Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu"

Transkript

1 Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících k národní infrastruktuře, působí v souladu s hlavními makroekonomickými principy republiky. To znamená, že je nutno brát ohled nejen na vztahy mezi ekonomickými sektory a formami výroby, ale je třeba také přihlížet k územním potřebám. Kazachstán má dostatečně dobře vyvinuté systémy železniční, silniční, vnitrozemské vodní a potrubní dopravy. Základní podmínkou rozvoje kterékoliv země je mít dobře vyvinutou železniční síť vedoucí k propojení měst a regionů, růstu obchodu, rozšíření seznamu služeb a individuální mobility. Železnice, která má lví podíl na nákladní a osobní přepravě, je dnes základem dopravního systému republiky. Pro přepravu velkoobjemových nákladů, jako je např. uhlí, ruda, štěrk nebo obilí, nemá republika jinou alternativu, než železnici. Když Kazachstán získal svou nezávislost, bylo vytvořeno množství nových příležitostí rozvoje dopravních koridorů zajišťujících nejkratší cestu mezi nejdůležitějšími hospodářskými centry Asie a Evropy. Rozvoj národního dopravního systému jako takového je tak obzvláště důležitý a vyplývá z rozlohy země ( km 2 ), nízké hustoty obyvatelstva (v průměru 6 obyvatel/km 2 ) a značné koncentrace surovin a výrobních zdrojů. Kromě toho je vytvoření množství různých spojovacích linek mezi Evropou a Asií v zájmu všech zemí Evropy a Asie a je také v souladu s nejvyššími prioritami Kazachstánu. Jedním z hlavních oblastí činnosti na Kazachstánských železnicích je oblast tranzitní nákladní dopravy. V roce 2001 představovala téměř 15 % příjmů celého podniku. Další rozvoj tranzitní dopravy přes republiku bude záviset zejména na rozvoji koridorů protínajících zemi a na jejich větvích a na tom, zda bude přijata dopravní politika spojená s rozvojem kontejnerové dopravy. Práce na stanovení transkontinentální sítě linek je konkrétně řízena pod ochranou mezinárodních organizací: Hospodářské a sociální komise OSN pro Asii a Tichomoří (ESCAP), Evropské hospodářské komise OSN (EHK), Evropské unie, OSŽD a UIC. Základní práce na tomto poli byly v minulých letech provedeny OSŽD, ESCAP a EHK. Pod patronací OSŽD byla v letech vytvořena detailní mapa tratí železniční dopravy mezi Evropou a Asií. Tím byla zajištěna koordinace všech evropských (krétských) dopravních koridorů (EHK) s tratěmi transasijských železnic (ESCAP). Tato mapa (viz obr. 1) ukazuje 13 hlavních transkontinentálních linek směrem do severovýchodní a jihovýchodní Asie ze zemí západní Evropy a Společenství nezávislých států (CIS). Mezinárodní úseky trati na území Kazachstánu vedou v rámci republiky do tří směrů a dělí se na severní, střední a západní koridory. Kromě těchto koridorů, které jsou součástí nejdůležitějších transkontinentálních linek, je třeba se zmínit o dalším dopravním koridoru, takzvaném středoasijském koridoru, který je zvláště důležitý pro vytvoření mezinárodních linek mezi zeměmi střední Asie. Tento koridor protíná západní část Kazachstánu a vede z jihu na sever ve směru Chengeldy Arys Kandagach Ozinki. To odpovídá tratím OSŽD 1f, 5g a 10a. V roce 1997, kdy probíhala studie ESCAP o pozemních dopravních koridorech mezi střední Asií a Evropou, byl tento zvláštní koridor vybrán jako jeden z nejdůležitějších pro propojení střední Asie s bližšími i vzdálenějšími zeměmi Evropy. Hlavní objem dopravy je veden právě tímto středoasijským koridorem.

2 Obr. 1: Dopravní koridory vedoucí přes území Republiky Kazachstán Pokud se týká železniční sítě Kazachstánu, tento koridor je jednou z velmi mála tratí přepravujících podstatnou část tranzitní nákladní přepravy vedle vnitrostátní dopravy (až 60 % celkové tranzitní nákladní přepravy v republice). Všechny úseky tratě, které budou tvořit středoasijský koridor, nabízejí volnou kapacitu s výjimkou úseku Chieli Kzyl Orda, jehož kapacita je v době maximální poptávky na absolutní hranici využití. Vyhlídky do budoucnosti týkající se kapacity středoasijského koridoru budou do značné míry záviset na rozložení dopravy mezi různé republiky a země střední Asie na západ tímto koridorem a alternativními cestami. V krátkodobém výhledu je možné, že objemy dopravy na středoasijském koridoru mírně poklesnou, protože část jeho tranzitní přepravy bude přesměrována na mezinárodní koridor TRACECA. Západní koridor (Aksarajskaja Makat Beineu Mangyšlak) zabezpečuje dopravní spojení s nejdůležitějšími oblastmi republiky s těžbou ropy (Kaspický region). To odpovídá tratím OSŽD 8 a 10a. Na tomto koridoru je většina tranzitní nákladní přepravy vedena přes úseky Aksarajskaja Beineu, kdežto tranzitní přeprava na trati Beineu Mangyšlak je v současnosti nevýznamná. Vyhlídky na rychlý nárůst přepravy na této trati mohou být splněny zejména rozvojem dopravních spojení s námořním přístavem Aktau, který je jednou z nejvýznamnějších dopravních křižovatek na severojižním mezinárodním koridoru a na odbočce koridoru TRACECA (OSŽD 10a). Centrální koridor uvnitř Kazachstánu vede ve směru Družba Aktogay Alma-Ata Arys Chengeldy. Na všech současných mezinárodních dokumentech ESCAP a OSŽD je uváděn jako jedna z nejdůležitějších euroasijských dopravních tras. V minulosti byl centrální koridor jednou z hlavních tranzitních tratí na železniční síti Kazachstánu určenou pro nákladní dopravu mezi střední Asií a východními oblastmi Ruska. Kromě toho je centrální koridor činitelem v zahraničním obchodu mezi středoasijskými zeměmi a Čínou, zeměmi jihovýchodní Asie a Středního východu. Dnes zůstávají tyto možnosti fakticky nevyužity. V současnosti je to severní koridor, který sahá přímo přes celý Kazachstán, který má ty nejlepší vyhlídky. Více než polovina všech linek mezi Evropou a Asií zahrnutých do tranzitního plánu OSŽD vede severním koridorem. Tyto linky spojují Společenství nezávislých států, západoevropské a severoevropské státy s jihovýchodní Asií přes čínský přístav Lianyungang. Více než polovina severního koridoru na území Kazachstánu sestává z dvoukolejné elektrifikované trati vybavené moderními automatickými systémy. 1

3 V současné době probíhá většina nákladní dopravy mezi Evropou a Asií po moři, do velké míry kvůli pomalosti hospodářství asijských a tichomořských zemí, která vedla k nadbytku lodí a k náhlému poklesu sazeb. Ale toto je krátkodobý stav věcí, protože všechny předpovědi hovoří o zdvojnásobení objemu světového obchodu v příštích 10 letech. Tento faktor sám o sobě zanechává trochu pochyby, co se týče pravděpodobnosti zvýšení objemu tranzitní přepravy přes Kazachstán, samozřejmě s podmínkou, že byly přijaty nezbytné kroky k rozvoji potřebného potenciálu v rámci republiky. V bezprostřední budoucnosti budou prioritami týkajícími se rozvoje nákladní dopravy rychlejší integrace republikových dopravních zdrojů do celosvětového dopravního systému, efektivnější mezinárodní dopravní spoje, garantování vysoké kvality tranzitu přes území Kazachstánu, přizpůsobení právních opatření řízení dopravy mezinárodní legislativě, rozvoj multimodální a kontejnerové přepravy a spolupráce s mezinárodními dopravními organizacemi. Dnes je hlavní dopravní systém ustanovený na železnici provozovaný společností KTZ, Kazachstan Temir Zholy. Tato společnost je největší v zemi, co se týče jak objemu produkce, tak počtu zaměstnanců. Její hlavní oblastí působnosti je nákladní doprava, která činí téměř 90 % všech jejích příjmů. Asi 70 % nákladní a 60 % osobní přepravy se uskutečňuje po železnici. Kazachstán je na třetím místě mezi státy Společenství nezávislých států za Ruskem a Ukrajinou, co se týče železniční vybavenosti a dopravních ukazatelů. Infrastruktura železniční sítě spojuje všechny oblasti Kazachstánu a je propojena se sítěmi sousedních států na 15 různých místech. Provozní délka železničních tratí je přibližně km. KTZ dnes provozuje tratě a vozidla zděděná po dřívějším Sovětském svazu. Vzhledem ke své územní rozloze a silné orientaci na suroviny měl Kazachstán dlouho rozsáhlou železniční infrastrukturu ve svém základu orientovanou ve směru ze severu k jihu a s vysokým stupněm fyzického a technického opotřebení. Vedle toho měly základní změny, které se staly v Kazachstánu v 90. letech (přechod na tržní ekonomiku, změny rovnováhy mezi sektory ekonomiky a mezi spojeními územních oblastí, proměny výrobních struktur a odbytišť), negativní dopad na sektor dopravy. V roce 1999, který byl kritický, se objem provozu propadl téměř čtyřnásobně v porovnání s rokem Aby mohla železnice získat zpět své dřívější finanční a ekonomické postavení, proběhla v železničním sektoru první restrukturalizační fáze. Dne 31. ledna 1997 byl založen státní podnik Kazachstan Temir Zholy jako výsledek vládního rozhodnutí o sloučení železnic Alma-Aty, Zelinnaja a Západní Kazachstán. Výsledky uplynulých tří a půl let už ukazují moudrost tohoto rozhodnutí. Ve stejném čase, kdy byl založen KTZ, byla přijata celá řada rozhodnutí pro zlepšení finančních a produkčních zdrojů společnosti na trvalém základě. Okamžité opatření bylo přijato na přizpůsobení se provozních prostředků technickým požadavkům a byla významně zlepšena zvláště schopnost celkové údržby základního majetku společnosti. Pro koordinaci výrobních aktivit bylo řízení přesunuto na vertikální řídící systém v hlavních výrobních sektorech. To umožnilo průhlednost v přesunech finančních a materiálních zdrojů, zlepšilo to efektivitu využití majetku, snížilo se množství neproduktivní práce, uvolnily se hmotné rezervy pro snížení režijních nákladů v procesu přepravy a celkově se zvýšila finanční efektivnost nákladů na provoz. Současně s tím byl zahájen proces strukturální reorganizace sociálních a zásobovacích aktivit stahováním a transformací odpovídajících organizačních jednotek do společností s ručením omezeným a jejich přesun na rozpočty místních orgánů. 2

4 Systematická analýza současného stavu Kazachstánských železnic a současné rozvojové trendy ukazují, že navzdory ustáleným výkonům ještě stále zůstává množství závažných problémů. Tento sektor stále potřebuje z celé řady důvodů další reformy. Zaprvé, efektivnost železnice, služby, které poskytuje, a úroveň služeb, které nabízí svým zákazníkům, nejsou úplně v souladu s dnešními požadavky. Kvalita služeb nabízených přirozeným monopolem klesá, protože neexistují přísná vládní nařízení, která by k jejich zlepšení dala podnět. Zadruhé, vysoký stupeň opotřebení základního majetku společnosti (60 70 %) s sebou nese mohutné úsilí o nezbytnou údržbu a opravy ve vztahu k předpokládanému nárůstu požadavků na přepravní služby, ale zároveň ohrožuje technickou stabilitu železniční dopravy a vytváří ohromné potřeby investic. S opatřeními zavedenými v sociálních a příspěvkových oblastech a s použitím všech dostupných zdrojů pro optimalizaci a konsolidaci efektivnosti je stále nemožné překonat problém nedostatku investic potřebných k rekonstrukci základního majetku společnosti. Podle opatrných odhadů budou investiční požadavky na roky činit 948,6 milionu USD. Proto vláda, aby provedla strukturální reformy a koordinovala změny státní politiky v sektoru kontroly cen, v roce 2001 vyhlásila Program restrukturalizace železnic Republiky Kazachstán na období let 2001 až Hlavními zásadami této reformy jsou: přizpůsobení železnic požadavkům trhu za současného zachování kontroly státu na hlavní železniční síti, zajištění efektivnosti železniční dopravy podporou konkurence v dopravním a zásobovacím sektoru, angažování soukromých iniciativ a investorů, zajištění konkurenceschopnosti republikových železnic na mezinárodním tranzitním dopravním trhu. Hlavní bod programu železniční reformy spočívá v zavedení konkurence do železničního sektoru. To umožní provést rozdělení mezi železničními monopoly a konkurenčními sektory, tj. přirozený monopol (infrastruktura hlavní sítě), monopol utvořený lokomotivami/trakcemi a konkurenční sektor (doprava používající vlastní vozidla, nákladní vozy, osobní vozy, technické zařízení a opravny lokomotiv). Tato nařízení vyhlášená státem jsou řízena tak, aby garantovala bezproblémový přístup k infrastruktuře pro všechny licencované provozovatele dopravy a aby kontrolovala platby za její použití. První fáze spočívala v dokončení procesu oddělení údržby od provozu hnacích vozidel a vagónů, ve vytvoření konkurenčních podmínek v dodavatelském sektoru založením výrobních sdružení a jiných nezávislých ekonomických jednotek na majetkovém základě republikových železnic - státního podniku. Další logickou fází bylo vytvoření dceřiných organizací ve státním vlastnictví pro vozidla, lokomotivní management a infrastrukturu. Začátkem roku 2002 vznikla sloučením státní republikové železnice Kazachstan Temir Zholy s dceřinými společnostmi a ostatními společnostmi s ručením omezeným společnost Kazachstan Temir Zholy (KTZ), společnost s ručením omezeným s omezeným počtem společníků (Closed Limited Company). Tím se všechny příspěvkové průmyslové organizace přeměnily na společnosti s ručením omezeným a přesunuly své podíly do vstupního kapitálu KTZ. V současnosti je národní společnost strukturovaná jako holding, což řeší technický rámec pro součinnost mezi všemi právně nezávislými společnostmi. Ve skutečnosti to je pouze jedna fáze přípravy přechodu na podmínky tržní ekonomiky všech společností působících v dodavatelském sektoru nebo přepravujících cestující či kontejnery. V sektoru osobní přepravy byl přijat systém franšízy se strukturálním rozdělením na pět regionálních podniků. Společnostem osobní přepravy, které dostaly kontrakty, bylo uděleno právo provozovat služby osobní přepravy ve svých oblastech. V procesu přidělování kontraktů byla dána přednost těm nabídkám, které požadovaly minimální finanční pomoc od státu. 3

5 Povinností podniků je ručit za integritu vozidel a včasné platby poplatků za pronájem. Kromě toho byla založena leasingová společnost, na jejíž bilanci byla převedena vozidla pro osobní přepravu. Tato společnost tak nadále vystupuje jako vlastník těchto vozidel ve vztahu k provozním společnostem. Poté, co byl koncem roku 2001 publikován nový Zákon o železnicích, musela mu železniční společnost přizpůsobit celý svůj systém právních nařízení a norem. V této souvislosti byl posunut konečný termín restrukturalizačního programu na rok Druhá fáze pamatuje na rozvoj konkurence v dopravním podnikání vstupem nezávislých dopravních společností s jejich vlastními (pronajatými na leasing) vozidly. Proces založení dopravních společností musí brát v úvahu zvláštnosti provozu na železnici. Státní železniční podnik bude pokračovat ve své roli provozovatele základní železniční sítě. Dvě hlavní společnosti s ručením omezeným budou částmi tohoto celku, a to společnosti lokomotiva a druhá nákladní doprava. Společnost lokomotiva bude mít pod svou kontrolou hnací jednotky. V této souvislosti bude zapsána v národním obchodním rejstříku tržních subjektů s dominantním (monopolním) postavením. Společnost nákladní vozy se zakládá na základě optimalizace vozového parku nákladních vozů a bude působit na trhu za stejných podmínek, jako ostatní dopravní podniky. Realizace tohoto programu má za cíl optimalizaci řídících struktur v železničním sektoru, zavedení konkurence do zásobovacího a dopravního sektoru s nezbytnými investicemi, oproštění železnice od úkolů, které nejsou v jejím středu zájmu, rozvoj malých a středních podniků a zajištění národní inženýrské základny tak, aby nahradila potřebu dovozů. Počátkem roku 2001 obdržel státní podnik Kazachstan Temir Zholy mezinárodní rating BB- od Standard and Poor s jako dobrý vypůjčovatel a od Moody s Investor Service obdržel rating B1. Ve třetím čtvrtletí roku 2001 se tato hodnocení zvýšila od S&P na BB a od Moody s Investor Service na 2. Rozhodnutí o změně ratingů je objevilo okamžitě po změně z 18. května 2001, kdy došlo k přechodu kreditního ratingu Republiky Kazachstán v domácí měně na BB+ a v zahraniční měně na BB, a po schválení restrukturalizačního programu KTZ vládou Kazachstánu. 7. října 2002 oznámila agentura Standard & Poor s Ratings Services, že její prognóza kreditního ratingu společnosti Kazachstan Temir Zholy, jako monopolního provozovatele železničních služeb Kazachstánu, se zlepšila z kategorie stabilní do kategorie pozitivní. Tato změna byla založena na finančním a ekonomickém přehledu firmy. Změna prognózy odráží pozitivní status kreditního ratingu Republiky Kazachstán (domácí měna: BB+/pozitivní/B, zahraniční měna: BB/pozitivní/B). Ve stejné době byl kreditní rating od agentury Standard & Poor s pro KTZ potvrzen na hodnotě BB jak v domácí, tak i zahraniční měně. Ratingy společnosti Kazachstan Temir Zholy (KTZ) odrážejí složitou podstatu její role na rozvíjejícím se trhu, přímou závislost společnosti na trhu se surovinami a její požadavky na investice na zlepšení zastaralé infrastruktury. Tato rizika jsou protiváhou centrální pozice a klíčové role KTZ v ekonomice Kazachstánu, podpory, kterou společnosti poskytuje stát jako její vlastník, a její silné finanční situace. Poslední vývoj v železničním sektoru způsobí výrazná zlepšení technického vybavení Kazachstánských železnic, které by měly v roce 2015 dosáhnout mezinárodních standardů. Kromě toho by bylo možné v souvislosti s nárůstem dopravního potenciálu také zlepšit konkurenceschopnost železničního parku, který by se mohl rozšířit o v Kazachstánu vyrobené lokomotivy a vagóny. V příštích pěti letech se má investovat přibližně 700 milionů dolarů do železničního svršku, signalizačního a komunikačního vybavení, do železničních stanic, elektrifikace a 4

6 napájecích systémů. Bude se také výrazně investovat do lokomotiv a vagónů, což zvýší celkový objem investic asi na 810 milionů dolarů. Největší akcí je modernizace úseku tratě mezi bývalým hlavním městem Alma-Ata a novým hlavním městem Astana, na kterém budou moci po dokončení prací jezdit osobní vlaky rychlostí až 140 km/h. Reforma železnic je vedena s ohledem na podmínky nezbytné k zachování národní ekonomické integrity, udržuje spojení mezi různými oblastmi a dalšími zeměmi a umožňuje neomezovaný provoz dopravních služeb požadovaných státem. Mezinárodní zkušenosti s restrukturalizačními procesy ukazují, že zavedení konkurence vede ke snížení tarifů a současně ke zvýšení kvality služeb. Specifický výzkum provedený v 9 evropských státech ukázal na nezbytnost ekonomicky efektivního modelu pro železniční dopravu. Tento model potvrdil, že hluboká institucionální reforma s sebou přináší vyšší efektivitu a nejnižší možné náklady na dopravní služby. Rozdíl mezi zeměmi, které mají v reformě náskok, a těmi, ve kterých je na počátku, ukazuje, že náklady na služby jsou dvojnásobné v zemích s počínající reformou oproti těm s reformou již probíhající. Železnice Republiky Kazachstán očekávají, že dosáhnou stejných výsledků, pokud jejich restrukturalizace bude pokračovat podle plánu, podle termínů a s aktivní podporou všech zúčastněných stran. Název originálu: The railway the basis for transport potential in the Republic of Kazachstan Zdroj: Rail International, leden 2004, s Překlad a korektura: ODIS 5

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Zvládání železničního hluku v Evropě

Zvládání železničního hluku v Evropě Zvládání železničního hluku v Evropě Jakob Oertli 1 Aby se potvrdilo, že doprava po železnici respektuje okolní prostředí, musí také kolejnice způsobovat méně hluku. Mnoho národních podnětů a velmi působivých

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy

ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy ČR a transevropská dopravní síť (TEN-T) Ing. Luděk Sosna Ph.D. ředitel odboru Strategie Ministerstvo dopravy Historický vývoj politiky TEN-T 1996 Rozhodnutí č. 1692/1996/ES Cílem vytvoření evropské multimodální

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

Osobní přeprava v Litvě

Osobní přeprava v Litvě Osobní v Litvě Thomas Berndt - Jonas Butkevičius Litva prošla po získání nezávislosti také v oboru dopravy dramatickými změnami. Litevské státní dráhy (Lietuvos Gelezinkeliai LG) jsou organizovány soukromoprávně,

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem. Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem. Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Resslova 5, Ústí nad Labem Ing. Vlastimil Sekal DOPRAVA A PŘEPRAVA Ústí nad Labem 2006 - 3 - Vl. Sekal: Doprava a přeprava OBSAH 1 UVOD DO DOPRAVY...

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy

Železniční doprava výhled do příštího období. Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období Ing. Jindřich Kušnír & Ing. Luboš Knížek Odbor drážní a vodní dopravy Železniční doprava výhled do příštího období 1. Modernizace železničních tratí 2. Interoperabilita

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR

Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Dopravní infrastruktura a konkurenceschopnost ČR Ing. Martin Tlapa, MBA Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Strategie vychází z Analýzy konkurenceschopnosti ČR a ze závěrečné zprávy podskupin

Více

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Vozidlový park souprav Velaro pro široký rozchod znamená opětné spuštění ruského programu VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Alexander Nazarov, Oleg Nazarov a Marion Protze* * Alexander Nazarov je prvním

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom:

Železnice Ruska. Přeprava cestujících, mil. 1418,8 +81,3 106,1 Obrat cestujících, mlrd. osobokilometrů, v tom: Železnice Ruska Uplynulé 20. století bylo stoletím bouřlivého rozvoje výstavby železnic. Rusko, zaostávající za Evropou a Severní Amerikou, vybudovalo za třičtvrtě století na své celé ekonomicky aktivní

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ

VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ ROZŠÍŘENÍ EU: VYJEDNÁVÁNÍ O DOPRAVĚ - PRŮZKUM ZA HRANICE PŘECHODNÝCH OBDOBÍ Vyjednávání o členství v Evropské unii nespočívá pouze v diskusi, zda EU může dovolit kandidátským zemím jimi požadovaná přechodná

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

ského metra 20. 05. 2012

ského metra 20. 05. 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu

Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu Příloha 4 11. Doprava a dopravní technologie aplikace ve strategickém dokumentu V tomto textu je představena reflexe dílčích a celkových výstupů projektu WB-32-04: Dopravní obslužnost a technologie ve

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH

MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH MODERNÍ TRENDY V TRAMVAJOVÉ DOPRAVĚ V NĚMECKÝCH MĚSTECH I REGIONECH Tramvajová doprava prožívá v západní Evropě svou renesanci. V německých městech starších i novějších spolkových zemí (bývalá NDR) jsou

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2012 strojírenství a doprava 10. května 2012 Ostrava Téma: Koncepce dopravních cest v ČR a napojení na mezinárodní dopravní síť Mgr. Pavel Dobeš ministr dopravy 1 Teorie ekonomického

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie

Dopravní politika ČR 2014-2020. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Dopravní politika ČR 2014-2020 Ing. Luděk Sosna, Ph.D. ředitel odboru strategie Účel Dopravní politiky ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument Vlády ČR pro sektor Doprava Ministerstvo dopravy

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů

Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Síť 21 integrovaná optimalizace sítě a plánovací přípravy koridorů Ing. Eckart Fricke, Dipl.-Kfm. Götz Müller, Ing. Michael Pohl Konkurenční situace železnice je rozhodujícím způsobem vytvářena výkonnou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice

Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice Veřejná konzultace Střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice V letošním roce uskuteční Komise střednědobý přehled Bílé knihy o evropské dopravní politice do r. 2010. Toto přezkoumání

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost

Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska. Konzultační dopravní společnost Optimalizace dopravní obslužnosti Vilémovska Konzultační dopravní společnost Analýza současného stavu Silnice Kvalitní silniční dopravní napojení obcí Račetice, Pětipsy, Rokle a Chbany. Ostatní obce vesměs

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy

Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR. Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy Rozvoj železnice v ČR v návaznosti na novou dopravní politiku ČR Ing. Vojtech Kocourek, Ph.D. náměstek ministra dopravy 1 Transevropské dopravní sítě původní rozhodnutí EP a Rady č. 1692/96/ES nové rozhodnutí

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik

SILNIČNÍ DOPRAVA. mgr. Jan Hercik SILNIČNÍ DOPRAVA mgr. Jan Hercik Stručná historie odvětví 3 500 př. ř n. l. vynález kola v oblasti Mezopotámie Římská říše budování sítě kvalitních silnic (celkem přes 83 000 km) Stručná historie odvětví

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více