Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012"

Transkript

1 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce

2 Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE... 3 A. SOCIÁLNÍ PÉČE Obyvatelé zařízení Zaměstnanci ústavu... 6 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Výchovný úsek Diagnostické centrum Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce Rekreační zařízení v roce C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Zdravotní péče Rehabilitace D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE Úsek požární ochrany Úsek bezpečnosti práce II. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Výnosy Náklady Čerpání prostředků na platy Pohledávky a závazky Hospodaření s fondy Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti III. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Hospodaření s majetkem Odpisování majetku Veřejné zakázky Inventarizace majetku IV. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Plnění závazných ukazatelů za rok V. HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK Vozový park Opravy, údržba - areál ústavu Lhotka Chaty v Černé v Pošumaví Zadní Hamry Spotřeba paliv a energií v letech VI. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitropodnikové kontroly Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Kontrola Krajským úřadem Kraje Vysočina Kontrola individuálního plánování klientů DÚSP Černovice v roce Kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb VII. ZÁVĚR VIII. PŘÍLOHY

3 I. Plnění základních funkcí organizace Diagnostický ústav sociální péče v Černovicích je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou od krajem Vysočina. Hlavní účel a předmět činnosti: Je speciálně pedagogická, sociální, lékařská, psychologická diferenciální diagnostika a vytváření náhradního domova pro děti, mládež i dospělé s mentálním postižením, popřípadě s kombinovanými vadami, dále výchovně vzdělávací činnost k dosažení co nejvyšší kvality života svěřenců v denním, týdenním a trvalém pobytu, a to včetně rehabilitace, stravování, zájmové činnosti a rekreace. Organizace rovněž zajišťuje vzdělávání v profesní přípravě, pracovní zapojení svěřenců a poradenskou pomoc rodinám s mentálně postiženými osobami. Poskytované sociální služby - registrované: odborné sociální poradenství odlehčovací služby denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny Doplňková činnost: organizování vzdělávacích kurzů a doškolování pracovníků v oblasti služeb sociální péče, zajišťování provozu rekreačně rehabilitačních zařízení Lhotka, Lipno a Zadní Hamr, správa vlastního bytového fondu, zajišťování stravování pro účastníky rekreačně rehabilitačních a školicích pobytů, případně dalších osob pronájem volné ubytovací kapacity, provozních místností a movitého majetku autoprovoz vlastními dopravními prostředky nad rámec jejich činnosti potřebné pro chod organizace, nákup a prodej zboží výroba elektřiny Výkon této doplňkové činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu, k němuž byla organizace zřízena, a sleduje se odděleně. Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele ekonom: Vedoucí výchovného úseku: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí hospodářského úseku: Ing. František Vránek Ing. Jana Svobodová Mgr. Miroslav Vaníček Bc. Eva Kubů Ing. Jiří Pospíchal 3

4 Celková lůžková kapacita ústavu IČO: DIČ: CZ lůžek v domově pro osoby se ZP 12 lůžek v týdenním stacionáři 5 míst v denním stacionáři 5 lůžek v chráněném bydlení 10 lůžek v centru sociální rehabilitace 10 lůžek odlehčovací služby 40 míst v sociálně terapeutických dílnách Dlouhodobý majetek organizace včetně uměleckých děl a pozemků činil ke dni tis. Kč. A. SOCIÁLNÍ PÉČE 1. Obyvatelé zařízení 1.1.Kapacita zařízení Kapacita zařízení je 174 míst. K činil počet obyvatel 158, z toho 54 dětí ve věku do 18-ti let a 104 dospělých klientů z toho 51 mužů a 53 žen. Průměrný počet obyvatel za rok 2012 byl 156 obyvatel. Zařízení poskytuje celkem 8 druhů sociálních služeb, k byl počet klientů v jednotlivých službách následující: denní stacionář 2 klienti, týdenní pobyt 8 klientů, sociální rehabilitace 10 klientů, chráněné bydlení 5 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením 128 klientů, odlehčovací služby 0 klientů, sociálně terapeutické dílny 40 klientů a odborné sociální poradenství pro všechny klienty. Průměrné plnění obložnosti za rok %. Nižší plnění obložnosti v posledních letech je způsobeno započtením 10 lůžek odlehčovací služby do celkového počtu lůžek. Volná lůžka jsou k dispozici k diagnostickým a odlehčovacím pobytům. Vývoj věkového složení obyvatel v letech věk 3 6 let věk 6 12 let věk nad 12 let z toho trvale ležící Průměrný věk obyvatel za rok 2012 byl 24,3 let. Průměrné plnění obložnosti v letech Rok Obložnost % 95,12 95,39 97,24 97,67 95,24 97,10 89,61 90,

5 K předch. roku Vývoj počtu obyvatel Přijato Ukončený pobyt Zemřelí K Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2012 Za rok 2012 bylo v rámci DÚSP uskutečněno celkem 36 příjmů (16 diagnostických, 8 celoročních a zároveň diagnostických, 1 pobyt týdenní, 18 odlehčovacích pobytů a 66 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním stacionáři, 1 sociální rehabilitace) a 30 ukončení pobytu (z toho 7 diagnostických pobytů, 1 pobyt týdenní, 18 pobytů odlehčovacích, 4 obyvatelé zemřeli). Za rok 2012 bylo zasláno celkem 48 žádostí (z toho 11 žádostí o celoroční pobyt, 17 žádostí o pobyt diagnostický, 1 žádost o pobyt týdenní, 1 žádost o sociální rehabilitaci, 18 žádostí o pobyt o odlehčovací pobyt). V pořadníku čekatelů bylo ke dni evidováno 13 žádostí o pobyt celoroční (z toho 9 žádostí z předchozích let a 3 žádostí z roku 2012), o pobyt diagnostický nebyla v pořadníku čekatelů evidována žádná žádost. Do diagnostického pobytu bylo přijato 16 klientů, ukončen pobyt v 7 případech. 9 klientů bylo současně přijato do diagnostického a celoročního pobytu. Do odlehčovacího pobytu během roku 2012 bylo přijato 18 klientů, 66 odlehčovacích pobytů o víkendech bylo uskutečněno u klientů, kteří jsou jinak v zařízení v týdenním pobytu. Do trvalé péče našeho zařízení bylo během roku 2012 přijato 9 klientů, do týdenního pobytu 1 klient a do denního pobytu žádný klient, do služby sociální rehabilitace byl přijat 1 klient, všichni po absolvování diagnostického pobytu. V DÚSP je umístěno 37 dětí s nařízenou ústavní výchovou. 79 klientů je zbaveno způsobilosti k právním úkonům, u 13 klientů je způsobilost omezena a u 1 klienta je u soudu podán návrh na úpravu způsobilosti k právním úkonům, 12 klientů je svéprávných. Vlastní invalidní důchod pobírá 104 klientů. Sirotčí důchod pobírají 4 klienti. Přiznaný příspěvek na péči podle stupně závislosti: Nepřiznán příspěvek na péči (popř. jeho přiznání je v řízení): 1.stupeň závislosti: 2.stupeň závislosti: 3.stupeň závislosti: 4.stupeň závislosti: 8 klientů 11 klientů 44 klientů 20 klientů 79 klientů 5

6 Složení klientů podle příspěvku na péči 4. stupeň závislosti 49% Bez příspěvku na péči 5% 1. stupeň závislosti 7% 3. stupeň závislosti 12% 2. stupeň závislosti 27% Během roku 2012 byly podány 2 stížnosti ze strany klientů, ze strany zákonných zástupců nebo opatrovníků nebyla podána žádná stížnost. Zdravotní složení obyvatel, počet lůžek na pokojích je v příloze tab. č Zaměstnanci ústavu Přehled počtu zaměstnanců podle kategorií k Evidenční přepočtený počet zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Lékaři 0,30 0,30 Sociální pracovnice 2,00 2,00 Všeobecné sestry 24,00 23,00 Fyzioterapeutky, ergoterapeutky 2,90 1,90 Ošetřovatelky 2,00 2,00 Sanitářky 6,00 7,00 Vychovatelé, učitelé 37,24 36,24 Pracovníci v soc. službách 21,24 22,80 THP 9,80 9,70 Dělníci a provozní pracovníci 34,35 34,60 Celkem 139,83 139,54 6

7 Přehled počtu zaměstnanců podle věku k Celkový počet ve fyzických osobách do 30 let let let let nad 61 let ,60% 31,01% 27,85% 29,11% 4,43% Přehled počtu zaměstnanců podle jednotlivých čtvrtletí v roce 2012 Průměrný evidenční 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2012 počet zaměstnanců ve fyzických osobách přepočtený počet 141,05 141,67 143,22 138,90 141,21 Přehled o pracujících starobních důchodcích k Pracující důchodci Zaměstnanci pracující pobírající důchod v důchodovém věku 9 1 Počet žen na mateřské dovolené k Peněžitá pomoc v mateřství Rodičovská dovolená 3 5 Druh pracovní neschopnosti Přehled o pracovní neschopnosti v roce 2012 Počet nových Případů Počet kalendářních dnů Nemoc Pracovní úrazy 0 9 Ostatní úrazy 1 64 Nemoc z povolání 0 0 Celkem

8 Přehled o fluktuaci zaměstnanců v DÚSP v letech Kategorie zaměstnanců Zdravotničtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci Pracovníci v soc. službách a sociální pracovnice THP Dělníci a provoz. zaměstnanci Brigádníci Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup na MD Vzdělávání zaměstnanců administrativy a sociálních pracovníků v roce 2012 Č. Vzdělávací akce Účast Organizoval 1. BOZP DÚSP 2. Prevence rizik v oblasti BOZP 1 DÚSP 3. Pracovně lékařská péče 1 DÚSP 4. Poradenský den PO 1 DÚSP 5. Školení řidičů referentských vozidel 3 DÚSP 6. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 2 DÚSP rok 2011 a změny v roce AVENSIO pro pokročilé 2 DÚSP 8. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2 DÚSP 9. Novela zákona o pedagogických pracovnících 2 KrÚ 10. Školení bezpečnosti práce 7 DÚSP 11. Školení požární ochrany 7 DÚSP 12. Účetnictví příspěvkových organizací 2 KrÚ 13. Inventarizace majetku a závazků 3 KrÚ 14. Závěr roku v účetnictví PO Účetnictví příspěvkových organizací Seminář pro ředitele a ekonomy 2 DÚSP 17. Veřejné zakázky PO 1 KrÚ 18. Statistické vykazování sociálních služeb za rok DÚSP 19. Dotační řízení na rok DÚSP 20. Kalkulace nákladů v praxi PO 1 DÚSP 21. Nové účetní standardy v praxi 2 DÚSP 22. Finanční podpora v OP vzdělávání pro 2 KrÚ konkurenceschopnost 23. Sjednávání a určování platu v roce 2012 pro 1 DÚSP příspěvkové a rozpočtové organizace 24. Řízení PO zřizovatelem a Pravidla rady kraje 1 KrÚ 25. Seminář k novele školského zákona 1 KrÚ 26. Licencování produktů Microsoft pro školy 1 DÚSP 8

9 27. Novela zákoníku práce 1 DÚSP 28. Využití ICT ve vzdělávání 1 DÚSP 29. Kvalita života nejen ve stáří, aneb jak pečovat o své 1 DÚSP tělo a duši 30. Energetické úspory v pobytových službách 1 DÚSP 31. Financování sociálních služeb kulatý stůl 1 DÚSP 32. Zahraniční stáž v zařízeních soc. služeb na Ukrajině a 1 KrÚ Slovensku 33. Zahraniční stáž v zařízeních soc. služeb v Rakousku 1 KrÚ 34. Vybraná problematika sociální a zdravotní péče 1 DÚSP 35. Kongres sociálních služeb 1 DÚSP 36. Vybraná problematika sociální a zdravotní péče 1 DÚSP vedení zdravotnické dokumentace 37. Sociální a důchodové zabezpečení Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a PO v 1 DÚSP roce Plánování služby s klientem 2 DÚSP 40. Řízení kvality v sociálních službách 1 DÚSP 41. Úvod do problematiky opatrovnictví 2 APSS 42. Uplatnění asertivity v sociální práci při jednání s 2 DÚSP klientem 43. Základní komunikace s agresivním uživatelem soc. 2 DÚSP služeb 44. Supervize plánování služby s klientem 2 DÚSP B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Výchovný úsek V roce 2012 jsme se zaměřili na kvalitu všech osmi poskytovaných sociálních služeb v každodenní činnosti pracovníků. Usilovali jsme o zkvalitnění plánování služby s klientem a týmové spolupráce v podmínkách rodinné buňky, o prohloubení spolupráce pracovníků v přímé péči, odborných pracovníků, školy a rodičů v individuálním i uceleném přístupu ke klientovi. Pozornost byla soustředěna na vytváření podmínek domova s důrazem na dodržování základních lidských práv, prevenci rizikových situací, na motivaci klientů, terapie, usnadnění výkonu a na podporu klientů v jejich úsilí o dosažení co nejvyššího stupně socializace, o integraci do společnosti. Důraz byl kladen na jednání s klientem, zvláště u dětí na rodinnou výchovu, na rozvoj neuromotoriky, senzomotoriky, psychomotoriky a sociomotoriky. Pozornost jsme zaměřili na sebeobsluhu, na podporu soběstačnosti klienta, na podporu kontaktu s běžnou populací, na profesní přípravu a pracovní zapojení, na celoživotní vzdělávání, na zájmové, kulturní a sportovní vyžití. Hlavním cílem byla podpora k dosažení co nejvyšší kvality osobního života uživatelů s úsilím o zapojení do běžného života občana města Černovice. Dobré výsledky se ukazují tam, kde jsou vytvořeny odpovídající organizační, materiální a hlavně personální podmínky, kde se vychází z aktuální úrovně duševních schopností, potřeb a přání klienta na principech týmové spolupráce v uceleném systému rehabilitace. Pozornost byla rovněž soustředěna na odbornou péči, na modernizaci a efektivnost provozu. Význam byl přikládán systematickému proškolování zaměstnanců v nejnovějších teoretických poznatcích, v metodických postupech i praktických technikách. V roce 2012 se dále prohloubila spolupráce s odborníky v resortu práce a sociálních věcí, 9

10 zdravotnictví i školství. Došlo k prohloubení spolupráce s orgány státní správy, se zřizovateli i poskytovateli sociálních služeb, se soudy, s policií, s institucemi, se zájmovými organizacemi v regionu. V následujícím období je i nadále potřeba v celém zařízení systematicky rozvíjet širokou spolupráci na aktualizaci a zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb. Je třeba vyřešit financování logopedické, fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče zdravotními pojišťovnami. K zajištění kvalitní péče v duchu rodinné výchovy a domova s cílem zmírnění hospitalismu, deprivací, rozvoje psychomotoriky a usnadnění výkonu dětí je potřeba navýšit počty celkem o 10 pracovníků se speciálně pedagogickou kvalifikací v přímé péči. Stále se ukazuje naléhavá potřeba zkušeného speciálního pedagoga na pozici vedoucího diagnostického centra se zastřešením ucelené rehabilitace v podmínkách DÚSP. Aktuálně se jeví potřeba jednoho asistenta pro převádění dětí na terapie (LTV, fyzikální terapie, klinická logopedie, ergoterapie ) a do školy z důvodu nedostatku pracovníků v přímé péči. V dalším vzdělávání na úseku výchovy je i nadále potřeba vycházet ze vzdělávacích potřeb pracovníků, preferovat témata se zaměřením na aktualizaci a realizaci jednotlivých standardů kvality sociálních služeb, dále problematiku psychomotorického rozvoje, autismu, agresivity, týrání, komunikace, usnadnění výkonu, sexuality, týmové spolupráce, rodinné výchovy. Aktuálně je třeba zlepšit personální podmínky k zajištění individuálního přístupu a vybudovat jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením pro vyřešení problémů života zejména starších klientů. Ukazuje se potřeba dalších míst bydlení klientů ve městě, modernizace prostor náhradního domova klientů 3. oddělení, 8. oddělení a pavilonu imobilních klientů. Potřebujeme vyhovující prostory pro facilitační cvičebny, dílny pro práci se dřevem a kovem, dílny pro suchou vazbu, pro výtvarné práce a arteterapii, pro dramaterapii a dramatické kroužky, pro muzikoterapii, relaxaci a hudební soubory, dílničky pro drobné opravy a kutilství v jednotlivých domácnostech našich klientů. Pro efektivitu a další zkvalitnění organizace práce je nutné průběžně rozšiřovat a modernizovat hardwarové i softwarové vybavení Struktura jednotlivých oddělení Číslo Oddělení Věk klientů převážně Kapacita 10 Pohlaví klientů Mentální postižení a imobilita 1 1. A od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 2 1. C od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 3 2. do 17 let 10 K TP, STP 4 3. do 17 let 10 K STP, LP 5 4. do 17 let 10 K TP, STP let 10 K TP, STP 7 6. nad 18 let 10 D TP, STP let 12 K STP, LP 9 8. A let 10 CH TP, STP B nad 26 let 10 CH TP, STP let 12 K STP,LP 12 CHB nad 18 let 22 K STP, LP Celkem 172

11 V celkovém počtu 172 lůžek je variabilně zahrnuto 10 lůžek pro diagnostické pobyty v rámci sociálního poradenství a pro odlehčovací služby podle aktuální obložnosti jednotlivých oddělení. Vysvětlivky : K - koedukovaná skupina D - dívky CH - chlapci HP - hluboká forma MP TP - těžká forma MP STP - středně těžká forma MP LP - lehká forma MP IMOB - imobilita 1.2. Rodinná výchova Formy Cíle Počet Náhradní domov Podporovat při vytváření citových vztahů, při uspokojování potřeb, 121 otevírání budoucnosti. Vytvářet podmínky pro učení nápodobou, identifikací, přitažlivými vzory, společnou činností, dlouhodobou interakcí, společným žitím. Podpora v úsilí o dosažení co nejvyšší kvality života. Vycházky Zvládnutí a udržení nezbytných dovedností pro samostatný a bezpečný 37 pobyt mimo ústav. Partnerské soužití Společné bydlení. Jistota a bezpečí na principech vzájemné tolerance, empatie, společných povinností, zájmů, bezpečného sexu, Jeden pár Samostatné bydlení ve městě Samostatné plánování, zařizování si a vedení domácnosti, nakupování, hospodaření s financemi, komunikace s vrstevníky, s pracovníky, využívání dostupných služeb ve městě a pracovní uplatnění, využívání volného času, 1.3. Terapie a facilitace Formy Zaměření Počet klientů Individuální logopedická péče Stimulace, náprava vad a poruch řeči 42 Myofunkční terapie Zlepšení motoriky mluvidel, polykání 18 Orofaciální regulační terapie Stimulace řeči, mimiky, polykání 3 Intenzivní stimulace řeči Rozvoj komunikačních schopností 4 Zdravotní tělesná výchova Stimulace správného držení těla, dýchání, 27 Muzikoterapie Rytmizace, relaxace, sociální vztahy Ergoterapie v podmínkách oddělení a sociálně terapeutických dílen Facilitační techniky Zdokonalování svěřenců v sebeobslužných a prac. činnostech, v kvalitě a v prac. výdrži s využitím facilitačních a kompenzač. metod K usnadnění výkonu klienta do každodenní praxe jednotlivých pracovníků. Kranoisakrální terapie Technika odhalování a nápravy nevyváženého kraniosakrálního systému

12 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení Formy Zaměření Počet klientů Pracovní výchova v rámci Sebeobsluha, péče o vlastní osobu, o osobní věci, o byt, 121 rodinné výchovy v o okolí domu, vaření, praní, drobné opravy osobních programech jednotlivých věcí, v domácnosti, obsluha elektrických spotřebičů, oddělení DÚSP bezpečnost, Pracovní výchova v rámci Práce s keramickou hmotou, s textilem, s kovem, s 79 zájmové činnosti a terapií v papírem, se dřevem, s přírodninami, montážní práce, podmínkách DÚSP obsluha elektroniky, údržba domácnosti, potřeb (lyže, kola, lodě), pěstitelství Pracovní výchova Práce jako životní náplň. Hledání a zkoušení vhodných 15 pracovních činností. Pracovní výcvik se zaměřením na kvalitu, výdrž, bezpečnost, seberealizaci Profesní příprava, pracovní Profesní příprava ve vybraných oborech. Práce při 23 zapojení na základě Dohody úklidech, údržbě, úpravách areálu ústavu a rekreačních o provedení práce zařízení DÚSP. Pracovní zapojení na základě Podpora klientů v procesu profesního uplatnění. 12 Pracovní smlouvy Spolupráce s firmami, ZOO Větrovy, ZD, Škrobárna, MěÚ Černovice (obora) 26 zemědělci v pracovním... zapojení na základě Dohody o provedení práce Využití aktuálních a Občanská výpomoc klientů obyvatelům v regionu 19 sezónních pracovních příležitostí v obci Obory profesní přípravy v Chráněném pracovišti DÚSP : Pomocné úklidové práce. Pomocné práce při úklidu a údržbě veřejných prostranství. Pomocné práce při údržbě lesoparku. Pomocné práce ve stravovacím provozu. Pomocné práce v prádelně. Pomocné práce v zahradnictví. Pomocné práce v sadech. Ruční zpracování a malba keramiky. Zpracování textilu. Ruční zpracování proutí. Montážní práce Večerní škola Formy Zaměření Počet Trivium, praktikum trivia - 6 skupin Výuka a výcvik čtení, psaní počítání 34 Duchovní setkání Výuka náboženství 7 Periodické školení Povolenka k lovu ryb 6 Taneční kurz Výuka tanců 25 12

13 Lyžařský výcvik - Železná Ruda Běžecké a sjezdové lyžování 16 Vodácký výcvik - Lužnice Pramice, kanoe, táboření, vaření 7 Cyklistika školení Oprávnění k jízdě na kole 17 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s travní sekačkou 5 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s křovinořezem 5 PO a BOZP Proškolení klientů v pracovním poměru 14 Celkem Zájmové kroužky Zaměření kroužku Počet kroužků Počet klientů Technický 3 24 TRIO PLUS hudební soubor 1 3 RYTMÍCI rytmická skupina, zpěv 1 8 Keramický 2 8 Výtvarný 1 6 Atletika, lyžování sportovní klub 1 14 Stolní tenis sportovní klub 3 16 Plavání sportovní klub 3 18 Ručních prací práce s textilem 1 5 STOPA dramatický kroužek 1 8 Aerobic 1 10 Hudebně pohybový 1 22 Aranžování suchá vazba 1 5 Rybářský 1 6 Klub skalních příznivců Babouků 1 15 Kroužek historických hasičů v obci 1 1 Městská knihovna Černovice 1 3 Sokol Černovice stolní tenis OP IV. třída 1 5 Celkem Školní docházka klientů Forma Zaměření Počet Vzdělávání pedagogy DÚSP IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Vzdělávání v rámci ZŠ speciální IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Přípravný stupeň ZŠ speciální Příprava na vstup do ZŠ speciální 3 Základní škola speciální Základní vzdělání, příprava na vstup do PrŠ 38 Praktická škola Profesní příprava, socializace, integrace 5 Školní družina Volnočasové aktivity, odpočinek a relaxace 30 Celkem Kulturní a sportovní aktivity Č. Datum Název akce Počet klientů Výlet do Jindřichova Hradce - Krýzovy jesličky Zimní speciální olympiáda H. M. Úpa 7 13

14 Divadlo Tábor představení Ententýny Bazén J. Hradec Zámecká stopa VII. Ročník v běhu na lyžích Sjezdové lyžování - Antonka Klouzačka soutěže Solná jeskyně J. Hradec ZOO Větrovy Solná jeskyně J. Hradec Ples Agra Deštná Divadlo Pacov představení Masopustní pohádka Karneval Obrataň Valentýnská diskotéka v Těchobuzi Ples Vltavanu v Purkarci Maškarní karneval v DÚSP Národní technické muzeum Praha DK Stopa vystoupení v MŠ Ševětín Bazén J. Hradec ZOO Větrovy Zahradní centrum Č. Budějovice Zimní lyžařský rekreační pobyt v Železné Rudě Bazén J. Hradec Bezděčín bledule jarní vycházka do přírody Divadlo Tábor představení Šípková Růženka Matějská pouť Výstaviště Praha Velikonoční výstava prací klientů pro veřejnost v DÚSP Nákupy obchodní centrum v Č. Budějovicích DDM Pelhřimov O nejkrásnější velikonoční pohlednici Divadlo v Kamenici nad Lipou Na tý louce zelený Praha Petřín výlet do hlavního Města Velikonoční výstava na zámku v Kamenici nad Lipou Solná jeskyně Tábor Mistrovství ČR v plavání - Přerov ZOO Větrovy ZOO Větrovy Výlet do hlavního města - Praha Výlet úzkokolejkou do Chválkova ZOO Větrovy Velikonoce v dílně R. Hulíkové - Děbolín Pivovar Bernard Humpolec Mezinárodní turnaj stolní tenis Slovinsko Pro čisté Černovice Solná jeskyně J. Hradec Bítov u Chýnova výlet za velbloudy Bazén J. Hradec Hrad Kámen - výlet 4 14

15 ZOO Větrovy keramický den Přehlídka dovedností klientů Zdislavská pouť Pístina ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Grilování v zahradním krbu Solná jeskyně J. Hradec ZOO Jihlava Výlet do Obrataně návštěva u bývalého zaměstnance Výlet vlakem Sudkův Důl Bazén J. Hradec Výšlap po okolí Černovic Monínec relaxační odpoledne Jarní turnaj ve stolním tenise v DÚSP Solná jeskyně Tábor Sportovní hry Hluboká nad Vltavou Bazén J. Hradec Májovou Vysočinou turistický pochod Koncert dechové hudby Zruč nad Sázavou Divadlo Tábor Opice Žofka ZOO Praha Vystoupení DK Stopa v MŠ Černovice Park exotických zvířat Dvorec u Borovan - výlet Divadelní představení Lucerna v Kamenici nad Lipou Výlet do Prahy Solná jeskyně J. Hradec Lipno - Zadní Hamry, Mokrá - zahájení rekreační sezóny LSH DÚSP Tloskov u Neveklova Den dětí v DÚSP Výlet na Lhotku opékání špekáčků Den otevřených dveří Kraje Vysočina Bazén J. Hradec Keramická dílna R. Hulíkové Děbolín a město J. Hradec Solná jeskyně J. Hradec Den s Policií ČR letiště Henčov Jihlava Vystoupení DK Stopa v MŠ Studená Divadlo Tábor koncert skupiny Babouci Výlet vlakem do Obrataně Zahradní slavnost - Onšov Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Vystoupení DK Stopa v MŠ Větřní a Vyšehrad Č. Krumlov Solná jeskyně J. Hradec ZOO Hluboká nad Vltavou ZOO Hluboká nad Vltavou Koncert dechové hudby Proseč u Pošné, Proseč Obořiště ZOO Větrovy 2 15

16 Jihlava výlet do krajského města Skupina historického šermu REGO v DÚSP Rybářské závody Babín Rybářská výprava Rodínov Černovicko se baví akce města Výlet vlakem do Obrataně ZOO Větrovy Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Výlet do Lipice a Vokova Stodola Michala Tučného - Hoštice Nad oblaky hudební festival Olomouc Solná jeskyně J. Hradec Atletické závody v Bechyni Srdce na dlani divadelní představení Jihlava Třeboň - výlet Divadlo v Táboře představení O Nosáčovi Trnávka rybářská výprava MC DONALD Tábor - posezení ZOO Jihlava Bazén J. Hradec Divadlo Tábor Pohádky o mašinkách Solná jeskyně J. Hradec Václavská pouť Praha IX. Abilympiáda České Budějovice Stolní tenis mistrovství ČR Zlín Muzeum čokolády v Táboře Zahrada Vysočiny Žirovnice Vystoupení DK Stopa v MŠ Kamenice nad Lipou Výlet do J. Hradce Velká Lásenice a Velký Hroch výlov rybníků Hokej Č. Budějovice Hornické muzeum Jílové u Prahy Pelhřimov - nákupy Vystoupení DK Stopa v MŠ Ševětín Sjednocená kopaná turnaj - Zlín Veselé odpoledne s Jezevci - Pacov Aqua show bazén J. Hradec Diskotéka v DÚSP Rybárna Pacov den otevřených dveří Solná jeskyně J. Hradec Bazén J. Hradec Národní turnaj - stolní tenis Dvůr Králové nad Labem Karel Gott koncert v Č. Budějovicích Výlet vlakem do Stříteže Řemeslo krajky v J. Hradci 13 16

17 Podzimní diskotéka Zběšičky Hasiči Kamenice nad Lipou - exkurze Výstava výrobků v Obratani Mikuláš v dílně R. Hulíkové Děbolín Solná jeskyně J. Hradec Bazén J. Hradec Setkání seniorů Zliv hrají Babouci Rozsvícení vánočního stromu v Černovicích Zpívající fontána + bazén J. Hradec Slavnostní večeře v restauraci v Kamenici nad Lipou Výlet Jihlava Mikulášská nadílka Pelhřimov - nákupy Mikulášská diskotéka v Kamberku Vánoční koncert Domov ve Věži Soutěž O nejkrásnější vánoční pohlednici Hrnčířské trhy Výstaviště Praha Holešovice Advent v dílně R. Hulíkové Děbolín Vánoční výstava v DÚSP Krýzlovy jesličky J. Hradec - výlet Vánoční výstava v Kamenici nad Lipou Divadlo Tábor představení Dědečkův betlém Solná jeskyně J. Hradec Tábor výlet za nákupy Vánoční besídka Vánoční zvyky a tradice Silvestrovský výstup na Svidník 3 Celkem Rekreační pobyty klientů Čís. Místo pobytu Za přispění Dnů Klientů 1. Hotel Šedý Vlk Harrachov MSDUOS Praha Lipno Mokrá - rybáři Lhotka Bernardovna Lipno - Zadní Hamry Lhotka Chorvatsko Biograd na Moru Lhotka Lužnice vodácká turistika Hotel Šedý Vlk Harachov MSDUOS Praha Penzion Hradečanka H. M. Úpa MSDUOS Praha Červenohorské sedlo MSDUOS Praha Lhotka Hotel Královka Janov/Nisou MSDUOS Praha Červenohorské sedlo MSDUOS Praha

18 14. Cyklo pobyt Jemčina Podhájska Slovensko Engladin hotel Železná Ruda MSDUOS Praha 6 15 Celkem Univerzita třetího věku Čís. Téma Lektor Datum Klientů 1. Paměť a její poruchy Jana Vejsadová Paměť a životospráva Jana Vejsadová Efektivita trénování paměti Jana Vejsadová Zdraví a nemoci Mgr. Lenka Drahošová Předcházení nemocem Mgr. Lenka Drahošová Duševní hygiena Mgr. Lenka Drahošová Mezilidské vztahy Mgr. Lenka Drahošová Obtížná komunikace seniorů Mgr. Lenka Drahošová Aktivní život seniorů Mgr. Bohumír Machovec Životospráva seniorů Mgr. Irena Točíková Prezentace závěrečných prací pořadatelé Slavnostní zakončení pořadatelé Základy životní rovnováhy ThMgr. Milan Klapetek Pohyb a cvičení seniorů teorie Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D Pohyb a cvičení seniorů praxe Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D Stravování seniorů Mgr. Jana Dvořáková Stravovací návyky seniorů Mgr. Jana Dvořáková Psychosomatická terapie PhDr. Kateřina Emmerová Reflexní terapie RNDr. Jitka Macháčková První pomoc Doc. PhDr. Lada Celtová, Ph.D Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy Č. Datum Vzdělávací akce Účast Organizoval Plánování služby s klientem 5. kurz 4.část 12 Mgr. M. Haicl Standardy kvality úvodní seminář 24 Mgr. L. Bicková Plánování služby s klientem 5. kurz 5.část 12 Mgr. M. Haicl Vedení dokumentace klientů, ochrana os. údajů 19 PaeDr. P. Matuška Standardy v kostce ochrana práv, rizikové sit. 28 Mgr. M. Haicl Standardy kvality úvodní seminář 15 Mgr. L. Bicková Valná hromada ČHSO 1 Lorencová M Poruchy autistického spektra 1 IPVZ Praha Logopedie bez hranic 1 LSMS Praha Plánování služby s klientem 6. kurz 1.část 12 Mgr. M. Haicl Referenční řidiči - školení 10 DÚSP BOZP a PO klienti s prac. smlouvou 14 DÚSP Alternativní metody komunikace 5 Curatio Plánování služby s klientem 6. kurz 2.část 12 Mgr. M. Haicl Bazální stimulace nástavbový kurz 1 PhDr. Friedlová Kar. 18

19 Malba na keramiku a porcelán 1 SPŠ Bechyně BOZP a PO pracovníků CHP 5 DÚSP Viscerální terapie II. 1 Color Life centrum Plánování služby s klientem 6. kurz 3.část 12 Mgr. M. Haicl Problematika krmení u dětí raného věku... 3 LSMS Praha Kurz VOKS 4 NÚV Praha Vedení dokumentace pro plánování služby 21 DÚSP BOZP a PO 23 DÚSP Psychobiografický model péče 1 ČAS a IV. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb 1 APSS ČR Vedení dokumentace pro plánování služby 16 DÚSP BOZP a PO 19 DÚSP Plánování služby s klientem 6. kurz 4.část 12 Mgr. M. Haicl Ošetřovatelská péče v pobytových zařízeních 1 DÚSP, ABENA Stáž v DOZP Osek u Strakonic 9 DOZP Osek Plánování služby s klientem 6. kurz 5.část 12 Mgr. M. Haicl Psychohygiena a relaxační techniky 4 ANDRA Vimperk Dokumentace v sociálních službách 1 Curatio Práce s PC 2 DÚSP Další specifické formy služeb a aktivit Odborné praxe studentů na úseku výchovy DÚSP Instituce Zaměření, profese Účast Hodin SZŠ a VZŠ Jihlava Pracovník v soc. službách 5 16 PF JU Č. Budějovice Výchova ke zdraví 1 8 Peoplesource Havlíčkův Brod Pracovník sociální péče 1 30 ZSF JU Č. Budějovice Rehabilit. a psychosoc. péče 1 80 Celkem Stáže, exkurze na úseku výchovy DÚSP Č. Datum Instituce Účastníků DBZ Náměšť nad Oslavou Centrum Lada Lukavec DOZP Osek u Strakonic 40 Celkem Supervize Č. Datum Supervizor Odborné zaměření Účastníků Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem

20 2. Diagnostické centrum Ve spolupráci krajských, okresních i městských úřadů a magistrátů, dle požadavků sociálních, školských, zdravotnických organizací a rodičů, byly i v roce 2012 organizovány jeden až tříměsíční diagnostické pobyty. Odborné postupy vycházely z metod diagnostiky, diferenciální diagnostiky a případových studií. Indikací pro přijetí na diagnostický pobyt byla cílová skupina klientů charakterizovaná v nabídce služeb DÚSP Černovice. Nejvíce požadavků bylo na řešení hraničních případů mentální retardace, dále vývojových problémů, pervazivních vývojových poruch, specifické psychopatologie, problémů vzdělavatelnosti a selhávání výchovy. Závěry a doporučení diagnostického vyšetření směřovaly k diagnóze, etiologii postižení, indikaci odborné péče, k prognóze, další edukaci, možnostem pracovního uplatnění, indikaci pro sociální službu, k podpoře s cílem dosažení co nejvyšší kvality života klienta. Diagnostické centrum průběžně zajišťovalo poradenskou službu pro rodiče i instituce. Dále rozvíjelo spolupráci v péči o klienty s rodiči, se zákonnými zástupci, odborníky z rezortu zdravotnictví, školství, sociální péče a s pracovníky DÚSP v duchu ucelené rehabilitace. Ukončené diagnostické pobyty v roce 2012 Instituce do 12 ti let let nad 18 let Celkem Rodina - domov Zdravotnické zařízení Dětský domov ÚSP Výchovný ústav Psychiatrická léčebna Celkem Provedená vyšetření v roce 2012 Odborný pracovník Počet vyšetření Sociální pracovnice 20 Lékař 16 Psycholog 19 Psychiatr 14 Klinický logoped 18 Fyzioterapeut 4 Speciální pedagog 18 Třídní učitel 2 Terapeut chráněného pracoviště 3 Vychovatel 20 Celkem 134 V roce 2013 bude potřeba: I nadále prohlubovat spolupráci s rodiči, opatrovníky, orgány státní správy, lékaři a institucemi s hlavní činností zaměřenou na péči o handicapované (dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče, speciální školy a školská zařízení, speciálně pedagogická centra, výchovné ústavy, atd.). 20

Domov Kopretina Černovice

Domov Kopretina Černovice Domov Kopretina Černovice příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2015 Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2014

Výroční zpráva o činnosti v roce 2014 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice Výroční zpráva o činnosti v roce 2014 1 Obsah 1.VIZE ORGANIZACE:...4 2.ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 1 Obsah 1. VIZE ORGANIZACE:... 3 2. ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod lípou, pss k 31.12.2014

Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod lípou, pss k 31.12.2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pod lípou, pss k 31.12.2014 Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb, poskytuje službu: - domovy pro osoby se zdravotním postižením Finanční položky jsou vyčísleny

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více