Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012"

Transkript

1 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce

2 Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE... 3 A. SOCIÁLNÍ PÉČE Obyvatelé zařízení Zaměstnanci ústavu... 6 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Výchovný úsek Diagnostické centrum Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce Rekreační zařízení v roce C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Zdravotní péče Rehabilitace D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE Úsek požární ochrany Úsek bezpečnosti práce II. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Výnosy Náklady Čerpání prostředků na platy Pohledávky a závazky Hospodaření s fondy Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti III. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Hospodaření s majetkem Odpisování majetku Veřejné zakázky Inventarizace majetku IV. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Plnění závazných ukazatelů za rok V. HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK Vozový park Opravy, údržba - areál ústavu Lhotka Chaty v Černé v Pošumaví Zadní Hamry Spotřeba paliv a energií v letech VI. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitropodnikové kontroly Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Kontrola Krajským úřadem Kraje Vysočina Kontrola individuálního plánování klientů DÚSP Černovice v roce Kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb VII. ZÁVĚR VIII. PŘÍLOHY

3 I. Plnění základních funkcí organizace Diagnostický ústav sociální péče v Černovicích je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou od krajem Vysočina. Hlavní účel a předmět činnosti: Je speciálně pedagogická, sociální, lékařská, psychologická diferenciální diagnostika a vytváření náhradního domova pro děti, mládež i dospělé s mentálním postižením, popřípadě s kombinovanými vadami, dále výchovně vzdělávací činnost k dosažení co nejvyšší kvality života svěřenců v denním, týdenním a trvalém pobytu, a to včetně rehabilitace, stravování, zájmové činnosti a rekreace. Organizace rovněž zajišťuje vzdělávání v profesní přípravě, pracovní zapojení svěřenců a poradenskou pomoc rodinám s mentálně postiženými osobami. Poskytované sociální služby - registrované: odborné sociální poradenství odlehčovací služby denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny Doplňková činnost: organizování vzdělávacích kurzů a doškolování pracovníků v oblasti služeb sociální péče, zajišťování provozu rekreačně rehabilitačních zařízení Lhotka, Lipno a Zadní Hamr, správa vlastního bytového fondu, zajišťování stravování pro účastníky rekreačně rehabilitačních a školicích pobytů, případně dalších osob pronájem volné ubytovací kapacity, provozních místností a movitého majetku autoprovoz vlastními dopravními prostředky nad rámec jejich činnosti potřebné pro chod organizace, nákup a prodej zboží výroba elektřiny Výkon této doplňkové činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu, k němuž byla organizace zřízena, a sleduje se odděleně. Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele ekonom: Vedoucí výchovného úseku: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí hospodářského úseku: Ing. František Vránek Ing. Jana Svobodová Mgr. Miroslav Vaníček Bc. Eva Kubů Ing. Jiří Pospíchal 3

4 Celková lůžková kapacita ústavu IČO: DIČ: CZ lůžek v domově pro osoby se ZP 12 lůžek v týdenním stacionáři 5 míst v denním stacionáři 5 lůžek v chráněném bydlení 10 lůžek v centru sociální rehabilitace 10 lůžek odlehčovací služby 40 míst v sociálně terapeutických dílnách Dlouhodobý majetek organizace včetně uměleckých děl a pozemků činil ke dni tis. Kč. A. SOCIÁLNÍ PÉČE 1. Obyvatelé zařízení 1.1.Kapacita zařízení Kapacita zařízení je 174 míst. K činil počet obyvatel 158, z toho 54 dětí ve věku do 18-ti let a 104 dospělých klientů z toho 51 mužů a 53 žen. Průměrný počet obyvatel za rok 2012 byl 156 obyvatel. Zařízení poskytuje celkem 8 druhů sociálních služeb, k byl počet klientů v jednotlivých službách následující: denní stacionář 2 klienti, týdenní pobyt 8 klientů, sociální rehabilitace 10 klientů, chráněné bydlení 5 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením 128 klientů, odlehčovací služby 0 klientů, sociálně terapeutické dílny 40 klientů a odborné sociální poradenství pro všechny klienty. Průměrné plnění obložnosti za rok %. Nižší plnění obložnosti v posledních letech je způsobeno započtením 10 lůžek odlehčovací služby do celkového počtu lůžek. Volná lůžka jsou k dispozici k diagnostickým a odlehčovacím pobytům. Vývoj věkového složení obyvatel v letech věk 3 6 let věk 6 12 let věk nad 12 let z toho trvale ležící Průměrný věk obyvatel za rok 2012 byl 24,3 let. Průměrné plnění obložnosti v letech Rok Obložnost % 95,12 95,39 97,24 97,67 95,24 97,10 89,61 90,

5 K předch. roku Vývoj počtu obyvatel Přijato Ukončený pobyt Zemřelí K Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2012 Za rok 2012 bylo v rámci DÚSP uskutečněno celkem 36 příjmů (16 diagnostických, 8 celoročních a zároveň diagnostických, 1 pobyt týdenní, 18 odlehčovacích pobytů a 66 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním stacionáři, 1 sociální rehabilitace) a 30 ukončení pobytu (z toho 7 diagnostických pobytů, 1 pobyt týdenní, 18 pobytů odlehčovacích, 4 obyvatelé zemřeli). Za rok 2012 bylo zasláno celkem 48 žádostí (z toho 11 žádostí o celoroční pobyt, 17 žádostí o pobyt diagnostický, 1 žádost o pobyt týdenní, 1 žádost o sociální rehabilitaci, 18 žádostí o pobyt o odlehčovací pobyt). V pořadníku čekatelů bylo ke dni evidováno 13 žádostí o pobyt celoroční (z toho 9 žádostí z předchozích let a 3 žádostí z roku 2012), o pobyt diagnostický nebyla v pořadníku čekatelů evidována žádná žádost. Do diagnostického pobytu bylo přijato 16 klientů, ukončen pobyt v 7 případech. 9 klientů bylo současně přijato do diagnostického a celoročního pobytu. Do odlehčovacího pobytu během roku 2012 bylo přijato 18 klientů, 66 odlehčovacích pobytů o víkendech bylo uskutečněno u klientů, kteří jsou jinak v zařízení v týdenním pobytu. Do trvalé péče našeho zařízení bylo během roku 2012 přijato 9 klientů, do týdenního pobytu 1 klient a do denního pobytu žádný klient, do služby sociální rehabilitace byl přijat 1 klient, všichni po absolvování diagnostického pobytu. V DÚSP je umístěno 37 dětí s nařízenou ústavní výchovou. 79 klientů je zbaveno způsobilosti k právním úkonům, u 13 klientů je způsobilost omezena a u 1 klienta je u soudu podán návrh na úpravu způsobilosti k právním úkonům, 12 klientů je svéprávných. Vlastní invalidní důchod pobírá 104 klientů. Sirotčí důchod pobírají 4 klienti. Přiznaný příspěvek na péči podle stupně závislosti: Nepřiznán příspěvek na péči (popř. jeho přiznání je v řízení): 1.stupeň závislosti: 2.stupeň závislosti: 3.stupeň závislosti: 4.stupeň závislosti: 8 klientů 11 klientů 44 klientů 20 klientů 79 klientů 5

6 Složení klientů podle příspěvku na péči 4. stupeň závislosti 49% Bez příspěvku na péči 5% 1. stupeň závislosti 7% 3. stupeň závislosti 12% 2. stupeň závislosti 27% Během roku 2012 byly podány 2 stížnosti ze strany klientů, ze strany zákonných zástupců nebo opatrovníků nebyla podána žádná stížnost. Zdravotní složení obyvatel, počet lůžek na pokojích je v příloze tab. č Zaměstnanci ústavu Přehled počtu zaměstnanců podle kategorií k Evidenční přepočtený počet zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Lékaři 0,30 0,30 Sociální pracovnice 2,00 2,00 Všeobecné sestry 24,00 23,00 Fyzioterapeutky, ergoterapeutky 2,90 1,90 Ošetřovatelky 2,00 2,00 Sanitářky 6,00 7,00 Vychovatelé, učitelé 37,24 36,24 Pracovníci v soc. službách 21,24 22,80 THP 9,80 9,70 Dělníci a provozní pracovníci 34,35 34,60 Celkem 139,83 139,54 6

7 Přehled počtu zaměstnanců podle věku k Celkový počet ve fyzických osobách do 30 let let let let nad 61 let ,60% 31,01% 27,85% 29,11% 4,43% Přehled počtu zaměstnanců podle jednotlivých čtvrtletí v roce 2012 Průměrný evidenční 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2012 počet zaměstnanců ve fyzických osobách přepočtený počet 141,05 141,67 143,22 138,90 141,21 Přehled o pracujících starobních důchodcích k Pracující důchodci Zaměstnanci pracující pobírající důchod v důchodovém věku 9 1 Počet žen na mateřské dovolené k Peněžitá pomoc v mateřství Rodičovská dovolená 3 5 Druh pracovní neschopnosti Přehled o pracovní neschopnosti v roce 2012 Počet nových Případů Počet kalendářních dnů Nemoc Pracovní úrazy 0 9 Ostatní úrazy 1 64 Nemoc z povolání 0 0 Celkem

8 Přehled o fluktuaci zaměstnanců v DÚSP v letech Kategorie zaměstnanců Zdravotničtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci Pracovníci v soc. službách a sociální pracovnice THP Dělníci a provoz. zaměstnanci Brigádníci Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup na MD Vzdělávání zaměstnanců administrativy a sociálních pracovníků v roce 2012 Č. Vzdělávací akce Účast Organizoval 1. BOZP DÚSP 2. Prevence rizik v oblasti BOZP 1 DÚSP 3. Pracovně lékařská péče 1 DÚSP 4. Poradenský den PO 1 DÚSP 5. Školení řidičů referentských vozidel 3 DÚSP 6. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 2 DÚSP rok 2011 a změny v roce AVENSIO pro pokročilé 2 DÚSP 8. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2 DÚSP 9. Novela zákona o pedagogických pracovnících 2 KrÚ 10. Školení bezpečnosti práce 7 DÚSP 11. Školení požární ochrany 7 DÚSP 12. Účetnictví příspěvkových organizací 2 KrÚ 13. Inventarizace majetku a závazků 3 KrÚ 14. Závěr roku v účetnictví PO Účetnictví příspěvkových organizací Seminář pro ředitele a ekonomy 2 DÚSP 17. Veřejné zakázky PO 1 KrÚ 18. Statistické vykazování sociálních služeb za rok DÚSP 19. Dotační řízení na rok DÚSP 20. Kalkulace nákladů v praxi PO 1 DÚSP 21. Nové účetní standardy v praxi 2 DÚSP 22. Finanční podpora v OP vzdělávání pro 2 KrÚ konkurenceschopnost 23. Sjednávání a určování platu v roce 2012 pro 1 DÚSP příspěvkové a rozpočtové organizace 24. Řízení PO zřizovatelem a Pravidla rady kraje 1 KrÚ 25. Seminář k novele školského zákona 1 KrÚ 26. Licencování produktů Microsoft pro školy 1 DÚSP 8

9 27. Novela zákoníku práce 1 DÚSP 28. Využití ICT ve vzdělávání 1 DÚSP 29. Kvalita života nejen ve stáří, aneb jak pečovat o své 1 DÚSP tělo a duši 30. Energetické úspory v pobytových službách 1 DÚSP 31. Financování sociálních služeb kulatý stůl 1 DÚSP 32. Zahraniční stáž v zařízeních soc. služeb na Ukrajině a 1 KrÚ Slovensku 33. Zahraniční stáž v zařízeních soc. služeb v Rakousku 1 KrÚ 34. Vybraná problematika sociální a zdravotní péče 1 DÚSP 35. Kongres sociálních služeb 1 DÚSP 36. Vybraná problematika sociální a zdravotní péče 1 DÚSP vedení zdravotnické dokumentace 37. Sociální a důchodové zabezpečení Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a PO v 1 DÚSP roce Plánování služby s klientem 2 DÚSP 40. Řízení kvality v sociálních službách 1 DÚSP 41. Úvod do problematiky opatrovnictví 2 APSS 42. Uplatnění asertivity v sociální práci při jednání s 2 DÚSP klientem 43. Základní komunikace s agresivním uživatelem soc. 2 DÚSP služeb 44. Supervize plánování služby s klientem 2 DÚSP B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Výchovný úsek V roce 2012 jsme se zaměřili na kvalitu všech osmi poskytovaných sociálních služeb v každodenní činnosti pracovníků. Usilovali jsme o zkvalitnění plánování služby s klientem a týmové spolupráce v podmínkách rodinné buňky, o prohloubení spolupráce pracovníků v přímé péči, odborných pracovníků, školy a rodičů v individuálním i uceleném přístupu ke klientovi. Pozornost byla soustředěna na vytváření podmínek domova s důrazem na dodržování základních lidských práv, prevenci rizikových situací, na motivaci klientů, terapie, usnadnění výkonu a na podporu klientů v jejich úsilí o dosažení co nejvyššího stupně socializace, o integraci do společnosti. Důraz byl kladen na jednání s klientem, zvláště u dětí na rodinnou výchovu, na rozvoj neuromotoriky, senzomotoriky, psychomotoriky a sociomotoriky. Pozornost jsme zaměřili na sebeobsluhu, na podporu soběstačnosti klienta, na podporu kontaktu s běžnou populací, na profesní přípravu a pracovní zapojení, na celoživotní vzdělávání, na zájmové, kulturní a sportovní vyžití. Hlavním cílem byla podpora k dosažení co nejvyšší kvality osobního života uživatelů s úsilím o zapojení do běžného života občana města Černovice. Dobré výsledky se ukazují tam, kde jsou vytvořeny odpovídající organizační, materiální a hlavně personální podmínky, kde se vychází z aktuální úrovně duševních schopností, potřeb a přání klienta na principech týmové spolupráce v uceleném systému rehabilitace. Pozornost byla rovněž soustředěna na odbornou péči, na modernizaci a efektivnost provozu. Význam byl přikládán systematickému proškolování zaměstnanců v nejnovějších teoretických poznatcích, v metodických postupech i praktických technikách. V roce 2012 se dále prohloubila spolupráce s odborníky v resortu práce a sociálních věcí, 9

10 zdravotnictví i školství. Došlo k prohloubení spolupráce s orgány státní správy, se zřizovateli i poskytovateli sociálních služeb, se soudy, s policií, s institucemi, se zájmovými organizacemi v regionu. V následujícím období je i nadále potřeba v celém zařízení systematicky rozvíjet širokou spolupráci na aktualizaci a zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb. Je třeba vyřešit financování logopedické, fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče zdravotními pojišťovnami. K zajištění kvalitní péče v duchu rodinné výchovy a domova s cílem zmírnění hospitalismu, deprivací, rozvoje psychomotoriky a usnadnění výkonu dětí je potřeba navýšit počty celkem o 10 pracovníků se speciálně pedagogickou kvalifikací v přímé péči. Stále se ukazuje naléhavá potřeba zkušeného speciálního pedagoga na pozici vedoucího diagnostického centra se zastřešením ucelené rehabilitace v podmínkách DÚSP. Aktuálně se jeví potřeba jednoho asistenta pro převádění dětí na terapie (LTV, fyzikální terapie, klinická logopedie, ergoterapie ) a do školy z důvodu nedostatku pracovníků v přímé péči. V dalším vzdělávání na úseku výchovy je i nadále potřeba vycházet ze vzdělávacích potřeb pracovníků, preferovat témata se zaměřením na aktualizaci a realizaci jednotlivých standardů kvality sociálních služeb, dále problematiku psychomotorického rozvoje, autismu, agresivity, týrání, komunikace, usnadnění výkonu, sexuality, týmové spolupráce, rodinné výchovy. Aktuálně je třeba zlepšit personální podmínky k zajištění individuálního přístupu a vybudovat jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením pro vyřešení problémů života zejména starších klientů. Ukazuje se potřeba dalších míst bydlení klientů ve městě, modernizace prostor náhradního domova klientů 3. oddělení, 8. oddělení a pavilonu imobilních klientů. Potřebujeme vyhovující prostory pro facilitační cvičebny, dílny pro práci se dřevem a kovem, dílny pro suchou vazbu, pro výtvarné práce a arteterapii, pro dramaterapii a dramatické kroužky, pro muzikoterapii, relaxaci a hudební soubory, dílničky pro drobné opravy a kutilství v jednotlivých domácnostech našich klientů. Pro efektivitu a další zkvalitnění organizace práce je nutné průběžně rozšiřovat a modernizovat hardwarové i softwarové vybavení Struktura jednotlivých oddělení Číslo Oddělení Věk klientů převážně Kapacita 10 Pohlaví klientů Mentální postižení a imobilita 1 1. A od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 2 1. C od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 3 2. do 17 let 10 K TP, STP 4 3. do 17 let 10 K STP, LP 5 4. do 17 let 10 K TP, STP let 10 K TP, STP 7 6. nad 18 let 10 D TP, STP let 12 K STP, LP 9 8. A let 10 CH TP, STP B nad 26 let 10 CH TP, STP let 12 K STP,LP 12 CHB nad 18 let 22 K STP, LP Celkem 172

11 V celkovém počtu 172 lůžek je variabilně zahrnuto 10 lůžek pro diagnostické pobyty v rámci sociálního poradenství a pro odlehčovací služby podle aktuální obložnosti jednotlivých oddělení. Vysvětlivky : K - koedukovaná skupina D - dívky CH - chlapci HP - hluboká forma MP TP - těžká forma MP STP - středně těžká forma MP LP - lehká forma MP IMOB - imobilita 1.2. Rodinná výchova Formy Cíle Počet Náhradní domov Podporovat při vytváření citových vztahů, při uspokojování potřeb, 121 otevírání budoucnosti. Vytvářet podmínky pro učení nápodobou, identifikací, přitažlivými vzory, společnou činností, dlouhodobou interakcí, společným žitím. Podpora v úsilí o dosažení co nejvyšší kvality života. Vycházky Zvládnutí a udržení nezbytných dovedností pro samostatný a bezpečný 37 pobyt mimo ústav. Partnerské soužití Společné bydlení. Jistota a bezpečí na principech vzájemné tolerance, empatie, společných povinností, zájmů, bezpečného sexu, Jeden pár Samostatné bydlení ve městě Samostatné plánování, zařizování si a vedení domácnosti, nakupování, hospodaření s financemi, komunikace s vrstevníky, s pracovníky, využívání dostupných služeb ve městě a pracovní uplatnění, využívání volného času, 1.3. Terapie a facilitace Formy Zaměření Počet klientů Individuální logopedická péče Stimulace, náprava vad a poruch řeči 42 Myofunkční terapie Zlepšení motoriky mluvidel, polykání 18 Orofaciální regulační terapie Stimulace řeči, mimiky, polykání 3 Intenzivní stimulace řeči Rozvoj komunikačních schopností 4 Zdravotní tělesná výchova Stimulace správného držení těla, dýchání, 27 Muzikoterapie Rytmizace, relaxace, sociální vztahy Ergoterapie v podmínkách oddělení a sociálně terapeutických dílen Facilitační techniky Zdokonalování svěřenců v sebeobslužných a prac. činnostech, v kvalitě a v prac. výdrži s využitím facilitačních a kompenzač. metod K usnadnění výkonu klienta do každodenní praxe jednotlivých pracovníků. Kranoisakrální terapie Technika odhalování a nápravy nevyváženého kraniosakrálního systému

12 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení Formy Zaměření Počet klientů Pracovní výchova v rámci Sebeobsluha, péče o vlastní osobu, o osobní věci, o byt, 121 rodinné výchovy v o okolí domu, vaření, praní, drobné opravy osobních programech jednotlivých věcí, v domácnosti, obsluha elektrických spotřebičů, oddělení DÚSP bezpečnost, Pracovní výchova v rámci Práce s keramickou hmotou, s textilem, s kovem, s 79 zájmové činnosti a terapií v papírem, se dřevem, s přírodninami, montážní práce, podmínkách DÚSP obsluha elektroniky, údržba domácnosti, potřeb (lyže, kola, lodě), pěstitelství Pracovní výchova Práce jako životní náplň. Hledání a zkoušení vhodných 15 pracovních činností. Pracovní výcvik se zaměřením na kvalitu, výdrž, bezpečnost, seberealizaci Profesní příprava, pracovní Profesní příprava ve vybraných oborech. Práce při 23 zapojení na základě Dohody úklidech, údržbě, úpravách areálu ústavu a rekreačních o provedení práce zařízení DÚSP. Pracovní zapojení na základě Podpora klientů v procesu profesního uplatnění. 12 Pracovní smlouvy Spolupráce s firmami, ZOO Větrovy, ZD, Škrobárna, MěÚ Černovice (obora) 26 zemědělci v pracovním... zapojení na základě Dohody o provedení práce Využití aktuálních a Občanská výpomoc klientů obyvatelům v regionu 19 sezónních pracovních příležitostí v obci Obory profesní přípravy v Chráněném pracovišti DÚSP : Pomocné úklidové práce. Pomocné práce při úklidu a údržbě veřejných prostranství. Pomocné práce při údržbě lesoparku. Pomocné práce ve stravovacím provozu. Pomocné práce v prádelně. Pomocné práce v zahradnictví. Pomocné práce v sadech. Ruční zpracování a malba keramiky. Zpracování textilu. Ruční zpracování proutí. Montážní práce Večerní škola Formy Zaměření Počet Trivium, praktikum trivia - 6 skupin Výuka a výcvik čtení, psaní počítání 34 Duchovní setkání Výuka náboženství 7 Periodické školení Povolenka k lovu ryb 6 Taneční kurz Výuka tanců 25 12

13 Lyžařský výcvik - Železná Ruda Běžecké a sjezdové lyžování 16 Vodácký výcvik - Lužnice Pramice, kanoe, táboření, vaření 7 Cyklistika školení Oprávnění k jízdě na kole 17 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s travní sekačkou 5 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s křovinořezem 5 PO a BOZP Proškolení klientů v pracovním poměru 14 Celkem Zájmové kroužky Zaměření kroužku Počet kroužků Počet klientů Technický 3 24 TRIO PLUS hudební soubor 1 3 RYTMÍCI rytmická skupina, zpěv 1 8 Keramický 2 8 Výtvarný 1 6 Atletika, lyžování sportovní klub 1 14 Stolní tenis sportovní klub 3 16 Plavání sportovní klub 3 18 Ručních prací práce s textilem 1 5 STOPA dramatický kroužek 1 8 Aerobic 1 10 Hudebně pohybový 1 22 Aranžování suchá vazba 1 5 Rybářský 1 6 Klub skalních příznivců Babouků 1 15 Kroužek historických hasičů v obci 1 1 Městská knihovna Černovice 1 3 Sokol Černovice stolní tenis OP IV. třída 1 5 Celkem Školní docházka klientů Forma Zaměření Počet Vzdělávání pedagogy DÚSP IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Vzdělávání v rámci ZŠ speciální IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Přípravný stupeň ZŠ speciální Příprava na vstup do ZŠ speciální 3 Základní škola speciální Základní vzdělání, příprava na vstup do PrŠ 38 Praktická škola Profesní příprava, socializace, integrace 5 Školní družina Volnočasové aktivity, odpočinek a relaxace 30 Celkem Kulturní a sportovní aktivity Č. Datum Název akce Počet klientů Výlet do Jindřichova Hradce - Krýzovy jesličky Zimní speciální olympiáda H. M. Úpa 7 13

14 Divadlo Tábor představení Ententýny Bazén J. Hradec Zámecká stopa VII. Ročník v běhu na lyžích Sjezdové lyžování - Antonka Klouzačka soutěže Solná jeskyně J. Hradec ZOO Větrovy Solná jeskyně J. Hradec Ples Agra Deštná Divadlo Pacov představení Masopustní pohádka Karneval Obrataň Valentýnská diskotéka v Těchobuzi Ples Vltavanu v Purkarci Maškarní karneval v DÚSP Národní technické muzeum Praha DK Stopa vystoupení v MŠ Ševětín Bazén J. Hradec ZOO Větrovy Zahradní centrum Č. Budějovice Zimní lyžařský rekreační pobyt v Železné Rudě Bazén J. Hradec Bezděčín bledule jarní vycházka do přírody Divadlo Tábor představení Šípková Růženka Matějská pouť Výstaviště Praha Velikonoční výstava prací klientů pro veřejnost v DÚSP Nákupy obchodní centrum v Č. Budějovicích DDM Pelhřimov O nejkrásnější velikonoční pohlednici Divadlo v Kamenici nad Lipou Na tý louce zelený Praha Petřín výlet do hlavního Města Velikonoční výstava na zámku v Kamenici nad Lipou Solná jeskyně Tábor Mistrovství ČR v plavání - Přerov ZOO Větrovy ZOO Větrovy Výlet do hlavního města - Praha Výlet úzkokolejkou do Chválkova ZOO Větrovy Velikonoce v dílně R. Hulíkové - Děbolín Pivovar Bernard Humpolec Mezinárodní turnaj stolní tenis Slovinsko Pro čisté Černovice Solná jeskyně J. Hradec Bítov u Chýnova výlet za velbloudy Bazén J. Hradec Hrad Kámen - výlet 4 14

15 ZOO Větrovy keramický den Přehlídka dovedností klientů Zdislavská pouť Pístina ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Grilování v zahradním krbu Solná jeskyně J. Hradec ZOO Jihlava Výlet do Obrataně návštěva u bývalého zaměstnance Výlet vlakem Sudkův Důl Bazén J. Hradec Výšlap po okolí Černovic Monínec relaxační odpoledne Jarní turnaj ve stolním tenise v DÚSP Solná jeskyně Tábor Sportovní hry Hluboká nad Vltavou Bazén J. Hradec Májovou Vysočinou turistický pochod Koncert dechové hudby Zruč nad Sázavou Divadlo Tábor Opice Žofka ZOO Praha Vystoupení DK Stopa v MŠ Černovice Park exotických zvířat Dvorec u Borovan - výlet Divadelní představení Lucerna v Kamenici nad Lipou Výlet do Prahy Solná jeskyně J. Hradec Lipno - Zadní Hamry, Mokrá - zahájení rekreační sezóny LSH DÚSP Tloskov u Neveklova Den dětí v DÚSP Výlet na Lhotku opékání špekáčků Den otevřených dveří Kraje Vysočina Bazén J. Hradec Keramická dílna R. Hulíkové Děbolín a město J. Hradec Solná jeskyně J. Hradec Den s Policií ČR letiště Henčov Jihlava Vystoupení DK Stopa v MŠ Studená Divadlo Tábor koncert skupiny Babouci Výlet vlakem do Obrataně Zahradní slavnost - Onšov Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Vystoupení DK Stopa v MŠ Větřní a Vyšehrad Č. Krumlov Solná jeskyně J. Hradec ZOO Hluboká nad Vltavou ZOO Hluboká nad Vltavou Koncert dechové hudby Proseč u Pošné, Proseč Obořiště ZOO Větrovy 2 15

16 Jihlava výlet do krajského města Skupina historického šermu REGO v DÚSP Rybářské závody Babín Rybářská výprava Rodínov Černovicko se baví akce města Výlet vlakem do Obrataně ZOO Větrovy Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Výlet do Lipice a Vokova Stodola Michala Tučného - Hoštice Nad oblaky hudební festival Olomouc Solná jeskyně J. Hradec Atletické závody v Bechyni Srdce na dlani divadelní představení Jihlava Třeboň - výlet Divadlo v Táboře představení O Nosáčovi Trnávka rybářská výprava MC DONALD Tábor - posezení ZOO Jihlava Bazén J. Hradec Divadlo Tábor Pohádky o mašinkách Solná jeskyně J. Hradec Václavská pouť Praha IX. Abilympiáda České Budějovice Stolní tenis mistrovství ČR Zlín Muzeum čokolády v Táboře Zahrada Vysočiny Žirovnice Vystoupení DK Stopa v MŠ Kamenice nad Lipou Výlet do J. Hradce Velká Lásenice a Velký Hroch výlov rybníků Hokej Č. Budějovice Hornické muzeum Jílové u Prahy Pelhřimov - nákupy Vystoupení DK Stopa v MŠ Ševětín Sjednocená kopaná turnaj - Zlín Veselé odpoledne s Jezevci - Pacov Aqua show bazén J. Hradec Diskotéka v DÚSP Rybárna Pacov den otevřených dveří Solná jeskyně J. Hradec Bazén J. Hradec Národní turnaj - stolní tenis Dvůr Králové nad Labem Karel Gott koncert v Č. Budějovicích Výlet vlakem do Stříteže Řemeslo krajky v J. Hradci 13 16

17 Podzimní diskotéka Zběšičky Hasiči Kamenice nad Lipou - exkurze Výstava výrobků v Obratani Mikuláš v dílně R. Hulíkové Děbolín Solná jeskyně J. Hradec Bazén J. Hradec Setkání seniorů Zliv hrají Babouci Rozsvícení vánočního stromu v Černovicích Zpívající fontána + bazén J. Hradec Slavnostní večeře v restauraci v Kamenici nad Lipou Výlet Jihlava Mikulášská nadílka Pelhřimov - nákupy Mikulášská diskotéka v Kamberku Vánoční koncert Domov ve Věži Soutěž O nejkrásnější vánoční pohlednici Hrnčířské trhy Výstaviště Praha Holešovice Advent v dílně R. Hulíkové Děbolín Vánoční výstava v DÚSP Krýzlovy jesličky J. Hradec - výlet Vánoční výstava v Kamenici nad Lipou Divadlo Tábor představení Dědečkův betlém Solná jeskyně J. Hradec Tábor výlet za nákupy Vánoční besídka Vánoční zvyky a tradice Silvestrovský výstup na Svidník 3 Celkem Rekreační pobyty klientů Čís. Místo pobytu Za přispění Dnů Klientů 1. Hotel Šedý Vlk Harrachov MSDUOS Praha Lipno Mokrá - rybáři Lhotka Bernardovna Lipno - Zadní Hamry Lhotka Chorvatsko Biograd na Moru Lhotka Lužnice vodácká turistika Hotel Šedý Vlk Harachov MSDUOS Praha Penzion Hradečanka H. M. Úpa MSDUOS Praha Červenohorské sedlo MSDUOS Praha Lhotka Hotel Královka Janov/Nisou MSDUOS Praha Červenohorské sedlo MSDUOS Praha

18 14. Cyklo pobyt Jemčina Podhájska Slovensko Engladin hotel Železná Ruda MSDUOS Praha 6 15 Celkem Univerzita třetího věku Čís. Téma Lektor Datum Klientů 1. Paměť a její poruchy Jana Vejsadová Paměť a životospráva Jana Vejsadová Efektivita trénování paměti Jana Vejsadová Zdraví a nemoci Mgr. Lenka Drahošová Předcházení nemocem Mgr. Lenka Drahošová Duševní hygiena Mgr. Lenka Drahošová Mezilidské vztahy Mgr. Lenka Drahošová Obtížná komunikace seniorů Mgr. Lenka Drahošová Aktivní život seniorů Mgr. Bohumír Machovec Životospráva seniorů Mgr. Irena Točíková Prezentace závěrečných prací pořadatelé Slavnostní zakončení pořadatelé Základy životní rovnováhy ThMgr. Milan Klapetek Pohyb a cvičení seniorů teorie Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D Pohyb a cvičení seniorů praxe Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D Stravování seniorů Mgr. Jana Dvořáková Stravovací návyky seniorů Mgr. Jana Dvořáková Psychosomatická terapie PhDr. Kateřina Emmerová Reflexní terapie RNDr. Jitka Macháčková První pomoc Doc. PhDr. Lada Celtová, Ph.D Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy Č. Datum Vzdělávací akce Účast Organizoval Plánování služby s klientem 5. kurz 4.část 12 Mgr. M. Haicl Standardy kvality úvodní seminář 24 Mgr. L. Bicková Plánování služby s klientem 5. kurz 5.část 12 Mgr. M. Haicl Vedení dokumentace klientů, ochrana os. údajů 19 PaeDr. P. Matuška Standardy v kostce ochrana práv, rizikové sit. 28 Mgr. M. Haicl Standardy kvality úvodní seminář 15 Mgr. L. Bicková Valná hromada ČHSO 1 Lorencová M Poruchy autistického spektra 1 IPVZ Praha Logopedie bez hranic 1 LSMS Praha Plánování služby s klientem 6. kurz 1.část 12 Mgr. M. Haicl Referenční řidiči - školení 10 DÚSP BOZP a PO klienti s prac. smlouvou 14 DÚSP Alternativní metody komunikace 5 Curatio Plánování služby s klientem 6. kurz 2.část 12 Mgr. M. Haicl Bazální stimulace nástavbový kurz 1 PhDr. Friedlová Kar. 18

19 Malba na keramiku a porcelán 1 SPŠ Bechyně BOZP a PO pracovníků CHP 5 DÚSP Viscerální terapie II. 1 Color Life centrum Plánování služby s klientem 6. kurz 3.část 12 Mgr. M. Haicl Problematika krmení u dětí raného věku... 3 LSMS Praha Kurz VOKS 4 NÚV Praha Vedení dokumentace pro plánování služby 21 DÚSP BOZP a PO 23 DÚSP Psychobiografický model péče 1 ČAS a IV. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb 1 APSS ČR Vedení dokumentace pro plánování služby 16 DÚSP BOZP a PO 19 DÚSP Plánování služby s klientem 6. kurz 4.část 12 Mgr. M. Haicl Ošetřovatelská péče v pobytových zařízeních 1 DÚSP, ABENA Stáž v DOZP Osek u Strakonic 9 DOZP Osek Plánování služby s klientem 6. kurz 5.část 12 Mgr. M. Haicl Psychohygiena a relaxační techniky 4 ANDRA Vimperk Dokumentace v sociálních službách 1 Curatio Práce s PC 2 DÚSP Další specifické formy služeb a aktivit Odborné praxe studentů na úseku výchovy DÚSP Instituce Zaměření, profese Účast Hodin SZŠ a VZŠ Jihlava Pracovník v soc. službách 5 16 PF JU Č. Budějovice Výchova ke zdraví 1 8 Peoplesource Havlíčkův Brod Pracovník sociální péče 1 30 ZSF JU Č. Budějovice Rehabilit. a psychosoc. péče 1 80 Celkem Stáže, exkurze na úseku výchovy DÚSP Č. Datum Instituce Účastníků DBZ Náměšť nad Oslavou Centrum Lada Lukavec DOZP Osek u Strakonic 40 Celkem Supervize Č. Datum Supervizor Odborné zaměření Účastníků Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem

20 2. Diagnostické centrum Ve spolupráci krajských, okresních i městských úřadů a magistrátů, dle požadavků sociálních, školských, zdravotnických organizací a rodičů, byly i v roce 2012 organizovány jeden až tříměsíční diagnostické pobyty. Odborné postupy vycházely z metod diagnostiky, diferenciální diagnostiky a případových studií. Indikací pro přijetí na diagnostický pobyt byla cílová skupina klientů charakterizovaná v nabídce služeb DÚSP Černovice. Nejvíce požadavků bylo na řešení hraničních případů mentální retardace, dále vývojových problémů, pervazivních vývojových poruch, specifické psychopatologie, problémů vzdělavatelnosti a selhávání výchovy. Závěry a doporučení diagnostického vyšetření směřovaly k diagnóze, etiologii postižení, indikaci odborné péče, k prognóze, další edukaci, možnostem pracovního uplatnění, indikaci pro sociální službu, k podpoře s cílem dosažení co nejvyšší kvality života klienta. Diagnostické centrum průběžně zajišťovalo poradenskou službu pro rodiče i instituce. Dále rozvíjelo spolupráci v péči o klienty s rodiči, se zákonnými zástupci, odborníky z rezortu zdravotnictví, školství, sociální péče a s pracovníky DÚSP v duchu ucelené rehabilitace. Ukončené diagnostické pobyty v roce 2012 Instituce do 12 ti let let nad 18 let Celkem Rodina - domov Zdravotnické zařízení Dětský domov ÚSP Výchovný ústav Psychiatrická léčebna Celkem Provedená vyšetření v roce 2012 Odborný pracovník Počet vyšetření Sociální pracovnice 20 Lékař 16 Psycholog 19 Psychiatr 14 Klinický logoped 18 Fyzioterapeut 4 Speciální pedagog 18 Třídní učitel 2 Terapeut chráněného pracoviště 3 Vychovatel 20 Celkem 134 V roce 2013 bude potřeba: I nadále prohlubovat spolupráci s rodiči, opatrovníky, orgány státní správy, lékaři a institucemi s hlavní činností zaměřenou na péči o handicapované (dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče, speciální školy a školská zařízení, speciálně pedagogická centra, výchovné ústavy, atd.). 20

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013

Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 1 Obsah 1. VIZE ORGANIZACE:... 3 2. ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2012 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Nákladní 29, 746 01 Opava. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Nákladní 29, 746 01 Opava. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace Nákladní 29, 746 01 Opava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 IČ: 681 77 992 A) Vyhodnocení úkolů, pro které byla příspěvková

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@domovolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2011 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012-Domov důchodců Proseč u Pošné, p.o. Stránka 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIP-965/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIP-965/12-P o státní kontrole podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Výroční zpráva DOZP Ústí nad Labem za rok 2011 1 Obsah I. Sídlo organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Standardy kvality sociálních služeb. Rozbor hospodaření - komentář. Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2005 Ústav sociální péče pro mládež Jindřichův Hradec příspěvková organizace Otín Bobelovka 90, 377 01 Jindřichův Hradec IČO: 750 11 212 Telefon: 384 320 325 E-mail: bobelovka@esnet.cz Standardy

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP

ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP ZÁSADY pro tvorbu a používání FKSP 1. Ve smyslu vyhl. č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen vyhlášky ), tvoří ČP FKSP základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více