Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012"

Transkript

1 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce

2 Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE... 3 A. SOCIÁLNÍ PÉČE Obyvatelé zařízení Zaměstnanci ústavu... 6 B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ Výchovný úsek Diagnostické centrum Kontrolní činnost na úseku výchovy v roce Rekreační zařízení v roce C. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Zdravotní péče Rehabilitace D. POŽÁRNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST PRÁCE Úsek požární ochrany Úsek bezpečnosti práce II. VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Výnosy Náklady Čerpání prostředků na platy Pohledávky a závazky Hospodaření s fondy Hospodaření jednotlivých středisek v doplňkové činnosti III. VYHODNOCENÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ Hospodaření s majetkem Odpisování majetku Veřejné zakázky Inventarizace majetku IV. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ FIN. VZTAHU K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Plnění závazných ukazatelů za rok V. HOSPODÁŘSKÝ ÚSEK Vozový park Opravy, údržba - areál ústavu Lhotka Chaty v Černé v Pošumaví Zadní Hamry Spotřeba paliv a energií v letech VI. KONTROLNÍ ČINNOST Vnitropodnikové kontroly Kontroly provedené jinými kontrolními orgány Kontrola Krajským úřadem Kraje Vysočina Kontrola individuálního plánování klientů DÚSP Černovice v roce Kontrola kvality poskytovaných sociálních služeb VII. ZÁVĚR VIII. PŘÍLOHY

3 I. Plnění základních funkcí organizace Diagnostický ústav sociální péče v Černovicích je samostatnou příspěvkovou organizací zřízenou od krajem Vysočina. Hlavní účel a předmět činnosti: Je speciálně pedagogická, sociální, lékařská, psychologická diferenciální diagnostika a vytváření náhradního domova pro děti, mládež i dospělé s mentálním postižením, popřípadě s kombinovanými vadami, dále výchovně vzdělávací činnost k dosažení co nejvyšší kvality života svěřenců v denním, týdenním a trvalém pobytu, a to včetně rehabilitace, stravování, zájmové činnosti a rekreace. Organizace rovněž zajišťuje vzdělávání v profesní přípravě, pracovní zapojení svěřenců a poradenskou pomoc rodinám s mentálně postiženými osobami. Poskytované sociální služby - registrované: odborné sociální poradenství odlehčovací služby denní stacionář týdenní stacionář domov pro osoby se zdravotním postižením chráněné bydlení sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny Doplňková činnost: organizování vzdělávacích kurzů a doškolování pracovníků v oblasti služeb sociální péče, zajišťování provozu rekreačně rehabilitačních zařízení Lhotka, Lipno a Zadní Hamr, správa vlastního bytového fondu, zajišťování stravování pro účastníky rekreačně rehabilitačních a školicích pobytů, případně dalších osob pronájem volné ubytovací kapacity, provozních místností a movitého majetku autoprovoz vlastními dopravními prostředky nad rámec jejich činnosti potřebné pro chod organizace, nákup a prodej zboží výroba elektřiny Výkon této doplňkové činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu, k němuž byla organizace zřízena, a sleduje se odděleně. Vedoucí zaměstnanci: Ředitel: Zástupce ředitele ekonom: Vedoucí výchovného úseku: Vedoucí zdravotního úseku: Vedoucí hospodářského úseku: Ing. František Vránek Ing. Jana Svobodová Mgr. Miroslav Vaníček Bc. Eva Kubů Ing. Jiří Pospíchal 3

4 Celková lůžková kapacita ústavu IČO: DIČ: CZ lůžek v domově pro osoby se ZP 12 lůžek v týdenním stacionáři 5 míst v denním stacionáři 5 lůžek v chráněném bydlení 10 lůžek v centru sociální rehabilitace 10 lůžek odlehčovací služby 40 míst v sociálně terapeutických dílnách Dlouhodobý majetek organizace včetně uměleckých děl a pozemků činil ke dni tis. Kč. A. SOCIÁLNÍ PÉČE 1. Obyvatelé zařízení 1.1.Kapacita zařízení Kapacita zařízení je 174 míst. K činil počet obyvatel 158, z toho 54 dětí ve věku do 18-ti let a 104 dospělých klientů z toho 51 mužů a 53 žen. Průměrný počet obyvatel za rok 2012 byl 156 obyvatel. Zařízení poskytuje celkem 8 druhů sociálních služeb, k byl počet klientů v jednotlivých službách následující: denní stacionář 2 klienti, týdenní pobyt 8 klientů, sociální rehabilitace 10 klientů, chráněné bydlení 5 klientů, domov pro osoby se zdravotním postižením 128 klientů, odlehčovací služby 0 klientů, sociálně terapeutické dílny 40 klientů a odborné sociální poradenství pro všechny klienty. Průměrné plnění obložnosti za rok %. Nižší plnění obložnosti v posledních letech je způsobeno započtením 10 lůžek odlehčovací služby do celkového počtu lůžek. Volná lůžka jsou k dispozici k diagnostickým a odlehčovacím pobytům. Vývoj věkového složení obyvatel v letech věk 3 6 let věk 6 12 let věk nad 12 let z toho trvale ležící Průměrný věk obyvatel za rok 2012 byl 24,3 let. Průměrné plnění obložnosti v letech Rok Obložnost % 95,12 95,39 97,24 97,67 95,24 97,10 89,61 90,

5 K předch. roku Vývoj počtu obyvatel Přijato Ukončený pobyt Zemřelí K Počet příjmů a ukončení pobytu během roku 2012 Za rok 2012 bylo v rámci DÚSP uskutečněno celkem 36 příjmů (16 diagnostických, 8 celoročních a zároveň diagnostických, 1 pobyt týdenní, 18 odlehčovacích pobytů a 66 odlehčovacích pobytů o víkendech u klientů v týdenním stacionáři, 1 sociální rehabilitace) a 30 ukončení pobytu (z toho 7 diagnostických pobytů, 1 pobyt týdenní, 18 pobytů odlehčovacích, 4 obyvatelé zemřeli). Za rok 2012 bylo zasláno celkem 48 žádostí (z toho 11 žádostí o celoroční pobyt, 17 žádostí o pobyt diagnostický, 1 žádost o pobyt týdenní, 1 žádost o sociální rehabilitaci, 18 žádostí o pobyt o odlehčovací pobyt). V pořadníku čekatelů bylo ke dni evidováno 13 žádostí o pobyt celoroční (z toho 9 žádostí z předchozích let a 3 žádostí z roku 2012), o pobyt diagnostický nebyla v pořadníku čekatelů evidována žádná žádost. Do diagnostického pobytu bylo přijato 16 klientů, ukončen pobyt v 7 případech. 9 klientů bylo současně přijato do diagnostického a celoročního pobytu. Do odlehčovacího pobytu během roku 2012 bylo přijato 18 klientů, 66 odlehčovacích pobytů o víkendech bylo uskutečněno u klientů, kteří jsou jinak v zařízení v týdenním pobytu. Do trvalé péče našeho zařízení bylo během roku 2012 přijato 9 klientů, do týdenního pobytu 1 klient a do denního pobytu žádný klient, do služby sociální rehabilitace byl přijat 1 klient, všichni po absolvování diagnostického pobytu. V DÚSP je umístěno 37 dětí s nařízenou ústavní výchovou. 79 klientů je zbaveno způsobilosti k právním úkonům, u 13 klientů je způsobilost omezena a u 1 klienta je u soudu podán návrh na úpravu způsobilosti k právním úkonům, 12 klientů je svéprávných. Vlastní invalidní důchod pobírá 104 klientů. Sirotčí důchod pobírají 4 klienti. Přiznaný příspěvek na péči podle stupně závislosti: Nepřiznán příspěvek na péči (popř. jeho přiznání je v řízení): 1.stupeň závislosti: 2.stupeň závislosti: 3.stupeň závislosti: 4.stupeň závislosti: 8 klientů 11 klientů 44 klientů 20 klientů 79 klientů 5

6 Složení klientů podle příspěvku na péči 4. stupeň závislosti 49% Bez příspěvku na péči 5% 1. stupeň závislosti 7% 3. stupeň závislosti 12% 2. stupeň závislosti 27% Během roku 2012 byly podány 2 stížnosti ze strany klientů, ze strany zákonných zástupců nebo opatrovníků nebyla podána žádná stížnost. Zdravotní složení obyvatel, počet lůžek na pokojích je v příloze tab. č Zaměstnanci ústavu Přehled počtu zaměstnanců podle kategorií k Evidenční přepočtený počet zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Lékaři 0,30 0,30 Sociální pracovnice 2,00 2,00 Všeobecné sestry 24,00 23,00 Fyzioterapeutky, ergoterapeutky 2,90 1,90 Ošetřovatelky 2,00 2,00 Sanitářky 6,00 7,00 Vychovatelé, učitelé 37,24 36,24 Pracovníci v soc. službách 21,24 22,80 THP 9,80 9,70 Dělníci a provozní pracovníci 34,35 34,60 Celkem 139,83 139,54 6

7 Přehled počtu zaměstnanců podle věku k Celkový počet ve fyzických osobách do 30 let let let let nad 61 let ,60% 31,01% 27,85% 29,11% 4,43% Přehled počtu zaměstnanců podle jednotlivých čtvrtletí v roce 2012 Průměrný evidenční 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2012 počet zaměstnanců ve fyzických osobách přepočtený počet 141,05 141,67 143,22 138,90 141,21 Přehled o pracujících starobních důchodcích k Pracující důchodci Zaměstnanci pracující pobírající důchod v důchodovém věku 9 1 Počet žen na mateřské dovolené k Peněžitá pomoc v mateřství Rodičovská dovolená 3 5 Druh pracovní neschopnosti Přehled o pracovní neschopnosti v roce 2012 Počet nových Případů Počet kalendářních dnů Nemoc Pracovní úrazy 0 9 Ostatní úrazy 1 64 Nemoc z povolání 0 0 Celkem

8 Přehled o fluktuaci zaměstnanců v DÚSP v letech Kategorie zaměstnanců Zdravotničtí zaměstnanci Pedagogičtí zaměstnanci Pracovníci v soc. službách a sociální pracovnice THP Dělníci a provoz. zaměstnanci Brigádníci Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup Ukončení Nástup na MD Vzdělávání zaměstnanců administrativy a sociálních pracovníků v roce 2012 Č. Vzdělávací akce Účast Organizoval 1. BOZP DÚSP 2. Prevence rizik v oblasti BOZP 1 DÚSP 3. Pracovně lékařská péče 1 DÚSP 4. Poradenský den PO 1 DÚSP 5. Školení řidičů referentských vozidel 3 DÚSP 6. Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 2 DÚSP rok 2011 a změny v roce AVENSIO pro pokročilé 2 DÚSP 8. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2 DÚSP 9. Novela zákona o pedagogických pracovnících 2 KrÚ 10. Školení bezpečnosti práce 7 DÚSP 11. Školení požární ochrany 7 DÚSP 12. Účetnictví příspěvkových organizací 2 KrÚ 13. Inventarizace majetku a závazků 3 KrÚ 14. Závěr roku v účetnictví PO Účetnictví příspěvkových organizací Seminář pro ředitele a ekonomy 2 DÚSP 17. Veřejné zakázky PO 1 KrÚ 18. Statistické vykazování sociálních služeb za rok DÚSP 19. Dotační řízení na rok DÚSP 20. Kalkulace nákladů v praxi PO 1 DÚSP 21. Nové účetní standardy v praxi 2 DÚSP 22. Finanční podpora v OP vzdělávání pro 2 KrÚ konkurenceschopnost 23. Sjednávání a určování platu v roce 2012 pro 1 DÚSP příspěvkové a rozpočtové organizace 24. Řízení PO zřizovatelem a Pravidla rady kraje 1 KrÚ 25. Seminář k novele školského zákona 1 KrÚ 26. Licencování produktů Microsoft pro školy 1 DÚSP 8

9 27. Novela zákoníku práce 1 DÚSP 28. Využití ICT ve vzdělávání 1 DÚSP 29. Kvalita života nejen ve stáří, aneb jak pečovat o své 1 DÚSP tělo a duši 30. Energetické úspory v pobytových službách 1 DÚSP 31. Financování sociálních služeb kulatý stůl 1 DÚSP 32. Zahraniční stáž v zařízeních soc. služeb na Ukrajině a 1 KrÚ Slovensku 33. Zahraniční stáž v zařízeních soc. služeb v Rakousku 1 KrÚ 34. Vybraná problematika sociální a zdravotní péče 1 DÚSP 35. Kongres sociálních služeb 1 DÚSP 36. Vybraná problematika sociální a zdravotní péče 1 DÚSP vedení zdravotnické dokumentace 37. Sociální a důchodové zabezpečení Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a PO v 1 DÚSP roce Plánování služby s klientem 2 DÚSP 40. Řízení kvality v sociálních službách 1 DÚSP 41. Úvod do problematiky opatrovnictví 2 APSS 42. Uplatnění asertivity v sociální práci při jednání s 2 DÚSP klientem 43. Základní komunikace s agresivním uživatelem soc. 2 DÚSP služeb 44. Supervize plánování služby s klientem 2 DÚSP B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Výchovný úsek V roce 2012 jsme se zaměřili na kvalitu všech osmi poskytovaných sociálních služeb v každodenní činnosti pracovníků. Usilovali jsme o zkvalitnění plánování služby s klientem a týmové spolupráce v podmínkách rodinné buňky, o prohloubení spolupráce pracovníků v přímé péči, odborných pracovníků, školy a rodičů v individuálním i uceleném přístupu ke klientovi. Pozornost byla soustředěna na vytváření podmínek domova s důrazem na dodržování základních lidských práv, prevenci rizikových situací, na motivaci klientů, terapie, usnadnění výkonu a na podporu klientů v jejich úsilí o dosažení co nejvyššího stupně socializace, o integraci do společnosti. Důraz byl kladen na jednání s klientem, zvláště u dětí na rodinnou výchovu, na rozvoj neuromotoriky, senzomotoriky, psychomotoriky a sociomotoriky. Pozornost jsme zaměřili na sebeobsluhu, na podporu soběstačnosti klienta, na podporu kontaktu s běžnou populací, na profesní přípravu a pracovní zapojení, na celoživotní vzdělávání, na zájmové, kulturní a sportovní vyžití. Hlavním cílem byla podpora k dosažení co nejvyšší kvality osobního života uživatelů s úsilím o zapojení do běžného života občana města Černovice. Dobré výsledky se ukazují tam, kde jsou vytvořeny odpovídající organizační, materiální a hlavně personální podmínky, kde se vychází z aktuální úrovně duševních schopností, potřeb a přání klienta na principech týmové spolupráce v uceleném systému rehabilitace. Pozornost byla rovněž soustředěna na odbornou péči, na modernizaci a efektivnost provozu. Význam byl přikládán systematickému proškolování zaměstnanců v nejnovějších teoretických poznatcích, v metodických postupech i praktických technikách. V roce 2012 se dále prohloubila spolupráce s odborníky v resortu práce a sociálních věcí, 9

10 zdravotnictví i školství. Došlo k prohloubení spolupráce s orgány státní správy, se zřizovateli i poskytovateli sociálních služeb, se soudy, s policií, s institucemi, se zájmovými organizacemi v regionu. V následujícím období je i nadále potřeba v celém zařízení systematicky rozvíjet širokou spolupráci na aktualizaci a zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb. Je třeba vyřešit financování logopedické, fyzioterapeutické a ergoterapeutické péče zdravotními pojišťovnami. K zajištění kvalitní péče v duchu rodinné výchovy a domova s cílem zmírnění hospitalismu, deprivací, rozvoje psychomotoriky a usnadnění výkonu dětí je potřeba navýšit počty celkem o 10 pracovníků se speciálně pedagogickou kvalifikací v přímé péči. Stále se ukazuje naléhavá potřeba zkušeného speciálního pedagoga na pozici vedoucího diagnostického centra se zastřešením ucelené rehabilitace v podmínkách DÚSP. Aktuálně se jeví potřeba jednoho asistenta pro převádění dětí na terapie (LTV, fyzikální terapie, klinická logopedie, ergoterapie ) a do školy z důvodu nedostatku pracovníků v přímé péči. V dalším vzdělávání na úseku výchovy je i nadále potřeba vycházet ze vzdělávacích potřeb pracovníků, preferovat témata se zaměřením na aktualizaci a realizaci jednotlivých standardů kvality sociálních služeb, dále problematiku psychomotorického rozvoje, autismu, agresivity, týrání, komunikace, usnadnění výkonu, sexuality, týmové spolupráce, rodinné výchovy. Aktuálně je třeba zlepšit personální podmínky k zajištění individuálního přístupu a vybudovat jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením pro vyřešení problémů života zejména starších klientů. Ukazuje se potřeba dalších míst bydlení klientů ve městě, modernizace prostor náhradního domova klientů 3. oddělení, 8. oddělení a pavilonu imobilních klientů. Potřebujeme vyhovující prostory pro facilitační cvičebny, dílny pro práci se dřevem a kovem, dílny pro suchou vazbu, pro výtvarné práce a arteterapii, pro dramaterapii a dramatické kroužky, pro muzikoterapii, relaxaci a hudební soubory, dílničky pro drobné opravy a kutilství v jednotlivých domácnostech našich klientů. Pro efektivitu a další zkvalitnění organizace práce je nutné průběžně rozšiřovat a modernizovat hardwarové i softwarové vybavení Struktura jednotlivých oddělení Číslo Oddělení Věk klientů převážně Kapacita 10 Pohlaví klientů Mentální postižení a imobilita 1 1. A od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 2 1. C od 3 let 28 K IMOB, HP, TP, STP 3 2. do 17 let 10 K TP, STP 4 3. do 17 let 10 K STP, LP 5 4. do 17 let 10 K TP, STP let 10 K TP, STP 7 6. nad 18 let 10 D TP, STP let 12 K STP, LP 9 8. A let 10 CH TP, STP B nad 26 let 10 CH TP, STP let 12 K STP,LP 12 CHB nad 18 let 22 K STP, LP Celkem 172

11 V celkovém počtu 172 lůžek je variabilně zahrnuto 10 lůžek pro diagnostické pobyty v rámci sociálního poradenství a pro odlehčovací služby podle aktuální obložnosti jednotlivých oddělení. Vysvětlivky : K - koedukovaná skupina D - dívky CH - chlapci HP - hluboká forma MP TP - těžká forma MP STP - středně těžká forma MP LP - lehká forma MP IMOB - imobilita 1.2. Rodinná výchova Formy Cíle Počet Náhradní domov Podporovat při vytváření citových vztahů, při uspokojování potřeb, 121 otevírání budoucnosti. Vytvářet podmínky pro učení nápodobou, identifikací, přitažlivými vzory, společnou činností, dlouhodobou interakcí, společným žitím. Podpora v úsilí o dosažení co nejvyšší kvality života. Vycházky Zvládnutí a udržení nezbytných dovedností pro samostatný a bezpečný 37 pobyt mimo ústav. Partnerské soužití Společné bydlení. Jistota a bezpečí na principech vzájemné tolerance, empatie, společných povinností, zájmů, bezpečného sexu, Jeden pár Samostatné bydlení ve městě Samostatné plánování, zařizování si a vedení domácnosti, nakupování, hospodaření s financemi, komunikace s vrstevníky, s pracovníky, využívání dostupných služeb ve městě a pracovní uplatnění, využívání volného času, 1.3. Terapie a facilitace Formy Zaměření Počet klientů Individuální logopedická péče Stimulace, náprava vad a poruch řeči 42 Myofunkční terapie Zlepšení motoriky mluvidel, polykání 18 Orofaciální regulační terapie Stimulace řeči, mimiky, polykání 3 Intenzivní stimulace řeči Rozvoj komunikačních schopností 4 Zdravotní tělesná výchova Stimulace správného držení těla, dýchání, 27 Muzikoterapie Rytmizace, relaxace, sociální vztahy Ergoterapie v podmínkách oddělení a sociálně terapeutických dílen Facilitační techniky Zdokonalování svěřenců v sebeobslužných a prac. činnostech, v kvalitě a v prac. výdrži s využitím facilitačních a kompenzač. metod K usnadnění výkonu klienta do každodenní praxe jednotlivých pracovníků. Kranoisakrální terapie Technika odhalování a nápravy nevyváženého kraniosakrálního systému

12 1.4. Pracovní výchova, profesní příprava a pracovní zapojení Formy Zaměření Počet klientů Pracovní výchova v rámci Sebeobsluha, péče o vlastní osobu, o osobní věci, o byt, 121 rodinné výchovy v o okolí domu, vaření, praní, drobné opravy osobních programech jednotlivých věcí, v domácnosti, obsluha elektrických spotřebičů, oddělení DÚSP bezpečnost, Pracovní výchova v rámci Práce s keramickou hmotou, s textilem, s kovem, s 79 zájmové činnosti a terapií v papírem, se dřevem, s přírodninami, montážní práce, podmínkách DÚSP obsluha elektroniky, údržba domácnosti, potřeb (lyže, kola, lodě), pěstitelství Pracovní výchova Práce jako životní náplň. Hledání a zkoušení vhodných 15 pracovních činností. Pracovní výcvik se zaměřením na kvalitu, výdrž, bezpečnost, seberealizaci Profesní příprava, pracovní Profesní příprava ve vybraných oborech. Práce při 23 zapojení na základě Dohody úklidech, údržbě, úpravách areálu ústavu a rekreačních o provedení práce zařízení DÚSP. Pracovní zapojení na základě Podpora klientů v procesu profesního uplatnění. 12 Pracovní smlouvy Spolupráce s firmami, ZOO Větrovy, ZD, Škrobárna, MěÚ Černovice (obora) 26 zemědělci v pracovním... zapojení na základě Dohody o provedení práce Využití aktuálních a Občanská výpomoc klientů obyvatelům v regionu 19 sezónních pracovních příležitostí v obci Obory profesní přípravy v Chráněném pracovišti DÚSP : Pomocné úklidové práce. Pomocné práce při úklidu a údržbě veřejných prostranství. Pomocné práce při údržbě lesoparku. Pomocné práce ve stravovacím provozu. Pomocné práce v prádelně. Pomocné práce v zahradnictví. Pomocné práce v sadech. Ruční zpracování a malba keramiky. Zpracování textilu. Ruční zpracování proutí. Montážní práce Večerní škola Formy Zaměření Počet Trivium, praktikum trivia - 6 skupin Výuka a výcvik čtení, psaní počítání 34 Duchovní setkání Výuka náboženství 7 Periodické školení Povolenka k lovu ryb 6 Taneční kurz Výuka tanců 25 12

13 Lyžařský výcvik - Železná Ruda Běžecké a sjezdové lyžování 16 Vodácký výcvik - Lužnice Pramice, kanoe, táboření, vaření 7 Cyklistika školení Oprávnění k jízdě na kole 17 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s travní sekačkou 5 Profesní periodický kurz Oprávnění pracovat s křovinořezem 5 PO a BOZP Proškolení klientů v pracovním poměru 14 Celkem Zájmové kroužky Zaměření kroužku Počet kroužků Počet klientů Technický 3 24 TRIO PLUS hudební soubor 1 3 RYTMÍCI rytmická skupina, zpěv 1 8 Keramický 2 8 Výtvarný 1 6 Atletika, lyžování sportovní klub 1 14 Stolní tenis sportovní klub 3 16 Plavání sportovní klub 3 18 Ručních prací práce s textilem 1 5 STOPA dramatický kroužek 1 8 Aerobic 1 10 Hudebně pohybový 1 22 Aranžování suchá vazba 1 5 Rybářský 1 6 Klub skalních příznivců Babouků 1 15 Kroužek historických hasičů v obci 1 1 Městská knihovna Černovice 1 3 Sokol Černovice stolní tenis OP IV. třída 1 5 Celkem Školní docházka klientů Forma Zaměření Počet Vzdělávání pedagogy DÚSP IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Vzdělávání v rámci ZŠ speciální IVVP s SPC Jihlava dle Zák. 561/04 Sb Přípravný stupeň ZŠ speciální Příprava na vstup do ZŠ speciální 3 Základní škola speciální Základní vzdělání, příprava na vstup do PrŠ 38 Praktická škola Profesní příprava, socializace, integrace 5 Školní družina Volnočasové aktivity, odpočinek a relaxace 30 Celkem Kulturní a sportovní aktivity Č. Datum Název akce Počet klientů Výlet do Jindřichova Hradce - Krýzovy jesličky Zimní speciální olympiáda H. M. Úpa 7 13

14 Divadlo Tábor představení Ententýny Bazén J. Hradec Zámecká stopa VII. Ročník v běhu na lyžích Sjezdové lyžování - Antonka Klouzačka soutěže Solná jeskyně J. Hradec ZOO Větrovy Solná jeskyně J. Hradec Ples Agra Deštná Divadlo Pacov představení Masopustní pohádka Karneval Obrataň Valentýnská diskotéka v Těchobuzi Ples Vltavanu v Purkarci Maškarní karneval v DÚSP Národní technické muzeum Praha DK Stopa vystoupení v MŠ Ševětín Bazén J. Hradec ZOO Větrovy Zahradní centrum Č. Budějovice Zimní lyžařský rekreační pobyt v Železné Rudě Bazén J. Hradec Bezděčín bledule jarní vycházka do přírody Divadlo Tábor představení Šípková Růženka Matějská pouť Výstaviště Praha Velikonoční výstava prací klientů pro veřejnost v DÚSP Nákupy obchodní centrum v Č. Budějovicích DDM Pelhřimov O nejkrásnější velikonoční pohlednici Divadlo v Kamenici nad Lipou Na tý louce zelený Praha Petřín výlet do hlavního Města Velikonoční výstava na zámku v Kamenici nad Lipou Solná jeskyně Tábor Mistrovství ČR v plavání - Přerov ZOO Větrovy ZOO Větrovy Výlet do hlavního města - Praha Výlet úzkokolejkou do Chválkova ZOO Větrovy Velikonoce v dílně R. Hulíkové - Děbolín Pivovar Bernard Humpolec Mezinárodní turnaj stolní tenis Slovinsko Pro čisté Černovice Solná jeskyně J. Hradec Bítov u Chýnova výlet za velbloudy Bazén J. Hradec Hrad Kámen - výlet 4 14

15 ZOO Větrovy keramický den Přehlídka dovedností klientů Zdislavská pouť Pístina ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou Grilování v zahradním krbu Solná jeskyně J. Hradec ZOO Jihlava Výlet do Obrataně návštěva u bývalého zaměstnance Výlet vlakem Sudkův Důl Bazén J. Hradec Výšlap po okolí Černovic Monínec relaxační odpoledne Jarní turnaj ve stolním tenise v DÚSP Solná jeskyně Tábor Sportovní hry Hluboká nad Vltavou Bazén J. Hradec Májovou Vysočinou turistický pochod Koncert dechové hudby Zruč nad Sázavou Divadlo Tábor Opice Žofka ZOO Praha Vystoupení DK Stopa v MŠ Černovice Park exotických zvířat Dvorec u Borovan - výlet Divadelní představení Lucerna v Kamenici nad Lipou Výlet do Prahy Solná jeskyně J. Hradec Lipno - Zadní Hamry, Mokrá - zahájení rekreační sezóny LSH DÚSP Tloskov u Neveklova Den dětí v DÚSP Výlet na Lhotku opékání špekáčků Den otevřených dveří Kraje Vysočina Bazén J. Hradec Keramická dílna R. Hulíkové Děbolín a město J. Hradec Solná jeskyně J. Hradec Den s Policií ČR letiště Henčov Jihlava Vystoupení DK Stopa v MŠ Studená Divadlo Tábor koncert skupiny Babouci Výlet vlakem do Obrataně Zahradní slavnost - Onšov Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Vystoupení DK Stopa v MŠ Větřní a Vyšehrad Č. Krumlov Solná jeskyně J. Hradec ZOO Hluboká nad Vltavou ZOO Hluboká nad Vltavou Koncert dechové hudby Proseč u Pošné, Proseč Obořiště ZOO Větrovy 2 15

16 Jihlava výlet do krajského města Skupina historického šermu REGO v DÚSP Rybářské závody Babín Rybářská výprava Rodínov Černovicko se baví akce města Výlet vlakem do Obrataně ZOO Větrovy Výlet vlakem do Kamenice nad Lipou Výlet do Lipice a Vokova Stodola Michala Tučného - Hoštice Nad oblaky hudební festival Olomouc Solná jeskyně J. Hradec Atletické závody v Bechyni Srdce na dlani divadelní představení Jihlava Třeboň - výlet Divadlo v Táboře představení O Nosáčovi Trnávka rybářská výprava MC DONALD Tábor - posezení ZOO Jihlava Bazén J. Hradec Divadlo Tábor Pohádky o mašinkách Solná jeskyně J. Hradec Václavská pouť Praha IX. Abilympiáda České Budějovice Stolní tenis mistrovství ČR Zlín Muzeum čokolády v Táboře Zahrada Vysočiny Žirovnice Vystoupení DK Stopa v MŠ Kamenice nad Lipou Výlet do J. Hradce Velká Lásenice a Velký Hroch výlov rybníků Hokej Č. Budějovice Hornické muzeum Jílové u Prahy Pelhřimov - nákupy Vystoupení DK Stopa v MŠ Ševětín Sjednocená kopaná turnaj - Zlín Veselé odpoledne s Jezevci - Pacov Aqua show bazén J. Hradec Diskotéka v DÚSP Rybárna Pacov den otevřených dveří Solná jeskyně J. Hradec Bazén J. Hradec Národní turnaj - stolní tenis Dvůr Králové nad Labem Karel Gott koncert v Č. Budějovicích Výlet vlakem do Stříteže Řemeslo krajky v J. Hradci 13 16

17 Podzimní diskotéka Zběšičky Hasiči Kamenice nad Lipou - exkurze Výstava výrobků v Obratani Mikuláš v dílně R. Hulíkové Děbolín Solná jeskyně J. Hradec Bazén J. Hradec Setkání seniorů Zliv hrají Babouci Rozsvícení vánočního stromu v Černovicích Zpívající fontána + bazén J. Hradec Slavnostní večeře v restauraci v Kamenici nad Lipou Výlet Jihlava Mikulášská nadílka Pelhřimov - nákupy Mikulášská diskotéka v Kamberku Vánoční koncert Domov ve Věži Soutěž O nejkrásnější vánoční pohlednici Hrnčířské trhy Výstaviště Praha Holešovice Advent v dílně R. Hulíkové Děbolín Vánoční výstava v DÚSP Krýzlovy jesličky J. Hradec - výlet Vánoční výstava v Kamenici nad Lipou Divadlo Tábor představení Dědečkův betlém Solná jeskyně J. Hradec Tábor výlet za nákupy Vánoční besídka Vánoční zvyky a tradice Silvestrovský výstup na Svidník 3 Celkem Rekreační pobyty klientů Čís. Místo pobytu Za přispění Dnů Klientů 1. Hotel Šedý Vlk Harrachov MSDUOS Praha Lipno Mokrá - rybáři Lhotka Bernardovna Lipno - Zadní Hamry Lhotka Chorvatsko Biograd na Moru Lhotka Lužnice vodácká turistika Hotel Šedý Vlk Harachov MSDUOS Praha Penzion Hradečanka H. M. Úpa MSDUOS Praha Červenohorské sedlo MSDUOS Praha Lhotka Hotel Královka Janov/Nisou MSDUOS Praha Červenohorské sedlo MSDUOS Praha

18 14. Cyklo pobyt Jemčina Podhájska Slovensko Engladin hotel Železná Ruda MSDUOS Praha 6 15 Celkem Univerzita třetího věku Čís. Téma Lektor Datum Klientů 1. Paměť a její poruchy Jana Vejsadová Paměť a životospráva Jana Vejsadová Efektivita trénování paměti Jana Vejsadová Zdraví a nemoci Mgr. Lenka Drahošová Předcházení nemocem Mgr. Lenka Drahošová Duševní hygiena Mgr. Lenka Drahošová Mezilidské vztahy Mgr. Lenka Drahošová Obtížná komunikace seniorů Mgr. Lenka Drahošová Aktivní život seniorů Mgr. Bohumír Machovec Životospráva seniorů Mgr. Irena Točíková Prezentace závěrečných prací pořadatelé Slavnostní zakončení pořadatelé Základy životní rovnováhy ThMgr. Milan Klapetek Pohyb a cvičení seniorů teorie Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D Pohyb a cvičení seniorů praxe Mgr. Bohumír Machovec, Ph.D Stravování seniorů Mgr. Jana Dvořáková Stravovací návyky seniorů Mgr. Jana Dvořáková Psychosomatická terapie PhDr. Kateřina Emmerová Reflexní terapie RNDr. Jitka Macháčková První pomoc Doc. PhDr. Lada Celtová, Ph.D Vzdělávání pracovníků na úseku výchovy Č. Datum Vzdělávací akce Účast Organizoval Plánování služby s klientem 5. kurz 4.část 12 Mgr. M. Haicl Standardy kvality úvodní seminář 24 Mgr. L. Bicková Plánování služby s klientem 5. kurz 5.část 12 Mgr. M. Haicl Vedení dokumentace klientů, ochrana os. údajů 19 PaeDr. P. Matuška Standardy v kostce ochrana práv, rizikové sit. 28 Mgr. M. Haicl Standardy kvality úvodní seminář 15 Mgr. L. Bicková Valná hromada ČHSO 1 Lorencová M Poruchy autistického spektra 1 IPVZ Praha Logopedie bez hranic 1 LSMS Praha Plánování služby s klientem 6. kurz 1.část 12 Mgr. M. Haicl Referenční řidiči - školení 10 DÚSP BOZP a PO klienti s prac. smlouvou 14 DÚSP Alternativní metody komunikace 5 Curatio Plánování služby s klientem 6. kurz 2.část 12 Mgr. M. Haicl Bazální stimulace nástavbový kurz 1 PhDr. Friedlová Kar. 18

19 Malba na keramiku a porcelán 1 SPŠ Bechyně BOZP a PO pracovníků CHP 5 DÚSP Viscerální terapie II. 1 Color Life centrum Plánování služby s klientem 6. kurz 3.část 12 Mgr. M. Haicl Problematika krmení u dětí raného věku... 3 LSMS Praha Kurz VOKS 4 NÚV Praha Vedení dokumentace pro plánování služby 21 DÚSP BOZP a PO 23 DÚSP Psychobiografický model péče 1 ČAS a IV. výroční kongres poskytovatelů soc. služeb 1 APSS ČR Vedení dokumentace pro plánování služby 16 DÚSP BOZP a PO 19 DÚSP Plánování služby s klientem 6. kurz 4.část 12 Mgr. M. Haicl Ošetřovatelská péče v pobytových zařízeních 1 DÚSP, ABENA Stáž v DOZP Osek u Strakonic 9 DOZP Osek Plánování služby s klientem 6. kurz 5.část 12 Mgr. M. Haicl Psychohygiena a relaxační techniky 4 ANDRA Vimperk Dokumentace v sociálních službách 1 Curatio Práce s PC 2 DÚSP Další specifické formy služeb a aktivit Odborné praxe studentů na úseku výchovy DÚSP Instituce Zaměření, profese Účast Hodin SZŠ a VZŠ Jihlava Pracovník v soc. službách 5 16 PF JU Č. Budějovice Výchova ke zdraví 1 8 Peoplesource Havlíčkův Brod Pracovník sociální péče 1 30 ZSF JU Č. Budějovice Rehabilit. a psychosoc. péče 1 80 Celkem Stáže, exkurze na úseku výchovy DÚSP Č. Datum Instituce Účastníků DBZ Náměšť nad Oslavou Centrum Lada Lukavec DOZP Osek u Strakonic 40 Celkem Supervize Č. Datum Supervizor Odborné zaměření Účastníků Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem Mgr. Martin Haicl SQ č. 5 Plánování služby s klientem

20 2. Diagnostické centrum Ve spolupráci krajských, okresních i městských úřadů a magistrátů, dle požadavků sociálních, školských, zdravotnických organizací a rodičů, byly i v roce 2012 organizovány jeden až tříměsíční diagnostické pobyty. Odborné postupy vycházely z metod diagnostiky, diferenciální diagnostiky a případových studií. Indikací pro přijetí na diagnostický pobyt byla cílová skupina klientů charakterizovaná v nabídce služeb DÚSP Černovice. Nejvíce požadavků bylo na řešení hraničních případů mentální retardace, dále vývojových problémů, pervazivních vývojových poruch, specifické psychopatologie, problémů vzdělavatelnosti a selhávání výchovy. Závěry a doporučení diagnostického vyšetření směřovaly k diagnóze, etiologii postižení, indikaci odborné péče, k prognóze, další edukaci, možnostem pracovního uplatnění, indikaci pro sociální službu, k podpoře s cílem dosažení co nejvyšší kvality života klienta. Diagnostické centrum průběžně zajišťovalo poradenskou službu pro rodiče i instituce. Dále rozvíjelo spolupráci v péči o klienty s rodiči, se zákonnými zástupci, odborníky z rezortu zdravotnictví, školství, sociální péče a s pracovníky DÚSP v duchu ucelené rehabilitace. Ukončené diagnostické pobyty v roce 2012 Instituce do 12 ti let let nad 18 let Celkem Rodina - domov Zdravotnické zařízení Dětský domov ÚSP Výchovný ústav Psychiatrická léčebna Celkem Provedená vyšetření v roce 2012 Odborný pracovník Počet vyšetření Sociální pracovnice 20 Lékař 16 Psycholog 19 Psychiatr 14 Klinický logoped 18 Fyzioterapeut 4 Speciální pedagog 18 Třídní učitel 2 Terapeut chráněného pracoviště 3 Vychovatel 20 Celkem 134 V roce 2013 bude potřeba: I nadále prohlubovat spolupráci s rodiči, opatrovníky, orgány státní správy, lékaři a institucemi s hlavní činností zaměřenou na péči o handicapované (dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy sociální péče, speciální školy a školská zařízení, speciálně pedagogická centra, výchovné ústavy, atd.). 20

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2 Budova Zámeček Předkládá: Mgr. Jiřinka Kubalčíková Název: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46

Obsah: IV. Autoprovoz. 46. V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. 46 Obsah: Slovo úvodem 3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.. 5 1.Sociální péče... 5 a) kapacita zařízení, počet klientů.. 5 b) evidenční počet neuspokojených žadatelů o službu... 5 c) počet

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2010 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 DOMOV HORIZONT příspěvková organizace Strážovská 1096, 697 01 Kyjov Domov Horizont, příspěvková organizace, Strážovská 1096, 697 01 Kyjov 2 Název organizace: Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační schéma 5 Optimalizace sluţby 5 Pozitivní prezentace 6 Mimorozpočtové

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více