C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE"

Transkript

1 C.V. POSPÍŠIL DAR OTCE I SYNA ZÁKLADY SYSTEMATICKÉ PNEUMATOLOGIE OLOMOUC 1999

2 Vychází se souhlasem vyšších øeholních pøedstavených MATICE CYRILOMETODÌJSKÁ s. r. o. ISBN

3 Mé sestøe 4 Janì Ludmile Pospíšilové 4 3

4 4

5 PØEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AG Ad Gentes dekret II. vatikánského koncilu o misijní èinnosti církve. 1 Cel TOMÁŠ Z CELANA, První život a podivuhodné èiny svatého Františka z Assisi, in: FP 1, 2 Cel TOMÁŠ Z CELANA, Druhý životopis svatého Františka, in: FP 1, ÈEP èeský ekumenický pøeklad Písma sv. DS H. DENZINGER A. SCHÖNMET- ZER, Enchiridion symbolorum (Barcelona Freiburg im Br. Roma 1975). DV Dei verbum dogmatická konstituce II. vatikánského koncilu o Božím zjevení. EV 1 14 Enchiridion vaticanum 1 14 (Bologna ). FP 1 Františkánské prameny I (Roma 1982). GS Gaudium et spes pastorální konstituce II. vatikánského koncilu o církvi v dnešním svìtì. ChB SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, Chvály Boží, in: FP 1, 69. KKC KOMISE PRO SESTAVENÍ KATE- CHISMU, Katechismus katolické církve (èeský pøeklad Praha 1995). LDch SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, List všem duchovním, in: FP 1, LG Lumen gentium dogmatická konstituce II. vatikánského koncilu o církvi. LGK SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, List generální kapitule, in: FP 1, LM SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, List ministrovi menších bratøí, in: FP 1, LMa SV. BONAVENTURA, Legenda maior, in: FP 1, LVK SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, List všem vìrným køes anùm, in: FP 1, Nap SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, Napomenutí, in: FP 1, NepØ SV. FRANTIŠEK Z A SSISI, Nepotvrzená øehole, in: FP 1, Od SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, Odkaz, in: FP 1, PG Migne, Patrologia Graeca. PL Migne, Patrologia Latina. PØ SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, Potvrzená øehole, in: FP 1, Sent I SV. BONAVENTURA, Commentaria in quatuor libros Sententiarun I, in: Opera Omnia I (Ad Claras Aquas Firenze 1882). SCh Sources Chrétiennes. Sm I III S. ANTONII PATAVINI, Sermones dominicales et festivi I III (Padova 1979) (curantibus B. COSTA I. LUISETTO P. MARANGON). UR Unitatis redintegratio dekret II. vatikánského koncilu o ekumenismu. ZpŽ SV. FRANTIŠEK Z ASSISI, Zpùsob života, in: FP 1, 33. 5

6 6

7 ÚVOD Tato knížka vznikala postupnì jako odpovìï na výzvu, kterou pøedstavoval právì uplynulý rok vìnovaný podle výslovného pøání Jana Pavla II. tajemství Ducha svatého. Omezit zájem o tuto osobu Nejsvìtìjší Trojice pouze na urèité èasové období by však bylo rozhodnì chybou. Navíc, pomineme-li pøes dvacet let stále»mladé«dílo Josefa Zvìøiny, 1 èeská teologická knihovna neposkytuje v oblasti systematické nauky o Duchu svatém èili pneumatologie mnoho. Nechybìjí jistì odborné studie zabývající se jednotlivými autory, kteøí se svou pneumatologií zapsali do dìjin teologického myšlení, 2 nebo specifickými aspekty tajemství Ducha Božího, 3 nicménì novìjší, pøístupný a pomìrnì struèný úvod zaobírající se posláním Božího Ducha v dìjinách spásy by èeský ètenáø hledal jen obtížnì. Proto také tato publikace, jejíž jednotlivé kapitoly pøedstavují dvanáct upravených a doplnìných èlánkù k roku Ducha svatého a také jeden ještì nepublikovaný pøíspìvek. Zámìrem èasopisu pøátel svatého Františka z Assisi Poutník bylo seznámit své ètenáøe pomocí seriálu èlánkù srozumitelnou formou se základy køes anské pneumatologie. 4 Ke zmínìnému 1. Srov. J. ZVÌØINA, Duch svatý, dar a dárce, duch lásky a pravdy, in: J. ZVÌØINA, Teologie Agapé I (Praha 1992), Srov. napø. L. KARFÍKOVÁ, Duch svatý Bùh aneb ekonomie poznání, in: L. KARFÍKOVÁ, Studie z patristiky a scholastiky (Praha 1997), Srov. napø. C. V. POSPÍŠIL, Duch svatý a køíž Ježíše z Nazareta, Communio mezinárodní katolická revue II/3 (1998), Srov. C. V. POSPÍŠIL, Duch Boží ve Starém zákonì, Poutník 3/1998, 2a 5b; Ruach JHWH a prostøedníci spásy, Poutník 4/1998, 6a 8b; Základní charakteristiky novozákonní pneumatologie, Poutník 5/1998, 2a 4b; Duch svatý v životì a pùsobení Ježíše z Nazareta, Poutník 6/1998, 4a 6b; Pneumatologie apoštola Pavla, Poutník 7/1998, 2a 4b; Pneumatologie ètvrtého evangelia, Poutník 8/1998, 2a 4b; Pneumatologie v prvních ètyøech staletích køes anství, Poutník 9/1998, 2a 5b; Trinitární teologie a spiritualita svatého Augustina, 7

8 souboru pøíspìvkù je v tomto svazku pøipojena menší studie o rùzných významech svátku Seslání Ducha svatého, jež se objevila v èasopise Amen, 5 a struèné pøedstavení trinitárního schématu svatého Bonaventury z Bagnoregia. Cílem knihy není pouze informovat o základech systematické pneumatologie, ale také pøivádìt ètenáøe k meditaci Božích tajemství. Teologie by pøece mìla vycházet z pevné víry, postupovat cestou vìdy a míøit k zakoušení jak v oblasti modlitby, 6 tak v každodenním životì. Nejvìtší prostor je vìnován biblickým základùm a východiskùm pneumatologie, celkem sedm kapitol. Další tøi kapitoly se zabývají problematikou prvních dvou ekumenických koncilù, trinitární teologií svatého Augustina a otázkou vycházení Ducha svatého. Závìreèné kapitoly se zamìøují na františkánskou pneumatologii, jak ji nacházíme ve spisech svatého Františka z Assisi, svatého Antonína z Padovy a svatého Bonaventury z Bagnoregia. Výše zmínìné tematické okruhy (1 10) sice pøedstavují základ køes anské pneumatologie, nicménì nepokrývají celou šíøi dané problematiky. V následujících odstavcích se tedy pokusíme alespoò upozornit na nesmírnou rozvìtvenost a pøekypující bohatost køes anské pneumatologie. V první øadì je tøeba pøipomenout, že hovoøit o Duchu svatém není rozhodnì jednoduché, protože paradoxní skrytost pøedstavuje jednu z jeho základních charakteristik. 7 Vždy on je osobou, Poutník 10/1998, 2a 5b; Pùsobení jednotlivých osob navenek a otázka»filioque«, Poutník 11/1998, 3a 5b; Duch pokory, bratrství a pravé radosti podle svatého Františka z Assisi, Poutník 12/1998, 6a 9b; Duch pokory, bratrství a pravé radosti podle svatého Antonína z Padovy, Poutník 1/1999, 4a 7b. 5. Srov. C. V. POSPÍŠIL, Význam seslání Ducha svatého, Amen 6/1998, Je tedy tøeba vycházet z pevné víry, postupovat pokojnì cestou rozumu, a tak dospívat k sladkosti nazírání. SV. BONAVENTURA, Christus unus omnium magister, 15, in: Opera Omnia V (Ad Claras Aquas Firenze 1891), 567a 574b (571b). 7. Srov. V. LOSSKY, Théologie mystique de l Église d Orient (Paris 1944), 169,

9 pro niž jako by chybìlo v lidské øeèi to pravé jméno. 8 Jeho dynamické a mnohotvaré pùsobení lze zahlížet, ale nikdy plnì odhalit, pojmovì uchopit a zvládnout. 9 Tento Duch bude vždy nekoneènì pøesahovat každé lidské slovo, nevejde se do žádného teologického nebo filozofického systému, a tak pro nás zùstává a také vždy zùstane tajemstvím, jež je výzvou k vìènému hledání a jež právì tím garantuje nejen svobodu Boha, ale i jeho obrazu, tedy èlovìka (srov. 2 Kor 3,17). Tohoto Ducha, který boøí všechny podoby nadutosti lidského sebezbožš ování, všechny ideologie, se nelze zmocnit, protože poznání daru jakožto daru je možné pouze v jeho pøijímání a sdílení. Jinak øeèeno: Každý krok smìrem k hlubšímu vhledu do Božích tajemství nevyhnutelnì vyžaduje zakoušení živoucího pùsobení Ducha, který pøece zkoumá hlubiny Boží a zjevuje je Kristovým uèedníkùm (srov. 1 Kor 2,10). Z toho vyplývá, že pneumatologie proniká celou teologií, vždy Duch je principem zjevení, jeho pøijetí a zniternìní v srdci uèedníka. Uvìdomovat si samo svìtlo, díky nìmuž vidíme, není vùbec jednoduchou záležitostí. 10 Køes anská pneumatologie se bude vyznaèovat nìkolika základními rysy. Jednak úzkým sepìtím mezi Duchem a Ježíšem z Nazareta pùsobení vtìleného Božího Syna a Ducha svatého je sice nutno rozlišovat, ale není rozhodnì správné je oddìlovat, a totéž 8. Srov. SV. AUGUSTIN, De Trin., 15, 12, 13; PL 42, ; SV. TOMÁŠ AKV., Summa theologiae, I, q. 36, a. 1, resp. I, q. 37, a. 1, resp. I, q. 40, a. 4, resp.; H. URS VON BALTHASAR, Der Unbekannte jenseits des Wortes, in: Spiritus Creator (Einsiedeln 1967), Zdá se nám, že tato nepojmenovatelnost Ducha nevyplývá pouze z omezenosti našeho myšlení a naší terminologie, ale má svùj koøen pøímo v bytí samotného Ducha. C. NIGRO, Paradosso e kenosi dello Spirito, in: J. S. MARTINS (ed.), Credo nello Spirito santo I (Città del Vaticano 1983) (949). 10. Duch si nežádá být vidìn, ale chce se v nás stát vidoucím okem milosti. On je svìtlem, jež není možno zahlížet jinak, než na objektu jím osvìtleném, a právì taková je vzájemná láska mezi Otcem a Synem, která se zjevila na Ježíši z Nazareta. H. URS VON BALTHASAR, Spiritus Creator (Brescia 1972), 96. 9

10 platí o christologii a pneumatologii. Jednak osobní dùstojností Božího Ducha, který je vzýván, uctíván a oslavován spolu s Otcem a Synem jako jediný Bùh stvoøitel, spasitel a posvìtitel. Jednak tím, že bude o Duchu vypovídat pøedevším pomocí symbolù. 11 V Písmu svatém jsou nejèastìjšími symboly ducha ve Starém zákonì a Ducha svatého v Novém zákonì vítr, dech života, vitální princip, pomazání olejem, vztah lásky, dar, holubice, voda, oheò, niternost. 12 K symbolùm již zmínìným lze pøipojit prostor 13 a nìkdy se také hovoøí o paradoxu, 14 protože Duch svatý v dìjinách spásy harmonicky sjednocuje zdánlivì nesluèitelné prvky. Z toho nevyhnutelnì vyplývá, že pneumatologická reflexe musí být v první øadì symbolickou teologií. 15 Navíc, jestliže christologie je samostatným pojednáním o poslání Syna, pak pneumatologie se bude pøednostnì zabývat pùsobením Božího Ducha v dìjinách spásy. V pøedkoncilním manuálu dogmatické teologie nenalezneme samostatný traktát vìnovaný Duchu svatému a v podstatì totéž 11. když Duch svatý není s to dát nám pochopit nesmírnost svého cítìní pomocí bìžných a obvyklých slov, zjevuje svá tajemství skrze symboly a podivuhodné obrazy. Z toho však plyne, že svatí uèitelé, kteøí o tom všem hovoøili a budou i nadále hovoøit, nedokáží vysvìtlit tyto vìci pouze slovy vždy to konec koncù ani nebylo vyjádøeno slovy a tak to, co se o tìchto záležitostech obvykle øíká, je ménì, než v sobì znamení obsahují. SAN JUAN DE LA CRUZ, Cantico espiritual (A), Prol. 1, in: Obras completas (L. R. DE LA IGLESIA, prep. por, Madrid 1991), Pro hlubší seznámení s problematikou symbolù Ducha svatého v Písmì a v církevních Otcích H. W. J. ADAMS, Biblical Images of Holy Spirit interpreted in the Light of Fathers of the Church, in: J. S. MARTIN (ed.), Credo nello Spirito Santo I (Città del Vaticano 1983), Srov. napø. BASIL: De Spiritu Sancto, XXVI, 64; J. MOLTMANN: Il Dio crocifisso (Brescia 1990), Srov. C. NIGRO, Paradosso e kenosi dello Spirito, in: J. S. MARTIN (ed.), Credo nello Spirito Santo II (Città del Vaticano 1983), O øadì titulù èi symbolù Ducha svatého pojednává pøedevším ze spirituálního hlediska T. ŠPIDLÍK, Znáš Ducha svatého? (Velehrad Roma 1998),

11 platí i pro scholastickou teologii. Na druhé stranì však klasická teologie hovoøí o Duchu Božím a o jeho pùsobení na mnoha místech, lze tedy mluvit o jakési»roztroušené pneumatologii«. V první øadì je to otázka inspirace Písma svatého, problematika zjevení a jeho recepce, dále pak tematika pøedávání tohoto zjevení, s èímž souvisí funkce magisteria a asistence Ducha svatého. V dnešní dobì by to všechno spadalo pøevážnì do kompetence fundamentální teologie. Dogmatická èi systematická teologie by hovoøila o Duchu svatém v souvislosti s pojednáním o trojjediném Bohu a pochopitelnì i v souvislosti s christologií. S tím nevyhnutelnì souvisí i mariologie, kde nelze nebrat v potaz Ducha svatého, když se pojednává o Mariinì panenském poèetí a o jejím spoluúèinkování pøi rozdílení milosti. Dále je nutno pøipomenout pojednání o milosti. Rozhodnì nelze Ducha Božího opomíjet, když se zabýváme svátostmi a liturgií; staèí pøipomenout pojem epikléze. S problematikou milosti souvisí i oblast køes anské antropologie a také morální teologie, která pokud není redukována na pouhý výklad Desatera hovoøí také o darech a plodech Ducha svatého. Od toho je jen krùèek k širokému poli spirituality, k problematice spolupùsobení Ducha svatého pøi duchovním zrání pokøtìného v jednotlivých stadiích jeho duchovního života i tajemství pøebývání Ducha svatého v srdci uèedníka. 16 V pokoncilní dobì krystalizuje dogmatické pojednání o tajemství církve, kde se velmi èasto hovoøí o úloze Ducha svatého v životì církve a o jeho zvláštních darech jedincùm ve prospìch celku, o charizmatech. Koneènì je nutno zmínit i eschatologii, v níž jde o dovršení díla stvoøení, spásy i posvìcení, tedy o vyvrcholení veškerého pùsobení Ducha jakožto dárce života, zjevitele, posvìtitele a»oslavitele«. Nemìli bychom zapomínat, že Duch svatý pøedstavuje jakýsi prostor každé pravé náboženské zkušenosti. 17 Z toho, co jsme právì 16. Srov. napø. LEV XIII., Divinum illud munus (encyklika ze dne ) 17 (èeský pøeklad Praha 1998),

12 øekli, však vyplývá, že køes anská pneumatologie bude zøejmì také urèitým prostorem pro dialog s mimokøes anskými náboženstvími. Pøedchozí tvrzení nachází oporu ve velké novince, již nacházím v dokumentech Druhého vatikánského koncilu, 18 které výslovnì pøipomínají, že Duch Boží tajemnì pùsobí i mimo viditelné hranice nejen katolické církve (ekumenismus), 19 ale i køes anství (mezináboženský dialog). Poslednì zmínìné úèinkování Ducha Božího je však vždy chápáno jako pøíprava na evangelium a je zamìøeno k uskuteènìní tajuplné jednoty lidského rodu v budoucnosti. 20 Po tomto pøehledu, který si nenárokuje být vyèerpávajícím, je nutno uzavøít, že prakticky neexistuje oblast systematické teologie a spirituality, v níž bychom se nesetkali se zmínkou o Duchu svatém. To ovšem znamená, že komplexní pojednání o osobì Ducha svatého je nevyhnutelnì interdisciplinární záležitostí, pøesahující hranice dogmatické èi systematické teologie. Vyèerpávající pojednání o Duchu svatém je pouze ideálem, k nìmuž se 17. V dnešní teologické reflexi je Duch svatý vnímán stále více jako místo nebo prostor autentické zkušenosti èlovìka s Bohem v Kristu. Srov. M. BORDONI, La cristologia nell orizzonte dello Spirito (Brescia 1995), 29. Obrazu prostoru však urèitým zpùsobem využívali již církevní Otcové srov. BASIL: De Spiritu Sancto, XXVI, Pøíkladem postoje církevních Otcù i pozdìjší teologie v této vìci mùže být Ireneus z Lyonu, který jednoznaènì vyluèuje pùsobení Ducha svatého u tìch, kdo nejsou sjednoceni s jedinou pravou církví: Kde je církev, tam je Duch Boží, a kde je Duch Boží, tam je církev a spolu s ní veškerá milost. A Duch je pravda. Kdo zde nemají úèast a neèerpají život z prsou vlastní matky, nemají pøístup k úžasnému prameni, který prýští z Kristova tìla, ale hloubí si popraskané cisterny a pijí páchnoucí vodu z bahnitých kaluží. Adv. haer., III, 24, 1, in: IRENEO DI LIONE, Contro le eresie e gli altri scritti (it. pøeklad, poznámky, úvod E. BELLINI, Milano 1981), Srov. napø. UR 3, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu (Praha 1995), Církev ví dobøe, že èlovìk, neustále pobádaný Duchem Božím, nemùže nikdy zùstat úplnì lhostejný vùèi náboženskému problému GS 41, in: Dokumenty, 214. Srov. AG 3, 11, 15; GS 10 11, 22, 26, 38,

13 rozlièné studie a souhrny pouze více èi ménì pøibližují. Totéž platí i o tomto svazku, který jak doufáme má co øíci nejen bratøím pracujícím v pastoraci, ale i studentùm teologie a zájemcùm o hlubší proniknutí do zachraòujícího a oblažujícího tajemství Ducha Otce i Syna. 13

14 14

15 I. DUCH BOŽÍ VE STARÉM ZÁKONÌ Kdo chce porozumìt výpovìdím Nového zákona o Duchu svatém, musí dobøe znát jejich starozákonní pozadí. Tím také naše pojednání zahájíme. Èasto budeme pouze odkazovat na jednotlivá místa, ale jistì nebude na škodu èíst tento úvod do pneumatologie s Biblí v ruce. Následující pøehled totiž nechce nahradit pøímý kontakt s Božím slovem, ale napomáhat k hlubšímu porozumìní tomu, co nám ve své nesmírné dobrotì Bùh sdìluje sám o sobì. Jedním ze základních úskalí je, že slovu duch velmi èasto podvìdomì pøikládáme ponìkud jiný význam, než jaký mu pøisuzovali svatopisci jak Starého, tak Nového zákona. Když hovoøíme o duchu a když øíkáme, že Bùh je duch, co chceme vlastnì øíci? Hovoøíme hebrejsky nebo øecky? Když mluvíme øecky, tvrdíme tím, že Bùh je nehmotný. Jestliže mluvíme hebrejsky, pak míníme, že Bùh je uragán, bouøe, síla, jíž není možno vzdorovat. Z toho všeho pak vyplývá i dvojznaènost našeho výrazu spiritualita. Spiritualita spoèívá v tom, že se staneme nehmotnými, anebo v tom, že jsme naplnìni Božím Duchem? 1 Velmi èasto myslíme tak, že klademe do protikladu hmotný svìt nebo tìlesnou stránku lidské existence s nehmotnou oblastí ducha nebo duše. Co je duchovní, je tedy nehmotné, a proto se mnozí domnívají, jako kdyby Bohu chybìlo tìlo. To ale není úplnì pøesné, protože Bohu stvoøiteli a dárci bytí nemùže cosi chybìt. Mnohem pøesnìjší je tvrzení, že Bùh není omezen èasem a prostorem jako tìlesa. Bùh také není složený jako tìlesní tvorové, vždy to, co je složené, se mùže opìt rozložit; rozložení je koncem existence vìci a je smrtí, pokud se jedná o živého tvora. Bùh je tedy netìlesný ne 1. J. DANIÉLOU, L horizon patristique (Paris 1971),

16 v tom smyslu, že by mu cosi chybìlo, ale v tom smyslu, že se na nìj nevztahuje žádné omezení a žádná forma složenosti, které vidíme a zakoušíme v hmotném svìtì. Bùh není podmínìn stvoøenou hmotou, stvoøeným prostorem a stvoøeným èasem, nicménì stvoøená hmota, prostor a èas jsou na Bohu naprosto závislé. Když pozorujeme svìt kolem nás, zjiš ujeme, že existují rùzné stupnì bytí a že každý vyšší stupeò bytí jednak pøesahuje nižší stupnì bytí, jednak je v sobì obsahuje. Tak napøíklad smysly obdaøený živoèich v sobì zahrnuje jak hmotu, tak vegetativní formy života. Obdobnì èlovìk svým duchem transcenduje živoèišný svìt, nicménì jej v sobì zároveò nese. Bùh jako Stvoøitel tajuplnì a naprosto jedineèným zpùsobem pøesahuje všechno, èemu daroval bytí, avšak rovnìž to v sobì podivuhodnì obsahuje. Neobsahuje to ovšem takovým zpùsobem, jako napøíklad èlovìk v sobì zahrnuje hmotu a nižší formy života. Èlovìk totiž na tom všem závisí. Bùh obsahuje všechno tak, že na žádné nižší formì bytí a života nezávisí, ale všechny nižší formy bytí jsou podílem na absolutní plnosti, která je od vìènosti v Hospodinu, a tak plnì závisí na tom, který je Dárce bytí a každého života. Pokud tomu dobøe rozumíme, nebude nám èinit nejmenší potíže skuteènost, že Slovo se v plnosti èasu stalo tìlem, 2 že jednorozený Boží Syn se stal skuteèným èlovìkem. V Bohu se tím nedìje žádná zmìna, protože jako Pán a Stvoøitel v sobì tajuplnì obsahuje všechno, co stvoøil. Nebude nám èinit potíže ani to, že pøedmìtem naší nadìje je vzkøíšení tìla a jeho oslavení zbožštìní. Pravým protikladem Božího Ducha není tìlo a hmota, 3 jeho pravým protikladem je sobectví a høích jako neláska. V této souvislosti není jistì bez zajímavosti, že žádný starozákonní autor nenapíše: Bùh je duch. Pro Izraelity by takové tvrzení 2. Srov. Jan 1, Jeden z nejvìtších køes anských myslitelù Tertullian ( /3) uèil: Tìlo je základem spásy. TERTULLIAN, De carnis res., 8, in: M. J. ROUET DE JOURNEL, Enchiridion Patristicum (Barcelona ),

17 totiž znìlo velmi podivnì, protože duch byl pøedevším dech, vanutí nebo stav mysli, tedy základní projev nìèího života a nìèí síly, ale nikoli samostatné bytí. Takové tvrzení by nevyhnutelnì vyvolávalo v myslích posluchaèù a ètenáøù otázku, zda Bùh opravdu existuje. Teprve Nový zákon se vysloví v tomto smyslu, 4 ovšem duch tu opìt není mínìn jako opak tìla nebo hmoty, nýbrž jako pravá plnost života a nezmìrné síly. Pokud chceme ponìkud hloubìji porozumìt tajemství Božího Ducha, nezbývá nic jiného, než se seznámit s tím, jaké významy mìlo slovo»duch«pro svatopisce. Tato partie se mnohým z nás bude asi zdát velmi suchá a nezáživná. Nenechme se ale odradit, protože znalost terminologie a pøíslušných významových spojitostí je pro další úvahy stejnì dùležitá jako znalost not pro toho, kdo hraje na nìjaký hudební nástroj. Nejprve si musíme pøipomenout, že hebrejsky se duch øekne ruach a že tento výraz je ženského rodu. Øecky se tatáž skuteènost vyjádøí slovem støedního rodu pneuma, proto se také nauka o Duchu svatém odbornì nazývá pneumatologie. Latina pøekládá tyto výrazy slovem mužského rodu spiritus. V sanskrtu, který je jakýmsi zøídlem všech indoevropských jazykù, se totéž vyjadøuje pomocí slova atman. Ve Starém zákonì se s výrazem ruach setkáme tøistaosmasedmdesátkrát a LXX 5 jej ve dvou stech sedmdesáti devíti pøípadech tlumoèí øeckým slovem pneuma. Toto slovo se objevuje relativnì èasto v nejstarších historických knihách (Sd, 1 Sam), velmi málo v prorockých knihách pøed exilem, 6 frekvence užití opìt silnì narùstá v prorockých spisech exilního a poexilního období. Pro nás tak dùležitý výraz»duch svatý«4. Srov. Jan 4, Septuaginta je øecký pøeklad Starého zákona, který vznikl a rozšíøil se ještì pøed vznikem køes anství. Vzhledem k tomu, že pohanokøes ané neznali hebrejštinu a hovoøili vìtšinou øecky, byl tento pøeklad Starého zákona pro mladou církev velmi dùležitý. 6. Nabúkadnesar dobyl Jeruzalém a vyvrátil chrám v roce 587/6 pøed naším letopoètem. Tím zaèíná zhruba sedmdesátileté období babylonského vyhnanství. 17

18 ruach quadoš se vyskytuje ve starozákonních spisech pouze tøikrát. 7 Musíme si být velmi dobøe vìdomi toho, že Starý zákon byl pøísnì monoteistický a že jeho autoøi nevìdìli nic o tajemství Nejsvìtìjší Trojice. Slovní spojení ruach quadoš tedy neznamená osobu Ducha Božího, stejnì jako text Gn 1,2, který hovoøí o Božím duchu vznášejícím se nad vodami. Když Starý zákon mluví o Božím duchu nebo o Boží moudrosti, nejedná se o osoby Nejsvìtìjší Trojice v novozákonním slova smyslu, ale o urèité literární personifikace Božího pùsobení a Boží moci. Takže pokud hovoøíme o Starém zákonì budeme psát výraz»duch Boží«s malým poèáteèním písmenem. K pojetí Božího Ducha jako osoby dochází až Nový zákon pøedevším díky vtìlení jednorozeného Syna Božího, 8 o tom ale budeme hovoøit pozdìji. Slovo ruach stejnì jako pneuma nebo spiritus mají v zásadì tøi okruhy významù. První z nich je kosmický a jedná se o vanutí vìtru. Jestliže okolní pohanské národy dávaly rùzným druhùm vìtru specifická jména a uctívaly je jako božstva, Izrael tomuto pokušení nepodlehl, jak o tom svìdèí skuteènost, že ruach patøí Hospodinu a je mu plnì podøízena. Vítr je Božím tvorem 9 a Hospodin jím disponuje zcela svobodnì. 10 Vítr je tedy jakýmsi privilegovaným prostøedkem, jímž si Bùh slouží jak proto, aby zachránil, 11 tak proto, aby napravoval. 12 Ruach jako vítr nebo vánek je rovnìž prùvodní okolností nebo urèitým prostorem zjevení Boha èlovìku. 13 Vítr je 7. Srov. Žl 50/51,13; Iz 63, Kniha Moudrosti byla napsána øecky a výraz duch svatý se v ní vyskytuje dvakrát srov. Mdr 1,5; 9, Takže to, co bylo ve Starém zákonì prostou personifikací, se díky Kristu zaèíná jevit jako rozlišená osoba, pøesnì tak jako se»moudrost«a»slovo«v Kristu staly vlastní rozlišenou osobou. J.-H. NICOLAS, Sintesi Dogmatica I (Città del Vaticano 1991), Srov. Am 4, Srov. Jer 10,13; Žl 135,7; 104,4; Job 28,25; Pø 30, Srov. Ex 14,21; Nm 11, Srov. Ez 13,11n. 13. Srov. Ez 1,4; 1 Král 19,9n; Dt 7,2. 18

19 dokonce oznaèován pøímo jako Boží dech v poetickém popisu pøechodu Rudým moøem. 14 Nikdy ale není ve Starém zákonì identifikován JHWH a ruach: pro Izraele tedy neplatí, ani že Hospodin je duch, ani že ruach je Bùh. Ruach JHWH je genitivní vazba, která indikuje, že JHWH je pùvodcem vìtru, že si jím slouží, jde tedy o vztah pøíèina úèinek, pøíèina prostøedek pùsobení. 15 Druhým okruhem použití slova ruach je život èlovìka nejprve na fyziologické rovinì, jedná se o prostý dech, protože kdo dýchá, žije, a kdo nedýchá, je mrtev, ponìvadž Bùh mu odòal ruach. 16 Dech života je totiž zásadnì darem Božím. 17 Druhou antropologickou rovinou významu slova ruach je oblast psychologie. Ruach je zøídlem emocí a stavù mysli, takže»zùstat bez ruach«znamená ohromení nebo úžas. 18 Okøát na duchu, nabýt znovu ducha, nabýt znovu radosti a chuti do života je u Jakuba spojeno se zprávou, že jeho již oželený syn Josef je naživu. 19 V sapienciální literatuøe se setkáváme s výrazy, které popisují tíseò jako»úzkost ruach«, 20 pýchu jako»povýšenost ruach«, 21 pokoru jako»poníženost ruach«, 22 trpìlivost jako»šíøku ruach«23. Dále se slovem ruach oznaèuje lidské nitro, z nìhož vycházejí rozhodnutí. V tomto smyslu se ruach pøibližuje významu slova nefeš duše a nìkdy se dokonce stává synonymem slova leb srdce. 24 Hospodin mùže pøímo pùsobit na toto duchovní jádro èlovìka, 14. Srov. Ex 14, Srov. R. PENNA, Lo Spirito di Cristo (Brescia 1976), Srov. Žl 104,29 30; Kaz 3, Srov. Gn 2,5; Zach 12,1; Žl 104,29 30; Kaz 12, Srov. 1 Král 10, Srov. Gn 45, Srov. Job 7, Srov. Pø 16, Srov. Pø 29, Srov. Kaz 7,8. Èeský pøeklad pochopitelnì nemùže opisovat tyto výrazy doslovnì. 24. Srov. Ez 18,31; 36,26. 19

20 a pohnout jej k jednání v dìjinách spásy, jak na to ukazuje formule:»hospodin vzbudí ducha «. 25 Tøetí okruh významù je ve vlastním slova smyslu teologický, protože se jedná o pùsobení ruach JHWH. Podle toho, co jsme vidìli, je zøejmé, že ruach JHWH je vlastnì jakoby»dechem Božím«. Y. Congar dokonce tvrdí, že je zøejmì správnìjší pøekládat nìkterá místa, kde se hovoøí o ruach JHWH, ne obvyklým výrazem»duch Boží«, ale pøiléhavìjším obratem»dech Boží«. 26 Izraelita, když uslyšel výraz»ruach JHWH«, si totiž zøejmì bezprostøednì pøedstavil konkrétní pùsobení Božího dechu. Zhruba ve stovce pøípadù ruach JHWH oznaèuje Boží sílu, která dynamicky pùsobí v dìjinách spásy tak, jak je to v souladu s Božím plánem. Škála možných významù slova ruach je tedy znaèná a pøekladatelé Starého zákona jsou èasto na rozpacích, jak správnì jednotlivá místa tlumoèit do moderních jazykù. Proto v tomto pøípadì platí o našich pøekladech víc než obvykle, že každý pøeklad je zároveò i urèitým výkladem. 27 Duch Boží je tedy pro Izraele výrazem Boží svrchované moci nad vším stvoøeným, Boží pøítomnosti a Božího pùsobení v dìjinách spásy. Lidský život projevující se dechem, emocemi a svobodou volby vycházejícími z nitra je podílem na Božím životì, na Boží síle a na Boží svobodì. Díky svému ruach Hospodin nepùsobí na èlovìka pouze zvenku, ale také zevnitø, øekli bychom pøímo v srdci èlovìka. Pro nás je nespornì velmi dùležité, že ruach je jakýmsi prostorem setkání èlovìka s jeho Pánem a Stvoøitelem. 28 Je tedy prostorem každé naší modlitby, každé naší hlubší náboženské zkušenosti, základním horizontem každé pøimìøené výpovìdi èlovìka 25. Srov. napø. Jer 51,11; 1 Kron 5,26; 2 Kron 21,16; 36, Srov. Y. CONGAR, Credo nello Spirito santo I (Brescia 1981), Dnes napøíklad nechybìjí pøeklady Písma, kde text Gn 1,2 nabývá pro nás zcela nezvyklé podoby: Nad vodami se vznášel Boží vichr. Srov. K. H. SCHELKLE, Teologia del Nuovo Testamento II, Dio era in Cristo (Bologna 1980), 250, pozn. è Srov. Ez 1,4; 1 Král 19,9n; Dt 7,2. 20

21 o Bohu a stojí nevyhnutelnì v pozadí každé pravé teologie. Zùstává však nepostižitelný stejnì jako proudìní vzduchu, který vdechujeme, a jako svìtlo, díky nìmuž vidíme jednotlivé pøedmìty. Když hovoøíme o Božím zjevení se èlovìku skrze slovo, pak bychom si mìli uvìdomit, že každé vyøèené lidské slovo je neseno silou dechu. V tom smíme vidìt urèitou analogii s Božím zjevitelským slovem, protože i ono je neseno silou Božího dechu, silou Ducha svatého. Bez slova není pro nás Duch svatý postižitelný, bez Ducha svatého slovo nevyhnutelnì ztrácí svoji sílu a pùsobnost, a tak zùstává prázdnou formou a pouhou literou. 21

22 22

23 II. RUACH JHWH A PROSTØEDNÍCI SPÁSY Pro starozákonní autory platilo, že mnohem víc než o to, jak je Bùh sám v sobì, se zajímali o Boží pùsobení v dìjinách spásy. Totéž pochopitelnì platí i pro tajuplnou Boží sílu, tedy o ruach JHWH, jíž Hospodin vybavoval a provázel celou øadu rozlièných lidských prostøedníkù, skrze které zasahoval do života Izraele. Jednalo se o patriarchy, proroky, knìze, soudce, krále a koneènì o slíbeného Mesiáše posledních èasù, v nìmž mìly všechny tyto zprostøedkovatelské linie dojít plnosti a vyvrcholení. 1 Každý prostøedník tedy urèitým zpùsobem vypovídá o tajuplném Božím duchu a urèitým zpùsobem jej i zjevuje. Jestliže všechny zprostøedkovatelské linie vrcholí v Kristu, pak v nìm vrcholí i zjevení Božího Ducha jako osoby Nejsvìtìjší Trojice. Kdo chce správnì porozumìt novozákonnímu zjevení Ducha svatého v Kristu, musí nevyhnutelnì vyjít z toho, jak pùsobení ruach JHWH v rozlièných prostøednících spásy chápali a popisovali starozákonní svatopisci. 1. Soudcovsko-královská linie zprostøedkování V nejstarších vrstvách SZ se setkáváme se svìdectvím o charizmatickém pùsobení ducha, který se na pøechodnou dobu a naprosto svobodnì zmocòuje urèitého èlovìka, jehož pak uschopòuje k mimoøádným èinùm ve prospìch Božího lidu. Jedná se pøedevším o období soudcù, tedy asi o 150 let mezi vstupem do zaslíbené zemì a ustanovením království. 2 Soudci byli vybaveni 1. Proto je také Ježíš nazýván jediným prostøedníkem mezi Bohem a lidmi (srov. 1 Tim 2,5). Právì na tomto základì je Muž z Nazareta nazýván králem, prorokem, knìzem, ale také Božím Slovem (srov. Jan 1,1 18), protože i ono stojí mezi Bohem a èlovìkem. 2. Srov. Sd 3,10; 6,34; 13,25; 14,6; 14,19. 23

24 a vyzbrojeni duchem, který se jich zmocòoval, aby osvobozovali Izraele z moci jeho nepøátel a podmanitelù. Tato osvoboditelská linie vrcholí v postavì krále Davida, o jehož naprosto mimoøádném vztahu k ruach JHWH vypovídá následující text: Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostøed jeho bratrù. A duch Hospodinùv se zmocòoval Davida od onoho dne i nadále. 3 Text je dùležitý z více hledisek. V první øadì je spoèinutí ducha Božího na Davidovi spojeno s pomazáním olejem, jež vykonal knìz a prorok Samuel. Mùžeme v tom vidìt vzor urèité institucionalizace pùsobení ducha 4 skrze Božího pomazaného, tedy krále. Navíc je tu velmi dùležitá zmínka o trvalosti vztahu mezi Davidem a duchem Božím. Cosi podobného se neøíká o nikom ze soudcù, jich se totiž duch zmocòoval pouze na pøechodnou dobu. Definitivnost Davidova vyvolení a pùsobení Božího ducha v nìm je tøeba vidìt v souvislosti s Nátanovým proroctvím v 2 Sam 7, 5 protože to všechno je zamìøeno do budoucnosti. Teprve pozdìjší generace odhalily pravý smysl Davidova vyvolení a výjimeèného pùsobení ruach JHWH v nìm stejnì jako rozpoznaly hlubší význam Nátanova proroctví. Davidovi potomci, kteøí panovali v Izraeli a pozdìji pouze nad Judovým a Benjamínovým kmenem, byli pro Boží lid velkým zklamáním. Porušovali totiž velmi snadno a velmi èasto smlouvu s Hospodinem, a tak se zhruba asi dvì století po Davidovi ozývá slovo proroka: I vzejde proutek z paøezu Jišajova a výhonek z jeho koøenù vydá ovoce. Na nìm spoèine duch Hospodinùv Sam 16, Obdobou této institucionalizace pùsobení ruach JHWH je popis toho, jak byl Jozue naplnìn ruach JHWH v souvislosti s Mojžíšovým vkládáním rukou. Srov. Dt 34,9. 5. Srov. Y. CONGAR, Credo nello Spirito santo I (Brescia ),

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO

OBSAH PRVNÍ ČÁST ÚVOD INTEGRÁLNÍ A SOLIDÁRNÍ HUMANISMUS PRVNÍ KAPITOLA PLÁN BOŽÍ LÁSKY PRO LIDSTVO OBSAH POUŽITÉ ZKRATKY.................................. 7 ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH.......................... 9 DOPIS KARDINÁLA ANGELA SODANA.................... 11 PREZENTACE DOKUMENTU...........................

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE

PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE BISKUPSKÁ SYNODA III. MIMOŘÁDNÉ GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ VÝZVY PRO RODINU V KONTEXTU NOVÉ EVANGELIZACE Přípravný dokument Vatikán 2013 1 I. Synoda: rodina a evangelizace Poslání hlásat evangelium

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou)

Marek žádný rodokmen (u služebníků se rodokmeny nevedou) EVANGELIA Proč čtyři? Čtěte Iz. 9:6-7, 32,1 Iz. 42, 1-7, 52: 13-15 Gen. 3:15, Iz. 7,14-16, 9,6 Iz. 9,6, 40,:3-5 Obrazy Krista ve čtyřech evangeliích Král Služebník Člověk - Bůh Matouš - Příchod zaslíbeného

Více

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a

se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a D r. A n d r e w D a v i s se bible P o můcka k učení se Bible z p a měti po celých knihách V e š k e r é P í s m o p o c h á z í z B o ž í h o D u c h a An Approach to Extended Memorization of Scripture

Více

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ

6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ 6 Bùh Brahma Allah KØES ANSTVÍ Slova Ježíše Krista Moje království není z tohoto svìta nám jasnì dokazují, že celá naše víra se opírá o skuteènost, že za tímto svìtem, který známe, za hvìzdami a planetami,

Více

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III.

Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne. Díl III. Triod postní Hlavní veèerní bohoslu by a liturgie v dobì strastného týdne Díl III. Od Lazarovy soboty, pøes Kvìtnou nedìli a do Velkého ètvrtku (ve strastném týdnu) Notáø Obsahuje promìnné hymny (pøedevším

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Pøi zádušní bohoslu bì

Pøi zádušní bohoslu bì Pøi zádušní bohoslu bì Hlavní hymny pro veèerní a liturgii ke slu bì za zesnulé Notace v pøíloze Pøi zádušní bohoslu bì Na veèerní Po úvodním almu Stichiry na»hospodine, k tobì volám«na 6 3 dle typiku

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

r j I. I '",.. .-.,)1\ r, '( J) / \ -.) 0 ' Christologické katecheze Jana Pavla II. Život Kristův Přeložil prof. C. V. Pospíšil Th.D.

r j I. I ',.. .-.,)1\ r, '( J) / \ -.) 0 ' Christologické katecheze Jana Pavla II. Život Kristův Přeložil prof. C. V. Pospíšil Th.D. r j I. I '",...-.,)1\ r, '( J) / \ -.) 0 ' Christologické katecheze Jana Pavla II. Život Kristův Přeložil prof. C. V. Pospíšil Th.D. OFM Matice cyrilometodějská s. r. o. Olomouc 2002 3 Poznámlm překladatele

Více

Jméno Kristus Kristus je středem lidských dějin a) Rodokmen Ježíše Krista

Jméno Kristus Kristus je středem lidských dějin a) Rodokmen Ježíše Krista 192 Obsah Předmluva......................................... 9 1. kapitola: Úvod do christologie.......................... 13 1. Teologická studie o Ježíši Kristu.........................13 a) Předmět

Více

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz

1.2 Realizace èekání pomocí jednoduché programové smyèky Pøíklad 3: Chceme-li, aby dítì blikalo baterkou v co nejpøesnìjším intervalu, øekneme mu: Roz Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slu ba ve všední dny a v sobotu

Slu ba ve všední dny a v sobotu Pojïte, pokloòme se Varianta pro všední den (staroruský nápìv) Slu ba ve všední dny a v sobotu Následuje zpìv troparù a kondakù (podle typikonu, viz str. 2). Tropary, kondaky, prokimeny a zpìvy ke svatému

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

OBSAH. Předmluva 17.

OBSAH. Předmluva 17. OBSAH Předmluva 17 1 UVEDENÍ 21 1.1 K dějinám disciplíny 22 1.2 K významu literárního úvodu jako vědeckého podoboru 32 1.3 Předběžné hermeneutické úvahy: Funkce jazyka 33 1.3.1 Jazyk jako organizování

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA

BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Týden od 8. do 14. dubna 2007 BOŽÍ SLOVO JAKO NEJVYŠŠÍ AUTORITA Texty na tento týden: Mt 4,4 10; 21,42; 22,29; 26,54.56; Ga 1,11.12; 2 Pt 3,16 Základní verš Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré

Více

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY

VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY VÝSTUP PŘEDMĚTU OČEKÁVANÝ VÝSTUP UČIVO MOŽNÉ PŘESAHY A VAZBY PROHLUBOVÁNÍ VZTAHU MEZI ZKUŠENOSTÍ A DUCHOVNÍM ROZMĚREM OSOBNOSTI ŽÁKA Porozumění biblickým příběhů EKUMENICKÝ ROZMĚR KŘESŤANSTVÍ A MEZINÁBOŽENSKÝ

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì

Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Kevin Todeschi E D G A R C A Y C E Edgar Cayce o duchovním rùstu, lásce a spiritualitì Eko konzult Cayce lidem èasto øíkal, že dokud nejsou schopni spatøit jiskru Stvoøitele v tìch, jež nemají rádi, nezaèali

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POZNÁMKY K ČETBĚ VÝSTUPU NA HORU KARMEL druhá kniha, kapitoly V 23 o vjemech/poznatcích rozumu, jeichž se nám dostává duchovní cestou

POZNÁMKY K ČETBĚ VÝSTUPU NA HORU KARMEL druhá kniha, kapitoly V 23 o vjemech/poznatcích rozumu, jeichž se nám dostává duchovní cestou POZNÁMKY K ČETBĚ VÝSTUPU NA HORU KARMEL druhá kniha, kapitoly 23-32 2V 23 o vjemech/poznatcích rozumu, jeichž se nám dostává duchovní cestou 23,1 tady něco k tomu, o čem byla řeč v 2V8 a 10, tj. ke zjevení

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více