FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

2 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti. 3. Člověk s duševní poruchou má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standart. Má také právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které odpovídá pokud možno jeho schopnostem. 4. Tam, kde je možné, měl by člověk s duševní poruchou žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm měly přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné. 5. Člověk s duševní poruchou má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a zájmům žádoucí. 6. Člověk s duševní poruchou má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má právo na řádné soudní vyšetřování a posouzení jeho míry odpovědnosti se zřetelem na jeho postižení. 7. Pokud člověk s duševní poruchou není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit či odejmout, musí se při průběhu omezení nebo odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití.tento proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních schopností duševně postižené osoby a musí podléhat pravidelné kontrole jakož i právu se odvolat k vyšší instituci. rezoluce schválená VS OSN dne 20. Prosince 1971

3 OBSAH FOKUS LIBEREC - KDO JSME ÚVODEM PŘEHLED SLUŽEB A AKTIVIT V ROCE 2006 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 VYJÁDŘENÍ AUDITORA PODĚKOVÁNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FOKUSU V ROCE

4 Kdo jsme Název organizace: FOKUS Liberec občanské sdružení Sídlo: Nezvalova 662 Liberec 15, IČ: Tel.fax: E mail: Historie vzniku Fokusu Slovo Fokus znamená krb, oheň, ohniště, v přeneseně pak domov rodinu. P roce 1990 si toto slovo volilo za svůj název nepolitické občanské sdružení, které vzniklo proto, aby vytvářelo nabídku rehabilitačních služeb pro duševně nemocné. Za tímto účelem začalo postupně sdružovat odborníky ( sociální pracovníky, pracovní asistenty, psychology, pedagogy, psychiatry), duševně nemocné a jejich rodinné příslušníky. První Fokusy vznikaly v Praze, Mladé Boleslavi, Vysočině, Ústí nad Labem.Do současné doby vzniklo 8 sdružení s tímto názvem, každý Fokus má však vlastní - strukturu, řízení, financování, právní subjektivitu. V Liberci byl Fokus založen v roce 1993 na půdě svépomocného Myklubu. Proto jeho první název zněl FokusMyklub. Změna názvu v roce 2005 jen završila změny, která již několik let ve Fokusu probíhaly ukončení klubových aktivit a směřování FOKUSU Liberec občanského sdružení k sociálním službám se stanovením jasného veřejného závazku (poslání, cíle, cílové skupiny, principů zásad poskytovaných služeb) a k práci s individuálním cílem klienta. Posláním FOKUSU Liberec občanského sdružení Je podpora duševně nemocných lidí v samostatném rozhodování, jednání, řešení své sociální pracovní, zdravotní situace. Za tímto účelem FOKUS Liberec občanské sdružení zřizuje sociální služby chráněného bydlení, pracovní rehabilitace, denního centra a terénní programy. Cílem FOKUSU Liberec občanského sdružení je poskytovat takovou míru podpory, která umožní duševně nemocnému člověku co nejlépe využívat běžné společenské zdroje ( jako je bydlení, práce, vzdělání ) navazovat či udržovat rodinné, přátelské, sociální vztahy, ale nevytváří nadbytečnou formu závislosti. Konečným cílem poskytovaných služeb je tedy posílit uživatele služby natolik, aby mohl přestat služby potřebovat a využívat, nebo aby je potřeboval jen v nezbytně nutném rozsahu. Cílovou skupinu FOKUSU Liberec občanského sdružení tvoří duševně nemocní spoluobčané, převážně s psychotickými symptomy ( schizofrenie, bipolární porucha, smíšené typy psychóz, dlouhodobé deprese apod ), kteří se chtějí začlenit do rehabilitačních programů, jsou ochotni respektovat pravidla jednotlivých služeb. Konkrétně jsou našimi klienty lidé z Libereckého kraje starší 16 let.některých našich služeb mohou využívat i příbuzní a blízcí duševně nemocných. Služby neposkytujeme lidem, kteří mají aktuální problémy s alkoholem, nebo jinou návykovou látkou. Jednotlivé služby (chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna - pracovní rehabilitace, služby následné péče - terénní programy a centrum denních služeb) mají vlastní poslání, cíle a konkrétní vymezení cílové skupiny. 4

5 Základní principy, kterými se řídí poskytování služeb ve FOKUSU Liberec občanském sdružení Podpora samostatnosti a soběstačnosti, vyrovnávání příležitostí (např. v oblasti práce, bydlení, společenských vztahů, trávení volného času apod ) Individuální přístup respektujíci potřeby a volbu klienta Práce s širším okolím klienta zejména s jeho rodinou Informovnost klienta (o poskytovaných službách, službách jiných poskytovatelů, běžných veřejných službách apod ) Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy, institucemi apod ) Respektování práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací Respektování uživatelů služeb jako rovnopráných partnerů Komplexnost péče, komunitní přístup Komunitní přístup: Při řešení situace našich klientů vycházíme z předpokladu, že jednotlivé problémy klienta spolu souvisí a není možné je řešit odděleně. FOKUS Liberec občanské sdružení ( dále jen Fokus Liberec) nesupluje činnost zdravotnických, veřejných nebo jiných sociálních služeb. Je tedy nezbytné spolupracovat s návaznými službamizejména se zdravotnickými službami: ambulantními lékaři, psychiatrickým oddělením nemocnice a psychiatrickou léčebnou. Dále pak s dalšími sociálními službami, běžnými, veřejně dostupnými službami a s úřady. Při vytváření jednotlivých sociálních služeb, pravidel, metodických postupů, předpisů vycházíme Ze standardů sociálních služeb Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností uživatelů služeb Fokusu Liberec Zkušeností, připomínek, podnětů, stížností jednotlivých pracovníků Fokusu Liberec Z podnětů, připomínek jednotlivých poskytovatelů služeb komunitní práce, komunitního plánování. Z podnětů, připomínek svépomocných i jiných skupin sdružujících duševně nemocné Platných zákonných ustanovení (pravidel a smluv) pro poskytování grantů (darů) 5

6 Úvodem Ohlédnutí za rokem 2006 Rok 2006 byl rokem velkého pracovního nasazení, dokončování příprav a startování nových projektů. V tomto roce se také podařilo vyrovnat se se všemi závazky vůči institucím, městu Liberec i organizacím, které Fokus Liberec podpořili v období finančních problémů.bylo možno vydechnout a začít věnovat víc úsilí koncepci a rozvoji služeb. Po čtyřech letech usilování, střídání období naděje s nepříznivými okolnostmi se podařilo koncem léta uvést do života projekt chráněného bydlení v Kryštofově údolí. Objekt bývalé vesnické školy nyní nabízí možnost bydlení a sociální podpory deseti lidem, kteří by jinak museli trávit dlouhé měsíce a roky v psychiatrické léčebně. I když úspěšná realizace dává zapomenout na všechny předchozí obtíže, je škoda, že vznik této moderní a v rámci Libereckého regionu i celého kraje ojedinělé sociální služby byl spojen s tak malou podporou kompetentních orgánů a institucí. Poděkování pak patří zastupitelům obce Kryštofovo údolí za trpělivost s prodlouženou realizací projektu a morální podporu. V polovině roku se v Jablonci nad Nisou rozběhl další projekt Fokusu Liberec -Centrum pracovního uplatnění.cílem tohoto projektu je především nabídnou pracovní příležitosti duševně nemocným spoluobčanům na nově vzniklých pracovních místech v kavárně Florianka, recepci a rukodělné dílně. Součástí projektu je i poskytování sociální služby pracovní rehabilitace, která umožní postupný nácvik potřebných pracovních dovedností. Projekt vzniklý s finanční podporou EU SROP a města Jablonce nad Nisou, je součástí projektu jabloneckého Spolkového domu. Zahájení realizace obou projektů s sebou neslo rozšíření pracovního týmu a jeho rozdělení na libereckou a jabloneckou část Pro Fokus Liberec nová situace se vznikem pobočky je do určité míry výzvou, jak zvládnout metodické vedení a řízení obou týmů a udržet pozitivní komunikaci. V roce 2006 byla také zahájena diskuse se spolupracujícím zařízením Socioterapeutické centrum (STC) a ředitelem Centra sociálních služeb Libereckého kraje (CSS-LK), pod které tato organizace spadá, o možném sloučení s Fokusem Liberec. Fokus Liberec by měl převzít služby STC v polovině roku Důvodem tohoto postupu byly organizační změny na straně CSS-LK, podobnost obou zařízení při vymezení cílové skupiny a vzájemná dlouhodobá spolupráce. Pro Fokus Liberec sloučení znamená další rozvoj směrem k dennímu centru a terénním službám, nutnost zajistit pro další období více finančních zdrojů, vytvořit pro nové služby odpovídající zázemí, metodické postupy a materiální podmínky. Zejména je nutno myslet i na situaci uživatelů služeb Fokusu Liberec a STC, kteří se budou muset se sloučením služeb vyrovnat. V nastávajícím období je proto úkolem obou organizací uživatele služeb na nastávající změny připravit. Plány Fokusu Liberec pro další roky se týkají zejména stabilizace poskytovaných služeb a dalšího zvyšování jejich kvality. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že kvalita je realizovatelná pouze v dlouhodobě ekonomický stabilní organizaci, s týmem, který má vytvořené dobré podmínky pro svou práci. I když možnosti dosáhnout na některé granty podporující pilotní a inovativní projekty mohou být lákavé, je naší prioritou zajistit v nejistých podmínkách financování NNO především kontinuitu již poskytovaných služeb, stabilní a kvalitní zázemí pro uživatele služeb i pro celý pracovní tým. 6

7 Přehled nabídky služeb Fokusu Liberec v roce 2006 Fokus Liberec nabízel v roce 2006 duševně nemocným spoluobčanům sociální služby v oblasti bydlení a zaměstnání. Mezi základní potřeby lidí zdravých i nemocných patří možnost bydlet a pracovat Protože lidé s duševní nemocí jsou často vyřazováni z otevřeného trhu práce a nemají dostatek příležitostí k samostatnému bydlení, jsou jejich ověřené potřeby důvodem pro poskytování těchto dvou typů služeb. Sociální služby Fokusu v roce 2006 Pro oblast bydlení: chráněný komunitní byt- Liberec tréninkové bydlení - Liberec chráněné bydlení Kryštofovo údolí Pro oblast pracovní rehabilitace : chráněná pracovní místa se zaměřením na trénink pracovních dovedností recepce Nezvalova ul..liberec recepce -Centrum pracovního uplatnění Jablonec nn kavárna Floriánka -Centrum pracovního uplatnění Jablonec nn Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Komunita Cvičení paměti Tvořivá dílna Klubové aktivity Klub duševního zdraví v České Lípě Zaměstnávání lidí s duševní nemocí v roce 2006 Stálá chráněná pracovní místa: řemeslná dílna v Liberci úklid sídlo Fokusu Liberec úklid Spolkový dům Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nn vedoucí klubu v České Lípě chráněná keramická dílna v Liberci chráněná rukodělná dílna Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nn kavárna Florianka Centrum pracovního uplatnění v Jablonci nn Aktivity určené odborné veřejnosti Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky 7

8 Sociální služby pro oblasti bydlení Služba chráněného bydlení poskytuje řadu možností bydlení pro dlouhodobě duševně nemocné a je zatím v rámci Libereckého kraje jediná, pro tuto skupinu zdravotně postižených. Zahájena byla , kdy se první tři klienti nastěhovali do upraveného chráněného komunitního bytu v centru města Liberec. Bydlení v tomto bytě je v současné době určeno těm klientům, kteří prošli tréninkovým programem bydlení, nebo svoji samostatnost dosud neztratili. Pomáháme jim naučit se žít s duševní nemocí, s hledáním vlastního bydlení a s hledáním pracovních příležitostí. V roce 2005 jsme svépomocí přestavěli část objektu v Nezvalově ulici a tím získali byt pro službu tréninkového bydlení. V bytě může bydlet maximálně pět klientů ve dvou dvoulůžkových a v jednom jednolůžkovém pokoji. Cílem služby tréninkového bydlení je podpora klientů při získávání praktických dovedností ( úklid, hygiena, hospodaření s penězi, jednání na úřadech apod. ). Klienti se učí zacházet s nemocí, dodržovat medikaci a se svým klíčovým pracovníkem pracují na individuálním a krizovém plánu. Naučí se využívat běžných společenských zdrojů linka důvěry, sociální dávky, úřad práce, kurzy, školy a poradenství.ve spolupráci s rodinou se snaží osamostatnit a osvojit dovednosti, které za ně dosud vykonávali rodinní příslušníci nebo sestry a sociální pracovnice v léčebně. Oba typy bydlení jsou poskytovány na dobu dvou let, s možností prodloužení smlouvy podle individuální dohody Ukončení služby i platby nájemného podrobně stanoví smlouva a pravidla bydlení. V roce 2006 jsme dokončili rekonstrukci objektu bývalé školy v Kryštofově údolí. Vzniklo zde chráněné bydlení pro uživatele s dlouhodobými problémy, kterým se nedaří vytvářet běžné sociální kontakty a vyžadují kontinuální podporu při samostatném bydlení. Doba užívání služby je stanovena individuálním plánem klienta Dále jsme v roce 2006 nabízeli: Pobyt pro případ akutní sociální krize S podporou klíčového pracovníka má klient tři měsíce na vyřešení základních problémů ubytování, ekonomické zajištění, léčba. Jednání s léčebnou v Kosmonosech, kde máme pravidelné schůzky s primáři a ostatním zdravotnickým personálem. Kontaktujeme zde nové pacienty, které seznamujeme se službami Fokusu a samozřejmě navštěvujeme naše stálé klienty. Kapacita služby v roce 2006 chráněný komunitní byt 5 míst tréninkové bydlení 5 míst chráněné bydlení 10 míst 8

9 Chráněná práce a pracovní rehabilitace Hlavním cílem pracovní rehabilitace a zaměstnávání je nabídnout práci zdravotně postiženým lidem OTZP,OZP, kteří jsou např. dlouhodobě bez práce, kteří z důvodu nemoci ztratili pracovní návyky a rádi by si je obnovili formou pracovní rehabilitace, lidem, kteří potřebují pomoci s návratem do zaměstnání, lidem, kteří hledají pracovní uplatnění v chráněných pracovních podmínkách aj. Od roku 2005 provozujeme recepci a 3 tréninková pracovní místa. (2 recepční a 1 uklizečka). Úkolem recepce je zejména přepojovat hovory z telefonní ústředny, objednávat pacienty klinické psycholožce, kopírovat dokumenty pro potřeby pracovníků Fokusu, nebo pro potřeby účetní, prodávat občerstvení apod Řemeslná dílna Chráněná řemeslná dílna vznikla spojením mobilní a papírové dílny. V roce 2006 zde byli zaměstnáni 4 lidi na pracovní smlouvu. Pracovní program je zaměřen na vyřezávání z překližky, údržbu našich zahradních prostor, vyrábění a opravování drobného dřevěného nábytku. Pracovníci nám pomáhají se stěhování a budováním nových prostor. Keramická dílna Chráněná keramická dílna nabízela v roce 2006 stálé zaměstnání 5 lidem se zdravotním postižením na poloviční úvazek. Smlouva je sepsána s pracovníkem na dobu určitou 1 rok. Pokud se pracovník osvědčí může získat smlouvu na dobu neurčitou. Výrobky dílen prodáváme v Oblastní galerii a na různých akcích (například prodejní výstava s Centrem zdravotně postižených, prodej na plese Červeného kříže ) Jinak je možné naše výrobky nakoupit přímo ve Fokusu. Protože prostory pro řemeslnou a keramickou dílnu nevyhovují, došlo k ukončení smlouvy s podnájemníkem Fokusu Liberec firmou Jizerka a začátkem roku 2007 dojde ke stěhování dílen do vyprázdněných a nově upravených prostor. 9

10 Centrum pracovního uplatnění Spolkový dům v Jablonci nad Nisou Kavárna Floriánka Nově vytvořená kavárna nabízí pracovní uplatnění 4 zdravotně postiženým. Najdou zde pracovní uplatnění při práci v kuchyni nebo obsluze.kavárna nabízí běžné občerstvení (kávu, čaj, chlazené nápoje, zákusky, chlebíčky, obložené housky apod V poledních hodinách připravuje personál oběd pro pracovníky na chráněných místech a v pracovní rehabilitaci) Důležitým výstupem kavárny je propojování činnosti Fokusu s veřejností a propagace naší práce. Součástí kavárny je i recepce Spolkového domu. Úkolem recepčního je mít přehled a podávat informace o akcích konaných ve Spolkovém domě, přepojovat telefonické hovory, předávat vzkazy apod Vytvořená místa doplňuje i místo úklidové, -pracovník zde zajišťuje čistotu ve společných prostorách Spolkového domu. Rukodělná dílna Je dalším pracovištěm Fokusu Liberec ve Spolkovém domě.pracovní program dílny je pestrý, založený na šití, nebo tkaní, ale v překližkovém programu nabízí příležitosti i mužům. Pracovní rehabilitace jako sociální služba se v Jablonci nad Nisou realizovala v roce 2006 omezeně - převážně na tréninkových místech v recepci a kavárně. (Zaměstnanec na tréninkovém místě čerpá sociální službu po ukončení své pracovní doby na chráněném pracovišti formou spolupráce asistenta na individuálním plánu práce.) Kapacita pracovních míst v roce PM v recepci (Fokus - trénink) 1 PM úklid 1 PM koordinátor klubu v České Lípě 3 PM v údržbářské dílně 5 PM v chráněné keramické dílně 10

11 Služby doplňující psychosociální rehabilitaci Pátek je ve Fokusu Liberec den vyhrazený programům psychosociální rehabilitace. Program nabízíme lidem, kteří buď nechtějí využívat jiné služby, nebo z důvodů omezené kapacity nemohou okamžitě využít službu bydlení nebo zaměstnávání a přejí si zůstat s námi v kontaktu. Programu začíná Komunitou, kde si popovídáme o dění ve světě, v Čechách i v Liberci, v kultuře, politice i ve sportu. Je to dobrá příležitost vyjádřit své názory, dozvědět se nové informace a názory ostatních. Komunita je i určitým tréninkem pro ty, kteří se chtějí naučit komunikovat ve větší skupině lidí. Cvičení paměti. Duševní nemoc s sebou často nese obtíže se soustředěním, pozorností, pamětí. Proto je cvičení paměti programem, který si ve Fokusu našel své trvalé příznivce. V roce 2006 byl vedený stážistkou, která k nám dochází každý pátek na povinnou praxi z VOŠ sociálně právní. Našim klientům nabízíme také Tvořivou dílnu, kde v rozmezí dvou hodin ( ) vyrábíme časopis Fokus Revue. Tento časopis vytvářejí účastníci s pomocí socioterapeutky, která je jim oporou v psaní a podporuje jejich tvořivost různými cvičeními a hrami. Články, úvahy, příběhy a básně, píší účastníci této dílny dle vlastních schopností a ty jsou někdy netušené samotnými pisateli. V časopise se také vyskytují informace o novinkách ze sdružení a o naplněnosti kapacity služeb a pracovních míst. Každý, kdo si časopis koupí za pouhopouhých 15,- Kč poslouží tomu, že naše práce může pokračovat. Je k dostání na recepci a je možné ho i zasílat. Vítáme také jakékoliv příspěvky osob, které do tohoto programu nedocházejí. Mohou to být nabídky aktivit, poznatky z neznámých míst nebo zkušenosti získané zajímavými zážitky. Kontaktní Klubové aktivity Součástí nabídky Fokusu Liberec jsou i klubové aktivity Klubu duševního zdraví, který poskytuje možnosti setkávání lidem z města Česká Lípa i blízkého okolí. Klub je svépomocný, koordinátorem klubu je pan Václav Prokopec. 11

12 Aktivy určené odborné veřejnosti Fokus nabízí Dvouletý systematický kurz arteterapie a artefiletiky s garancí České arteterapeutické asociace a Asociace výtvarných pedagogů Z víkendových kurzů, které pořádáme již dva roky, jsme nyní vytvořili ucelené vzdělávání v oblasti arteterapie a artefiletiky v rozsahu 225 h. Aby v této oblasti byl kurz vyvážený, obsahuje jak složky teoretické, tak složky sebezkušenostní, včetně prezentace kasuistik, kde mohou účastníci reflektovat vlastní práci. Hlavní lektorkou tohoto kurzu je PhDr. Mariana Štefančíková-Bažantová. Kromě ní se na vzdělávání bude podílet mnoho dalších lektorů, kteří jsou ve svém oboru opravdovými pojmy. Vzdělávání je směřováno především na arteterapeuty, pedagogy a pracovníky v pomáhajících profesích. Další nabídka pro veřejnost V kavárně Floriánka nabízíme veřejnosti možnost příjemného posezení a občerstvení. Po předchozí domluvě je zde možno zrealizovat za velmi přijatelné ceny různá setkání, oslavy, rauty vedoucí : Blanka Köhlerová Tel adresa: Emílie Floriánové 1736/8 Jablonec nn

13 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 NÁKLADY Spotřeba materiálu a energie ,- Kč Pořízení zboží ,-Kč Služby (opravy a údržba, cestovné, propagace apod.) Osobní náklady ,- Kč ,- Kč Daně a poplatky ,- Kč Odpisy Kč Ostatní náklady 6 500,-Kč Celkem VÝNOSY Tržby za prodej výrobků a služeb Tržby z prodeje DHM Odpisy Přijaté příspěvky a dary Přijaté dotace Ostatní výnosy Celkem ,- Kč 0,-Kč ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč ,-Kč 13

14 Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2005 Finanční zdroj Ministerstvo zdravotnictví Úřad práce v Liberci Úřad práce v Jablonci nn Liberecký kraj SROP Centrum pracovního uplatnění Město Liberec Město Česká lípa Město Jablonec n N Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč 7 297,-Kč 5 000,-Kč Nadace Euronisa Nadace Škola hrou ,-Kč ,-Kč Právnické osoby: ,-Kč Fyzické osoby: 4 870,-Kč 14

15 PODĚKOVÁNÍ ZA ROK 2006 Děkujeme všem, kteří nás v minulých letech podpořili v naší činnosti, zvláště pak: MZ ČR ÚP v Liberci Krajskému úřadu v Liberci Magistrátu Města Liberce Městský úřad v Jablonci nad Nisou Městskému úřadu v České Lípě Nadaci EURONISA Nadaci Škola hrou Psychiatrické léčebně v Kosmonosech Psychiatrickému oddělení v Liberci Socioterapeutickému centru v Liberci Členům rady sdružení 15

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 FOKUS LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 DEKLARACE PRÁV LIDÍ S DUŠEVNÍ PORUCHOU 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou má

Více

LEDEN FOKUS. Ohlédnutí za rokem 2009. LIBEREC o.s.

LEDEN FOKUS. Ohlédnutí za rokem 2009. LIBEREC o.s. Ohlédnutí za rokem 2009 Rok 2009 se vyvíjel pro naše s družení příznivě. Uspokojivé výsledky dotačního řízení na začátku roku jako i úspěch ve výběrových řízeních individuálních projektů závěrem roku zajistil

Více

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení od

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení od FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení

Více

FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz

FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz Popis služby sociálně-terapeutické dílny (STD) Služba je poskytována v

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení

Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení FOKUS Liberec občanské sdružení Nezvalova 662 Liberec 15 IČ: 467 49 411 Tel. fax: 485 163 440 E mail: fokus-rehabilitace@volny.cz Popis celkového personálního zajištění Fokusu Liberec občanského sdružení

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď

Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary. Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Fokus Mladá Boleslav pobočka Karlovy Vary Dagmar Zomerská Zuzana Habrichová Dis. Jaroslav Hodboď Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary Dagmar Zomerská Co nabízíme? Zaplnění volného času pro dospělé

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV DÍLNA JINÁ KÁVA DRUH SLUŽBY (VIZ. 67 ZÁKONA Č. 108/2006 SB.) POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

FOKUS LIBEREC V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7

FOKUS LIBEREC V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 FOKUS LIBEREC V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Deklarace práv lidí s duševní poruchou 1. Člověk s duševní poruchou má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Člověk s duševní poruchou

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek

Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce. Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Sociální firma Jůnův statek jako jedna z možností uplatnění zdravotně znevýhodněných na trhu práce Jiří Novák - vedoucí sociální firmy Jůnův statek Fokus Praha o.s. - kdo jsme? Jsme nestátní nezisková

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SDRUŽENÍ PRÁH SDRUŽENÍ PRÁH ZŘIZUJE TŘI TIPY DÍLEN: Sociálně terapeutickou dílnu Café Práh Sociálně terapeutickou dílnu Trojlístek Sociálně terapeutickou dílnu Rukodělnou CÍLOVÁ

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 se díky vyrovnanému rozpočtu vyvíjel pro naše s družení příznivě. Uspokojivé výsledky dotačního řízení na začátku roku jako i víceleté financování individuálními projekty

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení pod číslem jednacím

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce SOCIÁLNÍ FIRMA nový model zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce výstup projektu Rozvoj sociální firmy Výroční konference CIP Equal Praha, 22.-23.4.2008 Ing. Markéta Würtherlová, Fokus Praha, o.s.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé,

Úvodní slovo. Vážení kolegové a přátelé, Obsah ÚVODNÍ SLOVO...2 ČINNOST SDRUŽENÍ...3 CÍLOVÁ SKUPINA...4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...4 PROJEKTY...5 FINANČNÍ ZPRÁVA...12 PODĚKOVÁNÍ...13 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...14 1 Úvodní slovo Vážení kolegové a přátelé,

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín

SLEZSKÁ DIAKONIE Na Nivách 7, Český Těšín DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: JORDÁN Třinec, sociálně aktivizační služby Poslání

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. sociálně terapeutické dílny ambulantní

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!"

Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme! Chráněné bydlení Ani jsme netušili, co všechno sami dokážeme!" Poslání Posláním chráněného bydlení je podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů a zajištění podmínek pro bydlení v přirozeném prostředí.

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více