K N I H O V N A centru??????? m R A N É K Ř E S Ť A N S K É biblický??????????ch L I T E R AT U R Y studi??????í?????????????

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K N I H O V N A centru??????? m R A N É K Ř E S Ť A N S K É biblický??????????ch L I T E R AT U R Y studi??????í?????????????"

Transkript

1

2 K N I H O V N A R A N É K Ř E S Ť A N S K É L I T E R AT U R Y??????? centrum?????????? biblických?????? studií?????????????

3 K N I H O V N A R A N É K Ř E S Ť A N S K É L I T E R AT U R Y V Y D Á V Á C E N T R U M B I B L I C K Ý C H S T U D I Í A K A D E M I E V Ě D Č E S K É R E P U B L I K Y A U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E E D I Č N Í Ř A D A : J A R O S L A V B R O Ž, T h. D., S. S. L. P r o f. P h D r. R Ů Ž E N A D O S TÁ L O V Á, C S c. J A N A. D U S, T h. D. P r o f. T h D r. P E T R P O K O R N Ý, D r S c. P r o f. P h D r. P A V E L S P U N A R, C S c. S V A Z E K 6 R U K O P I S Y Z N A G H A M M Á D Í 3 V Y Š E H R A D P R A H A

4 RUKOPISY Z NAG HAMMÁDÍ 3 K O D E X I I I /3 4 K O D E X V /1 a 5 n P O Ž E H N A N Ý E U G N Ó S T O S M O U D R O S T J E Ž Í Š E K R I S T A Z J E V E N Í A D A M O V O U S P O Ř Á D A L W. B. O E R T E R V Y Š E H R A D

5 Na přebalu: Vnější strana vazby kodexu V z Nag Hammádí kůže 4. století po Kr. Na vazbě: Postava evokující ztvárnění znaku života (anch) motiv z vazby kodexu II z Nag Hammádí Studies and Translations Mgr. Marek Dospěl, Univ.-Doz. Dr. phil. habil. Wolf B. Oerter, Mgr. Zuzana Vítková, 2010 Translation prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., 2010 ISBN:

6 OBSAH Předmluva ÚVOD (W. B. Oerter) Historie nálezu a vydání Číslování kodexů z Nag Hammádí Popis Kodex III Číslování Skladba listů Stav zachování Paginace Vzhled textu Blotting Obsah Rozdíly a společné rysy spisů kodexu III Testimonia Kodex V Číslování Skladba listů Stav zachování Paginace Vzhled textu Blotting Obsah Rozdíly a společné rysy spisů kodexu V Testimonia Vazba Zhotovení vazby obecně Kodex III Kodex V Paleografie Kodex III Písařská ruka a charakter písma Zdobení textu a nadpis Korektury

7 Kodex V Písařská ruka a charakter písma Zdobení textu a nadpis Korektury Jazyk překladu a jazyk originálu Datování a autorství Schéma: Skladba listů v kodexech III a V Koptská abeceda Literatura (výběr) POŽEHNANÝ EUGNÓSTOS (NHC III/3, 70,1 90,13) A MOUDROST JEŽÍŠE KRISTA (NHC III/4, 90,14 119,18) (Úvod, překlad a komentář M. Dospěl) POŽEHNANÝ EUGNÓSTOS Úvod Dochované verze a předpokládaný originál Datace dochovaných verzí Eugnósta a jejich vztah k Moudrosti Ježíše Krista Název a autorství spisu Forma a žánr Obsah spisu a jeho prameny Edice a literatura Požehnaný Eugnóstos (překlad z koptštiny) [Úvodní, zdravící formule] [Bloudění lidského pokolení ve snaze poznat Boha] [Nezbytnost poučení] [Chvála na nejvyššího, nepoznatelného Boha] [Otec veškerenstva] [Návrh nové teze a můstek k následné argumentaci] [Víra čili objevení nezjevného ve zjevném] [Samovolné vytrysknutí poznání uvnitř nezrozeného Otce] [První aión nesmrtelný Člověk]

8 [Druhý aión zjevení Syna Člověka] [Třetí aión neboli aión Spasitele] [Dokončení zjevení církev jménem Život] [Závěrečné povzbuzení] [Závěr] MOUDROST JEŽÍŠE KRISTA Úvod Dochované verze a předpokládaný originál Datace Moudrosti Ježíše Krista a vztah k dochovaným verzím Eugnósta Forma a žánr Název spisu Myšlenkové zdroje a zařazení spisu Obsah a christianita textu Edice a literatura Moudrost Ježíše Krista (překlad z koptštiny) [Nadpis] [Shromáždění učedníků a příchod Spasitele] [Spasitel zahajuje rozhovor] [Výklad o neúspěšném hledání Boha] [Výklad o nepoznaném Otci veškerenstva] [Výklad o působení Pána veškerenstva] [Otázka zjevení] [Výklad o zjevení, Jednom a zástupu] [Výklad o nesmrtelném androgynním Člověku] [Výklad o Synu Člověka a jeho stvoření] [Výklad o království Člověka a jeho Syna] [Výklad o Moudrosti a Spasiteli] [Výklad o velkých aiónech] [Popis Osmera] [Výklad o dokončení aiónů] [Výklad o učednících, jejich původu a úkolech] [Shrnutí Spasitelova zjevení] [Závěrečná výzva a pověření učedníků] [Odchod Spasitele] [Závěrečný nadpis spisu]

9 ZJEVENÍ ADAMOVO (NHC V/5, 64,1 85,32) (Úvod, překlad a komentář Z. Vítková) Úvod Název a žánr Zařazení spisu a jeho nejbližší paralely Gnostické společenství Obsah Hlavní motivy Adam a Eva Bůh stvořitel a pravý Bůh Sét Osvětlitel Hymnus na dítě (ZjAd 77,17 83,4) Christianita a datace textu Edice a literatura Zjevení Adamovo (překlad z koptštiny) [Název spisu] [Adam a Eva] [Tři muži] [Proroctví zjevená Adamovi] [Potopa] [Noe a jeho synové] [Konvertité ke gnostickému pokolení] [Oheň, síra a asfalt] [Záchrana gnostiků] [Příchod Osvětlitele] [ Hymnus na dítě (názory na narození a příchod Osvětlitele)] [Boj vyvolených a nářek zatracených] [O vodě života a předání poznání] [Obsah traktátu a jeho předání] [Závěrečný nadpis spisu] Pře hled ná ta bul ka ru ko pi sů z Nag Ham má dí a je jich zkra tek Seznam zkratek Bibliografie Rejstřík spisů Rejstřík osobních jmen Rejstřík místních názvů Rejstřík vybraných pojmů

10 ZJEVENÍ ADAMOVO (NHC V/5, 64,1 85,32) ÚVOD, PŘEKLAD A KOMENTÁŘ Z. VÍTKOVÁ

11 Úvodní strana spisu Zjevení Adamovo s nadpisem strana 64 kodexu V z Nag Hammádí

12 Zjevení Adamovo (úvod) [151] Úvod 1 1. Název a žánr Název Zjevení Adamovo se objevuje na začátku i na konci spisu (ZjAd 64,1; 85,32). Heresiolog Epifanios ze Salamíny hovoří o tom, že knih s názvem Zjevení Adamova a spisů připisovaných Sétovi užívala sekta gnostiků, 2 pro nedostatek údajů však nemůžeme náš traktát s žádným jeho pramenem blíže ztotožnit. Zjevení Adamovo, které však k našemu textu nemá přímý vztah, cituje také Kolínský manichejský kodex. 3 Badatelé se domnívají, že traktát je ( jako většina textů z Nag Hammádí) překladem z řečtiny, 4 i když u některých pasáží (např. hymnus na dítě) se můžeme původního jazyka jen dohadovat. 5 Text je zachovalý relativně dobře, pouze začátky a konce některých sloupců jsou poškozené. Nad některými slovy se v rukopisu objevují jejich synonyma. Co se týče žánru, spis patří mezi tzv. zjevení neboli apokalypsy (apokalypsis), neboť jeho hlavním tématem je zjevení, které Adam přijal od tří nebeských návštěvníků a o němž pravděpodobně před svou smrtí 6 vypráví svému synu Sétovi. 7 Na druhou stranu však představuje také Adamovo skryté (apokryfon) poznání (ZjAd 85,22n), je tedy i apokryfem ( tajnou knihou ) v původním slova smyslu. Mnohé věci autor odhaluje, ale jejich pozadí, souvislosti a význam ponechává utajeny, neboť zřejmě předpokládá, že si zasvěcený čtenář učiní spojení sám. Pro nás je však srozumitelnost textu velkým problémem. Nevíme například, zda Osvětlitelem, který bude dělat znamení a zázraky a jehož tělo mocnosti potrestají, je nebo není míněn Ježíš. Od tohoto předpochopení se však odvíjí celý výklad textu i jeho možná datace (viz níže). 1 Za řadu podnětných připomínek k úvodu děkuji svému muži Tomáši Vítkovi. 2 Epiph. haer. 26,8,1. 3 ZjAd 48,16 50,7 (MacRae, in: Nag Hammadi Codices V,2 5, 1979, str. 151). 4 Beltz, in: Nag Hammadi Deutsch 2, 2003, str Beltz (tamt.) se dokonce domnívá, že ještě před řeckou verzí mohla být původním jazykem spisu aramejština. Podobný názor zastává Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str Podle Parrotta původní hymnus vznikl pravděpodobně v démotštině a posléze byl přeložen do řečtiny a zakomponován do Zjevení Adamova (NovT 31,1 [1989] 84). 6 Proto je text třeba chápat též jako Adamovu závěť (MacRae, in: Nag Hammadi Codices V,2 5, 1979, str. 152). Ke srovnání s žánrem testamentární literatury viz Welburn, in: From a Virgin Womb, 2007, str ; Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str Autor chce odkazem na Adama a Séta vzbudit představu dávné tradice gnostického náboženství. Adam vystupuje v prorocké roli také v Životě Adama a Evy (srv. KTM II, str ), kde je však tato jeho schopnost odvozena od toho, že pojedl ze stromu poznání.

13 [152] Zjevení Adamovo (úvod) 2. Zařazení spisu a jeho nejbližší paralely Traktát bezpochyby přísluší do setovské gnóze, 8 která spásné poznání připisovala Sétovi a pokolení, které z něj vzešlo. Neobsahuje sice většinu motivů, které u setovců shledávali církevní heresiologové, ale určité podobnosti v pojetí Séta zde nacházíme. 9 Mezi spisy z Nag Hammádí má Zjevení Adamovo nejbližší paralely především v Evangeliu Egypťanů (NHC III/2), a to kvůli největšímu množství shodných motivů. 10 Další paralely se nacházejí v bezejmenném gnostickém traktátu z kodexu Brucianus a v traktátech Zóstrianos (VIII/1) a Protennoia ve třech tvarech (XIII/1), s nimiž má Zjevení Adamovo společný zájem o postavu Séta, výklad křtu a užití motivu tří trojic stejných andělských jmen. 11 Zjevení Adamovo má blízko i k židovské apokalyptické a testamentární literatuře (např. periodizací textu, způsobem jeho předání, motivem proroctví). 12 Společné téma a některé motivy sdílí také s některými apokryfními spisy o prarodičích, k nimž patří zejména Život Adama a Evy a Zjevení Mojžíšovo (např. motiv ztráty slávy 13 nebo zjevení nebeských bytostí 14 ). Co do pojetí Adamova příběhu je však náš text radikálně odlišný, protože pád člověka v něm není způsoben jeho vlastním zaviněním. 8 Parrott (NovT 31,1 [1989] 67). Mezi setovské texty jsou v rámci kodexů z Nag Hammádí řazeny například spisy Podstata archontů (II/4), Parafráze Sémova (VII/1), Druhý traktát velkého Séta (VII/2), Tři Sétovy stély (VII/5), Allogenés (XI/3) a Evangelium Egypťanů (III/2; IV/2). 9 Srv. např. svědectví Epifaniovo, podle nějž setovci považovali za svého prapředka Séta, který byl muž čestný a spravedlivý, a nazývali jej Kristem a Ježíšem (39,1,3). Ježíš prý pocházel ze Sétova pokolení a přišel do světa zázračným způsobem jako vtělení Séta samotného (39,3,5). K diskuzi badatelů ohledně setovců viz RNH 1, str. 234, pozn Pro konkrétní odkazy zde i dále viz poznámky k překladu. 11 Abrasax, Sabló, Gamaliél ve ZjAd 75,22n; Micheú, Michar a Mnésinús ve 84,5n a Jesseus Mazareus Jessedekeus ve 85,30n. 12 Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str. 86n a (srovnání s apokalyptickými texty); Welburn, in: From a Virgin Womb, 2007, str (srovnání s testamentární literaturou). 13 Srv. ZjMojž 20 (KTM II, str. 355). 14 Srv. ŽAE 21, 22 (KTM II, str. 349); ZjMojž 3 (tamt.).

14 Zjevení Adamovo (úvod) [153] 3. Gnostické společenství Zjevení Adamovo rozděluje lidstvo na dvě části: zatímco jedni nemají poznání a slouží demiurgovi (potomci Noemovi, obzvláště jeho syna Séma/Šéma), druzí poznání mají (nebo mají schopnost je získat) a patří pravému Bohu (potomci Sétovi). 15 Gnostikové sami sebe vymezují původem a mravní čistotou (patrně s asketickými rysy). 16 Jsou to ti velcí lidé, kteří nebyli poskvrněni a ani nebudou poskvrněni žádnou touhou, protože jejich duše nepochází z poskvrněné ruky, ale z velikého přikázání věčného anděla. 17 Hranice mezi oběma skupinami nic mé ně nebyla nepropustná, neboť konvertité byli podle všeho vítáni (ZjAd 76,8 17). Protože původní setovské pokolení pravděpodobně zůstalo se svatými anděly v nebi, Osvětlitel při svém třetím příchodu přišel, aby stvořil společenství nové ze semene Noemova a ze synů Cháma a Jáfeta (srv. 76,12n). 18 Zdá se, že spása spočívající v poznání byla přístupná všem, kdo ji byli ochotni přijmout. 19 Poznání (gnvsis) je v našem spise výsostný pojem. 20 Vztahuje se k pravému Bohu (a současně od něj pochází) a dýchá uvnitř člověka. 21 Přenáší se pravděpodobně tradicí z otce na syna v Sétově pokolení, není však upřeno ani jiným, chtějí-li konvertovat. Poznání je možno ztratit a jeho ztráta vede k podrobení člověka moci smrti. Není to nauka, kterou lze zapsat nebo naučit. 22 Adam je předal Sétovi, Sét svému potomstvu; Osvětlitel přišel, aby je dal potomstvu Noemovu. Předání poznání je ve Zjevení Adamově spojováno se svatým křtem a živou vodou (ZjAd 85,22 26). Tímto křtem je gnostik oddělen od všeho pozemského a smrti, vyvázán z moci boha stvořitele a přiveden zpět do říše světla. 23 Poznání 15 Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str Na základě této věty vysvětluje antropologii spisu Schottroff, Animae naturalitater salvandae, 1960, str. 68n. 18 Někteří badatelé (Parrott, NovT 31,1 [1989] 69; Klijn, in: Studies in Gnosticism, 1981, str. 223) sice Sémovy potomky ze spásy vylučují, nicméně právě ti jsou zváni semenem Noemovým, viz ZjAd 74, Shellrude, in: Gnosis and Gnosticism, 1981, str. 86n. Pokud čteme Zjevení Adamovo jako křesťanský text, věta ze semene Noemova a ze synů Cháma a Jáfeta by pak možná označovala Židy a pohany (potomci Cháma a Jáfeta byli chápáni jako pohané na základě interpretace Gn 10; Shellrude, in: Gnosis and Gnosticism, 1981, str ). 20 Viz např. ZjAd 64,13.27; 65,12; 69,15; 71,12 aj. Srv. Linderovu analýzu, The Apocalypse of Adam, 1991, str ZjAd 64,2. 22 Viz Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 59n. 23 Pro metaforiku vody a téma křtu v našem traktátu viz Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 62n.

15 [154] Zjevení Adamovo (úvod) a křest osvobozují i od touhy, která představuje protiklad poznání, neboť váže člověka do světa a vede jej pod moc smrti. 24 Mocnosti proto motiv křtu zneužily: pravděpodobně si ustanovily svůj vlastní křest, v němž poznání není. Nepravý křest může být chápán jako křest vodou (který byl v repertoáru různých baptistických sekt), možná jím byl míněn křest církevní Obsah Protože je text pro současného čtenáře málo přehledný a obtížně uchopitelný, uveďme si před rozborem hlavních motivů a postav traktátu jeho stručný obsah. Na počátku žili Adam s Evou ve slávě, která nepocházela od boha stvořitele. Eva předala Adamovi slovo poznání pravého Boha, díky němuž se podobali věčným andělům. Rozhněvaný demiurg následně první dvojici oddělil, takže pozbyla božských atributů. Oddělení většina badatelů interpretuje jako rozpůlení jednoty původního androgyna, ale jsou možné i jiné výklady. 26 Stav po oddělení Adam popisuje obrazy spánku a ztmavnutí v srdci, tj. zaslepení mysli. Mysl pro gnostiky představovala spojení člověka s pravým Bohem, a proto Adam po oddělení zprvu nedokázal rozpoznat tři vyslance pravého Boha, kteří k němu přišli. Ti jej probudili a podali mu zjevení o aiónu a o budoucím osudu Sétova pokolení. Tehdy znovu zasáhl demiurg, jenž oči prvotní dvojice zaslepil tentokrát definitivně, neboť mezi Adama a Evu uvedl sexuální touhu. Tato touha jim přinesla smrtelnost, život (a poznání) však přešly na jejich syna Séta, jemuž Adam předává svá zjevení. Ve druhé části spisu Adam vypráví prorocké zjevení, která přijal od tří nebeských návštěvníků. Toto proroctví ex eventu (tj. záměrně antedatované proroctví poté, co se prorokovaná událost odehrála) pojednává o budoucích dějinách spásy a obsahuje rozdělení dějin světa do tří epoch: první sahá od Adama k potopě, druhá líčí záchranu gnostiků před ohněm a třetí je spojena s příchodem Osvětlitele. 27 Potopu rozpoutal demiurg, aby zničil gnostiky. Zatímco svého 24 ZjAd 67,1 14; 73,24; 75,4; 80,3 aj. Srv. Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 60. Ke srovnání motivu touhy ve Zjevení Adamově a v pozdně židovském Zjevení Mojžíšově viz Cerutti, Rivista Biblica 36/1 (1988) Yamauchi, in: Études Mithriaques, 1978, str. 542; Stroumsa, Another Seed, 1984, str Tato verze mi přijde velmi pravděpodobná. Polemiku proti křtu vodou srv. SvPrav 69,7 24; ParSem 37, Ke gnostickým námitkám proti křtu vodou obecné církve viz K. Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum, Leiden 1978, str Viz komentář k příslušné pasáži překladu, zde str. 165n. 27 Badatelé, kteří předpokládají, že Zjevení Adamovo je text nekřesťanský, za proroctví ex eventu považují pouze první dvě části; část třetí chápou jako proroctví v pravém slova smyslu.

16 Zjevení Adamovo (úvod) [155] služebníka Noema demiurg zachránil podle biblického scénáře v arše, gnostikové byli zachráněni zvláštním zásahem andělů z nebes. Po potopě bylo Sétovo pokolení přeneseno do své pravé země, kde společně s anděly přebývalo šest set let v poznání. Mezitím Noe rozdělil zemi mezi své syny a zavázal je službou demiurgovi. Jeden z nich s největší pravděpodobností Sém, kterého tradice chápala jako prapředka Židů 28 požádal demiurga o zvláštní závazek pro své potomstvo, jehož služba měla být zpečetěna skrze strach a přikázání. Z pokolení Noemových synů Cháma a Jáfeta se však oddělilo velké množství lidí, kteří přešli ke gnostikům a přijali jejich názory i způsob života (odklon od touhy a od všeho zlého). Demiurgovi stoupenci si na ně přišli ke svému bohu stěžovat a docílili toho, že na zemi gnostiků seslal další pohromu, a to oheň, síru a asfalt (zde měl autor patrně na mysli biblické zničení Sodomy a Gomory). 29 Gnostikové však byli znovu zachráněni anděly, s nimiž pak patrně zůstali v nebi. Zatímco první část Adamova vyprávění líčí příchod pod moc smrti, třetí část traktátu pojednává o záchraně z tohoto podrobení. Vykládá o třetím příchodu Osvětlitele poznání, který přijde kvůli potomstvu Noemovu a nabídne mu vykoupení duše ze smrti. Osvětlitel zachrání ty, kdo se obrátí k poznání, protože nepřijali ducha pouze z tohoto království (tj. demiurga), ale přijali jej od pravého Boha, patrně prostřednictvím gnostického křtu. Osvětlitel učiní znamení a zázraky, takže se demiurg zděsí jeho moci, jejíž původ nezná, a potrestá jeho tělo. Osvětlitelův příchod vzbudí mnohé dohady, takže andělé i mocnosti se vyptávají, odkud přišel. Různé odpovědi, které obdrželi, shrnuje zvláštní hymnus. Ke konci traktátu Adam velmi enigmaticky hovoří o jakémsi boji, jenž je nejspíše spjat s eschatologií. Text mluví o nářku zatracených, kteří litují, že sloužili mocnostem. Potom jim nespecifikovaný nebeský hlas (tří andělů?) vytýká, že poskvrnili vodu života a přivedli ji do vůle mocností, čímž autor asi polemizoval s nějakým (z gnostického hlediska) nepatřičným druhem křtu. Závěr, v němž už nepromlouvá Adam, krátce shrnuje obsah spisu a spojuje motiv pravého poznání se svatým křtem. 30 Srv. Shellrude, in: Gnosis and Gnosticism, 1981, str. 85. Periodizaci dějin spisu srovnává s jinými gnostickými, židovskými a křesťanskými prameny Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str Klijn (in: Studies in Gnosticism, 1981, str. 222); Parrott (NovT 31,1 [1989] 69). 29 Srv. EvEg III/2, 60,9 18, v němž je setovské pokolení s těmito městy také spojeno. 30 Dle Lindera (The Apocalypse of Adam, 1991, str ) svědčí o důležitosti této pasáže také to, že byla pravděpodobně sepsána metricky.

17 [156] Zjevení Adamovo (úvod) 5. Hlavní motivy A D A M A E VA V první části traktátu je vyprávěn prvotní příběh Adama a Evy, jejich konflikt s bohem stvořitelem (který je zde chápán v kontrastu k pravému Bohu jako bůh nižší, zlovolný a zaujatý) a jejich neradostný stav po ztrátě slávy a poznání. Tato část rozpracovává motivy převážně z Gn 2,7.21n a 4,1 (LXX). 31 Jiné pasáže z prvních kapitol knihy Genesis vyprávění o stvoření šestého dne, tradiční rajský příběh o požití ovoce ze stromu poznání a o vyhnání z ráje ve Zjevení Adamově akcentovány nejsou (alespoň ne zjevně). 32 Traktát se soustřeďuje spíše na vnitřní rozměr Adamova příběhu, neboť byl patrně určen publiku, které již bylo s nějakým gnostickým výkladem příběhu prvních lidí obeznámeno. 33 B Ů H S T V O Ř I T E L A P R AV Ý B Ů H Bůh stvořitel je popisován obrazy moci: je všemohoucí (pantokratvr), jako vládce sil jej provázejí mocnosti (ZjAd 64,17n), má sílu a moc (71,20), kterou může proti něčemu vrhnout (70,8n) či někoho s její pomocí ochránit (70,10). Je hněvivý (64,22; 70,6 8), vládne svou rukou (74,16) skrze strach a přikázání (73,4 6) a slouží se mu ve strachu a otroctví. Svoji svrchovanost nad Adamem a Evou zdůvodňuje tím, že je stvořil a oživil je duchem. 34 Dokáže na člověka přivést temnotu či spánek a zaslepit jeho mysl, a manipuluje s ním prostřednictvím touhy, kterou mu vnukl. Demiurgova nemalá moc se však vztahuje jen na oblast nižších nebes (74,20n) a na věci, které jsou mrtvé nebo smrtelné. Pro toho, kdo získal poznání, je možné se z demiurgova vlivu vymanit. Oproti tomu pravého Boha charakterizují život a poznání (ZjAd 64,13n) 35 a jeho atributy jsou sláva, duch a nepomíjivost. Moc, která gnostiky chrání a dokáže ochránit i konvertity (74,6n; 73,20 24; 74,8), pochází od něj. 31 K citacím SZ v celém Zjevení Adamově viz též Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 67n. 32 Dle Hedricka (The Apocalypse of Adam, 1980, str. 21 a 43, pozn. 3) autor vše ostatní pomíjí. Při bližším pohledu však zjistíme, že autor zamlčené biblické pasáže (nebo alespoň jejich chronologii) předpokládá, avšak vykládá je po svém a symbolickým jazykem (viz pozn. ke konkrétním pasážím). 33 Srv. např. verze příběhu v traktátech Svědectví pravdy, Podstata archontů, O původu světa a Tajná kniha Janova. Oproti tomu Beltz (in: Nag Hammadi Deutsch 2, 2003, str. 436) se domnívá, že Zjevení Adamovo je úvodem do gnóze pro začátečníky. 34 Tato proklamace však může být klamná gnostický čtenář ví, že duch v člověku ve skutečnosti pochází od pravého Boha (srv. např. TKJ II/1, 19,15 32 aj.) 35 K Sétovi přišel život (ZjAd 66,4 6); na gnostiky přešel život poznání a byli přeneseni na místo, kde je duch života (69,11 24). Viz též Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 86n.

18 Zjevení Adamovo (úvod) [157] S É T Poznání, které opustilo Adama, nebylo zcela ztraceno, protože vstoupilo do semene velkých aiónů, z něhož vzešel Sét a jeho pokolení. V gnostickém výkladu Gn 4,25 (LXX) byl Sét zrozen od Boha jako jiné sémě náhradou za zabitého Ábela. 36 Adam jej zplodil podle své podoby a podle svého obrazu (Gn 5,3 [LXX]), což v gnostické optice znamenalo, že zdědil podobu či obraz Boží. 37 Sét se stal Adamovým vyvoleným synem, příjemcem zjevení a prapředkem gnostiků, protože nebyl poskvrněný žádnou vinou. V některých gnostických textech (a možná i zde) byl chápán i jako Adamův prvorozený syn. 38 Zjevení Adamovo užívá pro Sétovo pokolení různé enigmatické formy opisu: oni lidé, ti, kteří budou nazváni oním jménem, oni lidé, kteří mají svůj původ ve velikém věčném poznání. Podobně oním člověkem (ZjAd 65,7), podle nějž byl Adamův syn pojmenován a z něhož mělo vzejít kýžené pokolení, byl míněn nebeský Sét. 39 Gnostický čtenář podle všeho vždy věděl, o koho jde. O S V Ě T L I T E L Badatelé se většinou shodují, že Osvětlitelem je míněn nebeský Sét (srv. ZjAd 65,6 9; 72,6n; 77,1), který přichází na zem v podobě člověka. 40 Trochu problematické je, že se mluví o jeho třetím příchodu, aniž by traktát zmínil první dva. 41 O třech příchodech velkého Séta mluví také Evangelium Egypťanů (NHC III/2, 62,24 63,9): Sét přichází při potopě, ohni a při soudu archontů, sil a mocností. Ve třetí epoše dějin spásy jej Evangelium Egypťanů ztotožňuje s Ježíšem (III/2, 36 Srv. Epiph. haer. 39,2,4. 37 Dle TKJ II/1, 24,36 25,2 Adam zplodil podobu Syna Člověka a nazval jej Sét podle zrození v aiónech. K postavě Séta v gnózi viz např. J. D. Turner, The Gnostic Seth, in: M. E. Stone Th. A. Bergren (eds.), Biblical Figures outside the Bible, Harrisburg 1998, str ; B. A. Pearson, The Figure of Seth in Gnostic Literature, in: týž, Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity, Minneapolis 2006, str ; Stroumsa, Another Seed, 1984, str a Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 51 a 76. Srv. např. Epiph. haer. 40,7,1. Otcovství Kaina a Ábela bylo často připisováno demiurgovi nebo archontům (srv. např. TKJ II/1, 24,15 26). 39 Adam i Sét měli v gnostické mytologii své nebeské předobrazy (srv. např. TKJ II/1, 8,21 9,14). 40 Layton, in: The Gnostic Scriptures, 1987, pozn. ad loc.; Stroumsa, Another Seed, 1984, str Badatelé (např. Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 89) se vcelku rozumně snaží první dva příchody Osvětlitele dosadit za záchranu gnostiků anděly při předchozích katastrofách, ale v textu to explicitně uvedeno není. Hedrick (The Apocalypse of Adam, 1980, str. 30; jeho rozdělení pramenů a redakční vrstvy viz tamt., str ) na této nesrovnalosti zakládá svoji teorii, podle níž byl text zkompilován ze dvou zdrojů.

19 [158] Zjevení Adamovo (úvod) 64,1 3). Je dobře možné, že i v našem spise je třetí příchod Osvětlitele míněn jako sestup preexistentního velkého (nebeského) Séta do Ježíše z Nazaretu. 42 Mocnosti vědí, kdo je Osvětlitel ve své pozemské podobě, avšak jeho pravou podstatu neznají. 43 Ptají se proto po jeho pravé identitě a po původu jeho moci, která je tak vyděsila. 44 Osvětlitele opustila sláva, která je jeho božskou mocí (podobně jako se na počátku vzdálila Adamovi), mocnosti proto ve své zaslepenosti mohou potrestat tělo toho člověka, na nějž sestoupil Duch svatý. Významem tohoto tvrzení je, že pravá přirozenost Osvětlitele týráním ze strany mocností nemůže utrpět; 45 tuto doketickou pasáž je možno vykládat jako utrpení zástupné (potrestají pouze jeho pozemského nositele), 46 ale i v mírnějším smyslu tak, že mocnosti mohou ublížit pouze Osvětlitelovu tělu (které ostatně pochází od nich). H Y M N U S N A D Í T Ě ( Z j A d 7 7, , 4 ) Tato dlouhá hymnická pasáž podává názory třinácti království a pokolení bez krále na příchod Osvětlitele do světa a původ jeho moci. Badatelé hymnus většinou považují za původně samostatný a do spisu druhotně vložený, 47 a vedou 42 Layton, in: The Gnostic Scriptures, 1987, str. 60, pozn. ad loc. Za zmínku stojí i názor Beltze ( Bemerkungen, 1974, str. 162), který se domnívá, že člověk, na nějž sestoupil Duch svatý (ZjAd 77,16 18), je Ježíš, ale není zde Osvětlitelem, nýbrž jen prorokem, v němž Bůh nechal vzniknout poznání toho neposkvrněného, který patří pravdě (82,23n): Ježíš tedy Osvětlitele pouze zvěstuje. 43 Příchod skrytého spasitele do světa srv. např. Hipp. refut. VI,38 (další odkazy a srovnání viz Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 91). 44 Podobně v traktátu Porozumění naší velké moci není vládce Hádu schopen pochopit Ježíšovo vtělení a ptá se Kdo to je? a Co je zač? (MVelM 42,1 5, srv. RNH 2, str. 70n). 45 Pro pochopení Ježíše v gnózi bylo charakteristické, že křesťanské vyznání bylo zcela procezeno matricí gnostického mytologického uvažování a trpící a vydaný Ježíš byl přeměněn ve spasitelskou bytost čistě duchovní, a tím i neschopnou trpět (viz G. P. Luttikhuizen, The Thought Pattern of Gnostic Mythologizers and their Use of Biblical Tradition, in: J. D. Turner A. McGuire (eds.), The Nag Hammadi Library After Fifty Years. Proceddings of the 1995 Society of Biblical Literature Commemoration, (NHMS 44), Leiden Boston 1997, str ). 46 Layton (in: The Gnostic Scriptures, 1987, str. 60, pozn. ad loc) odchod slávy vykládá tak, že božská bytost opouští tělesného Ježíše krátce před ukřižováním. 47 MacRae, Nag Hammadi Codices V,2 5, 1979, str. 152; Parrott (NovT 31,1 [1989] 67). Parrott argumentuje tím, že se hymnus nehodí do kontextu, přerušuje vyprávění, a není jasné, má-li čtenář brát výpovědi vážně, nebo ne (tamt., str. 70). Proti tomu, že by mohl být hymnus vložený do textu náhodně, argumentuje Stroumsa (Another Seed, 1984, str. 88n), který v něm vidí paralelu ke struktuře vyprávění Zjevení Adamova. Názory badatelů na možný původ hymnu se liší: Kasser v něm vidí modifikovaný starý semitský (nebo íránský) hymnus, obsahující narážky na čtrnáct neidentifikovatelných mytologických postav, které byly později asociovány s biblickými a pohanskými hrdiny (dle Hedricka, The Apocalypse of Adam, 1980,

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými

Rozmluvy z Písem se Svědky Jehovovými Další informace o svědcích Jehovových www.straznavez.cz Nezávislé informační fórum o Společnosti Strážná Věž a svědcích Jehovových Dokumenty o Společnosti Strážná Věž Rozbory o Společnosti Strážná Věž

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU

ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU 1 ÚVOD DO STUDIA PENTATEUCHU Adam Mackerle Verze 0.2 České Budějovice 2008 1 1. ODDÍL POVAHA A DĚJINY VZNIKU PENTATEUCHU Základní informace Název a dělení Pentateuch, hebrejsky Tóra, je celek prvních pěti

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je

Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je Mám radost z ohlasu, se kterým se setkalo první vydání této knihy. V tomto novém vydání je látka předchozího vydání pojednána ve větší šíři a také je doplněn o další materiál. Jediná větší změna se týká

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem

Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Mesiánský judaismus ve srovnání s křesťanstvím a rabínským judaismem Michaela Wittwarová Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková

Univerzita Pardubice Filozofická fakulta. Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana. Jitka Vojtková Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Židovské a křesťanské motivy v textech Boba Dylana Jitka Vojtková Diplomová práce 2010 Prohlášení autorky: Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

Měla by církev učit desátky?

Měla by církev učit desátky? 1 Měla by církev učit desátky? Russell Earl Kelly, Ph.D. Teologické závěry týkající se jedné tabu doktríny. Russell Earl Kelly, Ph.D. Autor knihy Odhalení učení Adventistů sedmého dne Writers Club Press

Více

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) *

Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * 42 Danielovy dvorské příběhy jako vzor chování Žida uprostřed pohanské společnosti (Dan 1 6) * Kniha Daniel, jak je všeobecně známo, se skládá ze dvou částí. První (kap. 1 6) obsahuje příběhy z babylonského

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon)

Bartoloměj M. Čačík. JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Bartoloměj M. Čačík JAK LÉPE POROZUMĚT DESATERU? (Desatero a přirozený zákon) Jihlava 2007 Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den

Více

Recenze knihy: P. Enns - Evoluce Adama

Recenze knihy: P. Enns - Evoluce Adama Recenze knihy: P. Enns - Evoluce Adama (P. Enns, The Evolution of Adam, 2012, Brazos Press) Pavel Škoda 3/2014 Evoluční teorie si za cca 150 let své existence prosadila pevné místo nejen v biologii, ale

Více

Lukáš Bujna STEZKOU ŽIVOTA. rozptýlené texty

Lukáš Bujna STEZKOU ŽIVOTA. rozptýlené texty Lukáš Bujna STEZKOU ŽIVOTA rozptýlené texty 1 Motto: Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli, čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. 1.

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie

Biblický pohled na vztah muže a ženy. exegetická studie Biblický pohled na vztah muže a ženy exegetická studie Pavel Škoda, B. Th. 2002 Biblický pohled na vztah muže a ženy 2 Biblický pohled na vztah muže a ženy Záměrem této krátké práce je pokusit se prozkoumat

Více

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů

VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH. Sborník pracovních textů VIII. SNùM CÍRKVE âeskoslovenské HUSITSKÉ KOMENTÁŘ K ZÁKLADŮM VÍRY CČSH Sborník pracovních textů Sněmovní centrum listopad 2004 PŘEDMLUVA K PRACOVNÍMU TEXTU KOMENTÁŘE K ZV Naukový výbor VIII. sněmu CČSH

Více