REF 610 Ochrana vývodu. Technický referenní manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REF 610 Ochrana vývodu. Technický referenní manuál"

Transkript

1 REF 610 Ochrana vývodu

2

3 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Vydáno: Verze: A/ Obsah: 1. Úvod Informace o tomto manuálu Použití ochrany Charakteristické vlastnosti Záruky Bezpenostní informace Instrukce Aplikace Požadavky Konfigurace Technický popis Popis funkce Funkce implementované v ochran Ochranné funkce Vstupy Výstupy Poruchový zapisova Rozhraní ovládání HMI Energeticky nezávislá pam Systém samoinné kontroly asová synchronizace Mení Konfigurace Ochrana Blokové schéma Nadproudová ochrana Zemní ochrana Tepelná ochrana kabel Ochrana pi fázové nevyváženosti Ochrana pi selhání vypínae Záblesková ochrana Funkce automatického optného zapnutí Závislé charakteristiky s minimálním nezávislým asem Nastavení Technická data ochranných funkcí Kontrola vypínacího obvodu Blokovací funkce aktivovaná vypnutím íta potu vypnutí urený pro monitorování provozních podmínek vypínae

4 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS LED indikátory a zprávy indikující vypnutí Monitorování hodnot odbru (spoteby) Zkoušky pi uvedení do provozu Poruchový zapisova Funkce Data poruchového zapisovae Ovládání poruchového zapisovae a indikace stavu poruchového zapisovae Spuštní poruchového zapisovae Nastavení poruchového zapisovae a natení dat Kódy zmnových stav poruchového zapisovae Zaznamenaná data posledních událostí Komunikaní rozhraní Protokol dálkové komunikace IEC Protokol dálkové komunikace Modbus Pehled vlastností protokolu Profil protokolu Modbus REF Protokol dálkové komunikace DNP Pehled vlastností protokolu Parametry protokolu DNP ochrany REF Seznam datových bod DNP 3.0 ochrany REF Profil ochrany REF 610 z pohledu zaízení DNP Ochrana REF 610 specifické vlastnosti zaízení DNP Parametry komunikaního protokolu sbrnice SPA Kódy zmnových stav Systém samoinné kontroly (IRF) Parametrizace ochrany Popis provedení ochrany Zapojení vstup / výstup Pipojení vstupu svtelného senzoru Sériové komunikaní spojení Technická data Aplikaní píklady Funkce automatického optného zapnutí Rychlé vypnutí a aktivace cyklu 1 pi použití 2 ochranných stup Rychlé vypnutí a aktivace cyklu 1 pi použití popudových signál Volba adaptivní délky sekvence Záblesková ochrana Záblesková ochrana s jednou ochranou REF Záblesková ochrana s nkolika ochranami REF Záblesková ochrana s nkolika ochranami REF 610 a jednou jednotkou REA

5 1MRS Ochrana vývodu REF Informace potebné pro objednávku Reference Zkratky Kontrolní seznamy nastavených parametr

6 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Úvod 1.1. Informace o tomto manuálu Tento manuál poskytuje kompletní informace o ochran REF 610 a o aplikacích této ochrany, se zamením na technický popis ochrany. Instrukce, jak použít rozhraní HMI (Human-Machine Interface) ochrany, které je také známé pod názvem MMI (Man-Machine Interface), jsou uvedeny v Manuálu uživatele a instrukce pro instalaci ochrany jsou uvedeny v Manuálu pro instalaci Použití ochrany Ochrana REF 610 je univerzální multifunkní ochrana urená pedevším pro chránní vývod (ve funkci pívodu i vývodu) v širokém aplikaním rozsahu. Ochrana REF 610 pracuje na bázi a v prostedí mikroprocesorové techniky. innost a funkce ochrany jsou trvale monitorovány systémem samoinné kontroly. Jednotka rozhraní / ovládání (HMI) obsahuje LCD displej, který umožuje jednoduché a bezpené místní ovládání ochrany. Místní ovládání ochrany je také možné uskutenit prostednictvím sériové komunikace a poítae, který je pipojen k elnímu komunikanímu portu. Dálkové ovládání je možné prostednictvím systému ovládání a monitorování, který je pipojen sériovou komunikaní sbrnicí ke konektoru na zadním panelu ochrany Charakteristické vlastnosti Tífázová nesmrová nadproudová ochrana s asov nezávislou charakteristikou nebo IDMT charakteristikou, stupe s nižším rozsahem seiditelnosti Tífázová nesmrová nadproudová ochrana, stupe s vyšším rozsahem seiditelnosti Tífázová nesmrová nadproudová ochrana, zkratový (mžikový) stupe Nesmrová zemní ochrana s asov nezávislou charakteristikou nebo IDMT charakteristikou, stupe s nižším rozsahem seiditelnosti Nesmrová zemní ochrana, stupe s vyšším rozsahem seiditelnosti Ochrana pi fázové nevyváženosti Tífázová ochrana proti tepelnému petížení kabel Záblesková ochrana dva okové senzory pro detekci záblesku (doplkové vybavení) automatické nastavení referenní úrovn v závislosti na intenzit svtelného pozadí detekce záblesku prostednictvím dálkov penášeného signálu indikace svtla Funkce automatického optného zapnutí, cykly Ochrana pi selhání vypínae íta potu vypnutí urený pro monitorování provozních podmínek vypínae Kontrola vypínacího obvodu s možností smrování signálu výstrahy na signalizaní výstup Blokovací funkce aktivovaná vypnutím 6

7 1MRS Ochrana vývodu REF 610 tyi pesné proudové vstupy Uživatelem volitelná jmenovitá frekvence 50 Hz / 60 Hz Ti spínací výkonové výstupní kontakty Dva pepínací signalizaní výstupní kontakty a ti pídavné pepínací signalizaní výstupní kontakty na doplkovém I/O modulu Funkce výstupních kontakt voln konfigurovatelné podle provozních požadavk Dva galvanicky oddlené binární vstupy a ti pídavné galvanicky oddlené binární vstupy na doplkovém I/O modulu Poruchový zapisova záznamový as až 80 sekund spuštní záznamu jedním, nebo nkolika interními nebo vstupními binárními signály záznam ty analogových kanál a až osmi binárních kanál volitelných uživatelem seiditelná vzorkovací rychlost Energeticky nezávislá pam urená pro záznam až 100 kód zmnových stav (událostí) s asovou znakou záznam nastavených hodnot záznam dat poruchového zapisovae záznam dat posledních pti zmnových stav (událostí) s asovou znakou záznam potu cykl automatického optného zapnutí a popud / vypnutí ochranných stup záznam zpráv s indikací vypnutí a zobrazení stav LED diod v okamžiku ztráty napájení Rozhraní HMI s alfanumerickým LCD displejem a ovládacími tlaítky osm programovatelných LED diod Zobrazení zpráv s indikací vypnutí v režimu IEC kód nebo v režimu ANSI kód Podpora vícejazyného ovládání Uživatelem volitelné heslo ochrany systému HMI Zobrazení primárních hodnot proudu Hodnoty spoteby / odbru Kompletní nastavení lze modifikovat pomocí PC Optické komunikaní spojení s rozhraním na elním panelu: Bezkontaktní penos nebo penos prostednictvím kabelu Doplkový komunikaní modul pro systémovou komunikaci prostednictvím portu na zadním panelu bu plastovým optickým vláknem, kombinovaným optickým vláknem (plast a sklo) nebo rozhraním RS 485. Použít lze komunikaní protokoly SPA-bus, IEC nebo Modbus (RTU a ASCII). Doplkový komunikaní modul DNP 3.0 pro systémovou komunikaci prostednictvím rozhraní RS 485 na zadním panelu s použitím komunikaního protokolu DNP 3.0 Záložní baterie pro hodiny reálného asu 7

8 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Kontrola stavu baterie Trvale aktivní samoinná kontrola elektroniky a SW vybavení Výmnná zásuvná jednotka (blok) ochrany 1.4. Záruky O záruních podmínkách se prosím informujte u nejbližšího zastoupení ABB. 8

9 1MRS Ochrana vývodu REF Bezpenostní informace Na konektorech se mže vyskytnout nebezpené naptí i pi odpojeném pomocném naptí. Vždy musí být dodrženy místní i celostátní bezpenostní pedpisy platné pro práci na elektrickém zaízení. Zaízení obsahuje komponenty, které jsou citlivé na elektrostatický výboj. Z tohoto dvodu je teba se vyhnout kontaktu s elektronickými komponenty, pokud to není nezbytn nutné. Rám zaízení (ochrany) musí být peliv uzemnn. Elektrickou instalaci smí provádt pouze osoba s píslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Nedodržení bezpenostní instrukce mže vést k úmrtí, ke zranní osob nebo k znaným škodám na majetku. Porušení peetní pásky na horní rukojeti zaízení je dvodem k ztrát poskytované záruky a výrobcem není nadále garantována správná innost pístroje. Jestliže je zásuvná jednotka ochrany vyjmuta ze skín, nedotýkejte se ástí uvnit této skín. Vnitní komponenty skín mohou být pod vysokým naptím a pi dotyku mže dojít k vážnému zranní osob. 9

10 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Instrukce 3.1. Aplikace Ochrana REF 610 je universální multifunkní ochrana urená pedevším pro chránní vývod (ve funkci pívodu i vývodu) v distribuních rozvodnách vysokého naptí. Ochranu REF 610 je také možné použít pro záložní chránní motor, transformátor a generátor jak v prmyslových aplikacích, tak i v aplikacích rozvodných distribuních spoleností. Znaný poet integrovaných ochranných funkcí, jako nap. tístupová nadproudová ochrana, dvoustupová nesmrová zemní ochrana a také tepelná ochrana, umožuje ochranu REF 610 použít pro komplexní chránní proti zkratm, nadproudm a zemním poruchám. Aplikaní použití ochrany dále rozšiuje doplková záblesková ochrana, urená pro detekci záblesku ve vzduchem izolovaném skíovém rozvadi, a funkce automatického optného zapnutí, která je urena pro automatickou likvidaci poruch u nadzemního vedení. Velký poet binárních vstup a výstupních kontakt umožuje ochranu použít v širokém aplikaním rozsahu Požadavky Jestliže je ochrana REF 610 používána a provozována ve specifikovaných podmínkách (viz následující ást a ást Technická data) a má být zajištna správná a bezpená funkce ochrany, je doporueno provádt preventivní údržbu každých pt let. Pokud je baterie používána pro napájení hodin reálného asu a funkcí záznamu dat, musí být vymnna každých pt let. Pracovní podmínky Doporuený rozsah pracovní teploty (trvalý) Limitní rozsah pracovní teploty (krátkodobá odolnost) C C Vliv teploty na pesnost vypínacích hodnot ochrany ve specifikovaném rozsahu provozní teploty 0,1% / C Rozsah transportní a skladovací teploty C 3.3. Konfigurace Nastavení a píklady zapojení Odpovídající konfigurací matice výstupních kontakt je možné signály ochranných funkcí použít jako výstupní kontaktní funkce. Popudové signály lze použít pro blokování spolupracujících ochran a pro signalizace. Na Obr a na Obr je prezentována ochrana REF 610 se standardní konfigurací. To znamená, že všechny vypínací signály jsou smrovány na vypnutí vypínae. V aplikaci na Obr je nulová složka proudu mena soutovým transformátorem proudu a výstupní kontakty jsou zapojeny tak, aby byla uvolnna funkce automatického optného zapnutí. V aplikaci na Obr je nulová složka proudu mena v nulové vtvi fázových transformátor proudu a výstupní kontakty jsou zapojeny tak, aby byla uvolnna blokovací funkce aktivovaná vypnutím. 10

11 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Obr Výkres zapojení, píklad. 1 11

12 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Obr Výkres zapojení, píklad. 2 12

13 1MRS Ochrana vývodu REF Technický popis 4.1. Popis funkce Funkce implementované v ochran Ochranné funkce V následující tabulce jsou prezentovány ochranné funkce implementované v ochran REF 610 s jejich IEC symboly a IEEE funkními ísly zaízení: Tabulka Mené hodnoty Vstupy Popis funkce IEC symbol IEEE funkní íslo zaízení Tífázová nesmrová nadproudová ochrana, stupe s nižším rozsahem seiditelnosti Tífázová nesmrová nadproudová ochran, stupe s vyšším rozsahem seiditelnosti Tífázová nesmrová nadproudová ochrana, zkratový (mžikový) stupe I> 51 I>> 50 / 51 I>>> 50 Ochrana pi fázové nevyváženosti I> 46 Tífázová ochrana proti tepelnému petížení kabel > 49 Nesmrová zemní ochrana, stupe s nižším rozsahem seiditelnosti I 0 > 51N Nesmrová zemní ochrana, stupe s vyšším rozsahem seiditelnosti I 0 >> 50N / 51N Záblesková ochrana ARC 50L / 50NL Ochrana pi selhání vypínae CBFP 62BF Funkce automatického optného zapnutí 0 I 79 Funkce blokování ochrany 86 Popis ochranných funkcí je uveden v následujících ástech manuálu: Nadproudová ochrana Zemní ochrana Tepelná ochrana pro kabely Ochrana pi fázové nevyváženosti Ochrana pi selhání vypínae Záblesková ochrana Funkce automatického optného zapnutí Ochrana REF 610 je vybavena tymi micími vstupy, dvma doplkovými vstupy pro senzory svtla (záblesku), dvma binárními vstupy a temi doplkovými binárními vstupy, které jsou ovládány externím naptím. Ti micí vstupy jsou ureny pro fázové proudy a jeden vstup je uren pro nulový proud (proud zemní poruchy). Detailní informace jsou uvedeny v ásti Zapojení vstup / výstup a v tabulkách , a Funkce binárních vstup jsou definovány pepínai SGB. 13

14 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Výstupy Ochrana REF 610 je vybavena temi výkonovými výstupy (PO1, PO2 a PO3), dvma signalizaními výstupy (SO1 a SO2) a temi doplkovými signalizaními výstupy (SO3, SO4 a SO5). Pepínaové skupiny SGR1 8 jsou použity pro piazení interních signál ochranných stup, externího vypínacího signálu a signál funkce automatického optného zapnutí k požadovaným signalizaním nebo vypínacím výstupm. U výstup je možné konfigurovat minimální délku impulsu 40 ms nebo 80 ms a u výkonových výstup lze konfigurovat pídržnou funkci Poruchový zapisova Ochrana REF 610 je vybavena interním poruchovým zapisovaem, který zaznamenává aktuáln mené hodnoty, nebo kivky prbh efektivních hodnot mených signál a až osm uživatelem volitelných binárních signál: Vstupní binární signály a interní signály ochranných stup. Kterýkoli z binárních signál mže být nastaven a konfigurován pro spuštní zapisovae a to jak jeho sestupnou hranou, tak i nábžnou hranou Rozhraní ovládání HMI Rozhraní HMI (Human Machine Interface) ochrany REF 610 je vybaveno šesti tlaítky, alfanumerickým LCD displejem s 2 x 16-ti znaky, osmi programovatelnými indikaními LED diodami, temi indikaními LED diodami s pevn piazenou funkností a LED indikátorem komunikaního spojení z elního panelu. Tlaítka jsou použita pro pohyb ve struktue menu a pro seízení nastavených hodnot. U rozhraní HMI je možné nastavit heslo, které chrání všechny uživatelem seiditelné hodnoty ped zmnou provedenou neautorizovanou osobou. Heslo rozhraní HMI zstává neaktivní, a proto nebude pi zmn parametrových hodnot vyžadováno až do doby, kdy je provedena zmna standardního hesla HMI. V systému ovládání je možné navolit funkci, která pi úspšném zadání hesla HMI generuje kód zmnového stavu. Tuto funkci lze použít pro indikaci soubžn probíhajících aktivit prostednictvím systému místního ovládání HMI. Další informace o rozhraní HMI jsou uvedeny v Manuálu uživatele Energeticky nezávislá pam U ochrany REF 610 je možné konfigurovat ukládání rzných dat do energeticky nezávislé pamti, v které jsou tato data uchována i v pípad ztráty pomocného naptí (za pedpokladu, že v ochran je instalována baterie a tato baterie je nabitá). Pro uložení do energeticky nezávislé pamti je možné konfigurovat zprávy s indikací vypnutí, informace o stavech LED diod, data poruchového zapisovae, kódy zmnových stav a zaznamenaná data, zatímco nastavené hodnoty jsou vždy uloženy v pamti EEPROM Systém samoinné kontroly Systém samoinné kontroly ochrany REF 610 prbžn vyhodnocuje a ídí situace, kdy dojde k poruše zaízení a informuje uživatele o existující poruše. U ochrany existují dva typy indikace poruchy: Indikace interní poruchy ochrany (IRF) a indikace výstrah. Jestliže je systémem samoinné kontroly detekována trvalá interní porucha ochrany, která brání, aby ochrana správn vypnula, zane blikat zelený LED indikátor (Ready). Souasn odpadne výstražné relé IRF systému samoinné kontroly, které je normáln aktivované, a na LCD displeji je zobrazen kód poruchy. Kód poruchy je íselná hodnota, která identifikuje typ poruchy. 14

15 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Obr Trvalá interní porucha ochrany (IRF) Interní kódy IRF mohou indikovat: stav, kdy není žádná odezva na test výstupního relé / kontaktu vadnou programovou, pracovní nebo parametrovou pam chybu interního referenního naptí V pípad výstrahy (u mén závažné poruchy) bude ochrana nadále v provozu s plnou, nebo se sníženou funkností a zelený LED indikátor (Ready) zstane svítit jako bhem normálního provozu. Na LCD displeji bude zobrazena zpráva indikující typ poruchy (viz Obr ), pípadn zpráva i s kódem poruchy (viz Obr ). V pípad výstrahy, která je inicializována externí poruchou detekovanou funkcí kontroly vypínacího obvodu, nebo trvale aktivním vstupem pro senzory svtla, bude aktivován výstup SO2 (je-li nastaven pepína SGF1/8=1). Obr Výstraha s textovou zprávou Obr Výstraha s íselným kódem Kódy poruch jsou uvedeny v ásti Systém samoinné kontroly (IRF) asová synchronizace Hodiny reálného asu ochrany lze asov synchronizovat dvma rznými zpsoby: Prostednictvím sériové komunikace (tj. komunikaním protokolem), nebo prostednictvím binárního vstupu. Pro asovou synchronizaci je možné konfigurovat jakýkoli binární vstup a tento vstup lze použít pro synchronizaci bu minutovými, nebo sekundovými synchronizaními impulsy. Typ synchronizaního impulsu je navolen automaticky a je definován asovým rozmezím, v kterém se impuls objeví. Údaj o ase však musí být jednou nastaven, a to bu prostednictvím sériové komunikace, nebo run prostednictvím systému ovládání HMI. 15

16 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Jestliže se sekundový synchronizaní impuls liší o více než +/ 0,05 sekundy od asu hodin reálného asu ochrany, pípadn pokud se minutový synchronizaní impuls od tohoto asu liší o více než +/ 2 sekundy, není takový synchronizaní impuls akceptován (bude odmítnut). asová synchronizace je vždy ízena nábžnou hranou vstupního binárního signálu. as ochrany je jedním synchronizaním impulsem nastavován v krocích po pti milisekundách. Typická pesnost asové synchronizace, kterou je možné dosáhnout prostednictvím binárního vstupu, je +2,5... 2,5 milisekundy u sekundového synchronizaního impulsu a je milisekund u minutového synchronizaního impulsu. Upozornní! Mení asová synchronizace není ovlivnna délkou impulsu vstupního binárního signálu. V následující tabulce jsou prezentovány mené hodnoty, které jsou pístupné prostednictvím systému ovládání HMI. Tabulka Indikátor L1 L2 L3 I 0 I I 1_min I n_max Max I Mené hodnoty Popis Proud I L1 mený ve fázi L1 Proud I L2 mený ve fázi L2 Proud I L3 mený ve fázi L3 Mený proud zemní poruchy Vypotená fázová nesymetrie Vypotená tepelná úrove Hodnota odbru (spoteby) za jednu minutu Hodnota odbru (spoteby) bhem specifikovaného asového intervalu Maximální hodnota jednominutového odbru (spoteby) bhem specifikovaného asového intervalu Konfigurace Na Obr je znázornno, jak je možné konfigurovat interní signály a vstupní binární signály, aby bylo dosaženo požadované funknosti ochrany. 16

17 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Obr Schéma signál 17

18 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Ochrana Funkce ochrany jsou navoleny a definovány prostednictvím pepína pepínaových skupin SGF, SGB, SGR a SGL. Kontrolní souty pepínaových skupin lze vyhledat pod položkou SETTINGS v menu systému HMI. Funkce jednotlivých pepína jsou detailn vysvtleny v odpovídajících tabulkách SG_ Blokové schéma Pepínaové skupiny binárních vstup Ochranné funkce Pepínaové skupiny programovatelných LED diod Binární vstupy Pídavné binární vstupy (na I/O modulu) Programovatelné LED diody Pepínaové skupiny výstupních relé / kontakt Analogové vstupy Dopkové vstupy zábleskové ochrany (Komunikaní modul) Binární výstupy (Výstupní kontakty) Pídavné binární vstupy (na I/O modulu) Indikace IRF Popud/Výstraha Indikace vypnutí (zelená LED dioda) (žlutá LED dioda) (ervená LED dioda) árkovaná ára indikuje doplkové funkce 1) Vymazání indikací vstupním binárním signálem 2) Vymazání indikací a reset výstupních kontakt s pídržnou funkcí vstupním binárním signálem 3) Reset indikací a hodnot uložených v pamti; reset výstupních kontakt s pídržnou funkcí vstupním binárním signálem Obr Blokové schéma 18

19 1MRS Ochrana vývodu REF Nadproudová ochrana Nesmrová nadproudová ochrana detekuje nadproudy vyvolané mezifázovými a zemními zkraty. Jestliže jeden nebo nkolik fázových proud pekroí nastavenou popudovou hodnotu stupn s nižším rozsahem seiditelnosti I>, bude stupnm po 55 ms popudového asu generován popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího asu (definovaného charakteristikou nezávislého asového zpoždní), nebo po uplynutí výpotového vypínacího asu (definovaného charakteristikou IDMT) bude stupnm generován vypínací signál. Stupe I> má seiditelný as resetu t r (jak u charakteristiky s nezávislým asovým zpoždním, tak i u charakteristiky IDMT), který je uren pro koordinaci resetu ochrany pi spolupráci s existujícími elektromechanickými ochranami, nebo je uren pro zkrácení asu likvidace poruchy pi opakovaném výskytu pechodných poruch. Jestliže je stupe I> aktivován a fázové proudy klesnou pod nastavenou popudovou hodnotu stupn, zstává stupe aktivován po nastavenou dobu resetu. Pokud fázové proudy v dob, kdy má dojít k resetu asového lenu, opt pekroí nastavenou popudovou hodnotu, zstává stupe aktivován. Nastavený as resetu tedy zajišuje, že pokud je stupe aktivován proudovými špikami, nedojde k jeho okamžitému resetu. Je-li však stupnm I> již aktivováno vypnutí, bude stupe resetován bhem 50 ms poté, co všechny ti fázové proudy klesnou pod hodnotu 0,5-ti násobku nastavené popudové hodnoty stupn. asov závislou funkci stupn I> je možné blokovat v okamžiku, kdy dojde k aktivaci popudu u stupn I>> a/nebo u stupn I>>>. V tomto pípad bude vypínací as uren nastavením stupn I>> a/nebo stupn I>>>. Volba tohoto blokování je provedena pepínaem SGF4. Vypínání stupnm nadproudové ochrany s nižším rozsahem seiditelnosti je možné blokovat aktivací signálu na píslušném binárním vstupu ochrany. Jestliže jeden nebo nkolik fázových proud pekroí nastavenou popudovou hodnotu stupn s vyšším rozsahem seiditelnosti I>>, bude stupnm po 30 ms popudového asu generován popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího asu (definovaného charakteristikou nezávislého asového zpoždní) bude stupnm generován vypínací signál. U stupn I>> je možné nastavením vypínacího asu na minimální hodnotu, tj. na 0.04 s, navolit mžikové psobení. U nastavené popudové hodnoty stupn I>> je možné navolit automatické zdvojnásobení této hodnoty v situaci, kdy dochází k zapnutí (rozbhu) objektu, tj. v okamžiku, kdy je chránný objekt pipojen k síti. To znamená, že u stupn I>> je možné nastavit popudovou hodnotu pod úrovní zapínacího proudu. Jako stav, kdy dochází k zapnutí (rozbhu) objektu, je definována situace, pi které se maximální fázový proud zvýší z hodnoty nižší než 0,12 x I> na hodnotu vyšší než 1,5 x I> bhem doby kratší než 60 ms. Jako stav, kdy proces zapnutí (rozbhu) objektu koní, je považována situace, pi které všechny ti fázové proudy klesnou pod hodnotu 1,25 x I> a pod touto hodnotou zstanou alespo 200 ms. Volba této funkce je provedena pepínaem SGF4. Vypínání stupnm nadproudové ochrany s vyšším rozsahem seiditelnosti je možné blokovat aktivací signálu na píslušném binárním vstupu ochrany. Stupe I>> je možné vyadit z provozu pepínaovou skupinou SGF3. Tento stav je na LCD displeji indikován árkovanou arou, a jestliže je nastavená popudová hodnota tena prostednictvím sériové komunikace, je zobrazena hodnota 999. Jestliže jeden nebo nkolik fázových proud pekroí nastavenou popudovou hodnotu mžikového (zkratového) stupn I>>>, bude stupnm po 30 ms popudového asu generován popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího asu (definovaného charakteristikou nezávislého asového zpoždní) bude stupnm generován vypínací signál. U stupn I>>> je možné nastavením vypínacího asu na minimální hodnotu, tj. na 0.04 s, navolit mžikové psobení. 19

20 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Stupe I>>> je možné vyadit z provozu pepínaovou skupinou SGF3. Tento stav je na LCD displeji indikován árkovanou arou, a jestliže je nastavená popudová hodnota tena prostednictvím sériové komunikace, je zobrazena hodnota 999. Stupn I>> a I>>> budou resetovány bhem 50 ms poté, co všechny ti fázové proudy klesnou pod nastavenou popudovou hodnotu píslušného stupn. Upozornní! Stupn I>> a I>>> je možné nastavit tak, aby byly blokovány funkcí automatického optného zapnutí Zemní ochrana Proudová nesmrová zemní ochrana detekuje zemní proudy vyvolané napíklad stárnutím izolace a astým stídáním tepelných cykl. Jestliže zemní proud pekroí nastavenou popudovou hodnotu stupn I 0 >, bude stupnm po 60 ms popudového asu generován popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího asu (definovaného charakteristikou nezávislého asového zpoždní), nebo po uplynutí výpotového vypínacího asu (definovaného charakteristikou IDMT) bude stupnm generován vypínací signál. U stupn s nižším rozsahem seiditelnosti (I 0 >) je možné nastavením vypínacího asu na minimální hodnotu, tj. na 0.05 s, navolit mžikové psobení. Stupe I 0 > má seiditelný as resetu t r0 (jak u charakteristiky s nezávislým asovým zpoždním, tak i u charakteristiky IDMT), který je uren pro koordinaci resetu ochrany pi spolupráci s existujícími elektromechanickými ochranami, nebo je uren pro zkrácení asu likvidace poruchy pi opakovaném výskytu pechodných poruch. Jestliže je stupe I 0 > aktivován a zemní proud klesne pod nastavenou popudovou hodnotu stupn, zstává stupe aktivován po nastavenou dobu resetu. Pokud zemní proud v dob, kdy má dojít k resetu asového lenu, opt pekroí nastavenou popudovou hodnotu, zstává stupe aktivován. Nastavený as resetu tedy zajišuje, že pokud je stupe aktivován proudovými špikami, nedojde k jeho okamžitému resetu. Je-li však stupnm I 0 > již aktivováno vypnutí, bude stupe resetován bhem 50 ms poté, co zemní proud klesne pod hodnotu 0,5-ti násobku nastavené popudové hodnoty stupn. asov závislou funkci stupn I 0 > je možné blokovat v okamžiku, kdy dojde k aktivaci popudu u stupn I 0 >>. V tomto pípad bude vypínací as uren nastavením stupn I 0 >>. Volba tohoto blokování je provedena pepínaem SGF4. Jestliže zemní proud pekroí nastavenou popudovou hodnotu stupn I 0 >>, bude stupnm po 40 ms popudového asu generován popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího asu (definovaného charakteristikou nezávislého asového zpoždní) bude stupnm generován vypínací signál. U stupn s vyšším rozsahem seiditelnosti (I 0 >>) je možné nastavením vypínacího asu na minimální hodnotu, tj. na 0.04 s, navolit mžikové psobení. Stupe zemní ochrany bude resetován bhem 50 ms poté, co zemní proud klesne pod nastavenou popudovou hodnotu stupn. U nastavené popudové hodnoty stupn I 0 >> je možné navolit automatické zdvojnásobení této hodnoty v situaci, kdy dochází k zapnutí (rozbhu) objektu, tj. v okamžiku, kdy je chránný objekt pipojen k síti. To znamená, že u stupn I 0 >> je možné nastavit popudovou hodnotu pod úrovní zapínacího proudu. Jako stav, kdy dochází k zapnutí (rozbhu) objektu, je definována situace, pi které se zemní proud zvýší z hodnoty nižší než 0,12 x I 0 > na hodnotu vyšší než 1,5 x I 0 > bhem doby kratší než 60 ms. Jako stav, kdy proces zapnutí (rozbhu) objektu koní, je považována situace, pi které všechny ti fázové proudy klesnou pod hodnotu 1,25 x I 0 > a pod touto hodnotou zstanou alespo 200 ms. Volba této funkce je provedena pepínaem SGF4. Stupe I 0 > je možné vyadit z provozu pepínaovou skupinou SGF3. Tento stav je na LCD displeji indikován árkovanou arou, a jestliže je nastavená popudová hodnota tena prostednictvím sériové komunikace, je zobrazena hodnota

21 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Vypínání stupnm zemní ochrany je možné blokovat aktivací signálu na píslušném binárním vstupu ochrany. Upozornní! Stupn I 0 > a I 0 >> je možné nastavit tak, aby byly blokovány funkcí automatického optného zapnutí Tepelná ochrana kabel Tepelná ochrana detekuje dlouhodobá petížení, ke kterým dochází bhem normálního provozu. Dlouhotrvající petížení má za následek pekroení schopnosti kabelu odolávat tepelnému namáhání, což snižuje a znehodnocuje izolaní vlastnosti kabelu a tento proces mže vyvolat zkrat nebo zemní spojení na kabelu. Oteplení kabelu sleduje exponenciální kivku, která se ustálí na hodnot urené druhou mocninou zatžovacího proudu. Tepelnou ochranu je napíklad také možné použít pro chránní suchých transformátor, kondenzátorových baterií, pípojnic a nadzemního vedení. Stupe tepelné ochrany nepetržit poítá vyerpanou (využitou) tepelnou kapacitu kabelu, která je vyjádena jako procentuální hodnota celkové tepelné kapacity kabelu. Tepelná kapacita je poítána podle následujícího vztahu: kde = tepelná kapacita I = hodnota fázového proudu I = nastavený proud pi plném zatížení t = as (v minutách) τ = asová konstanta (v minutách) Jestliže jeden nebo nkolik fázových proud pekroí nastavenou hodnotu proudu pi plném zatížení I, dojde k aktivaci popudu stupn >. Souasn se zane zvyšovat úrove hodnoty vyerpané kapacity rychlostí, která je závislá na amplitud proudu a na pedchozím zatížení kabelu. Pokud tepelná úrove (ovlivnná tepelnou historií kabelu) pekroí nastavenou úrove výstražné indikace a >, bude stupnm generován signál výstrahy / alarmu. Tepelnou výstrahu je možné využít k zásahu, který zabrání již v poátení fázi petížení pozdjšímu zbytenému vypnutí. Tepelné úrovn pi rzných konstatních proudech jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka Tepelná úrove pi konstantním proudu Hodnota I/I n Tepelná úrove (%) 1,0 90,7 0,9 73,5 0,8 58 0,7 44,4 0,5 22,7 0,3 8,

22 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Jestliže tepelná úrove pekroí vypínací úrove t >, bude stupnm generován vypínací signál. Vypínací as, tj. as od okamžiku popudu stupn do okamžiku aktivace vypnutí, je uren asovou konstantou τ a souasn závisí na vlastnostech kabelu (prez kabelu a jmenovité naptí kabelu). asová konstanta je definovaná výrobcem kabelu. Typická asová konstanta u kabelu pro naptí 22 kv je 20 minut. Vypínací asy viz charakteristiky na Obr Obr Vypínací as je vypoten podle následujícího vztahu: kde I = hodnota fázového proudu I = nastavený proud pi plném zatížení I p = proud pedchozího zatížení t = as (v minutách) τ = asová konstanta (v minutách) ln = pirozený logaritmus Pi zapnutí napájení je tepelná úrove nastavena na 75% tepelné kapacity kabelu. Toto nastavení zajišuje, že v pípad petížení bude stupe vypínat bhem bezpeného asového intervalu. Vypotená tepelná úrove se piblíží tepelné úrovni kabelu. Stupe > je možné vyadit z provozu pepínaovou skupinou SGF3. Tento stav je na LCD displeji indikován árkovanou arou, a jestliže je nastavená hodnota proudu pi plném zatížení tena prostednictvím sériové komunikace, je zobrazena hodnota 999. Upozornní! Pokud je úrove výstražné indikace nastavena pod hodnotu 75%, bude pi pipojení pomocného napájení k ochran aktivována tepelná výstraha, protože tepelná úrove inicializace této výstrahy je nastavena na 75% tepelné kapacity kabelu. Tepelnou úrove je pi zapnutí napájení možné resetovat prostednictví systému ovládání HMI. Upozornní! Tepelnou úrove je možné resetovat nebo zmnit prostednictvím sériové komunikace. Tento zásah bude generovat kód zmnového stavu. 22

23 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Obr Vypínací charakteristiky bez pedchozího zatížení 23

24 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Obr Vypínací charakteristiky s pedchozím zatížením 0,7 x I n 24

25 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Obr Vypínací charakteristiky s pedchozím zatížením 1 x I n 25

26 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Ochrana pi fázové nevyváženosti Ochrana pi fázové nevyváženosti detekuje fázovou nesymetrii mezi fázovými proudy I L1, I L2, a I L3, která je vyvolána napíklad perušeným vodiem. Rozdíl mezi minimálním a maximálním fázovým proudem je vypoten podle následujícího vztahu: Jestliže proudová diference pekroí nastavenou popudovou hodnotu stupn ochrany pi fázové nevyváženosti I>, bude stupnm po 100 ms popudového asu generován popudový signál. Po uplynutí nastaveného vypínacího asu (definovaného charakteristikou nezávislého asového zpoždní) bude stupnm generován vypínací signál. Stupe ochrany bude resetován bhem 70 ms poté, co hodnota proudové diference klesne pod nastavenou popudovou hodnotu stupn. Ochrana pi fázové nevyváženosti je blokována v okamžiku, kdy všechny fázové proudy klesnou pod hodnotu 0,1 x I n. Stupe ochrany pi fázové nevyváženosti je možné blokovat aktivací signálu na píslušném binárním vstupu ochrany. Stupe I> je možné vyadit z provozu pepínaovou skupinou SGF3. Tento stav je na LCD displeji indikován árkovanou arou, a jestliže je nastavená popudová hodnota tena prostednictvím sériové komunikace, je zobrazena hodnota Ochrana pi selhání vypínae Ochrana pi selhání vypínae (CBFP - Circuit Breaker Failure Protection) detekuje situace, kdy vypínací povel zstává aktivní i pesto, že vypína ml být již vypnut. Jestliže je vypínací signál generovaný prostednictvím výstupu PO1 stále aktivní a souasn po uplynutí nastaveného vypínacího asu funkce CBFP nebyl proud perušen, bude funkcí CBFP generován vypínací signál prostednictvím výstupu PO2. Upozornní! Ochrana pi selhání vypínae není spuštna (aktivována) výstražným signálem tepelné ochrany, vypínacím signálem tepelné ochrany, ani externím vypínacím signálem. U ochrany CBFP je také možné navolit spuštní funkce aktivací signálu na píslušném binárním vstupu ochrany. V tomto pípad bude funkce CBFP generovat vypínací signál prostednictvím výstupu PO2 za pedpokladu, že proud do uplynutí nastaveného vypínacího asu nebyl perušen. Interní spouštní ochrany je navoleno aktivací funkce CBFP v pepínaové skupin SGF a externí spouštní ochrany je navoleno aktivací funkce CBFP v pepínaové skupin SGB. Ob možnosti spuštní funkce lze navolit souasn. Ochrana CBFP obvykle ovládá nadazený vypína, který je umístn proti smru napájení. Ochranu je však také možné použít pro záložní vypínací obvod stejného vypínae Záblesková ochrana Záblesková ochrana detekuje stav, kdy ve vzduchem izolovaném skíovém rozvadi dojde k záblesku, který byl vyvolán napíklad chybnou manipulací obsluhy, pípadn je jeho píinou špatný kontakt / uvolnný spoj na kabelu. Místní detekci záblesku umožuje doplkové HW vybavení ochrany (senzory / detektory svtla). Zábleskovou ochranu je možné použít jako samostatnou funkci v jedné ochran REF 610, nebo ji lze použít jako ást systému zábleskové ochrany celé rozvodny, tj. systému, který zahrnuje nkolik ochran REF 610. Pokud je v aplikaci vytvoen systém zábleskové ochrany celé rozvodny, lze pro vypínání vypína polí pívod i vývod rozvodny zvolit rzné vypínací logiky. 26

27 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Ochrany REF 610 v rozvodn je tedy napíklad možné nastavit tak, že podle místa poruchy v rozvodn vypínají bu vypína pívodu do rozvodny, nebo vypína vývodu z rozvodny. Pro zajištní maximální bezpenosti je možné ochrany REF 610 nastavit tak, aby vždy vypnuly jak vypína pívodu do rozvodny, tak i vypína píslušného vývodu. Záblesková ochrana obsahuje: Doplkové HW vybavení pro detekci záblesku s automatickou kompenzací nasvtlení pozadí, které je ureno pro dva okové senzory. Signalizaní výstup, který umožuje smrovat signál místn detekovaného záblesku na jinou ochranu. Stupe zábleskové ochrany ARC s mením fázových proud a s mením zemního proudu. Záblesk vyvolaný obloukem je detekován bu místn, nebo je indikován prostednictvím dálkov penášeného signálu detekovaného svtla. Místn je záblesk detekován okovými senzory, které jsou pipojeny k vstupm Light sensor 1 a Light sensor 2 (Svtelný senzor 1 / 2) na modulu sériové komunikace ochrany. okové senzory lze napíklad umístit v prostoru pípojnic a v prostoru kabelové koncovky skíového rozvade. Svtlo detekované okovými senzory je porovnáno s automaticky seiditelnou referenní úrovní. Každý vstup svtelného senzoru ( Light sensor 1 i Light sensor 2 ) má svoji vlastní referenní úrove. Jestliže úrove detekovaného svtla u jednoho nebo u obou vstup pekroí tuto referenní úrove, znamená to, že byl na místní úrovni detekován záblesk. Jestliže byl záblesk detekován místn nebo dálkov a souasn byl u jednoho nebo u nkolika fázových proud pekroen nastavený proudový limit ArcI>, nebo pokud byl u zemního proudu pekroen nastavený proudový limit ArcI 0 >, bude stupnm zábleskové ochrany (ARC) generován vypínací signál za dobu kratší než 15 ms. Stupe ochrany bude resetován bhem 30 ms poté, co všechny ti fázové proudy i zemní proud klesnou pod nastavené proudové limity. Výstup signálu detekovaného svtla L> je možné konfigurovat tak, aby byl aktivován bu okamžit po detekci svtla za všech provozních podmínek, nebo aby byl aktivován pouze tehdy, pokud bhem uritého asu po generování vypínacího signálu nedošlo k zhasnutí oblouku. Tato volba je provedena pepínaovou skupinou SGF4. Smrováním výstupního signálu detekovaného svtla na výstupní kontakt, který je spojen s binárním vstupem jiné ochrany REF 610, je vytvoen systém zábleskové ochrany celé rozvodny. Stupe zábleskové ochrany ARC a výstup signálu detekovaného svtla L> je možné vyadit z provozu pepínaovou skupinou SGF3. Upozornní! Nepoužité senzorové vstupy je nutné zakrýt krytkami, které brání vniknutí prachu. Upozornní! Nastavením pepínae SGF1/8 do pozice 1 je možné k výstupu SO2 piadit výstražný signál, který je generován v pípad, kdy je signál detekovaného svtla na vstupu svtelného senzoru trvale aktivní. 27

28 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Obr Blokové schéma zábleskové ochrany (External Arc = Externí signál ARC / Light sensor 1/2 = Svtelný senzor 1/2 / Arc protection = Záblesková ochrana / Arc Trip = Vypnutí funkcí ARC / L> light output = Výstup detekovaného svtla L>) Funkce automatického optného zapnutí Velkou vtšinu poruch u nadzemního vedení vysokého naptí lze likvidovat krátkodobým vypnutím vedení, protože se jedná o pechodné poruchy. Odpojení místa poruchy od zdroje naptí na zvolenou asovou periodu, bhem které je možné vtšinu poruch likvidovat, je zajištno prostednictvím funkce automatického optného zapnutí. Jestliže se jedná o trvalou poruchu, pak po cyklu automatického optného zapnutí následuje definitivní vypnutí. Funkci automatického optného zapnutí (AR) implementovanou v ochran REF 610 lze použít s jakýmkoli typem vypínae, který je vhodný pro automatické optné zapnutí. Funkce AR nabízí ti programovatelné cykly automatického optného zapnutí a funkci lze nastavit tak, aby aktivovala jeden až ti následné cykly automatického optného zapnutí požadovaného typu a potebné doby trvání, napíklad jeden rychlý cyklus a dva cykly zpoždné. Funkce AR mže být aktivována popudovými a vypínacími signály uritých stup nadproudové ochrany a zemní ochrany. To znamená, že napíklad vypnutí stupnm zábleskové ochrany funkci AR neaktivuje. Funkci je také možné aktivovat z externího zaízení prostednictvím binárního vstupu ochrany. Funkce AR mže být zablokována (AR Inhibit) vypínacími signály uritých ochranných stup, nebo prostednictvím binárního vstupu. Toto blokování je výhodné aplikovat pi vypínání poruch, které není možné bhem sekvence automatického optného zapnutí likvidovat. Vypínané poruchy jsou napíklad detekovány ochranou pi selhání vypínae CBFP. Aktivované blokování také peruší jakýkoli probíhající cyklus automatického optného zapnutí. Aktivaci jednoho nebo nkolika cykl automatického optného zapnutí je možné blokovat vypínacími signály uritých ochranných stup. Cykly automatického optného zapnutí je také možné blokovat prostednictvím binárního vstupu. Tento typ blokování lze použít pro omezení potu cykl v jedné sekvenci automatického optného zapnutí, což mže být výhodné u uritých typ poruch. V pípad aktivace cyklu v dob, kdy je blokování aktivní, bude inicializován další (tj. následný) cyklus funkce. Funkce AR monitoruje polohu a stav ovládaného vypínae. Informaci o poloze vypínae je nutné funkci poskytnout vždy, zatímco informace o stavu vypínae je informací doplkovou. Z bezpenostních dvod není možné cyklus aktivovat, je-li vypína vypnutý. 28

29 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Pokud není vypína pro cyklus optného zapnutí pipraven (není napíklad natažena pružina vypínae), lze optné zapnutí blokovat prostednictvím binárního vstupu (CB Close Inhibit). Blokovací signály funkce optného zapnutí jsou kontrolovány pouze v okamžiku, kdy je funkce aktivována, a proto je nelze použít pro blokování aktivace funkce nebo pro blokování probíhajícího cyklu. Aby bylo možné innost funkce koordinovat s ostatním ochranným zaízením v síti, jako napíklad s jištním ve smru toku energie, je funkcí AR podporováno pídavné blokování volitelných stup nadproudové ochrany a zemní ochrany (viz ást Blokování ochranných stup ). Nastavením krátkého vypínacího asu stupn a aktivací pouze prvního cyklu optného zapnutí je docíleno rychlého vypnutí a rychlé aktivace cyklu. Po tomto cyklu bude stupe blokován, aby v souladu s projektem asového stupování ochran systému bylo uvolnno selektivní zpoždné vypínání jiným stupnm. Typická sekvence automatického optného zapnutí probhne následujícím zpsobem: Nadproudová nebo zemní ochrana detekuje poruchu v síti, vypne vypína a aktivuje první cyklus automatického optného zapnutí. V okamžiku aktivace cyklu bude spuštn as beznapové pauzy (Dead time) definovaný pro cyklus 1. Po uplynutí nastaveného asu beznapové pauzy bude aktivováno blokování navolených stup ochrany a funkce AR vyšle povel pro optné zapnutí vypínae (Close CB Command). Doba trvání tohoto povelu (délka povelu) je seiditelná. Po uplynutí nastaveného asu beznapové pauzy budou spuštny nastavené asy zotavení (Reclaim time) a blokování (Cutout time) funkce. Blokování ochranných stup bude resetováno v okamžiku uplynutí asu blokování (Cutout time). Další informace o tomto blokovacím asu jsou uvedeny v ásti Rychlé vypnutí a aktivace cyklu 1 pi použití dvou ochranných stup. Jestliže bylo automatické optné zapnutí úspšné a porucha v síti byla zlikvidována, bude funkce AR automaticky resetována do klidového stavu po uplynutí asu zotavení. Pokud však bylo automatické optné zapnutí neúspšné, to znamená, že porucha v síti trvá a ochrana vypne vypína ped uplynutím nastaveného asu zotavení, bude aktivován další cyklus (za pedpokladu, že další cyklus automatického optného zapnutí je uvolnn). V okamžiku aktivace cyklu bude spuštn as beznapové pauzy definovaný pro cyklus 2. Po uplynutí nastaveného asu beznapové pauzy bude aktivováno blokování navolených stup ochrany (výbr funkcí a stup se mže lišit od cyklu 1) a funkce AR vyšle povel pro optné zapnutí vypínae. Po uplynutí nastaveného asu beznapové pauzy budou spuštny nastavené asy zotavení a blokování. Blokování ochranných stup bude resetováno v okamžiku uplynutí asu blokování. Jestliže byla porucha v síti zlikvidována, bude funkce AR automaticky resetována po uplynutí asu zotavení. Pokud však porucha v síti trvá a ochrana vypne vypína ped uplynutím asu zotavení, bude aktivován další cyklus (za pedpokladu, že další cyklus automatického optného zapnutí je uvolnn). V okamžiku aktivace cyklu bude spuštn as beznapové pauzy definovaný pro cyklus 3. Po uplynutí nastaveného asu beznapové pauzy bude aktivováno blokování navolených stup ochrany (výbr funkcí a stup je stejný jako u cyklu 2) a funkce AR vyšle povel pro optné zapnutí vypínae. Po uplynutí nastaveného asu beznapové pauzy budou spuštny nastavené asy zotavení a blokování. Blokování ochranných stup bude resetováno v okamžiku uplynutí asu blokování. Pokud porucha v síti stále trvá, to znamená, že všechny navolené cykly automatického optného zapnutí byly neúspšné a ochrana vypne vypína ped uplynutím nastaveného asu zotavení, bude funkcí AR generován výstražný signál definitivního vypnutí. Vypína nyní zstává vypnutý a funce AR bude zablokována. 29

30 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Funkce AR není standardn uvolnna (poet cykl automatického optného zapnutí = 0). Funkci AR lze aktivovat bu prostednictvím systému ovládání HMI, nebo SPA parametrem S25, v kterém je nastaven poet cykl automatického optného zapnutí na hodnotu 1, 2 nebo 3. Obr Zjednodušené logické schéma cyklu (Shot initiation = Aktivace cyklu / CB Close Inhibit = Blokování zapnutí vypínae / CB position closed = Zapnutá poloha vypínae / Dead time = as beznapové pauzy / CB closing time = Zapínací as vypínae / Shot Due = Cyklus probíhá / Close CB Command = Povel pro zapnutí vypínae / CB Reclosing Failed = Selhání optného zapnutí vypínae) Aktivace cyklu Funkce automatického optného zapnutí mže být aktivována jakýmkoli z následujících signál: Externím signálem aktivace funkce AR Popudovými signály stup I> a I 0 > Vypínacími signály stup I>, I>>, I 0 > a I 0 >> Popudové signály stup I> a I 0 > budou cyklus aktivovat až po uplynutí seiditelného asového zpoždní spuštní funkce AR z píslušného stupn. Toto zpoždní je z výroby standardn nastaveno na 300 s, takže popudový signál nebude pro aktivaci cyklu prakticky použit. Externí aktivace funkce prostednictvím vstupního binárního signálu je navolena pepínaovou skupinou SGB. Upozornní! Aktivace cyklu popudovým signálem je aplikovatelná pouze u cyklu 1 a u definitivního vypnutí. Upozornní! Pi aktivaci cyklu popudovým nebo vypínacím signálem vyšle funkce AR vypínací povel na vypína. 30

31 1MRS Ochrana vývodu REF 610 Obr Zjednodušené logické schéma aktivace cyklu (CB position closed = Zapnutá poloha vypínae / Trip = Vypnutí / Ext AR Initiation = Externí aktivace / Start = Popud / Start delay / Zpoždní spuštní funkce / Blocking of shot = Blokování cyklu / Shot Initiation = Aktivace cyklu / Open CB Command = Povel pro vypnutí vypínae / * = Aktivace cyklu popudovým signálem je aplikovatelná pouze u cyklu 1 a u definitivního vypnutí) Blokování aktivace cyklu U funkce je možné nastavit blokování aktivace jednoho nebo nkolika cykl automatického optného zapnutí jakýmkoli z následujících signál: Externím signálem aktivace funkce AR Vypínacími signály nadproudových stup I> a I>> Vypínacími signály zemních stup I 0 > a I 0 >> Volba blokování je provedena nastavením pepínaové skupiny SG1 (viz Tabulka ). Blokování aktivace cyklu je také možné použít pro peskoení celé sekvence cyklu (blokováním aktivace všech tí cykl) a pímo pejít na definitivní vypnutí. Krom toho lze tento typ blokování použít napíklad k uvolnní aktivace cyklu vypínacím signálem stupn I>, ale pitom souasn zajistit, že v pípad aktivace cyklu vypínacím signálem stupn I>> bude proveden pímý pechod na definitivní vypnutí. Upozornní! Aktivace kteréhokoli z výše uvedených signál vždy zpsobí, že funkce AR vyšle vypínací povel na vypína. Pokud blokovací signál není souasn použit pro aktivaci dalšího cyklu, bude funkcí AR generován výstražný signál definitivního vypnutí a funkce AR bude zablokována. Upozornní! V pípad aktivace cyklu v dob, kdy je blokování aktivní, bude aktivován další cyklus (je-li tento cyklus navolen a není blokován). Tuto vlastnost funkce je možné napíklad použít k peskoení cyklu 1. 31

32 REF 610 Ochrana vývodu 1MRS Zablokování funkce automatického optného zapnutí Funkci AR je možné zablokovat (AR Inhibit) jakýmkoli z následujících signál: Externím signálem blokování funkce AR Vypínacím signálem zábleskové ochrany, stupe ARC Vypínacím signálem tepelné ochrany, stupe > Vypínacím signálem ochrany pi selhání vypínae CBFP Výstražným signálem tepelné ochrany, stupe > Vypínacím signálem nadproudové ochrany, stupe I>>> Vypínacím signálem zemní ochrany, stupe I 0 >> Vypínacím signálem ochrany pi fázové nevyváženosti I> Vypínací signály stup ARC a > i vypínací signál ochrany CBFP jsou pevn definované signály, které vždy budou funkci AR blokovat. Externí blokování funkce AR aplikované vstupním binárním signálem je navoleno pepínaovou skupinou SGB a blokování výstražným signálem stupn > i vypínacími signály stup I>>>, I 0 >> a I> je navoleno pepínaovou skupinou SG3 (viz Tabulka ). Upozornní! Funkce AR zstává zablokovaná i poté, co jsou všechny blokovací signály resetovány, a to po dobu, která je stejn dlouhá, jako je nastavený as zotavení (Reclaim time). Upozornní! Zablokováním funkce je vždy perušen jakýkoli probíhající cyklus. Informace o poloze vypínae Funkce AR musí mít k dispozici informaci o poloze vypínae. Informace o vypnutém vypínai (CB Position Open) a o zapnutém vypínai (CB Position Closed) jsou penášeny prostednictvím libovolných binárních vstup, které je možné navolit pepínaovou skupinou SGB. Obvykle se pro penos tchto informací na funkci AR doporuuje použít dva binární vstupy, pestože postauje pouze jeden vstup. Informace o poloze vypínae je použita v následujících pípadech a situacích: Pi runím zapnutí vypínae. Funkce AR bude blokována po dobu, která je definována jako as zotavení (Reclaim time). Pi runím zapnutí vypínae bhem probíhajícího cyklu optného zapnutí. Cyklus bude perušen a bhem asu zotavení (Reclaim time) bude funkce AR zablokována. Aktivace cyklu je uvolnna pouze tehdy, je-li vypína zapnutý. Proces optného zapnutí vypínae je ukonen okamžit poté, co je funkcí AR pijata informace, že vypína je zapnut. Zapnutí vypínae Po uplynutí asu beznapové pauzy bude funkcí AR vyslán povel pro optné zapnutí na vypína (Close CB Command). Optné zapnutí mže být blokováno prostednictvím binárního vstupu (CB Close Inhibit). Externí blokování optného zapnutí prostednicvím vstupního binárního signálu je navoleno pepínaovou skupinou SGB. Je-li optné zapnutí blokováno, nebo pokud vypína není zapnut ped uplynutím nastaveného zapínacího asu vypínae, zstává vypína vypnutý a funkcí AR bude generován signál o selhání optného zapnutí vypínae (CB Reclosing Failed). 32

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace

Ochrana REX 521. Technický referenční manuál, Standardní konfigurace Ochrana REX 521 Výrobky firmy ABB označené registrovanou ochrannou známkou Industrial IT enabled jsou stavební prvky vyšší užitné hodnoty, které jsou podporovány všemi potřebnými nástroji v ucelené elektronické

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku

Ochrana motoru REM 610. Popis a technická data výrobku Popis a technická data výrobku Obsah 1. Popis výrobku... 3 2. Ochranné funkce... 3 3. Měřicí funkce... 4 4. Poruchový zapisovač... 4 5. Zapisovač změnových stavů (událostí)... 4 6. Funkce kontroly vypínacího

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení

Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení Číslicový systém chránění rozvodny Ochrana přípojnic s integrovanou ochranou při selhání vypínače a s ochranami vedení REB500 / REB500sys 1MRB520308-Bcz Strana 1 Vydáno: Říjen 2002 Nový dokument Data mohou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5

FMS OEM CHIP ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 FMS OEM CHIP Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 2 SPI INTERFACE 4 PÍKAZ READ 5 READ: FIRMWARE 5 READ: CAN BUS DATA 5 READ:TACHOGRAPH DATA 8 Ing. David Španl Mgr. Vítzslav Rejda 1 /

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX

Portfolio pístroj ABB i-bus KNX Stanislav Korián, VUT, 19.10.2010 Systémové elektroinstalace, standard KNX Portfolio pístroj ABB i-bus KNX October 12, 2010 Slide 1 Program odborného školení Úvod do problematiky (orientace na druhy staveb)

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Aplikace. Hlásič SMS

Aplikace. Hlásič SMS Aplikace Hlásič SMS Strana 2 z 12 Obsah OBSAH...3 SMS HLÁSIČ...4 POPIS KOMUNIKAČNÍHO MODULU CGU 03...4 Obecný popis...4 Indikace stavu modulu...5 Hardwarová konfigurace...6 Nastavení konfigurace SMS hlásiče...7

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích

Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Tento materiál vznikl jako souást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpotem R. Seizování nulového bodu obrobku na CNC strojích Technická univerzita v Liberci

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Komunikaní adaptér na sí Ethernet

Komunikaní adaptér na sí Ethernet Komunikaní adaptér na sí Ethernet Rev. A4 str. 1/18 Obsah 1. Všeobecn 3 2. Popis výrobku 3 2.1 Popis výrobku 3 2.2 Typové oznaení 4 3. Instalace 4 3.1 Stavová LED 5 4. Odstraování závad 5 4.1 Nulovací

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII

DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE P I NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII DISKRÉTNÍ FOURIEROVA TRANSFORMACE PI NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPII Luboš PAZDERA *, Jaroslav SMUTNÝ **, Marta KOENSKÁ *, Libor TOPOLÁ *, Jan MARTÍNEK *, Miroslav LUÁK *, Ivo KUSÁK * Vysoké uení

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Bezpečnostní jednotka FS1A

Bezpečnostní jednotka FS1A jednotka FS1A Splňuje hlavní bezpečnostní standardy řídicí jednotka SafetyOne slouží k zajištění bezpečnosti obsluhy strojů, kde se jako ochranné prvky používají spínače, nouzová tlačítka, světelné závory

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu Automatizace a pohony PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu PROFINET Automatizace a pohony # $ # % $ PROFINET je oteveným standardem prmyslového Ethernetu pro automatizaci PROFINET užívá TCP/IP

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více