K N I H O V N A centru??????? m R A N É K Ř E S Ť A N S K É biblický??????????ch L I T E R AT U R Y studi??????í?????????????

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K N I H O V N A centru??????? m R A N É K Ř E S Ť A N S K É biblický??????????ch L I T E R AT U R Y studi??????í?????????????"

Transkript

1

2 K N I H O V N A R A N É K Ř E S Ť A N S K É L I T E R AT U R Y??????? centrum?????????? biblických?????? studií?????????????

3 K N I H O V N A R A N É K Ř E S Ť A N S K É L I T E R AT U R Y V Y D Á V Á C E N T R U M B I B L I C K Ý C H S T U D I Í A K A D E M I E V Ě D Č E S K É R E P U B L I K Y A U N I V E R Z I T Y K A R L O V Y V P R A Z E E D I Č N Í Ř A D A : J A R O S L A V B R O Ž, T h. D., S. S. L. P r o f. P h D r. R Ů Ž E N A D O S TÁ L O V Á, C S c. J A N A. D U S, T h. D. P r o f. T h D r. P E T R P O K O R N Ý, D r S c. P r o f. P h D r. P A V E L S P U N A R, C S c. S V A Z E K 6 R U K O P I S Y Z N A G H A M M Á D Í 3 V Y Š E H R A D P R A H A

4 RUKOPISY Z NAG HAMMÁDÍ 3 K O D E X I I I /3 4 K O D E X V /1 a 5 n P O Ž E H N A N Ý E U G N Ó S T O S M O U D R O S T J E Ž Í Š E K R I S T A Z J E V E N Í A D A M O V O U S P O Ř Á D A L W. B. O E R T E R V Y Š E H R A D

5 Na přebalu: Vnější strana vazby kodexu V z Nag Hammádí kůže 4. století po Kr. Na vazbě: Postava evokující ztvárnění znaku života (anch) motiv z vazby kodexu II z Nag Hammádí Studies and Translations Mgr. Marek Dospěl, Univ.-Doz. Dr. phil. habil. Wolf B. Oerter, Mgr. Zuzana Vítková, 2010 Translation prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., 2010 ISBN:

6 OBSAH Předmluva ÚVOD (W. B. Oerter) Historie nálezu a vydání Číslování kodexů z Nag Hammádí Popis Kodex III Číslování Skladba listů Stav zachování Paginace Vzhled textu Blotting Obsah Rozdíly a společné rysy spisů kodexu III Testimonia Kodex V Číslování Skladba listů Stav zachování Paginace Vzhled textu Blotting Obsah Rozdíly a společné rysy spisů kodexu V Testimonia Vazba Zhotovení vazby obecně Kodex III Kodex V Paleografie Kodex III Písařská ruka a charakter písma Zdobení textu a nadpis Korektury

7 Kodex V Písařská ruka a charakter písma Zdobení textu a nadpis Korektury Jazyk překladu a jazyk originálu Datování a autorství Schéma: Skladba listů v kodexech III a V Koptská abeceda Literatura (výběr) POŽEHNANÝ EUGNÓSTOS (NHC III/3, 70,1 90,13) A MOUDROST JEŽÍŠE KRISTA (NHC III/4, 90,14 119,18) (Úvod, překlad a komentář M. Dospěl) POŽEHNANÝ EUGNÓSTOS Úvod Dochované verze a předpokládaný originál Datace dochovaných verzí Eugnósta a jejich vztah k Moudrosti Ježíše Krista Název a autorství spisu Forma a žánr Obsah spisu a jeho prameny Edice a literatura Požehnaný Eugnóstos (překlad z koptštiny) [Úvodní, zdravící formule] [Bloudění lidského pokolení ve snaze poznat Boha] [Nezbytnost poučení] [Chvála na nejvyššího, nepoznatelného Boha] [Otec veškerenstva] [Návrh nové teze a můstek k následné argumentaci] [Víra čili objevení nezjevného ve zjevném] [Samovolné vytrysknutí poznání uvnitř nezrozeného Otce] [První aión nesmrtelný Člověk]

8 [Druhý aión zjevení Syna Člověka] [Třetí aión neboli aión Spasitele] [Dokončení zjevení církev jménem Život] [Závěrečné povzbuzení] [Závěr] MOUDROST JEŽÍŠE KRISTA Úvod Dochované verze a předpokládaný originál Datace Moudrosti Ježíše Krista a vztah k dochovaným verzím Eugnósta Forma a žánr Název spisu Myšlenkové zdroje a zařazení spisu Obsah a christianita textu Edice a literatura Moudrost Ježíše Krista (překlad z koptštiny) [Nadpis] [Shromáždění učedníků a příchod Spasitele] [Spasitel zahajuje rozhovor] [Výklad o neúspěšném hledání Boha] [Výklad o nepoznaném Otci veškerenstva] [Výklad o působení Pána veškerenstva] [Otázka zjevení] [Výklad o zjevení, Jednom a zástupu] [Výklad o nesmrtelném androgynním Člověku] [Výklad o Synu Člověka a jeho stvoření] [Výklad o království Člověka a jeho Syna] [Výklad o Moudrosti a Spasiteli] [Výklad o velkých aiónech] [Popis Osmera] [Výklad o dokončení aiónů] [Výklad o učednících, jejich původu a úkolech] [Shrnutí Spasitelova zjevení] [Závěrečná výzva a pověření učedníků] [Odchod Spasitele] [Závěrečný nadpis spisu]

9 ZJEVENÍ ADAMOVO (NHC V/5, 64,1 85,32) (Úvod, překlad a komentář Z. Vítková) Úvod Název a žánr Zařazení spisu a jeho nejbližší paralely Gnostické společenství Obsah Hlavní motivy Adam a Eva Bůh stvořitel a pravý Bůh Sét Osvětlitel Hymnus na dítě (ZjAd 77,17 83,4) Christianita a datace textu Edice a literatura Zjevení Adamovo (překlad z koptštiny) [Název spisu] [Adam a Eva] [Tři muži] [Proroctví zjevená Adamovi] [Potopa] [Noe a jeho synové] [Konvertité ke gnostickému pokolení] [Oheň, síra a asfalt] [Záchrana gnostiků] [Příchod Osvětlitele] [ Hymnus na dítě (názory na narození a příchod Osvětlitele)] [Boj vyvolených a nářek zatracených] [O vodě života a předání poznání] [Obsah traktátu a jeho předání] [Závěrečný nadpis spisu] Pře hled ná ta bul ka ru ko pi sů z Nag Ham má dí a je jich zkra tek Seznam zkratek Bibliografie Rejstřík spisů Rejstřík osobních jmen Rejstřík místních názvů Rejstřík vybraných pojmů

10 ZJEVENÍ ADAMOVO (NHC V/5, 64,1 85,32) ÚVOD, PŘEKLAD A KOMENTÁŘ Z. VÍTKOVÁ

11 Úvodní strana spisu Zjevení Adamovo s nadpisem strana 64 kodexu V z Nag Hammádí

12 Zjevení Adamovo (úvod) [151] Úvod 1 1. Název a žánr Název Zjevení Adamovo se objevuje na začátku i na konci spisu (ZjAd 64,1; 85,32). Heresiolog Epifanios ze Salamíny hovoří o tom, že knih s názvem Zjevení Adamova a spisů připisovaných Sétovi užívala sekta gnostiků, 2 pro nedostatek údajů však nemůžeme náš traktát s žádným jeho pramenem blíže ztotožnit. Zjevení Adamovo, které však k našemu textu nemá přímý vztah, cituje také Kolínský manichejský kodex. 3 Badatelé se domnívají, že traktát je ( jako většina textů z Nag Hammádí) překladem z řečtiny, 4 i když u některých pasáží (např. hymnus na dítě) se můžeme původního jazyka jen dohadovat. 5 Text je zachovalý relativně dobře, pouze začátky a konce některých sloupců jsou poškozené. Nad některými slovy se v rukopisu objevují jejich synonyma. Co se týče žánru, spis patří mezi tzv. zjevení neboli apokalypsy (apokalypsis), neboť jeho hlavním tématem je zjevení, které Adam přijal od tří nebeských návštěvníků a o němž pravděpodobně před svou smrtí 6 vypráví svému synu Sétovi. 7 Na druhou stranu však představuje také Adamovo skryté (apokryfon) poznání (ZjAd 85,22n), je tedy i apokryfem ( tajnou knihou ) v původním slova smyslu. Mnohé věci autor odhaluje, ale jejich pozadí, souvislosti a význam ponechává utajeny, neboť zřejmě předpokládá, že si zasvěcený čtenář učiní spojení sám. Pro nás je však srozumitelnost textu velkým problémem. Nevíme například, zda Osvětlitelem, který bude dělat znamení a zázraky a jehož tělo mocnosti potrestají, je nebo není míněn Ježíš. Od tohoto předpochopení se však odvíjí celý výklad textu i jeho možná datace (viz níže). 1 Za řadu podnětných připomínek k úvodu děkuji svému muži Tomáši Vítkovi. 2 Epiph. haer. 26,8,1. 3 ZjAd 48,16 50,7 (MacRae, in: Nag Hammadi Codices V,2 5, 1979, str. 151). 4 Beltz, in: Nag Hammadi Deutsch 2, 2003, str Beltz (tamt.) se dokonce domnívá, že ještě před řeckou verzí mohla být původním jazykem spisu aramejština. Podobný názor zastává Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str Podle Parrotta původní hymnus vznikl pravděpodobně v démotštině a posléze byl přeložen do řečtiny a zakomponován do Zjevení Adamova (NovT 31,1 [1989] 84). 6 Proto je text třeba chápat též jako Adamovu závěť (MacRae, in: Nag Hammadi Codices V,2 5, 1979, str. 152). Ke srovnání s žánrem testamentární literatury viz Welburn, in: From a Virgin Womb, 2007, str ; Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str Autor chce odkazem na Adama a Séta vzbudit představu dávné tradice gnostického náboženství. Adam vystupuje v prorocké roli také v Životě Adama a Evy (srv. KTM II, str ), kde je však tato jeho schopnost odvozena od toho, že pojedl ze stromu poznání.

13 [152] Zjevení Adamovo (úvod) 2. Zařazení spisu a jeho nejbližší paralely Traktát bezpochyby přísluší do setovské gnóze, 8 která spásné poznání připisovala Sétovi a pokolení, které z něj vzešlo. Neobsahuje sice většinu motivů, které u setovců shledávali církevní heresiologové, ale určité podobnosti v pojetí Séta zde nacházíme. 9 Mezi spisy z Nag Hammádí má Zjevení Adamovo nejbližší paralely především v Evangeliu Egypťanů (NHC III/2), a to kvůli největšímu množství shodných motivů. 10 Další paralely se nacházejí v bezejmenném gnostickém traktátu z kodexu Brucianus a v traktátech Zóstrianos (VIII/1) a Protennoia ve třech tvarech (XIII/1), s nimiž má Zjevení Adamovo společný zájem o postavu Séta, výklad křtu a užití motivu tří trojic stejných andělských jmen. 11 Zjevení Adamovo má blízko i k židovské apokalyptické a testamentární literatuře (např. periodizací textu, způsobem jeho předání, motivem proroctví). 12 Společné téma a některé motivy sdílí také s některými apokryfními spisy o prarodičích, k nimž patří zejména Život Adama a Evy a Zjevení Mojžíšovo (např. motiv ztráty slávy 13 nebo zjevení nebeských bytostí 14 ). Co do pojetí Adamova příběhu je však náš text radikálně odlišný, protože pád člověka v něm není způsoben jeho vlastním zaviněním. 8 Parrott (NovT 31,1 [1989] 67). Mezi setovské texty jsou v rámci kodexů z Nag Hammádí řazeny například spisy Podstata archontů (II/4), Parafráze Sémova (VII/1), Druhý traktát velkého Séta (VII/2), Tři Sétovy stély (VII/5), Allogenés (XI/3) a Evangelium Egypťanů (III/2; IV/2). 9 Srv. např. svědectví Epifaniovo, podle nějž setovci považovali za svého prapředka Séta, který byl muž čestný a spravedlivý, a nazývali jej Kristem a Ježíšem (39,1,3). Ježíš prý pocházel ze Sétova pokolení a přišel do světa zázračným způsobem jako vtělení Séta samotného (39,3,5). K diskuzi badatelů ohledně setovců viz RNH 1, str. 234, pozn Pro konkrétní odkazy zde i dále viz poznámky k překladu. 11 Abrasax, Sabló, Gamaliél ve ZjAd 75,22n; Micheú, Michar a Mnésinús ve 84,5n a Jesseus Mazareus Jessedekeus ve 85,30n. 12 Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str. 86n a (srovnání s apokalyptickými texty); Welburn, in: From a Virgin Womb, 2007, str (srovnání s testamentární literaturou). 13 Srv. ZjMojž 20 (KTM II, str. 355). 14 Srv. ŽAE 21, 22 (KTM II, str. 349); ZjMojž 3 (tamt.).

14 Zjevení Adamovo (úvod) [153] 3. Gnostické společenství Zjevení Adamovo rozděluje lidstvo na dvě části: zatímco jedni nemají poznání a slouží demiurgovi (potomci Noemovi, obzvláště jeho syna Séma/Šéma), druzí poznání mají (nebo mají schopnost je získat) a patří pravému Bohu (potomci Sétovi). 15 Gnostikové sami sebe vymezují původem a mravní čistotou (patrně s asketickými rysy). 16 Jsou to ti velcí lidé, kteří nebyli poskvrněni a ani nebudou poskvrněni žádnou touhou, protože jejich duše nepochází z poskvrněné ruky, ale z velikého přikázání věčného anděla. 17 Hranice mezi oběma skupinami nic mé ně nebyla nepropustná, neboť konvertité byli podle všeho vítáni (ZjAd 76,8 17). Protože původní setovské pokolení pravděpodobně zůstalo se svatými anděly v nebi, Osvětlitel při svém třetím příchodu přišel, aby stvořil společenství nové ze semene Noemova a ze synů Cháma a Jáfeta (srv. 76,12n). 18 Zdá se, že spása spočívající v poznání byla přístupná všem, kdo ji byli ochotni přijmout. 19 Poznání (gnvsis) je v našem spise výsostný pojem. 20 Vztahuje se k pravému Bohu (a současně od něj pochází) a dýchá uvnitř člověka. 21 Přenáší se pravděpodobně tradicí z otce na syna v Sétově pokolení, není však upřeno ani jiným, chtějí-li konvertovat. Poznání je možno ztratit a jeho ztráta vede k podrobení člověka moci smrti. Není to nauka, kterou lze zapsat nebo naučit. 22 Adam je předal Sétovi, Sét svému potomstvu; Osvětlitel přišel, aby je dal potomstvu Noemovu. Předání poznání je ve Zjevení Adamově spojováno se svatým křtem a živou vodou (ZjAd 85,22 26). Tímto křtem je gnostik oddělen od všeho pozemského a smrti, vyvázán z moci boha stvořitele a přiveden zpět do říše světla. 23 Poznání 15 Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str Na základě této věty vysvětluje antropologii spisu Schottroff, Animae naturalitater salvandae, 1960, str. 68n. 18 Někteří badatelé (Parrott, NovT 31,1 [1989] 69; Klijn, in: Studies in Gnosticism, 1981, str. 223) sice Sémovy potomky ze spásy vylučují, nicméně právě ti jsou zváni semenem Noemovým, viz ZjAd 74, Shellrude, in: Gnosis and Gnosticism, 1981, str. 86n. Pokud čteme Zjevení Adamovo jako křesťanský text, věta ze semene Noemova a ze synů Cháma a Jáfeta by pak možná označovala Židy a pohany (potomci Cháma a Jáfeta byli chápáni jako pohané na základě interpretace Gn 10; Shellrude, in: Gnosis and Gnosticism, 1981, str ). 20 Viz např. ZjAd 64,13.27; 65,12; 69,15; 71,12 aj. Srv. Linderovu analýzu, The Apocalypse of Adam, 1991, str ZjAd 64,2. 22 Viz Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 59n. 23 Pro metaforiku vody a téma křtu v našem traktátu viz Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 62n.

15 [154] Zjevení Adamovo (úvod) a křest osvobozují i od touhy, která představuje protiklad poznání, neboť váže člověka do světa a vede jej pod moc smrti. 24 Mocnosti proto motiv křtu zneužily: pravděpodobně si ustanovily svůj vlastní křest, v němž poznání není. Nepravý křest může být chápán jako křest vodou (který byl v repertoáru různých baptistických sekt), možná jím byl míněn křest církevní Obsah Protože je text pro současného čtenáře málo přehledný a obtížně uchopitelný, uveďme si před rozborem hlavních motivů a postav traktátu jeho stručný obsah. Na počátku žili Adam s Evou ve slávě, která nepocházela od boha stvořitele. Eva předala Adamovi slovo poznání pravého Boha, díky němuž se podobali věčným andělům. Rozhněvaný demiurg následně první dvojici oddělil, takže pozbyla božských atributů. Oddělení většina badatelů interpretuje jako rozpůlení jednoty původního androgyna, ale jsou možné i jiné výklady. 26 Stav po oddělení Adam popisuje obrazy spánku a ztmavnutí v srdci, tj. zaslepení mysli. Mysl pro gnostiky představovala spojení člověka s pravým Bohem, a proto Adam po oddělení zprvu nedokázal rozpoznat tři vyslance pravého Boha, kteří k němu přišli. Ti jej probudili a podali mu zjevení o aiónu a o budoucím osudu Sétova pokolení. Tehdy znovu zasáhl demiurg, jenž oči prvotní dvojice zaslepil tentokrát definitivně, neboť mezi Adama a Evu uvedl sexuální touhu. Tato touha jim přinesla smrtelnost, život (a poznání) však přešly na jejich syna Séta, jemuž Adam předává svá zjevení. Ve druhé části spisu Adam vypráví prorocké zjevení, která přijal od tří nebeských návštěvníků. Toto proroctví ex eventu (tj. záměrně antedatované proroctví poté, co se prorokovaná událost odehrála) pojednává o budoucích dějinách spásy a obsahuje rozdělení dějin světa do tří epoch: první sahá od Adama k potopě, druhá líčí záchranu gnostiků před ohněm a třetí je spojena s příchodem Osvětlitele. 27 Potopu rozpoutal demiurg, aby zničil gnostiky. Zatímco svého 24 ZjAd 67,1 14; 73,24; 75,4; 80,3 aj. Srv. Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 60. Ke srovnání motivu touhy ve Zjevení Adamově a v pozdně židovském Zjevení Mojžíšově viz Cerutti, Rivista Biblica 36/1 (1988) Yamauchi, in: Études Mithriaques, 1978, str. 542; Stroumsa, Another Seed, 1984, str Tato verze mi přijde velmi pravděpodobná. Polemiku proti křtu vodou srv. SvPrav 69,7 24; ParSem 37, Ke gnostickým námitkám proti křtu vodou obecné církve viz K. Koschorke, Die Polemik der Gnostiker gegen das kirchliche Christentum, Leiden 1978, str Viz komentář k příslušné pasáži překladu, zde str. 165n. 27 Badatelé, kteří předpokládají, že Zjevení Adamovo je text nekřesťanský, za proroctví ex eventu považují pouze první dvě části; část třetí chápou jako proroctví v pravém slova smyslu.

16 Zjevení Adamovo (úvod) [155] služebníka Noema demiurg zachránil podle biblického scénáře v arše, gnostikové byli zachráněni zvláštním zásahem andělů z nebes. Po potopě bylo Sétovo pokolení přeneseno do své pravé země, kde společně s anděly přebývalo šest set let v poznání. Mezitím Noe rozdělil zemi mezi své syny a zavázal je službou demiurgovi. Jeden z nich s největší pravděpodobností Sém, kterého tradice chápala jako prapředka Židů 28 požádal demiurga o zvláštní závazek pro své potomstvo, jehož služba měla být zpečetěna skrze strach a přikázání. Z pokolení Noemových synů Cháma a Jáfeta se však oddělilo velké množství lidí, kteří přešli ke gnostikům a přijali jejich názory i způsob života (odklon od touhy a od všeho zlého). Demiurgovi stoupenci si na ně přišli ke svému bohu stěžovat a docílili toho, že na zemi gnostiků seslal další pohromu, a to oheň, síru a asfalt (zde měl autor patrně na mysli biblické zničení Sodomy a Gomory). 29 Gnostikové však byli znovu zachráněni anděly, s nimiž pak patrně zůstali v nebi. Zatímco první část Adamova vyprávění líčí příchod pod moc smrti, třetí část traktátu pojednává o záchraně z tohoto podrobení. Vykládá o třetím příchodu Osvětlitele poznání, který přijde kvůli potomstvu Noemovu a nabídne mu vykoupení duše ze smrti. Osvětlitel zachrání ty, kdo se obrátí k poznání, protože nepřijali ducha pouze z tohoto království (tj. demiurga), ale přijali jej od pravého Boha, patrně prostřednictvím gnostického křtu. Osvětlitel učiní znamení a zázraky, takže se demiurg zděsí jeho moci, jejíž původ nezná, a potrestá jeho tělo. Osvětlitelův příchod vzbudí mnohé dohady, takže andělé i mocnosti se vyptávají, odkud přišel. Různé odpovědi, které obdrželi, shrnuje zvláštní hymnus. Ke konci traktátu Adam velmi enigmaticky hovoří o jakémsi boji, jenž je nejspíše spjat s eschatologií. Text mluví o nářku zatracených, kteří litují, že sloužili mocnostem. Potom jim nespecifikovaný nebeský hlas (tří andělů?) vytýká, že poskvrnili vodu života a přivedli ji do vůle mocností, čímž autor asi polemizoval s nějakým (z gnostického hlediska) nepatřičným druhem křtu. Závěr, v němž už nepromlouvá Adam, krátce shrnuje obsah spisu a spojuje motiv pravého poznání se svatým křtem. 30 Srv. Shellrude, in: Gnosis and Gnosticism, 1981, str. 85. Periodizaci dějin spisu srovnává s jinými gnostickými, židovskými a křesťanskými prameny Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str Klijn (in: Studies in Gnosticism, 1981, str. 222); Parrott (NovT 31,1 [1989] 69). 29 Srv. EvEg III/2, 60,9 18, v němž je setovské pokolení s těmito městy také spojeno. 30 Dle Lindera (The Apocalypse of Adam, 1991, str ) svědčí o důležitosti této pasáže také to, že byla pravděpodobně sepsána metricky.

17 [156] Zjevení Adamovo (úvod) 5. Hlavní motivy A D A M A E VA V první části traktátu je vyprávěn prvotní příběh Adama a Evy, jejich konflikt s bohem stvořitelem (který je zde chápán v kontrastu k pravému Bohu jako bůh nižší, zlovolný a zaujatý) a jejich neradostný stav po ztrátě slávy a poznání. Tato část rozpracovává motivy převážně z Gn 2,7.21n a 4,1 (LXX). 31 Jiné pasáže z prvních kapitol knihy Genesis vyprávění o stvoření šestého dne, tradiční rajský příběh o požití ovoce ze stromu poznání a o vyhnání z ráje ve Zjevení Adamově akcentovány nejsou (alespoň ne zjevně). 32 Traktát se soustřeďuje spíše na vnitřní rozměr Adamova příběhu, neboť byl patrně určen publiku, které již bylo s nějakým gnostickým výkladem příběhu prvních lidí obeznámeno. 33 B Ů H S T V O Ř I T E L A P R AV Ý B Ů H Bůh stvořitel je popisován obrazy moci: je všemohoucí (pantokratvr), jako vládce sil jej provázejí mocnosti (ZjAd 64,17n), má sílu a moc (71,20), kterou může proti něčemu vrhnout (70,8n) či někoho s její pomocí ochránit (70,10). Je hněvivý (64,22; 70,6 8), vládne svou rukou (74,16) skrze strach a přikázání (73,4 6) a slouží se mu ve strachu a otroctví. Svoji svrchovanost nad Adamem a Evou zdůvodňuje tím, že je stvořil a oživil je duchem. 34 Dokáže na člověka přivést temnotu či spánek a zaslepit jeho mysl, a manipuluje s ním prostřednictvím touhy, kterou mu vnukl. Demiurgova nemalá moc se však vztahuje jen na oblast nižších nebes (74,20n) a na věci, které jsou mrtvé nebo smrtelné. Pro toho, kdo získal poznání, je možné se z demiurgova vlivu vymanit. Oproti tomu pravého Boha charakterizují život a poznání (ZjAd 64,13n) 35 a jeho atributy jsou sláva, duch a nepomíjivost. Moc, která gnostiky chrání a dokáže ochránit i konvertity (74,6n; 73,20 24; 74,8), pochází od něj. 31 K citacím SZ v celém Zjevení Adamově viz též Linder, The Apocalypse of Adam, 1991, str. 67n. 32 Dle Hedricka (The Apocalypse of Adam, 1980, str. 21 a 43, pozn. 3) autor vše ostatní pomíjí. Při bližším pohledu však zjistíme, že autor zamlčené biblické pasáže (nebo alespoň jejich chronologii) předpokládá, avšak vykládá je po svém a symbolickým jazykem (viz pozn. ke konkrétním pasážím). 33 Srv. např. verze příběhu v traktátech Svědectví pravdy, Podstata archontů, O původu světa a Tajná kniha Janova. Oproti tomu Beltz (in: Nag Hammadi Deutsch 2, 2003, str. 436) se domnívá, že Zjevení Adamovo je úvodem do gnóze pro začátečníky. 34 Tato proklamace však může být klamná gnostický čtenář ví, že duch v člověku ve skutečnosti pochází od pravého Boha (srv. např. TKJ II/1, 19,15 32 aj.) 35 K Sétovi přišel život (ZjAd 66,4 6); na gnostiky přešel život poznání a byli přeneseni na místo, kde je duch života (69,11 24). Viz též Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 86n.

18 Zjevení Adamovo (úvod) [157] S É T Poznání, které opustilo Adama, nebylo zcela ztraceno, protože vstoupilo do semene velkých aiónů, z něhož vzešel Sét a jeho pokolení. V gnostickém výkladu Gn 4,25 (LXX) byl Sét zrozen od Boha jako jiné sémě náhradou za zabitého Ábela. 36 Adam jej zplodil podle své podoby a podle svého obrazu (Gn 5,3 [LXX]), což v gnostické optice znamenalo, že zdědil podobu či obraz Boží. 37 Sét se stal Adamovým vyvoleným synem, příjemcem zjevení a prapředkem gnostiků, protože nebyl poskvrněný žádnou vinou. V některých gnostických textech (a možná i zde) byl chápán i jako Adamův prvorozený syn. 38 Zjevení Adamovo užívá pro Sétovo pokolení různé enigmatické formy opisu: oni lidé, ti, kteří budou nazváni oním jménem, oni lidé, kteří mají svůj původ ve velikém věčném poznání. Podobně oním člověkem (ZjAd 65,7), podle nějž byl Adamův syn pojmenován a z něhož mělo vzejít kýžené pokolení, byl míněn nebeský Sét. 39 Gnostický čtenář podle všeho vždy věděl, o koho jde. O S V Ě T L I T E L Badatelé se většinou shodují, že Osvětlitelem je míněn nebeský Sét (srv. ZjAd 65,6 9; 72,6n; 77,1), který přichází na zem v podobě člověka. 40 Trochu problematické je, že se mluví o jeho třetím příchodu, aniž by traktát zmínil první dva. 41 O třech příchodech velkého Séta mluví také Evangelium Egypťanů (NHC III/2, 62,24 63,9): Sét přichází při potopě, ohni a při soudu archontů, sil a mocností. Ve třetí epoše dějin spásy jej Evangelium Egypťanů ztotožňuje s Ježíšem (III/2, 36 Srv. Epiph. haer. 39,2,4. 37 Dle TKJ II/1, 24,36 25,2 Adam zplodil podobu Syna Člověka a nazval jej Sét podle zrození v aiónech. K postavě Séta v gnózi viz např. J. D. Turner, The Gnostic Seth, in: M. E. Stone Th. A. Bergren (eds.), Biblical Figures outside the Bible, Harrisburg 1998, str ; B. A. Pearson, The Figure of Seth in Gnostic Literature, in: týž, Gnosticism, Judaism, and Egyptian Christianity, Minneapolis 2006, str ; Stroumsa, Another Seed, 1984, str a Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 51 a 76. Srv. např. Epiph. haer. 40,7,1. Otcovství Kaina a Ábela bylo často připisováno demiurgovi nebo archontům (srv. např. TKJ II/1, 24,15 26). 39 Adam i Sét měli v gnostické mytologii své nebeské předobrazy (srv. např. TKJ II/1, 8,21 9,14). 40 Layton, in: The Gnostic Scriptures, 1987, pozn. ad loc.; Stroumsa, Another Seed, 1984, str Badatelé (např. Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 89) se vcelku rozumně snaží první dva příchody Osvětlitele dosadit za záchranu gnostiků anděly při předchozích katastrofách, ale v textu to explicitně uvedeno není. Hedrick (The Apocalypse of Adam, 1980, str. 30; jeho rozdělení pramenů a redakční vrstvy viz tamt., str ) na této nesrovnalosti zakládá svoji teorii, podle níž byl text zkompilován ze dvou zdrojů.

19 [158] Zjevení Adamovo (úvod) 64,1 3). Je dobře možné, že i v našem spise je třetí příchod Osvětlitele míněn jako sestup preexistentního velkého (nebeského) Séta do Ježíše z Nazaretu. 42 Mocnosti vědí, kdo je Osvětlitel ve své pozemské podobě, avšak jeho pravou podstatu neznají. 43 Ptají se proto po jeho pravé identitě a po původu jeho moci, která je tak vyděsila. 44 Osvětlitele opustila sláva, která je jeho božskou mocí (podobně jako se na počátku vzdálila Adamovi), mocnosti proto ve své zaslepenosti mohou potrestat tělo toho člověka, na nějž sestoupil Duch svatý. Významem tohoto tvrzení je, že pravá přirozenost Osvětlitele týráním ze strany mocností nemůže utrpět; 45 tuto doketickou pasáž je možno vykládat jako utrpení zástupné (potrestají pouze jeho pozemského nositele), 46 ale i v mírnějším smyslu tak, že mocnosti mohou ublížit pouze Osvětlitelovu tělu (které ostatně pochází od nich). H Y M N U S N A D Í T Ě ( Z j A d 7 7, , 4 ) Tato dlouhá hymnická pasáž podává názory třinácti království a pokolení bez krále na příchod Osvětlitele do světa a původ jeho moci. Badatelé hymnus většinou považují za původně samostatný a do spisu druhotně vložený, 47 a vedou 42 Layton, in: The Gnostic Scriptures, 1987, str. 60, pozn. ad loc. Za zmínku stojí i názor Beltze ( Bemerkungen, 1974, str. 162), který se domnívá, že člověk, na nějž sestoupil Duch svatý (ZjAd 77,16 18), je Ježíš, ale není zde Osvětlitelem, nýbrž jen prorokem, v němž Bůh nechal vzniknout poznání toho neposkvrněného, který patří pravdě (82,23n): Ježíš tedy Osvětlitele pouze zvěstuje. 43 Příchod skrytého spasitele do světa srv. např. Hipp. refut. VI,38 (další odkazy a srovnání viz Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 91). 44 Podobně v traktátu Porozumění naší velké moci není vládce Hádu schopen pochopit Ježíšovo vtělení a ptá se Kdo to je? a Co je zač? (MVelM 42,1 5, srv. RNH 2, str. 70n). 45 Pro pochopení Ježíše v gnózi bylo charakteristické, že křesťanské vyznání bylo zcela procezeno matricí gnostického mytologického uvažování a trpící a vydaný Ježíš byl přeměněn ve spasitelskou bytost čistě duchovní, a tím i neschopnou trpět (viz G. P. Luttikhuizen, The Thought Pattern of Gnostic Mythologizers and their Use of Biblical Tradition, in: J. D. Turner A. McGuire (eds.), The Nag Hammadi Library After Fifty Years. Proceddings of the 1995 Society of Biblical Literature Commemoration, (NHMS 44), Leiden Boston 1997, str ). 46 Layton (in: The Gnostic Scriptures, 1987, str. 60, pozn. ad loc) odchod slávy vykládá tak, že božská bytost opouští tělesného Ježíše krátce před ukřižováním. 47 MacRae, Nag Hammadi Codices V,2 5, 1979, str. 152; Parrott (NovT 31,1 [1989] 67). Parrott argumentuje tím, že se hymnus nehodí do kontextu, přerušuje vyprávění, a není jasné, má-li čtenář brát výpovědi vážně, nebo ne (tamt., str. 70). Proti tomu, že by mohl být hymnus vložený do textu náhodně, argumentuje Stroumsa (Another Seed, 1984, str. 88n), který v něm vidí paralelu ke struktuře vyprávění Zjevení Adamova. Názory badatelů na možný původ hymnu se liší: Kasser v něm vidí modifikovaný starý semitský (nebo íránský) hymnus, obsahující narážky na čtrnáct neidentifikovatelných mytologických postav, které byly později asociovány s biblickými a pohanskými hrdiny (dle Hedricka, The Apocalypse of Adam, 1980,

20 Zjevení Adamovo (úvod) [159] spory o tom, jakou funkci ve Zjevení Adamově má a jak čtrnáct výpovědí chápat. 48 Jedni v něm spatřují postupné zjevování jednoho Osvětlitele, 49 druzí soudí, že prvních třináct výpovědí je nepravých a pravá je teprve poslední, čtrnáctá, kterou podává pokolení bez krále. 50 Další badatelé vycházejí ze ZjAd 73,25 29 a jednotlivá království přiřazují k potomkům Cháma a Jáfeta. 51 Jiní vykládají řazení výroků jako vzestupné od pozemského vzniku přes původ nebeský až k původu božskému, 52 oproti tomu další argumentují, že výpovědi sice mají něco společného, jsou však řazeny náhodně a tvoří jen vnitřně nespojitý katalog nebo seznam. 53 Schottroff považuje hymnus za gnostickou polemiku proti názorům, že je přirozenost Osvětlitele smíšená (dle prvních třinácti výroků prý Osvětlitel pochází částečně z nebe a částečně z chaosu a jeho původ je směšný str. 5, pozn. 1). Beltz předpokládá manichejský původ a výroky třinácti království chápe jako výroky o Ježíšovi (dle Hedricka, The Apocalypse of Adam, 1980, str. 13). Linder (The Apocalypse of Adam, 1991, str ) formu hymnu srovnává s egyptskými rituálními texty. Dle Parrotta (NovT 31,1 [1989] 81) má hymnus svůj původ v pozdně antickém synkretismu. 48 Linder (The Apocalypse of Adam, 1991, str ), který provedl metrický rozbor této části srovnáním s koptskou a staroegyptskou poezií, vyvozuje, že hymnus byl ve své koptské podobě patrně recitovaný (a zpívaný) v rámci liturgie (kantor předzpěvoval a publikum patrně opakovalo refrén). 49 Rudolph, Gnóze, 2010, str Oproti hypotéze avatára argumentuje Parrott, že Zjevení Adamovo mluví jen o třech příchodech Osvětlitele a ve výpovědích království není jasná žádná historická sekvence (NovT 31,1 [1989] 74n). Dle Lindera (The Apocalypse of Adam, 1991, str. 109) naopak hymnus nemluví o historické osobě, nýbrž o božském světle v člověku, a mytologickým způsobem popisuje různé stupně poznání božského původu duše. 50 MacRae, Nag Hammadi Codices V,2 5, 1979, str. 152; Schottroff, Animae naturalitater salvandae, 1960, str. 74; Rudolph, Gnóze, 2010, str. 139; Stroumsa, Another Seed, 1984, str. 89. Prvních dvanáct výpovědí má totožný úvod a závěr, zatímco výrok třináctého království a prohlášení pokolení bez krále se od předchozích povahou i co do formy liší (třinácté království má o něco rozšířený závěr a pokolení bez krále už nedrží formu předchozích výpovědí vůbec). Původní hymnus měl patrně výpovědí jen třináct; teprve přidaná výpověď čtrnáctá všechny předchozí vyvrací (Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str. 118). 51 Tak dle Laytona (in: The Gnostic Scriptures, 1987, str. 20n) představuje prvních dvanáct výroků odpověď dvanácti království potomstva Cháma a Jáfeta, třináctý je odpovědí čtyři sta tisíc konvertitů, kterými jsou křesťané, čtrnáctou dává sémě Sétovo (Layton, tamt., str. 60, pozn. 77). Podobně Stroumsa, Another Seed, 1984, str Böhlig Labib, Koptisch-Gnostische Apokalypsen, 1963, str. 91n. Proti tomu viz Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980,str Např. Hedrick hymnus srovnává s podobným katalogem názorů různých národů na vznik prvního člověka v Naasejském traktátu (Hipp. refut. V,7 9) nebo se seznamem způsobů záchrany Jana Křtitele před Herodovým pronásledováním (výklad Mt 3,1) u středověkého autora Išodada z Mervu (9. stol.; Hedrick, The Apocalypse of Adam, 1980, str ). Srv. též rozmanitá jména, užívaná různými národy pro jedno božstvo v Ísidiných aretalogiích (např. Apuleius, Zlatý osel XI,5; uváděných národů je také třináct), kde je pravé jméno uvedeno jako poslední (viz Parrott, NovT 31,1 [1989] 81).

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_09 Sada: II. Ověření ve výuce: Třída: 8.a Datum: 20.9.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PODSTATA ARCHONTŮ PODSTATA ARCHONTŮ - TEXT

PODSTATA ARCHONTŮ PODSTATA ARCHONTŮ - TEXT PODSTATA ARCHONTŮ Koptský spis ze 4. století nazvaný "Podstata (dosl. Hypostasis) archontů" je součástí druhého papyrového kodexu nalezeného před šedesáti lety v Nag Hammádí. Předlohou koptského překladu

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu

Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu Duše, duch a tělo v hebrejském a řeckém kontextu http://www.phil.muni.cz/~horinkov/religionistika/nefesruachasarx.doc Lenka Kouřilová kombinace Ph-Vn ročník III. Východiskem řeckého myšlení je dualismus

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Koptové Egypťani po faraonech. Marek Dospěl Truhlárna,

Koptové Egypťani po faraonech. Marek Dospěl Truhlárna, Koptové Egypťani po faraonech Marek Dospěl Truhlárna, 19.1.2013 Kopt, Koptové, koptský řecké Aigyptos arabské Qibt dnešní Kopt při invazi Arabů r. 640: Kopt = Egypťan (národnost) = křesťan (vyznání) vs.

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012

Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 Wilfrid J. Harrington OP Daniel J. Harrington SJ (editor) KNIHA ZJEVENÍ KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ KOSTELNÍ VYDŘÍ 2012 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Harrington, Wilfrid J. Kniha Zjevení

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika

Helena Bönischová. Ma ase merkava. starověká židovská mystika Helena Bönischová Ma ase merkava starověká židovská mystika Kniha Ma ase merkava se zabývá fascinujícím pozdně starověkým mystickým textem, který vznikl v talmudickém období v židovském prostředí v oblasti

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov

ŘÍMSKÉ MÝTY. Původ Římanů: kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov Původ Římanů: ŘÍMSKÉ MÝTY kočovní pastevci, kteří na počátku 1. tisíciletí přišli na Apeninský poloostrov usadili se v Latiu, kde začali vytvářet malé městské kultury dlouho byli závislí na Etruscích,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné)

-stanovení dogmat (základní články víry, učení nezpochybnitelné a neměnné) Otázka: Patristika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Patristika (charakteristika a periodizace, představitelé, vztah křesťanství a pohanské filosofie, apologeti, myšlení sv. Augustina)

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Nad evangeliem podle Matouše

Nad evangeliem podle Matouše Silvano Fausti Nad evangeliem podle Matouše Porozumět Božfmu slovu KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOV NA ČR ÚVOD Fausti, Silvano Nad evangeliem podle Matouše: porozumět Božímu slovu / Silvano Fausti;

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více