pro osoby se zdravotním postižen sluchověposti postižených JUDr. Pavel Ptáčník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pro osoby se zdravotním postižen sluchověposti postižených JUDr. Pavel Ptáčník"

Transkript

1 Úloha státu tu při p i naplňov ovánípráv pro osoby se zdravotním postižen ením, včetnv etněpráv sluchověposti postižených JUDr. Pavel Ptáčník

2 Vládn dního výbor pro zdravotně postižen enéobčany Je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády Českérepubliky pro problematiku podpory osob se zdravotním postižením. Ve svéčinnosti usiluje o vytvářenírovnoprávných příležitostípro osoby se ZP ve všech důležitých oblastech života a vytvářenípodmínek pro jejich začleněnído společnosti. Mezi oblasti, které považuje za prioritní, patří vzdělávání, pracovní uplatnění, mobilita, sociální zabezpečenívčetněsociálních služeb.

3 Složen enívládního výboruv Výbor má20 členů. Vjeho čele stojípředseda vlády ČR, výkonnou místopředsedkyní je zmocněnkyně vlády pro lidská práva, funkce místopředsedůzastávajíministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže atělovýchovy, ministr zdravotnictvía předseda Národnírady osob se zdravotním postižením (střechové organizace zdravotně postižených České republiky). Ve Výboru jsou zastoupena i dalšíministerstva, kterájsou důležitázhlediska problematiky zdravotněpostižených, členem je taképředstavitel zaměstnavatelůosob se zdravotním postižením. Účast zdravotněpostižených osob na činnosti Výboru je dále zaručena členstvím čtyřzástupcůnárodnírady osob se zdravotním postižením.

4 Nejvýznamnější šíaktivity Vládn dního výboru a) Legislativníčinnost připomínkovánípřipravovaných právních předpisůzhlediska potřeb a zájmůosob se zdravotním postižením. b) NaplňováníNárodního rozvojového programu mobility pro všechny - cílem je finančně přispívat na odstraňování bariér u veřejných budova dopravních staveb (úřady, školy, zdravotnická zařízení, nádražíapod.), kterébyly zbudovány ještěpřed účinnostístavebních právních předpisů, kterébezbariérovou výstavbu ukládají. Do programu mobility se mohou hlásit města a obce zcelé Českérepubliky, kterépředložíucelenézáměry bezbariérových tras.

5 Nejvýznamnější šíaktivity Vládn dního výboru c) Realizace dotačního programu Podporaveřejněúčelných aktivit občanských sdruženízdravotněpostižených zcelostátnípůsobností. d) Mezinárodníspolupráce sorgány Evropské unie, Rady Evropy a Organizace spojených národů. e) Vypracovávánínárodních plánůpodpory a integrace pro osoby se zdravotním postižením, které následně schvaluje vláda. Od vzniku Vládního výboru (od roku 1991)je včeskérepublice realizován jižpátý národníplán.

6 Přehled vládou schválených důled ležitých dokumentů napomáhaj hajících ch integraci osob se zdravotním postižen ením do společnosti Národní plán pomoci Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Národníplán vyrovnávánípříležitostípro občany se zdravotním postižením Střednědobákoncepce státnípolitiky vůči občanům se zdravotním postižením Národníplán podpory a integrace pro občany se zdravotním postižením na období2006 až Národníplán vytvářenírovných příležitostípro osoby se zdravotním postižením na období 2010 až

7 Národní plán n vytvářen ení rovných přílep ležitostí pro osoby se zdravotním m postižen enína na období 2010 až2014a Schválený usnesením vlády ČR č. 253 ze dne 29. března2010 Navazuje na Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, kterou vprosinci 2006 schválilo ValnéshromážděníOSN, a kterou vzáříroku 2009 ČRratifikovala a pro nášstát vstoupila vplatnost 28. října Úmluva nezakládá žádná nová práva, pouze ukládá důsledné naplňováníexistujících lidských práv asvobod zhlediska osob se zdravotním postižením. Uznávájejich důstojnost a rovnépostavení, právo na samostatnost a nezávislost, na svobodnérozhodování, podporuje zapojeníosob se zdravotním postiženímdo všech politik, které se jich dotýkají. Za mimořádně důležité Úmluva pokládá zajištěnípřístupu zdravotněpostižených kfyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, kevzdělávání, krehabilitaci, kinformacím a komunikaci. Účelem Úmluvy je podporovat, chránit a zajišťovat plnéa rovnéužívánívšech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postiženíma podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.

8 Národní plán n vytvářen ení rovných přílep ležitostí pro osoby se zdravotním m postižen enímna na období 2010 až2014a Základnípodoba nyníplatného Národního plánu obsahověi strukturou vycházízúmluvy o právech osob se zdravotním postiženíma z obecných zásad, na kterých je Úmluva založena. Pro zpracovánídokumentu byly vybrány ty články Úmluvy, které jsou v tomto období z hlediska vytváření rovnoprávného a nediskriminujícího prostředípro osoby se zdravotním postižením nejdůležitější a nejaktuálnější. Národníplán je rozdělen do samostatných kapitol vnávaznosti na jednotlivéčlánky Úmluvy. Každákapitola vedle citace příslušného článku Úmluvy dále obsahuje stručný popis stávajícího stavu a cílů, kterých mábýt prostřednictvím opatřenídosaženo, a soubor termínovaných a průběžných opatření včetně uvedení resortu, který je za jejich plnění odpovědný.

9 AktuálnítémataNárodního plánu Hledánícest ke zlepšovánípřetrvávajícínepříznivésituace v zaměstnáváníosob se zdravotním postižením. Systematicképokračovánív odstraňováníbariér u veřejných budov i dopravních staveb, které byly postaveny ještě před účinností stavebního zákona, který bezbariérovou výstavbu uložil. Důslednéuplatňováníprincipuinkluzivníhovzdělávánípro žáky a studenty se zdravotním postižením všude tam, kde je to možnéa vhodné, návazněsystematicky řešit podmínky vzdělávánístudentůse zdravotním postižením v rámci terciárního stupně vzdělávání. Zachování specifických dotačních programů pro organizace občanů se zdravotním postižením, jejichž cílem je zabezpečení veřejně účelných i vzájemně prospěšných aktivit pro tyto osoby.

10 Nejvýznamnější opatření realizovaná prostřednictvím Národních plánůve prospěch osob se sluchovým postižením Spolupráce na přípravěa prosazenízákona č. 155/1998 Sb., o znakovéřeči Příprava novely zákona o znakovéřeči a přijetízákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Zákon definuje nejpoužívanější komunikační systémy pro neslyšícía hluchoslepéosoby. Neslyšícía hluchoslepéosoby majíprávo svobodněsizvolit z komunikačních systémůuvedených v tomto zákoněten, který odpovídájejich potřebám. Jejich volba musíbýt v maximálnímožnémíře respektována tak, aby měly možnost rovnoprávného a účinného zapojenído všech oblastíživota společnosti i při uplatňováníjejich zákonných práv.

11 Nejvýznamnější opatření realizovaná prostřednictvím Národních plánůve prospěch osob se sluchovým postižením Povinnost upravenázákonem o rozhlasovém a televizním vysílání a zákonem o České televizi, opatřovat stanovené procento pořadůotevřenými nebo skrytými titulky pro osoby se sluchovým postižením. Povinnost vytvářet podmínky pro postupné zavádění světelného signalizačního ainformačního systému pro sluchově postižené ve veřejných dopravních prostředcích.

12 Nejvýznamnější opatření realizovaná prostřednictvím Národních plánůve prospěch osob se sluchovým postižením Speciálníúpravy pro sluchověpostiženéve stavbách určených kužíváníveřejnostíupravenéstavebními právními předpisy. Vytvářenípodmínekpro zavedenísimultánního přepisu mluvenéřeči při soudních jednáních pro osoby se sluchovým postižením. Vytvořenísystému plošného screeningusluchu u novorozenců.

13 Děkuji Vám V m za pozornost Kontakt: JUDr. Pavel Ptáčník Vládn dní výbor pro zdravotně postižen enéobčany Úřad vlády ČR NábřežíE. Beneše e 4, Praha 1 Tel.: ptacnik.pavel

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období 2011-2013

Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období 2011-2013 Plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje na období 2011-2013 Zpracoval Odbor sociálních věcí na základě výstupů poradního orgánu (pro oblast problematiky osob

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s.

Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Praxe pro osoby se sluchovým postižením odpovídající Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením pod lupou. Roman Lupoměský Neslyšící s nadějí, o.s. Úmluva o právech ZP (dále v tomto textu jen Úmluva)

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Obsah SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 1.1. Úvod 1.2. Charakteristika současné situace 2. CÍL PROGRAMU

Více

15 Kraje v České republice

15 Kraje v České republice Kraje v České republice Ing. Ladislav Kryštof JUDr. Luboš Průša Mgr. Aleš Mik Autor obrázku pan Barták podle svého zvyku domýšlí představu vyššího územního celku, jehož rozměrům odpovídají i vyšší činitelé.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30.6.2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY

INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY INFORMACE O REALIZACI HLAVNÍCH OBLASTÍ STÁTNÍ DOTAČNÍ POLITIKY VŮČI NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PRO ROK 2009 Vláda svým usnesením ze dne ze dne 9. června 2008 č. 692 schválila Hlavní oblasti státní

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více