Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu"

Transkript

1 Železnice základ dopravního potenciálu v Kazachstánu Erlan Atamkulov, ředitel Kazachstan Temir Zholy (KTZ) (Kazachstánské železnice) Doprava v Kazachstánu, která je jedním z ekonomických odvětví přispívajících k národní infrastruktuře, působí v souladu s hlavními makroekonomickými principy republiky. To znamená, že je nutno brát ohled nejen na vztahy mezi ekonomickými sektory a formami výroby, ale je třeba také přihlížet k územním potřebám. Kazachstán má dostatečně dobře vyvinuté systémy železniční, silniční, vnitrozemské vodní a potrubní dopravy. Základní podmínkou rozvoje kterékoliv země je mít dobře vyvinutou železniční síť vedoucí k propojení měst a regionů, růstu obchodu, rozšíření seznamu služeb a individuální mobility. Železnice, která má lví podíl na nákladní a osobní přepravě, je dnes základem dopravního systému republiky. Pro přepravu velkoobjemových nákladů, jako je např. uhlí, ruda, štěrk nebo obilí, nemá republika jinou alternativu, než železnici. Když Kazachstán získal svou nezávislost, bylo vytvořeno množství nových příležitostí rozvoje dopravních koridorů zajišťujících nejkratší cestu mezi nejdůležitějšími hospodářskými centry Asie a Evropy. Rozvoj národního dopravního systému jako takového je tak obzvláště důležitý a vyplývá z rozlohy země ( km 2 ), nízké hustoty obyvatelstva (v průměru 6 obyvatel/km 2 ) a značné koncentrace surovin a výrobních zdrojů. Kromě toho je vytvoření množství různých spojovacích linek mezi Evropou a Asií v zájmu všech zemí Evropy a Asie a je také v souladu s nejvyššími prioritami Kazachstánu. Jedním z hlavních oblastí činnosti na Kazachstánských železnicích je oblast tranzitní nákladní dopravy. V roce 2001 představovala téměř 15 % příjmů celého podniku. Další rozvoj tranzitní dopravy přes republiku bude záviset zejména na rozvoji koridorů protínajících zemi a na jejich větvích a na tom, zda bude přijata dopravní politika spojená s rozvojem kontejnerové dopravy. Práce na stanovení transkontinentální sítě linek je konkrétně řízena pod ochranou mezinárodních organizací: Hospodářské a sociální komise OSN pro Asii a Tichomoří (ESCAP), Evropské hospodářské komise OSN (EHK), Evropské unie, OSŽD a UIC. Základní práce na tomto poli byly v minulých letech provedeny OSŽD, ESCAP a EHK. Pod patronací OSŽD byla v letech vytvořena detailní mapa tratí železniční dopravy mezi Evropou a Asií. Tím byla zajištěna koordinace všech evropských (krétských) dopravních koridorů (EHK) s tratěmi transasijských železnic (ESCAP). Tato mapa (viz obr. 1) ukazuje 13 hlavních transkontinentálních linek směrem do severovýchodní a jihovýchodní Asie ze zemí západní Evropy a Společenství nezávislých států (CIS). Mezinárodní úseky trati na území Kazachstánu vedou v rámci republiky do tří směrů a dělí se na severní, střední a západní koridory. Kromě těchto koridorů, které jsou součástí nejdůležitějších transkontinentálních linek, je třeba se zmínit o dalším dopravním koridoru, takzvaném středoasijském koridoru, který je zvláště důležitý pro vytvoření mezinárodních linek mezi zeměmi střední Asie. Tento koridor protíná západní část Kazachstánu a vede z jihu na sever ve směru Chengeldy Arys Kandagach Ozinki. To odpovídá tratím OSŽD 1f, 5g a 10a. V roce 1997, kdy probíhala studie ESCAP o pozemních dopravních koridorech mezi střední Asií a Evropou, byl tento zvláštní koridor vybrán jako jeden z nejdůležitějších pro propojení střední Asie s bližšími i vzdálenějšími zeměmi Evropy. Hlavní objem dopravy je veden právě tímto středoasijským koridorem.

2 Obr. 1: Dopravní koridory vedoucí přes území Republiky Kazachstán Pokud se týká železniční sítě Kazachstánu, tento koridor je jednou z velmi mála tratí přepravujících podstatnou část tranzitní nákladní přepravy vedle vnitrostátní dopravy (až 60 % celkové tranzitní nákladní přepravy v republice). Všechny úseky tratě, které budou tvořit středoasijský koridor, nabízejí volnou kapacitu s výjimkou úseku Chieli Kzyl Orda, jehož kapacita je v době maximální poptávky na absolutní hranici využití. Vyhlídky do budoucnosti týkající se kapacity středoasijského koridoru budou do značné míry záviset na rozložení dopravy mezi různé republiky a země střední Asie na západ tímto koridorem a alternativními cestami. V krátkodobém výhledu je možné, že objemy dopravy na středoasijském koridoru mírně poklesnou, protože část jeho tranzitní přepravy bude přesměrována na mezinárodní koridor TRACECA. Západní koridor (Aksarajskaja Makat Beineu Mangyšlak) zabezpečuje dopravní spojení s nejdůležitějšími oblastmi republiky s těžbou ropy (Kaspický region). To odpovídá tratím OSŽD 8 a 10a. Na tomto koridoru je většina tranzitní nákladní přepravy vedena přes úseky Aksarajskaja Beineu, kdežto tranzitní přeprava na trati Beineu Mangyšlak je v současnosti nevýznamná. Vyhlídky na rychlý nárůst přepravy na této trati mohou být splněny zejména rozvojem dopravních spojení s námořním přístavem Aktau, který je jednou z nejvýznamnějších dopravních křižovatek na severojižním mezinárodním koridoru a na odbočce koridoru TRACECA (OSŽD 10a). Centrální koridor uvnitř Kazachstánu vede ve směru Družba Aktogay Alma-Ata Arys Chengeldy. Na všech současných mezinárodních dokumentech ESCAP a OSŽD je uváděn jako jedna z nejdůležitějších euroasijských dopravních tras. V minulosti byl centrální koridor jednou z hlavních tranzitních tratí na železniční síti Kazachstánu určenou pro nákladní dopravu mezi střední Asií a východními oblastmi Ruska. Kromě toho je centrální koridor činitelem v zahraničním obchodu mezi středoasijskými zeměmi a Čínou, zeměmi jihovýchodní Asie a Středního východu. Dnes zůstávají tyto možnosti fakticky nevyužity. V současnosti je to severní koridor, který sahá přímo přes celý Kazachstán, který má ty nejlepší vyhlídky. Více než polovina všech linek mezi Evropou a Asií zahrnutých do tranzitního plánu OSŽD vede severním koridorem. Tyto linky spojují Společenství nezávislých států, západoevropské a severoevropské státy s jihovýchodní Asií přes čínský přístav Lianyungang. Více než polovina severního koridoru na území Kazachstánu sestává z dvoukolejné elektrifikované trati vybavené moderními automatickými systémy. 1

3 V současné době probíhá většina nákladní dopravy mezi Evropou a Asií po moři, do velké míry kvůli pomalosti hospodářství asijských a tichomořských zemí, která vedla k nadbytku lodí a k náhlému poklesu sazeb. Ale toto je krátkodobý stav věcí, protože všechny předpovědi hovoří o zdvojnásobení objemu světového obchodu v příštích 10 letech. Tento faktor sám o sobě zanechává trochu pochyby, co se týče pravděpodobnosti zvýšení objemu tranzitní přepravy přes Kazachstán, samozřejmě s podmínkou, že byly přijaty nezbytné kroky k rozvoji potřebného potenciálu v rámci republiky. V bezprostřední budoucnosti budou prioritami týkajícími se rozvoje nákladní dopravy rychlejší integrace republikových dopravních zdrojů do celosvětového dopravního systému, efektivnější mezinárodní dopravní spoje, garantování vysoké kvality tranzitu přes území Kazachstánu, přizpůsobení právních opatření řízení dopravy mezinárodní legislativě, rozvoj multimodální a kontejnerové přepravy a spolupráce s mezinárodními dopravními organizacemi. Dnes je hlavní dopravní systém ustanovený na železnici provozovaný společností KTZ, Kazachstan Temir Zholy. Tato společnost je největší v zemi, co se týče jak objemu produkce, tak počtu zaměstnanců. Její hlavní oblastí působnosti je nákladní doprava, která činí téměř 90 % všech jejích příjmů. Asi 70 % nákladní a 60 % osobní přepravy se uskutečňuje po železnici. Kazachstán je na třetím místě mezi státy Společenství nezávislých států za Ruskem a Ukrajinou, co se týče železniční vybavenosti a dopravních ukazatelů. Infrastruktura železniční sítě spojuje všechny oblasti Kazachstánu a je propojena se sítěmi sousedních států na 15 různých místech. Provozní délka železničních tratí je přibližně km. KTZ dnes provozuje tratě a vozidla zděděná po dřívějším Sovětském svazu. Vzhledem ke své územní rozloze a silné orientaci na suroviny měl Kazachstán dlouho rozsáhlou železniční infrastrukturu ve svém základu orientovanou ve směru ze severu k jihu a s vysokým stupněm fyzického a technického opotřebení. Vedle toho měly základní změny, které se staly v Kazachstánu v 90. letech (přechod na tržní ekonomiku, změny rovnováhy mezi sektory ekonomiky a mezi spojeními územních oblastí, proměny výrobních struktur a odbytišť), negativní dopad na sektor dopravy. V roce 1999, který byl kritický, se objem provozu propadl téměř čtyřnásobně v porovnání s rokem Aby mohla železnice získat zpět své dřívější finanční a ekonomické postavení, proběhla v železničním sektoru první restrukturalizační fáze. Dne 31. ledna 1997 byl založen státní podnik Kazachstan Temir Zholy jako výsledek vládního rozhodnutí o sloučení železnic Alma-Aty, Zelinnaja a Západní Kazachstán. Výsledky uplynulých tří a půl let už ukazují moudrost tohoto rozhodnutí. Ve stejném čase, kdy byl založen KTZ, byla přijata celá řada rozhodnutí pro zlepšení finančních a produkčních zdrojů společnosti na trvalém základě. Okamžité opatření bylo přijato na přizpůsobení se provozních prostředků technickým požadavkům a byla významně zlepšena zvláště schopnost celkové údržby základního majetku společnosti. Pro koordinaci výrobních aktivit bylo řízení přesunuto na vertikální řídící systém v hlavních výrobních sektorech. To umožnilo průhlednost v přesunech finančních a materiálních zdrojů, zlepšilo to efektivitu využití majetku, snížilo se množství neproduktivní práce, uvolnily se hmotné rezervy pro snížení režijních nákladů v procesu přepravy a celkově se zvýšila finanční efektivnost nákladů na provoz. Současně s tím byl zahájen proces strukturální reorganizace sociálních a zásobovacích aktivit stahováním a transformací odpovídajících organizačních jednotek do společností s ručením omezeným a jejich přesun na rozpočty místních orgánů. 2

4 Systematická analýza současného stavu Kazachstánských železnic a současné rozvojové trendy ukazují, že navzdory ustáleným výkonům ještě stále zůstává množství závažných problémů. Tento sektor stále potřebuje z celé řady důvodů další reformy. Zaprvé, efektivnost železnice, služby, které poskytuje, a úroveň služeb, které nabízí svým zákazníkům, nejsou úplně v souladu s dnešními požadavky. Kvalita služeb nabízených přirozeným monopolem klesá, protože neexistují přísná vládní nařízení, která by k jejich zlepšení dala podnět. Zadruhé, vysoký stupeň opotřebení základního majetku společnosti (60 70 %) s sebou nese mohutné úsilí o nezbytnou údržbu a opravy ve vztahu k předpokládanému nárůstu požadavků na přepravní služby, ale zároveň ohrožuje technickou stabilitu železniční dopravy a vytváří ohromné potřeby investic. S opatřeními zavedenými v sociálních a příspěvkových oblastech a s použitím všech dostupných zdrojů pro optimalizaci a konsolidaci efektivnosti je stále nemožné překonat problém nedostatku investic potřebných k rekonstrukci základního majetku společnosti. Podle opatrných odhadů budou investiční požadavky na roky činit 948,6 milionu USD. Proto vláda, aby provedla strukturální reformy a koordinovala změny státní politiky v sektoru kontroly cen, v roce 2001 vyhlásila Program restrukturalizace železnic Republiky Kazachstán na období let 2001 až Hlavními zásadami této reformy jsou: přizpůsobení železnic požadavkům trhu za současného zachování kontroly státu na hlavní železniční síti, zajištění efektivnosti železniční dopravy podporou konkurence v dopravním a zásobovacím sektoru, angažování soukromých iniciativ a investorů, zajištění konkurenceschopnosti republikových železnic na mezinárodním tranzitním dopravním trhu. Hlavní bod programu železniční reformy spočívá v zavedení konkurence do železničního sektoru. To umožní provést rozdělení mezi železničními monopoly a konkurenčními sektory, tj. přirozený monopol (infrastruktura hlavní sítě), monopol utvořený lokomotivami/trakcemi a konkurenční sektor (doprava používající vlastní vozidla, nákladní vozy, osobní vozy, technické zařízení a opravny lokomotiv). Tato nařízení vyhlášená státem jsou řízena tak, aby garantovala bezproblémový přístup k infrastruktuře pro všechny licencované provozovatele dopravy a aby kontrolovala platby za její použití. První fáze spočívala v dokončení procesu oddělení údržby od provozu hnacích vozidel a vagónů, ve vytvoření konkurenčních podmínek v dodavatelském sektoru založením výrobních sdružení a jiných nezávislých ekonomických jednotek na majetkovém základě republikových železnic - státního podniku. Další logickou fází bylo vytvoření dceřiných organizací ve státním vlastnictví pro vozidla, lokomotivní management a infrastrukturu. Začátkem roku 2002 vznikla sloučením státní republikové železnice Kazachstan Temir Zholy s dceřinými společnostmi a ostatními společnostmi s ručením omezeným společnost Kazachstan Temir Zholy (KTZ), společnost s ručením omezeným s omezeným počtem společníků (Closed Limited Company). Tím se všechny příspěvkové průmyslové organizace přeměnily na společnosti s ručením omezeným a přesunuly své podíly do vstupního kapitálu KTZ. V současnosti je národní společnost strukturovaná jako holding, což řeší technický rámec pro součinnost mezi všemi právně nezávislými společnostmi. Ve skutečnosti to je pouze jedna fáze přípravy přechodu na podmínky tržní ekonomiky všech společností působících v dodavatelském sektoru nebo přepravujících cestující či kontejnery. V sektoru osobní přepravy byl přijat systém franšízy se strukturálním rozdělením na pět regionálních podniků. Společnostem osobní přepravy, které dostaly kontrakty, bylo uděleno právo provozovat služby osobní přepravy ve svých oblastech. V procesu přidělování kontraktů byla dána přednost těm nabídkám, které požadovaly minimální finanční pomoc od státu. 3

5 Povinností podniků je ručit za integritu vozidel a včasné platby poplatků za pronájem. Kromě toho byla založena leasingová společnost, na jejíž bilanci byla převedena vozidla pro osobní přepravu. Tato společnost tak nadále vystupuje jako vlastník těchto vozidel ve vztahu k provozním společnostem. Poté, co byl koncem roku 2001 publikován nový Zákon o železnicích, musela mu železniční společnost přizpůsobit celý svůj systém právních nařízení a norem. V této souvislosti byl posunut konečný termín restrukturalizačního programu na rok Druhá fáze pamatuje na rozvoj konkurence v dopravním podnikání vstupem nezávislých dopravních společností s jejich vlastními (pronajatými na leasing) vozidly. Proces založení dopravních společností musí brát v úvahu zvláštnosti provozu na železnici. Státní železniční podnik bude pokračovat ve své roli provozovatele základní železniční sítě. Dvě hlavní společnosti s ručením omezeným budou částmi tohoto celku, a to společnosti lokomotiva a druhá nákladní doprava. Společnost lokomotiva bude mít pod svou kontrolou hnací jednotky. V této souvislosti bude zapsána v národním obchodním rejstříku tržních subjektů s dominantním (monopolním) postavením. Společnost nákladní vozy se zakládá na základě optimalizace vozového parku nákladních vozů a bude působit na trhu za stejných podmínek, jako ostatní dopravní podniky. Realizace tohoto programu má za cíl optimalizaci řídících struktur v železničním sektoru, zavedení konkurence do zásobovacího a dopravního sektoru s nezbytnými investicemi, oproštění železnice od úkolů, které nejsou v jejím středu zájmu, rozvoj malých a středních podniků a zajištění národní inženýrské základny tak, aby nahradila potřebu dovozů. Počátkem roku 2001 obdržel státní podnik Kazachstan Temir Zholy mezinárodní rating BB- od Standard and Poor s jako dobrý vypůjčovatel a od Moody s Investor Service obdržel rating B1. Ve třetím čtvrtletí roku 2001 se tato hodnocení zvýšila od S&P na BB a od Moody s Investor Service na 2. Rozhodnutí o změně ratingů je objevilo okamžitě po změně z 18. května 2001, kdy došlo k přechodu kreditního ratingu Republiky Kazachstán v domácí měně na BB+ a v zahraniční měně na BB, a po schválení restrukturalizačního programu KTZ vládou Kazachstánu. 7. října 2002 oznámila agentura Standard & Poor s Ratings Services, že její prognóza kreditního ratingu společnosti Kazachstan Temir Zholy, jako monopolního provozovatele železničních služeb Kazachstánu, se zlepšila z kategorie stabilní do kategorie pozitivní. Tato změna byla založena na finančním a ekonomickém přehledu firmy. Změna prognózy odráží pozitivní status kreditního ratingu Republiky Kazachstán (domácí měna: BB+/pozitivní/B, zahraniční měna: BB/pozitivní/B). Ve stejné době byl kreditní rating od agentury Standard & Poor s pro KTZ potvrzen na hodnotě BB jak v domácí, tak i zahraniční měně. Ratingy společnosti Kazachstan Temir Zholy (KTZ) odrážejí složitou podstatu její role na rozvíjejícím se trhu, přímou závislost společnosti na trhu se surovinami a její požadavky na investice na zlepšení zastaralé infrastruktury. Tato rizika jsou protiváhou centrální pozice a klíčové role KTZ v ekonomice Kazachstánu, podpory, kterou společnosti poskytuje stát jako její vlastník, a její silné finanční situace. Poslední vývoj v železničním sektoru způsobí výrazná zlepšení technického vybavení Kazachstánských železnic, které by měly v roce 2015 dosáhnout mezinárodních standardů. Kromě toho by bylo možné v souvislosti s nárůstem dopravního potenciálu také zlepšit konkurenceschopnost železničního parku, který by se mohl rozšířit o v Kazachstánu vyrobené lokomotivy a vagóny. V příštích pěti letech se má investovat přibližně 700 milionů dolarů do železničního svršku, signalizačního a komunikačního vybavení, do železničních stanic, elektrifikace a 4

6 napájecích systémů. Bude se také výrazně investovat do lokomotiv a vagónů, což zvýší celkový objem investic asi na 810 milionů dolarů. Největší akcí je modernizace úseku tratě mezi bývalým hlavním městem Alma-Ata a novým hlavním městem Astana, na kterém budou moci po dokončení prací jezdit osobní vlaky rychlostí až 140 km/h. Reforma železnic je vedena s ohledem na podmínky nezbytné k zachování národní ekonomické integrity, udržuje spojení mezi různými oblastmi a dalšími zeměmi a umožňuje neomezovaný provoz dopravních služeb požadovaných státem. Mezinárodní zkušenosti s restrukturalizačními procesy ukazují, že zavedení konkurence vede ke snížení tarifů a současně ke zvýšení kvality služeb. Specifický výzkum provedený v 9 evropských státech ukázal na nezbytnost ekonomicky efektivního modelu pro železniční dopravu. Tento model potvrdil, že hluboká institucionální reforma s sebou přináší vyšší efektivitu a nejnižší možné náklady na dopravní služby. Rozdíl mezi zeměmi, které mají v reformě náskok, a těmi, ve kterých je na počátku, ukazuje, že náklady na služby jsou dvojnásobné v zemích s počínající reformou oproti těm s reformou již probíhající. Železnice Republiky Kazachstán očekávají, že dosáhnou stejných výsledků, pokud jejich restrukturalizace bude pokračovat podle plánu, podle termínů a s aktivní podporou všech zúčastněných stran. Název originálu: The railway the basis for transport potential in the Republic of Kazachstan Zdroj: Rail International, leden 2004, s Překlad a korektura: ODIS 5

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1

Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě 1 K použití tohoto materiálu Cílem projektu PORTAL je zrychlení průniku výsledků výzkumu EU do oblasti lokální a regionální dopravy prostřednictvím vytvoření nových

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu

Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu Odloučení infrastruktury a provozu lze uskutečnit s pomocí státu V letošním roce se provozní divize Švédských státních drah (SJ) staly nezávislými společnostmi a zahájily tak další etapu restrukturalizace

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více