1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami"

Transkript

1 1 Speciální pedagogika, problematika dětí se specifickými potřebami Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: vymezit obor speciální pedagogika, její cíle a předmět jejího zájmu, charakterizovat jednotlivé skupiny lidí se specifickými potřebami, uvést možnosti intervence a využití technických pomůcek u jednotlivých skupin lidí se specifickými potřebami. Průvodce studiem V rámci první kapitoly se budeme zabývat problematikou dětí se specifickými potřebami. Zaměříme se na jejich základní klasifikaci a charakteristiku. Nabídneme také přehled základních metod intervence u jednotlivých skupin dětí. Jsme si vědomi širokého rozsahu diskutované problematiky. Proto nabízíme pouze stručný a základní vhled do problematiky. Pro bližší informace odkazujeme čtenáře na studium doporučené literatury. 6

2 1.1 Speciální pedagogika jako vědní obor Speciální pedagogiku můžeme vymezit jako vědní obor zabývající se výchovou, vzděláváním, diagnostikou, terapií osob se speciálními potřebami. V odborné literatuře najdeme různá vymezení a definice tohoto vědního oboru. Ačkoli se v průběhu měnily a v určitých ohledech se liší, patrné jsou u nich také mnohé společné znaky. Již v Sovákově pojetí (1980) nemluvíme jen o výchově a vzdělávání, ale i o rozvoji osob dětí, mládeže a dospělých. Skutečnost, že kompetence speciálního pedagoga přesahují rámec edukace, reflektují také Kysučan a Kuja (1996, s. 11), kteří jej rozšiřují i o rehabilitaci dospělých, u nichž problematika postižení pokračuje a vyžaduje si další řešení. Renotiérová (2006) v rámci definice speciální pedagogiky zmiňuje také výzkumné úkoly, které je potřeba řešit. Fischer a Škoda (2008) zdůrazňují znevýhodnění cílové skupiny speciální pedagogiky oproti majoritní populaci a také její speciální výchovné a vzdělávací potřeby. Ucelenou definici speciální pedagogiky předkládá Jeřábková (2013): Speciální pedagogika je vědní disciplínou, která se zabývá zákonitostmi rozvoje, výchovy a vzdělávání, rehabilitace, péče, podpory, terapeutického působení, socializace apod. jedinců znevýhodněných vůči majoritní společnosti z důvodu jejich speciálních potřeb způsobených mentálním, senzorickým či kombinovaným postižením, poruchou mobility, narušenou komunikační schopností, psychosociálním narušením, poruchou učení či chování, mimořádným nadáním atp., a to od narození po sénium, případně zákonitostmi podpory jejich rodinných příslušníků či blízkých osob. Předmětem péče speciální pedagogiky, tedy cílovou skupinou jsou osoby se speciálními potřebami způsobenými postižením či a to v celém věkovém pásmu, tedy od narození po sénium. Centrem zájmu jsou také jejich rodinní příslušníci, učitelé, vychovatelé a další osoby, které jsou s nimi v užším kontaktu (Slowík, 2007). 7

3 Cílem působení speciálního pedagoga je dosáhnout u klienta nejvyšší možné míry rozvoje jeho potenciálu, podílet se a pozitivně působit v oblasti vyrovnávání se s postižením či znevýhodněním. Jedná se tedy o snahu o maximální možné začlenění do většinové společnosti, to vše s ohledem na charakter jeho speciálních potřeb (Jeřábková, 2013). Členění speciální pedagogiky 1) Podle cílové skupiny: psychopedie speciální pedagogika osob s mentálním postižením, mentální retardací, poruchou autistického spektra apod., tyflopedie - speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, surdopedie speciální pedagogika osob se sluchovým postižením, logopedie speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností, somatopedie speciální pedagogika osob s omezením hybnosti, etopedie speciální pedagogika osob s poruchou chování a lidmi ohroženými či stiženými psychosociálním narušením, speciální pedagogika osob s kombinovaným postižením, speciální pedagogika osob s parciálními nedostatky, speciální pedagogika osob s mimořádným nadáním. 2) Podle věku: speciální pedagogika raného věku, speciální pedagogika předškolního věku, speciální pedagogika školního věku, speciální pedagogika dospělých tzv. speciálněpedagogickou andragogiku, speciální pedagogika seniorů tzv. speciálněpedagogickou gerontagogiku (Slowík, 2007). 8

4 1.2 Problematika dětí s omezením hybnosti Pokud mluvíme o omezení hybnosti, rozlišujeme 3 základní kategorie: tělesné postižení, nemoc a zdravotní oslabení. Tělesným postižením se rozumí převažující nebo trvalé nápadnosti v pohybových schopnostech, které mají značný vliv na kognitivní, emocionální a sociální výkony (Gruber, Lendl in Vítková, 2006, s. 39). Tělesné postižení dále dělíme na: Vrozené (mají genetický původ nebo vznikají v průběhu prenatálního vývoje, např. rozštěp páteře, DMO). Získané po úraze (např. traumatické obrny po úrazech páteře nebo hlavy). Získané po nemoci (např. progresivní svalová dystrofie, roztroušená mozkomíšní skleróza). Nemoc je definována jako porucha rovnováhy organismu s prostředím, přičemž vznikají anatomické a funkční změny v organismu (Kábele, 1992; Jonášková in Müller, 2001). Podle doby trvání rozlišujeme onemocnění: krátkodobé (např. infekční onemocnění), dlouhodobé (např. epilepsie). Nemoc dlouhodobá může být: chronická - vznikají závažné organické a funkční změny orgánů a systémů s dlouhodobě předpokládaným průběhem, tj. minimálně 3 roky (diabetes, srdeční vady), recidivující - pokud se opakuje nejméně 3x ročně, ale v mezidobích v organismu nenalézáme anatomické ani funkční změny (alergie, astma), progresivní (progredující) se zhoršujícím se vývojem, některé mohou mít i letální charakter (např. progresivní svalová dystrofie, maligní nádorová onemocnění), stacionární - u které neočekáváme postupné a dlouhodobé zhoršování (např. benigní nádory). 9

5 Zdravotní oslabení vymezujeme jako sníženou odolnost vůči chorobám a sklon k jejich opakování (např. u akutních zánětů dýchacích cest). Zdravotní stav je ohrožen působením nevhodného životního prostředí, špatným režimem nebo nesprávnou výživou (Kábele et al., 1992). Příklad Mezi příklady zdravotního oslabení patří např. astma nebo alergie. Za zdravotně oslabené jsou považovány také osoby ve stavu rekonvalescence. V dnešní době je ale stále častější výskyt zdravotního oslabení v důsledku nezdravého životního stylu a sedavého způsobu života. Problematikou (nejen) dětí s omezením hybnosti se zabývá somatopedie. Ta bývá často chápána jako věda o výchově a vzdělávání dětí s omezením hybnosti (Kábele et al., 1992; Vítková, 2006), ale kompetence somatopedů značně přesahují rámec edukace. Somatoped tak zasahuje do všech oblastí ucelené rehabilitace, tedy do její léčebné, pedagogické, sociální i pracovní složky (Jesenský, 1995). Podílí se na terapii, prevenci, poradenství, zaměstnávání a socializaci osob s omezením hybnosti. Při práci s těmito dětmi tak musíme brát v úvahu nejen potřebu bezbariérovosti, ale také využití dalších kompenzačních pomůcek (včetně moderní technologie), možnou změnu režimu dne (vzhledem k unavitelnosti dítěte a různým léčebným a fyzioterapeutickým procedurám, které dítě v průběhu dne absolvuje). Pozornost si žádají také různá dietetická opatření (např. u celiakie, alergie, diabetes mellitus) a eliminace faktorů prostředí, které by mohly způsobit zhoršení zdravotního stavu dítěte (např. u alergie, astmatu nebo epilepsie). 10

6 Do edukačního procesu je příhodné zakomponovat prvky expresivních terapií (arteterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová terapie, biblioterapie, poetoterapie, dramaterapie a theatroterapie), zooterapii (canisterapii, hipoterapii, felinoterapii, ale také v dnešní době velmi oblíbenou terapii s využitím drobných zvířat morčat, králíků apod.). Opodstatněné využití, zejména u dětí s kombinací omezení hybnosti s jiným zdravotním postižením, mají psychomotorické terapie, nejčastěji pak koncept bazální stimulace (pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka). Součástí konceptu je stimulace somatická, vestibulární, vibrační, taktilně-haptická, chuťová, optická, auditivní a olfaktorická (Vítková in Müller et al., 2005; Friedlová, 2007) a snozelen (speciální místnost s funkcí relaxační, poznávací a interakční, která nabízí nejrůznější senzorické zkušenosti, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění) (Valenta et al., 2007). 1.3 Problematika dětí se zrakovým postižením Zrak je jedním z nejdůležitějších smyslů člověka. Primárně jej využíváme pro získání 75 až 90 % informací z okolí. Proto se jeho ztráta či omezení demonstruje především v oblasti orientace, komunikace, ale také psychické integrity a socializace člověka (Stejskalová, 2012, Slowík, 2007). Za osobu se zrakovým postižením (z pohledu tyflopedie) považujeme toho jedince, který i po optimální korekci (medikamentózní, chirurgické, brýlové apod.) má v běžném životě problémy se získáváním a zpracováváním informací zrakovou cestou (např. čtení černotisku, zraková orientace v prostoru atd.) (Slowík, 2007, s. 59). Na klasifikaci cílové skupiny, tedy osob se zrakovým postižením můžeme nahlížet z několika hledisek. 11

7 Z hlediska stupně zrakového postižení: osoby nevidomé, osoby se zbytky zraku, osoby slabozraké, osoby s poruchami binokulárního vidění. Z hlediska doby vzniku zrakového postižení: osoby s vrozeným zrakovým postižením, osoby se získaným zrakovým postižením. Z hlediska etiologie: osoby s orgánovým postižením zraku, osoby s funkčním postižením zraku. Z hlediska postižených zrakových funkcí: osoby se snížením zrakové ostrosti, osoby s omezením zorného pole, osoby s poruchami barvocitu, osoby s poruchami akomodace, osoby s poruchami zrakové adaptace, osoby s poruchami okohybné aktivity, osoby s poruchami hloubkového vidění (Slowík, 2007; Ludíková, 2003). 12

8 V rámci intervence u osob se zrakovým postižením se nám nabízí možnost využití pomůcek. S jejich využitím můžeme zlepšit sníženou zrakovou percepci nebo podpořit alternativní využití kompenzačních smyslů. Jmenujme některé z nich: lupy (binokulární, příložní, digitální, kamerové), elektronické zápisníky, hmatové displeje, hlasové výstupy, bílá hůl, Pichtův psací stroj (Slowík, 2007). Mimo vhodné využití jmenovaných pomůcek je velmi důležité také dodržení základních zásad: zajištění dostatečného osvětlení při práci s osobami se slabozrakostí, přiměřená (pokojová) teplota pro optimální schopnost hmatového vnímání, omezení hluku pro komfortní sluchové vnímání a orientaci, vhodná úprava okolí zajištění bezpečnosti pohybu a snadnou orientaci (Slowík, 2007). Otázka k zamyšlení Postřehli jste někdy u dětí v MŠ předsudky a mýty o lidech se zrakovým postižením? Jak byste v takovém případě s dětmi pracovali? 13

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2008 Bc. Zuzana Silvestrová MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Dramaterapie Diplomová práce Brno 2008

Více

kapitoly ze speciální pedagogiky

kapitoly ze speciální pedagogiky kapitoly ze speciální pedagogiky PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA EDUKACE ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI EVA ZEZULKOVÁ MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace

Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Projekt FRVŠ (Fond rozvoje vysokého školství), PdF UP Olomouc. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace Mgr. Alena Říhová 2011-2012 3 Obsah Úvod 1 Teoretické vymezení kombinovaných vad 1.1

Více

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv

Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním. Eva Čadová a kolektiv Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Eva Čadová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií ALENA DONNERTOVÁ 3.ročník prezenční studium Speciální pedagogika komunikační techniky INDIVIDUÁLNÍ INTEGRACE DÍVKY

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr.

Více

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené

Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Žák se zbytky zraku v běžné ZŠ a v ZŠ pro zrakově postižené Bakalářská práce Brno 2007 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Petra

Více

Speciální pedagogika v práci pečovatelky

Speciální pedagogika v práci pečovatelky Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Speciální pedagogika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Vzdělávání žáků na základních školách při zdravotnických zařízeních Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií VERONIKA WEIDINGEROVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a a matematika se

Více

Příručka o práci asistenta pedagoga

Příručka o práci asistenta pedagoga Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.0003 Název: Využívání nových metod a forem práce u žáků

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL S OHLEDEM NA ZVOLENOU FORMU VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Bc. LENKA MITRYCHOVÁ II. ročník kombinované studium obor: SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ ANDRAGOGIKA VÝBĚR POVOLÁNÍ ZRAKOVĚ POSTŽENÝCH

Více

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení

opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu Dílčí část Jana Janková a kolektiv A oslabení zrakového vnímání zrakového postižení KATALOG podpůrných opatření Dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení A oslabení zrakového vnímání Jana Janková a kolektiv KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁST

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Školní vzdělávací program Základní školy speciální Jihlava Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Marie Vítková,

Více

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ZÁ KLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol reg. č.: CZ.1.07/1.3.13/03.0016 ZÁ KLADY

Více

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY INTEGRACE TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ DO BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dana Zámečníková,

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA. Diplomová práce. Jméno a příjmení autora: Helena Pěnkavová. Název práce:

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA. Diplomová práce. Jméno a příjmení autora: Helena Pěnkavová. Název práce: UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA magisterské kombinované studium 2008 2010 Diplomová práce Jméno a příjmení autora: Helena Pěnkavová Název práce: Metody terapeutické práce ve Speciálně-pedagogickém

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění

Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Poruchy a handicapy limitující pracovní uplatnění Bakalářská práce Autor: Michaela Poláchová Ekonomika a management zdravotních a sociálních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY KVALITA VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU U OSOB S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Eva Moulisová Sociální péče, obor

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Metodika pro pedagogy základních škol

Metodika pro pedagogy základních škol Metodika pro pedagogy základních škol Projekt Modely inkluzivní praxe v základní škole TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obsah Potřeby žáků

Více

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová

Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji. Lenka Prachařová Integrace zrakově postižených dětí do mateřských a základních škol ve Zlínském kraji Lenka Prachařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace zrakově postižených

Více