Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?"

Transkript

1 Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád. Izajáš 32:14

2 Ježíš je Jehova /Jahve/! Jehova/Jahve/Hospodin Ježíš Kristus 1. Má stejná jména a tituly Já jsem Hospodin, tvj Bh; já jsem t vyvedl z egyptské zem, z domu otroctví. (Exodus 20:2) Obrate se ke mn a dojdete spásy, veškeré dálavy zem. Já jsem Bh a jiného už není. (Izajáš 45:22) Bh ekl Mojžíšovi: JSEM, KTERÝ JSEM. (Exodus 3:14) Vždy Hospodin, váš Bh, je Bh boh a Pán pán, Bh veliký, všemocný a vzbuzující báze, který nebere ohled na osobu a nepijímá úplatek. (Deuteronomium 10:17) Jeho píchod zjeví v urený as požehnaný a jediný Vládce, Král král a Pán pán. On jediný je nesmrtelný a pebývá v nepístupném svtle. (1. Timoteovi 6:15-16) Já, já jsem Hospodin, krom mne žádný spasitel není. (Izajáš 43:11) Živ je Hospodin! Bu požehnána moje skála, vyvýšen bu Bh, má spása! (Žalmy 18:47) Hospodin je mj pastý, nebudu mít nedostatek. (Žalmy 23:1) Kdo je Bh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bh náš! (Žalmy 18:32) Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástup: Já jsem první i poslední, krom mne žádného Boha není. (Izajáš 44:6) Tomáš mu odpovdl: Mj Pán a mj Bh. (Jan 20:28) Ježíš jim odpovdl: Amen, amen, pravím vám, díve než se Abraham narodil, já jsem. (Jan 8:58) Ti budou bojovat s Beránkem, ale Beránek je pemže, protože je Pán pán a Král král; ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a vrní. (Zjevení Janovo 17:14) Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král král a Pán pán. (Zjevení Janovo 19:16) Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v mst Davidov. (Lukáš 2:11) V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Skutky 4:12) Já jsem dobrý pastý. Dobrý pastý položí svj život za ovce. (Jan 10:11)... pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. (1 Korintským 10:4) Andlu církve ve Smyrn piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ. (Zjevení Janovo 2:8)

3 2. Je hoden stejné úcty Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi uinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moe i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš pi život a nebeské zástupy se ti klanjí. (Nehemjáš 9:6) Já jsem Bh a jiného už není. Pede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpísáhne:»jen v Hospodinu ekne o mn je spravedlnost i moc«. (Izajáš 45:22-24) Nebo je psáno: `Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se pede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bh. (ímanm 14:11) Jsi hoden, Pane a Bože náš, pijmout slávu, est i moc, nebo ty jsi stvoil všechno a tvou vlí všechno povstalo a jest. (Zjevení Janovo 4:11) Lid ekl Jozuovi: Budeme sloužit Hospodinu, svému Bohu, a jeho budeme poslouchat. (Jozue 24:24) Mými svdky jste vy, je výrok Hospodinv. (Izajáš 43:10) A když chce uvést Prvorozeného do svta, praví opt: `A se mu pokloní všichni andlé Boží! (Židm 1:6) aby se ped jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k sláv Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. (Filipským 2:9) Hoden jest Beránek, ten obtovaný, pijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobroeení. (Zjevení Janovo 5:12) Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. (Koloským 3:24) a budete mi svdky až na sám konec zem. (Skutky 1:8) 3. Má stejné vlastnosti Já Hospodin jsem se nezmnil. (Malachiáš 3:6) jsem Bh, a ne lovk, jsem Svatý uprosted tebe. (Ozeáš 11:9) Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vdní! (ímanm 11:33) Ježíš Kristus je tentýž vera i dnes i na vky. (Židm 13:8) Svatého a spravedlivého jste se zekli a vyprosili jste si propuštní vraha. (Skutky 3:14) abych pohanm zvstoval nevystižitelné Kristovo bohatství (Efezským 3:8)

4 Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bh se slitovává. (Žalmy 116:5) Nech je nám Hospodin spolehlivým a vrným svdkem. (Jeremjáš 42:5) Ješt nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. (Žalmy 139:4) Hospodine zástup, který zkoumáš spravedlivého, ty vidíš do ledví i do srdce. (Jeremjáš 20:12) Ježíše Krista spravedlivého. (1 Janv 2:1) Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svdek vrný a pravý. (Zjevení Janovo 3:14) Pane, ty víš všecko. (Jan 21:17) Ježíš jim však nesvoval, kdo je, ponvadž všechny lidi znal. Sám dobe vdl, co je v lovku. (Jan 2:24-25) Toto praví Syn Boží : Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce lovka. (Zjevení Janovo 2:18,23) 4. Koná stejné skutky Na poátku stvoil Bh nebe a zemi. (Genesis 1:1) U Hospodina je milosrdenství, hojné je u nho vykoupení, on vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. (Žalmy 130:7-8) Odpustím jim jejich nepravost a jejich hích už nebudu pipomínat. (Jeremjáš 31:34) On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí t uzdravuje. (Žalmy 103:3) K tob, jenž modlitby slyšíš, pichází veškeré tvorstvo. (Žalmy 65:3) A když ve svém soužení úpli k Hospodinu, vyvedl je z tísn: utišil tu boui, ztichlo vlnobití. (Žalmy 107:28-29) Neboj se, vždy já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostliv, já jsem tvj Bh. (Izajáš 41:10) Ty, Pane, jsi na poátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. (Židm 1:10) On se za nás obtoval, aby nás vykoupil ze všeho híchu a posvtil za svj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. (Titovi 2:14) Když vidl jejich víru, ekl tomu lovku: Tvé híchy jsou ti odpuštny. Zákoníci a farizeové zaali uvažovat: Kdo mže odpustit híchy, než sám Bh? (Lukáš 5:20-21) Budete-li mne o nco prosit ve jménu mém, já to uiním. (Jan 14:14) Pistoupili a probudili ho se slovy: Miste, Miste, zahyneme! On vstal, pohrozil vtru a valícím se vlnám; i ustaly a bylo ticho. (Lukáš 8:24) A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto vku. (Matouš 28:20)

5 Ježíš je Bh v lidské podob! Ježíš, jako lovk, se narodil v Betlém Když se narodil Ježíš v Judském Betlém za dn krále Heroda (Matouš 2:1) byl Syn lovka, a tedy pravý lovk Nebo Syn lovka pišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. (Lukáš 19:10) hladovl a žíznil V tch dnech nic nejedl, a když se skonily, vyhladovl. (Lukáš 4:2) ekl: Žízním. (Jan 19:28) byl unaven Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. (Jan 4:6) byl zarmoucen na duchu Když to Ježíš ekl, v hlubokém zármutku dosvdil: Amen, amen, pravím vám, jeden z vás m zradí. (Jan 13:21) se modlil Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se. (Lukáš 22:41) A Ježíš zvolal mocným hlasem: Ote, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. (Lukáš 23:46) snižoval sebe ped Otcem Otec je vtší než já. (Jan 14:28) Ježíš, jako Bh, existoval díve než svt A nyní ty, Ote, oslav mne svou slávou, kterou jsem ml u tebe, díve, než byl svt. (Jan 17:5) Amen, amen, pravím vám, díve než se Abraham narodil, já jsem. (Jan 8:58) byl Syn Boha, a tedy pravý Bh Tato však zapsána jsou, abyste vili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste více mli život v jeho jménu. (Jan 20:31) nakrmil zástupy, je zdrojem nasycení Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejn i ryby, kolik kdo chtl. (Jan 6:11) Já jsem chléb života; kdo pichází ke mn, nikdy nebude hladovt, a kdo ví ve mn, nikdy nebude žíznit. (Jan 6:35) je zdrojem odpoinutí Pojte ke mn a já vám dám odpoinout. (Matouš 11:28) je duchovní vzpruhou Vaše srdce a se nechvje úzkostí! Víte v Boha, vte i ve mne. (Jan 14:1) odpovídal na modlitby A zakoli budete prosit ve jménu mém, uiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o nco prosit ve jménu mém, já to uiním. (Jan 14:13-14) Když Štpána kamenovali, on se modlil: Pane Ježíši, pijmi mého ducha! (Skutky 7:59) prohlašoval svou rovnost s Otcem Nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se mu stavl na rove. (Jan 5:18)

6 zemel Když Ježíš okusil octa, ekl: Dokonáno jest. A nakloniv hlavu, skonal. (Jan 19:30) Syn lovka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po tech dnech vstane. (Marek 9:31) vstal z mrtvých a je zdrojem života Dávám svj život, abych jej opt pijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svj život dát a mám moc jej opt pijmout. (Jan 10:17-18) Já jsem vzkíšení i život. (Jan 11:25) Pvodce života jste zabili. (Skutky 3:15) Ježíš je roven Bohu! Zpsobem bytí byl roven Bohu, a pece na své rovnosti nelpl. (Filipským 2:6) Plnost sama se rozhodla v nm pebývat. (Koloským 1:19) V nm je pece vtlena všechna plnost božství. (Koloským 2:9) Sám David ekl v Duchu svatém: `ekl Hospodin /ecky Kyrios/ mému Pánu /ecky Kyrios/: usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepátele pod nohy. Sám David nazývá Mesiáše Pánem, jak tedy mže být jeho synem? (Marek 12:36-37) Nebo se nám narodí dít, bude nám dán syn, na jehož rameni spoine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec vnosti, Vládce pokoje. (Izajáš 9:5) Byl Ježíš prvním stvoením? On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoení. (Koloským 1:15) Prvorozený nkdy vyjaduje narozený jako první, nap. Prvorozenému dal Josef jméno Manases Druhému dal jméno Efrajim (Genesis 41:51-52). Ovšem jindy prvorozený znamená první svým postavením i výsadou ddic, nap. Budu Izraeli otcem, Efrajim bude mj prvorozený (Jeremjáš 31:9). Prvorozeným ve smyslu ddicem nebyl vždy ten, kdo se narodil jako první! Nap. o Davidovi, který byl nejmladším synem Jišaje (1. Samuelova 17:12,14), Bh íká: Nalezl jsem Davida, svého služebníka, A já ho uiním prvorozeným, nejvyšším nad králi zem. (Žalmy 89:21,28) Viz také ím. 8:29, Žid. 12:23. Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svdek vrný a pravý, poátek stvoení Božího. (Zjevení Janovo 3:14) Poátek /ecky arché/ znamená také prvotní píina, zdroj, initel, psobitel. Odvozeným slovem je pvodce, autor, vdce /ecky archégos/ (viz Skutky 3:15).

7 Duch svatý osoba nebo síla? Písmo jasn zjevuje Ducha svatého jako Boha. Petr mu ekl: Ananiáši, pro satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou ást penz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je pece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penzi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto inu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu! (Skutky 5:3-4) [Bh] odpovdl: Jdi a ekni tomuto lidu:»poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte.«(izajáš 6:9) Když odcházeli, rozdleni mezi sebou, ekl jim Pavel jen toto: Duch svatý dobe povdl vašim pedkm ústy proroka Izaiáše: `Jdi k tomuto lidu a ekni mu: Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavin budete hledt, a neuvidíte. (Skutky 28:25-26) Duch svatý nese známky osobnosti, tj. vyznauje se intelektem, emocemi a vlí. mluví v 1. osob jednotného ísla o Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, ekl Duch svatý: Oddlte mi Barnabáše a Saula k dílu, k nmuž jsem je povolal. (Skutky 13:2) uí a pipomíná o Pímluvce, Duch svatý, ten vás nauí všemu a pipomene vám všecko, co jsem vám ekl. (Jan 14:26) zná budoucnost o [Prorok, jménem Agabos] pišel k nám, vzal Pavlv opasek, svázal si jím nohy i ruce a ekl: Toto praví Duch svatý: Muže, kterému patí tento opasek, židé v Jeruzalém takto svážou a vydají pohanm. (Skutky 21:11) je možné mu lhát o Ananiáši, pro satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému? (Skutky 5:3) je možné ho zarmoutit o Nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pee nesete pro den vykoupení. (Efezským 4:30) modlí se o Vždy ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás pimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; nebo Duch se pimlouvá za svaté podle Boží vle. (ímanm 8:26-27) miluje o Prosím vás, bratí, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku, která je z Ducha, (ímanm 15:30)

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz

http : / / w w w. ref orm ac e. cz nebo http : / /www.hcjb. cz *1: Sola Scriptura - Jedind Pismo SoIo Grotio - Jedind Milosti Solus Christus - Jedind Kristus Sola Fide - Jedind Virou Soli Deo Glorio - Jedind Bohu Sldoa OBSAH Kdo je mrij bliini? Misie nebo dialog?

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

Ježíš v evangeliu podle Marka

Ježíš v evangeliu podle Marka Ježíš v evangeliu podle Marka Komentář k Markovu evangeliu pro maminky s miminky, Vršovice 20011-12 Jozef Nagy Předběžné úvahy Slovo evangelium znamená v češtině radostná zvěst. Stejným slovem jsou označovány

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a KŘÍŽ A SVĚTLO Dav nepřestává křičet. Realita je víc než krutá: Dysmas je ukřižován a umírá. Dívá se na lidi okolo. Slyší dav, jak se mu vysmívá, ale ještě více než jemu posmívá se jakémusi židovskému králi.

Více

CB Kladno 7.9.2014 strana 1

CB Kladno 7.9.2014 strana 1 CB Kladno 7.9.2014 strana 1 Žalmy 4:1 Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův. 2 Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou,

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í

Farní zpravodaj. T á b o r a a o k o l í byli jedné mysli mli všechno spolené Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í roník VII 1 doba postní 2006 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratiboské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Otec mluví ke svým dětem

Otec mluví ke svým dětem Matka Eugenia E. Ravasio: Otec mluví ke svým dětem Otec mluví ke svým dětem Otec m{uoí ke soým detem Associazione Dio é Padre PATER, C.P.13S 67100 ĽAQUILA-ITALY BÚH JE MÝM OTCEM NEPRODEJNÉ imprimatur Petrus

Více

Poátky kresíanství mezi Slovany.

Poátky kresíanství mezi Slovany. ^u V" ' Poátky kresíanství mezi Slovany. Napsal J. Ježek, -^1 '-' katecheta na SmichoT. ást prvá. ^^V' Spism spolku tiskového íslo 6. za rok 1879 V PRAZE. Nákladem katolického spolku tiskového. 1879. Í

Více