Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu"

Transkript

1 Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících k národní infrastruktuře, působí v souladu s hlavními makroekonomickými principy republiky. To znamená, že je nutno brát ohled nejen na vztahy mezi ekonomickými sektory a formami výroby, ale je třeba také přihlížet k územním potřebám. Kazachstán má dostatečně dobře vyvinuté systémy železniční, silniční, vnitrozemské vodní a potrubní dopravy. Základní podmínkou rozvoje kterékoliv země je mít dobře vyvinutou železniční síť vedoucí k propojení měst a regionů, růstu obchodu, rozšíření seznamu služeb a individuální mobility. Železnice, která má lví podíl na nákladní a osobní přepravě, je dnes základem dopravního systému republiky. Pro přepravu velkoobjemových nákladů, jako je např. uhlí, ruda, štěrk nebo obilí, nemá republika jinou alternativu, než železnici. Když Kazachstán získal svou nezávislost, bylo vytvořeno množství nových příležitostí rozvoje dopravních koridorů zajišťujících nejkratší cestu mezi nejdůležitějšími hospodářskými centry Asie a Evropy. Rozvoj národního dopravního systému jako takového je tak obzvláště důležitý a vyplývá z rozlohy země ( km 2 ), nízké hustoty obyvatelstva (v průměru 6 obyvatel/km 2 ) a značné koncentrace surovin a výrobních zdrojů. Kromě toho je vytvoření množství různých spojovacích linek mezi Evropou a Asií v zájmu všech zemí Evropy a Asie a je také v souladu s nejvyššími prioritami Kazachstánu. Jedním z hlavních oblastí činnosti na Kazachstánských železnicích je oblast tranzitní nákladní dopravy. V roce 2001 představovala téměř 15 % příjmů celého podniku. Další rozvoj tranzitní dopravy přes republiku bude záviset zejména na rozvoji koridorů protínajících zemi a na jejich větvích a na tom, zda bude přijata dopravní politika spojená s rozvojem kontejnerové dopravy. Práce na stanovení transkontinentální sítě linek je konkrétně řízena pod ochranou mezinárodních organizací: Hospodářské a sociální komise OSN pro Asii a Tichomoří (ESCAP), Evropské hospodářské komise OSN (EHK), Evropské unie, OSŽD a UIC. Základní práce na tomto poli byly v minulých letech provedeny OSŽD, ESCAP a EHK. Pod patronací OSŽD byla v letech vytvořena detailní mapa tratí železniční dopravy mezi Evropou a Asií. Tím byla zajištěna koordinace všech evropských (krétských) dopravních koridorů (EHK) s tratěmi transasijských železnic (ESCAP). Tato mapa (viz obr. 1) ukazuje 13 hlavních transkontinentálních linek směrem do severovýchodní a jihovýchodní Asie ze zemí západní Evropy a Společenství nezávislých států (CIS). Mezinárodní úseky trati na území Kazachstánu vedou v rámci republiky do tří směrů a dělí se na severní, střední a západní koridory. Kromě těchto koridorů, které jsou součástí nejdůležitějších transkontinentálních linek, je třeba se zmínit o dalším dopravním koridoru, takzvaném středoasijském koridoru, který je zvláště důležitý pro vytvoření mezinárodních linek mezi zeměmi střední Asie. Tento koridor protíná západní část Kazachstánu a vede z jihu na sever ve směru Chengeldy Arys Kandagach Ozinki. To odpovídá tratím OSŽD 1f, 5g a 10a. V roce 1997, kdy probíhala studie ESCAP o pozemních dopravních koridorech mezi střední Asií a Evropou, byl tento zvláštní koridor vybrán jako jeden z nejdůležitějších pro propojení střední Asie s bližšími i vzdálenějšími zeměmi Evropy. Hlavní objem dopravy je veden právě tímto středoasijským koridorem.

2 Obr. 1: Dopravní koridory vedoucí přes území Republiky Kazachstán Pokud se týká železniční sítě Kazachstánu, tento koridor je jednou z velmi mála tratí přepravujících podstatnou část tranzitní nákladní přepravy vedle vnitrostátní dopravy (až 60 % celkové tranzitní nákladní přepravy v republice). Všechny úseky tratě, které budou tvořit středoasijský koridor, nabízejí volnou kapacitu s výjimkou úseku Chieli Kzyl Orda, jehož kapacita je v době maximální poptávky na absolutní hranici využití. Vyhlídky do budoucnosti týkající se kapacity středoasijského koridoru budou do značné míry záviset na rozložení dopravy mezi různé republiky a země střední Asie na západ tímto koridorem a alternativními cestami. V krátkodobém výhledu je možné, že objemy dopravy na středoasijském koridoru mírně poklesnou, protože část jeho tranzitní přepravy bude přesměrována na mezinárodní koridor TRACECA. Západní koridor (Aksarajskaja Makat Beineu Mangyšlak) zabezpečuje dopravní spojení s nejdůležitějšími oblastmi republiky s těžbou ropy (Kaspický region). To odpovídá tratím OSŽD 8 a 10a. Na tomto koridoru je většina tranzitní nákladní přepravy vedena přes úseky Aksarajskaja Beineu, kdežto tranzitní přeprava na trati Beineu Mangyšlak je v současnosti nevýznamná. Vyhlídky na rychlý nárůst přepravy na této trati mohou být splněny zejména rozvojem dopravních spojení s námořním přístavem Aktau, který je jednou z nejvýznamnějších dopravních křižovatek na severojižním mezinárodním koridoru a na odbočce koridoru TRACECA (OSŽD 10a). Centrální koridor uvnitř Kazachstánu vede ve směru Družba Aktogay Alma-Ata Arys Chengeldy. Na všech současných mezinárodních dokumentech ESCAP a OSŽD je uváděn jako jedna z nejdůležitějších euroasijských dopravních tras. V minulosti byl centrální koridor jednou z hlavních tranzitních tratí na železniční síti Kazachstánu určenou pro nákladní dopravu mezi střední Asií a východními oblastmi Ruska. Kromě toho je centrální koridor činitelem v zahraničním obchodu mezi středoasijskými zeměmi a Čínou, zeměmi jihovýchodní Asie a Středního východu. Dnes zůstávají tyto možnosti fakticky nevyužity. V současnosti je to severní koridor, který sahá přímo přes celý Kazachstán, který má ty nejlepší vyhlídky. Více než polovina všech linek mezi Evropou a Asií zahrnutých do tranzitního plánu OSŽD vede severním koridorem. Tyto linky spojují Společenství nezávislých států, západoevropské a severoevropské státy s jihovýchodní Asií přes čínský přístav Lianyungang. Více než polovina severního koridoru na území Kazachstánu sestává z dvoukolejné elektrifikované trati vybavené moderními automatickými systémy. 1

3 V současné době probíhá většina nákladní dopravy mezi Evropou a Asií po moři, do velké míry kvůli pomalosti hospodářství asijských a tichomořských zemí, která vedla k nadbytku lodí a k náhlému poklesu sazeb. Ale toto je krátkodobý stav věcí, protože všechny předpovědi hovoří o zdvojnásobení objemu světového obchodu v příštích 10 letech. Tento faktor sám o sobě zanechává trochu pochyby, co se týče pravděpodobnosti zvýšení objemu tranzitní přepravy přes Kazachstán, samozřejmě s podmínkou, že byly přijaty nezbytné kroky k rozvoji potřebného potenciálu v rámci republiky. V bezprostřední budoucnosti budou prioritami týkajícími se rozvoje nákladní dopravy rychlejší integrace republikových dopravních zdrojů do celosvětového dopravního systému, efektivnější mezinárodní dopravní spoje, garantování vysoké kvality tranzitu přes území Kazachstánu, přizpůsobení právních opatření řízení dopravy mezinárodní legislativě, rozvoj multimodální a kontejnerové přepravy a spolupráce s mezinárodními dopravními organizacemi. Dnes je hlavní dopravní systém ustanovený na železnici provozovaný společností KTZ, Kazachstan Temir Zholy. Tato společnost je největší v zemi, co se týče jak objemu produkce, tak počtu zaměstnanců. Její hlavní oblastí působnosti je nákladní doprava, která činí téměř 90 % všech jejích příjmů. Asi 70 % nákladní a 60 % osobní přepravy se uskutečňuje po železnici. Kazachstán je na třetím místě mezi státy Společenství nezávislých států za Ruskem a Ukrajinou, co se týče železniční vybavenosti a dopravních ukazatelů. Infrastruktura železniční sítě spojuje všechny oblasti Kazachstánu a je propojena se sítěmi sousedních států na 15 různých místech. Provozní délka železničních tratí je přibližně km. KTZ dnes provozuje tratě a vozidla zděděná po dřívějším Sovětském svazu. Vzhledem ke své územní rozloze a silné orientaci na suroviny měl Kazachstán dlouho rozsáhlou železniční infrastrukturu ve svém základu orientovanou ve směru ze severu k jihu a s vysokým stupněm fyzického a technického opotřebení. Vedle toho měly základní změny, které se staly v Kazachstánu v 90. letech (přechod na tržní ekonomiku, změny rovnováhy mezi sektory ekonomiky a mezi spojeními územních oblastí, proměny výrobních struktur a odbytišť), negativní dopad na sektor dopravy. V roce 1999, který byl kritický, se objem provozu propadl téměř čtyřnásobně v porovnání s rokem Aby mohla železnice získat zpět své dřívější finanční a ekonomické postavení, proběhla v železničním sektoru první restrukturalizační fáze. Dne 31. ledna 1997 byl založen státní podnik Kazachstan Temir Zholy jako výsledek vládního rozhodnutí o sloučení železnic Alma-Aty, Zelinnaja a Západní Kazachstán. Výsledky uplynulých tří a půl let už ukazují moudrost tohoto rozhodnutí. Ve stejném čase, kdy byl založen KTZ, byla přijata celá řada rozhodnutí pro zlepšení finančních a produkčních zdrojů společnosti na trvalém základě. Okamžité opatření bylo přijato na přizpůsobení se provozních prostředků technickým požadavkům a byla významně zlepšena zvláště schopnost celkové údržby základního majetku společnosti. Pro koordinaci výrobních aktivit bylo řízení přesunuto na vertikální řídící systém v hlavních výrobních sektorech. To umožnilo průhlednost v přesunech finančních a materiálních zdrojů, zlepšilo to efektivitu využití majetku, snížilo se množství neproduktivní práce, uvolnily se hmotné rezervy pro snížení režijních nákladů v procesu přepravy a celkově se zvýšila finanční efektivnost nákladů na provoz. Současně s tím byl zahájen proces strukturální reorganizace sociálních a zásobovacích aktivit stahováním a transformací odpovídajících organizačních jednotek do společností s ručením omezeným a jejich přesun na rozpočty místních orgánů. 2

4 Systematická analýza současného stavu Kazachstánských železnic a současné rozvojové trendy ukazují, že navzdory ustáleným výkonům ještě stále zůstává množství závažných problémů. Tento sektor stále potřebuje z celé řady důvodů další reformy. Zaprvé, efektivnost železnice, služby, které poskytuje, a úroveň služeb, které nabízí svým zákazníkům, nejsou úplně v souladu s dnešními požadavky. Kvalita služeb nabízených přirozeným monopolem klesá, protože neexistují přísná vládní nařízení, která by k jejich zlepšení dala podnět. Zadruhé, vysoký stupeň opotřebení základního majetku společnosti (60 70 %) s sebou nese mohutné úsilí o nezbytnou údržbu a opravy ve vztahu k předpokládanému nárůstu požadavků na přepravní služby, ale zároveň ohrožuje technickou stabilitu železniční dopravy a vytváří ohromné potřeby investic. S opatřeními zavedenými v sociálních a příspěvkových oblastech a s použitím všech dostupných zdrojů pro optimalizaci a konsolidaci efektivnosti je stále nemožné překonat problém nedostatku investic potřebných k rekonstrukci základního majetku společnosti. Podle opatrných odhadů budou investiční požadavky na roky činit 948,6 milionu USD. Proto vláda, aby provedla strukturální reformy a koordinovala změny státní politiky v sektoru kontroly cen, v roce 2001 vyhlásila Program restrukturalizace železnic Republiky Kazachstán na období let 2001 až Hlavními zásadami této reformy jsou: přizpůsobení železnic požadavkům trhu za současného zachování kontroly státu na hlavní železniční síti, zajištění efektivnosti železniční dopravy podporou konkurence v dopravním a zásobovacím sektoru, angažování soukromých iniciativ a investorů, zajištění konkurenceschopnosti republikových železnic na mezinárodním tranzitním dopravním trhu. Hlavní bod programu železniční reformy spočívá v zavedení konkurence do železničního sektoru. To umožní provést rozdělení mezi železničními monopoly a konkurenčními sektory, tj. přirozený monopol (infrastruktura hlavní sítě), monopol utvořený lokomotivami/trakcemi a konkurenční sektor (doprava používající vlastní vozidla, nákladní vozy, osobní vozy, technické zařízení a opravny lokomotiv). Tato nařízení vyhlášená státem jsou řízena tak, aby garantovala bezproblémový přístup k infrastruktuře pro všechny licencované provozovatele dopravy a aby kontrolovala platby za její použití. První fáze spočívala v dokončení procesu oddělení údržby od provozu hnacích vozidel a vagónů, ve vytvoření konkurenčních podmínek v dodavatelském sektoru založením výrobních sdružení a jiných nezávislých ekonomických jednotek na majetkovém základě republikových železnic - státního podniku. Další logickou fází bylo vytvoření dceřiných organizací ve státním vlastnictví pro vozidla, lokomotivní management a infrastrukturu. Začátkem roku 2002 vznikla sloučením státní republikové železnice Kazachstan Temir Zholy s dceřinými společnostmi a ostatními společnostmi s ručením omezeným společnost Kazachstan Temir Zholy (KTZ), společnost s ručením omezeným s omezeným počtem společníků (Closed Limited Company). Tím se všechny příspěvkové průmyslové organizace přeměnily na společnosti s ručením omezeným a přesunuly své podíly do vstupního kapitálu KTZ. V současnosti je národní společnost strukturovaná jako holding, což řeší technický rámec pro součinnost mezi všemi právně nezávislými společnostmi. Ve skutečnosti to je pouze jedna fáze přípravy přechodu na podmínky tržní ekonomiky všech společností působících v dodavatelském sektoru nebo přepravujících cestující či kontejnery. V sektoru osobní přepravy byl přijat systém franšízy se strukturálním rozdělením na pět regionálních podniků. Společnostem osobní přepravy, které dostaly kontrakty, bylo uděleno právo provozovat služby osobní přepravy ve svých oblastech. V procesu přidělování kontraktů byla dána přednost těm nabídkám, které požadovaly minimální finanční pomoc od státu. 3

5 Povinností podniků je ručit za integritu vozidel a včasné platby poplatků za pronájem. Kromě toho byla založena leasingová společnost, na jejíž bilanci byla převedena vozidla pro osobní přepravu. Tato společnost tak nadále vystupuje jako vlastník těchto vozidel ve vztahu k provozním společnostem. Poté, co byl koncem roku 2001 publikován nový Zákon o železnicích, musela mu železniční společnost přizpůsobit celý svůj systém právních nařízení a norem. V této souvislosti byl posunut konečný termín restrukturalizačního programu na rok Druhá fáze pamatuje na rozvoj konkurence v dopravním podnikání vstupem nezávislých dopravních společností s jejich vlastními (pronajatými na leasing) vozidly. Proces založení dopravních společností musí brát v úvahu zvláštnosti provozu na železnici. Státní železniční podnik bude pokračovat ve své roli provozovatele základní železniční sítě. Dvě hlavní společnosti s ručením omezeným budou částmi tohoto celku, a to společnosti lokomotiva a druhá nákladní doprava. Společnost lokomotiva bude mít pod svou kontrolou hnací jednotky. V této souvislosti bude zapsána v národním obchodním rejstříku tržních subjektů s dominantním (monopolním) postavením. Společnost nákladní vozy se zakládá na základě optimalizace vozového parku nákladních vozů a bude působit na trhu za stejných podmínek, jako ostatní dopravní podniky. Realizace tohoto programu má za cíl optimalizaci řídících struktur v železničním sektoru, zavedení konkurence do zásobovacího a dopravního sektoru s nezbytnými investicemi, oproštění železnice od úkolů, které nejsou v jejím středu zájmu, rozvoj malých a středních podniků a zajištění národní inženýrské základny tak, aby nahradila potřebu dovozů. Počátkem roku 2001 obdržel státní podnik Kazachstan Temir Zholy mezinárodní rating BB- od Standard and Poor s jako dobrý vypůjčovatel a od Moody s Investor Service obdržel rating B1. Ve třetím čtvrtletí roku 2001 se tato hodnocení zvýšila od S&P na BB a od Moody s Investor Service na 2. Rozhodnutí o změně ratingů je objevilo okamžitě po změně z 18. května 2001, kdy došlo k přechodu kreditního ratingu Republiky Kazachstán v domácí měně na BB+ a v zahraniční měně na BB, a po schválení restrukturalizačního programu KTZ vládou Kazachstánu. 7. října 2002 oznámila agentura Standard & Poor s Ratings Services, že její prognóza kreditního ratingu společnosti Kazachstan Temir Zholy, jako monopolního provozovatele železničních služeb Kazachstánu, se zlepšila z kategorie stabilní do kategorie pozitivní. Tato změna byla založena na finančním a ekonomickém přehledu firmy. Změna prognózy odráží pozitivní status kreditního ratingu Republiky Kazachstán (domácí měna: BB+/pozitivní/B, zahraniční měna: BB/pozitivní/B). Ve stejné době byl kreditní rating od agentury Standard & Poor s pro KTZ potvrzen na hodnotě BB jak v domácí, tak i zahraniční měně. Ratingy společnosti Kazachstan Temir Zholy (KTZ) odrážejí složitou podstatu její role na rozvíjejícím se trhu, přímou závislost společnosti na trhu se surovinami a její požadavky na investice na zlepšení zastaralé infrastruktury. Tato rizika jsou protiváhou centrální pozice a klíčové role KTZ v ekonomice Kazachstánu, podpory, kterou společnosti poskytuje stát jako její vlastník, a její silné finanční situace. Poslední vývoj v železničním sektoru způsobí výrazná zlepšení technického vybavení Kazachstánských železnic, které by měly v roce 2015 dosáhnout mezinárodních standardů. Kromě toho by bylo možné v souvislosti s nárůstem dopravního potenciálu také zlepšit konkurenceschopnost železničního parku, který by se mohl rozšířit o v Kazachstánu vyrobené lokomotivy a vagóny. V příštích pěti letech se má investovat přibližně 700 milionů dolarů do železničního svršku, signalizačního a komunikačního vybavení, do železničních stanic, elektrifikace a 4

6 napájecích systémů. Bude se také výrazně investovat do lokomotiv a vagónů, což zvýší celkový objem investic asi na 810 milionů dolarů. Největší akcí je modernizace úseku tratě mezi bývalým hlavním městem Alma-Ata a novým hlavním městem Astana, na kterém budou moci po dokončení prací jezdit osobní vlaky rychlostí až 140 km/h. Reforma železnic je vedena s ohledem na podmínky nezbytné k zachování národní ekonomické integrity, udržuje spojení mezi různými oblastmi a dalšími zeměmi a umožňuje neomezovaný provoz dopravních služeb požadovaných státem. Mezinárodní zkušenosti s restrukturalizačními procesy ukazují, že zavedení konkurence vede ke snížení tarifů a současně ke zvýšení kvality služeb. Specifický výzkum provedený v 9 evropských státech ukázal na nezbytnost ekonomicky efektivního modelu pro železniční dopravu. Tento model potvrdil, že hluboká institucionální reforma s sebou přináší vyšší efektivitu a nejnižší možné náklady na dopravní služby. Rozdíl mezi zeměmi, které mají v reformě náskok, a těmi, ve kterých je na počátku, ukazuje, že náklady na služby jsou dvojnásobné v zemích s počínající reformou oproti těm s reformou již probíhající. Železnice Republiky Kazachstán očekávají, že dosáhnou stejných výsledků, pokud jejich restrukturalizace bude pokračovat podle plánu, podle termínů a s aktivní podporou všech zúčastněných stran. Název originálu: The railway the basis for transport potential in the Republic of Kazachstan Zdroj: Rail International, leden 2004, s Překlad a korektura: ODIS 5

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

OBSAH OBSAH. Úvod... 13

OBSAH OBSAH. Úvod... 13 OBSAH Úvod................................................ 13 1 Dopravní sektor na prahu třetího tisíciletí....... 25 1.1 Teoretický koncept dopravy..................... 25 1.1.1 Schéma historického rozvoje

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Současné problémy ekonomiky a řízení

Současné problémy ekonomiky a řízení Současné problémy ekonomiky a řízení N.P. Terešina, V.G. Galaburda, N.G. Smechova (Podle materiálů vědecko praktické konference) V ruském Institutu ekonomiky a financí MIIT se koncem dubna 2000 uskutečnila

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44

OBSAH. 1 Teoretické a metodologické vymezení...13 1.1 Předmět...13 1.2 Teorie...21 1.3 Metody...44 1 Teoretické a metodologické vymezení........................13 1.1 Předmět...................................................13 1.2 Teorie.....................................................21 1.3 Metody....................................................44

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi

Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Rusko spojuje strukturální reformu s vyššími investicemi Victor Šemanajev a Boris Lukov Legislativa, která je v současné době navrhována, odloučí společnost Ruské železnice od Ministerstva železniční dopravy,

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Integrace přistupujících zemí do EU - problematika železnic

Integrace přistupujících zemí do EU - problematika železnic Integrace přistupujících zemí do EU - problematika železnic Hinne Groot, národní expert Evropské komise 1 Úvod Železnice se stala způsobem dopravy, který si mohou cestující a nákladní dopravci v přistupujících

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY

VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY S160/06 VNĚJŠÍ POLITIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ ENERGETICKÝCH ZÁJMŮ EVROPY Dokument Komise a generálního tajemníka, vysokého představitele určený pro zasedání Evropské rady ČELIT VNĚJŠÍM ENERGETICKÝM RIZIKŮM EU

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava jedná se o sektor dopravy, který umožňoval dálkové interakce již v předmotorové éře výrazné převyšování ostatní druhů dopravy z hlediska kapacity i rychlosti silně závislá na přírodních podmínkách obecně

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Příloha č. 1 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE PŮ SOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY Stručný přehled I. Železniční doprava a) vnitrostátní předpisy: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č.

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky

Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Železniční společnosti ve vstupujících zemích na pozadí politiky Wolfgang Roth, viceprezident Evropské investiční banky, Luxembourg Od r. 1990 Evropská investiční banka financuje železniční projekty ve

Více

Příklad akciové investice pro odvážnější investory

Příklad akciové investice pro odvážnější investory Příklad akciové investice pro odvážnější investory 7. 11. 2014 Jaroslav Krabec, Ph.D., CFA WOOD & Company investiční společnost, a.s. Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika www.woodis.cz

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury

Vztah jednotlivých druhů dopravy a dopravní infrastruktury Vlastnosti dopravní infrastruktury a vztah mezi dopravními módy: Odpovídá dopravním a logistickým potřebám Má pozitivní celospolečenské přínosy Má akceptovatelný vliv na životní prostředí Ze závěrů studie

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Životní prostředí v MSK

Životní prostředí v MSK Životní prostředí v MSK Modul : Vzdělávání v oblasti Životního prostředí předmět 1.Představení kraje a jeho problémů s ŽP jako takovým i se současnou ekonomickou charakteristikou kraje, ovlivňující nedostatek

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR

Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Strategie udržitelného financování páteřní silniční infrastruktury ČR Manažerské shrnutí a závěry Zajištění kvalitní páteřní silniční infrastruktury je pro Českou republiku, při její tranzitní poloze ve

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí

Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Investovat do železnic se Švédsku vyplatí Bo Bylund, generální ředitel, Banverket Na základě skutečné politické jednoty se ve Švédsku bude investovat po dobu dvaceti let přibližně 100 miliard SEK do modernizace

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Transevropská osa BALT- JADRAN

Transevropská osa BALT- JADRAN Transevropská osa BALT- JADRAN a BATCo Balticko Adriatická dopravní spolupráce Prezentaci zpracovalo leden 2012 Obsah 1) Co je Balticko Jaderská osa 2) Přínosy dopravní osy pro rozvoj přilehlých regionů

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada

Metoda EPC proniká na nové trhy. Miroslav Marada Metoda EPC proniká na nové trhy Miroslav Marada EPC v jihovýchodní Evropě a ve střední Asii Zdroje informací Marketingové studie EBRD tvořené za účelem přípravy finančních produktů na financování projektů

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více

IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE

IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE IMPORT ZBOŽÍ Z ČÍNY PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové poptávky... 2 3. Analýza asijského trhu s poptávaným zbožím... 2 4. Regionální průzkum trhu s poptávaným zbožím... 3 5. Nabídka

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí

Přehled. Financování životního prostředí. Finanční. strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního. hospodářství a životního prostředí Přehled Financování životního prostředí. Finanční strategie pro infrastrukturu v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí Overview Environmental Finance. Financing Strategies for Water and Environmental

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více