GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ"

Transkript

1 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ JAN VAN RIJCKENBORGH

2 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ 1

3 2

4 GNOSE V AKTUÁLNÍM ZJEVENÍ Jan van Rijckenborgh ROZEKRUIS PERS HAARLEM NIZOZEMSKO 3

5 Přeloženo ze čtvrtého německého vydání z roku 1999: Die Gnosis in aktueller Offenbarung Původní holandský titul: De Gnosis in actuele openbaring První nizozemské vydání české vydání 2005 Mezinárodní škola Zlatého Růžového Kříže Lectorium Rosicrucianum, Centrum Praha Křesomyslova 8, Praha 4 tel./fax: ISBN Copyright 2005 Rozekruis Pers, Haarlem, Nizozemsko 4

6 OBSAH ÚVOD...13 PRVNÍ DÍL: NOVÁ PERIODA LIDSTVA I-1 STAV VĚDOMÍ JE STAV ŽIVOTA Nová perioda lidstva Co je to vědomí? Meziplanetární magnetické pole Dvě magnetická pole Dvě skupiny lidí I-2 DVA TESTAMENTY DVA ZÁKONY Dvojí religiozita Pod zákonem Povinnost náboženského vyznání Zbožnost Nový Zákon Čtvrtá gnose: sebeosvobozující čin Perioda čtyřiceti osmi let I-3 NOVÝ ŽIVOTNÍ POSTOJ Rozumově-mravní přijetí Osvobozující víra a osvobozující život Blahoslavení ti, kdo si uvědomují, že jsou chudí duchem Žít z víry Pětinásobná univerzální Gnose I-4 NOVÝ ZÁKON SRDCE Mluvit a jednat Zákon ve vlastním srdci 5

7 I-5 ZNOVUZROZENÍ DUŠE Pětinásobná univerzální Gnose Znamení Syna člověka Znovuzrození z vody a ducha Oddělení obou lidských typů Roky sklizně Pět aspektů transfigurace Pět duševních fluid Existuje reinkarnace? DRUHÝ DÍL: ZNOVUZROZENÍ DUŠE II-1 ROZUMOVĚ-MRAVNÍ VĚDOMÍ Přijetí Krista Bůh neopustí dílo svých rukou Nádherný úkol nositele obrazu Boha Úkol duchovní školy Mravní pohnutí Rozumově-mravní náhled Dvojnásobné magické uplatnění Nepostradatelnost duchovní školy jako zprostředkovatele II-2 PROCES: CESTA RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Tři stavy vědomí Rozdvojený stav žáka Nikoliv mír, nýbrž meč Překlenující vědomí Klasický převozník a převážení Červený růžový kříž Pán Ježíš a Herodes Putování Ježíše Vakuum Šambaly, lóže Vznešených Pán Ježíš, zářící síla k životu II-3 POVOLÁNÍ ŽÁKA: ZASVĚCENÍ Z prvního Petrova dopisu Zkušenost gnostického proudu milosti II-4 VZNIK NOVÉ DUŠE Dva aspekty duchovní školy Důležitost látkové sféry pro osvobození člověka Nezpůsobilost zrcadlové sféry Mikrokosmos opět celistvý Embryonální utváření 6

8 nesmrtelné duševní bytosti Dva magnetické póly osobnosti Tři původní životní jádra V Pánu Ježíši zemřít Vzkříšení Pána Ježíše Vznik nového vědomí Budoucí spojení obou aspektů duchovní školy II-5 SLAVNÉ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Druhá smrt již nemůže uškodit Jan Křtitel, předchůdce Nezbytnost překonání světa Úkol bojující církve na zemi Slavné zmrtvýchvstání Mikrokosmos, kosmos, makrokosmos Vzájemný poměr obou pracovních polí Nutnost vzniku nového vědomí Osvícení a posvěcení Nové duševní světlo je vzníceno Vnitřní samopůsobení Vzkříšení třetího dne II-6 LÓŽE VZNEŠENÝCH Meziplanetární záření Světlo, které září do temnoty Vznik vakua Šambaly Stvoření magnetické koule Nový článek Univerzálního řetězce Vstříc Pánu v nebeských oblacích Třináctý eon TŘETÍ DÍL: MAGNETICKÁ KOULE DVOJNÁSOBNÉ DUCHOVNÍ ŠKOLY III-1 PŘEKONÁNÍ SVĚTA Rozumově-mravní dotek prostřednictvím duchovní školy Vakuum Šambaly Cesta rosikruciána Svět musí být překonán Osvobození z karmy Sedmiramenný svícen Osudová vazba Magnetická koule; severní pól, jižní pól Signatura gnostické církve Vývoj magnetické koule 7

9 III-2 POVOLÁNÍ STÁT SE NOSITELEM OBRAZU BOHA Sedm vývojových fází magnetické koule Nouzový plán Nouzový řád je řádem smrti, ledaže by Povolání nositele obrazu Překonání zla Smrt je pohlcena Blažení, kdo touží po Duchu Vstup do svatebního sálu Nezbytnost životního postoje podle Kázání na hoře Nové nebe a nová země Odpadnutí závoje Jákob a nebeský žebřík III-3 UNA SANCTA Šankara, Vznešený V Gnosi jsou všechna učení moudrosti jednotou Meč pouze do vlastní duše III-4 VZNIK ŽIVÉHO TĚLA DUCHOVNÍ ŠKOLY Tvoření skupiny Vývoj gnostického silového pole Přitahování a odpuzování Sedm náhledů projeveného světa Sedm kosmických radiací Elektromagnetické pole záření Výživa a asimilace Vznik gnostického pole záření Pochopení, touha po spáse, sebepředání Nový životní postoj: život podle Kázání na hoře Vycházející ranní červánky III-5 NOVÝ ŽIVOTNÍ POSTOJ Zločiny a hříchy vůči Gnosi Znamení dětství a neposlušnosti Štěstí záchrany a povýšení do stavu nevinnosti Skutečná životní perspektiva Ve skupinové jednotě III-6 OD SILOVÉHO POLE K POLI SVĚTLA Nutnost skupinové jednoty Neustále se opakující spásná oběť Budiž světlo, a bylo světlo Vakuum Šambaly 8

10 Spojení s univerzálním magnetickým řetězcem Nebeská loď, archa Na počátku bylo slovo Nové životní pole Návrat Krista Ze světla je život Obnovující účinky Kristova světla Život podle Kázání na hoře III-7 VYLITÍ SVATÉHO DUCHA S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své vlastní spasení Vyvolání sedmeré síly Transmutace a transfigurace Tajemné Boží jméno Božský proud, Golfský proud božského dechu Prasubstanciální transmutace Manifestace oslaveného těla ČTVRTÝ DÍL: ZROZENÍ SVĚTLA V MAGNETICKÉM TĚLE DUCHOVNÍ ŠKOLY IV-1 SVATYNĚ HROBU C. R. C Nezbytnost skupinové jednoty Zrození Ježíše Krista v čase Mé království není z tohoto světa Zázrak zjevení světla Proč je nutné svobodné gnostické pracoviště Pravý svobodný zednář Hlavní podmínka pro náležení ke škole Legenda o Hiramu Abiffovi Stát na koberci Vstup do hrobky C. R. C. Kontinuita transfiguristické práce Gnose Vnější kruh IV-2 VÝSTUP KE KRISTOVĚ NOCI Dveře k hrobce Christiana Rosenkreuze Ušlechtilé, neporušené tělo Christiana Rosenkreuze První manifestace Utěšitele Zrození světla Po 120 letech budeme otevřeny 9

11 IV-3 SEBEPŘEDÁNÍ ČLOVĚKA JÁ Transfigurace: zboření a vystavění První paprsek sedmerého světla Mozkomíšní nervový systém a čakry Skupinová jednota, láska k lidem, služba lidem Světlo čtvrtého svícnu Vypovězení z magnetického těla Důsledky životního postoje podle Kázání na hoře Sebeobětování člověka já Vánoce: slavnost Krista Jak se duše otevírá posvěcujícímu Duchu Pět fluid duše IV-4 SEBEPŘEDÁNÍ VŮLE Vůle, magnetický atribut duše Klíč ke světelnému zrození Boha Žádné nové víno do starých měchů IV-5 KŘEST OHNĚM: SVĚTELNÉ ZROZENÍ BOHA Nezávislost vědomí Ovládnutí myšlení a vůle Nátlak ze zvyku Karma Vědomí, sídlo duše Touha duše Očista srdce Světlo ve věžní komoře Authades a Jan, předchůdce Křest vodou života Prokletí uchvácení přírodou Pokřtění křesťané Betabara, dům vyhnanství Přes Jordán Jan vidí k sobě přicházet Ježíše Zrození Krista v duši IV-6 OČISTA SRDCE Vyprahlost a neplodnost srdce Čistota srdce, podmínka žákovství Pomoc růže srdce IV-7 MYSTÉRIUM VÝVOJE Hledání lidstva, cesta zkušenosti Tajemství úspěchu na stezce Jak se uvolňuje sedmerá gnostická síla Mysticko-magické a filosoficko-magické zaměření Magický význam společného úsilí obou pohlaví Hypofýza Základní proud Gnose Pro sebe navzájem, 10

12 společně Žákovství s vědomím spoluodpovědnosti Nebezpečí pro magnetické tělo Nový gnostický proud ve světě Nový den zjevení IV-8 ZVĚSTOVÁNÍ EVANGELIA Budoucí vývoj zvěstování Výlov lidí z moře života Zvěstování evangelia PÁTÝ DÍL: TRANSFIGURACE DUŠE A TĚLA V-1 VÍRA, NADĚJE, LÁSKA Vydat se na cestu a rozloučit se Klasická úloha převozníka Hora est! Rozloučení se světem Bůh nebo mamon Pozbuď sám sebe Hledejte především Boží království Tři stupně Bezvýhradná víra Světlo naděje Láska V-2 POMÍJIVÉ A NEPOMÍJIVÉ SÉMĚ Druhý proud Svatého Ducha V očekávání zrození světla Rozumově vidět a opravdu vidět Světlo iluze a pravé světlo Zvon ve věžní komoře Hypofýza a sexuální orgány Okultní cesta a její nebezpečí Základní princip hříchu Nepomíjivé semínko růže srdce Svatba duše s růží srdce V-3 CESTA KE SVĚTELNÉMU ZROZENÍ BOHA Dva druhy semen, dva druhy čistoty Úzká a široká cesta Nebezpečí sebestřednosti Třetí schopnost vědomí Bezmocnost já Vyhlížet k horám, odkud přijde pomoc Napřímení osy srdce Připnutí růže na kříž života Stín po pravici Nový hadí oheň a čakry Pokušení na poušti Zničit hada kundalini Průnik světla Zvelebení na hoře Fáze pozorování Světlo, nic než světlo 11

13 V-4 ENDURA Transfigurace začíná Putování ve světle Nové vědomí, nové smyslové vnímání Vstup do nového životního pole Nová duše ve starém domě Endura, zrušení sebe sama Evangelium pravdy Hrozba špatné pověsti Duševní znovuzrození Usmrcení já Zázračná zlatá květina Nebeský příbytek V-5 VZKŘÍŠENÍ Z HROBU Životní tělo Duševní stav a éterické tělo Nový systém siločar Čtyři étery Krista Zdraví Nové životní tělo Zvelebené látkové tělo ŠESTÝ DÍL: EKLÉZIE PISTIS SOFIE Eklézie Pistis Sofie O AUTOROVI VÝKLAD POJMŮ

14 ÚVOD Když byl v roce 1953 dokončen úplný popis vývoje k novému lidství, nastal čas prokázat realitu tohoto vznešeného cíle a načrtnout krátkou cestu od přírodního člověka k člověku duchovnímu. V knize Gnose v aktuálním zjevení Jan van Rijckenborgh nejprve vyčerpávajícím a do hloubky pronikajícím pohledem vysvětluje novou dobu, do níž již lidstvo vstoupilo. S tím jsou zároveň spojeny konsekvence pro žáky, kteří spolu s ním usilují o to, aby se vytčený cíl stal pro hledající lidi jasně poznatelným. Tato aktivita se neomezuje pouze na Nizozemsko, ale obrací se na celý svět. Duchovní škola Zlatého Růžového Kříže vyrůstá v živé tělo, v němž jsou přítomny všechny hodnoty a síly, které může toužící duševní člověk použít. Jan van Rijckenborgh popisuje znovuzrození nové duše ve všech jednotlivostech, a to nikoliv jako teorii, ale z vlastní zkušenosti na této cestě. Jako gnostik má jasnou představu o možnostech a těžkostech svých žáků a povzbuzuje je, aby nesli plamen Růžového Kříže do světa ne proto, aby škola byla velká, jak prohlašuje, nýbrž proto, aby pomohli trpícímu lidstvu z jeho úpadku. O tom, že lidé jeho výzvu slyší, svědčí počet žáků a členů, který téměř na celém světě rychle vzrůstá. V době, kdy je tato kniha vydána, působí duchovní škola Zlatého Růžového Kříže přibližně v 70 zemích. Existuje několik set center, v nichž mohou žáci, 13

15 členové a zájemci tomuto poselství naslouchat. Mnozí již usilují o vnitřní obnovu, která je v díle Gnose v aktuálním zjevení vysvětlena. Chtějí se osvobodit od cesty lidstva vedoucí k zániku a nalézt vývojovou cestu vedoucí vzhůru, neboť se nyní blíží konec jedné časové periody. Aquarius, Vodnář, bude znamenat sklizeň úrody minulosti. Doufáme, že poselství Gnose v aktuálním zjevení zastihne mnoho hledajících ještě včas, aby mohli a ve své nejhlubší bytosti si také přáli na toto poselství správně reagovat. ROZEKRUIS PERS 14

16 PRVNÍ DÍL NOVÁ PERIODA LIDSTVA 15

17 16

18 I 1 STAV VĚDOMÍ JE STAV ŽIVOTA První kapitolu začneme zkoumáním nové periody lidstva, do níž jsme vstoupili. Je to perioda, která má mnoho co říci zvláště žákům moderní duchovní školy a všem, kteří jsou na základě svého vnitřního stavu a zaměření k tomuto žákovství povoláni. Je to perioda, z níž vychází mimořádně naléhavá síla a jež se v průběhu nesčíslných generací vyskytuje jen jednou. Proto tato perioda vykazuje tolik aspektů, konsekvencí a zvláštností, neboť je zapotřebí zásadního a pronikavého uvědomění. Dveře za lidstvem se již totiž zavřely. Vstoupili jsme do totálně nového prostoru, a to nejen jako lidstvo všeobecně, ale zejména také jako duchovní škola, a každý z nás se tomu přizpůsobil. Nemělo by smysl sugerovat vám realitu této nové periody tak, že byste mohli říci: Ach ano, to je zajímavé! Podle všeho máte nejspíš pravdu! Pokud byste reagovali takto, pak by to byla pouze teorie, a vy byste o této teorii uvažovali stejně, jako člověk této přírody uvažuje o každé teorii. Je možné, že byste potom čas od času, když by se vám to právě hodilo a vzpomněli byste si na to, něco z toho také uplatnili v praxi. Jistě však pochopíte, že teorie nikdy není praxe ve smyslu Gnose. V našem běžném světě je praxe vždy uplatněnou teorií. Člověk se trochu něco naučí a to, co se naučí, používá. 17

19 V našem životním poli jedinec postupuje od teoretického stupně k praktickému. Avšak ve smyslu Gnose je praxe vždy důsledkem stavu vědomí a to pokaždé vyvolává konsekvence, protože stav vědomí je skutečnost, z níž se člověk pokouší žít. Životní stav, který se tímto způsobem vyvíjí a z něhož tedy člověk působí a usiluje, je potom stejně tak skutečný jako stav jeho vědomí a nemá nic společného s uplatňovanou teorií. Pokud vaše vědomí směruje vaši pozornost na určitý cíl a vy ho shledáte správným, pak i kdyby vám všichni teoretici říkali: Jenom nechoďte tímto směrem!, vaše vědomí vás postaví před cíl, a tím své vědomí proměníte v určitý životní stav. Tento stav života je potom stejně tak skutečný, jako stav vašeho vědomí. Uveďme si příklad. Představte si třeba teologa. Na univerzitě se jako student zabývá teorií, ale ve svém společenství se brzy nachází, jak se říká, v teologické praxi. Ptáme se vás nyní: Je ve vztahu k Božímu království nějaký rozdíl mezi těmito dvěma stavy bytí, tedy, je-li teologická teorie uplatněna v praxi? V žádném případě! Teolog jako člověk vlastní určitý stav vědomí a ten určuje jeho skutečnost, jeho životní stav, a nikoliv teologie. Jde o to, abyste si byli vědomi nové periody, protože jenom stav vědomí se může stát stavem života. Skutečnost vědomí vytváří skutečnost života; promítá se do nitra i navenek. Pokud to nyní ve vás, poté co jste si toto přečetli, vyvolalo údiv, potom teorii převádíte do praxe jen běžným přírodním způsobem, neboť žasnoucí člověk není vědomým nebo plně vědomým člověkem. Tím byste ovšem nikdy nezískali podíl na nové periodě v osvobozujícím smyslu. Jedna skutečnost se musí promítat do druhé skutečnosti a skrze ni. Potom je nastolena rovnováha. Nenastane-li stav rovnováhy, pak se člověk cítí stále k smrti nešťastný, velmi nespokojený a silně znepokojený. To je zákon přírody. Vzpomeňte si na zvíře. Jakmile si je zvíře vědomo nebezpečí, 18

20 snaží se před ním utéci, a tím nastolit rovnováhu. Stav vědomí je tedy zároveň také stav krve. Jste-li si tedy s námi vědomi nové periody, pak vás samozřejmé vnitřní rozhodnutí bude nutit k činu, aby se vědomí projevilo v takovém životním postoji, který by s ním byl v rovnováze. Moderní duchovní škola se v tomto smyslu snaží koordinovat snahy svých žáků tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Škola chce svým žákům, u kterých se dá předpokládat vědomí nové periody, dát poučení a nasměrování. Uvidíte, že toto je oprávněné a praktické teoretizování. Představte si, že si uvědomujete vstup do totálně nové situace, jako kdybyste se náhle ocitli v cizím městě, v němž se nevyznáte. Abyste se s touto situací vyrovnali, začnete hledat svou cestu. Nedá se pak přece mluvit o pouhé teorii, když vám někdo jiný, kdo se již okolnostem přizpůsobil a cestu zná, poskytne pomoc a povzbuzující poučení pro vaši správnou orientaci. Tak možná pochopíte, že tyto výklady stojí ve zvláštním světle, ve světle, které se dokonale přizpůsobilo čtvrté Gnosi, Gnosi nového životního postoje. Vedli jsme rozhovory, které byly zcela zaměřeny na to, abychom vám zprostředkovali pochopení nebo ve vás probudili touhu po spáse nebo vás povzbudili k sebepředání. Nyní však jde o bezprostřední, přizpůsobený životní postoj jakožto nezbytnou odpověď na naléhající stav vědomí. Je jasné, že také první Gnose, Gnose pochopení, může být uskutečněna pouze na bázi vědomí uzrálého zkušenostmi. A rovněž pro druhou a třetí Gnosi, Gnosi touhy po spáse a sebepředání, je podmínkou potřebný stav vědomí. Pochopíte tedy, že je zapotřebí jasného, cílevědomě zaměřeného stavu vědomí, má-li náš výklad skutečně přinést ovoce. Budete-li na základě pochopení, touhy po spáse a sebepředání stále vědomější, pak ve vlastní bytosti velmi 19

21 přesně uskutečníte nový stav bytí jako zrcadlení nové doby, na kterou je možná pouze jediná odpověď, a sice odpověď inteligentním, novým a dynamickým životním postojem. Lépe tomu porozumíte, když se zeptáte, co je to vědomí. Stav vědomí je elektromagnetický stav. Vědomí je totiž utvářeno sedmi centry, naplněnými magnetickým, astrálním fluidem. Tato centra se nacházejí ve svatyni hlavy, v sedmi mozkových dutinách. Živena jsou procesem dýchání magnetického systému v mozku, který přitahuje astrální fluidum z meziplanetárního magnetického pole. Váš individuální stav vědomí je proto plně závislý na druhu a působení vás obklopujícího meziplanetárního magnetického pole. Tak je nyní jasné, jak se vyvíjejí nové periody. Změny často bezprostředně vyvolají změny v projeveném životě, tedy i v životním poli člověka. Meziplanetární magnetické pole sestává z dvanácti proudů, projevujících se mimo jiné také v člověku. Těchto dvanáct proudů je založeno na plánu, který se manifestuje v časoprostoru. Z toho vyplývá, že dvanáct elektromagnetických proudů je řízeno jinými, mocnějšími magnetickými proudy. V důsledku toho tedy existuje mnoho magnetických systémů, silnějších a slabších, jež se vzájemně ovlivňují. Magnetické pole, které oživuje dialektickou přírodu, vyvíjí řadu period, a tím časoprostorovou cestu lidstva. Na této časoprostorové cestě nemá člověk dialektické přírody co rozhodovat. Nemá k tomu žádnou svobodnou možnost. O člověku je rozhodováno. Lidstvo je řízeno, neboť magnetický stav je stav vědomí, a stav vědomí je stav života. To, co existuje v elektromagnetickém poli, se promítá do našeho mozku a projevuje se jako vědomí, a to, co jako vědomí sídlí v člověku, naléhá k projevení života. Proto je člověk přírody plně řízen. Nemá co rozhodovat. Je rozhodováno o něm. 20

22 Člověk je součástí magnetického procesu. Každý člověk je částí velkého těla, v němž následuje jeden vývoj za druhým. Organismus běží jako hodinový stroj. Ručičky hodin se otáčejí kolem dokola nahoru a dolů. Proto může být celý plán, celý postup, také předem vědomě a časoprostorově s různými daty určen. Může být určen i tehdy, bereme-li v úvahu relativitu času. Čtyřiadvacet hodin v jednom dni se může zdát delších nebo kratších než v jiném dni, přesto zůstávají čtyřiadvaceti hodinami. Relativita tedy nemá žádný vliv na časoprostorový řád. Bylo by tedy nesmyslné říkat: Chci se nyní jako žák moderní duchovní školy a na základě svého stavu vědomí rozhodnout k tomuto nebo jinému životnímu postoji. Řekli jsme již: v časoprostorovém řádu se není co rozhodovat, protože člověk je žit. Pokud by tím ovšem bylo řečeno opravdu vše, pak bychom mohli moderní duchovní školu klidně zavřít. Hned jinak se to ale jeví, když víme, že tento časoprostorový řád s jeho vývojem lidstva připouští také vnímání jiného magnetického pole, totiž magnetického pole Gnose. Jakmile je člověk jednou spojen s tímto jiným magnetickým polem, je jím také žit a zákonitě směřuje do tohoto jiného magnetického pole. Chceme vám jen vysvětlit, že když se člověk nachází v určitém magnetickém poli, je také tímto magnetickým polem řízen. Je pak takřka nucen žít v souladu se zákony dotyčného magnetického pole. Jestliže tedy má volbu mezi dvěma magnetickými životními poli, pak je jasné, že se musí řídit podle zákonitého chodu buď jednoho, nebo druhého pole. Souhrnně tedy zjišťujeme, že existují dvě magnetická pole, z nichž jedno působí na lidstvo na základě jeho přírodního stavu a to druhé pouze za určitých podmínek. Časoprostorově pozorováno pracují obě tato pole po jistou dobu podle stejných vývojových linií. Pak ovšem nastává okamžik, kdy se od sebe odchýlí, 21

23 takže vzniknou dvě skupiny lidí, z nichž každá náleží jinému poli. Těmito poli se naprosto rozcházejí jak co do svého tělesného stavu, tak i stavu mravního a duchovního. Stačí zde konstatovat, že takový okamžik ve světovém dění nyní nadešel. Obě magnetická pole, která existují v našem přírodním řádu, se od určitého data, jež je již za námi, od sebe oddělují. Projeví se totální změna určitých skupin lidí, pokud jde o běžný dialektický typ. Jedna skupina jde obvyklou cestou lidstva, druhá skupina jde cestou oddělených, stezkou nové rasy. Stav vědomí přitom určuje stav skupin i osobností. Náležíte-li svým stavem vědomí k duchovní škole, potom se nasměrujte na tento velký a nádherný okamžik ve světovém dění a svým novým životním postojem se zapojte do našich řad. To vás nebude stát žádnou námahu, neboť stav vědomí je stav života. Jste-li si vědomi nové periody, existuje pro vás jenom jedno řešení: váš stav vědomí musí být přeměněn ve stav života. Spojte se proto v novém životním postoji s námi, a sice nikoliv na základě teoretických úvah, ale ze životní potřeby. 22

24 I 2 DVA ZÁKONY Jakob Böhme kdysi řekl, že Bůh uzavřel vesmír hříchu, a tak od sebe oddělil lásku a hněv. Tím je myšleno to, že v našem světě hněvu působí dva magnetické systémy, magnetický systém světa hněvu, přírody smrti, dialektiky, a božský magnetický systém, Gnose. Ve filosofii Jakoba Böhma se také přísně rozlišuje mezi Neměnným královstvím a vám známým přírodním polem. Gnostické magnetické pole však ovládá a řídí dialektické magnetické pole. Představte si dialektickou přírodu jako uzavřený prostor, který je ze všech stran obklopen Gnosí; pak máte přibližně obraz skutečnosti. Gnostické magnetické pole ovládá a řídí dialektické magnetické pole. Být poslušný vůči Bohu, být bohabojný, zbožný, všechna tato tak hojně v Bibli užívaná slova nám chtějí naznačit, že jsou dva aspekty náboženského cítění. Je možné, že se člověk ve světě hněvu spojuje přímo s gnostickým polem záření. Ale také je možné, že se plně spojuje s dialektickým polem. Přesto jej i v tomto případě, třebaže prostřednictvím dialektiky a s její pomocí, řídí Gnose. Můžete na gnostické pole reagovat pozitivně, zcela se přiklonit k pozitivnímu poli, anebo se můžete pozitivně přiklonit k dialektickému magnetickému poli. I v tomto případě jste, jako celá dialektika, řízeni gnostickým polem. Pak vás ovšem Gnose řídí, jak již bylo řečeno, prostřednictvím dialektického pole. 23

25 V případě, že je přírodní stav primární, je Gnose sekundárním faktorem. V druhém případě je Gnose primární a přírodní stav je sekundární. Mějte tyto vztahy zřetelně na paměti a učte se jasně rozpoznávat, jak jsou absolutně rozhodující pro světlo nebo temnotu, svobodu nebo připoutanost, život nebo smrt, bytí nebo nebytí. Dialektické pole, ze kterého člověk žije, je pole, z něhož se dá vysvětlit celý váš bytostný stav, celé vaše vědomí. Celé toto pole hněvu je, jak jsme právě konstatovali, ovládáno a řízeno Gnosí, druhým magnetickým polem. Gnose svět hněvu uzavřela; svět hněvu tedy žije v zajetí Gnose. Proto můžeme říci: Svět hněvu stojí pod zákonem. Existuje mocný zákon, který udržuje celý stvořený vesmír uvnitř hranic. Pod tímto zákonem stojí celé dialektické pole, a tím také všichni lidé. Všichni lidé jsou řízeni shodně s přírodou. Tento interkosmický zákon zná paragrafy a definice, které sice nejsou napsány písmeny, ale projevují se různými elektromagnetickými vztahy a účinky. Tyto proudy elektromagnetického druhu jsou neustále v pohybu a v postupně se odvíjejících periodách s sebou vláčí stvořený dialektický vesmír. Stvoření, lidstvu, nezbývá, než tyto proudy následovat. Když na to přijde, nemůžeme jinak, než úzkostlivě přesně reagovat. Stvoření stojí pod zákonem. Bůh řídí svět. Kdo o tom svědčí v tomto smyslu, říká naprostou pravdu. Stvoření se sice kroutí a bojuje, aby tomuto přírodnímu zákonu uniklo, ale je nemožné, aby se to byť jedinému smrtelníku podařilo. V tomto světě hněvu existuje něco, co k němu nenáleží. Pomyslete na entity, které v sobě nosí růži srdce. Bojují za svobodu, ale většinou negativním způsobem. Existuje strašlivý pud já, šílený pud sebezáchovy, chorobná posedlost učinit tuto přírodu neměnnou. Tím vznikají uvnitř světa hněvu mnohá napětí 24

26 směřující k explozi. Avšak náš vesmír je uzavřený a my jsme zákonem drženi v zajetí. Když tedy někdo prorokuje nebo učí a říká: Myslete, nejednejte proti božskému zákonu, protože v den, kdy tak učiníte, vás stihne trest, pak má tento varující člověk skutečně pravdu nejen z hlediska přírodního náboženství, ale i vědecky, protože se nemůžeme stavět na odpor elektromagnetické dráze, která nás ovládá. To je žalostný stav, neboť tím bylo stvoření skutečně zbaveno smyslu života. Sedíte-li ve vězení, pak nemůžete říkat: Toto je teď smyslem mého života. Smysl života je totiž někde mimo vězení. Je-li tedy řečeno: Buď poslušný, nejednej proti zákonu, je tím konstatován pouze skutečný stav uvnitř vězení, v němž je celé lidstvo uzavřeno. Jinak vyjádřeno: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito síly. Znáte tato slova. Je to tedy náboženskou povinností. V případě poslušnosti se pak životní kolo vesele otáčí dál bez příliš velkých překážek. V opačném případě vás pak otáčení kola bude neúprosně, silou a drcením, v opravdu bolestném procesu učit zkušenostem připoutanosti. Existuje jedna podoba náboženství, která se této realitě plně přizpůsobuje a snaží se zcela podřídit interkosmickým elektromagnetickým zákonům. Kdo by mohl mít někomu za zlé, že je religiózní tímto způsobem? Jedním dechem ovšem dodáváme, že taková religiozita není ničím jiným, než poslušností ze strachu. Tato religiozita postrádá totiž lásku, je egoistická, lhostejná, tvrdá, chladná; přitom ale také někdy, daří-li se člověku dobře, uspokojuje. Pomyslete například na knihu Žalmů. Tato kniha je ve znamení takovéto religiozity. Je-li někdo v tísni, pak je to metla osudu, která jej vhání do zcela zvláštních situací. Potom zaznívá výkřik zoufalství: Vysvoboď mě, ó Bože, vždyť mi voda sahá až po krk! Avšak v následujícím okamžiku, když nouze a strach pominuly, žalmista jásá: Mléka a medu je zde hojnost! Znáte 25

27 to naivní počínání, hodiny proseb, je-li člověk v tísni, a hodiny díků, je-li záležitost v pořádku. To je religiozita běžné, otupělé přirozenosti. Celé lidstvo se skládá z bytostí, které se zákonu buď podřizují, nebo proti zákonu téměř až do smrti bojují. Ti poslední, hnáni svými instinkty, zoufale zápasí, aby zákonu unikli. Zkouší to mnoha způsoby, od těch nejnehoráznějších a nejpošetilejších až po ty nejušlechtilejší a nejinteligentnější. Výsledkem tohoto odporu, jak tomu ani jinak nemůže být, je vždy násilí. Obojí, elektromagnetický tlak a hroznou bídu, dialektiku plnou zmaru a bolesti, zakoušejí čas od času na vlastním těle všichni lidé. Nejinteligentnějším postojem je tedy rovněž religiózní oddanost, ovšem v tom smyslu, že je akceptován skutečný stav. Jestliže člověk nemůže uniknout síle a tato síla je tak obrovská, že sám je vůči ní nepatrný jako hmyz, potom je nejmoudřejší podřídit se jí přesně tak, jak to říká kniha Kazatel. Když tuto knihu čtete, pak si dobře všimněte jejího religiózního významu. Kazatel říká: Všechno je smutné, všechno je pomíjivé, všechno je jako otáčení kola, všechno je takové, jak to bylo. A to nejlepší, co člověk může udělat, je bát se Boha a podřídit se. Potom to jde tak, jak nejlépe to jen okolnosti dovolí. To je vrchol religiozity v knize Kazatel. Takovou religiozitu si dokážeme snadno představit, protože co jiného by mohl člověk na horizontální úrovni dělat? Hlubší zamyšlení ve světle gnostické stezky vám však dá jasně nahlédnout, že ani toto nemůže být smyslem života. Přece není smyslem života uvádět do souladu nanejvýš bědné okolnosti ve vězení? Nemůžete tedy zůstat u tohoto druhu religiozity a sklánět se ve smrtelném strachu před silou zákona s voláním: Ó Bože, pomoz mi! Jaký strach mají lidé z Boha! Všimli jste si již někdy, jak nesmírně se lidé v ortodoxních skupinách bojí Boha? Mnoho generací totiž zakusilo: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito 26

28 síly. Mojžíš vykládal zákon dialektických nevyhnutelností. Tomu odpovídající náboženství je proto také naprosto logickou a nevyhnutelnou povinností. Žádný odpor ať už se nazývá ateismus, antireligiozita či jakkoliv jinak nepomůže od toho, že se člověk musí sklonit před zákonem. Pokud jde o působnost zákona, není žádný rozdíl v tom, jestli někdo vysvětluje: S tím nechci mít nic společného, nebo jestli odevzdaně říká: Zde jsem! Všichni lidé, bez jediné výjimky, jsou na své pouti běžným životem dokonale náboženští v tom smyslu, že se sklánějí před vyšší silou. Mojžíš, který vykládal Zákon, měl naprostou pravdu. Také ostatní, kteří to před ním nebo po něm dělali, měli naprostou pravdu. Ale u toho nemusíte setrvávat. Vedle zákona dialektických nevyhnutelností, tedy vedle Starého zákona, který Zákon vykládá a praví: Poslušnost vůči Zákonu, nebo bude použito síly, existuje Nový zákon, zákon gnostických možností. Smysl života nemůže být v tom, abyste navždy zůstali ve vězení. Ten, kdo to nahlédne a dokáže se pozvednout z běhu nezbytností, opustí v tomtéž okamžiku religiozitu Mojžíše a jeho stoupenců, skoncuje se Starým zákonem který je naprosto správný a s jásavým výkřikem, s pocitem intenzivního osvobození, jej odloží stranou. Vystoupí ze světa hněvu, z dialektiky, do světa lásky Gnose, do nového životního pole. Tato možnost je pro každého otevřena. Jakob Böhme proto také správně říká: Bůh v Kristu zasáhl svět hněvu až do srdce. To se nestalo proto, aby vás stíhal svou mocí; Kristus vás napadá proto, aby vás pozvedl vzhůru do svého světa lásky. Se životem pod zákonem se můžete rozloučit jedině tehdy, když se cele předáte Gnosi. Existují dva všeobecné, elektromagnetické systémy, které na sebe vzájemně působí. Právem je můžeme označit jako Starý zákon a Nový zákon. Působí na sebe v tom smyslu, že nový zákon řídí ten starý. Kristus napadá svět hněvu mimo jiné také proto, 27

29 aby jej a všechny v něm žijící entity co nejvíce chránil před nimi samotnými. To je teoreticky také moderní smysl trestu vězením. Podle moderního pojetí není uzavření do vězení myšleno ani tak jako trest, ale spíše jako opatření, aby dotyční byli chráněni sami před sebou, aby se co nejlépe vychovali, což by bylo přirozeně skvělé, kdyby to v praxi bylo také opravdu možné. V každém případě Gnose působením Krista chrání svět hněvu před ním samotným. Zároveň Gnose zabraňuje tomu, aby svět hněvu znečišťoval Logos, stvořený vesmír v dalekosáhlém smyslu slova. Se systémem pod zákonem se tedy můžete rozloučit tím, že se předáte novému, vůdčímu zákonu. Na počátku Janova evangelia proto stojí: Všem, kteří Jej přijmou, dá On moc stát se opět Božími dětmi. Učiníte-li tento obrat, bezprostředně získáte novou formu religiozity. Tuto novou religiozitu svět pochopil jen zdánlivě. Zjistíte totiž, že pokud zůstanete takovými, jakými jste dosud byli, pokud budete jen občas hovořit o Kristu, slavit vánoce a velikonoce a užívat všechna ta známá slova, která najdete v Novém zákoně, nedostanete se dál. Nová religiozita je praxí, stejně tak jako vždy byla praxí i vaše religiozita podle Starého zákona. Pod Starým zákonem musíte přece poslouchat, jinak zažijete: Poslušnost vůči zákonu, nebo bude použito síly. Vynucená poslušnost, poslušnost z neúprosné nevyhnutelnosti, to je religiozita této přírody. Je to tedy životní praxe, životní postoj, který musíte podle určitých pravidel uplatňovat od časného rána do pozdního večera. Stejně tak dokonale musí být zažíván také Nový zákon jako samozřejmý životní postoj, avšak naplněn porozuměním a radostnou, spontánní dobrovolností. Teprve pak jste religiózní novým, pravým způsobem. Tento životní postoj se musí projevovat v každé vteřině. Je to životní postoj čtvrté Gnose. 28

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI

MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI Jan van Rijckenborgh MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI MYSTÉRIUM ŽIVOTA A SMRTI JAN VAN RIJCKENBORGH ROZEKRUIS PERS - HAARLEM - NIZOZEMSKO Přeloženo z pátého německého vydání z roku 1981

Více

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE

ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE JAN VAN RIJCKENBORGH Elementární filosofie moderního Růžového Kříže 1 2 ELEMENTÁRNÍ FILOSOFIE MODERNÍHO RŮŽOVÉHO KŘÍŽE Jan van Rijckenborgh Rozekruis Pers

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ

1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 1 ODHALENÁ TAJEMSTVÍ 2 K dostání u: Eva Melzerová Praha Tel. 257219564 Fax 257223330 Mobil 602328252 e-mail: eva.melzerova@seznam.cz www.reiki-melzerova.cz 3 Věnování Tato knižní řada je věnována v nejhlubší

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz

Selvarajan YESUDIAN. Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA. Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Selvarajan YESUDIAN & Elisabeth HAICH SPORT A JÓGA Přeloženo podle X. vydání z roku 1960 Verlag: Eduard Fankhauser, Thielle, Neuchatel, Schweiz Do té doby vyšlo 315 000 výtisků v Maďarsku, Švýcarsku, NSR,

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE

Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE Dr.Joseph MURPHY MOC PODVĚDOMÍ VELKÁ KNIHA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO ROZVOJE KNIŽNÍ KLUB 1993 Original English language edition The Power of Your Subconscious Mind published by Prentice-Hall, Inc., Englewood

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N.

Josef Sudbarack Duchovní vedení. Místo předmluvy. Milý N. N. Josef Sudbarack Duchovní vedení Místo předmluvy Milý N. N. Dostal jsem tvůj dopis, právě když koriguji obsah sazby své knížky o duchovní vedení. Především bych ti chtěl vyjádřit dík a radost z toho, že

Více

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI

UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI UČENÍ MISTRŮ MOUDROSTI Obsah: KAPITOLA KAPITOLA 2 2 KAPITOLA 3 4 KAPITOLA 4 5 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 9 KAPITOLA Most ke svobodě prastará učení v novém rouše V průběhu celých dějin naší planety chodili po

Více

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE

Encyklika. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE encyklika spe salvi Encyklika SPE SALVI Papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE Církevní schválení předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera, č.j. 51/2008

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Z á k o n a k c e a r e a k c e K O L O Ž I V O T A 2 V roce 1997-2003 přeloženo z originálu "WHEEL OF LIFE (The Law of Action & Reaction)" Dillí 1965 Druhé upravené vydání

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu

Děravé nádrže Richard O Ffill. Neobracet se zpět Ted Wilson Z RÁJE DO RÁJE. Příloha k časopisu Děravé nádrže Richard O Ffill Neobracet se zpět Ted Wilson Příloha k časopisu Z RÁJE DO RÁJE 1-2011 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 1-2011 Copyright 1989 Hope International P.O. Box 940 Eatonville, WA

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více