milost & pravda Boží plán pro manželství Příchod Pána Průměrnost je nepřítelem výbornosti II. David Wilkerson Iva Zettlová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "milost & pravda Boží plán pro manželství Příchod Pána Průměrnost je nepřítelem výbornosti II. David Wilkerson Iva Zettlová"

Transkript

1 milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í C e s t a ž i v o t a červen 2008 ročník 8 číslo 6 pro vnitřní potřebu neprodejné Průměrnost je nepřítelem výbornosti II. Ještě jsem nepsal Sheepmail na pokračování, ale myslím, že na toto téma si můžeme chvilku udělat. Kristus se nedá srovnat s nikým, kdo kdy žil, ani s ni kým, kdo kdy žít bude. Jeho výbornost ducha a směru života se nedá nikdy překonat. Je obrazem výbornosti. Vím, že nikdy profesionálně nesportoval ani se nestal prezidentem mezinárodní společnosti, takže by bylo hloupé ho do takových situací stavět a domýšlet se, jestli by i v takových oblastech byl nejlepší. Do konce jsem slyšel některá hodně zvláštní přirovnání, jako že kdyby Ježíš byl fotbalovým hráčem, byl by ten nejlepší, nejrychlejší, nejúspěšnější atd Je to pošetilé, protože jeho cíle byly jiné. Ale jen pro tento sheepmail bych rád vzal Ježíše jako příklad výbornosti, abych ukázal, že abychom byli výborní, musíme často cestovat po pěšinách, po kterých nikdo jiný necestuje. Nechoďte tam, kam vás cesta může vést; jděte raději tam, kudy jiná cesta nevede a zanechte po sobě vyšlapanou stopu. Ralph Waldo Emerson Bible hovoří o cestě, po které jdou mnozí, a o cestě, po které jdou nemnozí. První je snadná, druhá obtížná. Výbornosti v důležitých věcech můžeme dosáhnout jen na cestě, po které se chodí málo. Samozřejmě všichni známe cenu zvolení této cesty, například samota, boje, nedorozumění atd ale cíl je jiný. Jedna cesta vede k průměrnosti, druhá na vrchol. Vrcholem je Boží sláva, a průměrnost nikdy nedosáhne vašeho potenciálu oslavit Boha. K čemukoli nás Bůh povolal v tomto životě, měli bychom si Ježíše vzít jako příklad odvahy stát za tím, co je opravdu důležité, vždy se držet skutečného cíle a charakteru. Jako křesťané žijeme pro Boha a Jeho království. Ale v každodenních věcech, protože každého z vás Bůh stvořil odlišného od ostatních a má pro každého individuální plán, možná budete občas povoláni jít sami. Ne oddělení od Kristovy církve, ne do věcí, které jsou očividně hřích, ale do nových, tvořivých věcí, které na konci přinesou slávu Bohu. Bohu nedocházejí nápady ani tvořivost. Chce nám dát něco ze sebe, abychom žili život, který je výborný. Otče, jsi úžasný! Prosím dej mi odvahu vstát, měnit se, a běžet za vším, co jsi do mě vložil. Často se bojím běžet a zvykl jsem si na to, že jen jdu nebo sedím. Vím, že je toho daleko víc, co jsi pro mě přichystal, čím mám být a co mám dělat. Věřím, že s Tvojí pomocí tam dojdu a můj život ti přinese slávu. AMEN. Jerry Lillard Sheepmail Příchod Pána Když jsem byl chlapec, voláním církve bylo: Ježíš přichází! Vrátí se jako zloděj v noci, až ho budete nejméně očekávat. Přijde v mžiku za zvuku trumpet. Buďte neustále připraveni. Během let mého dospívání bylo tohle volání slyšet na každém nedělním shromáždění. Každý evangelista, který přišel kázat do církve mého otce, měl poselství o brzkém návratu Krista. Jejich volání se mi vrylo do paměti. A jejich poselství ve mně formovalo Boží bázeň a očekávání. Učil jsem se žít v očekávání, že se Pán každou chvíli vrátí. Tento křik: Ježíš přichází, je v dnešní církvi slyšet jen zřídka. Nemohu si vzpomenout, kdy jsem na posledy slyšel poselství o příchodu Pána. Následkem toho je, že když se podívám na Kristovo tělo, vidím jen málo očekávání na Pánův brzký návrat. Je smutné, že, jak se zdá, jen málo spravedlivých služebníků touží a očekává, že se objeví. Faktem je, že v mysli mnoha křesťanů se usídlil nový pohled na tuto záležitost. Myslí si: Ježíš nepřichází. Slyšeli jsme to po mnoho let. Ze všech proroctví, která se musí naplnit před Jeho příchodem, se jich uskutečnilo jen pár. Proč bychom měli očekávat, že se objeví? Všechno jde dál, jak má. Bible varovala právě před takovým názorem. Petr řekl, že v posledních dnech přijdou posměvači, kteří se budou vysmívat poselství o Kristově návratu: Především vězte, že v posledních dnech přijdou po směvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření! (2. Petr 3:3 4). Je neuvěřitelné, že se mnozí náhlého návratu Krista děsí. Samotná myšlenka na to, že jejich život skončí a budou muset stát tváří v tvář Dni soudu, je tak děsivá, že ji ze své mysli vytěsnili. Ptáš se, jak by to mohla být pravda o věřících? Podle Petra jsou jejich životy podřízené žádostem: vedení svými vlastními choutkami (3:3). Přemýšlej o tom, co Petr říká. Jestliže si držíš nějaký tajný hřích, nechceš mít nic společného s tímto po selstvím o Kristově návratu. Myšlenka, že Ježíš přijde a bude tě soudit, je ta nejstrašnější myšlenka, jakou může kterýkoli hříšník mít. Takže musíš zesměšňovat myšlenku, že budeš muset stát před Bohem se svou stravující žádostí a vydávat počet. Petrovo poselství k nám je jasné: Za veškerou lehkomyslností ohledně Kristova příchodu se skrývá výsměch Božímu zákonu. Je to nenávist k Bibli, po David Wilkerson hrdání Desaterem přikázání, opovržení evangeliem. Tohle je příčinou veškeré bezzákonnosti, okatým předváděním hříchu, neschopností církve. Posměvači kážou nové poselství: Kristus nepřichází. Neexistuje žádný den Posledního soudu. Všechno půjde dál stejně, jako to šlo po léta. Nemusíte se bát soudného dne. Přesně jak Petr předpovídal, jsou dnes tito po směvači tady. A nevysmívají se pozemským zákonům. Vysmívají se Božím zákonům. Vidíme to v tlaku na zrušení zákona o manželství mezi mužem a ženou. Nezaměřují se však na ústavu, ale na Boží slovo. A tito posměvači jsou na vysokých postech: v Kongresu, u vrchního soudu, na školách a fakultách, i v bib lických seminářích. Kvůli stoupající bezzákonnosti byli lidé postiženi úmyslnou, vědomou slepotou. Můžeš slyšet posmě vače: Vše probíhá v ukázněném stylu. Slunce zítra vyjde podle plánu, roční období přijdou a odejdou. Všechna varování, která jsme v minulosti slyšeli, se stále ještě nenaplnila. Tak se nenechte ničím zne pokojovat. Užívejte si a radujte se. Dělejte všechno, co vás činí šťastnými. Musím nad tím kroutit hlavou. Jak může někdo, kdo žije v dnešní době, říci, že se děje to, co se dělo vždycky? Přemýšlej o absurditě tohoto prohlášení v těchto hrůzostrašných časech. Teroristé zničili Twin Towers v New Yorku. Vyhodili do povětří železniční stanici ve Španělsku. A podřezávají lidi na Středním východě. Také bylo řečeno, že masová genocida, jako byl holocaust, by se dnes nikdy nemohla stát. Přesto bylo nevinných ve Rwandě zmasakrováno během pár měsíců vlastními krajany. AIDS zabíjí miliony lidí v Africe, Číně, Indii a dalších národech. Zločinné národy s vodíkovou bombou drží zbytek světa jako rukojmí. A vzrůstá počet nových smrtel ných nemocí jako je SARS a Ebola, které zničí lidské tělo během týdnů. Všechno pokračuje tak, jak má? Jak záměrná ignorance. I bezbožným je jasné, že Hospodin otřásá vším, čím lze otřást. I pouhé pomyšlení na to, co přijde v blízké budoucnosti, je příliš hrozné. Přestože se všechny tyto věci dějí, existuje na Zemi mocná neviditelná moc, která jedná. Je to moc, která nemůže uniknout pozornosti žádného člověka, nikdo ji ne může ignorovat. Mluvím o moci Ducha svatého. On je Kristovým vykonavatelem na zemi. Byl poslán, aby zplnomocňoval spravedlivé a usvědčoval svět z hří chu, spravedlnosti a soudu. Duch svatý ví přesně, proč ještě Ježíš nepřišel. Protože náš Pán je trpělivý, dlouho očekávající. Má trpělivost s hříšníky. Jeho touhou je, aby nikdo neza hynul. Ve svém milosrdenství čeká na pokání i toho nejhanebnějšího hříšníka. A právě z tohoto důvodu Duch svatý neustává ve svém působení. Můžeš se mu smát nebo se ho pokusit zbavit, ale Duch svatý přichází znovu a znovu, usvědčuje tě z hříchu a zjevuje ti pravdu o Kristu. Ačkoliv přijdou posměvači, Písmo říká, že v po sledních dnech přijde také Duch svatý, že bude vylit na zem To se stalo, o Letnicích. A teď, na konci věku, při pravuje Duch svatý poslední, půlnoční volání: Ježíš přichází. Islamisté a hinduisté tento křik uslyší. Ateisté ho uslyší. Každý hříšník a svatý, každý Žid a pohan na zemi ho uslyší. Tato pravda bude proklamována národům. Možná se ptáš: O jakém příchodu Pána to mluvíš? Poukazuješ na tajemné vytržení? Mluvíš o příchodu před soužením, uprostřed soužení nebo po soužení? Nebo máš na mysli, že Ježíš přijde na úplném konci časů? Někteří křesťané věří, že Ježíš bude náhle evakuovat svůj lid ze Země v tom, co se nazývá vytržení. Jiní vyučují, že Ježíš přijde uprostřed období známého jako velké soužení. Toto období bude trvat sedm let a bude se vyznačovat terorem a chaosem, jaký svět nikdy neviděl. Jiní věří, že Ježíš přijde na konci tohoto sedmiletého období. A ještě další vyučují, že Kristus přijde na úplném konci všech věcí. V každém z těchto táborů existují seriozní bibličtí učenci. Přesto je tu jedna věc, se kterou může souhlasit každý křesťan: Ježíš sám říká, že žádný člověk nezná hodinu Jeho návratu, ani andělé. A pro pravého mi lovníka Ježíše není načasování Jeho návratu problém. Takoví služebníci jsou připraveni jít kdykoliv, ať už to je během náhlého vytržení nebo uprostřed soužení. Nezáleží jim na tom, zda budou snášet kruté zkoušky a soužení. Důvěřují, že ten samý Ježíš, který je teď nese každý den, je uvidí během všech okolností. Žijí v neustálém očekávání na Jeho návrat. Ne, je tu větší problém. A to, že Satan naimplantoval do mnohých, kteří se prohlašují za pravé věřící, špatnou myšlenku. Ďábel šeptá do uší zástupů Božích lidí zlomyslnou lež: Kristus otálí se svým přícho dem. Ve 24. kapitole Matouše říká Ježíš podobenství, abychom byli připraveni: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a moudrý služebník, kterého pán ustanovil Pokračování na str. 2 Boží plán pro manželství Jednomu nejmenovanému kazateli se v poslední době stává, že ať káže o čemkoli, vždy skončí u manželství. Že by nám Bůh chtěl něco připomenout? Existuje mnoho různých pohledů na to, co je manželství a jak vlastně funguje. Chci teď mluvit hlavně k manželským párům. Přemýšleli jste někdy spolu o tom, co od manželství očekáváte? Někdy mohou být vaše názory na lásku a man želství odlišné, a je třeba rozlišit, které jsou pravdivé a které chybné. Jak? Pojďme se společně podívat do Bible, abychom lépe pochopili, co o základech manželství říká ten, kdo tuto první instituci původně ustanovil. Pokusme se objevit či připomenout si, jaký je Boží plán pro manželství a jak ho můžeme ve svých životech naplňovat. V prvních dvou kapitolách Bible nacházíme několik důvodů pro vznik manželství. V Genesis 1:1 až 2:3 Mojžíš popisuje stvořitelské dílo den po dni. Všechno, co Bůh stvořil, sám zhodnotil jako velmi dobré. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré (Gn 1,31). Vrcholem bylo stvoření člověka podle Božího obrazu, jako muže a ženy. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil (Gn 1,27). Bůh jim dal na zemi úkol: množit se, naplnit zemi, vládnout nad zemí a vším tvorstvem. A Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. (Gn 1,28). V Genesis 2:4 až 2:25 se popis stvoření soustřeďuje jen na člověka. Člověk žil v dokonalém prostředí zahrady Edenu, kterou měl obdělávat a střežit (zajímavé zaměstnání), navíc měl osobní kontakt s Bohem. Přesto Bůh zhodnotil tyto podmínky za nedostačující: Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. (Gn 2:48). Nic z toho, co Bůh stvořil, totiž nemohlo uspo kojit potřebu člověka. Ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná (Gn 2:20). Proto Bůh stvořil z mužova žebra ženu a dal mu ji. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu (Gn 2:22). Muž na to reaguje s nadšením a uvědomuje si, že žena je jeho součástí, stvořena právě pro něj. Člověk zvolal: Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. (Gn 2:23). Kapitola končí ustanovením manželství. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem (Gn 2:24). Prvním důvodem, proč Bůh ustanovil man želství, je tedy odstraňovat samotu druhého a mít důvěrný vztah. Ty i tvůj partner však budete sami do té míry, do jaké si vzájemně neuspokojíte své duchovní, duševní, citové i tělesné potřeby. Jak by měl váš vztah fungovat napovídá verš Gn 1:26, kde Bůh říká: Učiňme člověka, aby byl naším obrazem Iva Zettlová podle naší podoby. Všimněte si množného čísla. Bůh si přeje, aby mezi mužem a ženou byl takový vztah, jaký je mezi osobami Boží Trojice. Obrazem je naznačena touha a schopnost člověka, a to muže i ženy, mít vztah lásky s Bohem i mezi sebou. Ten nejužší vztah se může plně rozvinout jen v manželství. Často se manželství přirovnává k rov nostrannému trojúhelníku čím blíže má muž i žena k Bohu, tím blíže má jeden k dru hému. V Písmu se často používá obraz manželství jako analogie vztahu mezi Bohem a jeho lidem, mezi Kristem a jeho církví. Je třeba si uvědomit, že jedině Bůh naplňuje všechny lidské po třeby, ale často si po užívá našeho partnera jako nástroje. Je dobré zaujmout tento postoj a stát se Božím nástrojem k uspokojování potřeb svého partnera. Ovocem pak bude radost a šťastné manželství. Dalším důvodem pro existenci manželství je úkol, který dal Bůh člověku. Tento úkol mohou splnit muž a žena jedině společně množit se a naplnit zemi. Plození je jednou z možností, jak být ve svém vztahu jedním tělem. Bůh si přeje, abychom byli spolupracovníky na jeho díle. Muž a žena mají sice spo lečný úkol, ale každý z nich má svou roli, která je daná jejich odlišností po stránce tělesné, rozumové a citové. Při stvoření ženy Bůh řekl: Učiním mu pomoc jemu rovnou. (Gn 2:18). Mluví o pomoci pro muže. Možná si někdo myslí, že pomocník je druh služebníka. Žena však není služka. Její postavení lépe pochopíme z veršů, kde se Bůh nazývá naší pomocí, např.: Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená (Ž 46:2). Bůh stvořil ženu, která se k muži dokonale hodí a doplňuje ho. Oba jsou jako části puzzle, které dávají dohromady celý obraz. Pokračování na str. 2 1

2 Příchod Pána Pokračování ze str. 1 nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze služebníku, kterého pán při příchodu zastihne, že tak jedná. Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: Můj pán dlouho nejde,' a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů. (Matouš 24:44 51). Všimněte si, že když tu Ježíš mluví o služebnících, míní tím věřící. Jeden služebník je nazván věrným a jiný zlým. Co ten naposled zmíněný služebník dělá zlého v Božích očích? Podle Ježíše je to něco, co si v srdci řekl (24:48). Tento služebník svou myšlenku nevy slovil a nekáže ji. Ale myslí si to. Zaprodal své srdce démonické lži: Pán mešká se svým návratem. Všim něte si, že neříká: Pán nepřijde, ale: Mešká se svým příchodem. Jinými slovy: Ježíš nepřijde náhle ani nečekaně. Nevrátí se v mé generaci. Tento zlý služebník je nepochybně věřící, možná dokonce někdo z těch, kdo slouží. Bylo mu přikázáno, aby bděl a byl připraven, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli (Matouš 24:44). Přesto tento muž uklidňuje, chlácholí své svědomí tím, že přijímá Satanovu lež. Ježíš nám ukazuje ovoce tohoto druhu myšlení. Jestliže je služebník přesvědčen, že Pán mešká se svým příchodem, potom nevidí potřebu spořádaného života. Nenutí ho to k tomu, aby se smířil se svými spoluslužebníky. Nevidí potřebu chránit a zachovávat jednotu ve svém domě, v práci, v církvi. Může bít své spoluslužebníky, obviňovat je, držet si zášť vůči nim, ničit jejich dobrou pověst. Jak říká Petr, tento služebník je veden svými žádostmi. Chce žít ve dvou světech, užívat si hříšného života a současně věřit, že je spasený a jistý před spravedlivým soudem. Někteří prohlašují, že Pavel varoval před kázá ním, že Pánův příchod je blízko, aby se lidé nerozrušili Pavel napsal: A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a le kat, ať už proroctvím, kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Kristův den už přišel. (2. Tes. 2:1 2). Posměvači poukazují a zdůrazňují: Vidíš, někdo v rané církvi vyvedl věřící z míry poselstvím, že Kristus již brzy přijde. A Pavel jim řekl: Nebojte se, ať vás to netrápí ani neznepokojuje. Ale řecký originál ukazuje něco jiného. Původní slovo je [ať vás nevyvede z míry] že přišel Den Páně. To, co znepokojilo Tesalonické, byla myšlenka, že Kristus již přišel a oni to minuli. Pavel je uklidnil hned v následujícím verši: V žád ném případě se nenechte nikým oklamat. Než ten den přijde, musí totiž nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec. (2:3). Pavel jen promluvil k jejich obavám, když řekl: Nebojte se, protože nejprve se musí stát dvě věci. Takže co bylo Pavlovou prvotní teologií ohledně Kristova návratu? Nacházíme to ve dvou pasážích: Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. (Řím. 13:11 12). Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. (Fil. 4:5). Pavel volá: Probuďte se! Půlnoc již minula. Pánův příchod se přibližuje, tak se pohněte. Nebuďte líní. Ježíš přichází pro ty, kdo Ho očekávají. Skeptici se mohou ptát: Ale co Pavlova vlastní slova? Řekl, že před Kristovým návratem se musí stát dvě věci. Zaprvé, že Pán nemůže přijít, dokud nedojde k velkému odpadnutí. A za druhé, že povstane anti krist a prohlásí se za Boha. Musíme vidět antikrista v chrámu, jak přikazuje lidem, aby ho uctívali, před tím než přijde Ježíš. Ze všeho nejdřív, musíš být záměrně slepý, abys neviděl prudké odpadání, které zasáhlo celý svět. Nevíra se žene přes národy, na všech stranách odpadají věřící od své víry. Odpadnutí, na které Pavel upozor ňoval, přišlo. Všimni si těchto Pavlových slov: Tajemství této bezbožnosti už ale působí (2. Tes. 2:7). Co je tím ta jemstvím nepravosti, bezbožnosti? Je to nezákonnost, bezpráví. Je to duch chaosu, který nebere ohled na Boží zákon. A to je pravý důvod, proč Bůh zničil zemi potopou, kvůli lidskému násilí a nezákonnosti. Jestliže nezákonnost, kterou Pavel viděl ve své době, pouze vzrostla, není divu, že jsou slušní lidé dnes polekaní a děsí se toho, co se kolem děje. Zákony a na řízení, které po léta zadržovaly společnost před pádem do chaosu, jsou nalevo i napravo strhávány a bořeny. Pavel o tom říká: Až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen (2. Tes. 2:7). Říká nám: Působí tu zadržující moc, zadržuje chaos. Ale toto zdržování bude brzy odstraněno. Duch tu bude vždycky, aby naplnil své poslání. Ale jeho zadržující služba bude z prostředku vyvržena. Nenapadá mě žádná jiná moc, která by dokázala odstranit bezpráví, než Duch svatý. Přemýšlej o tom, co se stane společnosti, když Duch svatý pozvedne svou zadržující moc. Každá instituce, od vlády až po rodiny, se totálně vymkne kontrole. Nedovedu si představit, jak by vypadal New York City bez Omezo vače, který zadržuje hříšnost před výbuchem. Nechtěl bych se nacházet v blízkosti tohoto města, kdyby tu nepůsobil Duch svatý. Přesto vidíme, že duch bezpráví a nezákonnosti působí po celém světě. Antikristovy síly se již shro mažďují a zjevují se na vysokých postech. Právě teď dává Evropská unie dohromady ústavu, která úplně popírá Boha. Letniční pastor ze Švédska teď sedí ve vězení kvůli svému kázání proti homosexualitě. To je jen jedno znamení toho, jaké období teď nastává. Možná říkáš: Ano, ale Pavel jasně říká, že Ježíš nepřijde, dokud nebude u moci antikrist. Ale uvažuj o tom, co říká Písmo: Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. (1. Jan 2:22). Podle Jana je antikrist každý, kdo zapírá Otce a Syna. Navíc říká, že růst počtu takových antikristů je důkazem, že žijeme v opravdu posledních dnech. K tomu ještě přijde muž, který bude ztělesněním muže hříchu. Zkrátka nic nebrání Kristovu návratu. Přemýšlej o celosvětovém terorismu, sebezbožňování, bezostyš ných útocích na manželství a zbožné hodnoty. Pře mýšlej o islámské brutalitě, agresivní homosexualitě, hnusné sprostotě TV a filmů, rozšířeném obtěžování dětí. Jedna katolická diecéze na západním pobřeží nedávno vyhlásila bankrot, neschopná zaplatit podle rozhodnutí poroty miliony dolarů pokuty šedesáti dětským obětem sexuálního obtěžování jedním knězem. Považte, že toto všechno je až dosud pod zadržo váním. Ptám se vás, co se stane, až Bůh řekne Tomu, kdo to všechno zadržuje: Zvedni svou zadržující ruku. Ať to všechno běží svou cestou až k vyvrcho lení? Pavel nám poskytuje představu: Tajemství této bezbožnosti již přece působí; jen čeká, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo ji dosud zadržuje. A tehdy se zjeví ten bezbožník (2. Tes. 2:7 8). Duch svatý ví, co se brzy stane, až tu nebude žádné omezení, brždění. Každý člověk podlehne svým žá dostem. Každé agresivní náboženství bude vnucovat své bohy ostatním. Bude se opovrhovat každou svatou věcí. Každý zákon bude otevřeně porušován. A od padlá církev bude kázat nejzkaženější, odporné doktríny z pekla. Všechno je připravené, aby se to stalo i teď. Veliké odpadlictví zakrylo zemi. Vlastní já si postavilo trůn v lidských srdcích. A ve velice krátkém čase, až Ten, kdo zadržuje, bude pryč, dojde k tomu, co Pavel nazývá mocné působení bludu, aby uvěřili lži (2. Tes. 2:11). Co je touto lží? Je to slepý souhlas s tím, že kdokoliv přichází v Ježíšově jménu, mluví za Boha. Povstanou falešní učitelé, kteří budou znát Krista jako dobrého člověka, ale ne jako Boha: Budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci (2. Tim. 3:5). Ti, kdo budou následovat tyto podvodníky, budou přita hováni k jinému Ježíši, jinému evangeliu. Slepota bude všeobecná a důkladná, zasáhne zástupy, včetně těch, kdo kdysi hořeli pro Pána. Proč Bůh zastaví Zadržovatele? Proto, říká Pavel: aby všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v ne pravosti, byli odsouzeni (2. Tes. 2:12). Právě teď vidíme, že zadržování Duchem svatým se každým dnem o kousek zvedá. To mě přivádí k jádru mého poselství: volání srdce muže nebo ženy, kteří jsou v Kristu Ve Zjevení Ježíš ohlašuje: Hle, přijdu brzy. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy (Zj. 22:7). O pět veršů dál Kristus říká: Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. (22:12). A tady je volání všech, kteří s očekáváním vyhlížejí Ježíšův návrat: A Duch i Nevěsta říkají: Přijď! (22:17). To se týká Kristovy nevěsty, kterou tvoří celo světové tělo věřících pod Jeho panováním. Všichni tito služebníci jsou znovuzrození, krví očištění věřící. Možná se ptáš: Chápu, že tohle je volání srdce věřícího. Ale proč by i Duch volal na Ježíše: Přijď? Protože tohle je poslední modlitba Ducha svatého, který ví, že Jeho práce na Zemi je již téměř dokončená. Podobně jako Pavel nebo Petr, kterým Bůh řekl, že jejich čas je krátký, i Duch volá: Přijď, Pane Ježíši. Takže, kde dnes slyšíme toto volání Ducha? Přichází prostřednictvím těch, kdo jsou spolu s Kristem posa zeni na nebeských místech, kteří žijí a chodí Duchem, jejichž těla jsou chrámem Ducha svatého. Duch volá v nich a skrze ně: Pospěš si, Pane, přijď. Dovolte, abych se vás zeptal: kdy naposledy jste se modlili: Pane Ježíši, přijď rychle, přijď brzy? Osobně si nemohu vzpomenout, že bych se modlil tuto modlitbu. Faktem je, že jsem nikdy nevěděl, že bych mohl uspíšit Kristův příchod, kdyby se Duch svatý skrze mě modlil tuto modlitbu. Přesto nám Petr poskytuje důkaz o této neuvěřitelné pravdě: Kdo očekáváte a spěcháte k příchodu Božího dne, pro nějž se nebesa rozplynou ohněm a živly roztaví žárem? (2. Petr 3:12). V řečtině fráze spěcháte k příchodu (toho) dne znamená urychlit, naléhat na. Naše netrpělivě očekávající modlitby urychlují, pobízejí ke spěchu, naléhají na Otce, aby rychle poslal svého Syna zpět. Jen jediná věc může zdržet tuto slavnou událost. Je to jedna nevyřešená záležitost: Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje svou trpě livost k nám. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. (3:9). Pánova milosrdná trpělivost diktuje načasování Jeho návratu. Takže, znamená to, že bychom se měli modlit za Jeho příchod? Vůbec ne. Kristus sám nám v Markově evangeliu říká: Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby nebylo od počátku Božího stvoření a jaké už nikdy nebude. Kdyby Hospodin ty dny nezkrátil, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli svým vyvoleným však ty dny zkrátil. (Mk 13:19 20). Představ si, co by se mohlo stát, kdyby se na celém světě Kristova nevěsta probudila a modlila se v Duchu: Ježíši, přijď. Kdybych věřil, že se svět žene k nevázanému chaosu, a že Kristus brzy přijde, pak by mé volání mu selo směřovat k mé nepřipravené rodině a přátelům. Bylo by to ode mě pokrytecké, kdybych se modlil, aby Ježíš přišel, a přestal se přimlouvat za své milované, aby na ten den byli připraveni. Mojí modlitbou musí být: Přijď, Ježíši. Ale nejdřív dej mé ztracené rodině a přátelům uši k slyšení. Spas je, zachraň ztracené. Pavel napsal svému duchovnímu synovi Timo teovi: Neustále na tebe pamatuji ve svých modlitbách ve dne i v noci (2. Tim.1:3). Můžeš s čistým svědomím říci, že ses za své nespasené milované modlil s takovou intenzitou? Zde je jádro věci Na chvíli odlož všechny doktríny o Kristově pří chodu. Uvažuj o volání srdce muže nebo ženy, kteří milují Jeho zjevení: Potom Ho uvidíme tváří v tvář. Uzříme Ho (viz 1. Kor. 13:12). Ježíšův příchod by tě neměl znepokojovat. Měl bys jím být uchvácen. Jestliže doopravdy někoho miluješ, chceš být tomuto člověku nablízku. Dovedeš si představit, jaké by to bylo, kdyby Ježíš zavolal tvé jméno? Představ si dvojici manželů, kteří jsou čerstvě svoji, a manžel je na dosti dlouhé období odvolán, možná služebně nebo na vojnu. Říká své nevěstě: Vrátím se, ale nevím, kdy. Zde je adresa, kde mě můžeš za stihnout. Několik prvních let píše tato nevěsta svému man želovi často, posílá mu krásné zamilované dopisy. Přesto nikdy neřekne: Prosím, vrať se brzy! Deset let uplyne, potom dvacet a ona mu píše méně a méně. Ještě stále nikdy neřekla: Přijď brzy, moc tě prosím. Potřebuji tvé objetí, potřebuji vidět tvou tvář. Modlím se za tvůj brzký návrat. Tohle je obrázek dnešní církve. Jak můžeme říkat Kristu, že Ho milujeme a postrádáme Ho, přesto se nikdy nemodlit, aby se pro nás vrátil? Jak to, že mu nikdy nedokážeme vyjádřit, že se musí brzy vrátit a vzít nás s sebou, abychom mohli být v jeho neustálé spo lečnosti? Jak to, že nedokážeme říct: Už to dál ne zvládnu, jestli tu nebudeš. Nechci být daleko od tebe? Uprostřed těchto časů slyším, jak Ježíš říká: Jistě, přijdu brzy (Zjevení 22:20). A slyším Kristovu nevěstu, jak odpovídá: Ano, přijď, Pane Ježíši! (22:20). Copyright 2005 by World Challenge Boží plán pro... Pokračování ze str. 1 Ef 5:21 33 Podle Božího záměru se muž a žena mají v manželství doplňovat a tvořit tak dokonalý celek. Nejstručnější a zároveň nejobsažnější radu pro partnery nalezneme v Genesis 2:24. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Tato prostá a srozumitelná slova mají hluboký význam. Najdeme zde tři základní podmínky úspěšného manželství: opustit, přilnout a být jedním tělem. Tento verš je pro praktický život tak důležitý, že ho Nový zákon připomíná a rozvíjí na třech místech (doporučuji tyto verše nejen číst, ale i pečlivě rozžvýkat a dů kladně strávit ): Mt 19:4 6 Je to Bůh, který spojuje muže a ženu v manželství. Co Bůh spojil, člověk nemá rozdělovat. Verše ukazují na stálost a ne zrušitelnost manželství. 1.Kor 6:15 7:7 Varování před smilstvem, svatost sexu v manželství a jeho schopnost spojovat dva lidi dohromady. Naše těla jsou pro partnera, ne máme se sobě odpírat. O podřízenosti ženy, o tom, jak má muž milovat svou ženu a starat se o ni. Manželství přirovnává ke vztahu mezi Kristem a církví. Muže a ženu stvořil Bůh, a proto způsob, jakým rozvíjejí svůj vztah, není záležitostí pouze těchto dvou, ale také Boha. Naším cílem v manželství by měla být oslava Boha tím, že budeme respektovat plán, který pro nás připravil. A jeho plán je dokonalý. Čím více se váš manželský vztah bude blížit Boží představě, tím větší uspokojení a radost vám to přinese. Určitě se to vyplatí. 2 Boží slovo a parapety Letos jsme se s manželem pustili do rekon strukce rodinného domu. Vše se mi zdálo hodně vzdálené, ale už máme řemeslníky kolem chalupy a práce jim jde skvěle od ruky. Nastal čas, kdy jsme se měli rozhodnout, z jakého materiálu si necháme udělat nové venkovní parapety. Výběr v dnešní době je veliký. Mně by se líbil kamenný parapet, podotkl manžel. Kamenný? divila jsem se, ten jsem nikdy neviděla. Uplynul nějaký den a přivezli nám ukázat vzorky kamenných parapetů. Ano, jeden se mi skutečně líbil a s Jardou jsme se shodli na výběru. Ten večer jsem byla už hodně ospalá a než muž domluvil další podrobnosti, já už ležela v posteli. Ráno jsem jako obvykle vstala a šla do našeho vesnického obchodu pro čerstvé pečivo. Otevřu dveře, pozdravím prodavačku a mé oči zůstaly viset právě na parapetu. Byl kamenný. Zevnitř i zvenku obchodu. Moje prsty sklouzly po jeho okraji, jestli se mi to jen nezdá. Jak to, že jsem si ho nikdy nevšimla? Vždyť sem chodím kromě neděle každý den. Ještě jsem se přesvědčila u majitelky obchodu, jak dlouho tam má ony parapety. Dostala jsem odpověď, že asi 5 6 let. No tedy, a já jsem manželovi tvrdila, že jsem je v životě neviděla. Dlouho mi to leželo v hla vě. Jak je to možné? Jsem nevší mavá. Bože, co mi tím chceš ukázat? Eliška Plchová Najednou vidím, že přesně takto je to i se čtením Slova. Občas se mi stane, že verše, které už jsem četla mnohokrát, mi přímo objasní situaci, ve které právě jsem. Jako kdyby byly nově napsané přímo pro mne v tento příhodný a potřebný čas. Díky Pane za tvoje slovo. Byla by škoda, kdyby k nám některý úsek v Písmu volal: Jsem tu právě teď pro tebe, neber mě na lehkou váhu. Zařiď se podle mě! Slyšííííííííííííííííííííš?

3 Jídlo jako Boží dar T ě s t o v i n o v ý s a l á t s k u ř e c í m m a s e m a v e j c e m (Pro 4 osoby) Zemanová Pavla M ű s l i s o v o c e m (Pro 4 osoby) 4 mandarinky; 2 kiwi; 2 banány; 100 g ku kuřičných lupínků; 40 g pšeničných klíčků; 500 g jogurtu; 2 lžíce strouhaného kokosu Dle 1.Korintským 6:13: Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu.tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána a Pán pro tělo. Důležitou součástí zdravého života jsou i naše stravovací návyky. Lidské tělo je tvořeno z různých chemických látek. Vzájemnou reakcí těchto látek vytváří tělo stavební látky a uvolňuje energii nutnou pro život. Tato energie je potřebná pro všechny procesy v těle a pro udržování imunitního systému. Energie je jedním z podstat ných předpokladů pro život. Vzniká látkovou výměnou z potravy, kterou přijímáme. Zdravá výživa musí být vyvážená, to znamená, že obsahuje v dostatečném množství všechny látky potřebné pro život. Všichni dobře víme, že česká kuchyně, bohatá na živočišné bílkoviny, tuky a cukry, nemůže být vzorem zdravé výživy, a to hlavně pro nedostatek rostlinné složky potravy. Dnešní strava má nedostatek prospěšných vláknin, a tím vzniká problém ve špatném přijímání někdy i vyvážených živných látek v našich střevech. Vláknina je část rostlinné potravy, která není stravitelná, ale je velmi důležitá pro trávení. Když jíme rostlinnou stravu, prochází celulóza a další látky přímo trávicím traktem a stávají se tak hrubou vlákninou potravy. Vláknina dodává nestrávené potravě objem a tak zvyšuje účinnost trávení. Oloupeme mandarinky, banány a kiwi. Mandarinky rozdělíme na dílky, banány a kiwi nakrájíme na plátky. Ovoce promícháme s kukuřičnými lupínky a pšeničnými klíčky. Műsli rozdělíme na 4 porce a pokapeme jogurtem. Podáváme sypané strouhaným kokosem. Kukuřičné lupínky lze nahradit ovesnými vločkami. Tato lehká snídaně je velmi bohatá na hořčík, vitamín C a draslík. Kiwi se svým výrazným obsahem vitamínu C působí proti infekcím, posilují imunitní systém. Jediný plod kiwi má schopnost pokrýt denní dávku vitamínu C. Hořčík přispívá ke zdravé funkci srdce a řídí látkovou přeměnu v buňkách. Kiwi je ideálním zdrojem energie pro sportovce a pro dobrou kondici. Někteří jedinci však reagují na kiwi alergicky! P ó r e k s e ž a m p i o n y (Pro 2 4 osoby) 400 g pórku; 250 g žampionů; 200 g kysané smetany; 50 l00 g strouhaného parmazánu; pepř; sůl; zeleninový vývar Žampiony pokrájíme na menší kousky, pórek na kolečka. Obě suroviny opečeme na pánvi, přidáme zakysanou smetanu a vše vložíme do zapékací formy, kterou vymažeme olejem. Posypeme parmazánem a zapečeme v troubě při teplotě 180 C asi l0 minut. Pórek je důležitá a plnohodnotná zelenina. Je velmi účinná proti stařeckým změnám cév. Působí proti krevním sraženinám. Obsažený zinek je důležitý pro vaziva, stěny cév a tvorbu hormonů, selen zase pro imunitní systém. Přispívá rovněž pro snížení hladiny cholesterolu v krvi a je vhodný při léčbě dny a revmatismu. Někdy může nadýmat! Následky ZBK Během Základního biblického kurzu se vynořilo v mé mysli mnoho otázek, ale dostala jsem i mnoho odpovědí. V té době jsem měla také hlavu plnou češtiny, protože jsem dceru připravovala k přijímacím zkouškám na gymnázium. Nějak se mi to pomíchalo a místo modlitby ze mne jednou v noci vypadly otázky pádové. Kdo studoval ZBK, snad mě pochopí. 1. pád Iva Zettlová KDO jsem v Tobě? Zeptám se jinak. CO chceš, abych byla? 2. pád Bez KOHO už nemůžu žít a ČEHO se zříkám? 3. pád KOMU chci svůj život dát? K ČEMU mě volá Tvůj hlas? 4. pád KOHO toužím vidět, když přivírám víčka? CO vidíš Ty, když se díváš na mne? 5. pád OSLOVUJEŠ mě: Dítě! Já VOLÁM k Tobě: Pane! 6. pád O KOM jsi snil svůj sen? Pověz, O ČEM mi to šeptáš? 7. pád S KÝM chci stále žít? Ty to víš. ČÍM já Tě potěším? g kuřecích prsou; sůl; mletý bílý pepř; 3 lžíce olivového oleje; 200 g špaget; 150 g pórku; 4 rajčata; 3 vejce; svazek pažitky Zálivka: 180 g lehké majonézy; 2 3 lžíce kečupu; 1/4 lžičky drceného pepře; 2 stroužky česneku Kuřecí maso omyjeme a opatrně nakle peme. Z obou stran osolíme a opepříme. Opékáme na dvou lžících olivového oleje. Opečená prsa vyjmeme a necháme vychladnout. Potom je nakrájíme na kostičky. Špagety uvaříme ve vroucí osolené vodě. Poté je scedíme, propláchneme a promastíme olivovým olejem. Pórek očistíme a nakrájíme na tenká kolečka i se zelenou částí. Rajčata spaříme vroucí vodou, pak je oloupeme a nakrájíme na kousky. Vejce vaříme 9 minut. Pažitku omyjeme a nasekáme. Uvařená vejce ochladíme, oloupeme a nakrájíme na dílky. Na zálivku prošleháme majonézu s kečupem a pepřem a přidáme prolisovaný česnek. V míse promícháme všechny suroviny kromě vajec a pokapeme zálivkou. Salát opět lehce promícháme, obložíme dílky vajec a necháme 30 minut vychladit. A nakonec moc dobrý koláč... T ř e š ň o v é ř e z y s t v a r o h e m Těsto: 200 g másla; 200 g cukru; špetka soli; 3 vejce; 250 g polohrubé mouky; 30 g škrobové moučky; 2 lžíce kypřícího prášku; 75 g mletých mandlí; 6 lžic mléka Krém a ozdoba: 1 kg třešní; 4 vejce; 150 g cukru; 30 g škrobové moučky; 500 g tvarohu; 100 g mandlí; 80 g másla Máslo utřeme s cukrem a solí, postupně přimícháme vejce. Do krému zapracujeme mouku, moučku, kypřící prášek, mandle a nakonec mléko. Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech. Třešně omyjeme a vypeckujeme. Troubu předehřejeme na 160 C. Oddělíme žloutky a bílky, žloutky vyšleháme s cukrem do pěny. Tvaroh smícháme se škrobovou moučkou a spolu s mandlemi zapracujeme do žloutkové pěny. Z bílků ušleháme tuhý sníh a vmícháme do tvarohového krému. Krém rozetřeme na těsto. Na povrch poklademe třešně a mírně zatlačíme. Na koláč naklademe vločky másla, vložíme do trouby a pečeme asi 40 minut. Do třených těst zapracováváme mouku co nejkratší dobu a nejlépe vařečkou s vyřezaným otvorem. Při dlouhém míchání mouka příliš nabobtná a koláč pak po upečení není nadýchaný. Třešně jsou ovoce mimořádně zdravé. Vitamín C, zinek a přírodní barvivo antokyan působí proti volným radikálům, které poškozují buňky. Třešně jsou přírodní medicínou proti parodontóze, artritidě a různým zánětům. Poskytují mnoho vápníku pro kosti, zuby a dobrou funkci nervů, železa pro krvetvorbu a draslíku, který je důležitý pro vylučování vody z těla. Odstraňuje zácpu a jedy v těle. Třešně jsou ideálním prostředkem k snižování váhy a pro udržení zdravé pokožky. D O B R O U C H U Ť! Tygřice napomíná tygřátko, které nahání vyděšeného lovce: "Kolikrát ti mám říkat, že s jídlem se nehraje?" Jde malá stonožka se svou maminkou na procházku dcerka se jí ptá: "Mamí, co je to člověk?" "To je bytost, které chybí 98 nohou." Členové různých denominací si povídají o tom, kam by začal chodit Ježíš, kdyby se tu teď mezi námi objevil. Katolík říká: "Myslím, že by chodil k nám, protože si tak vážíme jeho matky Marie." Babtista říká: "Jsem přesvědčený, že by navštěvoval náš sbor, protože náš biblický důraz na křest je nepřehlédnutelný. Rozhovor sleduje charismatik a říká: "Poslouchejte, přemýšlím nad tím, ale nevidím důvod, proč by měl vůbec někam přestupovat." Dva arabští šejkové stojí v galerii před obrazem "Narození Páně" a jeden z nich říká: "Ti křesťané jsou ale divní! Na šaty nemají, spí v chlévě na slamě, ale musí se nechat namalovat od Rembranta!" Udýchaný mladý pošťák přijde k dědovi s dů chodem: Dědo! Už mě fakt nebaví chodit každý měsíc až sem za vámi na samotu 18 km od vesnice! Děda na to: Hlídej si pu su, hochu, nebo si ob jednám denní tisk! Na hodině nábo ženství: Peťo, řekni nám, kdo vidí a slyší všechno? Naše teta sou sedka. Na ulici pláče chlapeček. Přijde k němu paní a ptá sa ho: "Co se ti stalo, maličký?" "Ztratil jsem se!" vzlyká. "A znáš svou adresu?" "Ano. Jirka zavináč seznam tečka cé zet.

4 Známe se? Pavla Kvapilová P A V E L P R Ü H E R CŽ Český Krumlov Povolání: stavební klempíř Bydliště: Brloh Manželka: Eva Děti: Jakub (20), Pavel (19) Oči: světle modré Záliby, koníčky: Letecké modelaření Kdy a jak jsi uvěřil? Uvěřil jsem někdy v průběhu roku Myslím, že jsem tehdy byl ve velikém tlaku, děti byly malé, zemřel mi otec a já skoro sám stavěl dům. Jak jsem se později dozvěděl, modlili se za nás Tomanovi z Prahy. Vzpomínám si, že jsem v tomto období sháněl někoho, kdo mi řekne cokoli o Bohu. Pocházím z katolické rodiny, takže jsem jel za farářem do Křemže, ale nezastihl jsem ho doma. Potom přijel Franta Toman, že nás vezme do Prachatic, že je tam něco, čemu křesťané říkají probuzení. Takže jsme jeli. Přivítala nás Martina Petrášků, tehdy asi 16letá, samozřejmě s velmi širokým úsměvem (to jí zůstalo dodnes: )). Musím říct, že to na nás udělalo velký dojem, protože Duch Boží byl na všech lidech. Nejvíc si pamatuji na babičku Hunďů, která v nějakých možná 80letech tančila a křepčila při chválách na balkoně, potom na Oldu, jak nádherně chválil Boha na saxofon, a taky na Káju Sedláčků, jak hřímal z pódia:,,jsou tady hříšníci, čiňte pokání a Bůh vám odpustí vaše hříchy. Pomalu jsem zarůstal do židle, protože jsem si myslel, že jsem na tomto místě jediný hříšník. Potom mě Tomanovi pozvali do Prahy, tehdy tam byl evangelista Bob Weiner z USA. Byl jsem u Tomanů tři dny. Každý den tři shromáždění, pro mě něco nevídaného. Každý den nová svědectví lidí, co pro ně Bůh udělal. Děly se tam různé věci, třeba jeden večer přišel Duch Boží a všech asi 500 lidí plakalo a nedalo se to zastavit. Trvalo to asi půl hodiny a stalo se to při modlitbách za národ a za ztracené lidi. Před tím než jsem jel do Prahy, Franta Toman na mne vkládal ruce a modlil se za vysvobození z kouření. Kouřil jsem tehdy už 18 let a bylo pro mě nemožné přestat. Po návratu z Prahy jsem nekouřil a říkal si, uvidím, jak dlouho to vydržím. Nekouřím dodnes a nic mi to nedělá, takže vím, že to nebylo z mojí síly. Dodnes nevím přesně, jak se to stalo, ale je to fakt. K tomu všemu přestala kouřit i manžel ka. V Praze na mne ještě vkládali ruce a začal jsem mluvit v jazy cích. Jak dlouho jsi se svojí ženou Evou a jak jste se seznámili? S manželkou jsme spolu 21 let a seznámili jsme se: mmm...to je tajemství. Bydlíte s Evou na krásném místě u Kleti, narodil jsi se zde? Narodil jsem se v Sedmi Chalupách č.p. 2, původně tam stálo opravdu 7 chalup, ale lidem se tam líbilo (je tam moc krásně), takže dnes je jich tam asi 15. Jinak Sedm Chalup je poblíž Brloha. Modelaření je krásný koníček, ke kterému je potřeba trpělivost. Jaké lepíš modely a jak dlouho? Modely, no zajímám se o ně asi od 10let díky mým bratrancům. Hlavně s nejmladším Jirkou jsme dělali nejdříve pokusy s raketami z hnědé lepící pásky. Na jejich pohon jsme používali zápalky, neboli sirky, jak jsme tomu říkali. Ty mizely po škatulích z domácnosti, a síru, nebo co to vlastně bylo, jsme cpali do raket. O nějakém pohonu ale nemohla být řeč. Raketa většinou shořela na zemi nebo bouchla nad zemí. 4 Asi v 16letech jsem postavil první RC (rádiem řízený) model. Dodnes jsem postavil asi 30 modelů, většinu jsem rozbil, nebo jsem je prodal. V posledních několika letech zkouším létat s elektrolety, teď mám jeden elektrolet. Jediné, co bych ještě chtěl, by byla maketa helikoptéry. Vím, že tvoje manželka sportuje, ty také? Nesportuji, ale moje práce je tak trochu sportem. Denně lezu po lešení a žebříkách, většinou se zátěží, vozím se na výsuvné plošině a někdy i vi sím na laně, takže pro mě je nejlepší sport poloha ležmo na zádech a zavřít oko. Manželka mi potom bere z ruky rozpité kafe, abych jí něco nepolil. Vlastníte les. Jak je veliký a co to obnáší? Zdědili jsme čtyřhektarový les a je to jenom práce a zase práce. Topíme dřevem, takže takový lesík se docela hodí. Nevím, co přesně obnáší povolání stavební klempíř, můžeš mi prosím říct, co pod tvýma šikovnýma rukama vzniká? Moje řemeslo se hlavně týká střech, kde se oplechovávají štítové a okapové hrany, římsy, okapové žlaby různých tvarů, oplechování vikýřů a arkýřů, kopulí kulatých i hranatých. Týká se to nejen střech, ale i fasád, kde se plechují většinou římsy, ale i parapety. Děláme i jiný věci, jako třeba ozdobné digestoře. (Zatím jsme dělali jenom jeden kus.) Už jsem dělal i blat níky na traktory nebo taky mědě nou varnu malého pivovaru. To je teď na západě docela móda mít svůj domácí pivovar. Hned jak jsem nastoupil do firmy (v srpnu to bude 16 let), byl jsem nucen naučit se vyklepávat draky, kteří se záhy staly ozdobou českobudějovické radnice. Uměleckou podobu jim vtiskl neznámý umělecký návrhář. Naší prací bylo jenom zhotovení. Máš nějaký oblíbený nebo životní biblický verš? Prozradíš nám ho? Prozradím ti dva. V Bibli mám rád nejradši povzbudivé verše (to asi každý ). V posledních několika letech se mě asi nejvíc dotkly tyto: Ať slabý řekne: Jsem silný. Joel 3:10 Neumřu, ale živ budu, abych vypravoval skutky Hospodinovy. Žalm 18:17 A otázka na závěr. Když jsi byl malý, čím jsi si přál být až budeš velký? Je to blbý, ale já si opravdu nevzpomínám. Snad jsem tou žil jezdit traktorem (to jsem i ve 13letech jezdil a svážel s tátou cibuli) a potom vím, že v pat nácti sem se rozhodoval, jestli půjdu na vojenskou školu.

5 Fr. Petrášek MASORET; P.O.Box 42; Č. Krumlov; tel: ; Knižní pult Františka Petráška nabízí: Kevin Leman: Na otci záleží V životě a obzvláště v rodičovství existuje jen málo záruk, ale je tu jedna, kterou by měl znát každý otec: vy jste klíčem k budoucnosti vaší dcery! Mnohé studie prokazují, že otcové vybavují své dcery vlastnostmi, které jsou podstatné pro jejich úspěšný budoucí život. Otec, který aktivně vstupuje do života své dcery, ať už s ní žije ve společné domácnosti, či nikoli, podporuje úspěch své dcery při studiu, posiluje její psychické zdraví, učí ji soucítit s druhými lidmi a dokonce upevňuje i její vědomí jakožto ženy. Na otci záleží probírá charakteristické znaky zdravého vztahu mezi otcem a dcerou. Dr. Kevin Leman využívá nejnovějších poznatků o správné výchově a s vtipem je prokládá dojemnými příběhy ze svého vlastního života jakožto otce. Autor načrtává architekturu vztahu mezi otcem a dcerou, včetně toho, že tato stavba musí být založena na důvěře. A důvěra souvisí s jistotou a důsledností. Leman říká: Aby se dcera cítila bezpečně, otec zajistí tím, že bude důsledný a zásadový. Informace z knihy Na otci záleží vám dají novou naději. Dočtete se v ní, co v rodině Dr. Lemana a dalších otců fungovalo a co nikoli. Tato kniha vám bude praktickou pomocí při hledání způsobu, jak milovat svou dceru, jak jí pomoci, aby se stala zdravým a sebejistým dospělým, který bude milovat své bližní. (Brožovaná, 164 stran) Gary Thomas: Posvátné stezky Je zcela běžné a přirozené, že se v církvi setkáváme s lidmi odlišného duchovního založení a temperamentu. Problém vyvstává v okamžiku, kdy vlastní typ zbožnosti upřednostňujeme a prosazujeme jako ten jediný možný a správný, aniž bychom se seznámili s čímkoli odlišným. Užitečnou pomocí v bourání předsudků nám může být práce Garyho Thomase, která popisuje devět různých duchovních temperamentů, s nimiž se můžeme setkat v církvi jejich rysy, silné a slabé stránky. Je nanejvýš pravděpodobné, že v jednom či více tem peramentech poznáte sami sebe a také způsob, kterým nejpřirozeněji vyjadřujete svůj vztah k Ježíši Kristu. A ať už půjde o jeden temperament či jejich směsici, nejedná se v žádném případě o náhodu. Vaše založení je totiž dáno samotným Stvořitelem, jenž vás stvořil s určitým a jedinečným záměrem. Posvátné stezky vám mohou pomoci najít cestu vyjádření svého vztahu k Bohu. Cestu, která vám může přinést osobní růst a větší porozumění druhým lidem. (Brožovaná, 184 str.) Mezinárodní Konference smíření, jejímž cílem je vyjádřit pokání z křesťanského anti semitismu připomenutím obětí holocaustu a zničených židovských obcí a současně projevit solidaritu a přátelství vůči židovskému národu. Součástí programu bude veřejné čtení jmen obětí holocaustu i kulturní program určený široké veřejnosti. Svou účast na programu přislíbil velvyslanec Státu Izrael v České republice. Vizi konference přiblíží citát z dopisu Ludmily Hallerové: Bylo to při jednom zájezdu misijního odboru Kostnické jednoty do Izraele, kdy jsme s malou skupinkou Čechů navštívili v památníku holocaustu v Jeruzalémě parkově upravený hřbitov obcí. Park má půdorys mapy Evropy. Jsou v něm vztyčené vysoké obelisky, plné jmen židovských obcí, které s Hitlerovým konečným řešením přestaly na území jím ovládané Evropy existovat. Je to otřesné a člověka jímá závrať nad takovou genocidou. Stáli jsme tam před obelisky na území Čech a Moravy a nepokrytě brečeli. Postupně jsme obce četli a káli se za to, co se ode hrálo v naší zemi a za to, že jako Církev křesťané tak málo pro Židy vykonali, ba někteří jim to v skrytu duše přáli. Z toho vzniklo později přání, abychom všechny tyto obce postupně navštívili s malou skupinou modlitebníků a s tamními křesťany před prosili za odpuštění toho, co jsme dobrého neučinili Jeho bratřím, a stáli tak v mezeře za svůj národ i církev. Na některých z těchto míst pořádáme od roku 2006 konference o Izraeli a Církvi. Každá kon ference obsahuje kající bohoslužbou za 2000 roků křesťanského antisemitismu s použitím liturgie, které zazněla v roce 2001 na mezinárodním celosvětovém kajícím shromáždění v Jeruzalémě. Program: Hlavním řečníkem bude Ulla Järvilehto, dlouholetá poslankyně finského parlamentu a za kládající členka ICEJ. Dále poslouží Mojmír Kallus, předseda české pobočky ICEJ, a Ludmila Hallerová za Operaci Ester. V rámci konference se budou prezentovat organizace sloužící Izraeli. Bude provedeno veřejné čtení jmen obětí holocaustu a kající bohoslužba. Kulturní program bude zahrnovat židovské tance, písně a vystoupení houslového virtuose Sergeje Popova. Konferenci smíření pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka ve spolupráci s Operací Ester, za podpory místních církví a pod záštitou primátora města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy a hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka. Gary Chapman a Jennifer Thomas: Pět jazyků omluvy Kdyby byl svět dokonalý, žádné omluvy bychom nepo třebovali. Protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Pokud se stane křivda a vztah je narušen, cosi v nás volá po smíření. Touha po smíření je někdy mocnější než touha po spravedlnosti. Čím je vztah důvěrnější, tím je touha po smíření hlubší. Pokud manžel zachází hrubě se svou manželkou, cítí se právem zraněná a hněvá se. Na jedné straně touží po sprave dlnosti, ale na druhé straně touží i po milosti. Chce sice, aby manžel za své provinění zaplatil, chce ale také, aby se spolu smířili. Smíření je možné, pokud se manžel upřímně omluví. Pokud se neomluví, smysl pro morálku manželku tlačí, aby se domáhala spravedlnosti. V průběhu let jsem mnohokrát pozoroval rozvodová řízení, v nichž se soudce snažil roz hodnout, co je spravedlivé. Nejednou jsem měl pocit, že upřímná omluva mohla smutný průběh celého řízení změnit. Skutečné odpuštění odstraňuje bariéru, kterou prohřešek vytvořil, a umožňuje, aby se po čase obnovila důvěra. Pokud byl vztah před prohřeškem vřelý a důvěrný, může se do něj vrátit láska. Pokud šlo o pouhou povrchní známost, může se díky dynamickému procesu odpuštění prohloubit. Pokud újmu způsobil někdo neznámý, třeba násilník či vrah, neexistuje vztah, který by mohl být obnoven. Pokud se vám takový člověk omluvil a vy jste mu odpustili, žijete oba dál své životy, přestože zločinec musí stále čelit soudnímu systému, platnému ve své kultuře, a vydá mu počet ze svého scestného jednání. (Brožovaná, 168 str.) Vize církve CESTA ŽIVOTA: Kol.1:28 29 Kteréhož my zvěstujeme, napomínajíce všelikého člověka a učíce všelikého člověka ve vší mou drosti, abychom postavili každého člověka dokonalého v Kristu Ježíši. O čež i pracuji, bojuje podle té jeho mocnosti, kteráž dělá ve mně dílo své mocně. (BK 1613) 2. Paral. 7:14 A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tváři mé, a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe, a odpustím hřích jejich, a uzdravím zemi jejich. (BK 1613) Izajáš 54:2 Rozšiř místo stanu svého, a čalounů příbytků svých roztáhnouti nezbraňuj; natáhni i provazů svých, a kolíky své utvrď. (BK 1613) Shromáždění: České Budějovice Sokolovna, Sokolský ostrov 1 neděle 15:00 Český Krumlov, budova Ambit neděle od 9:00 Prachatice Agitační středisko Pod Hradbami neděle od 17:00 Setkání mládeže v Č. Krumlově sobota 14:00 Tento zpravodaj si vyhrazuje právo nezodpovídat za případné chyby dodané s příspěvky jednotlivých autorů. Děkujeme za pochopení. 5

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY

SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY SPECIALITY Z ČERVENÉ ŘEPY Červená řepa Původ Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N.

Čočkové karbanátky HLAVNÍ JÍDLA. příprava: 25 min. k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková, Zdena Skokanová N. 4 porce Červená čočka loupaná BIOHARMONIE 500 g Špaldová mouka hladká BIOHARMONIE 1 kg HLAVNÍ JÍDLA příprava: 25 min. R Recept t je j použit žit z knihy k ih JEZTE ČESKY rok v naší kuchyni. Jana Vašáková,

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví

RNDr. Milada Kosnarová. Rady a diety pro zdraví RNDr. Milada Kosnarová Rady a diety pro zdraví Centrum regulativní medicíny 2011 OBSAH Předmluva 7 Úvod 9 1. Držení těla a pohyb 11 2. Stravování 12 1. Plísně a baktérie 14 2. Volné radikály 15 3. Vitamíny

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si

Tradiční recepty. méně cholesterolu. určitě vyzkoušejte! pochutnáte si Tradiční recepty méně cholesterolu určitě vyzkoušejte! pochutnáte si pórková polévka voda 1 l pórek 1 ks Alfa Bio lahůdkové TOFU 1 ks hrášek (mražený) 100 g kukuřice 100 g cuketa 1 ks mrkev 1-2 ks bujón

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více