Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7."

Transkript

1 Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z. Vejskal, M. Faistová, M. Navrátilová, M. Roubalová, J. Javorská, H. Bílá, K. Karásek, ing. J. Frič, p. Mgr. Vítková, p. Bablková, p. Bc. Malkusová, M. Kříž, Mgr. Petříková, p. Mikulová, p. Bc. Komrsová, A. Votýpková. Program: Přítomní rozpracovali opatření (cíle) prioritních oblastí komunitního plánu sociálních služeb v návaznosti na vizi rozvoje a předchozí jednání v pracovních skupinách. Odůvodnění opatření vyplývá z jednání a z údajů získaných z analytické části KPSS. Schematicky je znázorněna aktuální podoba plánu rozvoje sociálních služeb do roku 2012 na straně 2. Opatření pro prioritní oblast 2 pobytová zařízení v obcích budou do úrovně aktivit zpracována po setkání se starosty obcí. Pro prioritní oblast 4 Centra pro seniory v regionu budou opatření a aktivity zpracovány po setkání se starosty obcí. Dále byly projednány návrhy aktivit (projektových návrhů) v jednotlivých opatřeních. Přítomní si rozdělili úkoly, co je třeba zjistit pro přesnější popis aktivit (projektových návrhů): Poskytovatelé terénní pečovatelské služby, osobní asistence, sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání, chráněné dílny vyplní do příslušné tabulky aktivit a zašlou em p. Křivohlavé a p. Oriniakové Tabulky aktivit přesně specifikují jak budou služby rozvíjeny a finanční náklady na rozvoj služeb. Všichni poskytovatelé zašlou odhad finančních nákladů na školení svých sociálních pracovníků v roce 2008 do příslušné tabulky aktivit a zašlou em p. Křivohlavé a p. Oriniakové Ostatní úkoly jsou v textu vyznačeny tučně.

2 Vize 2012 Klatovsko je region, kde mají profesionální sociální služby vysokou hodnotu a jsou dostatečně finančně zajištěny. Sociální služby umožňují seniorům a zdravotně postiženým žít doma a využívat pobytová zařízení pro seniory, která jsou rovnoměrně rozmístněna v regionu. Funguje systém protidrogové, psychologické a sociální prevence pro děti, mládež a rodiny. V obcích jsou přístupná aktivní společenská centra pro seniory a kluby pro mládež. Do řešení se aktivně zapojují občanská sdružení a školy v obcích. Prioritní oblasti Opatřen 1. Terénní sociální služby 1.1. Rozvoj terénní pečovatelské služby 1.2.Informování o všech terénních službách 1.3.Rozvoj domácí ošetřovatelské služby 1.4. Rozvoj spolupráce mezi nemocnicí a poskytovateli soc. služeb 1.5. Rozvoj osobní asistence 1.6 Zaměstnávání osob s postižením v chráněných dílnách 1.7. Podpora zaměstnávání osob s postižením na otevřeném trhu práce 1.8. Školení pracovníků a dobrovolníků sociálních služeb 2. Pobytová zařízení pro seniory v regionu 2.1. Projektová příprava DPS v regionu 3. Proti-drogová prevence 3.1. Otevření protidrogového centra v Klatovech 4. Centra pro seniory v regionu 5. Kluby pro mládež 5.1 Otevření nízkoprahového centra pro mládež v Klatovech 6. Zapojení občanských sdružení a škol v obcích (průřezově) 6.1 Koordinování práce dobrovolníků pro sociální služby 6.2. Školení dobrovolníků pro sociální služby

3 Návrh aktivit (projektových návrhů) v jednotlivých opatřeních: Prioritní oblast 1 Terénní sociální služby Opatření 1.1. Rozvoj terénní pečovatelské služby Odůvodnění opatření: Opatření přímo rozvíjí sociální služby na Klatovsku. Z průzkumu mezi seniory a lidmi se zdravotním postižením vyššího stupně vyplývá, že chtějí zůstat doma, v rodině a na zajištění ze strany rodiny se spoléhají. Pro zajištění pobytu v rodině je důležitá podpora ze strany sociálních služeb, zejména pečovatelské služby. Pečovatelská služba umožňuje rozsah pomoci od nízké (např. jen donáškou obědů) až po vysokou míru pomoci. Zároveň na straně poskytovatelů pečovatelské služby jsou již čekatelé na tuto službu, to znamená, že v současné době je služba nedostačující, a je potřeba její další rozvoj. Region Klatovska je dobře pokryt možnosti poskytovatelů pečovatelské služby. Obce Klatovska jsou v dosahu poskytovatelů služby. Aktivity pro rozvoj terénní pečovatelské služby 1. Rozvoj terénní pečovatelské služby poskytované Městským ústavem sociálních služeb 2. Rozvoj terénní pečovatelské služby poskytované Oblastní charitou Klatovy, v jednotlivých pobočkách na Klatovsku 3. Rozvoj terénní pečovatelské služby poskytované Oblastním spolkem Českého červeného kříže Klatovy 4. Rozvoj terénní pečovatelské služby poskytované obcí Červené Poříčí 5. Rozvoj pečovatelské služby města Švihov 6. Rozvoj pečovatelské služby města Měčín Úkol pro poskytovatele pečovatelské služby: vyplnit tabulku pro poskytovatele

4 Opatření 1.2 Zlepšení informování o terénních sociálních službách Toto opatření je na podporu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku. Je potřeba zlepšit informování veřejnosti o sociálních službách, které jsou v regionu poskytovány na podporu sociální integrace cílových skupin. K informovanosti občanů již nyní přispěl Průvodce sociálními a doprovodnými službami na Klatovsku, který byl distribuován do domácností, mezi lékaře a na další veřejně přístupná místa. Rozvoji informovanosti prospěje zejména lepší informovanost lékařů a zdravotních sester, tak aby mohli podat informaci člověku, který se právě ocitl v krizové situaci. Aktivity pro zlepšení informování o sociálních službách: 1. Zlepšení informování lékařů, zdravotních sester a sociálních pracovníků ve zdravotnických zařízeních 2. Zlepšení informování ze strany poskytovatelů sociálních služeb Opatření 1.3 Rozvoj domácí ošetřovatelské služby Toto opatření je na podporu komplexního systému sociální integrace na Klatovsku. Pro to, aby senioři a lidé s postižením mohli zůstat doma i tehdy, když potřebují pravidelné zdravotnické ošetření, je nezbytný rozvoj domácí ošetřovatelské péče. Společný rozvoj domácí pečovatelské a domácí ošetřovatelské služby dává důstojný základ sytému ošetřování a péče o seniory a osoby s postižením v rodině a napomáhá rozvoji systému ucelené rehabilitace. Poskytovatelé pečovatelské služby, kteří vycházejí ze znalosti terénu, předpokládají, že je více potenciálních uživatelů domácí ošetřovatelské služby, než jich mohou v současné době uspokojit. Navíc senioři a lidé se zdravotním postižením, zejména z obcí na území Klatovska, uvádějí špatnou dostupnost lékařské péče mezi nevýznamně problémy, které musí v životě řešit. Špatná dostupnost lékařské péče je umocněna špatnou dopravní dostupností v regionu. V současné době nevíme, kolik lidí by potřebovalo a mohlo by získat domácí ošetřovatelskou službu. Tyto informace je možné získat nejspíše od obvodních lékařů, kteří domácí ošetřovatelskou službu předepisují. Tyto informace jsou pro efektivní rozvoj domácí ošetřovatelské služby klíčové. Teprve na základě získaných údajů o potřebnosti můžeme jednat se zdravotními pojišťovnami a krajem o navýšení financování této služby na Klatovsku. 1. Rozvoj spolupráce s obvodními lékaři 2. Získaní a zpracování údajů o potřebě a možnostech domácí ošetřovatelské péče od lékařů 3. Získání a zpracování údajů o současných poskytovatelích domácí ošetřovatelské péče 4. Zpracování plánu / projektu rozvoje domácí ošetřovatelské služby na Klatovsku 5. Jednání o financování rozvoje domácí ošetřovatelské péče (zdravotní pojišťovny, MZdČR, kraj) 6. Rozvoj domácí ošetřovatelské péče na Klatovsku

5 Opatření 1.4. Rozvoj spolupráce nemocnice a poskytovatelů sociálních služeb Opatření nepřímo podporuje rozvoj sociálních služeb Pro lidi, kteří se ocitnou v nemocnic, je důležité zajistit potřebné zázemí pro rychlý a bezpečný návrat do přirozeného prostředí. Zejména v případech, kdy se jedná o lidi, kteří se nemají na koho obrátit, je namístě včasná intervence ze strany sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb se však o takových případech nedozvědí. Je potřebná úzká spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a Nemocnicí Klatovy. Dále už dříve bylo na pracovní skupině lidí se zdravotně postižením diskutován stav, kdy lidé, kteří se vrací po rehabilitaci z rehabilitačních ústavů, nevědí na koho se mají obrátit. K informovanosti by mělo přispět cílené rozdávání Průvodce, popř. jeho zaslání i do rehabilitačních ústavů mimo Klatovy. 1. Informování lékařů a zdravotnického personálu v Nemocnici Klatovy 2. Návrh a pomoc Nemocnici Klatovy při registraci sociální služby, event. proškolení soc. pracovníka Opatření 1.5. Rozvoj osobní asistence Opatření přímo rozvíjí sociální služby na Klatovsku Osobní asistence je služba, která je určena klientům tam, kde je již nedostatečná pečovatelská služba. Potřeba osobní asistence vyplývá z toho, že nynější poskytovatelé mají již čekatele na tuto službu. Pro rozvoj osobní asistence je klíčové zejména finanční zajištění. Pro klienty, kteří osobní asistenci nejvíce potřebují, nepostačuje ani nejvyšší výše příspěvku na péči nato, aby si mohli celodenní pečovatelskou službu zaplatit. Proto je financování osobní asistence stále závislé na dalších dotacích státu, obcí a donorů. 1. Poskytování osobní asistence Městským ústavem sociálních služeb Klatovy 2. Poskytování osobní asistence Oblastní charitou Klatovy Úkol pro poskytovatele osobní asistence: vyplnit tabulku pro poskytovatele Opatření 1.6 Zaměstnávání osob s postižením v chráněných dílnách Opatření přímo podporuje sociální integraci lidí s postižením Pro lidi s postižením v produktivním věku je zaměstnání stejně důležité jako pro většinovou populaci. Ne všichni jsou však ze zdravotních důvodů pracovat na otevřeném trhu práce a pracují v chráněných dílnách. Chráněná dílna je také vhodným doplňkem služby sociální rehabilitace. V Klatovech vzniká jako společný projekt města Klatovy a Diakonie ČCE středisko Radost chráněná dílna. Aktivita: 1. Chráněná dílna Radost Úkol pro poskytovatele Diakonie ČCE Radost: vyplnit tabulku pro projekt chráněné dílny.

6 Opatření 1.7 Podpora zaměstnávání osob s postižením na otevřeném trhu práce Opatření přímo rozvíjí sociální integraci lidí s postižením do společnosti Lidé s postižením jsou schopni pracovat na otevřeném trhu práce. Lidé s postižením mají zájem pracovat, ale počet míst vhodných pro osoby s postižením je mnohem nižší. Cestu k nalezení zaměstnání a na začlenění se na pracovišti jim proto umožňuje služba sociální rehabilitace a podporované zaměstnávání. Zkušenosti s poskytováním těchto služeb má Diakonie ČCE středisko Radost. Aktivita: 1. Sociální rehabilitace a podporované zaměstnávání osob se zdravotním postižením Úkol pro poskytovatele Diakonie ČCE Radost: vyplnit tabulku pro poskytovatele soc. rehab. a PZ Opatření 1.8. Školení pracovníků sociálních služeb Opatření slouží na podporu profesionálních sociálních služeb. Nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. vyžaduje proškolené pracovníky sociálních služeb. Bez nich nemohou poskytovatelé registrovat své služby a pracovat na profesionální úrovni. Školení jsou však drahá. Proto je navrhováno získat podporu Evropského sociálního fondu pro proškolení sociálních pracovníků. Také dobrovolníci, kteří se budou chtít zapojit přímo do poskytování sociálních služeb, musí být proškoleni podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Proškolení dobrovolníci navíc získají výhodu na trhu práce, pokud se budou chtít ucházet o pracovní místo v sociálních službách. Proškolení dobrovolníků zapojí do evropského projektu školení sociálních pracovníků. Aktivity 1. Evropský projekt školení pracovníků sociálních služeb na Klatovsku Prioritní oblast 2 Pobytová zařízení pro seniory v regionu Opatření 2.1 Projektová příprava a zahájení výstavby domů s pečovatelskou službou v obcích v regionu

7 Prioritní oblast a opatření přímo rozvíjí sociální služby v regionu. V regionu je nedostatek nízkokapacitních domů s pečovatelskou službou přímo v obcích, nebo bytů se zvláštním určením. Stávající domy s pečovatelskou službou evidují celou řadu čekatelů na službu. Stávající domy s pečovatelskou službou regionu (Klatovy, Švihov, Červené Poříčí) ve výhledu 5-ti let nebudou potřebovat zásadnější rekonstrukci. Je potřeba připravit projekty a vystavět nové domy s pečovatelskou službou v obcích v regionu. V Plánici se za tímto účelem připravuje studie využití prostor v křídle bývalého zámku a hledají se zdroje financování. V Dolanech obec koupila za účelem výstavby DPS budovu, kde plánují ubytování pro 10 - l5 osob. V Měčíně získala Oblastní charita Klatovy budovu fary a jejich záměrem je její rekonstrukce na dům s pečovatelskou službou. 1. Projektová příprava a zahájení výstavby DPS Plánice 2. Projektová příprava a zahájení výstavby DPS Dolany 3. Projektová příprava a zahájení výstavby DPS Měčín Aktivity budou dopracovány po setkání se starosty obcí Prioritní oblast 3 Protidrogová prevence Opatření 3.1. Otevření protidrogového centra v Klatovech Opatření přímo rozvíjí sociální služby na Klatovsku Protidrogová problematika v Klatovech je v současné době systematicky monitorována protidrogovým centrem CPPT, o.p.s., z Plzně. Úkol pro zadavatele (pí Křivohlavou)do výstupy z dotazník. šetření u protidr. prevence dát k dispozici skupině Děti a mládež k další práci. Po vyhodnocení průzkumu budou přijaty závěry, jaká zařízení pro sekundární protidrogovou prevenci by bylo potřebné v Klatovech zřídit, a jakým způsobem budou zajištěna i další města a obce v okruhu KPSS Klatovsko. Starostové Klatovska také již diskutovali nutnost sekundární protidrogové prevence několikrát na setkáních i s německými partnery (Švihov, Neukirchen). V současné době neexistuje na Klatovsku žádné zařízení pro sekundární protidrogovou prevenci. Protidrogové centrum by mělo být zřízeno odděleně od jiných prostor setkávání mládeže a měla by být zajištěno jeho odborné vedení.

8 První projektový návrh připraví pracovní skupina Děti a mládež do Projektový návrh se bude projednávat na dalších setkáních pracovní i řídící skupiny do konce září Vyhodnocení průzkumu protidrogového centra CPPT, o.p.s. z Plzně a potřebnosti protidrogového centra na Klatovsku ještě do konce září Získání zkušeností v jiných dobře fungujících protidrogových centrech v ČR 3. Úprava projektového návrhu dle výsledků průzkumu a konzultací a příprava projektu pro centrum protidrogové prevence Klatovy 4. Zajištění politické podpory a finančních prostředků pro centrum protidrogové prevence Klatovy 5. Zajištění personálního obsazení pro centrum protidrogové prevence Klatovy Prioritní oblast 4 Centra pro seniory v regionu Bude dopracováno po setkání se starosty obcí. Prioritní oblast 5 Kluby pro mládež Opatření 5.1 Otevření nízkoprahového centra pro mládež v Klatovech Opatření rozvíjí sociální služby na Klatovsku Na Klatovsku chybějí nízkoprahová zařízení pro mládež. Nízkoprahové kluby, či jiná místa a prostory setkávání mládeže a umožnění vhodného způsobu trávení volného času, by měla být samostatná zařízení, oddělená od škol, domů dětí, školních klubů apod. Měla by mít atraktivní vybavení i takový program, aby přitáhl co největší počet mladých a pozitivní působení pro mládež by přineslo co největší efekt. Velkou roli pro dosažení potřebné účinnosti pak bude hrát kvalita a odbornost personálního obsazení. Bližší specifikace o představách klubů v Klatovech a v dalších městech spadajících do KPSS, bude zpracována ve spolupráci se starosty, pedagogy a dalšími odborníky, nejpozději do konce září. První projektový návrh připraví pracovní skupina Děti a mládež do Projektový návrh se bude projednávat na dalších setkáních pracovní i řídící skupiny do konce září 2007.

9 Aktivita: 1. Nízkoprahový klub pro mládež v Klatovech Prioritní oblast 6 Zapojení občanských sdružení a škol v obcích (průřezově) Opatření 6.1 Koordinování práce dobrovolníků pro sociální služby Opatření je na podporu rozvoje sociálních služeb v regionu V obcích je množství aktivních občanů, pracujících ve spolcích a občanských sdruženích, kteří by mohli přispívat k zajišťování sociálních služeb a zejména k sociální integraci. Tito lidé pracují na bázi dobrovolnictví. Mohli by být užiteční např. při integraci ohrožené mládeže, při informování o sociálních službách, při aktivizaci seniorů v obcích nebo přímo při poskytování sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb by rádi využili spolupráci s dobrovolníky v regionu. V regionu chybí subjekt koordinátor dobrovolníků ( dobrovolnické centrum ), který by propojoval možnosti dobrovolníků a potřeby poskytovatelů sociálních služeb. 1. Příprava a zahájení práce koordinátora dobrovolníků v regionu Úkol pro zadavatele (pí Křivohlavá) - kontakt s dobrovolnickým centrem, zjištění možností spolupráce na této aktivitě (projektová příprava, proškolení koordinátora, odborné vedení). Zapsala: Pavla Oriniaková

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy

Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy Zápis ze společného setkání pracovních skupin - KPSS Klatovy Termín jednání: Místo jednání: Účastníci jednání: 21. 2. 2014 od 10 hod. Centrum celoživotního vzdělávání v Dominikánském klášteře, Plánická

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP PÍSEK SENIOŘI RODINY S DĚTMI OSOBY V KRIZI OSOBY S POSTIŽENÍM OBSAH

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více