Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice. Absolventská práce. Život s postižením."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Absolventská práce Život s postižením Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala: Lucie Jedličková Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Kutná Hora dne Lucie Jedličková.. 1

3 Poděkování Ráda bych poděkovala paní Mgr. Drahomíře Pavlíkové za odborné a svědomité vedení mé absolventské práce, za vřelý přístup, odborné rady a cenné připomínky. 2

4 Obsah ÚVOD Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíl Teoretická část Postižení Sociální služby pro postižené Základní typy kompenzačních pomůcek Život postižených se sportem Možnosti léčení postižených osob Tělesné postižení Základní druhy tělesného postižení Základy komunikace s tělesně postiženými Mentální postižení Klasifikace mentálního postižení Základy komunikace s mentálně postiženými Praktická část Příprava výzkumného šetření Cíl praktické části Interpretace získaných dat Dotazník pro osoby tělesně postižené Dotazník pro osoby mentálně postižené Diskuse

5 Závěr...43 Summary...44 Bibliografie...45 Přílohy

6 ÚVOD Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma Život s postižením. Toto téma mne láká z důvodu toho, protože bych ráda odhalila možnosti, jak pomoci lidem, které potkala tato nelehká situace a zároveň bych chtěla zjistit pomocí dotazníku, zda tito lidé o pomoc stojí, či ne. Věnuji se zde především postižení tělesnému a mentálnímu, a to proto, že tyto druhy jsou odlišné a nemohou být stejné ani názory na život. V teoretické části práce se zabývám základními typy postižení, jak tělesnému tak zdravotnímu, možnostmi kompenzačních pomůcek pro usnadnění života a následné léčení. Jelikož ale není postižení jen dvojího typu, zmiňuji zde, alespoň základní kompenzační pomůcky pro další druhy postižení, jako je zrakové a sluchové a to proto, že u těchto typů jsou pomůcky zcela jiné. V další kapitole se věnuji využití pohybu či sportu při postižení pro zkvalitnění jejich života a také základními principy při komunikaci s postiženými. V praktické části práce se věnuji otázkám o životě s postižením, kladeným jak lidem s postižením, tak i zdravým, kteří pracují, nebo žijí s postiženými osobami. A právě díky tomuto dotazníku se zde věnuji zjištěním, jaké omyly, či fakta jsou v očích zdravých lidí. Jaký žijí život osoby s postižením, zda je to pro ně velká přítěž, nebo se s tím vžili a zvykly, nebo naopak jim tato nemoc otevřela nový a lepší pohled na svět a naskytla nové možnosti pro život. Zároveň s pomocí tohoto dotazníku, jsou zde zpracovány odpovědi, které zajímají nejen mne, ale i společnost a dozvíme se, jak postižený člověk dokáže zvládat každodenní život a jakým způsobem se začleňuje do sociálního světa. Vycházím zde z odborné literatury a internetových odborných stránek. Také i z vlastních zkušeností, které jsem nabyla během navštěvování Zdravotnického zařízení v Anima Čáslav, z pomoci pracovníků sociálních služeb pro postižené, které jsem díky získávání odpovědí na dotazník kontaktovala, a z pomoci osob žijící v blízkosti postižených osob. 5

7 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Zpracovat analýzu názorů osob na postižení. 1.2 Dílčí cíl Popsat možnosti léčení a pomoci postiženým osobám. 2 Teoretická část 2.1 Postižení Postižení můžeme definovat jako určitou odchylku z normy v životě člověka, která zabraňuje úplnému využívání činností spojené s každodenními lidskými potřebami. Tito lidé buď z části, nebo zcela potřebují pomoc od druhých. Existuje několik druhů a typů postižení, které se od sebe velice liší a i přes to spadají do stejného pojmu postižení. Není tedy jen postižení tělesné a mentální, kterým se v této práci především věnuji, ale existuje spousta dalších typů, jako např. postižení sluchové, nebo zrakové. Stejně také existují možnosti sociálních služeb, ve kterých najdeme pomoc při jakémkoli typu postižení a možnost případného léčení, jemuž napomáhá i sport, který je důležitý pro zkvalitnění jejich života. Dle zákonu Ministerstva práce a sociálních věcí je postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociální služby pro postižené Sociální služby jsou velice důležité pro život každého, koho potkala jakákoli nelehká situace, kterou nedokáží sami z vlastních zdrojů ani sil zvládnout. Tyto služby neslouží jen pro postižené osoby, ale pomáhají v různých jiných situacích, např. seniorům či při 6

8 bezdomovectví. Já se budu v této kapitole věnovat sociálním službám pro postižené osoby. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného času, starat se sám o sebe a o domácnost a podobně. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupiny příjemců sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji" společnosti. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociální služby a příspěvek na péči jsou při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od , poskytovány: - osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu - osobě, které byl udělen azyl - občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie, - cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Pro postižené osoby máme několik typů sociálních služeb: Sociální poradenství Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální poradenství je součástí všech druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 7

9 Služba obsahuje poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociálně zdravotní služby Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým jsou poskytovány. Jsou určeny osobám, které již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči, ale současně jsou natolik nesoběstační, že potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí. Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Sociální rehabilitace Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování sociálních služeb. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Chráněné bydlení Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Chráněné bydlení má formu individuálního nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora 8

10 osobního asistenta. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu. *Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2012] Základní typy kompenzačních pomůcek Do kompenzačních pomůcek můžeme zahrnout nejen invalidní vozíky a různá chodítka, ale také drobné předměty pro každodenní vykonávání potřeb upravené tak, aby bylo možné je požívat i v případě omezené hybnosti. Díky kompenzačním pomůckám se postižený člověk může přiblížit alespoň k největší možné hranici kvalitního života, kterou může mít, ale i nemusí, zdraví člověk. Díky nim, mohou tito lidé žít šťastnější a spokojenější život. V této kapitole zmiňuji i základní kompenzační pomůcky pro další dva typy postižení, zrakové a sluchové, jelikož jsou odlišné, než pro mentálně a zdravotně postižené. Volba vhodných pomůcek pro osoby s postižením záleží na konkrétním zdravotním stavu jednotlivce. Máme několik základních typů kompenzačních pomůcek: Pro tělesně a mentálně postižené jsou základní pomůcky: - Chodítka - Invalidní vozíky - Výtahy na schodiště - Berle a hole - Elektrické skútry - Protetika: ortézy, protézy a jiné ortopedické pomůcky - Zdravotní kočárky - Toaletní židle - Vodící psi 9

11 Pro zrakově postižené: - Diktafony a hlasové digitální záznamníky - Měřidla: např. Indikátor hladiny a světla - Přístroje pro časomíru - Signalizační, orientační a komunikační pomůcky - Speciální psací stroje a klávesnice - Drobné pomůcky pro nevidomé- např. Abeceda Braillova papírová - Vodící psi - Bílé slepecké hole Pro sluchově postižené: - sluchadla - sluchadla pro vzdušné vedení - sluchadla pro kostní vedení - Kochleární implantát - fax, psací telefon - počítač, internet - signalizace pro neslyšící i nedoslýchavé- jako zvonění domovního zvonku, signalizace času - Vodící psi - Znaková řeč *KAŠPAR, Život postižených se sportem Každý člověk, s postižením i bez něj, by se měl věnovat alespoň trochu pohybu a sportu. A to jak pro jejich budování a upevňování zdraví, ale také pro jejich psychickou stránku. Lidé po vykonávání sportu se dokáží odreagovat ze všedních starostí a vypustí ze sebe napětí, které je do té doby provází. Nejen zdravý jedinec potřebuje sportovat, i lidé s postižením mají své starosti a díky sportu mohou žít svůj život plnohodnotněji a šťastněji. 10

12 Člověk se vyvíjel jako člen různých lovců, zemědělců, řemeslníků a také válečníků. Jeho život ohrožující přírodní sociálně existenční podmínky působily jako nástroje permanentního výběru, z něhož vyšli jen zdatní jedinci. Lidé s lepšími motorickými schopnostmi měli větší šanci na přežití, na život i vlastní reprodukci. Lidstvo v průběhu svého vývoje postupně překračovalo onen existenční sebezáchovný význam pohybu. Pohyb se tak stal nejen mediátorem života, ale je v mnoha podobách výrazem snahy člověka o přesahování všednosti a zprostředkovává člověku zážitky, jež jsou zdrojem radosti a štěstí. [NOVOSAD, 2011] Proč je sport tak důležitý? - Pomáhá posilovat psychickou i fyzickou kondici jednotlivců - Při sportu se vyplavují endorfiny neboli hormony štěstí - Potkání s novými lidmi a přáteli - Pro naučení něčeho nového - Změna zaběhlého stereotypu - Odbourává stres a napětí Lidé s tělesným postižením mohou vykonávat různé druhy sportu, např.: Tanec na vozíčku: Tanec je společenská aktivita pro všechny bez rozdílu. Jezdectví: Nejkrásnější pohled na svět nabízí koňský hřbet. Také zdravým jezdcům koně umožňují zažít pocit, jakoby měli křídla - pokud si sednete na koně, rozdíl mezi zdravým a handicapovaným se stírá. Ne nadarmo bylo paralympijské jezdectví na Hrách v Londýně jedním z nejnavštěvovanějších. Cyklistika: Také kola mohou umožnit pohybovat se jako zdraví jedinci. Je k tomu třeba zapůjčení nebo zhotovení speciálního kola. Týmové sporty: hokej, pozemní hokej, fotbal, basketbal, nebo ragby. Zájem je také o tenis vozíčkářů. Tyto sporty handicapovaných začínají být na velmi vysoké úrovni. 11

13 Adrenalinové sporty: Bungee Jumping, při trénování vozíček naopak bariéry odstraňuje- zkušení na něm sjedou zábradlí i U-rampu. [www.imobilita.cz, 1] Paralympiáda - Poslední paralympiáda se odehrála od 29. srpna do 9. září Celkem se závodilo ve 21 různých disciplínách. Největší počet medailí získali reprezentanti z Číny s počtem 231, druhá skončila ruská výprava a třetí Britové. Naši paralympijští sportovci vybojovali jedno zlato, šest stříbrných medailí a čtyři bronzové. Celkem jsme se získali 11 cenných kovů a umístili se na 42. místě ze 74 zúčastněných zemí. Na nejcennější kov dosáhl cyklista Jiří Ježek. A přidal ještě jedno stříbro nádavkem. [www.imobilita.cz, 2] - Díky paralympiádě mají i postižené osoby možnost docílit, ve svém soukromém i společenském životě toho, že se mohou stát jedněmi z nejlepších na světě, mají pro co žít a bojují nejen se svou nemocí, postavením ve společnosti, ale také mezi spoluhráči. Mají možnost dokázat pro svůj stát a národ, že jsou nejlepší. A my na ně můžeme býti hrdí. Význam pohybových aktivit u mentálně postižených: - Význam pohybových aktivit pro mentálně postižené lze najít v několika oblastech: Oblast biologická- zaměřena na rozvoj orgánů, pohybových schopností a dovedností, prevenci a zvyšování odolnosti organismu. Oblast psychická- zaměřena na rozvoj odolnosti organismu vůči psychickým vlivům prostředí, zvyšování sebevědomí, sebedůvěry. Oblast společenská- podpora snah o společenské uplatnění, socializace. 12

14 Oblast zdravotní- je blízce spojena s oblastí biologickou při prevenci civilizačních chorob (obezita), prevence před alkoholismem, kouřením, drogami. *TILINGER, LAJCAROVÁ A KOL., 2012] Význam pohybu pro život člověka je možné spatřovat ve dvou základních rovinách: V rovině nezbytných pohybů- smyslem je zajištění lidské existence z hlediska základních životních potřeb člověka. V rovině ostatních pohybů- ovlivnění některých stránek vývoje a života člověka, zejména po stránce tělesné, duševní a sociální. Pohyb působí na socializaci člověka i na vývoj jeho osobnosti. Ovlivňuje jeho samostatnost, fyzické a psychické zdraví, schopnost prožívat, sdružovat se, spolupracovat a komunikovat. Vyvíjí cílenou, smysluplnou aktivitu jako např. pracovat, studovat a vytvářet si své zájmy. [NOVOSAD, 2011] Možnosti léčení postižených osob Postižené osoby mají možnost využívat podporu při léčení. Při každém typu postižení se může díky včasnému léčení pomoci ke zkvalitnění jejich života, či úplnému, nebo částečnému vyléčení. Postižené osoby mohou požádat o pomoc např.: Koordinovanou rehabilitaci- možnost komplexní a adresné podpory lidí s postižením. Dříve se označovala jako ucelená rehabilitace, netýká se tedy jen lékařů a zdravotníků, ale podílejí se i ostatní pomáhající profese. Rehabilitace je podle WHO (Světové zdravotní organizace), obnova nezávislého a plnohodnotného života osob po úrazu, nemoci, nebo zmírnění trvalých 13

15 následků nemoci či postižení pro život a práci člověka. Cílem je podpora společenského i hospodářského života. Habilitaci- patří do koordinované rehabilitace, jako proces prvoutváření schopností u osob s vrozeným, nebo velmi časně získaným postižením. Ucelená rehabilitace či habilitace je snahou o flexibilní propojení jednotlivých nástrojů odborné podpory a aktivit, aby se zlepšilo osobní i sociální fungování člověka s postižením a pozitivně působilo na kvalitu jeho života. Odborného lékaře (ortoped, neurolog)- zlepšování zdravotního stavu, jeho stabilizace a působení na zatěžující symptomy nemoci či postižení, dlouhodobé sledování zdravotního stavu. Lékaře pracujícího v oblasti rehabilitace, fyzioterapeut, ergoterapeut- funkční diagnostika, vypracovávání a realizace rehabilitačního plánu, získání, nebo znovuzískání hybnosti i maximálně možné soběstačnosti, pracovní rozvoj, zácvik v užívání kompenzačních pomůcek. Speciálního pedagoga (logoped)- vymezení vzdělávacích možností, dosažení či dokončení vzdělání, testování profesních předpokladů, podpora svého rozvoje, zlepšení komunikačních schopností. Sociálního pracovníka- případová sociální práce, vytvoření přijatelných životních podmínek, získání dávek sociálního zabezpečení a sociální péče i adresných sociálních služeb, pomoc při hledání pracovních příležitostí, hájení zájmů a potřeb osob s postižením. Psycholog- ve spolupráci se speciálním pedagogem diagnostikování případných psychických problémů, motivování při překonávání překážek, podpora při zvládání stresu, pomoc při řešení potíží v mezilidských vztazích. Individuální i skupinová psychoterapie. Pracovníci rané péče- mezi pracovníky rané péče zařadit pracovníky, kteří přispívají k eliminaci rizika sociálního vyloučení, pomáhají řešit obtížné životní situace. Raná péče je terénní, popř. ambulantní služba, která slouží k podpoře celé rodiny či ohroženého. [NOVOSAD, 2011] 14

16 2.2 Tělesné postižení Člověk s tělesným postižením, prožívá nelehkou situaci, velice zde záleží na typu získání postižení. Při tělesném postižení mívají jedinci psychické problémy a cítí se často méněcenný. V tomto případě je dobré využít pomoci odborníků. Ti mohou tělesně postiženým pomáhat kdykoli. Je důležitá spolupráce z obou stran. Tělesné postižení můžeme vykládat dvojím způsobem a to tím, jak člověk postižení získal. Můžeme tedy mluvit o postižení již vrozeném, nebo také získaném v průběhu svého života. U vrozeného postižení se psychika u člověka vyvíjí odlišně, jak v sociálním postižení, a také právě v psychice. Člověk, který se již narodí s tělesným postižením, získává již od svého zrodu jednotlivé aspekty postižení i úsilí o překonání jeho důsledků. Jedinec tedy získal a stále získává potřebné zkušenosti do života a ví, co ho může očekávat. Osvojil si návyky a dovednosti a zvládá určité sociální role. Není ale vždy jasné, že bude mít každý jedinec možnost dostatečnou podporu, mohou se dostavit i krize a zklamání. Ale dá se říci, že osoba s vrozeným postižením má k dispozici časový prostor pro adaptaci a přijetí své reálné situace, aby našla vlastní cestu k seberealizaci a mohla žít co nejplněji. U získaného postižení se psychika nevyvíjí tak, jako u vrozeného. Nemají již zmíněnou možnost adaptace již od narození. Proto můžeme souhlasit s tím, že jedny z nejnáročnějších tlaků na lidskou psychiku v období úrazu, z různých důvodů ne zcela úspěšné operace, nebo akutního průběhu nemoci, jež vedou k získanému postižení, jsou nečekaný přechod zdraví v nezdraví, funkční nedostatečnost a vzhledová odlišnost. Krizová situace nastává u lidí, kteří do vzniku úrazu nebo prudkého vypuknutí nemoci neměli větší zdravotní problémy a kterým i přes veškerou léčebnou péči zůstanou trvalé následky s charakterem chronické nemoci či tělesného postižení. [NOVOSAD, 2011] 15

17 2.2.1 Základní druhy tělesného postižení Tělesné postižení můžeme dělit do několika základních druhů: Nemoci kostí a páteře Revmatoidní artritida Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které může způsobit až kloubní deformitu a destrukci. Kromě kloubů se onemocnění může manifestovat i na vnitřních orgánech těla (plíce, srdce, cévy, periferní nervstvo, tkáně oka a další). Revmatoidní artritida vede k výraznému pohybovému omezení a tím značně omezuje kvalitu života. Na stránkách Celostní medicina.cz najdete také informace o možných přírodních léčivých přípravcích. [www.celostnimedicina.cz, 3] Osteoporóza Osteoporóza je onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty pod bezpečnou hranici. Vaše kosti se pak stávají křehčími a snadněji se lámou. V posledních letech případů osteoporózy přibývá. Důvodem je mimo jiné převážně sedavý způsob našeho života. [www.ordinace.cz, 4] Degenerativní onemocnění páteře Degenerativní onemocnění páteře, neboli DOP způsobuje častěji ohrožení či poškození míšních kořenů než přímo míchy. Při DOP bývá totiž nejčastěji postižen bederní úsek páteře, kde mícha, díky anatomickému uspořádání lidského těla, uložena není (při postižení krčního nebo hrudního úseku páteře naopak může být mícha ohrožena snadno). [www.uvn.cz, 5] Poruchy růstu - Pseudoachondroplasie Jednou z nejtěžších poruch růstu je tzv. Pseudoachondroplasie. Jedná se o geneticky podmíněnou poruchu růstu dlouhých kostí, kloubů a páteře. Medicína má řadu léčebných metod, které u postižených dětí v období růstu nabízejí škálu chirurgických i 16

18 konzervativních postupů, které zmírňují handicap postižených. [www.ceskatelevize.cz/porady/, 6] Poranění páteře Poranění míchy představují nejzávažnější komplikaci provázející poranění páteře. K primárnímu poranění míchy a míšních kořenů dochází při luxaci obratlů, luxačních zlomeninách, tříštivých zlomeninách a nestabilních zlomeninách obratlů. K poranění míchy dochází též při střelných a bodných zraněních, která jsou ale méně častá. [www.ppp.zshk.cz, 7] Paraplegie a kvadruplegie Paraplegie je oboustranné úplné ochrnutí dolních končetin. Kvadruplegie je úplné ochrnutí všech čtyř končetin. [www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, 8] Nemoci kloubů Dysplazie kyčelního kloubu Dysplazie kyčelního kloubu je nejčastějším ortopedickým onemocněním v dětském věku. Jedná se o vrozené i vývojové změny v oblasti jamky kyčelního kloubu i horní části stehenní kosti. Jejich nerozeznání, nedostatečná prevence či špatná léčba mohou mít závažné důsledky pro kyčelní kloub. [www.ortopedicke.info, 9] Osteoartróza Osteoartróza neboli artróza je onemocnění postihující všechny klouby v lidském těle a je nejčastějším onemocněním kloubů, které postihuje zejména starší věkové kategorie a to nejméně 12 % populace. Ve společnosti je více využívaný pojem Artróza, ale osteoartróza je přesnější, jelikož onemocnění nepostihuje nejen samotnou strukturu kloubu, ale i přilehlé kosti. [www.artroza.eu, 10] 17

19 Revmatické nemoci Bechtěrevova choroba Bechtěrevova choroba je dlouhodobé zánětlivé onemocnění. Postihuje v první řadě tzv. sakroiliakální skloubení, tj. kloub mezi křížovou kostí a pánví, a klouby páteře. Důsledkem je postupné tuhnutí až ankylóza (tj. úplné ztuhnutí) páteře, ke které může dojít již za 14 let od začátku onemocnění. U poloviny postižených se zánět objeví i na periferních kloubech, nejčastěji kyčelních. [www.ordinace.cz, 11] Revmatoidní artritida Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění kloubů, které může způsobit až kloubní deformitu a destrukci. Kromě kloubů se onemocnění může manifestovat i na vnitřních orgánech těla (plíce, srdce, cévy, periferní nervstvo, tkáně oka a další). RA vede k výraznému pohybovému omezení a tím značně omezuje kvalitu života. [www.celostnimedicina.cz,12] Nemoci svalů a neuromuskulární Dětská mozková obrna Dětská mozková obrna (DMO) je souhrnný název, který popisuje skupinu neprogresivních, nepřenosných stavů motoriky člověka, které způsobují fyzický handicap ve vývoji člověka, a to zejména v různých oblastech hybnosti. Dětská mozková obrna je termín označující skupinu trvalých poruch vývoje hybnosti a držení těla, které mají za následek omezení aktivity a jsou připisovány neprogresivním poruchám vzniklým ve vyvíjejícím se mozku plodu nebo malého dítěte. Motorické poruchy spojené s dětskou mozkovou obrnou jsou často doprovázeny poruchami smyslového vnímání a vnímání obecně, poruchami komunikace apod. [www.dmoinfo.cz, 13] 18

20 Srdce a svalová dystrofie Srdce, které je pumpou rozhánějící krev cévami do celého těla, je dutým svalem podobné mikroskopické stavby jako svaly kosterní. Z tohoto faktu vyplývá, že bývá často postiženo při vrozených a dědičných svalových chorobách. Podobně jako ostatní svaly ovládající hybnost může i myokard ztrácet svou sílu tím, že svalové buňky zanikají a jsou nahrazovány vazivem, které nemá schopnost stahování- kontrakce. Dochází k vzniku tzv. kardiomyopatie. Jde o srdeční nedostatečnost ve smyslu funkce srdce jako pumpy. Další závažnou poruchou, která postihuje srdce u nemocných se svalovou dystrofií, jsou změny srdečního rytmu. Část srdeční svaloviny je specializována na tvorbu a přenos vzruchů jednotlivými srdečními oddíly. [www.neuromuskularni-sekce.cz, 14] Obrna Obrna se týká omezení pohyblivosti, nejenom však končetin. Někdy se v češtině užívá pojem ochrnutí. Při mírnějších formách se používá i slabost. Z latiny se někdy užívá pojem paréza pokud je ochrnutí částečné nebo plegie, když je ochrnutí úplné. A příčin vzniku je opravdu mnoho, většina z nich má neurologický původ. [www.ordinace.cz, 15] Choroba CMT (Charcot - Marie - Tooth) Choroba Charcot-Marie-Tooth neboli CMT je nejobvyklejší dědičná neuropatie, která postihuje zhruba čtyři tisíce Čechů. Jak uvádějí stránky Společnosti C-M-T, u pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních (a posléze i horních) končetin jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na končetinách slábnou, protože postižené nervy je dostatečně nestimulují. Navíc dochází i ke zhoršování funkce senzorických nervů, zprostředkovávajících vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. Na rozdíl od svalových dystrofií, při nichž je postižena svalová tkáň, choroba CMT postihuje nervy, které svaly zásobují. CMT není smrtelné onemocnění a nijak nezkracuje očekávanou délku života. [www.c-m-t.cz, 16] 19

21 Zrakové postižení Zrakové postižení je samostatná skupina postižení, ale jelikož je to postižení zraku, zahrnuji to zde do tělesného postižení. U většiny osob se zrakovým postižením se totiž nejedná o postižení s intelektovými poruchami. Můžeme ho dělit na 5 stupňů: Položka Druh zdravotního postižení 1. Střední slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10-1/10, kategorie zrakového postižení 1 2. Silná slabozrakost zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10-10/20, kategorie zrakového postižení 2 3. Těžce slabý zrak a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20-1/50, kategorie zrakového postižení 3 b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 4. Praktická slepota zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4 5. Úplná slepota ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 Sluchové postižení [www.sons.cz, 17] Stejně jako zrakové postižení, i sluchové patří do samostatné skupiny postižení. Tuto skupinu zde také zmiňuji v rámci tělesného postižení, jelikož je to postižení sluchu, tělesného smyslu, a ne intelektu. 20

22 Osoby se sluchovým postižením představují velmi různorodou skupinu. Je to dáno především typem, stupněm a dobou vzniku sluchové vady. Ale bezpochyby i úrovní rozvoje osobnosti a úrovní rané i následné péče. [www.asnep.cz, 18] Osoby se sluchovým postižením jsou poměrně velkou skupinou postižených. Lze odhadovat jejich počet na 6-15 % z celé populace. Bariéry dané sluchovým postižením velmi účinně pomáhají zmenšit, nebo v některých případech i odstranit, kompenzační pomůcky. *KAŠPAR, Základy komunikace s tělesně postiženými Komunikace s tělesně postiženými je velice důležitá. Člověk potřebuje k životu společnost a cítit, že má své místo na zemi. Je tedy důležité nepřestávat s těmito lidmi komunikovat, ale naopak podporovat je a pomáhat odbourávat psychické bloky. Život s tělesným postižením bývá významně determinován omezením hybnosti až znemožněním pohybu a poškozením motorické, popř. senzomotorické koordinace, což má dopad na mnohé stránky individuální bytí člověka. [NOVOSAD, 2011, s. 133] Aby naše komunikace s člověkem s tělesným postižením, nebo dlouhodobým onemocněním správná, je vhodné držet se následujícími doporučeními: - Komunikace s imobilním člověkem, s člověkem na ortopedickém vozíku, nebo s částečným pohybovým omezením: Ten, kdo se nemůže pohybovat, nemusí být narušen v komunikaci, jestliže není ochrnutý po úrazu, nebo v důsledku neurologického onemocnění nejsou nepostižena řečová centra v mozku ani mluvidla. To musíme brát v úvahu, protože takový člověk je ve zcela jiné pozici, než ostatní, jinak vnímá prostor kolem sebe a je omezen v některých neverbálních projevech (postoje těla, gestikulace). Pokud nemůže sám psát je odkázán na pomoc druhých, kterým 21

23 může sdělení diktovat, nebo se naučit používat počítač se speciálním vybavením. Také člověk sedící na vozíku nahlíží na okolní svět z podstatně nižší úrovně než ti, kdo stojí kolem. Měli bychom si uvědomovat, že je tato pozice odlišná a proto se při komunikaci k němu sklánět tak, aby naše dorozumívání bylo skutečně partnerské, tedy abychom udržovali adekvátní zrakový kontakt (naše oči by měli být přibližně ve stejné výšce), mohli přiměřeně vzájemně vnímat mimiku i gestikulaci a prostředí a dění kolem sledovat za stejného úhlu. Stát při delším rozhovoru nad vozíkem a hovořit s handicapovaným člověkem sedícím pod námi je nejenom neslušné, ale pro dobrou komunikaci i nepříliš efektivní, je-li na dosah židle, nebo lavička, raději se posaďme. *SLOWÍK, Obr. č. 1 Rozdíl mezi přirozeným zorným úhlem stojícího člověka a člověka na ortopedickém vozíku. *SLOWÍK, 2010, s Komunikace s člověkem s artikulačními potížemi (dysartrií): S výraznými artikulačními obtížemi se setkáváme nejčastěji u osob s DMO, nebo po prodělané cévní mozkové příhodě, u těchto lidí většinou zaznamenáme částečné ochrnutí některých částí těla, jako dolních končetin, jedné poloviny těla apod., takže se zde mohou objevit související obtíže ve výslovnosti. 22

24 Tempo řeči bývá v důsledku artikulační neobratnosti výrazně zpomaleno, neměli bychom proto spěchat, ale naopak poskytnout prostor k vyjádření. Vzhledem ke zhoršené srozumitelnosti řeči je nutné mu opravdu pozorně naslouchat a dávat najevo, zda jsme porozuměli, či nikoli, příp. požádat o zopakování. *SLOWÍK, Mentální postižení Mentální postižení může vzniknout již od narození a to z důvodu toho, že se vývoj plodu nevyvíjel tak jak měl, po porodu i před ním se pomocí různých testů a vyšetření dá určit, zda se o postižení jedná a v jaké míře. Někteří se ale narodí zcela zdraví a postihne je něco v průběhu jejich života, může se to stát komukoliv, jak díky prodělané nemoci, nebo úrazem, či autonehodě. Přiblížíme si tedy v této kapitole, co je mentální postižení a jak ho dělíme dle klasifikace. Mentální postižení představuje snížení úrovně rozumových schopností, které se v psychologii obvykle označují jako inteligence. Tento velmi často užívaný pojem však dosud nebyl uspokojivě definován a psychologové se již velmi dlouhou dobu pokoušejí o jeho přesnější vymezení. *ŠVARCOVÁ, 2011, s Klasifikace mentálního postižení Všechny mentálně postižené osoby klasifikujeme podle stupně postižení. Díky tomuto rozdělení, můžeme vědět, jakým způsobem a v jak velké míře můžeme s osobou jednat, či v jaké míře dokáže postižený odpovídat na kladené otázky a také jak velkou fyzickou i psychickou zátěž může postižený zvládat. Zařazujeme je i do škol se speciálním zařízením anebo do ústavů sociální péče, kde jsou speciálně vyškolení pracovníci, kteří vědí, jakými postupy s nimi jednat a jak se o ně starat. 23

25 Dřívější výzkumy inteligence byly orientovány převážně na kvantitativní stránku všeobecné teoretické inteligence, která byla nejčastěji vyjadřována inteligenčním kvocientem (IQ). Už na začátku 20. století však někteří psychologové upozorňovali na to, že kromě abstraktní obecné inteligence existují i jiné druhy inteligence, například inteligence sociální a praktická, jimž je třeba věnovat pozornost. *ŠVARCOVÁ, 2011, s. 31+ Praktická inteligence se chápe jako schopnost jedince úspěšně zvládat komplikované problémy života. Koncepce sociální inteligence vychází z názorů, že inteligence má i společenský aspekt, což je schopnost porozumět druhým a dobře jednat v mezilidských vztazích. Druhy inteligence: Jazyková inteligence- projevuje se citlivostí k mluvenému i psanému jazykovému projevu. Schopnost učit se mateřštině, cizím jazykům. I u dětí s mentálním postižením můžeme pozorovat různou úroveň rozvinutosti tohoto druhu inteligence. Některé z nich mají dobrou slovní zásobu i gramatiku, u některých dětí s lehkým mentálním postižením můžeme pozorovat i schopnost učit se cizím jazykům. Logicko-matematická inteligence- projevuje se logickou schopností analyzovat problémy, chápáním a používáním matematické operace. Tento druh inteligence se projevuje jenom v omezené míře a jeho nedostatek patří k charakteristickým znakům mentálního postižení. Hudební inteligence- projevuje se smyslem pro rytmus a melodii. Zapamatováním skladby. Bývá na různé úrovni rozvinuta i u dětí s mentálním postižením, které mají hudbu rády, zpívají si a tančí. Prostředí, v němž dítě žije, je důležité pro projevení a uplatnění míry talentu. Prostorová inteligence- uplatňuje se v mnoha typech prostředí a to schopností orientace v prostoru. Vizuální paměť a vizuální představivost se projevuje i u některých dětí s mentálním postižením. Tělesně-pohybová inteligence- projevuje se vysokou úrovní koordinace motoriky, tělesné obratnosti a osvojením pohybových dovedností. Schopnost obratně zacházet s předměty, která zahrnuje jemnou motoriku 24

26 rukou a prstů i motoriku celého těla. U dětí s mentálním postižením bývá poškozena hrubá a zejména jemná motorika. Personální inteligence- projevuje se na intrapersonální a interpersonální úrovni. Intrapersonální inteligence je schopnost najít správný přístup k vlastnímu citovému životu, k porozumění vlastního chování. Je důležitá pro úspěšnost každého člověka. Interpersonální inteligence spočívá ve schopnosti porozumět záměrům, motivacím, potřebám a chování druhých lidí. U některých lidí s mentálním postižením se projevuje zejména ve schopnosti navazovat interpersonální vztahy s ostatními postiženými lidmi i s lidmi bez postižení. *ŠVARCOVÁ, Nejznámějším a nejpoužívanějším vyjádřením úrovně inteligence je inteligenční kvocient zavedený W. Sternem. Vyjadřuje vztah mezi dosaženým výkonem v úlohách odpovídajících určitému vývojovému stupni (mentální věk) a mezi chronologickým věkem. Vzorec výpočtu IQ: IQ= x 100 *ŠVARCOVÁ, Mentální retardace představuje výrazně sníženou úroveň inteligence. Při její klasifikaci se v současné době užívá 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí, zpracovaná Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě, která vstoupila v platnost od roku Podle této klasifikace se mentální retardace dělí do šesti základních kategorií: *ŠVARCOVÁ, 2011, s. 37+ I. Lehká mentální retardace- IQ Do této kategorie patří převážná část lidí s mentální retardací, je diagnostikovaná přibližně u % postižených. Většina těchto lidí mají 25

27 schopnosti užívat řeč účelně v každodenním životě, i když v dětském věku bývá vývoj řeči opožděný. Většina dosáhne nezávislosti v osobní péči, sebeobsluha je ale oproti normě pomalejší. Většinu jedinců na horní hranici mentální retardace lze zaměstnat prací, která je zaměřena spíše na praktické schopnosti, než teoretické. II. Středně těžká mentální retardace- IQ Tato kategorie je diagnostikována přibližně u 10 % postižených. Je zde značně opožděn rozvoj chápání a užívání řeči, i schopnost postarat se sám o sebe a opožděna zručnost. Pokroky ve škole jsou také limitované, ale většina mentálně postižených si osvojí základy trivia (čtení, psaní, počítání). Jejich mentální věk odpovídá věku 4-8 let. V dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci s odborným dohledem. Mohou se se svou prací uplatnit v chráněných dílnách. V dospělosti je zřídka možný úplně samostatný život, ale většina z nich dokáže dobře navazovat kontakt, ke komunikaci s druhými. III. Těžká mentální retardace- IQ Tato kategorie zahrnuje asi 5% osob postižených. V mnohé se podobá středně těžké mentální retardaci. Zde je ale mnohem výraznější snížená úroveň schopností. Žáci s touto kategorií většinou nezvládají základy trivia, mohou si ale osvojit mnoho dovedností. Většina trpí značným stupněm poruchy motoriky. Jejich mentální věk je v pásmu 18. měsíců až 3,5 roku. Výchova je zde značně omezená, ale díky včasné systematické a dostatečně kvalifikované rehabilitační, výchovné a vzdělávací péče se může přispět k zlepšení jejich motoriky, komunikace a zkvalitnění jejich života. IV. Hluboká mentální retardace- IQ nižší než 20 Tato kategorie zahrnuje necelé 1% postižených osob. Jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět řeči, požadavkům a v lepším případě jsou schopni 26

28 komunikovat skrz úsměv, radost ze společnosti či pláč. Většina osob v této kategorii je imobilní, nebo výrazně omezena v pohybu. Mají nepatrnou či žádnou schopnost pečovat o své základní potřeby, potřebují tedy stálou pomoc a stálý dohled. V. Jiná mentální retardace Tato kategorie by měla být použita pouze tehdy, když stanovení stupně mentálního postižení pomocí obvyklých metod je zvláště nesnadné, nebo nemožné, např. u nevidomých, neslyšících, nemluvících, s těžkými poruchami chování, s autismem, či u těžce mentálně postižených osob. VI. Nespecifikovaná mentální retardace Tato kategorie je v případech, kdy mentální retardace je prokázána, ale není dostatek informací, aby bylo možno zařadit pacienta do jedné z výše uvedených kategorií. *ŠVARCOVÁ, Základy komunikace s mentálně postiženými U osob s mentálním postižením je komunikace velice důležitá, ale nelehká. Každý kdo komunikuje, nebo chce s nimi komunikovat, musí vnímat více aspektů dohromady, aby rozpoznal, jakým typem a jak složitě mluvit. Hraje ale důležitou roli každý typ mentálního postižení. Musíme vždy počítat s narušenou komunikací především v rozlišování podobných hlásek a artikulace. Při rozhovoru je vždy zásadní volba přiměřeného a vhodného tématu. Pokud komunikujeme s někým, koho dobře neznáme, je lepší nechat výběr spíše na něm, reagovat teda na jeho nabízená témata, protože to nejspíš bude pro něj srozumitelné, poznáme to i z jeho reakcí a aktivity při komunikaci. Po správně zvoleném tématu je také důležitá správná volba komunikačních prostředků. To je tedy přizpůsobení v rozhovoru omezené slovní zásobě, používat raději výrazy, 27

29 které pravděpodobně zná. Snažíme se také sdělovat informace co nejjednodušeji. Měli bychom používat i neverbální komunikaci, za pomocí mimiky a gest. Nesmíme zapomenout na pozorné poslouchání a naslouchání. Zejména u osob s těžkými komunikačními problémy se stává při správnému neporozumění, že dojde k frustraci komunikačních a dalších potřeb. Velice vhodné je ověřování pochopení sdělení jednoduchými přímými i nepřímými kontrolními otázkami. Psychické poruchy a onemocnění poznáme při komunikaci především jako neobvyklé emocionální projevy (silně afektovaná řeč), dále ve zvláštním obsahu jejich sdělení (přehánění, nelogické argumentace) a v nezvyklých komunikačních stereotypech jako je ulpívání na tématu. U člověka s mentálním postižením je nejenom důležité přizpůsobování se jeho tempu a komunikačním dovednostem, ale také vždy důsledně respektovat jeho základní lidská práva a důstojnost. Tito lidé jsou obvykle velmi snadno ovlivnitelní, musíme tedy pamatovat na to, abychom se nenechali strhnout k manipulaci, na kterou oni přistoupí. *SLOWÍK, 2010] Problematika tělesného i mentálního postižení je různorodá a individuální. Nelze charakterizovat určité postižení stejným měřítkem u všech osob. Každý postižený člověk vnímá sebe a své postižení zcela jinak, a to jak po psychické stránce, tak i fyzické. Někdo se cítí silnější, než druzí, někdo komunikuje s okolím bez problému a někdo se raději uzavírá do sebe a řeší své sarosti po svém. Díky pomoci sociálních pracovníků, pracovníků ústavů a zdravotního personálu, můžeme říci, že i přes to vše, každý typ postiženého člověka uvítá, dříve či později, jejich pomoc pro zkvalitnění jejich života. 28

30 3 Praktická část V praktické části práce bych ráda odhalila odpovědi na otázky o životě postižených osob a to vše s pomocí výzkumného dotazníků. 3.1 Příprava výzkumného šetření Ke své praktické části jsem si zvolila formu výzkumného dotazníku. V této části práce byly použity dva typy dotazníků. První typ se jmenuje: Dotazník pro osoby zdravotně postižené, kde jsem pomocí odpovědí zpracovala pohled na život se zdravotním postižením a to přímo od postižených osob. Stejně tak se i druhý typ dotazníku zabývá životem postižených, ale zde u mentálně postižených osob. Tento typ dotazníku se jmenuje: Dotazník pro osoby mentálně postižené. Pro svůj výzkum jsem si připravila okruh výzkumných otázek, které jsem se snažila volit tak, aby byly srozumitelné lidem s postižením, kterým byly kladeny. Dotazník pomohli vyplňovat i pracovnice ústavů, aby měli všichni, kteří chtějí, možnost se zúčastnit tohoto výzkumu. Zároveň bylo všem tázaným respondentům sděleno, že jsou dotazníky zcela anonymní. Za pomocí získaných podkladů z dotazníků jsem graficky zpracovávala výsledky, které nám pomohly odhalit pohled na život očima postižených osob. 3.2 Cíl praktické části Hlavním výzkumným cílem praktické části je zpracování názorů osob na postižení a zjištění, jak tyto osoby vnímají život s postižením. Tento cíl je i zároveň hlavním cílem mé absolventské práce. 3.3 Interpretace získaných dat Ze získaných dat z dotazníků interpretuji v podkapitole jako první Dotazník pro osoby tělesně postižené a v druhé podkapitole Dotazník pro osoby mentálně postižené. Veškeré výsledky jsou uváděné pomocí grafu. 29

31 3.3.1 Dotazník pro osoby tělesně postižené V tomto dotazníku jsem zvolila celkem 11 otázek, které vyplnilo 13 osob. Nevyplněný vzor dotazníků je v příloze č. 1. Graf č. 1 - Jste muž, nebo žena? MUŽ 7 MUŽ ŽENA ŽENA 6 46% 54% CELKEM 13 *Zdroj vlastní] Otázky v dotazníku vyplnilo 13 osob. Výsledkem je o jednoho muže více, než žen. Graf č. 2 - Je pro vás těžké být v blízkosti postižených? ANO NE NĚKDY 15% 0% ANO 0 NE 11 NĚKDY 2 CELKEM 13 85% *Zdroj vlastní] Výsledkem této otázky je, že ani pro jednu osobu není těžké být v blízkosti postižených, pouhé dvě osoby uvedly, že se tak cítí někdy. 30

32 Graf č. 3 - Pomáhá Vám rodina zvládat situaci? ANO NE NĚKDY ANO 6 NE 4 NĚKDY 3 23% 46% CELKEM 13 31% *Zdroj vlastní] Téměř polovině tázaných pomáhá rodina v jejich situaci, velké množství ale uvádí, že nikoliv. Graf č. 4 - Jste spokojen/a s ústavní péčí? ANO NE NĚKDY 0% 8% ANO 12 NE 0 NĚKDY 1 CELKEM 13 92% Spokojenost s ústavní péčí je vysoká, pouze jedna odpověď uvádí, že někdy. *Zdroj vlastní] 31

33 Graf č. 5 - Je pro vás těžké žít s postižením? ANO NE NĚKDY ANO 5 NE 2 NĚKDY 6 46% 39% CELKEM 13 15% *Zdroj vlastní] Většina tázaných odpověděla na tuto otázku, že je někdy těžké žít s postižením, další větší část uvádí, že je pro ně těžké žít s postižením, pouze dvě osoby z tázaných uvádí, že s postižením nemají problém. Graf č. 6 - Jste postižen/a od narození? ANO NE ANO 4 NE 9 CELKEM 13 31% 69% *Zdroj vlastní] Na tuto otázku odpovědělo 9 osob, které se nenarodilo s postižením. Zbylé 4 osoby se tak narodili. 32

34 Graf č. 7 - Používáte kompenzační pomůcky? 13 ANO 13 NE 0 CELKEM 13 0 ANO NE *Zdroj vlastní] V této otázce je značné, že všechny tázané osoby používají kompenzační pomůcky Graf č. 8 - Jaký stupeň vzdělání máte? Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší Žádné 0 Zvláštní 2 Základní 2 Střední 9 Vyšší 0 CELKEM 13 *Zdroj vlastní] Většina tázaných osob má střední stupeň vzdělání, ostatní mají buď jen základní, nebo zvláštní školu. 33

35 Graf č. 9 - Je pro Vás těžké uplatnit se na trhu práce? ANO NE ANO 10 NE 3 CELKEM 13 23% 77% V této otázce je zřejmé, že většina osob má problémy uplatnit se na trhu práce. *Zdroj vlastní] Graf č Setkáváte se více s lidmy, kteří Vás litují, nebo spíše povzbuzují? LITUJÍ POVZBUZUJÍ LITUJÍ 3 POVZBUZUJÍ 10 CELKEM 13 23% 77% *Zdroj vlastní] Většina tázaných osob se setkává spíše s lidmi, kteří je podporují. Pouhé tři osoby mají pocit, že je lidé spíše litují. 34

36 Graf č Sportujete i přes Vaše postižení? ANO NE ANO 9 NE 4 CELKEM 13 31% 69% *Zdroj vlastní] V této otázce většina tázaných odpověděla, že sportují i přes jejich postižení. Další čtyři osoby ne Dotazník pro osoby mentálně postižené V tomto dotazníku jsem zvolila celkem 11 otázek, které vyplnilo 11 osob. Nevyplněný vzor dotazníku viz příloha č. 2. Graf č Jste muž, nebo žena? MUŽ ŽENA MUŽ 7 ŽENA 4 CELKEM 11 36% 64% *Zdroj vlastní] Většina osob vyplňujících tento dotazník byli muži. 35

37 Graf č Pomáhá Vám rodina zvládat situaci? ANO NE NĚKDY ANO 4 NE 4 NĚKDY 3 27% 36% 37% CELKEM 11 *Zdroj vlastní] Tuto otázku vyplnilo celkem 11 osob, z nichž čtyřem pomáhá rodina zvládat situaci a čtyřem lidem ne. Ostatní 3 osoby uvedli, že někdy. Graf č Jste spokojen/a s ústavní péčí? 11 ANO NE NĚKDY ANO 11 NE 0 NĚKDY 0 CELKEM ANO NE NĚKDY *Zdroj vlastní] V této otázce všichni dotazovaní jednoznačně odpověděli, že jsou spokojeni s ústavní péčí. 36

38 Graf č Je pro vás těžké žít s postižením? 70% ANO NE NEVÍM 20% 10% ANO 2 NE 1 NEVÍM 7 CELKEM 11 *Zdroj vlastní] Většina tázaných uvedla, že neví, zdali je pro ně těžké žit s postižením. Dvě osoby uvedly, že je a pouze jedna, že není žití s postižením těžké. Graf č Jste postižen/a od narození? ANO 8 ANO NE NE 3 CELKEM 11 27% 73% *Zdroj vlastní] Na tuto otázku odpovědělo 11 osob, z nich je 8 postiženo od narození. Další 3 postižení získali v průběhu života. 37

39 Graf č Používáte kompenzační pomůcky? ANO NE ANO 4 NE 7 CELKEM 11 36% 64% *Zdroj vlastní] Na tuto otázku odpověděli čtyři osoby, které používají kompenzační pomůcky. Ostatních sedm osob se obejde v životě bez nich. Graf č Jaký stupeň vzdělání máte? Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší 7 4 Žádné 4 Zvláštní 7 Základní 0 Střední 0 Vyšší 0 CELKEM Žádné Zvláštní Základní Střední Vyšší *Zdroj vlastní] Většina tázaných má vzdělání ve Zvláštní škole, zbylé osoby uvádí, že nemají žádné vzdělání. Nikdo z dotázaných osob nemá základní, střední ani vyšší vzdělání. 38

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce

Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Možnosti fyzioterapie u pacientů s míšním poraněním v subakutní fázi v průběhu hospitalizace na spinální jednotce Klinika úrazové chirurgie a spinální jednotka FN Brno Hana Jakšová Pacienti po poranění

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN. č. P 2/2013. pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN č. P 2/2013 pro vyhrazování parkovacích míst pro osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby březen 2013 Rada města Loun se dne 11.03.2013 svým usnesením č. 94/2013 usnesla

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016

FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie. Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 FZS UJEP Katedra fyzioterapie a ergoterapie Tematické okruhy pro státní závěrečnou zkoušku ERGOTERAPIE 2016 1. Poranění kostí a kloubů ruky anatomie ruky a zápěstí (popis kostí, vazivového aparátu, svalů

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba

název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba Ergoterapie Definice: název odvozen z řeckého slova ergon = práce a therapia = léčba zdravotnická disciplína, která nabízí aktivní pomoc lidem každého věku, s fyzickým, psychickým či intelektovým postižením,

Více

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

13.1.2015. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) PF MU Brno 2014 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) International

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE

http://www.mpsv.cz/files/clanky/9867/klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_zdravi.pdf A PARTICIPACE Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění ní podle 2958 občanského zákoníku) C. Aktivity a Participace Mezinárodní klasifikace funkčních ních

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje.

MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje. MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje. Otázka priorit Základní lidské potřeby z pohledu kognitivně behavoriálního

Více

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY REHABILITAČNÍ A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Pro každou skupinu onemocnění existuje široká škála pomůcek, které mohou zmírnit následky zdravotního postižení, usnadnit každodenní život a přispět ke zlepšení kvality

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením Ing. Lenka Skoupá Osoby se zdravotním postižením Definice se liší podle resortu (sociální služby, zdravotní pojištění, zaměstnanost, pedagogika)

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Speciálně pedagogická diagnostika

Speciálně pedagogická diagnostika Speciálně pedagogická diagnostika pojetí, diagnostika v raném a předškolním věku, diagnostika školní zralosti, přehled základních diagnostických metod ve speciálně pedagogické diagnostice, hlavní oblasti

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení

Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Příloha 3. Informační brožura Brno 2012 Základní informace o sluchovém postižení Vytvořeno v rámci výzkumu Povědomí žáků základních škol Jihomoravského kraje o problematice sluchového postižení Sluchové

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 12. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel s mentálním postižením Nezaměstnaní lidé s mentálním postižením představují skupinu uživatelů, kteří se v okolním světě orientují obtížněji než

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více