ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby"

Transkript

1 ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: ,-, max. částka: ,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby Požadavek na dotaci % spoluúčasti města Průměrné bodové ohodnocení Návrh hodnotící komise (Kč) Hlasování (pro-protizdržel) , Cílem je podpora stávajícího provozu pracoviště tak, aby sociální služba, která se řídí zákonem 108/2006 Sb., 49 Domovy pro seniory, v platném znění, byla řádně zajištěna. Domov pro seniory poskytuje služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, a to především v oblasti poskytnutí ubytování, stravy a komplexní péče (péče o vlastní osobu, hygiena, kontakt se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv atd.). Nezanedbatelnou položku v nákladech tvoří pronájem prostor pro ubytování. Pracoviště v Českém Krumlově je umístěno v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s., kde svou činnost provozuje v rámci jednoho patra jedné z budov. V konceptu ucelené rehabilitace jsou pro uživatele kromě zajištění běžné péče důležité aktivizační činnosti. Smysluplně trávený volný čas má pozitivní dopad na fyzický i psychický stav seniorů. Aktivizační pracovník je důležitým členem multidisciplinárního týmu (všeobecné sestry, pracovníci přímé obslužné péče, lékaři, dobrovolníci, studenti), který se na poskytování péče podíl. Cílem tohoto projektu je poskytovat uživateli širokou nabídku aktivit prostřednictvím aktivizačních pracovníků tak, aby si uživatel dle svého zájmu a potřeb a přání mohl vybrat způsob trávení volného času. Výstupy z aktivizačních činností jsou každoročně prezentovány na veřejnosti v rámci prodeje výrobků, které se konaly ve spolupráci s Městským úřadem Český Krumlov či Komerční bankou, pobočka Český Krumlov. Také jsme se účastnili prodeje při Slavnostech pětilisté růže. Naším cílem je v této prezentaci pokračovat, což se neobejde bez většího počtu aktivizačních pracovníků, kteří realizaci těchto akcí zajišťují. 2 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. Sociální služba osobní asistence v centru Arpida v roce , Centrum ARPIDA nabízí v Jihočeském kraji ucelený systém péče sdružující sociální, léčebné, pedagogické a pracovní prostředky rehabilitace dětí, mládeže a dospělých osob s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Cílem projektu je umožnit poskytování výše uvedené péče pro stávající i nové klienty centra ARPIDA prostřednictvím poskytování sociální služby osobní asistence, která je zároveň aktivitou projektu. Sociální služba osobní asistence je využívána uživateli z regionu Jižních Čech, tzn. i uživateli ORP Č. Krumlov v celkovém počtu 7 osob, z toho 1 osoba s trvalým bydlištěm v Č. Krumlově. Vzhledem k nejistotě při získávání financí z dotací a příspěvků, narůstajícím cenám vstupů a navyšujícímu se počtu klientů, je nezbytné dofinancování provozu výše uvedených sociálních služeb. 1 Alzheimercentrum Prácheň Podpora sociální a ošetřovatelské péče poskytované občanům Českého Krumlova , umístěných v Alzheimercentrum Prácheň Cílem projektu je podpora komplexní sociální a ošetřovatelské péče osobám, které trpí Alzheimerovým onemocněním a jsou občany města Český Krumlov. K podpoře dojde prostřednictvím poskytnutí finančních prostředků určených na úhradu mzdy osob realizujících projekt a nákup potřebných pomůcek a materiálu. Dílčí cíle: Podpora sociální péče nehrazené z příspěvku na péči tvorba stimulačního prostředí, trénink paměti, stimulace smyslů a dlouhodobých paměťových drah, vzpomínková terapie, individuální ergoterapie vedená odborným pracovníkem Podpora ošetřovatelské péče nehrazené ze zdravotního pojištění fyzioterapie, ošetřovatelská rehabilitace a masáže, inkontinentní pomůcky nad rámec preskripce, časová intervence nad rámec výkonů odbornosti 913 apod. 1

2 3 Centrum pro pomoc dětem a mládeži, NZDM Bouda v roce , Cíl projektu: a)vylučování a omezování sociálně patogenního chování a způsobu života mladých lidí a k podpoře kontaktů se společenským prostředím, b)konkrétní pomoci v krizových situacích jednotlivců a k jejímu dalšímu zprostředkování. c)většímu zapojování cílových skupin, d)posilování odpovědnosti klientů za vlastní další život ve společnosti. e)iniciaci neorganizovaných dětí a mládeže pro zahájení vlastních aktivit a seberealizaci a aktivizaci ve volném čase, f)ve větší míře získávání relevantních informací pro co nejpozitivnější celkové životní i dílčí rozhodování. Aktivity projektu: 1.Nízkoprahové služby a neformálně edukativní aktivity - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů, 2.Aktivizačni služby pro děti a mládež - pravidelná činnost, výtvarné, hudební, taneční a jiné aktivity. 3.Sociální poradenství - krizová intervence, kontaktní a situační intervence 4.Terénní sociální program NZDM Bouda pravidelné návštěvy lokalit bydliště klientů Hlavní cílová skupina: Děti a mládež ohrožené sociálně-patologickými nežádoucími jevy. 12 Hospic sv. Jana N. Neumanna Hospicová péče a péče o osoby s demencí pro občany města Český Krumlov v roce , Cílem projektu je zajištění specializované paliativní hospicové péče pro občany města Český Krumlov v jediném jihočeském hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a dále zajištění péče o občany města Český Krumlov v Domově Matky Vojtěchy, v němž pečujeme o osoby s demencí, především Alzheimerovou chorobou. Hospic umožňuje nevyléčitelně nemocným z města Český Krumlov strávit poslední chvíle svého života důstojně, bez bolesti a s vděčností za život, který jim byl dán. Průměrná doba pobytu umírajících v tomto zařízení je cca 30 dnů. Z Vašeho města jsme v roce 2013 pečovali o 2 pacienty. Vedle hospicové péče poskytujeme občanům města Český Krumlov také služby domova se zvláštním režimem, jež nese název Domov Matky Vojtěchy. V něm pečujeme o osoby s demencí. V roce 2013 jsme v tomto zařízení pečovali o 2 osoby z Vašeho města, při celkovém počtu 616 ošetřovatelských dnů. V péči o umírající pacienty a pacienty s demencí jsme odkázání na pomoc dárců a také příspěvky měst a obcí, z nichž pacienti přicházejí. Platby zdravotních pojišťoven a dotace MPSV totiž zdaleka nepokrývají náklady, jež jsou s péčí spojené. Realizace projektu umožní jak nákup léčiv, tak ošetřujících přípravků a zdravotnického materiálu, jež nejsou plně hrazeny prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. K dílčím cílům projektu patří: - minimalizace počtu pacientů z města Č. Krumlov, kterým není poskytována adekvátní péče, - eliminace fyzické, psychické a sociální bolesti nevyléčitelně nemocných a osob s demencí, - zapojení rodinných příslušníků do péče o umírajícího (vzdělávání v kurzech, domácí péče, - pobyt v hospici apod.), - upevňování přirozených sociálních vazeb umírajících pacientů a zajištění jejich důstojnosti v posledních chvílích života. 5 Centrum pro pomoc dětem a Terénní sociální služba - Viktorie ,8 mládeži, Cíle projektu: Projekt Viktorie je registrovanou sociální službou, která rozšiřuje a doplňuje základní protidrogové služby CPDM (konkrétně pracoviště Streetwork) na oblast pouliční a klubové prostituce v teritoriu bývalého okresu Český Krumlov. Dle našich dlouhodobých zjištění zhruba 70% takto pracujících žen užívá i návykové látky. Služba Viktorie funguje od roku Základní ideou (cílem) projektu je změna chování klientek směrem k méně rizikovému způsobu života, dále zlepšení zdravotní a následně pak sociální situace žen poskytujících tyto služby. Naprosto zásadním přínosem služby Viktorie je pozitivní působení především v oblasti prevence pohlavně a infekčně přenosných chorob v cílové oblasti a následně v celém okrese Český Krumlov i Jihočeském kraji. Terénní program Viktorie oslovuje, prostřednictvím nízkoprahových sociálních služeb, tyto "klientky" a jejich blízké okolí s konkrétní službou, tj. s nabídkou poskytování základního sociálního, zdravotního a harm reduction poradenství, které minimalizuje důsledky tohoto způsobu obživy a zejména jeho zdravotní dopady na širokou veřejnost (infekční a pohlavní onemocnění). V praxi je kombinován přístup odborného poradenství a pravidelného monitorování zdravotního stavu uživatelek služby (testy). Klientky jsou dlouhodobě prostřednictvím "nabízených služeb" motivovány ke kontaktu a následnému využívání našich služeb a následně pak k větší zodpovědnosti k sobě i svému okolí. Služba také významně přispívá k zachycení klientek, které vykonávaly tuto činnost nedobrovolně - byly předmětem obchodu s lidmi. 2

3 4 Centrum pro pomoc dětem a Streetwork pro města Český Krumlov a , mládeži, Kaplice Cílem této sekundární a terciární odborné služby je: v přirozeném vnějším prostředí (např. park, restaurace, sídliště) vyhledávat a poskytovat služby Harm Reduction (služby, které minimalizují rizika plynoucí z užívaní návykových látek), šířit osvětu mezi rekreačními uživateli návykových látek(včetně marihuany a alkoholu), udržovat kontakt pracovníků s touto službou a usilovat o změnu v chování klientů směrem k neužívání nebo méně rizikovému užívání návykových látek. Služba pravidelným kontaktem usiluje o změnu motivace klientů a jejich postojů spojených s užíváním náv.látek. a předává informace vedoucích k neohrožování společnosti. Snahou této odborné služby je, aby klienti byli odpovědni za své chování vůči vlastní osobě, zdraví a svému okolí. Důležitou součástí služby je následné předávání a odkazování klientů do dalších odborných zařízení jako je například PL. Červený Dvůr, terapeutické komunity a ambulantní ordinace psychiatrů nebo psychologů. Tímto služba komplexně řeší drogovou problematiku, která je velmi obsáhlá. Obsah projektu naplňuje požadované standardy pro tuto službu podle metodiky a systémových požadavků rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 15 KoCeRo komunitní centrum Potřebujete poradit? , Rovnost, KoCeRo komunitní centrum Rovnost je od roku 2009 poskytovatelem registrované sociální služby terénní programy. Hlavním cílem projektu je realizace služby Terénní programy ZMĚNA, která je poskytována cílové skupině osob žijících v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách, které vedou rizikový způsob života a jsou tímto způsobem života ohroženy. Smyslem projektu POTŘEBUJETE PORADIT? je prevence sociálního vyloučení. Prostřednictvím projektu chceme snižovat rizika spojená se životem v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách, zprostředkovat cílové skupině kontakt se společenským prostředím, pomoci při obstarávání osobních záležitostí, zvyšovat kompetence k uplatnitelnosti na trhu práce, motivovat cílovou skupinu ke včasnému řešení jejich problémů apod. O této službě informujeme uživatele přímo v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalitách přímým kontaktem a prostřednictvím informačních materiálů (letáků). Přímo v terénu jim poskytujeme informace o možnosti řešení jejich nepříznivé životní situace. Nabízíme jim poradenství v nezaměstnanosti, pomáháme se psaním životopisu a motivačního dopisu, informujeme o možnosti dávek, pomáháme při řešení bytové a dluhové problematiky, rodinných problémů, problémů s dětmi, pomáháme při vyplňování formulářů, doprovázíme uživatele na jednání s úřady apod. S každým uživatelem je sestaven individuální plán a uživatel je tak aktivně zapojen do řešení svého problému. Chceme, aby osoby z cílové skupiny včas řešily své problémy nebo jim předcházely a aby převzaly odpovědnost za svou životní situaci. Záměrem projektu je tedy rozvíjet u našich uživatelů sociálních znalosti a dovednosti, snižovat sociální a zdravotní rizika souvisejících se způsobem jejich života, což napomůže k řešení jejich nepříznivé životní situace. 9 Domy s pečovatelskou službou, Podpora a udržení rehabilitace pro klienty , odlehčovací služby Odlehčovací služba je poskytuje seniorům a postiženým dětem (do 18. let v doprovodu dospělé osoby) v nepříznivé sociální situaci přechodné ubytování a péči v domovince takovým způsobem, aby byl zachován v co největší míře dosavadní způsob života a zároveň zabezpečena ta část, která klienta znevýhodňuje. Je důležité, aby tato služba byla poskytnuta individuálně podle stavu a požadavku klienta, odborně a bezpečně tak, aby si klient zachoval svou důstojnost a určitou míru nezávislosti a možnost kontaktu se svými blízkými i ostatní komunitou. Odlehčovací služba je poskytována pobytovou a ambulantní formou. Jedním ze způsobů jak zachovat jak poskytovat kvalitně službu uživatelům odlehčovací služby je rehabilitace, která jim umožňuje zachovat soběstačnost, sebeobslužnost a mobilitu v co největší možné míře. Cílem projektu je aktivizovat klienta, pomoci rehabilitačních cvičení a udržet fyzickou kondici co možná nejdéle a důstojně dožít konec života. 11 FOKUS České Budějovice, o.s., Sociálně terapeutická dílna pro osoby , středisko Český Krumlov s duševním onemocněním Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby sociálně terapeutické dílny pro cílovou skupinu lidé s duševním onemocněním ve městě Český Krumlov. FOKUS České Budějovice poskytuje službu sociálně terapeutická dílna v Českém Krumlově od poloviny roku 2012, cílem služby je podpora a rozvoj kompetencí potřebných k návratu na trh práce nebo k udržení běžného způsobu života. Služba nabízí jak skupinové aktivity (zprostředkování kontaktů v přirozeném prostředí, např. společné návštěvy plaveckého bazénu, výstav, výlety do přírody), tak i aktivity, které vedou k nácviku dovedností spojených se zajištěním stravy, péči o vlastní osobu, s vedením domácnosti (vaření, obsluha domácích spotřebičů, úklid apod.) a pravidelné aktivity, které umožňují rozvoj kompetencí potřebných k návratu na trh práce (pravidelné tvořivé dílny, zaměřené na rozvoj jemné motoriky, trénink soustředění, udržení pozornosti, na rozvoj v současné době zaměstnavateli žádaných měkkých dovedností (soft skills) jako je týmová práce, schopnost postupovat podle stanoveného postupu apod.) Služba je současné době částečně financovaná z prostředků Individuálního projektu Jihočeského kraje, částečně z vlastních zdrojů, pro klienty je bezplatná. Je poskytována ambulantně jak skupinově tak i individuálně s ohledem na přání a potřeby klienta. 10 FOKUS České Budějovice, o.s., středisko Český Krumlov Podpora osob s duševním onemocněním Komunitní tým ,

4 Cílem projektu je zajistit poskytování sociální služby Komunitní tým (dle zákona č. 108/2006 služba sociální rehabilitace) pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním na území ORP Český Krumlov. Komunitní tým podporuje lidi s duševním onemocněním při řešení jejich životní situace, při zvládání života s nemocí, při hledání možných cest pro uplatnění se ve společnosti, pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle jejich individuálních potřeb. Cílem služby je posilovat osobní kompetence (dovednosti a znalosti) klientů, které jim umožní dosáhnout samostatnosti a soběstačnosti. Dodávat odvahu, naději a poskytnout praktickou podporu ve snaze žít běžný život (mít přátele, vhodnou práci, pěstovat koníčky a zájmy, mít přiměřené bydlení,...). Posilovat u klientů schopnost udržet a rozvíjet běžné sociální kontakty (vycházet s blízkými, v zaměstnání, se sousedy apod.) a poskytovat emoční podporu. Pomáhat klientům orientovat se ve své životní situaci a podporovat je ve využívání dostupných zdrojů pro její řešení, poskytovat podporu v rozhodování (vědět, kam se obrátit o pomoc, dokázat o ní požádat, naučit se hledat cestu jak situaci zvládnout apod.). Dalším cílem služby je pomáhat lidem se zkušeností s duševním onemocněním orientovat se v nemoci (rozeznávat varovné příznaky nemoci, předcházet krizi, udržovat zdravý životní styl). Terénní forma služby sociální rehabilitace zahrnuje převážně individuální práci v přirozeném prostředí klienta a doprovody. Je založena na vztahu partnerství spojenectví, jako základní součásti převážně dlouhodobé spolupráce. Pracovník je jak partner klienta, tak koordinátor podpory. 16 KoCeRo komunitní centrum V autoškole nás to baví , Rovnost, KoCeRo komunitní centrum Rovnost,, je od roku 2009 poskytovatelem sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA. Hlavním cílem projektu je realizace služby nízkoprahového zařízení se zaměřením na cílovou skupinu dětí a mládeže ve věku 6 17 let, které pochází z rodin se špatnými socioekonomickými podmínkami a které žijí v takovém prostředí, které jim plně neumožňuje a neposkytuje dostatek aktivit a činností směřujících ke zdárné výchově, vzdělávání, aktivnímu a smysluplnému trávení volného času. Tato cílová skupina tvoří vysoké procento našich uživatelů a s nimi spolupracujeme na plnění jejich individuálních plánů. Díky projektu bude cílové skupině poskytnut prostor pro trávení volného času pod dohledem kvalifikovaného personálu a hlavně pomoc a podpora při řešení obtížných situací. Díky projektu zprostředkujeme našim uživatelům informace pro lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a pro řešení nepříznivých životních situací, zabezpečíme pomoc a psychickou podporu při řešení jejich aktuálního problému (např. řešení problémů v rodině, ve škole), prostřednictvím výchovně vzdělávacích kroužků a aktivit zabezpečíme: rozvoj komunikačních dovedností, kontakt se společenským prostředím, procvičení a zlepšení českého jazyka, možnost naučit se řešit problémy ve skupině, rozšíření vědomostí a znalostí a pochopení školního učiva. Záměrem projektu je tedy prostřednictvím poskytované služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež rozvíjet u našich uživatelů sociálních znalosti a dovednosti, snižovat sociální a zdravotní rizika souvisejících se způsobem jejich života, což napomůže k lepší orientaci v jejich sociálním prostředí a k řešení jejich nepříznivé životní situace. 14 ICOS Český Krumlov, o.s. Osobní asistence ve městě Český Krumlov pro osoby se zdravotním postižením nad , let věku a seniory Cílem projektu je zajistit minimálně stávající kapacitu služby, případně rozšířit kapacitu poskytování terénní sociální služby osobní asistence /dále jen OA/ /reg. soc. služba podle zákona o soc. službách/ pro osoby nad 18 let věku se zdravotním postižením a pro seniory žijících v Českém Krumlově. Služba osobní asistence patří do sítě registr. sociálních služeb na území města již dlouhodobě /od r.2008/. V roce 2013 jsme poskytovali službu celkově 31 uživatelům. Z toho 8 osobám nad 18 let věku se ZP a seniorům žijícím v Č. Krumlově. Oproti předchozímu roku se v Českém Krumlově jedná o 100% nárůst poptávky ze strany této cílové skupiny o službu OA. Zvyšující se poptávku po službě registrujeme však u celé cílové skupiny /děti, dospělí se ZP a senioři/.a to jak ze strany stávajících klientů /žádají o rozšíření času služby např. i o víkendy, které jsme zavedli v květnu 2013/, tak především ze strany nových zájemců. Aktuálně poskytujeme službu pravidelně 28 klientům /naše registrovaná kapacita je 25/, což dokazuje, že se snažíme využívat rozpočet maximálně efektivně jedná se o rozpočet, který již předpokládá částečnou finanční podporu Města Český Krumlov. Ke konci ledna 2014 evidujeme 3 nové zájemce o službu v celkovém předpokl. rozsahu péče 50 hodin týdně, kterým již nejsme z finančních důvodů schopni službu zajistit. Jen v roce 2013 se na nás obrátilo téměř 20 nových zájemců, z nichž 14 jsme nakonec službu poskytovali. Aktuálně nemůžeme poskytnout službu žádnému novému zájemci a pokud trend zájmu o tuto terénní službu bude pokračovat, jako v roce minulém, budeme evidovat desítky neuspokojených zájemců. Hlavním cílem terénní soc. služby OA je vést a rozvíjet běžný způsob života, tak aby klienti zůstali rovnocennými členy společnosti, setrvali ve svém přirozeném prostředí co nejdéle a vedli co nejvíce důstojný a svobodný život. 19 THEIA krizové centrum THEIA poradenství Český Krumlov , Cílem projektu je poskytování služeb odborného sociálního poradenství občanům ORP Českým Krumlov a to na základě spolupráce s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov. Tato spolupráce byla zahájena na jaře Poskytované poradenství je zaměřeno na dvě oblasti: - dluhová problematika, potíže při splácení závazků, problematika exekucí a obdobné situace - právní poradenství, zejména při orientaci se ve svých právech a možnostech, pomoc při uplatňování práv a oprávněných nároků klientů (zejména oblast pracovního, občanského a rodinného práva). Na základě uvedené spolupráce je převažující dluhová problematika, kdy s klienty řešíme jejich nepříznivou finanční situaci, pro kterou se snažíme hledat optimální řešení ze škály nabídek, které v dané problematice jsou relevantní. Mezi variantami řešení je často volen tzv. osobní bankrot (návrh na povolení oddlužení). Jedná se o možnost definovanou insolvenčním 4

5 zákonem, která umožňuje klientům v krizových životních situací tyto situace sanačním způsobem řešit a umožnit jim tak znovu plnohodnotné sociální fungování. V roce 2013 kdy bylo poskytování této služby zahájeno, byla služba poskytována na základě vyžádání pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Český Krumlov, pro jejich klienty, kde pracovníci uvedeného odboru identifikovali u svých klientů problém, kde by bylo možno poskytnout klientům konzultaci u naši organizace, vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace klienta. Konzultace budou i nadále poskytovány na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Český Krumlov, dle potřeby tohoto odboru a jejich klientů. Cílem je poskytnutí takového počtu konzultací, které bude v souladu s potřebami občanům ORP Český Krumlov. 17 Nemocnice Český Krumlov, a.s. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče dle , zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění Cílem poskytované služby je poskytování pobytové sociální služby dle 52 zákona č. 108/2006sb., o sociálních službách. Služba je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením především z českokrumlovského regionu, kteří mají z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Mezi poskytované služby patří zejména zajištění základních životních potřeb, jako je poskytnutí stravy a ubytování. K dalším poskytovaným službám patří zajištění celodenní zdravotnické a ošetřovatelské péče, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí či umožňování pravidelného kontaktu s rodinnými příslušníky a známými uživatele služby. 7 Domov důchodců Horní Planá Podpora zabezpečení stávající sociální služby , Domova důchodců Horní Planá Cílem projektu je udržet rozsah a kvalitu stávající pobytové sociální služby zejména ve vztahu k nepříznivé finanční situaci pobytových zařízení sociálních služeb ve finančním roce Poskytnutím příspěvku na provoz přispěje Město Č. Krumlov k podpoře zabezpečení stávající poskytované sociální služby. Projekt je dlouhodobě udržitelný. Domov důchodců Horní Planá poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro seniory. Službu poskytujeme ve třech budovách, které jsou vzájemně propojeny a jsou plně bezbariérové. Budovy jsou ve vlastnictví zřizovatele, jímž je Jihočeský kraj. Všechny budovy prošly postupnými rekonstrukcemi, poslední rekonstrukce budovy byla kolaudována na podzim V roce 2012 byla rozšířena venkovní terasa na zahradě Domova, která je klienty hojně využívána. Máme kapacitu 110 lůžek, přičemž k dispozici jsou jedno a dvou lůžkové pokoje, některé vybavené vlastním sociálním zařízením. Kapacita Domova je stále plně obsazena. Služba je poskytována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, tedy nepřetržitě. Zdravotní stav našich klientů je většinou již velmi vážný, díky věku a postupujícím nemocem potřebují celodenní péči jak ošetřovatelského, tak zdravotního personálu. Domov má tak celkem 65 zaměstnanců, z čehož víc než polovinu tvoří právě ošetřovatelský a zdravotní personál. Další zaměstnanci zabezpečují provoz kuchyně, provoz vlastní prádelny (pereme veškeré prádlo klientů i zaměstnanců), provoz vlastní kotelny na dřevoštěpku a údržbu celého areálu (provozní zaměstnanci jsou jednak topiči, ale i údržbáři, malíři a opraváři všeho druhu). 18 STŘEP Středisko poradenství a Střep tlumočnická služba Č.K péče o osoby se zdravotním , postižením, o.s. Cílem projektu je zajistit osobám s praktickou či úplnou hluchotou dostupnou terénní tlumočnickou službu a následně zlepšovat kvalitu poskytování této tlumočnické služby, potažmo kvalitu života osob se sluchovým postižením. Podpořením tohoto projektu bude zajištěna dostupná a kvalitní služba i klientům z menších obcí a mikroregionů, a to s ohledem na jejich individuální potřeby. Terénní tlumočnická služba je zaměřena na překlad z mluveného jazyka do českého znakového jazyka a naopak, především v komunitním tlumočení (u lékaře, v zaměstnání, před úřady, překlady dopisů a telefonních hovorů), dle individuálních potřeb. Tlumočník je zaměstnán na 0,5 úvazku na úřadě v Českých Budějovicích, současně ve Střepu na 0,4 úvazku a rovněž pracuje na ŽL. Ambulantní tlumočnická služba je poskytována každé pondělí od 10ti do 12ti hodin v kanceláři Střepu (domluva na terénním tlumočení, překlady kratších dopisů, tlumočení telefonátů aj.).součástí této činnosti je nepřetržitá sms služba a případě nutnosti překlady krátkých ů (naskenovaných dopisů) z domova. Žijí mezi námi lidé, jimž hluchota nedovoluje komunikovat mluveným jazykem. Neslyší, nemluví, píší agramaticky, nerozumí plně psanému textu, český jazyk je pro ně cizím jazykem. Přesto jsou součástí většinové slyšící společnosti. Navštěvují lékaře, notáře, jednají s úřady, pracují, účastní se schůzek svých slyšících dětí. Přítomnost tlumočníka znakového jazyka je nutností. Cílem projektu je odbourání komunikační bariéry neslyšících osob na území Českých Budějovic, Českého Krumlova a okolí. 5

6 13 ICOS Český Krumlov, o.s. Bezplatné právní poradenství pro osoby v , krizi v roce 2014 Cílem projektu je realizace odborných poradenských služeb převážně pro občany Českého Krumlova, propagace služby odborného sociálního poradenství, služby, kterou žadatel jako jediný poskytovatel realizuje v regionu Českokrumlovsko. Stěžejní aktivitou projektu je zajistit komplexní poradenské a právní služby osobám v krizi nebo ohrožených sociálním vyloučením. Služba bezplatného právního poradenství je hojně využívanou službou, kterou ročně využije min. 630 osob z Českého Krumlova. Konkrétním cílem služby je předcházet sociální exkluzi nebo ji alespoň minimalizovat. Individuální práce s klienty přispívá k jejich aktivaci, tak aby byli schopni do budoucna řešit svou situaci již bez odborného poradce. Služba pomáhá klientům, kteří by si nemohli dovolit placenou službu advokátní kanceláře a tím pádem by svůj problém s největší pravděpodobností neřešili vůbec. Předkládaný projekt je sestaven tak, aby byla služba občanům Č. Krumlova a regionu poskytována min. 4 dny v týdnu. Poradna bude pro přímou práci s klienty otevřena celkem 27 hodin týdně. (po, čt a pá.: 8-12 a 13-16, út a pá.: 13-16). V roce 2013 využilo služeb poradny min. 640 osob z Č. Krumlova, pro rok 2014 počítáme s počtem cca 660 klientů v poradně v ČK. Další dny slouží pro tzv. nepřímou práci: zpracovávání agendy, konzultace s právníky, studium, práce v dalších poradnách v regionu apod. Předkládaný projekt umožní, aby mola být poradna otevřena 4 dny v týdnu a tím zajistila komplexní služby pro co největší počet obyvatel Č. Krumlova. Další nedílnou součástí projektu je i propagace poradny a nejčastěji řešených témat. Tyto aktivity jsou realizovány prostřednictvím informačně vzdělávacích aktivit v periodiku Zpravodaj, tisk a distribuce letáků a info materiálů. Projekt, který není navržen k podpoře: Č. Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 6 Czech One Prague, s.r.o. Dům pro seniory Wágnerka Udržení a zkvalitnění služby domova pro seniory Wágnerka Požadavek na dotaci % spoluúčasti města Průměrné bodové ohodnocení Návrh hodnotící komise (Kč) Hlasování (pro-protizdržel) , Komentář: průměrné hodnocení kritérií od nejmenších hodnot k největším: Hospodárnost a efektivnost rozpočtu 2,6 z celkových 20 bodů Potřebnost financování projektu z rozpočtu města 5 z 20 Udržitelnost projektu 6,3 z 20 Celková propracovanost projektu 4 z 10 Zkušenosti žadatele 4 z 10 Projekt odpovídá Akčnímu plánu 9,6 z 20 Cílem je podpora udržení a zkvalitnění služeb domova pro seniory Wágnerka. Dům pro seniory Wágnerka poskytuje celoroční sociální a pobytové služby: Cílová skupina:-osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením a senioři Věková struktura cílové skupiny:-dospělí (27-64let), mladší senioři (65-80let), starší senioři (nad 80let) Služba poskytuje tyto základní činnosti: -poskytnutí sociálně pobytové služby -poskytnutí celodenní stravy nebo pomoc při zajištění stravy -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zdravotní a ošetřovatelské péče -pomoc při osobní hygieně -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity -pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována občanům z celé České republiky, především pak občanům Českého Krumlova a jihočeského kraje. Klienti se na nás obrací z důvodu tíživé situace. Služba je poskytována v Českém Krumlově, Nad Nemocnicí 153. Dům pro seniory Wágnerka je provozován firmou Czech One Prague s.r.o. Budova disponuje 74 registrovanými lůžky. V DS Wágnerka má 1,2 a 3 lůžkové pokoje. V přízemí se nachází kanceláře,ordinace,společenská místnost,prádelna,jídelna pro klienty,kuchyň. Praní prádla si zajišťujeme vlastními zaměstnanci,úklid DS Wágnerka zabezpečuje dle smlouvy externí firma. 6

7 Opatření č. 2 Služby nedefinované zákonem o sociálních službách, min. částka: 5.000,-, max. částka: ,-, spoluúčast min.: 30% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel Název projektu Celkový rozpočet 9 Sbor církve bratrské v Českých Budějovicích Podpora činnosti nízkoprahového zařízení Církve bratrské v Českém Krumlově Požadavek na dotaci % spoluúčasti města Průměrné bodové ohodnocení Návrh hodnotící komise (Kč) Hlasování (pro-protizdržel) , Cílem je podpora a rozvoj nízkoprahových programů Církve bratrské pro děti, mládež a dospělé. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem, ohroženým sociálně patologickými jevy, rodinám s dětmi a seniorům. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) zprostředkování nových sociálních kontaktů dětem z nepodnětného sociálního prostředí b) poskytnutí programů pro sociální začleňování dětí z většinové i menšinové společnosti c) aktivní smysluplné využití volného času u rizikových skupin dětí d) poskytnutí vzdělávacích, výchovných a aktivizačních programů pro děti z rizikového prostředí e) letní pobytový tábor pro děti navštěvující pravidelně naše celoroční aktivity f) poskytovat dětem do 6 let bezpečné a podnětné prostředí k rozvoji sociálních a motorických schopností. Umožnit rodičům na mateřské dovolené vznik a rozvoj nových sociálních kontaktů a poskytovat základní sociální poradenství. g) nabídnout seniorům ze sídliště Mír příležitost ke vzájemnému setkávání při besedách, přednáškách a aktivizačních programech. 8 Oblastní spolek Českého červeného kříže Český Krumlov Ošacovací středisko a hygienické zázemí pro osoby v krizi , Cílem projektu je poskytovat a zkvalitňovat již zajišťované služby sociálně slabým klientům (osobám bez přístřeší, rodinám se třemi a více dětmi, zdravotně postiženým, matkám samoživitelkám, osobám postiženým přírodní katastrofou, uprchlíkům, osobám propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, klientům na dávkách hmotné nouze, klientům azylového bydlení)-poskytování šatstva, drobných předmětů do domácnosti, nábytku a dalších spotřebičů a poskytování hygienického zázemí pro osoby bez přístřeší včetně hygienických potřeb. Cílem projektu je rovněž zajištění odvozu šatstva a drobných předmětů do domácnosti, které občané zanechávají před budovou Oblastního spolku ČČK ve Vyšném na Ošacovacím středisku na autobusovém nádraží a rovněž převoz vytříděného šatstva z výdejny šatstva Ošacovacího střediska kolem budovy na parkoviště, kde je přístup do garáže (velkosklad šatstva). 3 Domy s pečovatelskou službou, Půjčovna kompenzačních pomůcek rozšíření nabídky , Obecným cílem projektu je rozšíření stávající půjčovny kompenzačních pomůcek o nový typ pomůcky, zajištění dostupnosti kompenzačních pomůcek pro občany regionu Českokrumlovsko, poskytnutí možnosti realizace kvalitní péče v přirozeném prostředí, pomoci překlenout tíživou životní situaci, podpořit nezávislost klienta a jeho právo na důstojný život a významně se podílet na procesu sociálního začleňování. Poskytnutí materiálního zázemí a metodické podpory. Hlavním cílem projektu je nákup 1 ks pomůcky vanový zvedák typ CAPRI 3, elektrický s naklápěním zádové opěrky, umožňuje stabilní a relaxační sezení i osobám zcela imobilním. Vanový zvedák umožní bezpečnou koupel osobám, které již nedokáží bez pomoci vstoupit nebo vystoupit z vany. Dílčím cílem projektu je umožnit klientovi překlenout nepříznivou životní situaci, zhoršený zdravotní stav do doby plné úzdravy či umožnit vyzkoušení vhodnosti a výhodnosti pomůcky, která z dlouhodobého hlediska zvýší kvalitu života a usnadní existenci klienta v jeho přirozeném prostředí. Možnost využití pomůcky v domácím prostředí poskytuje klientovi jistotu setrvání v domácím prostředí, umožňuje zaměřit se na jeho individuální potřeby a eliminovat sociální vyloučení. 2 Domy s pečovatelskou službou, Aktivizační programy pro seniory ,

8 Aktivizace je proces, kterým jsou lidé vedeni k činorodosti, což je stav, kdy jedinec získává dobrý pocit z toho, že něco dělá. Hlavním cílem aktivizace je tedy vést seniory tak, aby se ideálně zbavili nudy, depresí, osamocenosti a pasivity a umožnit jim získat prožitek úspěchu, pocitu že to jde, podpora zdravého životního stylu seniorů, prohloubení popř. zlepšení vztahů jak mezi seniory v DPS navzájem, tak mezi seniory a personálem. Ve smyslu zásad poskytované sociální služby obecně se jedná o podporu zvyšování nezávislosti na sociální službě a rozvoj samostatnosti. Aktivizační činnosti vedou na straně jedné k získání nových zkušeností, na straně druhé k udržení stávajících schopností, dovedností a aktivit. Chtěli bychom docílit toho, aby sám klient si mohl určit, co ho aktivizuje. Tzn. společně s pracovníkem se pokusit stanovit a objevit činnosti, které ho budou bavit a motivovat. Aktivizace je rovněž chápána jako prevence somatických důsledků inaktivity, sociální izolace, pro klienta má význam rehabilitační a socializační, poskytuje adekvátní mentální stimulaci, příležitost pro seznamování a sdílení s vrstevníky. Aktivizační program vede klienta ke zlepšení soběstačnosti a posilování pocitu potřebnosti, posilování fyzického a duševního stavu. Klient má možnost ověřovat si své schopnosti, možnosti a zájmy. 1 Domy s pečovatelskou službou, Akademie 3. věku V zámku a podzámčí, Akademie ve fotografii , Chceme-li vyniknout ve sportu nebo chceme-li si jen udržovat dobrou fyzickou kondici, tak musíme pravidelně trénovat, procvičovat svaly. Stejně, jestli ne dokonce více, to platí o psychické kondici. Mozkové buňky potřebují zrovna tak pravidelný trénink jako naše svaly. Již od narození nám mozkové buňky pomaličku odumírají a neobnovují se. Pouze pravidelnou psychickou námahou je udržujeme aktivní a jejich odumírání zpomalujeme. Čím je člověk starší, je vše obtížnější. Navíc, pokud je člověk aktivní a spokojenější, netrpí tak často nemocemi a zdravotními problémy. Nabídněme tedy našim seniorům a zdravotně postiženým občanům možnost vzdělávat se, udržovat si pozitivní myšlení, umožnit jim zůstávat svěžími, platnými a rovnocennými členy naší společnosti. Myslím, že si to zaslouží. Možnost vzdělávání každému člověku zvedne sebevědomí a spokojení lidé mnohem lépe zvládají překážky, které jim život připravil, ať už zdravotním postižením, tak zdravotními problémy, které souvisí se stářím. Naplňování aktivního způsobu života prostřednictvím vzdělávacích aktivit 10 Sdružení Spirála Pobyty pro děti a mládež s poruchami ,8 komunikace Hlavním cílem projektu je integrace dětí a mládeže oslabených v sociální komunikaci do běžné společnosti a mezi své vrstevníky. Důležitý je rovněž preventivní a pozitivně volnočasový aspekt projektu. Hlavním tématem je skupinové a individuální působení na ohroženého jedince, za účelem změny jeho dosavadních vzorců chování. Nabízíme aktivní, smysluplné a programově vhodné využití volného času dětí a mládeže ze znevýhodněného sociálního prostředí. K dosažení hlavního cíle je využívána celá škála aktivit: sebezkušenostních (řád, terapeutická skupina, relaxace, arteterapie, aj.), zátěžových (orientační běh, hra o poklad, aj.), sportovních a pohybových (cykloturistika, turistika, raftování, míčové a jiné hry, vodní sporty, aj.), estetických a výtvarných, společensko a kulturně poznávacích, přírodovědných a ostatních klasických volnočasových činností. Všechny tyto aktivity jsou velmi individuálně praktikovány odborníky v dané problematice. Bezpečné prostředí pobytů umožňuje bezproblémový nácvik komunikačních dovedností, bez možnosti selhání a má velký vliv na možnost zvnitřnění správných vzorců chování u jednotlivců. Důležitým momentem všech aktivit je důraz položený na neformální složku výchovy a vzdělávání. 4 ICOS Český Krumlov, o.s. Dobrovolnické centrum Český Krumlov udržení a rozvoj dobrovolnických programů , v sociální oblasti v roce 2014 Cílem je prostřednictvím akreditovaného Dobrovolnického centra (funguje v ČK od r jako pracoviště žadatele) zajistit širokou škálu potřebných dobrovolnických programů ve městě, a to zejména v oblasti pomoci seniorům, dětem a mládeži vč. rizikových skupin dětí a mládeže, zdravotně postiženým, rodinám s malými dětmi a osobám sociálně slabým. Dobrovolnické centrum (dále DC) každoročně zajišťuje akreditované programy v několika dobrovolnických programech (např. v domovech pro seniory, rodinném centru, realizuje unikátní dobrovolnický program Informační centrum pro seniory, jehož bohatou programovou nabídku zajišťují a připravují dobrovolníci z řad starších seniorů, atd.). V programech DC pomáhají v rámci dlouhodobé dobrovolnické služby desítky dobrovolníků z řad mladší i starší generace (30 až 40 ročně). DC má navázánu spolupráci s 10ti přijímajícími organizacemi, které využívají nebo chtějí dobrovolníky využívat pro podporu své činnosti a realizuje 2 vlastní programy. Cílem DC/projektu je tedy v roce 2014 stávající dobrovolnické programy ve městě udržet a dále je rozvíjet o nabídku dalších potřebných programů v sociální oblasti, včetně zapojení/zapojování dobrovolníků i do nových programů, kde dosud dobrovolníci nepůsobili (např. program na podporu klientů osobní asistence pro zdravotně postižené a seniory). DC je jediné takovéto akreditované centrum v regionu, DC si klade za cíl rozvíjet dobrovolnictví ve prospěch občanů, ale také např. propojovat a rozvíjet mezigenerační spolupráci (např. program Informační centrum pro seniory, kde spolupracují starší s mladšími). 5 ICOS Český Krumlov, o.s. Podpora rodinného centra Krumlík v roce , Cíl činnosti Rodinného centra Krumlík zůstává od samého počátku jeho vzniku stejný. A tím je zajištění široké škály služeb zaměřených na podporu rodin. Rodinám poskytujeme tyto následující služby a aktivity: hlídání dětí, vzdělávací, odborné aktivity, dále pak poradenství a také aktivity zaměřené na podporu neorganizované činnosti rodičů s dětmi v rámci RC volná herna. Mezi základní cíle RC Krumlík patře především: 8

9 - pomoc rodinám, resp. rodičům při slaďování profesního a rodinného života - tj. realizovat v regionu chybějící služby, které umožní rodičům pečujícím o své děti věnovat se dále profesi, a to ať už na zkrácený úvazek nebo v podobě přípravy návratu na trh práce. - účastnit se aktivního života a předcházet tak sociální izolaci, která ve svém důsledku vede ke snižování sebevědomí, pracovní zapojení, znalostí a dovedností nutných k udržení na trhu práce a to v různých formách od návštěvy volné herny, přes možnost zajistit si krátkodobé hlídání a věnovat se profesi, stejně tak jako možnost využít poradenských služeb či se zapojit jako dobrovolník do aktivit RC Krumlík - podporovat role rodiče v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na výkon, je nutné umět uhájit svou roli rodiče, která je mnohdy velmi náročná a klade na nás vysoké nároky. Zde se snažíme rodiče podpořit pořádáním různých odborných vzdělávacích a dalších aktivit zaměřených na podporu rodičovských, ale i osobních kompetencí. - podpořit u cíl. skupin všestranný sociální, fyzický a psychický rozvoj. RC vytváří motivační prostředí pro setkávání a sbližování a vzájemnému učení lidí různého vzdělání, s různými zkušenostmi, které motivuje k aktivnímu řešení vlastních problémů 6 Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, Pansofie služby pro rodiny v Českém Krumlově a okolí , Hlavním cílem je 1) umožnit rodičům, pečujícím o děti, lepší sladění rodinného a pracovního života pro ženy nebo pečující otce bude již v době rodičovské dovolené, pokud se ocitnou v existenční nouzi, vytvořena příležitost věnovat se buď přípravě na návrat do zaměstnání nebo práci na částečný úvazek, umožňující sladění své práce s potřebami rodiny. Předpokládá se i praktická realizace tzv. flexibilních pracovních úvazků pro pečující rodiče. 2) posílit: a)rozvoj rodičovských kompetencí v základní oblasti rozvoje osobnosti dítěte, kvality rodinných a mezilidských vztahů, osobnosti rodiče a vychovatele jakožto základu prevence stabilní rodiny a odpovědné výchovy dítěte b)povědomí rodičů o zákonných možnostech sladění rodiny a práce při požadavcích zachování kvality obojího, včetně základního povědomí o rovných příležitostech. 3)navázat užší spolupráci se stávajícími rodinnými centry a prorodinnými aktéry v rámci vytvoření návazných služeb a prohloubení vzájemných vztahů rozvinout takovou formu spolupráce, která umožní skutečnou návaznost a propojení poskytovaných služeb, včetně eventuálních společných akcí či projektů 4) umožnit rodinám všech generací města Český Krumlov a jeho okolí nalezení svého zázemí rodinného charakteru i v historickém centru města a sice v návaznosti na family point RC Krumlík. Pansofie sice nevlastní tuto ochrannou známku, ale před lety komunikovala s Centrem pro rodinu a sociální péči a vytvořila rozšířenou aktivitu Informačně společenského centra pro rodiny všech generací, umožňující informovanost rodičů o prorodinných aktivitách ve městě, vzdělávací aktivity, nízkoprahovou hernu, čítárnu, PC koutek a samozřejmě zázemí rodinného typu s možností přebalení a nakrmení dětí v centru města. 5)aktivní zapojení rodin všech generací do kulturně společenského života prostřednictvím hudebně dramatických či doprovodných výtvarně řemeslných aktivit při realizaci pohádkových slavností u příležitosti tradičních svátků. 9

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008

Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Seznam podpořených projektů v rámci výzev na podporu KPSS ve městě Český Krumlov v r. 2008 Na podporu projektů naplňujících 1.KPSS bylo pro rok 2008 vyčleněno v rozpočtu města 700 tis. Kč. 1. Seznam všech

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více