Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Absolventská práce Život s postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Lucie Jedličková Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Kutná Hora dne Lucie Jedličková.. 1

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní Mgr. Drahomíře Pavlíkové za odborné a svědomité vedení mé absolventské práce, za vřelý přístup, odborné rady a cenné připomínky. 2

4 Obsah ÚVOD Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíl Teoretická část Postižení Sociální služby pro postižené Základní typy kompenzačních pomůcek Život postižených se sportem Možnosti léčení postižených osob Tělesné postižení Základní druhy tělesného postižení Základy komunikace s tělesně postiženými Mentální postižení Klasifikace mentálního postižení Základy komunikace s mentálně postiženými Praktická část Příprava výzkumného šetření Cíl praktické části Interpretace získaných dat Dotazník pro osoby tělesně postižené Dotazník pro osoby mentálně postižené Diskuse

5 Závěr...43 Summary...44 Bibliografie...45 Přílohy

6 ÚVOD Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma Život s postižením. Toto téma mne láká z důvodu toho, protože bych ráda odhalila možnosti, jak pomoci lidem, které potkala tato nelehká situace a zároveň bych chtěla zjistit pomocí dotazníku, zda tito lidé o pomoc stojí, či ne. Věnuji se zde především postižení tělesnému a mentálnímu, a to proto, že tyto druhy jsou odlišné a nemohou být stejné ani názory na život. V teoretické části práce se zabývám základními typy postižení, jak tělesnému tak zdravotnímu, možnostmi kompenzačních pomůcek pro usnadnění života a následné léčení. Jelikož ale není postižení jen dvojího typu, zmiňuji zde, alespoň základní kompenzační pomůcky pro další druhy postižení, jako je zrakové a sluchové a to proto, že u těchto typů jsou pomůcky zcela jiné. V další kapitole se věnuji využití pohybu či sportu při postižení pro zkvalitnění jejich života a také základními principy při komunikaci s postiženými. V praktické části práce se věnuji otázkám o životě s postižením, kladeným jak lidem s postižením, tak i zdravým, kteří pracují, nebo žijí s postiženými osobami. A právě díky tomuto dotazníku se zde věnuji zjištěním, jaké omyly, či fakta jsou v očích zdravých lidí. Jaký žijí život osoby s postižením, zda je to pro ně velká přítěž, nebo se s tím vžili a zvykly, nebo naopak jim tato nemoc otevřela nový a lepší pohled na svět a naskytla nové možnosti pro život. Zároveň s pomocí tohoto dotazníku, jsou zde zpracovány odpovědi, které zajímají nejen mne, ale i společnost a dozvíme se, jak postižený člověk dokáže zvládat každodenní život a jakým způsobem se začleňuje do sociálního světa. Vycházím zde z odborné literatury a internetových odborných stránek. Také i z vlastních zkušeností, které jsem nabyla během navštěvování Zdravotnického zařízení v Anima Čáslav, z pomoci pracovníků sociálních služeb pro postižené, které jsem díky získávání odpovědí na dotazník kontaktovala, a z pomoci osob žijící v blízkosti postižených osob. 5

7 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Zpracovat analýzu názorů osob na postižení. 1.2 Dílčí cíl Popsat možnosti léčení a pomoci postiženým osobám. 2 Teoretická část 2.1 Postižení Postižení můžeme definovat jako určitou odchylku z normy v životě člověka, která zabraňuje úplnému využívání činností spojené s každodenními lidskými potřebami. Tito lidé buď z části, nebo zcela potřebují pomoc od druhých. Existuje několik druhů a typů postižení, které se od sebe velice liší a i přes to spadají do stejného pojmu postižení. Není tedy jen postižení tělesné a mentální, kterým se v této práci především věnuji, ale existuje spousta dalších typů, jako např. postižení sluchové, nebo zrakové. Stejně také existují možnosti sociálních služeb, ve kterých najdeme pomoc při jakémkoli typu postižení a možnost případného léčení, jemuž napomáhá i sport, který je důležitý pro zkvalitnění jejich života. Dle zákonu Ministerstva práce a sociálních věcí je postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociální služby pro postižené Sociální služby jsou velice důležité pro život každého, koho potkala jakákoli nelehká situace, kterou nedokáží sami z vlastních zdrojů ani sil zvládnout. Tyto služby neslouží jen pro postižené osoby, ale pomáhají v různých jiných situacích, např. seniorům či při 6

8 bezdomovectví. Já se budu v této kapitole věnovat sociálním službám pro postižené osoby. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost a podobně. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji" společnosti. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od , poskytovány: - osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu - osobě, které byl udělen azyl - občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, - cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Pro postižené osoby máme několik typů sociálních služeb: Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 7

9 Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociálně zdravotní služby Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány. Jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči, ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociální rehabilitace Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Chráněné bydlení Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora 8

10 osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Základní typy kompenzačních pomůcek Do kompenzačních pomůcek můžeme zahrnout nejen invalidní vozíky a různá chodítka, ale také drobné předměty pro každodenní vykonávání potřeb upravené tak, aby bylo možné je požívat i v případě omezené hybnosti. Díky kompenzačním pomůckám se postižený člověk může přiblížit alespoň k největší možné hranici kvalitního života, kterou může mít, ale i nemusí, zdraví člověk. Díky nim, mohou tito lidé žít šťastnější a spokojenější život. V této kapitole zmiňuji i základní kompenzační pomůcky pro další dva typy postižení, zrakové a sluchové, jelikož jsou odlišné, než pro mentálně a zdravotně postižené. Volba vhodných pomůcek pro osoby s postižením záleží na konkrétním zdravotním stavu jednotlivce. Máme několik základních typů kompenzačních pomůcek: Pro tělesně a mentálně postižené jsou základní pomůcky: - Chodítka - Invalidní vozíky - Výtahy na schodiště - Berle a hole - Elektrické skútry - Protetika: ortézy, protézy a jiné ortopedické pomůcky - Zdravotní kočárky - Toaletní židle - Vodící psi 9

11 Pro zrakově postižené: - Diktafony a hlasové digitální záznamníky - Měřidla: např. Indikátor hladiny a světla - Přístroje pro časomíru - Signalizační, orientační a komunikační pomůcky - Speciální psací stroje a klávesnice - Drobné pomůcky pro nevidomé- např. Abeceda Braillova papírová - Vodící psi - Bílé slepecké hole Pro sluchově postižené: - sluchadla - sluchadla pro vzdušné vedení - sluchadla pro kostní vedení - Kochleární implantát - fax, psací telefon - počítač, internet - signalizace pro neslyšící i nedoslýchavé- jako zvonění domovního zvonku, signalizace času - Vodící psi - Znaková řeč *KAŠPAR, Život postižených se sportem Každý člověk, s postižením i bez něj, by se měl věnovat alespoň trochu pohybu a sportu. A to jak pro jejich budování a upevňování zdraví, ale také pro jejich psychickou stránku. Lidé po vykonávání sportu se dokáží odreagovat ze všedních starostí a vypustí ze sebe napětí, které je do té doby provází. Nejen zdravý jedinec potřebuje sportovat, i lidé s postižením mají své starosti a díky sportu mohou žít svůj život plnohodnotněji a šťastněji. 10

12 Člověk se vyvíjel jako člen různých lovců, zemědělců, řemeslníků a také válečníků. Jeho život ohrožující přírodní sociálně existenční podmínky působily jako nástroje permanentního výběru, z něhož vyšli jen zdatní jedinci. Lidé s lepšími motorickými schopnostmi měli větší šanci na přežití, na život i vlastní reprodukci. Lidstvo v průběhu svého vývoje postupně překračovalo onen existenční sebezáchovný význam pohybu. Pohyb se tak stal nejen mediátorem života, ale je v mnoha podobách výrazem snahy člověka o přesahování všednosti a zprostředkovává člověku zážitky, jež jsou zdrojem radosti a štěstí. [NOVOSAD, 2011] Proč je sport tak důležitý? - Pomáhá posilovat psychickou i fyzickou kondici jednotlivců - Při sportu se vyplavují endorfiny neboli hormony štěstí - Potkání s novými lidmi a přáteli - Pro naučení něčeho nového - Změna zaběhlého stereotypu - Odbourává stres a napětí Lidé s tělesným postižením mohou vykonávat různé druhy sportu, např.: Tanec na vozíčku: Tanec je společenská aktivita pro všechny bez rozdílu. Jezdectví: Nejkrásnější pohled na svět nabízí koňský hřbet. Také zdravým jezdcům koně umožňují zažít pocit, jakoby měli křídla - pokud si sednete na koně, rozdíl mezi zdravým a handicapovaným se stírá. Ne nadarmo bylo paralympijské jezdectví na Hrách v Londýně jedním z nejnavštěvovanějších. Cyklistika: Také kola mohou umožnit pohybovat se jako zdraví jedinci. Je k tomu třeba zapůjčení nebo zhotovení speciálního kola. Týmové sporty: hokej, pozemní hokej, fotbal, basketbal, nebo ragby. Zájem je také o tenis vozíčkářů. Tyto sporty handicapovaných začínají být na velmi vysoké úrovni. 11

13 Adrenalinové sporty: Bungee Jumping, při trénování vozíček naopak bariéry odstraňuje- zkušení na něm sjedou zábradlí i U-rampu. [www.imobilita.cz, 1] Paralympiáda - Poslední paralympiáda se odehrála od 29. srpna do 9. září Celkem se závodilo ve 21 různých disciplínách. Největší počet medailí získali reprezentanti z Číny s počtem 231, druhá skončila ruská výprava a třetí Britové. Naši paralympijští sportovci vybojovali jedno zlato, šest stříbrných medailí a čtyři bronzové. Celkem jsme se získali 11 cenných kovů a umístili se na 42. místě ze 74 zúčastněných zemí. Na nejcennější kov dosáhl cyklista Jiří Ježek. A přidal ještě jedno stříbro nádavkem. [www.imobilita.cz, 2] - Díky paralympiádě mají i postižené osoby možnost docílit, ve svém soukromém i společenském životě toho, že se mohou stát jedněmi z nejlepších na světě, mají pro co žít a bojují nejen se svou nemocí, postavením ve společnosti, ale také mezi spoluhráči. Mají možnost dokázat pro svůj stát a národ, že jsou nejlepší. A my na ně můžeme býti hrdí. Význam pohybových aktivit u mentálně postižených: - Význam pohybových aktivit pro mentálně postižené lze najít v několika oblastech: Oblast biologická- zaměřena na rozvoj orgánů, pohybových schopností a dovedností, prevenci a zvyšování odolnosti organismu. Oblast psychická- zaměřena na rozvoj odolnosti organismu vůči psychickým vlivům prostředí, zvyšování sebevědomí, sebedůvěry. Oblast společenská- podpora snah o společenské uplatnění, socializace. 12

14 Oblast zdravotní- je blízce spojena s oblastí biologickou při prevenci civilizačních chorob (obezita), prevence před alkoholismem, kouřením, drogami. *TILINGER, LAJCAROVÁ A KOL., 2012] Význam pohybu pro život člověka je možné spatřovat ve dvou základních rovinách: V rovině nezbytných pohybů- smyslem je zajištění lidské existence z hlediska základních životních potřeb člověka. V rovině ostatních pohybů- ovlivnění některých stránek vývoje a života člověka, zejména po stránce tělesné, duševní a sociální. Pohyb působí na socializaci člověka i na vývoj jeho osobnosti. Ovlivňuje jeho samostatnost, fyzické a psychické zdraví, schopnost prožívat, sdružovat se, spolupracovat a komunikovat. Vyvíjí cílenou, smysluplnou aktivitu jako např. pracovat, studovat a vytvářet si své zájmy. [NOVOSAD, 2011] Možnosti léčení postižených osob Postižené osoby mají možnost využívat podporu při léčení. Při každém typu postižení se může díky včasnému léčení pomoci ke zkvalitnění jejich života, či úplnému, nebo částečnému vyléčení. Postižené osoby mohou požádat o pomoc např.: Koordinovanou rehabilitaci- možnost komplexní a adresné podpory lidí s postižením. Dříve se označovala jako ucelená rehabilitace, netýká se tedy jen lékařů a zdravotníků, ale podílejí se i ostatní pomáhající profese. Rehabilitace je podle WHO (Světové zdravotní organizace), obnova nezávislého a plnohodnotného života osob po úrazu, nemoci, nebo zmírnění trvalých 13

15 následků nemoci či postižení pro život a práci člověka. Cílem je podpora společenského i hospodářského života. Habilitaci- patří do koordinované rehabilitace, jako proces prvoutváření schopností u osob s vrozeným, nebo velmi časně získaným postižením. Ucelená rehabilitace či habilitace je snahou o flexibilní propojení jednotlivých nástrojů odborné podpory a aktivit, aby se zlepšilo osobní i sociální fungování člověka s postižením a pozitivně působilo na kvalitu jeho života. Odborného lékaře (ortoped, neurolog)- zlepšování zdravotního stavu, jeho stabilizace a působení na zatěžující symptomy nemoci či postižení, dlouhodobé sledování zdravotního stavu. Lékaře pracujícího v oblasti rehabilitace, fyzioterapeut, ergoterapeut- funkční diagnostika, vypracovávání a realizace rehabilitačního plánu, získání, nebo znovuzískání hybnosti i maximálně možné soběstačnosti, pracovní rozvoj, zácvik v užívání kompenzačních pomůcek. Speciálního pedagoga (logoped)- vymezení vzdělávacích možností, dosažení či dokončení vzdělání, testování profesních předpokladů, podpora svého rozvoje, zlepšení komunikačních schopností. Sociálního pracovníka- případová sociální práce, vytvoření přijatelných životních podmínek, získání dávek sociálního zabezpečení a sociální péče i adresných sociálních služeb, pomoc při hledání pracovních příležitostí, hájení zájmů a potřeb osob s postižením. Psycholog- ve spolupráci se speciálním pedagogem diagnostikování případných psychických problémů, motivování při překonávání překážek, podpora při zvládání stresu, pomoc při řešení potíží v mezilidských vztazích. Individuální i skupinová psychoterapie. Pracovníci rané péče- mezi pracovníky rané péče zařadit pracovníky, kteří přispívají k eliminaci rizika sociálního vyloučení, pomáhají řešit obtížné životní situace. Raná péče je terénní, popř. ambulantní služba, která slouží k podpoře celé rodiny či ohroženého. [NOVOSAD, 2011] 14

16 2.2 Tělesné postižení Člověk s tělesným postižením, prožívá nelehkou situaci, velice zde záleží na typu získání postižení. Při tělesném postižení mívají jedinci psychické problémy a cítí se často méněcenný. V tomto případě je dobré využít pomoci odborníků. Ti mohou tělesně postiženým pomáhat kdykoli. Je důležitá spolupráce z obou stran. Tělesné postižení můžeme vykládat dvojím způsobem a to tím, jak člověk postižení získal. Můžeme tedy mluvit o postižení již vrozeném, nebo také získaném v průběhu svého života. U vrozeného postižení se psychika u člověka vyvíjí odlišně, jak v sociálním postižení, a také právě v psychice. Člověk, který se již narodí s tělesným postižením, získává již od svého zrodu jednotlivé aspekty postižení i úsilí o překonání jeho důsledků. Jedinec tedy získal a stále získává potřebné zkušenosti do života a ví, co ho může očekávat. Osvojil si návyky a dovednosti a zvládá určité sociální role. Není ale vždy jasné, že bude mít každý jedinec možnost dostatečnou podporu, mohou se dostavit i krize a zklamání. Ale dá se říci, že osoba s vrozeným postižením má k dispozici časový prostor pro adaptaci a přijetí své reálné situace, aby našla vlastní cestu k seberealizaci a mohla žít co nejplněji. U získaného postižení se psychika nevyvíjí tak, jako u vrozeného. Nemají již zmíněnou možnost adaptace již od narození. Proto můžeme souhlasit s tím, že jedny z nejnáročnějších tlaků na lidskou psychiku v období úrazu, z různých důvodů ne zcela úspěšné operace, nebo akutního průběhu nemoci, jež vedou k získanému postižení, jsou nečekaný přechod zdraví v nezdraví, funkční nedostatečnost a vzhledová odlišnost. Krizová situace nastává u lidí, kteří do vzniku úrazu nebo prudkého vypuknutí nemoci neměli větší zdravotní problémy a kterým i přes veškerou léčebnou péči zůstanou trvalé následky s charakterem chronické nemoci či tělesného postižení. [NOVOSAD, 2011] 15

17 2.2.1 Základní druhy tělesného postižení Tělesné postižení můžeme dělit do několika základních druhů: Nemoci kostí a páteře Revmatoidní artritida Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které může způsobit až kloubní deformitu a destrukci. Kromě kloubů se onemocnění může manifestovat i na vnitřních orgánech těla (plíce, srdce, cévy, periferní nervstvo, tkáně oka a další). Revmatoidní artritida vede k výraznému pohybovému omezení a tím značně omezuje kvalitu života. Na stránkách Celostní medicina.cz najdete také informace o možných přírodních léčivých přípravcích. [www.celostnimedicina.cz, 3] Osteoporóza Osteoporóza je onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty pod bezpečnou hranici. Vaše kosti se pak stávají křehčími a snadněji se lámou. V posledních letech případů osteoporózy přibývá. Důvodem je mimo jiné převážně sedavý způsob našeho života. [www.ordinace.cz, 4] Degenerativní onemocnění páteře Degenerativní onemocnění páteře, neboli DOP způsobuje častěji ohrožení či poškození míšních kořenů než přímo míchy. Při DOP bývá totiž nejčastěji postižen bederní úsek páteře, kde mícha, díky anatomickému uspořádání lidského těla, uložena není (při postižení krčního nebo hrudního úseku páteře naopak může být mícha ohrožena snadno). [www.uvn.cz, 5] Poruchy růstu - Pseudoachondroplasie Jednou z nejtěžších poruch růstu je tzv. Pseudoachondroplasie. Jedná se o geneticky podmíněnou poruchu růstu dlouhých kostí, kloubů a páteře. Medicína má řadu léčebných metod, které u postižených dětí v období růstu nabízejí škálu chirurgických i 16

18 konzervativních postupů, které zmírňují handicap postižených. [www.ceskatelevize.cz/porady/, 6] Poranění páteře Poranění míchy představují nejzávažnější komplikaci provázející poranění páteře. K primárnímu poranění míchy a míšních kořenů dochází při luxaci obratlů, luxačních zlomeninách, tříštivých zlomeninách a nestabilních zlomeninách obratlů. K poranění míchy dochází též při střelných a bodných zraněních, která jsou ale méně častá. [www.ppp.zshk.cz, 7] Paraplegie a kvadruplegie Paraplegie je oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin. Kvadruplegie je úplné ochrnutí všech čtyř končetin. [www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, 8] Nemoci kloubů Dysplazie kyčelního kloubu Dysplazie kyčelního kloubu je nejčastějším ortopedickým onemocněním v dětském věku. Jedná se o vrozené i vývojové změny v oblasti jamky kyčelního kloubu i horní části stehenní kosti. Jejich nerozeznání, nedostatečná prevence či špatná léčba mohou mít závažné důsledky pro kyčelní kloub. [www.ortopedicke.info, 9] Osteoartróza Osteoartróza neboli artróza je onemocnění postihující všechny klouby v lidském těle a je nejčastějším onemocněním kloubů, které postihuje zejména starší věkové kategorie a to nejméně 12 % populace. Ve společnosti je více využívaný pojem Artróza, ale osteoartróza je přesnější, jelikož onemocnění nepostihuje nejen samotnou strukturu kloubu, ale i přilehlé kosti. [www.artroza.eu, 10] 17

19 Revmatické nemoci Bechtěrevova choroba Bechtěrevova choroba je dlouhodobé zánětlivé onemocnění. Postihuje v první řadě tzv. sakroiliakální skloubení, tj. kloub mezi křížovou kostí a pánví, a klouby páteře. Důsledkem je postupné tuhnutí až ankylóza (tj. úplné ztuhnutí) páteře, ke které může dojít již za 14 let od začátku onemocnění. U poloviny postižených se zánět objeví i na periferních kloubech, nejčastěji kyčelních. [www.ordinace.cz, 11] Revmatoidní artritida Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které může způsobit až kloubní deformitu a destrukci. Kromě kloubů se onemocnění může manifestovat i na vnitřních orgánech těla (plíce, srdce, cévy, periferní nervstvo, tkáně oka a další). RA vede k výraznému pohybovému omezení a tím značně omezuje kvalitu života. [www.celostnimedicina.cz,12] Nemoci svalů a neuromuskulární Dětská mozková obrna Dětská mozková obrna (DMO) je souhrnný název, který popisuje skupinu neprogresivních, nepřenosných stavů motoriky člověka, které způsobují fyzický handicap ve vývoji člověka, a to zejména v různých oblastech hybnosti. Dětská mozková obrna je termín označující skupinu trvalých poruch vývoje hybnosti a držení těla, které mají za následek omezení aktivity a jsou připisovány neprogresivním poruchám vzniklým ve vyvíjejícím se mozku plodu nebo malého dítěte. Motorické poruchy spojené s dětskou mozkovou obrnou jsou často doprovázeny poruchami smyslového vnímání a vnímání obecně, poruchami komunikace apod. [www.dmoinfo.cz, 13] 18

20 Srdce a svalová dystrofie Srdce, které je pumpou rozhánějící krev cévami do celého těla, je dutým svalem podobné mikroskopické stavby jako svaly kosterní. Z tohoto faktu vyplývá, že bývá často postiženo při vrozených a dědičných svalových chorobách. Podobně jako ostatní svaly ovládající hybnost může i myokard ztrácet svou sílu tím, že svalové buňky zanikají a jsou nahrazovány vazivem, které nemá schopnost stahování- kontrakce. Dochází k vzniku tzv. kardiomyopatie. Jde o srdeční nedostatečnost ve smyslu funkce srdce jako pumpy. Další závažnou poruchou, která postihuje srdce u nemocných se svalovou dystrofií, jsou změny srdečního rytmu. Část srdeční svaloviny je specializována na tvorbu a přenos vzruchů jednotlivými srdečními oddíly. [www.neuromuskularni-sekce.cz, 14] Obrna Obrna se týká omezení pohyblivosti, nejenom však končetin. Někdy se v češtině užívá pojem ochrnutí. Při mírnějších formách se používá i slabost. Z latiny se někdy užívá pojem paréza pokud je ochrnutí částečné nebo plegie, když je ochrnutí úplné. A příčin vzniku je opravdu mnoho, většina z nich má neurologický původ. [www.ordinace.cz, 15] Choroba CMT (Charcot - Marie - Tooth) Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je nejobvyklejší dědičná neuropatie, která postihuje zhruba čtyři tisíce Čechů. Jak uvádějí stránky Společnosti C-M-T, u pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních (a posléze i horních) končetin jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na končetinách slábnou, protože postižené nervy je dostatečně nestimulují. Navíc dochází i ke zhoršování funkce senzorických nervů, zprostředkovávajících vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly zásobují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku života. [www.c-m-t.cz, 16] 19

21 Zrakové postižení Zrakové postižení je samostatná skupina postižení, ale jelikož je to postižení zraku, zahrnuji to zde do tělesného postižení. U většiny osob se zrakovým postižením se totiž nejedná o postižení s intelektovými poruchami. Můžeme ho dělit na 5 stupňů: Položka Druh zdravotního postižení 1. Střední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10-1/10, kategorie zrakového postižení 1 2. Silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10-10/20, kategorie zrakového postižení 2 3. Těžce slabý zrak a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20-1/50, kategorie zrakového postižení 3 b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 4. Praktická slepota zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4 5. Úplná slepota ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 Sluchové postižení [www.sons.cz, 17] Stejně jako zrakové postižení, i sluchové patří do samostatné skupiny postižení. Tuto skupinu zde také zmiňuji v rámci tělesného postižení, jelikož je to postižení sluchu, tělesného smyslu, a ne intelektu. 20

22 Osoby se sluchovým postižením představují velmi různorodou skupinu. Je to dáno především typem, stupněm a dobou vzniku sluchové vady. Ale bezpochyby i úrovní rozvoje osobnosti a úrovní rané i následné péče. [www.asnep.cz, 18] Osoby se sluchovým postižením jsou poměrně velkou skupinou postižených. Lze odhadovat jejich počet na 6-15 % z celé populace. Bariéry dané sluchovým postižením velmi účinně pomáhají zmenšit, nebo v některých případech i odstranit, kompenzační pomůcky. *KAŠPAR, Základy komunikace s tělesně postiženými Komunikace s tělesně postiženými je velice důležitá. Člověk potřebuje k životu společnost a cítit, že má své místo na zemi. Je tedy důležité nepřestávat s těmito lidmi komunikovat, ale naopak podporovat je a pomáhat odbourávat psychické bloky. Život s tělesným postižením bývá významně determinován omezením hybnosti až znemožněním pohybu a poškozením motorické, popř. senzomotorické koordinace, což má dopad na mnohé stránky individuální bytí člověka. [NOVOSAD, 2011, s. 133] Aby naše komunikace s člověkem s tělesným postižením, nebo dlouhodobým onemocněním správná, je vhodné držet se následujícími doporučeními: - Komunikace s imobilním člověkem, s člověkem na ortopedickém vozíku, nebo s částečným pohybovým omezením: Ten, kdo se nemůže pohybovat, nemusí být narušen v komunikaci, jestliže není ochrnutý po úrazu, nebo v důsledku neurologického onemocnění nejsou nepostižena řečová centra v mozku ani mluvidla. To musíme brát v úvahu, protože takový člověk je ve zcela jiné pozici, než ostatní, jinak vnímá prostor kolem sebe a je omezen v některých neverbálních projevech (postoje těla, gestikulace). Pokud nemůže sám psát je odkázán na pomoc druhých, kterým 21

23 může sdělení diktovat, nebo se naučit používat počítač se speciálním vybavením. Také člověk sedící na vozíku nahlíží na okolní svět z podstatně nižší úrovně než ti, kdo stojí kolem. Měli bychom si uvědomovat, že je tato pozice odlišná a proto se při komunikaci k němu sklánět tak, aby naše dorozumívání bylo skutečně partnerské, tedy abychom udržovali adekvátní zrakový kontakt (naše oči by měli být přibližně ve stejné výšce), mohli přiměřeně vzájemně vnímat mimiku i gestikulaci a prostředí a dění kolem sledovat za stejného úhlu. Stát při delším rozhovoru nad vozíkem a hovořit s handicapovaným člověkem sedícím pod námi je nejenom neslušné, ale pro dobrou komunikaci i nepříliš efektivní, je-li na dosah židle, nebo lavička, raději se posaďme. *SLOWÍK, Obr. č. 1 Rozdíl mezi přirozeným zorným úhlem stojícího člověka a člověka na ortopedickém vozíku. *SLOWÍK, 2010, s Komunikace s člověkem s artikulačními potížemi (dysartrií): S výraznými artikulačními obtížemi se setkáváme nejčastěji u osob s DMO, nebo po prodělané cévní mozkové příhodě, u těchto lidí většinou zaznamenáme částečné ochrnutí některých částí těla, jako dolních končetin, jedné poloviny těla apod., takže se zde mohou objevit související obtíže ve výslovnosti. 22

24 Tempo řeči bývá v důsledku artikulační neobratnosti výrazně zpomaleno, neměli bychom proto spěchat, ale naopak poskytnout prostor k vyjádření. Vzhledem ke zhoršené srozumitelnosti řeči je nutné mu opravdu pozorně naslouchat a dávat najevo, zda jsme porozuměli, či nikoli, příp. požádat o zopakování. *SLOWÍK, Mentální postižení Mentální postižení může vzniknout již od narození a to z důvodu toho, že se vývoj plodu nevyvíjel tak jak měl, po porodu i před ním se pomocí různých testů a vyšetření dá určit, zda se o postižení jedná a v jaké míře. Někteří se ale narodí zcela zdraví a postihne je něco v průběhu jejich života, může se to stát komukoliv, jak díky prodělané nemoci, nebo úrazem, či autonehodě. Přiblížíme si tedy v této kapitole, co je mentální postižení a jak ho dělíme dle klasifikace. Mentální postižení představuje snížení úrovně rozumových schopností, které se v psychologii obvykle označují jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl uspokojivě definován a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí o jeho přesnější vymezení. *ŠVARCOVÁ, 2011, s Klasifikace mentálního postižení Všechny mentálně postižené osoby klasifikujeme podle stupně postižení. Díky tomuto rozdělení, můžeme vědět, jakým způsobem a v jak velké míře můžeme s osobou jednat, či v jaké míře dokáže postižený odpovídat na kladené otázky a také jak velkou fyzickou i psychickou zátěž může postižený zvládat. Zařazujeme je i do škol se speciálním zařízením anebo do ústavů sociální péče, kde jsou speciálně vyškolení pracovníci, kteří vědí, jakými postupy s nimi jednat a jak se o ně starat. 23

25 Dřívější výzkumy inteligence byly orientovány převážně na kvantitativní stránku všeobecné teoretické inteligence, která byla nejčastěji vyjadřována inteligenčním kvocientem (IQ). Už na začátku 20. století však někteří psychologové upozorňovali na to, že kromě abstraktní obecné inteligence existují i jiné druhy inteligence, například inteligence sociální a praktická, jimž je třeba věnovat pozornost. *ŠVARCOVÁ, 2011, s. 31+ Praktická inteligence se chápe jako schopnost jedince úspěšně zvládat komplikované problémy života. Koncepce sociální inteligence vychází z názorů, že inteligence má i společenský aspekt, což je schopnost porozumět druhým a dobře jednat v mezilidských vztazích. Druhy inteligence: Jazyková inteligence- projevuje se citlivostí k mluvenému i psanému jazykovému projevu. Schopnost učit se mateřštině, cizím jazykům. I u dětí s mentálním postižením můžeme pozorovat různou úroveň rozvinutosti tohoto druhu inteligence. Některé z nich mají dobrou slovní zásobu i gramatiku, u některých dětí s lehkým mentálním postižením můžeme pozorovat i schopnost učit se cizím jazykům. Logicko-matematická inteligence- projevuje se logickou schopností analyzovat problémy, chápáním a používáním matematické operace. Tento druh inteligence se projevuje jenom v omezené míře a jeho nedostatek patří k charakteristickým znakům mentálního postižení. Hudební inteligence- projevuje se smyslem pro rytmus a melodii. Zapamatováním skladby. Bývá na různé úrovni rozvinuta i u dětí s mentálním postižením, které mají hudbu rády, zpívají si a tančí. Prostředí, v němž dítě žije, je důležité pro projevení a uplatnění míry talentu. Prostorová inteligence- uplatňuje se v mnoha typech prostředí a to schopností orientace v prostoru. Vizuální paměť a vizuální představivost se projevuje i u některých dětí s mentálním postižením. Tělesně-pohybová inteligence- projevuje se vysokou úrovní koordinace motoriky, tělesné obratnosti a osvojením pohybových dovedností. Schopnost obratně zacházet s předměty, která zahrnuje jemnou motoriku 24

26 rukou a prstů i motoriku celého těla. U dětí s mentálním postižením bývá poškozena hrubá a zejména jemná motorika. Personální inteligence- projevuje se na intrapersonální a interpersonální úrovni. Intrapersonální inteligence je schopnost najít správný přístup k vlastnímu citovému životu, k porozumění vlastního chování. Je důležitá pro úspěšnost každého člověka. Interpersonální inteligence spočívá ve schopnosti porozumět záměrům, motivacím, potřebám a chování druhých lidí. U některých lidí s mentálním postižením se projevuje zejména ve schopnosti navazovat interpersonální vztahy s ostatními postiženými lidmi i s lidmi bez postižení. *ŠVARCOVÁ, Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je inteligenční kvocient zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi chronologickým věkem. Vzorec výpočtu IQ: IQ= x 100 *ŠVARCOVÁ, Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Při její klasifikaci se v současné době užívá 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která vstoupila v platnost od roku Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do šesti základních kategorií: *ŠVARCOVÁ, 2011, s. 37+ I. Lehká mentální retardace- IQ Do této kategorie patří převážná část lidí s mentální retardací, je diagnostikovaná přibližně u % postižených. Většina těchto lidí mají 25

27 schopnosti užívat řeč účelně v každodenním životě, i když v dětském věku bývá vývoj řeči opožděný. Většina dosáhne nezávislosti v osobní péči, sebeobsluha je ale oproti normě pomalejší. Většinu jedinců na horní hranici mentální retardace lze zaměstnat prací, která je zaměřena spíše na praktické schopnosti, než teoretické. II. Středně těžká mentální retardace- IQ Tato kategorie je diagnostikována přibližně u 10 % postižených. Je zde značně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči, i schopnost postarat se sám o sebe a opožděna zručnost. Pokroky ve škole jsou také limitované, ale většina mentálně postižených si osvojí základy trivia (čtení, psaní, počítání). Jejich mentální věk odpovídá věku 4-8 let. V dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci s odborným dohledem. Mohou se se svou prací uplatnit v chráněných dílnách. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život, ale většina z nich dokáže dobře navazovat kontakt, ke komunikaci s druhými. III. Těžká mentální retardace- IQ Tato kategorie zahrnuje asi 5% osob postižených. V mnohé se podobá středně těžké mentální retardaci. Zde je ale mnohem výraznější snížená úroveň schopností. Žáci s touto kategorií většinou nezvládají základy trivia, mohou si ale osvojit mnoho dovedností. Většina trpí značným stupněm poruchy motoriky. Jejich mentální věk je v pásmu 18. měsíců až 3,5 roku. Výchova je zde značně omezená, ale díky včasné systematické a dostatečně kvalifikované rehabilitační, výchovné a vzdělávací péče se může přispět k zlepšení jejich motoriky, komunikace a zkvalitnění jejich života. IV. Hluboká mentální retardace- IQ nižší než 20 Tato kategorie zahrnuje necelé 1% postižených osob. Jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět řeči, požadavkům a v lepším případě jsou schopni 26

28 komunikovat skrz úsměv, radost ze společnosti či pláč. Většina osob v této kategorii je imobilní, nebo výrazně omezena v pohybu. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby, potřebují tedy stálou pomoc a stálý dohled. V. Jiná mentální retardace Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně mentálního postižení pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné, nebo nemožné, např. u nevidomých, neslyšících, nemluvících, s těžkými poruchami chování, s autismem, či u těžce mentálně postižených osob. VI. Nespecifikovaná mentální retardace Tato kategorie je v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné z výše uvedených kategorií. *ŠVARCOVÁ, Základy komunikace s mentálně postiženými U osob s mentálním postižením je komunikace velice důležitá, ale nelehká. Každý kdo komunikuje, nebo chce s nimi komunikovat, musí vnímat více aspektů dohromady, aby rozpoznal, jakým typem a jak složitě mluvit. Hraje ale důležitou roli každý typ mentálního postižení. Musíme vždy počítat s narušenou komunikací především v rozlišování podobných hlásek a artikulace. Při rozhovoru je vždy zásadní volba přiměřeného a vhodného tématu. Pokud komunikujeme s někým, koho dobře neznáme, je lepší nechat výběr spíše na něm, reagovat teda na jeho nabízená témata, protože to nejspíš bude pro něj srozumitelné, poznáme to i z jeho reakcí a aktivity při komunikaci. Po správně zvoleném tématu je také důležitá správná volba komunikačních prostředků. To je tedy přizpůsobení v rozhovoru omezené slovní zásobě, používat raději výrazy, 27

29 které pravděpodobně zná. Snažíme se také sdělovat informace co nejjednodušeji. Měli bychom používat i neverbální komunikaci, za pomocí mimiky a gest. Nesmíme zapomenout na pozorné poslouchání a naslouchání. Zejména u osob s těžkými komunikačními problémy se stává při správnému neporozumění, že dojde k frustraci komunikačních a dalších potřeb. Velice vhodné je ověřování pochopení sdělení jednoduchými přímými i nepřímými kontrolními otázkami. Psychické poruchy a onemocnění poznáme při komunikaci především jako neobvyklé emocionální projevy (silně afektovaná řeč), dále ve zvláštním obsahu jejich sdělení (přehánění, nelogické argumentace) a v nezvyklých komunikačních stereotypech jako je ulpívání na tématu. U člověka s mentálním postižením je nejenom důležité přizpůsobování se jeho tempu a komunikačním dovednostem, ale také vždy důsledně respektovat jeho základní lidská práva a důstojnost. Tito lidé jsou obvykle velmi snadno ovlivnitelní, musíme tedy pamatovat na to, abychom se nenechali strhnout k manipulaci, na kterou oni přistoupí. *SLOWÍK, 2010] Problematika tělesného i mentálního postižení je různorodá a individuální. Nelze charakterizovat určité postižení stejným měřítkem u všech osob. Každý postižený člověk vnímá sebe a své postižení zcela jinak, a to jak po psychické stránce, tak i fyzické. Někdo se cítí silnější, než druzí, někdo komunikuje s okolím bez problému a někdo se raději uzavírá do sebe a řeší své sarosti po svém. Díky pomoci sociálních pracovníků, pracovníků ústavů a zdravotního personálu, můžeme říci, že i přes to vše, každý typ postiženého člověka uvítá, dříve či později, jejich pomoc pro zkvalitnění jejich života. 28

30 3 Praktická část V praktické části práce bych ráda odhalila odpovědi na otázky o životě postižených osob a to vše s pomocí výzkumného dotazníků. 3.1 Příprava výzkumného šetření Ke své praktické části jsem si zvolila formu výzkumného dotazníku. V této části práce byly použity dva typy dotazníků. První typ se jmenuje: Dotazník pro osoby zdravotně postižené, kde jsem pomocí odpovědí zpracovala pohled na život se zdravotním postižením a to přímo od postižených osob. Stejně tak se i druhý typ dotazníku zabývá životem postižených, ale zde u mentálně postižených osob. Tento typ dotazníku se jmenuje: Dotazník pro osoby mentálně postižené. Pro svůj výzkum jsem si připravila okruh výzkumných otázek, které jsem se snažila volit tak, aby byly srozumitelné lidem s postižením, kterým byly kladeny. Dotazník pomohli vyplňovat i pracovnice ústavů, aby měli všichni, kteří chtějí, možnost se zúčastnit tohoto výzkumu. Zároveň bylo všem tázaným respondentům sděleno, že jsou dotazníky zcela anonymní. Za pomocí získaných podkladů z dotazníků jsem graficky zpracovávala výsledky, které nám pomohly odhalit pohled na život očima postižených osob. 3.2 Cíl praktické části Hlavním výzkumným cílem praktické části je zpracování názorů osob na postižení a zjištění, jak tyto osoby vnímají život s postižením. Tento cíl je i zároveň hlavním cílem mé absolventské práce. 3.3 Interpretace získaných dat Ze získaných dat z dotazníků interpretuji v podkapitole jako první Dotazník pro osoby tělesně postižené a v druhé podkapitole Dotazník pro osoby mentálně postižené. Veškeré výsledky jsou uváděné pomocí grafu. 29

31 3.3.1 Dotazník pro osoby tělesně postižené V tomto dotazníku jsem zvolila celkem 11 otázek, které vyplnilo 13 osob. Nevyplněný vzor dotazníků je v příloze č. 1. Graf č. 1 - Jste muž, nebo žena? MUŽ 7 MUŽ ŽENA ŽENA 6 46% 54% CELKEM 13 *Zdroj vlastní] Otázky v dotazníku vyplnilo 13 osob. Výsledkem je o jednoho muže více, než žen. Graf č. 2 - Je pro vás těžké být v blízkosti postižených? ANO NE NĚKDY 15% 0% ANO 0 NE 11 NĚKDY 2 CELKEM 13 85% *Zdroj vlastní] Výsledkem této otázky je, že ani pro jednu osobu není těžké být v blízkosti postižených, pouhé dvě osoby uvedly, že se tak cítí někdy. 30

32 Graf č. 3 - Pomáhá Vám rodina zvládat situaci? ANO NE NĚKDY ANO 6 NE 4 NĚKDY 3 23% 46% CELKEM 13 31% *Zdroj vlastní] Téměř polovině tázaných pomáhá rodina v jejich situaci, velké množství ale uvádí, že nikoliv. Graf č. 4 - Jste spokojen/a s ústavní péčí? ANO NE NĚKDY 0% 8% ANO 12 NE 0 NĚKDY 1 CELKEM 13 92% Spokojenost s ústavní péčí je vysoká, pouze jedna odpověď uvádí, že někdy. *Zdroj vlastní] 31

33 Graf č. 5 - Je pro vás těžké žít s postižením? ANO NE NĚKDY ANO 5 NE 2 NĚKDY 6 46% 39% CELKEM 13 15% *Zdroj vlastní] Většina tázaných odpověděla na tuto otázku, že je někdy těžké žít s postižením, další větší část uvádí, že je pro ně těžké žít s postižením, pouze dvě osoby z tázaných uvádí, že s postižením nemají problém. Graf č. 6 - Jste postižen/a od narození? ANO NE ANO 4 NE 9 CELKEM 13 31% 69% *Zdroj vlastní] Na tuto otázku odpovědělo 9 osob, které se nenarodilo s postižením. Zbylé 4 osoby se tak narodili. 32

34 Graf č. 7 - Používáte kompenzační pomůcky? 13 ANO 13 NE 0 CELKEM 13 0 ANO NE *Zdroj vlastní] V této otázce je značné, že všechny tázané osoby používají kompenzační pomůcky Graf č. 8 - Jaký stupeň vzdělání máte? Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší Žádné 0 Zvláštní 2 Základní 2 Střední 9 Vyšší 0 CELKEM 13 *Zdroj vlastní] Většina tázaných osob má střední stupeň vzdělání, ostatní mají buď jen základní, nebo zvláštní školu. 33

35 Graf č. 9 - Je pro Vás těžké uplatnit se na trhu práce? ANO NE ANO 10 NE 3 CELKEM 13 23% 77% V této otázce je zřejmé, že většina osob má problémy uplatnit se na trhu práce. *Zdroj vlastní] Graf č Setkáváte se více s lidmy, kteří Vás litují, nebo spíše povzbuzují? LITUJÍ POVZBUZUJÍ LITUJÍ 3 POVZBUZUJÍ 10 CELKEM 13 23% 77% *Zdroj vlastní] Většina tázaných osob se setkává spíše s lidmi, kteří je podporují. Pouhé tři osoby mají pocit, že je lidé spíše litují. 34

36 Graf č Sportujete i přes Vaše postižení? ANO NE ANO 9 NE 4 CELKEM 13 31% 69% *Zdroj vlastní] V této otázce většina tázaných odpověděla, že sportují i přes jejich postižení. Další čtyři osoby ne Dotazník pro osoby mentálně postižené V tomto dotazníku jsem zvolila celkem 11 otázek, které vyplnilo 11 osob. Nevyplněný vzor dotazníku viz příloha č. 2. Graf č Jste muž, nebo žena? MUŽ ŽENA MUŽ 7 ŽENA 4 CELKEM 11 36% 64% *Zdroj vlastní] Většina osob vyplňujících tento dotazník byli muži. 35

37 Graf č Pomáhá Vám rodina zvládat situaci? ANO NE NĚKDY ANO 4 NE 4 NĚKDY 3 27% 36% 37% CELKEM 11 *Zdroj vlastní] Tuto otázku vyplnilo celkem 11 osob, z nichž čtyřem pomáhá rodina zvládat situaci a čtyřem lidem ne. Ostatní 3 osoby uvedli, že někdy. Graf č Jste spokojen/a s ústavní péčí? 11 ANO NE NĚKDY ANO 11 NE 0 NĚKDY 0 CELKEM ANO NE NĚKDY *Zdroj vlastní] V této otázce všichni dotazovaní jednoznačně odpověděli, že jsou spokojeni s ústavní péčí. 36

38 Graf č Je pro vás těžké žít s postižením? 70% ANO NE NEVÍM 20% 10% ANO 2 NE 1 NEVÍM 7 CELKEM 11 *Zdroj vlastní] Většina tázaných uvedla, že neví, zdali je pro ně těžké žit s postižením. Dvě osoby uvedly, že je a pouze jedna, že není žití s postižením těžké. Graf č Jste postižen/a od narození? ANO 8 ANO NE NE 3 CELKEM 11 27% 73% *Zdroj vlastní] Na tuto otázku odpovědělo 11 osob, z nich je 8 postiženo od narození. Další 3 postižení získali v průběhu života. 37

39 Graf č Používáte kompenzační pomůcky? ANO NE ANO 4 NE 7 CELKEM 11 36% 64% *Zdroj vlastní] Na tuto otázku odpověděli čtyři osoby, které používají kompenzační pomůcky. Ostatních sedm osob se obejde v životě bez nich. Graf č Jaký stupeň vzdělání máte? Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší 7 4 Žádné 4 Zvláštní 7 Základní 0 Střední 0 Vyšší 0 CELKEM Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší *Zdroj vlastní] Většina tázaných má vzdělání ve Zvláštní škole, zbylé osoby uvádí, že nemají žádné vzdělání. Nikdo z dotázaných osob nemá základní, střední ani vyšší vzdělání. 38

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Pro každou skupinu onemocnění existuje široká škála pomůcek, které mohou zmírnit následky zdravotního postižení, usnadnit každodenní život a přispět ke zlepšení kvality

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých

I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty Autor: Jan Jakeš, VIA Občanské sdružení hluchoslepých Diskusní fórum: Hluchoslepí a současný stav sociálních služeb Datum konání:25. března 2009 Místo: PedF UP v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc, posluchárna P22 I. diskusní téma - Definice hluchoslepoty

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Směrnice č. 3/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 3/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum SOCIÁLNÍ REHABILITACE Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU

Doprovodné obrázky a videa na Internetu 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU Můžete se na dané téma dívat jako na problém, strašit jím sebe

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví O B L A S T N Í N E M O C N I C E J I Č Í N a. s. Bolzanova ul. čp. 512, 506 43 J i č í n, tel. 582111, fax. 523514 Ceník č. 13 úředně stanovené ceny = maximální ceny stanovené Ministerstvem zdravotnictví

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informace. Průkazky a další výhody

Informace. Průkazky a další výhody Informace Průkazky a další výhody Průkazky TP, ZTP a ZTP/P Zákon č. 329/2011 Sb. Tyto průkazky jsou určeny lidem se zdravotním postižením. Průkazku může získat člověk, který má více jak 1 rok a má tělesné,

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku.

2. Hluchoslepota není prostým součtem postižení sluchu a zraku ani zvláštním případem postižení sluchu nebo zraku. Kurz: Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením Modul: Osvětová činnost Téma: Hluchoslepota, osobní zkušenost, pojmy a informace Lektor: Jan Jakeš Teze:

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více