FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

2 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti. 3. Člověk s duševní poruchou má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standart. Má také právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které odpovídá pokud možno jeho schopnostem. 4. Tam, kde je možné, měl by člověk s duševní poruchou žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm měly přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné. 5. Člověk s duševní poruchou má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a zájmům žádoucí. 6. Člověk s duševní poruchou má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má právo na řádné soudní vyšetřování a posouzení jeho míry odpovědnosti se zřetelem na jeho postižení. 7. Pokud člověk s duševní poruchou není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití.tento proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních schopností duševně postižené osoby a musí podléhat pravidelné kontrole jakož i právu se odvolat k vyšší instituci. rezoluce schválená VS OSN dne 20. Prosince 1971

3 OBSAH FOKUS LIBEREC - KDO JSME ÚVODEM PŘEHLED SLUŽEB A AKTIVIT V ROCE 2006 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 VYJÁDŘENÍ AUDITORA PODĚKOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUSU V ROCE

4 Kdo jsme Název organizace: FOKUS Liberec občanské sdružení Sídlo: Nezvalova 662 Liberec 15, IČ: Tel.fax: E mail: Historie vzniku Fokusu Slovo Fokus znamená krb, oheň, ohniště, v přeneseně pak domov rodinu. P roce 1990 si toto slovo volilo za svůj název nepolitické občanské sdružení, které vzniklo proto, aby vytvářelo nabídku rehabilitačních služeb pro duševně nemocné. Za tímto účelem začalo postupně sdružovat odborníky ( sociální pracovníky, pracovní asistenty, psychology, pedagogy, psychiatry), duševně nemocné a jejich rodinné příslušníky. První Fokusy vznikaly v Praze, Mladé Boleslavi, Vysočině, Ústí nad Labem.Do současné doby vzniklo 8 sdružení s tímto názvem, každý Fokus má však vlastní - strukturu, řízení, financování, právní subjektivitu. V Liberci byl Fokus založen v roce 1993 na půdě svépomocného Myklubu. Proto jeho první název zněl FokusMyklub. Změna názvu v roce 2005 jen završila změny, která již několik let ve Fokusu probíhaly ukončení klubových aktivit a směřování FOKUSU Liberec občanského sdružení k sociálním službám se stanovením jasného veřejného závazku (poslání, cíle, cílové skupiny, principů zásad poskytovaných služeb) a k práci s individuálním cílem klienta. Posláním FOKUSU Liberec občanského sdružení Je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální pracovní, zdravotní situace. Za tímto účelem FOKUS Liberec občanské sdružení zřizuje sociální služby chráněného bydlení, pracovní rehabilitace, denního centra a terénní programy. Cílem FOKUSU Liberec občanského sdružení je poskytovat takovou míru podpory, která umožní duševně nemocnému člověku co nejlépe využívat běžné společenské zdroje ( jako je bydlení, práce, vzdělání ) navazovat či udržovat rodinné, přátelské, sociální vztahy, ale nevytváří nadbytečnou formu závislosti. Konečným cílem poskytovaných služeb je tedy posílit uživatele služby natolik, aby mohl přestat služby potřebovat a využívat, nebo aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu. Cílovou skupinu FOKUSU Liberec občanského sdružení tvoří duševně nemocní spoluobčané, převážně s psychotickými symptomy ( schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod ), kteří se chtějí začlenit do rehabilitačních programů, jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb. Konkrétně jsou našimi klienty lidé z Libereckého kraje starší 16 let.některých našich služeb mohou využívat i příbuzní a blízcí duševně nemocných. Služby neposkytujeme lidem, kteří mají aktuální problémy s alkoholem, nebo jinou návykovou látkou. Jednotlivé služby (chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna - pracovní rehabilitace, služby následné péče - terénní programy a centrum denních služeb) mají vlastní poslání, cíle a konkrétní vymezení cílové skupiny. 4

5 Základní principy, kterými se řídí poskytování služeb ve FOKUSU Liberec občanském sdružení Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod ) Individuální přístup respektujíci potřeby a volbu klienta Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou Informovnost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod ) Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod ) Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací Respektování uživatelů služeb jako rovnopráných partnerů Komplexnost péče, komunitní přístup Komunitní přístup: Při řešení situace našich klientů vycházíme z předpokladu, že jednotlivé problémy klienta spolu souvisí a není možné je řešit odděleně. FOKUS Liberec občanské sdružení ( dále jen Fokus Liberec) nesupluje činnost zdravotnických, veřejných nebo jiných sociálních služeb. Je tedy nezbytné spolupracovat s návaznými službamizejména se zdravotnickými službami: ambulantními lékaři, psychiatrickým oddělením nemocnice a psychiatrickou léčebnou. Dále pak s dalšími sociálními službami, běžnými, veřejně dostupnými službami a s úřady. Při vytváření jednotlivých sociálních služeb, pravidel, metodických postupů, předpisů vycházíme Ze standardů sociálních služeb Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností uživatelů služeb Fokusu Liberec Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností jednotlivých pracovníků Fokusu Liberec Z podnětů, připomínek jednotlivých poskytovatelů služeb komunitní práce, komunitního plánování. Z podnětů, připomínek svépomocných i jiných skupin sdružujících duševně nemocné Platných zákonných ustanovení (pravidel a smluv) pro poskytování grantů (darů) 5

6 Úvodem Ohlédnutí za rokem 2006 Rok 2006 byl rokem velkého pracovního nasazení, dokončování příprav a startování nových projektů. V tomto roce se také podařilo vyrovnat se se všemi závazky vůči institucím, městu Liberec i organizacím, které Fokus Liberec podpořili v období finančních problémů.bylo možno vydechnout a začít věnovat víc úsilí koncepci a rozvoji služeb. Po čtyřech letech usilování, střídání období naděje s nepříznivými okolnostmi se podařilo koncem léta uvést do života projekt chráněného bydlení v Kryštofově údolí. Objekt bývalé vesnické školy nyní nabízí možnost bydlení a sociální podpory deseti lidem, kteří by jinak museli trávit dlouhé měsíce a roky v psychiatrické léčebně. I když úspěšná realizace dává zapomenout na všechny předchozí obtíže, je škoda, že vznik této moderní a v rámci Libereckého regionu i celého kraje ojedinělé sociální služby byl spojen s tak malou podporou kompetentních orgánů a institucí. Poděkování pak patří zastupitelům obce Kryštofovo údolí za trpělivost s prodlouženou realizací projektu a morální podporu. V polovině roku se v Jablonci nad Nisou rozběhl další projekt Fokusu Liberec -Centrum pracovního uplatnění.cílem tohoto projektu je především nabídnou pracovní příležitosti duševně nemocným spoluobčanům na nově vzniklých pracovních místech v kavárně Florianka, recepci a rukodělné dílně. Součástí projektu je i poskytování sociální služby pracovní rehabilitace, která umožní postupný nácvik potřebných pracovních dovedností. Projekt vzniklý s finanční podporou EU SROP a města Jablonce nad Nisou, je součástí projektu jabloneckého Spolkového domu. Zahájení realizace obou projektů s sebou neslo rozšíření pracovního týmu a jeho rozdělení na libereckou a jabloneckou část Pro Fokus Liberec nová situace se vznikem pobočky je do určité míry výzvou, jak zvládnout metodické vedení a řízení obou týmů a udržet pozitivní komunikaci. V roce 2006 byla také zahájena diskuse se spolupracujícím zařízením Socioterapeutické centrum (STC) a ředitelem Centra sociálních služeb Libereckého kraje (CSS-LK), pod které tato organizace spadá, o možném sloučení s Fokusem Liberec. Fokus Liberec by měl převzít služby STC v polovině roku Důvodem tohoto postupu byly organizační změny na straně CSS-LK, podobnost obou zařízení při vymezení cílové skupiny a vzájemná dlouhodobá spolupráce. Pro Fokus Liberec sloučení znamená další rozvoj směrem k dennímu centru a terénním službám, nutnost zajistit pro další období více finančních zdrojů, vytvořit pro nové služby odpovídající zázemí, metodické postupy a materiální podmínky. Zejména je nutno myslet i na situaci uživatelů služeb Fokusu Liberec a STC, kteří se budou muset se sloučením služeb vyrovnat. V nastávajícím období je proto úkolem obou organizací uživatele služeb na nastávající změny připravit. Plány Fokusu Liberec pro další roky se týkají zejména stabilizace poskytovaných služeb a dalšího zvyšování jejich kvality. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že kvalita je realizovatelná pouze v dlouhodobě ekonomický stabilní organizaci, s týmem, který má vytvořené dobré podmínky pro svou práci. I když možnosti dosáhnout na některé granty podporující pilotní a inovativní projekty mohou být lákavé, je naší prioritou zajistit v nejistých podmínkách financování NNO především kontinuitu již poskytovaných služeb, stabilní a kvalitní zázemí pro uživatele služeb i pro celý pracovní tým. 6

7 Přehled nabídky služeb Fokusu Liberec v roce 2006 Fokus Liberec nabízel v roce 2006 duševně nemocným spoluobčanům sociální služby v oblasti bydlení a zaměstnání. Mezi základní potřeby lidí zdravých i nemocných patří možnost bydlet a pracovat Protože lidé s duševní nemocí jsou často vyřazováni z otevřeného trhu práce a nemají dostatek příležitostí k samostatnému bydlení, jsou jejich ověřené potřeby důvodem pro poskytování těchto dvou typů služeb. Sociální služby Fokusu v roce 2006 Pro oblast bydlení: chráněný komunitní byt- Liberec tréninkové bydlení - Liberec chráněné bydlení Kryštofovo údolí Pro oblast pracovní rehabilitace : chráněná pracovní místa se zaměřením na trénink pracovních dovedností recepce Nezvalova ul..liberec recepce -Centrum pracovního uplatnění Jablonec nn kavárna Floriánka -Centrum pracovního uplatnění Jablonec nn Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Komunita Cvičení paměti Tvořivá dílna Klubové aktivity Klub duševního zdraví v České Lípě Zaměstnávání lidí s duševní nemocí v roce 2006 Stálá chráněná pracovní místa: řemeslná dílna v Liberci úklid sídlo Fokusu Liberec úklid Spolkový dům Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nn vedoucí klubu v České Lípě chráněná keramická dílna v Liberci chráněná rukodělná dílna Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nn kavárna Florianka Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nn Aktivity určené odborné veřejnosti Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky 7

8 Sociální služby pro oblasti bydlení Služba chráněného bydlení poskytuje řadu možností bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a je zatím v rámci Libereckého kraje jediná, pro tuto skupinu zdravotně postižených. Zahájena byla , kdy se první tři klienti nastěhovali do upraveného chráněného komunitního bytu v centru města Liberec. Bydlení v tomto bytě je v současné době určeno těm klientům, kteří prošli tréninkovým programem bydlení, nebo svoji samostatnost dosud neztratili. Pomáháme jim naučit se žít s duševní nemocí, s hledáním vlastního bydlení a s hledáním pracovních příležitostí. V roce 2005 jsme svépomocí přestavěli část objektu v Nezvalově ulici a tím získali byt pro službu tréninkového bydlení. V bytě může bydlet maximálně pět klientů ve dvou dvoulůžkových a v jednom jednolůžkovém pokoji. Cílem služby tréninkového bydlení je podpora klientů při získávání praktických dovedností ( úklid, hygiena, hospodaření s penězi, jednání na úřadech apod. ). Klienti se učí zacházet s nemocí, dodržovat medikaci a se svým klíčovým pracovníkem pracují na individuálním a krizovém plánu. Naučí se využívat běžných společenských zdrojů linka důvěry, sociální dávky, úřad práce, kurzy, školy a poradenství.ve spolupráci s rodinou se snaží osamostatnit a osvojit dovednosti, které za ně dosud vykonávali rodinní příslušníci nebo sestry a sociální pracovnice v léčebně. Oba typy bydlení jsou poskytovány na dobu dvou let, s možností prodloužení smlouvy podle individuální dohody Ukončení služby i platby nájemného podrobně stanoví smlouva a pravidla bydlení. V roce 2006 jsme dokončili rekonstrukci objektu bývalé školy v Kryštofově údolí. Vzniklo zde chráněné bydlení pro uživatele s dlouhodobými problémy, kterým se nedaří vytvářet běžné sociální kontakty a vyžadují kontinuální podporu při samostatném bydlení. Doba užívání služby je stanovena individuálním plánem klienta Dále jsme v roce 2006 nabízeli: Pobyt pro případ akutní sociální krize S podporou klíčového pracovníka má klient tři měsíce na vyřešení základních problémů ubytování, ekonomické zajištění, léčba. Jednání s léčebnou v Kosmonosech, kde máme pravidelné schůzky s primáři a ostatním zdravotnickým personálem. Kontaktujeme zde nové pacienty, které seznamujeme se službami Fokusu a samozřejmě navštěvujeme naše stálé klienty. Kapacita služby v roce 2006 chráněný komunitní byt 5 míst tréninkové bydlení 5 míst chráněné bydlení 10 míst 8

9 Chráněná práce a pracovní rehabilitace Hlavním cílem pracovní rehabilitace a zaměstnávání je nabídnout práci zdravotně postiženým lidem OTZP,OZP, kteří jsou např. dlouhodobě bez práce, kteří z důvodu nemoci ztratili pracovní návyky a rádi by si je obnovili formou pracovní rehabilitace, lidem, kteří potřebují pomoci s návratem do zaměstnání, lidem, kteří hledají pracovní uplatnění v chráněných pracovních podmínkách aj. Od roku 2005 provozujeme recepci a 3 tréninková pracovní místa. (2 recepční a 1 uklizečka). Úkolem recepce je zejména přepojovat hovory z telefonní ústředny, objednávat pacienty klinické psycholožce, kopírovat dokumenty pro potřeby pracovníků Fokusu, nebo pro potřeby účetní, prodávat občerstvení apod Řemeslná dílna Chráněná řemeslná dílna vznikla spojením mobilní a papírové dílny. V roce 2006 zde byli zaměstnáni 4 lidi na pracovní smlouvu. Pracovní program je zaměřen na vyřezávání z překližky, údržbu našich zahradních prostor, vyrábění a opravování drobného dřevěného nábytku. Pracovníci nám pomáhají se stěhování a budováním nových prostor. Keramická dílna Chráněná keramická dílna nabízela v roce 2006 stálé zaměstnání 5 lidem se zdravotním postižením na poloviční úvazek. Smlouva je sepsána s pracovníkem na dobu určitou 1 rok. Pokud se pracovník osvědčí může získat smlouvu na dobu neurčitou. Výrobky dílen prodáváme v Oblastní galerii a na různých akcích (například prodejní výstava s Centrem zdravotně postižených, prodej na plese Červeného kříže ) Jinak je možné naše výrobky nakoupit přímo ve Fokusu. Protože prostory pro řemeslnou a keramickou dílnu nevyhovují, došlo k ukončení smlouvy s podnájemníkem Fokusu Liberec firmou Jizerka a začátkem roku 2007 dojde ke stěhování dílen do vyprázdněných a nově upravených prostor. 9

10 Centrum pracovního uplatnění Spolkový dům v Jablonci nad Nisou Kavárna Floriánka Nově vytvořená kavárna nabízí pracovní uplatnění 4 zdravotně postiženým. Najdou zde pracovní uplatnění při práci v kuchyni nebo obsluze.kavárna nabízí běžné občerstvení (kávu, čaj, chlazené nápoje, zákusky, chlebíčky, obložené housky apod V poledních hodinách připravuje personál oběd pro pracovníky na chráněných místech a v pracovní rehabilitaci) Důležitým výstupem kavárny je propojování činnosti Fokusu s veřejností a propagace naší práce. Součástí kavárny je i recepce Spolkového domu. Úkolem recepčního je mít přehled a podávat informace o akcích konaných ve Spolkovém domě, přepojovat telefonické hovory, předávat vzkazy apod Vytvořená místa doplňuje i místo úklidové, -pracovník zde zajišťuje čistotu ve společných prostorách Spolkového domu. Rukodělná dílna Je dalším pracovištěm Fokusu Liberec ve Spolkovém domě.pracovní program dílny je pestrý, založený na šití, nebo tkaní, ale v překližkovém programu nabízí příležitosti i mužům. Pracovní rehabilitace jako sociální služba se v Jablonci nad Nisou realizovala v roce 2006 omezeně - převážně na tréninkových místech v recepci a kavárně. (Zaměstnanec na tréninkovém místě čerpá sociální službu po ukončení své pracovní doby na chráněném pracovišti formou spolupráce asistenta na individuálním plánu práce.) Kapacita pracovních míst v roce PM v recepci (Fokus - trénink) 1 PM úklid 1 PM koordinátor klubu v České Lípě 3 PM v údržbářské dílně 5 PM v chráněné keramické dílně 10

11 Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Pátek je ve Fokusu Liberec den vyhrazený programům psychosociální rehabilitace. Program nabízíme lidem, kteří buď nechtějí využívat jiné služby, nebo z důvodů omezené kapacity nemohou okamžitě využít službu bydlení nebo zaměstnávání a přejí si zůstat s námi v kontaktu. Programu začíná Komunitou, kde si popovídáme o dění ve světě, v Čechách i v Liberci, v kultuře, politice i ve sportu. Je to dobrá příležitost vyjádřit své názory, dozvědět se nové informace a názory ostatních. Komunita je i určitým tréninkem pro ty, kteří se chtějí naučit komunikovat ve větší skupině lidí. Cvičení paměti. Duševní nemoc s sebou často nese obtíže se soustředěním, pozorností, pamětí. Proto je cvičení paměti programem, který si ve Fokusu našel své trvalé příznivce. V roce 2006 byl vedený stážistkou, která k nám dochází každý pátek na povinnou praxi z VOŠ sociálně právní. Našim klientům nabízíme také Tvořivou dílnu, kde v rozmezí dvou hodin ( ) vyrábíme časopis Fokus Revue. Tento časopis vytvářejí účastníci s pomocí socioterapeutky, která je jim oporou v psaní a podporuje jejich tvořivost různými cvičeními a hrami. Články, úvahy, příběhy a básně, píší účastníci této dílny dle vlastních schopností a ty jsou někdy netušené samotnými pisateli. V časopise se také vyskytují informace o novinkách ze sdružení a o naplněnosti kapacity služeb a pracovních míst. Každý, kdo si časopis koupí za pouhopouhých 15,- Kč poslouží tomu, že naše práce může pokračovat. Je k dostání na recepci a je možné ho i zasílat. Vítáme také jakékoliv příspěvky osob, které do tohoto programu nedocházejí. Mohou to být nabídky aktivit, poznatky z neznámých míst nebo zkušenosti získané zajímavými zážitky. Kontaktní Klubové aktivity Součástí nabídky Fokusu Liberec jsou i klubové aktivity Klubu duševního zdraví, který poskytuje možnosti setkávání lidem z města Česká Lípa i blízkého okolí. Klub je svépomocný, koordinátorem klubu je pan Václav Prokopec. 11

12 Aktivy určené odborné veřejnosti Fokus nabízí Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky s garancí České arteterapeutické asociace a Asociace výtvarných pedagogů Z víkendových kurzů, které pořádáme již dva roky, jsme nyní vytvořili ucelené vzdělávání v oblasti arteterapie a artefiletiky v rozsahu 225 h. Aby v této oblasti byl kurz vyvážený, obsahuje jak složky teoretické, tak složky sebezkušenostní, včetně prezentace kasuistik, kde mohou účastníci reflektovat vlastní práci. Hlavní lektorkou tohoto kurzu je PhDr. Mariana Štefančíková-Bažantová. Kromě ní se na vzdělávání bude podílet mnoho dalších lektorů, kteří jsou ve svém oboru opravdovými pojmy. Vzdělávání je směřováno především na arteterapeuty, pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích. Další nabídka pro veřejnost V kavárně Floriánka nabízíme veřejnosti možnost příjemného posezení a občerstvení. Po předchozí domluvě je zde možno zrealizovat za velmi přijatelné ceny různá setkání, oslavy, rauty vedoucí : Blanka Köhlerová Tel adresa: Emílie Floriánové 1736/8 Jablonec nn

13 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 NÁKLADY Spotřeba materiálu a energie ,- Kč Pořízení zboží ,-Kč Služby (opravy a údržba, cestovné, propagace apod.) Osobní náklady ,- Kč ,- Kč Daně a poplatky ,- Kč Odpisy Kč Ostatní náklady 6 500,-Kč Celkem VÝNOSY Tržby za prodej výrobků a služeb Tržby z prodeje DHM Odpisy Přijaté příspěvky a dary Přijaté dotace Ostatní výnosy Celkem ,- Kč 0,-Kč ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč 13

14 Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2005 Finanční zdroj Ministerstvo zdravotnictví Úřad práce v Liberci Úřad práce v Jablonci nn Liberecký kraj SROP Centrum pracovního uplatnění Město Liberec Město Česká lípa Město Jablonec n N Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 7 297,-Kč 5 000,-Kč Nadace Euronisa Nadace Škola hrou ,-Kč ,-Kč Právnické osoby: ,-Kč Fyzické osoby: 4 870,-Kč 14

15 PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2006 Děkujeme všem, kteří nás v minulých letech podpořili v naší činnosti, zvláště pak: MZ ČR ÚP v Liberci Krajskému úřadu v Liberci Magistrátu Města Liberce Městský úřad v Jablonci nad Nisou Městskému úřadu v České Lípě Nadaci EURONISA Nadaci Škola hrou Psychiatrické léčebně v Kosmonosech Psychiatrickému oddělení v Liberci Socioterapeutickému centru v Liberci Členům rady sdružení 15

16

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele Domova 2. Domov pro seniory Velké Březno v roce 2014

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič Návrh koncepce poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov Ing.Stanislav Petrovič 2010 Zpracováno týmem vedoucích pracovníků jednotlivých služeb, Domova Maxov, za účelem zvýšení kvality poskytovaných

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Výroční zpráva Nadace Bona 2013

Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Výroční zpráva Nadace Bona 2013 Dobro a užitek lze prezentovat Bohnická nadace naděje Nadace BONA, Pod Čimickým hájem 177/1, 181 00 Praha 8 Bankovní účet: 27432-081/0100, Komerční banka, a.s., pobočka

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech...

Úvodní slovo... 2. Organizační struktura OS Krok... 4. Historie Občanského sdružení Krok... 5. Základní informace o programech... Pocity jsou podstatné. Kamča OBSAH Úvodní slovo... 2 Kdo jsme... 3 Organizační struktura OS Krok... 4 Historie Občanského sdružení Krok... 5 Základní informace o programech... 8 Terapeutická komunita...

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY

METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY METODIKA PRÁCE S DOBROVOLNÍKY Renata Janíčková, Vladimíra Zmeškalová Metodika práce s dobrovolníky Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Náhradní

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více