ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby"

Transkript

1 ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: ,-, max. částka: ,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby Požadavek na dotaci % spoluúčasti města Průměrné bodové ohodnocení Návrh hodnotící komise (Kč) Hlasování (pro-protizdržel) , Cílem je podpora stávajícího provozu pracoviště tak, aby sociální služba, která se řídí zákonem 108/2006 Sb., 49 Domovy pro seniory, v platném znění, byla řádně zajištěna. Domov pro seniory poskytuje služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, a to především v oblasti poskytnutí ubytování, stravy a komplexní péče (péče o vlastní osobu, hygiena, kontakt se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv atd.). Nezanedbatelnou položku v nákladech tvoří pronájem prostor pro ubytování. Pracoviště v Českém Krumlově je umístěno v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s., kde svou činnost provozuje v rámci jednoho patra jedné z budov. V konceptu ucelené rehabilitace jsou pro uživatele kromě zajištění běžné péče důležité aktivizační činnosti. Smysluplně trávený volný čas má pozitivní dopad na fyzický i psychický stav seniorů. Aktivizační pracovník je důležitým členem multidisciplinárního týmu (všeobecné sestry, pracovníci přímé obslužné péče, lékaři, dobrovolníci, studenti), který se na poskytování péče podíl. Cílem tohoto projektu je poskytovat uživateli širokou nabídku aktivit prostřednictvím aktivizačních pracovníků tak, aby si uživatel dle svého zájmu a potřeb a přání mohl vybrat způsob trávení volného času. Výstupy z aktivizačních činností jsou každoročně prezentovány na veřejnosti v rámci prodeje výrobků, které se konaly ve spolupráci s Městským úřadem Český Krumlov či Komerční bankou, pobočka Český Krumlov. Také jsme se účastnili prodeje při Slavnostech pětilisté růže. Naším cílem je v této prezentaci pokračovat, což se neobejde bez většího počtu aktivizačních pracovníků, kteří realizaci těchto akcí zajišťují. 2 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce , Centrum ARPIDA nabízí v Jihočeském kraji ucelený systém péče sdružující sociální, léčebné, pedagogické a pracovní prostředky rehabilitace dětí, mládeže a dospělých osob s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Cílem projektu je umožnit poskytování výše uvedené péče pro stávající i nové klienty centra ARPIDA prostřednictvím poskytování sociální služby osobní asistence, která je zároveň aktivitou projektu. Sociální služba osobní asistence je využívána uživateli z regionu Jižních Čech, tzn. i uživateli ORP Č. Krumlov v celkovém počtu 7 osob, z toho 1 osoba s trvalým bydlištěm v Č. Krumlově. Vzhledem k nejistotě při získávání financí z dotací a příspěvků, narůstajícím cenám vstupů a navyšujícímu se počtu klientů, je nezbytné dofinancování provozu výše uvedených sociálních služeb. 1 Alzheimercentrum Prácheň Podpora sociální a ošetřovatelské péče poskytované občanům Českého Krumlova , umístěných v Alzheimercentrum Prácheň Cílem projektu je podpora komplexní sociální a ošetřovatelské péče osobám, které trpí Alzheimerovým onemocněním a jsou občany města Český Krumlov. K podpoře dojde prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků určených na úhradu mzdy osob realizujících projekt a nákup potřebných pomůcek a materiálu. Dílčí cíle: Podpora sociální péče nehrazené z příspěvku na péči tvorba stimulačního prostředí, trénink paměti, stimulace smyslů a dlouhodobých paměťových drah, vzpomínková terapie, individuální ergoterapie vedená odborným pracovníkem Podpora ošetřovatelské péče nehrazené ze zdravotního pojištění fyzioterapie, ošetřovatelská rehabilitace a masáže, inkontinentní pomůcky nad rámec preskripce, časová intervence nad rámec výkonů odbornosti 913 apod. 1

2 3 Centrum pro pomoc dětem a mládeži, NZDM Bouda v roce , Cíl projektu: a)vylučování a omezování sociálně patogenního chování a způsobu života mladých lidí a k podpoře kontaktů se společenským prostředím, b)konkrétní pomoci v krizových situacích jednotlivců a k jejímu dalšímu zprostředkování. c)většímu zapojování cílových skupin, d)posilování odpovědnosti klientů za vlastní další život ve společnosti. e)iniciaci neorganizovaných dětí a mládeže pro zahájení vlastních aktivit a seberealizaci a aktivizaci ve volném čase, f)ve větší míře získávání relevantních informací pro co nejpozitivnější celkové životní i dílčí rozhodování. Aktivity projektu: 1.Nízkoprahové služby a neformálně edukativní aktivity - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů, 2.Aktivizačni služby pro děti a mládež - pravidelná činnost, výtvarné, hudební, taneční a jiné aktivity. 3.Sociální poradenství - krizová intervence, kontaktní a situační intervence 4.Terénní sociální program NZDM Bouda pravidelné návštěvy lokalit bydliště klientů Hlavní cílová skupina: Děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými nežádoucími jevy. 12 Hospic sv. Jana N. Neumanna Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany města Český Krumlov v roce , Cílem projektu je zajištění specializované paliativní hospicové péče pro občany města Český Krumlov v jediném jihočeském hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a dále zajištění péče o občany města Český Krumlov v Domově Matky Vojtěchy, v němž pečujeme o osoby s demencí, především Alzheimerovou chorobou. Hospic umožňuje nevyléčitelně nemocným z města Český Krumlov strávit poslední chvíle svého života důstojně, bez bolesti a s vděčností za život, který jim byl dán. Průměrná doba pobytu umírajících v tomto zařízení je cca 30 dnů. Z Vašeho města jsme v roce 2013 pečovali o 2 pacienty. Vedle hospicové péče poskytujeme občanům města Český Krumlov také služby domova se zvláštním režimem, jež nese název Domov Matky Vojtěchy. V něm pečujeme o osoby s demencí. V roce 2013 jsme v tomto zařízení pečovali o 2 osoby z Vašeho města, při celkovém počtu 616 ošetřovatelských dnů. V péči o umírající pacienty a pacienty s demencí jsme odkázání na pomoc dárců a také příspěvky měst a obcí, z nichž pacienti přicházejí. Platby zdravotních pojišťoven a dotace MPSV totiž zdaleka nepokrývají náklady, jež jsou s péčí spojené. Realizace projektu umožní jak nákup léčiv, tak ošetřujících přípravků a zdravotnického materiálu, jež nejsou plně hrazeny prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. K dílčím cílům projektu patří: - minimalizace počtu pacientů z města Č. Krumlov, kterým není poskytována adekvátní péče, - eliminace fyzické, psychické a sociální bolesti nevyléčitelně nemocných a osob s demencí, - zapojení rodinných příslušníků do péče o umírajícího (vzdělávání v kurzech, domácí péče, - pobyt v hospici apod.), - upevňování přirozených sociálních vazeb umírajících pacientů a zajištění jejich důstojnosti v posledních chvílích života. 5 Centrum pro pomoc dětem a Terénní sociální služba - Viktorie ,8 mládeži, Cíle projektu: Projekt Viktorie je registrovanou sociální službou, která rozšiřuje a doplňuje základní protidrogové služby CPDM (konkrétně pracoviště Streetwork) na oblast pouliční a klubové prostituce v teritoriu bývalého okresu Český Krumlov. Dle našich dlouhodobých zjištění zhruba 70% takto pracujících žen užívá i návykové látky. Služba Viktorie funguje od roku Základní ideou (cílem) projektu je změna chování klientek směrem k méně rizikovému způsobu života, dále zlepšení zdravotní a následně pak sociální situace žen poskytujících tyto služby. Naprosto zásadním přínosem služby Viktorie je pozitivní působení především v oblasti prevence pohlavně a infekčně přenosných chorob v cílové oblasti a následně v celém okrese Český Krumlov i Jihočeském kraji. Terénní program Viktorie oslovuje, prostřednictvím nízkoprahových sociálních služeb, tyto "klientky" a jejich blízké okolí s konkrétní službou, tj. s nabídkou poskytování základního sociálního, zdravotního a harm reduction poradenství, které minimalizuje důsledky tohoto způsobu obživy a zejména jeho zdravotní dopady na širokou veřejnost (infekční a pohlavní onemocnění). V praxi je kombinován přístup odborného poradenství a pravidelného monitorování zdravotního stavu uživatelek služby (testy). Klientky jsou dlouhodobě prostřednictvím "nabízených služeb" motivovány ke kontaktu a následnému využívání našich služeb a následně pak k větší zodpovědnosti k sobě i svému okolí. Služba také významně přispívá k zachycení klientek, které vykonávaly tuto činnost nedobrovolně - byly předmětem obchodu s lidmi. 2

3 4 Centrum pro pomoc dětem a Streetwork pro města Český Krumlov a , mládeži, Kaplice Cílem této sekundární a terciární odborné služby je: v přirozeném vnějším prostředí (např. park, restaurace, sídliště) vyhledávat a poskytovat služby Harm Reduction (služby, které minimalizují rizika plynoucí z užívaní návykových látek), šířit osvětu mezi rekreačními uživateli návykových látek(včetně marihuany a alkoholu), udržovat kontakt pracovníků s touto službou a usilovat o změnu v chování klientů směrem k neužívání nebo méně rizikovému užívání návykových látek. Služba pravidelným kontaktem usiluje o změnu motivace klientů a jejich postojů spojených s užíváním náv.látek. a předává informace vedoucích k neohrožování společnosti. Snahou této odborné služby je, aby klienti byli odpovědni za své chování vůči vlastní osobě, zdraví a svému okolí. Důležitou součástí služby je následné předávání a odkazování klientů do dalších odborných zařízení jako je například PL. Červený Dvůr, terapeutické komunity a ambulantní ordinace psychiatrů nebo psychologů. Tímto služba komplexně řeší drogovou problematiku, která je velmi obsáhlá. Obsah projektu naplňuje požadované standardy pro tuto službu podle metodiky a systémových požadavků rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 15 KoCeRo komunitní centrum Potřebujete poradit? , Rovnost, KoCeRo komunitní centrum Rovnost je od roku 2009 poskytovatelem registrované sociální služby terénní programy. Hlavním cílem projektu je realizace služby Terénní programy ZMĚNA, která je poskytována cílové skupině osob žijících v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života ohroženy. Smyslem projektu POTŘEBUJETE PORADIT? je prevence sociálního vyloučení. Prostřednictvím projektu chceme snižovat rizika spojená se životem v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách, zprostředkovat cílové skupině kontakt se společenským prostředím, pomoci při obstarávání osobních záležitostí, zvyšovat kompetence k uplatnitelnosti na trhu práce, motivovat cílovou skupinu ke včasnému řešení jejich problémů apod. O této službě informujeme uživatele přímo v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách přímým kontaktem a prostřednictvím informačních materiálů (letáků). Přímo v terénu jim poskytujeme informace o možnosti řešení jejich nepříznivé životní situace. Nabízíme jim poradenství v nezaměstnanosti, pomáháme se psaním životopisu a motivačního dopisu, informujeme o možnosti dávek, pomáháme při řešení bytové a dluhové problematiky, rodinných problémů, problémů s dětmi, pomáháme při vyplňování formulářů, doprovázíme uživatele na jednání s úřady apod. S každým uživatelem je sestaven individuální plán a uživatel je tak aktivně zapojen do řešení svého problému. Chceme, aby osoby z cílové skupiny včas řešily své problémy nebo jim předcházely a aby převzaly odpovědnost za svou životní situaci. Záměrem projektu je tedy rozvíjet u našich uživatelů sociálních znalosti a dovednosti, snižovat sociální a zdravotní rizika souvisejících se způsobem jejich života, což napomůže k řešení jejich nepříznivé životní situace. 9 Domy s pečovatelskou službou, Podpora a udržení rehabilitace pro klienty , odlehčovací služby Odlehčovací služba je poskytuje seniorům a postiženým dětem (do 18. let v doprovodu dospělé osoby) v nepříznivé sociální situaci přechodné ubytování a péči v domovince takovým způsobem, aby byl zachován v co největší míře dosavadní způsob života a zároveň zabezpečena ta část, která klienta znevýhodňuje. Je důležité, aby tato služba byla poskytnuta individuálně podle stavu a požadavku klienta, odborně a bezpečně tak, aby si klient zachoval svou důstojnost a určitou míru nezávislosti a možnost kontaktu se svými blízkými i ostatní komunitou. Odlehčovací služba je poskytována pobytovou a ambulantní formou. Jedním ze způsobů jak zachovat jak poskytovat kvalitně službu uživatelům odlehčovací služby je rehabilitace, která jim umožňuje zachovat soběstačnost, sebeobslužnost a mobilitu v co největší možné míře. Cílem projektu je aktivizovat klienta, pomoci rehabilitačních cvičení a udržet fyzickou kondici co možná nejdéle a důstojně dožít konec života. 11 FOKUS České Budějovice, o.s., Sociálně terapeutická dílna pro osoby , středisko Český Krumlov s duševním onemocněním Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu lidé s duševním onemocněním ve městě Český Krumlov. FOKUS České Budějovice poskytuje službu sociálně terapeutická dílna v Českém Krumlově od poloviny roku 2012, cílem služby je podpora a rozvoj kompetencí potřebných k návratu na trh práce nebo k udržení běžného způsobu života. Služba nabízí jak skupinové aktivity (zprostředkování kontaktů v přirozeném prostředí, např. společné návštěvy plaveckého bazénu, výstav, výlety do přírody), tak i aktivity, které vedou k nácviku dovedností spojených se zajištěním stravy, péči o vlastní osobu, s vedením domácnosti (vaření, obsluha domácích spotřebičů, úklid apod.) a pravidelné aktivity, které umožňují rozvoj kompetencí potřebných k návratu na trh práce (pravidelné tvořivé dílny, zaměřené na rozvoj jemné motoriky, trénink soustředění, udržení pozornosti, na rozvoj v současné době zaměstnavateli žádaných měkkých dovedností (soft skills) jako je týmová práce, schopnost postupovat podle stanoveného postupu apod.) Služba je současné době částečně financovaná z prostředků Individuálního projektu Jihočeského kraje, částečně z vlastních zdrojů, pro klienty je bezplatná. Je poskytována ambulantně jak skupinově tak i individuálně s ohledem na přání a potřeby klienta. 10 FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov Podpora osob s duševním onemocněním Komunitní tým ,

4 Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby Komunitní tým (dle zákona č. 108/2006 služba sociální rehabilitace) pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním na území ORP Český Krumlov. Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním při řešení jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb. Cílem služby je posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti. Dodávat odvahu, naději a poskytnout praktickou podporu ve snaze žít běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy, mít přiměřené bydlení,...). Posilovat u klientů schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy apod.) a poskytovat emoční podporu. Pomáhat klientům orientovat se ve své životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů pro její řešení, poskytovat podporu v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat o ní požádat, naučit se hledat cestu jak situaci zvládnout apod.). Dalším cílem služby je pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se v nemoci (rozeznávat varovné příznaky nemoci, předcházet krizi, udržovat zdravý životní styl). Terénní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí klienta a doprovody. Je založena na vztahu partnerství spojenectví, jako základní součásti převážně dlouhodobé spolupráce. Pracovník je jak partner klienta, tak koordinátor podpory. 16 KoCeRo komunitní centrum V autoškole nás to baví , Rovnost, KoCeRo komunitní centrum Rovnost,, je od roku 2009 poskytovatelem sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA. Hlavním cílem projektu je realizace služby nízkoprahového zařízení se zaměřením na cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 6 17 let, které pochází z rodin se špatnými socioekonomickými podmínkami a které žijí v takovém prostředí, které jim plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřujících ke zdárné výchově, vzdělávání, aktivnímu a smysluplnému trávení volného času. Tato cílová skupina tvoří vysoké procento našich uživatelů a s nimi spolupracujeme na plnění jejich individuálních plánů. Díky projektu bude cílové skupině poskytnut prostor pro trávení volného času pod dohledem kvalifikovaného personálu a hlavně pomoc a podpora při řešení obtížných situací. Díky projektu zprostředkujeme našim uživatelům informace pro lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a pro řešení nepříznivých životních situací, zabezpečíme pomoc a psychickou podporu při řešení jejich aktuálního problému (např. řešení problémů v rodině, ve škole), prostřednictvím výchovně vzdělávacích kroužků a aktivit zabezpečíme: rozvoj komunikačních dovedností, kontakt se společenským prostředím, procvičení a zlepšení českého jazyka, možnost naučit se řešit problémy ve skupině, rozšíření vědomostí a znalostí a pochopení školního učiva. Záměrem projektu je tedy prostřednictvím poskytované služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež rozvíjet u našich uživatelů sociálních znalosti a dovednosti, snižovat sociální a zdravotní rizika souvisejících se způsobem jejich života, což napomůže k lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a k řešení jejich nepříznivé životní situace. 14 ICOS Český Krumlov, o.s. Osobní asistence ve městě Český Krumlov pro osoby se zdravotním postižením nad , let věku a seniory Cílem projektu je zajistit minimálně stávající kapacitu služby, případně rozšířit kapacitu poskytování terénní sociální služby osobní asistence /dále jen OA/ /reg. soc. služba podle zákona o soc. službách/ pro osoby nad 18 let věku se zdravotním postižením a pro seniory žijících v Českém Krumlově. Služba osobní asistence patří do sítě registr. sociálních služeb na území města již dlouhodobě /od r.2008/. V roce 2013 jsme poskytovali službu celkově 31 uživatelům. Z toho 8 osobám nad 18 let věku se ZP a seniorům žijícím v Č. Krumlově. Oproti předchozímu roku se v Českém Krumlově jedná o 100% nárůst poptávky ze strany této cílové skupiny o službu OA. Zvyšující se poptávku po službě registrujeme však u celé cílové skupiny /děti, dospělí se ZP a senioři/.a to jak ze strany stávajících klientů /žádají o rozšíření času služby např. i o víkendy, které jsme zavedli v květnu 2013/, tak především ze strany nových zájemců. Aktuálně poskytujeme službu pravidelně 28 klientům /naše registrovaná kapacita je 25/, což dokazuje, že se snažíme využívat rozpočet maximálně efektivně jedná se o rozpočet, který již předpokládá částečnou finanční podporu Města Český Krumlov. Ke konci ledna 2014 evidujeme 3 nové zájemce o službu v celkovém předpokl. rozsahu péče 50 hodin týdně, kterým již nejsme z finančních důvodů schopni službu zajistit. Jen v roce 2013 se na nás obrátilo téměř 20 nových zájemců, z nichž 14 jsme nakonec službu poskytovali. Aktuálně nemůžeme poskytnout službu žádnému novému zájemci a pokud trend zájmu o tuto terénní službu bude pokračovat, jako v roce minulém, budeme evidovat desítky neuspokojených zájemců. Hlavním cílem terénní soc. služby OA je vést a rozvíjet běžný způsob života, tak aby klienti zůstali rovnocennými členy společnosti, setrvali ve svém přirozeném prostředí co nejdéle a vedli co nejvíce důstojný a svobodný život. 19 THEIA krizové centrum THEIA poradenství Český Krumlov , Cílem projektu je poskytování služeb odborného sociálního poradenství občanům ORP Českým Krumlov a to na základě spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov. Tato spolupráce byla zahájena na jaře Poskytované poradenství je zaměřeno na dvě oblasti: - dluhová problematika, potíže při splácení závazků, problematika exekucí a obdobné situace - právní poradenství, zejména při orientaci se ve svých právech a možnostech, pomoc při uplatňování práv a oprávněných nároků klientů (zejména oblast pracovního, občanského a rodinného práva). Na základě uvedené spolupráce je převažující dluhová problematika, kdy s klienty řešíme jejich nepříznivou finanční situaci, pro kterou se snažíme hledat optimální řešení ze škály nabídek, které v dané problematice jsou relevantní. Mezi variantami řešení je často volen tzv. osobní bankrot (návrh na povolení oddlužení). Jedná se o možnost definovanou insolvenčním 4

5 zákonem, která umožňuje klientům v krizových životních situací tyto situace sanačním způsobem řešit a umožnit jim tak znovu plnohodnotné sociální fungování. V roce 2013 kdy bylo poskytování této služby zahájeno, byla služba poskytována na základě vyžádání pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Český Krumlov, pro jejich klienty, kde pracovníci uvedeného odboru identifikovali u svých klientů problém, kde by bylo možno poskytnout klientům konzultaci u naši organizace, vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace klienta. Konzultace budou i nadále poskytovány na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Český Krumlov, dle potřeby tohoto odboru a jejich klientů. Cílem je poskytnutí takového počtu konzultací, které bude v souladu s potřebami občanům ORP Český Krumlov. 17 Nemocnice Český Krumlov, a.s. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče dle , zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění Cílem poskytované služby je poskytování pobytové sociální služby dle 52 zákona č. 108/2006sb., o sociálních službách. Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením především z českokrumlovského regionu, kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Mezi poskytované služby patří zejména zajištění základních životních potřeb, jako je poskytnutí stravy a ubytování. K dalším poskytovaným službám patří zajištění celodenní zdravotnické a ošetřovatelské péče, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí či umožňování pravidelného kontaktu s rodinnými příslušníky a známými uživatele služby. 7 Domov důchodců Horní Planá Podpora zabezpečení stávající sociální služby , Domova důchodců Horní Planá Cílem projektu je udržet rozsah a kvalitu stávající pobytové sociální služby zejména ve vztahu k nepříznivé finanční situaci pobytových zařízení sociálních služeb ve finančním roce Poskytnutím příspěvku na provoz přispěje Město Č. Krumlov k podpoře zabezpečení stávající poskytované sociální služby. Projekt je dlouhodobě udržitelný. Domov důchodců Horní Planá poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro seniory. Službu poskytujeme ve třech budovách, které jsou vzájemně propojeny a jsou plně bezbariérové. Budovy jsou ve vlastnictví zřizovatele, jímž je Jihočeský kraj. Všechny budovy prošly postupnými rekonstrukcemi, poslední rekonstrukce budovy byla kolaudována na podzim V roce 2012 byla rozšířena venkovní terasa na zahradě Domova, která je klienty hojně využívána. Máme kapacitu 110 lůžek, přičemž k dispozici jsou jedno a dvou lůžkové pokoje, některé vybavené vlastním sociálním zařízením. Kapacita Domova je stále plně obsazena. Služba je poskytována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, tedy nepřetržitě. Zdravotní stav našich klientů je většinou již velmi vážný, díky věku a postupujícím nemocem potřebují celodenní péči jak ošetřovatelského, tak zdravotního personálu. Domov má tak celkem 65 zaměstnanců, z čehož víc než polovinu tvoří právě ošetřovatelský a zdravotní personál. Další zaměstnanci zabezpečují provoz kuchyně, provoz vlastní prádelny (pereme veškeré prádlo klientů i zaměstnanců), provoz vlastní kotelny na dřevoštěpku a údržbu celého areálu (provozní zaměstnanci jsou jednak topiči, ale i údržbáři, malíři a opraváři všeho druhu). 18 STŘEP Středisko poradenství a Střep tlumočnická služba Č.K péče o osoby se zdravotním , postižením, o.s. Cílem projektu je zajistit osobám s praktickou či úplnou hluchotou dostupnou terénní tlumočnickou službu a následně zlepšovat kvalitu poskytování této tlumočnické služby, potažmo kvalitu života osob se sluchovým postižením. Podpořením tohoto projektu bude zajištěna dostupná a kvalitní služba i klientům z menších obcí a mikroregionů, a to s ohledem na jejich individuální potřeby. Terénní tlumočnická služba je zaměřena na překlad z mluveného jazyka do českého znakového jazyka a naopak, především v komunitním tlumočení (u lékaře, v zaměstnání, před úřady, překlady dopisů a telefonních hovorů), dle individuálních potřeb. Tlumočník je zaměstnán na 0,5 úvazku na úřadě v Českých Budějovicích, současně ve Střepu na 0,4 úvazku a rovněž pracuje na ŽL. Ambulantní tlumočnická služba je poskytována každé pondělí od 10ti do 12ti hodin v kanceláři Střepu (domluva na terénním tlumočení, překlady kratších dopisů, tlumočení telefonátů aj.).součástí této činnosti je nepřetržitá sms služba a případě nutnosti překlady krátkých ů (naskenovaných dopisů) z domova. Žijí mezi námi lidé, jimž hluchota nedovoluje komunikovat mluveným jazykem. Neslyší, nemluví, píší agramaticky, nerozumí plně psanému textu, český jazyk je pro ně cizím jazykem. Přesto jsou součástí většinové slyšící společnosti. Navštěvují lékaře, notáře, jednají s úřady, pracují, účastní se schůzek svých slyšících dětí. Přítomnost tlumočníka znakového jazyka je nutností. Cílem projektu je odbourání komunikační bariéry neslyšících osob na území Českých Budějovic, Českého Krumlova a okolí. 5

6 13 ICOS Český Krumlov, o.s. Bezplatné právní poradenství pro osoby v , krizi v roce 2014 Cílem projektu je realizace odborných poradenských služeb převážně pro občany Českého Krumlova, propagace služby odborného sociálního poradenství, služby, kterou žadatel jako jediný poskytovatel realizuje v regionu Českokrumlovsko. Stěžejní aktivitou projektu je zajistit komplexní poradenské a právní služby osobám v krizi nebo ohrožených sociálním vyloučením. Služba bezplatného právního poradenství je hojně využívanou službou, kterou ročně využije min. 630 osob z Českého Krumlova. Konkrétním cílem služby je předcházet sociální exkluzi nebo ji alespoň minimalizovat. Individuální práce s klienty přispívá k jejich aktivaci, tak aby byli schopni do budoucna řešit svou situaci již bez odborného poradce. Služba pomáhá klientům, kteří by si nemohli dovolit placenou službu advokátní kanceláře a tím pádem by svůj problém s největší pravděpodobností neřešili vůbec. Předkládaný projekt je sestaven tak, aby byla služba občanům Č. Krumlova a regionu poskytována min. 4 dny v týdnu. Poradna bude pro přímou práci s klienty otevřena celkem 27 hodin týdně. (po, čt a pá.: 8-12 a 13-16, út a pá.: 13-16). V roce 2013 využilo služeb poradny min. 640 osob z Č. Krumlova, pro rok 2014 počítáme s počtem cca 660 klientů v poradně v ČK. Další dny slouží pro tzv. nepřímou práci: zpracovávání agendy, konzultace s právníky, studium, práce v dalších poradnách v regionu apod. Předkládaný projekt umožní, aby mola být poradna otevřena 4 dny v týdnu a tím zajistila komplexní služby pro co největší počet obyvatel Č. Krumlova. Další nedílnou součástí projektu je i propagace poradny a nejčastěji řešených témat. Tyto aktivity jsou realizovány prostřednictvím informačně vzdělávacích aktivit v periodiku Zpravodaj, tisk a distribuce letáků a info materiálů. Projekt, který není navržen k podpoře: Č. Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 6 Czech One Prague, s.r.o. Dům pro seniory Wágnerka Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka Požadavek na dotaci % spoluúčasti města Průměrné bodové ohodnocení Návrh hodnotící komise (Kč) Hlasování (pro-protizdržel) , Komentář: průměrné hodnocení kritérií od nejmenších hodnot k největším: Hospodárnost a efektivnost rozpočtu 2,6 z celkových 20 bodů Potřebnost financování projektu z rozpočtu města 5 z 20 Udržitelnost projektu 6,3 z 20 Celková propracovanost projektu 4 z 10 Zkušenosti žadatele 4 z 10 Projekt odpovídá Akčnímu plánu 9,6 z 20 Cílem je podpora udržení a zkvalitnění služeb domova pro seniory Wágnerka. Dům pro seniory Wágnerka poskytuje celoroční sociální a pobytové služby: Cílová skupina:-osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením a senioři Věková struktura cílové skupiny:-dospělí (27-64let), mladší senioři (65-80let), starší senioři (nad 80let) Služba poskytuje tyto základní činnosti: -poskytnutí sociálně pobytové služby -poskytnutí celodenní stravy nebo pomoc při zajištění stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zdravotní a ošetřovatelské péče -pomoc při osobní hygieně -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity -pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována občanům z celé České republiky, především pak občanům Českého Krumlova a jihočeského kraje. Klienti se na nás obrací z důvodu tíživé situace. Služba je poskytována v Českém Krumlově, Nad Nemocnicí 153. Dům pro seniory Wágnerka je provozován firmou Czech One Prague s.r.o. Budova disponuje 74 registrovanými lůžky. V DS Wágnerka má 1,2 a 3 lůžkové pokoje. V přízemí se nachází kanceláře,ordinace,společenská místnost,prádelna,jídelna pro klienty,kuchyň. Praní prádla si zajišťujeme vlastními zaměstnanci,úklid DS Wágnerka zabezpečuje dle smlouvy externí firma. 6

7 Opatření č. 2 Služby nedefinované zákonem o sociálních službách, min. částka: 5.000,-, max. částka: ,-, spoluúčast min.: 30% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 9 Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích Podpora činnosti nízkoprahového zařízení Církve bratrské v Českém Krumlově Požadavek na dotaci % spoluúčasti města Průměrné bodové ohodnocení Návrh hodnotící komise (Kč) Hlasování (pro-protizdržel) , Cílem je podpora a rozvoj nízkoprahových programů Církve bratrské pro děti, mládež a dospělé. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem, ohroženým sociálně patologickými jevy, rodinám s dětmi a seniorům. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování nových sociálních kontaktů dětem z nepodnětného sociálního prostředí b) poskytnutí programů pro sociální začleňování dětí z většinové i menšinové společnosti c) aktivní smysluplné využití volného času u rizikových skupin dětí d) poskytnutí vzdělávacích, výchovných a aktivizačních programů pro děti z rizikového prostředí e) letní pobytový tábor pro děti navštěvující pravidelně naše celoroční aktivity f) poskytovat dětem do 6 let bezpečné a podnětné prostředí k rozvoji sociálních a motorických schopností. Umožnit rodičům na mateřské dovolené vznik a rozvoj nových sociálních kontaktů a poskytovat základní sociální poradenství. g) nabídnout seniorům ze sídliště Mír příležitost ke vzájemnému setkávání při besedách, přednáškách a aktivizačních programech. 8 Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi , Cílem projektu je poskytovat a zkvalitňovat již zajišťované služby sociálně slabým klientům (osobám bez přístřeší, rodinám se třemi a více dětmi, zdravotně postiženým, matkám samoživitelkám, osobám postiženým přírodní katastrofou, uprchlíkům, osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, klientům na dávkách hmotné nouze, klientům azylového bydlení)-poskytování šatstva, drobných předmětů do domácnosti, nábytku a dalších spotřebičů a poskytování hygienického zázemí pro osoby bez přístřeší včetně hygienických potřeb. Cílem projektu je rovněž zajištění odvozu šatstva a drobných předmětů do domácnosti, které občané zanechávají před budovou Oblastního spolku ČČK ve Vyšném na Ošacovacím středisku na autobusovém nádraží a rovněž převoz vytříděného šatstva z výdejny šatstva Ošacovacího střediska kolem budovy na parkoviště, kde je přístup do garáže (velkosklad šatstva). 3 Domy s pečovatelskou službou, Půjčovna kompenzačních pomůcek rozšíření nabídky , Obecným cílem projektu je rozšíření stávající půjčovny kompenzačních pomůcek o nový typ pomůcky, zajištění dostupnosti kompenzačních pomůcek pro občany regionu Českokrumlovsko, poskytnutí možnosti realizace kvalitní péče v přirozeném prostředí, pomoci překlenout tíživou životní situaci, podpořit nezávislost klienta a jeho právo na důstojný život a významně se podílet na procesu sociálního začleňování. Poskytnutí materiálního zázemí a metodické podpory. Hlavním cílem projektu je nákup 1 ks pomůcky vanový zvedák typ CAPRI 3, elektrický s naklápěním zádové opěrky, umožňuje stabilní a relaxační sezení i osobám zcela imobilním. Vanový zvedák umožní bezpečnou koupel osobám, které již nedokáží bez pomoci vstoupit nebo vystoupit z vany. Dílčím cílem projektu je umožnit klientovi překlenout nepříznivou životní situaci, zhoršený zdravotní stav do doby plné úzdravy či umožnit vyzkoušení vhodnosti a výhodnosti pomůcky, která z dlouhodobého hlediska zvýší kvalitu života a usnadní existenci klienta v jeho přirozeném prostředí. Možnost využití pomůcky v domácím prostředí poskytuje klientovi jistotu setrvání v domácím prostředí, umožňuje zaměřit se na jeho individuální potřeby a eliminovat sociální vyloučení. 2 Domy s pečovatelskou službou, Aktivizační programy pro seniory ,

8 Aktivizace je proces, kterým jsou lidé vedeni k činorodosti, což je stav, kdy jedinec získává dobrý pocit z toho, že něco dělá. Hlavním cílem aktivizace je tedy vést seniory tak, aby se ideálně zbavili nudy, depresí, osamocenosti a pasivity a umožnit jim získat prožitek úspěchu, pocitu že to jde, podpora zdravého životního stylu seniorů, prohloubení popř. zlepšení vztahů jak mezi seniory v DPS navzájem, tak mezi seniory a personálem. Ve smyslu zásad poskytované sociální služby obecně se jedná o podporu zvyšování nezávislosti na sociální službě a rozvoj samostatnosti. Aktivizační činnosti vedou na straně jedné k získání nových zkušeností, na straně druhé k udržení stávajících schopností, dovedností a aktivit. Chtěli bychom docílit toho, aby sám klient si mohl určit, co ho aktivizuje. Tzn. společně s pracovníkem se pokusit stanovit a objevit činnosti, které ho budou bavit a motivovat. Aktivizace je rovněž chápána jako prevence somatických důsledků inaktivity, sociální izolace, pro klienta má význam rehabilitační a socializační, poskytuje adekvátní mentální stimulaci, příležitost pro seznamování a sdílení s vrstevníky. Aktivizační program vede klienta ke zlepšení soběstačnosti a posilování pocitu potřebnosti, posilování fyzického a duševního stavu. Klient má možnost ověřovat si své schopnosti, možnosti a zájmy. 1 Domy s pečovatelskou službou, Akademie 3. věku V zámku a podzámčí, Akademie ve fotografii , Chceme-li vyniknout ve sportu nebo chceme-li si jen udržovat dobrou fyzickou kondici, tak musíme pravidelně trénovat, procvičovat svaly. Stejně, jestli ne dokonce více, to platí o psychické kondici. Mozkové buňky potřebují zrovna tak pravidelný trénink jako naše svaly. Již od narození nám mozkové buňky pomaličku odumírají a neobnovují se. Pouze pravidelnou psychickou námahou je udržujeme aktivní a jejich odumírání zpomalujeme. Čím je člověk starší, je vše obtížnější. Navíc, pokud je člověk aktivní a spokojenější, netrpí tak často nemocemi a zdravotními problémy. Nabídněme tedy našim seniorům a zdravotně postiženým občanům možnost vzdělávat se, udržovat si pozitivní myšlení, umožnit jim zůstávat svěžími, platnými a rovnocennými členy naší společnosti. Myslím, že si to zaslouží. Možnost vzdělávání každému člověku zvedne sebevědomí a spokojení lidé mnohem lépe zvládají překážky, které jim život připravil, ať už zdravotním postižením, tak zdravotními problémy, které souvisí se stářím. Naplňování aktivního způsobu života prostřednictvím vzdělávacích aktivit 10 Sdružení Spirála Pobyty pro děti a mládež s poruchami ,8 komunikace Hlavním cílem projektu je integrace dětí a mládeže oslabených v sociální komunikaci do běžné společnosti a mezi své vrstevníky. Důležitý je rovněž preventivní a pozitivně volnočasový aspekt projektu. Hlavním tématem je skupinové a individuální působení na ohroženého jedince, za účelem změny jeho dosavadních vzorců chování. Nabízíme aktivní, smysluplné a programově vhodné využití volného času dětí a mládeže ze znevýhodněného sociálního prostředí. K dosažení hlavního cíle je využívána celá škála aktivit: sebezkušenostních (řád, terapeutická skupina, relaxace, arteterapie, aj.), zátěžových (orientační běh, hra o poklad, aj.), sportovních a pohybových (cykloturistika, turistika, raftování, míčové a jiné hry, vodní sporty, aj.), estetických a výtvarných, společensko a kulturně poznávacích, přírodovědných a ostatních klasických volnočasových činností. Všechny tyto aktivity jsou velmi individuálně praktikovány odborníky v dané problematice. Bezpečné prostředí pobytů umožňuje bezproblémový nácvik komunikačních dovedností, bez možnosti selhání a má velký vliv na možnost zvnitřnění správných vzorců chování u jednotlivců. Důležitým momentem všech aktivit je důraz položený na neformální složku výchovy a vzdělávání. 4 ICOS Český Krumlov, o.s. Dobrovolnické centrum Český Krumlov udržení a rozvoj dobrovolnických programů , v sociální oblasti v roce 2014 Cílem je prostřednictvím akreditovaného Dobrovolnického centra (funguje v ČK od r jako pracoviště žadatele) zajistit širokou škálu potřebných dobrovolnických programů ve městě, a to zejména v oblasti pomoci seniorům, dětem a mládeži vč. rizikových skupin dětí a mládeže, zdravotně postiženým, rodinám s malými dětmi a osobám sociálně slabým. Dobrovolnické centrum (dále DC) každoročně zajišťuje akreditované programy v několika dobrovolnických programech (např. v domovech pro seniory, rodinném centru, realizuje unikátní dobrovolnický program Informační centrum pro seniory, jehož bohatou programovou nabídku zajišťují a připravují dobrovolníci z řad starších seniorů, atd.). V programech DC pomáhají v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby desítky dobrovolníků z řad mladší i starší generace (30 až 40 ročně). DC má navázánu spolupráci s 10ti přijímajícími organizacemi, které využívají nebo chtějí dobrovolníky využívat pro podporu své činnosti a realizuje 2 vlastní programy. Cílem DC/projektu je tedy v roce 2014 stávající dobrovolnické programy ve městě udržet a dále je rozvíjet o nabídku dalších potřebných programů v sociální oblasti, včetně zapojení/zapojování dobrovolníků i do nových programů, kde dosud dobrovolníci nepůsobili (např. program na podporu klientů osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory). DC je jediné takovéto akreditované centrum v regionu, DC si klade za cíl rozvíjet dobrovolnictví ve prospěch občanů, ale také např. propojovat a rozvíjet mezigenerační spolupráci (např. program Informační centrum pro seniory, kde spolupracují starší s mladšími). 5 ICOS Český Krumlov, o.s. Podpora rodinného centra Krumlík v roce , Cíl činnosti Rodinného centra Krumlík zůstává od samého počátku jeho vzniku stejný. A tím je zajištění široké škály služeb zaměřených na podporu rodin. Rodinám poskytujeme tyto následující služby a aktivity: hlídání dětí, vzdělávací, odborné aktivity, dále pak poradenství a také aktivity zaměřené na podporu neorganizované činnosti rodičů s dětmi v rámci RC volná herna. Mezi základní cíle RC Krumlík patře především: 8

9 - pomoc rodinám, resp. rodičům při slaďování profesního a rodinného života - tj. realizovat v regionu chybějící služby, které umožní rodičům pečujícím o své děti věnovat se dále profesi, a to ať už na zkrácený úvazek nebo v podobě přípravy návratu na trh práce. - účastnit se aktivního života a předcházet tak sociální izolaci, která ve svém důsledku vede ke snižování sebevědomí, pracovní zapojení, znalostí a dovedností nutných k udržení na trhu práce a to v různých formách od návštěvy volné herny, přes možnost zajistit si krátkodobé hlídání a věnovat se profesi, stejně tak jako možnost využít poradenských služeb či se zapojit jako dobrovolník do aktivit RC Krumlík - podporovat role rodiče v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na výkon, je nutné umět uhájit svou roli rodiče, která je mnohdy velmi náročná a klade na nás vysoké nároky. Zde se snažíme rodiče podpořit pořádáním různých odborných vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na podporu rodičovských, ale i osobních kompetencí. - podpořit u cíl. skupin všestranný sociální, fyzický a psychický rozvoj. RC vytváří motivační prostředí pro setkávání a sbližování a vzájemnému učení lidí různého vzdělání, s různými zkušenostmi, které motivuje k aktivnímu řešení vlastních problémů 6 Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, Pansofie služby pro rodiny v Českém Krumlově a okolí , Hlavním cílem je 1) umožnit rodičům, pečujícím o děti, lepší sladění rodinného a pracovního života pro ženy nebo pečující otce bude již v době rodičovské dovolené, pokud se ocitnou v existenční nouzi, vytvořena příležitost věnovat se buď přípravě na návrat do zaměstnání nebo práci na částečný úvazek, umožňující sladění své práce s potřebami rodiny. Předpokládá se i praktická realizace tzv. flexibilních pracovních úvazků pro pečující rodiče. 2) posílit: a)rozvoj rodičovských kompetencí v základní oblasti rozvoje osobnosti dítěte, kvality rodinných a mezilidských vztahů, osobnosti rodiče a vychovatele jakožto základu prevence stabilní rodiny a odpovědné výchovy dítěte b)povědomí rodičů o zákonných možnostech sladění rodiny a práce při požadavcích zachování kvality obojího, včetně základního povědomí o rovných příležitostech. 3)navázat užší spolupráci se stávajícími rodinnými centry a prorodinnými aktéry v rámci vytvoření návazných služeb a prohloubení vzájemných vztahů rozvinout takovou formu spolupráce, která umožní skutečnou návaznost a propojení poskytovaných služeb, včetně eventuálních společných akcí či projektů 4) umožnit rodinám všech generací města Český Krumlov a jeho okolí nalezení svého zázemí rodinného charakteru i v historickém centru města a sice v návaznosti na family point RC Krumlík. Pansofie sice nevlastní tuto ochrannou známku, ale před lety komunikovala s Centrem pro rodinu a sociální péči a vytvořila rozšířenou aktivitu Informačně společenského centra pro rodiny všech generací, umožňující informovanost rodičů o prorodinných aktivitách ve městě, vzdělávací aktivity, nízkoprahovou hernu, čítárnu, PC koutek a samozřejmě zázemí rodinného typu s možností přebalení a nakrmení dětí v centru města. 5)aktivní zapojení rodin všech generací do kulturně společenského života prostřednictvím hudebně dramatických či doprovodných výtvarně řemeslných aktivit při realizaci pohádkových slavností u příležitosti tradičních svátků. 9

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise

PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise PROTOKOL HODNOCENÍ - zápis z jednání hodnotící komise Program podpory sociálních a souvisejících služeb Číslo výzvy: Termín a místo jednání:.3.0, začátek v 9:00, konec ve 4:30, zasedací místnost Městského

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Zpracovatel: Město Český Krumlov

Zpracovatel: Město Český Krumlov AKČNÍ PLÁN PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Město Český Krumlov Obsah OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO...3 PŘEHLED PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT...4 PRACOVNÍ SKUPINA PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč

Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ. Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů. Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč Organizace: HOSPICOVÉ OBČANASKÉ SDRUŽENÍ CESTA DOMŮ Projekt 1: Odlehčovací služby Cesty domů Celkové náklady na projekt: 3 964 920 Kč DOTACE: 25 000 Kč Podpořit setrvání lidí v pokročilých a konečných

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV Zpracovatel: Verze: 2. 12.

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě

a) Podporujeme soběstačnost a samostatnost klientů a nevytváříme závislost na službě 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme jim zde prožití klidného stáří v příjemném a bezpečném prostředí. Naše služba patří seniorům,

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více