebami. V naší mateřské škole speciální zařadíme a využijeme muzikoterapeutických postupů ve výchovně-vzdělávacím procesu s dětmi s postižením, především s dětmi s těžším mentálním postižením a více vadami. Zařadíme skupinové formy. Muzikoterapeutické setkání bude tvořit hra na tělo, hra s nástroji, hlasové techniky a zpěv, hudebně-pohybové postupy, poznávání zvuků přírody a relaxace s hudbou. Realizačním podkladem se staly kurzy zaměřené na ucelenou rehabilitaci dětí a žáků v mateřské a základní škole speciální. Canisterapie Zooterapie je jednou z možností jak stimulovat a pozitivně působit na člověka prostřednictvím zvířete. V případě canisteraspie se jedná o podporu vývoje dítěte prostřednictvím psa. Tato terapie je velmi dobře využitelná při práci s dětmi s handicapem. Pes se stává důvěrným přítelem, kamarádem ve hře, objektem dětské lásky a péče, ale i prostředníkem při motivaci k jinak méně oblíbeným edukačním a reedukačním činnostem. Mezi základní canisterapeutické metody patří aktivity se psem a polohování. Aktivity se psem jsou dobře využitelné při práci se skupinou 3-5 dětí. Jedná se zejména o činnosti zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, komunikace a sociálního chování. K tomu je možné využít různé formy těchto činností. Jsou to například různé opičí dráhy, aportování, přetahování se lanem, podlézání psa, připínání vodítka a obojku, česání a kartáčování, doteky a hlazení, krmení granulemi, ale i dopomoc při péči o psa. Možnost k procvičení komunikačních dovedností dává například přivolání psa jménem. Sociální aspekt se projevuje ve způsobu chování v rámci skupinové činnosti. Děti sledují chování psa i jeho majitele, prosazují se, ale i respektují ostatní děti ve skupině, učí se toleranci a trpělivosti. Polohování je metoda, při které dochází k přímému fyzickému kontaktu mezi dítětem a psem, proto je důležité, aby dítě psovi důvěřovalo a nebálo se. Většinou se jedná o individuální činnost s jedním dítětem. Navozuje se klidná atmosféra, která směřuje k celkové relaxaci. Během polohování dochází ke zklidnění dítěte, k prohřátí končetin, k uvolnění spasmů, k prohloubení dýchání při synchronizaci s dechem psa, k navození hlasových projevů, k přijetí jinak odmítané polohy. Důležitá je rovněž olizování dítěte od psa. Slouží jako přirozená masáž a výrazně stimuluje dítě k následné reakci. Canisterapií se výrazně rozvíjí i citová stránka dítěte. Dochází k odbourávání obav, přijetí a respektování psa jako živého tvora a v konečné fázi ke vzájemnému spontánnímu projevu lásky mezi člověkem a psem. Pro naplnění výše uvedených cílů je důležitý pravidelný kontakt dítěte se psem alespoň jednou týdně a správné odborné vedení. 17

18 Bazální stimulace V současnosti je bazální stimulace pojímána jako pedagogicko psychologická aktivita, kdy se snažíme nabídnout dětem s více vadami možnosti pro vývoj jejich osobnosti. Pojem bazální znamená elementární základní nabídku v nejjednodušší podobě. Pojmem stimulace se rozumí, že se nabízí podněty jedinci všude tam, kde se jedinec s těžším postižením vzhledem ke svému stavu není schopen sám postarat o dostatečný přísun přiměřených podnětů. Každý žijící člověk má vlastní potenciál, tedy bychom neměli podcenit možnosti rozvoje i jedinců s postižením. Činnosti prováděné v rámci bazálních stimulací se řídí snahou o zprostředkování takových zkušeností, které postižený nemá možnost získávat cestou přirozenou a napomoci mu tak k vlastnímu sebeuvědomování. Celá tisíciletí znamenala výchova přípravu další generace na převzetí odpovědnosti v budoucnosti. Tuto představu však nelze přenést na jedince s těžším mentálním postižením nebo s více vadami. To je asi jeden z důvodů, proč se dlouho mluvilo o jejich nevzdělavatelnosti. Klasický koncept pro ně není vhodný. Musíme se zvyknout na to, že podpora nemůže být zaměřena jen na budoucí cíle, ale že podpora spočívá v současnosti společném zaměstnávání a podněcování (aktivací) a komunikací. Tedy oprávněnost podpory nespočívá primárně v její funkčnosti, tzn. v tom, že určitých cílů bude někdy dosažen, ale spíše v tom, že lidé s postižením jsou schopni tady a teď navázat kontakt s druhými lidmi, že jsou schopni pohybovat se, vnímat a tedy určitým způsobem se aktivně zúčastňovat. Oblasti podpory bazální stimulace: - somatické podněty - taktilně baltické podněty - vibrační podněty - vizuální podněty - akustické podněty - orální podněty - čichové podněty - vestibulární podněty Psychomotorická cvičení - Veronica Sherbone Developmental Movement Metoda pohybového rozvoje Pohyb, který rozvíjí Podpora vývoje dítěte s využitím pohybu V. Sherbone vytvořila systém aktivit, které stimulují vývoj dítěte nejen po stránce pohybové, ale také emocionální, smyslové a rozumové, a proto mají využití i při disharmonickém a opožděném vývoji. Cvičení má rovněž terapeutický význam, protože pomáhá rozvíjet uvědomování si vlastního těla, sebevědomí a rozvíjí kontakty sociální. Dítěti je během cvičení umožněno poznávat vlastní sílu, učí se spolupráci a sdílení. 18

19 Míčkování Míčkování je alternativní metodou podpůrné stimulace u dětí s těžkým tělesným postižením. Jedná se o metodu, která využívá prvků jógy a je založena na energetických centrech tzv. čakrách a akupresurních bodech na různých částech těla. Jde o alternativní doplněk komplexní péče nejen o děti s postižením. Cílem metody míčkování je mimo jiné uvolnění, zklidnění organismu, harmonizace dechu, zmírnění psychického napětí, pocit klidu a jistoty, pohody. Pomocí této metody se děti snaží nejen uzdravovat a povzbuzovat, ale uvědomují si i jednotlivé části těla. K míčkování používáme molitanový míček. Nedílnou součástí je také navození klidné atmosféry, vyvětraná, ale zároveň tepelně dostupná místnost, měkká podložka, aromalampa a poslech relaxační hudby. S metodou míčkování pracujeme u dětí předškolního věku s těžkým stupněm postižení, s dětmi s těžkou mozkovou obrnou jako s alternativou tělesné výchovy. Některé s dětí dosahují mentální a pohybové úrovně kojeneckého a batolecího věku. Díky pravidelnému cvičení by dítě mělo mj. lépe vnímat své tělo, soustředit se a udržet pozornost, ale také dochází k pravidelnému, vzájemnému kontaktu mezi dítětem a pedagogem. Téma: Jsme rádi, že jsme spolu V tématu Jsme rádi, že jsme spolu, se zaměřujeme na uvědomění si vlastní osoby každého dítěte a na rozvíjení vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému. Dále je cílem posílit, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci. V rámci podtématu se věnujeme uvědomění si prožitku dítěte dle svých možností a schopností. Podtémata: o Mám nové kamarády o Rodina o Každý jsme jiný o Těšíme se na Vánoce Očekávané výstupy dítěte: Znalost a reakce na své jméno, budování si pasivní zásoby, porozumění řeči, porozumění obsahu sdělení i prostřednictvím hudebního, výtvarného a dramatického projevu Fyziologické dýchání, práce s dechem a dostatečně obratné artikulační orgány pro správné vyvozování hlásek Vyjádření svých přání pomocí gest a slov, rozšiřování aktivní slovní zásoby, u dětí s narušenou komunikační schopností dorozumění se prostřednictvím alternativního komunikačního systému (piktogram) 19

20 Vyjádření svých přání pomocí gest a slov, rozšiřování slovní zásoby, u dětí s narušenou komunikační schopností dorozumění se prostřednictvím alternativního komunikačního systému Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod. Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) Chápat číselné a matematické pojmy, chápat prostorové vztahy Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých Rozhodovat o svých činnostech Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu) Uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky Zachytit a vyjádřit své prožitky Prožívat radost za zvládnutého a poznaného Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení Navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče Spolupracovat s ostatními Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování (zdravit, poděkovat, požádat o pomoc apod.) Dodržovat pravidla her a jiných činností Vnímat umělecké a kulturní podněty pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí Vyjádření svých přání pomocí gest a slov, rozšiřování slovní zásoby, u dětí s narušenou komunikační schopností dorozumění se prostřednictvím alternativního komunikačního systému Fyziologické dýchání, práce s dechem a dostatečně obratné artikulační orgány pro správné vyvozování hlásek Užívat všech smyslů k poznávání sebe i okolního světa 20

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš pro předškolní vzdělávání Dotýkej se, ať pochopíš Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Název vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Základní koncepce Mateřské školy Daneta

Základní koncepce Mateřské školy Daneta Základní koncepce Mateřské školy Daneta Cílem naší speciální mateřské školy je zajistit komplexní péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, prioritně dětem s kombinovaným zdravotním postižením.

Více

20 LET IBSENKA NA IBSENCE

20 LET IBSENKA NA IBSENCE 20 LET IBSENKA NA IBSENCE 2007 2009 ROK 2011/2012 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 3 třídy Praktické školy dvouleté SPC pro MP 3 oddělení ŠD Elokovaná pracoviště Elokovaná pracoviště

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 1 třída Praktické školy dvouleté 2 třídy Praktické školy jednoleté

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1, Brno 638 00 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu:

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN. školní rok 2010/2011 Příloha č. 2 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 ROČNÍ PLÁN školní rok 2010/2011 20 z 59 Hlavní úkol Výchova

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní školu speciální č.j. 22 934/2008-61 Adresa školy:

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlásilo dne 31.5.2013 v souladu s 171 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více