Časopis Apoštolské církve

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Apoštolské církve"

Transkript

1 Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na Číslo 4 / 2011

2 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. (Sk 1,6-9) Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, pokoj vám. Jsme vám vděčni za vaše příspěvky, modlitby, dopisy i čtenářskou přízeň. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že náš časopis je výborným nástrojem budování naší církve. Nechť vám Pán i nadále žehná! Téma stávajícího čísla evangelizace na ulicích a mezi cizinci se mi jeví velmi důležité. Osobně mi není vlastní oslovování neznámých lidí. Díky Bohu jsou v církvi lidé, kteří se s druhými naopak seznamují rádi. Jsem za ně velmi vděčný a vždy jsem se snažil jejich působení maximálně podporovat. Mám naději, že jejich představení na následujících stránkách bude pro vás povzbuzením buďto jako přímá inspirace pro vás samotné nebo nasměrování k podpoře takto obdarovaných. Včera jsem se účastnil konference v Kutné Hoře Otevřená církev. Se zvláštním potěšením jsem si poslechl hosta bratra Ingolfa Ellssela. Až doposud jsem se ztotožňoval s názorem, že rámcově je velikost sboru úměrná velikosti města, ve kterém vzniká. Bratr svým svědectvím tyto mé zaběhlé představy zbořil: Pracujeme-li moudře a vytrvale, můžeme i v malém městě vybudovat velký sbor. Díky Bohu za takovéto služebníky! Bratr Ingolf byl tak laskav, že poskytl jednomu z externích spolupracovníků redakce rozhovor. Věřím, že i pro vás bude povzbuzením a inspirací. V následujícím čísle si jistě o konferenci přečtete více. Jsem vděčný za článek milé spolupracovnice Aleny Krausové k tématu rodového prokletí. Protože mnozí tuto skutečnost aktivně popírají, jsou svědectví případně vyučování takto zaměřená o to důležitější. Nadále chceme v našem časopise udržovat silné zaměření na Izrael a témata s ním související. Dění vztahující se přímo k němu včetně událostí v islámském světě v posledních letech nabývají exponenciálně na rychlosti. V posledních měsících se ke mně (a zřejmě i mnohým z vás) dostávají silné výzvy k modlitbám za severní Afriku. Tamější události dávají prostor k případným závažným změnám modleme se, aby byly k růstu Božího království v této oblasti. Na závěr letošního roku se připravuje v Praze mezinárodní konference jejímž hlavním řečníkem bude Tom Hess zakladatel a vedoucí mezinárodního modlitebního domu v Jeruzalémě. Chceme vás až do konání informovat o přípravách a tímto vás zvu do modlitebního týmu za konferenci. Hlásit se můžete na adresu naší redakce. S požehnáním Aleš Navrátil Úvodník 3 Připravte se! Evangelizace >>> 4 O misii mezi cizinci s bratrem Ondřejem 9 Obávaná a nečekaná misie mezi cizinci 9 Evangelizace ve Zlíně 10 Osobní evangelizace 11 Stříbro a zlato nemám, ale co mám? 12 Evangelizace před gymnáziem 12 Zapadlé proroctví Studijní materiál Co ve Studijní Bibli nenajdete (Genesis - druhá část) Izrael 18 Pomoc lesům na Karmelu >>> 19 Nový začátek pro Libanon 20 Pozvání na svolání národů Ze života církve 20 Evropa potřebuje Ježíše 21 Rozhovor s Ingolfem Ellsselem Čtenáři píší 22 Znaky apoštolského kázání 23 Dnešní dny 23 Rodina Dětem 24 Ahoj děti Svědectví 25 Generační prokletí Stvoření vs. evoluce Darwin jako historický mezník své doby O BS A H Život v Kristu - časopis Apoštolské církve Šéfredaktor: Martin Moldan Redakce: Mgr. Pavel Slepička, Petr Skřičil, MUDr. Aleš Navrátil Sazba a grafická úprava: Ing. Jindřich Novák Strany sestavil Mgr. Pavel Slepička Příspěvky a připomínky prosím zasílejte na adresu re dak ce: Život v Kristu, U Podjezdu 12, Olomouc tel.: , Uzávěrka vždy 1. den předcházejícího měsíce, respektive poslední pracovní den předtím. Veškeré objednávky vyřizuje nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504 tel. & fax: , , Ročně 11 čísel, cena jednoho čísla 25,- Kč, pro předplatitele 22,- Kč, poštovné podle tarifů, pro hromadný odběr slevy podle počtu výtisků. Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č. j. 2725/92-P/1 ze dne Jak objednat časopis Stačí libovolným způsobem napsat objednávku na adresu: Nakladatelství Křesťanský život, Albrechtice 504. S prvním číslem časopisu obdržíte složenku, kterou po u ži je te k zaplacení buď určitého období, např. do konce roku, nebo budete platit zvlášť každé jednotlivé číslo. Veškeré objednávky časopisu pro Slovenskou republiku Pavel Vimpel, mobil: (předvolba SR 00421) 18

3 Odhodlaně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti; ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno: Svatí buďte, neboť já jsem svatý. (1Pt 1,13) Drazí čtenáři Života v Kristu, čas od času se mi do rukou dostane proroctví, které varuje před těžkými časy, přicházejícími na svět i na náš národ. Některá tato proroctví jsou od prověřených služebníků, jiná se na první pohled jeví jako nevěrohodná. Věta, která byla v mnohých těchto poselstvích obsažena, zněla: Připravte se na čas, který je před vámi. To, co mne značně trápilo, bylo, že proroctví zřídka kdy říkala, jak se na ten čas před námi máme připravit. Vyrovnávám se s tím tak, že se jednak modlím, aby byl v církvi prorocký duch a Bůh nás dobře připravil na události v budoucnosti, jednak zkoumám i co Bible na toto téma píše. Tento Úvodník tedy věnuji tématu přípravy na Boží jednání v budoucnosti. Obecně musím konstatovat, že církev bývá málokdy připravená. Když v roce 1989 padl komunismus a otevřely se dveře ke zvěstování evangelia, řada lidí ze světa uvěřila a vznikla řada nových sborů. Českými sbory prošla řada lidí, mnozí se však vrátili do světa. Do rukou se mi později dostaly některé statistické údaje, které potvrdily, že růst z počátku devadesátých let se postupně zpomaloval, a na prahu nového tisíciletí se nejen zastavil, ale začal vykazovat zřetelný pokles. (Údaje jsem získal z tzv. Mapy probuzení, která vyšla několikrát jako součást Života víry). V roce 2003 navštívil naši zemi David Wilkerson. V jednom ze svých poselství popisoval situaci v Americe bezprostředně po smutně proslulé události z 11. září Bratr David řekl, že po teroristickém útoku přišla do církve vlna nových lidí. Po půl roce však tytéž církve navštěvovalo méně lidí, než před událostmi z 11. září. Proč? Ti lidé něco hledali a církve jim nebyly schopné to poskytnout. Zkrátka nebyly připraveny na události, které otřásly celou Amerikou. Boží slovo mě společně s jednoduchým logickým úsudkem ubezpečuje, že Bůh chce, aby církev byla připravená. Ročník 23, duben 2011 Připravte se! Jeho záměrem není šokovat církev událostmi, které nikdo nečeká. Jsme jeho lidem, a On chce, abychom byli řádně připraveni na vše, co na svět přichází. Pokud přemýšlím o přípravě v obecné rovině, mohu ji popsat jako proces vyžadující značné úsilí a kázeň. Vezměme si za příklad studenty, kteří se připravují ke zkoušce. Pokud chtějí obstát, věnují učení mnohem více času než jindy. Studují do noci, čtou skripta ve vlaku, odepřou si obvyklou zábavu, jen aby u zkoušek obstáli. Podobně sportovci takový vrcholový sportovec, to je dřina. Dvakrát denně trénink šest dní v týdnu, to vyžaduje maximální sebekázeň. Osobní život musí být cele podřízen vidině úspěchu. Těch okamžiků, kdy stojí na stadionu a závodí, je mnohem méně než hodin strávených přípravou. Někdy jde řádově o minuty. Ale pokud chce získat medaili, znamená to celý rok dřinu. Podíváme-li se do Bible, uvidíme, že téma přípravy je zde poměrně časté. Byl to Noé, který poslechl Boží hlas a řadu let se připravoval. Tak uchránil nejen sebe, ale celou svou rodinu před potopou. Jan Křtitel byl další postavou v souvislosti s přípravou na Boží jednání jeho úkolem bylo připravit národ na příchod Mesiáše. A v poslední knize Bible, Zjevení, je napsáno, že nevěsta Beránkova se připravila. Setkat se s Pánem církve znamená pečlivě se připravit. V celém Písmu je na téma přípravy mnoho obrazů. To znamená, že z Boží perspektivy jsou dějiny dány. Jako křesťané nemusíme pouze reagovat na to, co se ve světě děje. Můžeme se dopředu připravit. Text v úvodu nám dává některé informace ohledně přípravy. Za prvé, musíme vědět, že Bůh stále něco koná. Svět není stále stejný, mění se. Bůh je Pánem časů (Kaz 3,1n). Jedním z důvodů, proč církev v bouřlivém devatenáctém století začala celosvětově ztrácet na své autoritě, byla skutečnost, že ve společnosti probíhala řada změn, a to velice rychle. Církev většinou reagovala jako poslední. Buďte střízliví tento pokyn se zdaleka netýká jen konzumace omamných prostředků. Být střízlivý znamená zachovat si zdravý úsudek. Znamená to také přiměřený postoj k životu, neboť nestřízlivě se můžeme chovat nejen v oblasti jídla a pití, ale i zábavy, zálib, utrácení peněz, oblékání a podobně. Apoštol Petr svou pobídku ke střízlivému životu opakuje ještě v 1Pt 4,7, kde je střízlivost popsána jako předpoklad ke zdárnému modlitebnímu životu. Potřetí zmiňuje střízlivost v souvislosti se satanovými útoky střízlivý člověk má naději obstát. Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jinými slovy, apoštol zde popisuje stoprocentní odevzdání se Bohu. Máme Pánu vydat celý svůj život. Jak se to pozná? Jednoduše budeme mu důvěřovat ve všech oblastech svého života. V životě procházíme rozličnými zkouškami. Ať jde o naše zdraví, děti, zaměstnání, partnerské vztahy Bůh je zcela dostatečný, aby nám mohl pomoci v každé oblasti našeho života. Proto se máme celým srdcem upnout k jeho milosti. Ne část naděje, nýbrž celá naše naděje je v Boží milosti. Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti. Jaké žádosti nás ovládali před tím, než jsme uvěřili? Apoštol Jan píše, že to byla Žádost těla, žádost očí a pýcha života (1 Jan 2,16 Kral). I nyní snadno propadneme žádostem nejrůznější povahy. Tělesné a duševní žádosti jsou nám vlastní, Bůh nás s nimi stvořil. Pouze jim nesmíme dovolit, aby nás ovládly (Gal 5,24). Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Zde připomínám, že význam slova svatý je spíše oddělený než morálně dokonalý. Jednoduše řečeno, náš Pán nás vykoupil svou krví, jak bychom se dočetli v devatenáctém verši téhož textu. Jsme jeho. Máme proto být jako On. Neexistuje křesťanství na poloviční úvazek. Nejlépe to vystihuje obraz těla On je hlavou, my tělem (1 Kor 12). Být připraven tedy znamená souhrn postojů, které nám zaručí, že se nemineme Boží vůlí ve svém životě a poslání. Připravenost se týká jednotlivců, rodin, sborů i celé církve. Týká se služebníků na plný úvazek stejně jako všech členů církve. V Božích očích jsme všichni služebníky. V tomto článku jsem se zabýval připraveností v obecné rovině, neboť správné duchovní nastavení je předpokladem. Jak má vypadat připravená církev? Je něco konkrétního, co po nás Pán žádá? Vrátím se k tomuto tématu v některém příštím čísle. Přeji vám Boží požehnání Martin Moldan, biskup AC Úvodník 3

4 4Evangelizace 4 O misii mezi cizinci s bratrem Ondřejem Příliv cizinců sílí Vnaší republice je čím dál víc cizinců. Když proletíme historii a dostaneme se do dnešní doby, vidíme, že mnozí muslimové sem přicházeli už v rámci socialistických výpomocí, z arabského světa nebo z Afriky, a plno jich tady zůstalo. Naučili se perfektně česky a začali se i na VŠ kolejích scházet k modlitbám. Tak začaly vznikat islámské modlitebny. A protože tady zůstali, po revoluci si sem pozvali třeba svou rodinu, nebo se tu oženili, takže z islámských modliteben se rozrostli a už pomalu přechází k zakládání mešit. Momentálně je v České republice už kolem deseti mešit. Ne všechny si tak říkají, působí třeba pod názvem kulturní islámské centrum. Působí ve velkých městech jako Praha, Brno, Ostrava, připravuje se v Olomouci na kolejích, kde mají modlitební setkání, a pomalu se dostávají do menších měst v okolí těch velkých. Nejde samozřejmě jenom o islám, ale proudí sem i mnoho učitelů buddhismu, různých východních náboženství nebo sportů, jsou tady tělocvičny tai-chi, kung-fu, které vedou Číňané nebo Japonci. Pak tady jsou indická centra jógy, meditace, nebo sem jezdí organizovaně mniši z Tibetu a stoupenci různých duchovních cest v rámci lámaismu. Takže naše země se tímto začíná vyplňovat a tím, že většina obyvatel Boha odmítá, ale přitom pořád to jsou Bohem stvořené duchovní bytosti, je v nich touha po něčem duchovním. Když neznají Boha, protože jim ho nikdo nepředstavil, anebo jim ho někdo představil, ale oni ho z nějakého důvodu odmítají, tak se děje to, co všichni vidíme kolem nás. Lidé hledají náhradní cesty. Vstupují do těchto středisek, nechávají se zasvěcovat, meditují. Příklad: Byl jsem na šamanském setkání, kde si pozvali ze Sibiře šamana, který vyučuje. A takové akce už mají záštitu buď státu, nebo i městských částí. Třeba tento šaman přijel na pozvání jedné městské části v Praze. Nebo víme, že dalajláma jezdil na pozvání pana prezidenta. Tyto věci jsou oficiální, a proto jim lidé více důvěřují: Je to přece v televizi, píšou o tom v Blesku atd. Bylo tady několik přistěhovaleckých vln, další vlnu tvoří například dělníci z postsovětských zemí, z balkánských zemí, pak tu byla další vlna po našem vstupu do Evropské unie, další vlna po vstupu balkánských států do Evropské unie. Takže příliv nekončí, a pokud budeme číst sociologické studie a statistiky, uvidíme, že příliv cizinců stoupá. A momentálně, konkrétně podle údajů z roku 2009, mělo Česko největší dynamiku imigrace na celém světě. Ž I V O T V K R I S T U Prezentace ve sborech a vytvoření týmu Počet cizinců tedy stoupá a šíří se do různých měst. Není to však jenom otázka velkých měst. Začal jsem se službou cizincům v Praze, brzy jsem však pochopil, že potřebuji jít i dál. Ale nemůžu jezdit jen naslepo, a proto pracuji v těch městech, kde tomu místní církev otevřela dveře. Postupuji tak, že dříve, než začnu s evangelizací cizinců, potřebuji pro ně připravit půdu. Jako u semínka, napřed se musí připravit půda, abych ho mohl zasadit. Nejdříve tedy dělám prezentaci ve sboru, aby o mé práci lidé uslyšeli, aby viděli fotky, slyšeli statistická čísla, a pak uvedu místa z Bible, která na problematiku cizinců ukazují. Těch je hodně. Třeba ve Starém zákoně, kde Mojžíš lid nabádá, aby byli otevření pro cizince, kde jim říká: Nebudeš utlačovat hosta; víte přece, jak bývá hostu v duši, neboť jste byli hosty v egyptské zemi. (Ex 23,9) Uvedu tedy místa z Bible, která se tohoto tématu dotýkají ve skutečnosti je to jeden z hlavních motivů Bible národy. A tím je připravená půda pro to, aby nějaký cizinec do sboru přišel. Dám příklad: Do našeho sboru se přišla podívat rodina Mongolů, ale nikdo si jich ani nevšiml. Tak jsem za nimi přišel, mluvili jsme, dali jsme si čaj, modlil jsem se s nimi a během chvilky jsme se bavili i o Ježíši. A pak jsem lidem říkal: Proč jste za nimi nikdo nešel? No, my neumíme mongolsky. A já říkám: No ale vždyť všichni umíte rusky, ne? A oni taky. Vždycky se dá nějak domluvit nebo aspoň ukázat srdce, nabídnout přijetí. To není jen otázka jazyka. Takže jsem si uvědomil, že Češi mají k cizincům hodně daleko. Nedávno jsem četl jednu studii nějaké organizace, ve které seřadili deset národností, od Slováků přes Ukrajince, Rusy až po Vietnam a Čínu. Pak dělali mezi Čechy výzkum, jaký národ mají nejraději. A víte, jaký národ to vyhrál? Češi. Přestože na té listině vůbec nebyli. Takže vlastně tím řekli, že mají rádi sami sebe. A to odpovídá. Možná mají z cizinců strach, ale potřebujeme si uvědomit, že naopak nás cizinci mohou obohatit. Například o tom mluví 60. kapitola proroka Izajáše: Národy halí temnota, ale nad tebou se rozjasní světlo. A pak je tam, že budou přicházet národy, budeš sát jejich mléko, nebudeš zavírat své brány, neboť na svých velbloudech ti budou přinášet dary ve dne v noci. Například dobrá ekonomická situace Česka je způsobená naším sousedstvím s Německem. Němci tady investovali, opravili tu plno věcí, rozpohybovali ekonomiku, a čím dál od Německa, když pojedeme třeba do Rumunska, do Bulharska atd, tím jsou státy chudší. Tak-

5 Ročník 23, duben 2011 že vlastně cizí národ nám pomohl, že z postkomunistických zemí jsme na tom dneska nejlépe (podobně Slovinsko, které sousedí s Rakouskem). A proč si nenechat stejným způsobem požehnat třeba z druhé strany od Rusů nebo od Arabů? Tam bohatství je a oni tady rádi zainvestují. A pokud přijdou do církve, mohou nám požehnat nejenom finančně, ale i kulturně. Jen se musíme lépe vyrovnat s jejich náboženstvím, a s tím se dá vyrovnat jedinou cestou evangelizací. Mohou přijmout Ježíše. Protože pokud si ponechají svůj světonázor, bude to ovlivňovat jejich další kroky, jejich další působení v naší společnosti, a je zřejmé, že čím dál tím více cizinci zabírají veřejný prostor. Když jdu třeba do nějakých menších měst, zjišťuji, že Češi bydlí v panelácích na sídlišti, ale třeba Vietnamci obývají starodávné domy na náměstí. Začnou tím, že si v domě pronajmou obchůdek, který je většinou v přízemí, a postupně se dostávají do prvního patra a dál, a dneska vidím, že veřejný prostor zabírají víc a víc. Například se běžte projít po Václavském náměstí v Praze. Tam je to evidentní. Tam už i čeští majitelé restaurací nabízejí jídlo halal, což znamená v islámském pojetí čisté jídlo, podobně jako je u Židů košer. Protože ví, že když tam napíšou halal a budou vařit halal stravu, tak budou mít klienty, protože v blízkosti Václavského náměstí jsou dvě mešity. Takže spíš méně tam dneska narazíte na češtinu, převládá ruština, arabština, turečtina. Navíc je skutečností, že počet cizinců se počítá podle statutu, jaký mají pobyt, ale pokud získají trvalý pobyt a už tady mají děti, už se do statistik nepromítnou, takže jich tady může být klidně dvakrát tolik. Na to upozorňují i samotné statistické úřady, že vlastně do jejich statistik se vejde zhruba polovina těchto lidí. To znamená, že pokud oni oficiálně vydají nějaké číslo, pod čarou je poznámka, že bychom si to měli vynásobit alespoň dvěma. Protože je tu plno dalších cizinců. Například agenturní zaměstnanci ti přijdou přes agenturu, takže mají smlouvu s ní, a nepromítnou se do statistik. Statistiky říkají, že je u nás cizinců, z toho asi Slováků. Takže když si tyto odmyslíme, tak by jich tu mělo být dvě stě tisíc. Ale pokud to zdvojnásobíme, je to vysoké číslo. A i kdyby jich tolik nebylo, Bible říká: Jděte mezi národy a čiňte mi učedníky. Pro církev je jednodušší, než vysílat někam misionáře, pracovat ve svém prostředí. Zároveň je tu zodpovědnost za své okolí, kde je sbor ustanoven, abychom jen tak nepřihlíželi, co se děje kolem nás. A za další můžeme mít větší dosah, protože, když vyšleme misionáře třeba do Číny, tak to je jako když vhodíte kapku vody do moře. Může tam mít vliv v nějakém městě, ale Čína je obrovská. A jeho vliv už třeba nemusí dosahovat do okolních států. Ale když zůstanete v Čechách, můžete oslovit lidi z Turecka, Číny, Jihovýchodní Asie, Afriky. Navíc se tím ušetří spoustu času, protože misionáři trvá, než se zabydlí, než se naučí jazyk. Ale cizinci u nás se učí česky, takže je to pro nás jednodušší. A taky můžeme pracovat více týmově. Protože když pojedu někam do ciziny, budu tam sám, a než si najdu spolupracovníky z místních konvertitů, může to trvat třeba deset let. Ale tady můžeme pracovat jako skupina a je to jednodušší, i finančně. Nemusíme někam letět letadlem nebo absolvovat drahá očkování proti tropickým nemocem atd. Takže můj postup je ten, že nejprve se svou prací seznámím sbor. Protože i když to třeba chápe vedoucí, je důležité, aby to přijal i sbor. Potom v tom mohou být lidi aktivnější. A když cizinci přijdou do sboru, lidé už jsou na ně připravení a můžou je přijmout, a první dojem hraje velikou roli. Následně ze zájemců, kteří nějak reagují, se snažím sestavit tým. Sejdeme se a poznáváme se. Protože je nemožné, abych tu práci dělal já sám. Zaprvé, já zase odjedu, a zadruhé, proč bych to měl dělat? Nemůžu dělat všechno. I technicky to je neproveditelné. Takže se snažím sestavit tým a zjišťuji v lidech jejich obdarování. A snažím se vytipovat, kdo má evangelizační obdarování, a toho potom osobně vedu. Předávám mu svoje zkušenosti, protože už tu práci dělám čtvrtým rokem, takže zkušeností už pár mám. Udělal jsem taky mnoho chyb, takže už vím, co nedělat, a tito lidé už nemusí procházet znovu porodními bolestmi. Potom zájemce školím v terénu, ale dávám jim i teoretickou přípravu, a rozeznávám v lidech jejich obdarování. Tak se zjistí, že třeba nějaká sestra by za nic na světě nešla ven a nikoho by neoslovila. Ale může nám v týmu pomáhat jiným způsobem. Evangelizace v terénu V podstatě má tato práce tři hlavní aspekty. Prvním je evangelizace v terénu, to znamená aktivně vyhledat ty cizince, zjistit, kde se nachází a oslovit je evangeliem. K tomu používáme i tištěná evangelia, ale častěji DVD filmy o Ježíši. Protože tito lidé často přichází ze zemí, kde se o Kristu nedoslechli. Ne, že by tam křesťané nežili, ale neměli je možnost potkat, protože třeba je země geograficky členitá a křesťanská menšina žije v jiném pohoří. Nebo je tam nějaká etnická nevraživost, že by lidé z jednoho etnika nemohli poslouchat druhé. Třeba v samotném Vietnamu 10 % obyvatelstva jsou křesťané. Ale těch zbývajících 90 % nikdy neuslyší evangelium od místních. Oni buď neslyšeli o Ježíši, nebo o něm slyšeli, ale v nějaké zkreslené podobě nebo i v nepřátelském výkladu, a mnoho z nich nepotkalo za celý svůj život živého křesťana. Takže vlastně přijedou sem do Evropy, takzvaně křes- Evangelizace Témata časopisu Vážení čtenáři, rádi bychom s vámi sdíleli plán témat, která vidíme jako aktuální. Obsah témat i jejich pořadí se může vyvíjet podle vašich podnětů, příspěvků či potřeb. Rádi bychom vám vycházeli vstříc a dali vám příležitost zapojit se do této požehnané práce. Těšíme se na vaše postřehy a připomínky, pište nám na redakce PŘÍŠTĚ SE MŮŽETE TĚŠIT NA TÉMA: Mládež a vztahy PODÍLEJTE SE S NÁMI NA PŘÍPRAVĚ: Čas v přírodě (svědectví, vztah člověka k přírodě obecně, křesťan a ekologie, odtržení od přírody a návrat k ní ze života Royal Rangers) Evangelizační číslo (Mojžíš mu řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš; tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. Ex 33,15 16) Celocírkevní duchovní soustředění (letos na téma Vy jste rod vyvolený. Budeme vděčni za vaše svědectví, zamyšlení, postřehy.) VÝHLEDOVĚ PŘIPRAVUJEME: Domácí skupinky, Odpočinutí, dovolená jako životní styl, Generální úklid, Vánoce v Izraeli 5

6 Ž I V O T V K R I S T U 6Evangelizace ťanského světa, a ta situace se opakuje. A to se snažím právě změnit. Takže vyrábíme DVD s filmem Ježíš, které nejsou s titulky, ale přímo s dabingem, a tiskneme evangelia. Protože věřím, že jsme dostali právo číst Boží slovo ve svém jazyce, a to stejné právo chceme poskytnout jim. Můžou takto získat evangelium. Já nejsem schopen vysvětlit všem evangelium ve všech jejich jazycích, ale oni si ho můžou ve svém jazyce číst, až na to budou mít klid. Třeba večer doma, nebo v letadle nebo v autobuse. Ale tyto národy čtou méně než třeba národy evropské. Tady se čte hodně, ale jsou národy, kde by knihkupectví asi zkrachovala. Takže spíše sázíme na film, protože milují elektronické věci, televizi, všechno, co pípá, bliká. Plnohodnotnou informaci evangelia dostanou z filmu. A je vyšší pravděpodobnost, že se podívají na film, než že si přečtou knížku. Takže to jsou naše pracovní prostředky. Za dobu své práce můžu říct, že jsem napočítal zhruba sedmdesát jazykových skupin. Národnostních skupin je ještě více, protože některé národy používají stejný jazyk. To znamená, že tu může být odhadem sto třicet národností. Jsou nejen v městech, ale třeba i na venkově, pracují v zemědělství, v lesnictví. Setkal jsem se s tím, že v lesích pracují skupiny Litevců, nebo v zemědělství na sklizni ovoce Filipínci, Rumuni, Bulhaři. Do města se ani nedostanou, natož do nějakého klubu. Proto sázím na aktivní vyhledávání cizinců. Nejenom otevřít klub a čekat, až přijdou, ale jít a hledat je. Když půjdeme večer do města, najdeme jich plno, na diskotékách, v klubech, v hernách. Mnoho těchto podniků vlastní sami cizinci. Třeba mnoho heren je balkánských nebo vietnamských. Výhoda je, že v Čechách je zákon, že tam musí být označená firma nebo zodpovědný vedoucí. Takže nemusím chodit ani dovnitř, já si to prostě přečtu. I když mnozí se schovávají za české majitele, ale je to jenom umělé. Následná péče Vrátím se k těm třem aspektům. Prvním aspektem je zmíněná terénní práce, na to se někdo hodí, někdo ne. Pak je tam následná péče, to znamená, že se snažíme dělat nějaký klub. Ideální by bylo občanské sdružení, jenže ne každý má kapacitu organizovat, vést účetnictví, psát granty. Ale pokud se ve sboru najde někdo, kdo má toto obdarování, ať to udělá. Protože plno těchto občanských sdružení působí v sekulární oblasti. Třeba se i zabývají cizinci, ale když tam já jako křesťan chci pomáhat jako dobrovolník, musím podepsat jejich kodex, který mi zakazuje mluvit o Ježíši. Takže lepší je, když my sami si otevřeme občanská sdružení a sami si kodex určíme, než někomu pomáhat a pak nesmět mluvit. Přitom lidé, kterým sloužíme, o svém náboženství mluvit mohou. To je pak jako zrcadlové brýle. Vidíte jenom na jednu stranu a na druhou ne. Myšlenka následné péče je: Nemůžeme ty lidi hned vzít do církve. Protože to je pro ně kulturně natolik odlišná věc, že nebudou rozumět. Přijdou tam ze slušnosti, přijmou pozvání, ale přijdou jednou, a pak už ne. Protože tomu nerozumí. Je to pro ně těžko stravitelné nejenom kulturně, ale i jazykově. Ale kultura může být větším zádrhelem než jazyk. Například do sboru přijde někdo ze Sýrie a přijde tam i křesťan s Davidovou hvězdou na tričku. A je hotovo. Takže vlastně jde o to, že k cíli vede dlouhá cesta. Ten člověk je vychovaný v jiné kultuře, a v těch kulturách většinou mají velikou úctu k předkům. Takže přestup na křesťanství se může chápat jako zrada rodiny. Anebo se potýkám s tím, že třeba vysvětlím evangelium muslimovi. On už ví, že to je pravda, ale bojí se přestoupit hranici ke Kristu z jednoho důvodu. Říká si: Když moji rodiče byli muslimové, nebyli křesťané. A jestli je křesťanství pravda a oni už zemřeli, přijdou do ráje? A je v něm vnitřní boj. To vyžaduje delší čas. Takže obsahem práce není sklizeň. Není to ten model, že vyjdeme, řekneme evangelium, lidi se zblázní radostí a vtrhnou do církve. Takhle to není. Naopak, je to dlouhodobé setí, zasévání, zalévání rostlinek, orání půdy, aby ty rostlinky mohly žít. Je to práce dlouhodobá, musí být trpělivá, není to hurá akce. Oblast následné péče bych rád trochu rozebral. Ta péče je nezbytná právě proto, že si nemůžeme dovolit pozvat cizince hned do církve. To je stejné, jako kdyby mě někdo pozval na balet nebo na operu. Jednou tam přijdu, ale podruhé už ne. Oni by to udělali asi také tak. Proto máme myšlenku klubů nebo center, které by měly být neutrálním územím. Protože pokud člověk přijde na takzvané mé území, tj. do církve, tak jeho slušnost mu přikáže, aby se choval tak, jak já si přeju. To znamená, když budu chtít, aby řekl ano, řekne ano. Bude se usmívat, kývat hlavou, ale co se v něm děje doopravdy, může být něco úplně jiného. A naopak, když já půjdu do jeho prostředí, a často mě zvou třeba k sobě domů, nebo do jejich restaurací, podniků, tak zase naopak já se musím chovat slušně. Protože když přijdu a je tam pět lidí z jiného národa, táta, máma, tři děti, tak musím dodržovat jejich zvyklosti. A nemůžu si na plná ústa dovolit říkat svoje pravdy, kterým věřím, ale musím pomalu oťukávat, obcházet. To znamená, že když se sejdeme někde na neutrální půdě, pak si oba můžeme dovolit vyjádřit svoje pocity, mluvit o své víře, říkat si pravdu z očí do očí, a když se situace nějak vyhrotí, tak prostě jsme někde na veřejnosti, můžeme se rozejít, nebo naopak víc se sblížit, protože odpadají společenské konvence. Dám příklad. Sloužíme třeba v týmu pěti lidí. Dva lidi školím pro terén a tři lidi zatím připravují klub, což může být nějaká obyčejná místnost. Hlavně to nesmí vypadat na první pohled křesťansky. Nesmí tam být žádné kříže nebo křesťanské nápisy, musí to být neutrální. To znamená, příjemné prostředí, kde se bude podávat čaj, můžeme tam hrát stolní hry. Bible tam samozřejmě máme, máme tam

7 Ročník 23, duben 2011 i Korán, a můžeme s těmi lidmi přes přirozené vztahy dojít k rozhovoru o Bohu. Ovšem zažil jsem i některé služby, které šly cestou těchto klubů, ale na tom to usnulo. Že to bylo jenom budeme se tady na sebe usmívat, plácat se po ramenou, popíjet čaj, hrát domino, ale Kristus tam nezazněl. A to se právě snažím vyvážit. Jsme lidi, chci, abychom žili normálně lidsky, přátelili se, sešli se tam, ale zároveň jsme povoláni přinášet jim zvěst. Takže musíme umět své zboží prodat. Je to jako v reklamě na jogurty: Člověk neví, že chce jogurt, ale až uvidí reklamu, pochopí, že ho chce. Tak i po našem setkání musí ti lidé pochopit, že potřebují Ježíše. Ale postupujeme nenásilně, citlivě. Samozřejmě ten člověk má nějakou míru svobody, kdy může couvnout, odejít, ale pořád mu dáváme najevo svoji účast, blízkost, přátelství. A pak je tam další věc. Klub by měl nabízet nějakou praktickou pomoc. Třeba výuku češtiny nebo cokoli jiného. Například sám za sebe můžu říct, že jsem pomáhal některým cizincům vyplňovat nějaké kolonky ve formulářích, když potřebovali něco v bance. Když se jim zasekly dveře, zajistil jsem jim zámečníka, a tím jim vlastně sloužím. Nebo když potřebovali něco vykomunikovat s majitelem domu, kde měli pronájem, tak jsem přišel a pomohl jim. Ti lidi oceňují pomoc a tím se sbližujeme. Věřím, že evangelium nejsou jenom slova, ale musí to být celý komplex služby. Zhruba tak to probíhá. A pak, pokud takový tým ve městě vznikne, dojíždím tam třeba jednou měsíčně. Pokud je to možné i častěji, ale těch měst mám už hodně, a vždycky tým nějak povzbudím, pomůžu jim, dám jim čerstvé informace. Sdílíme se, oni třeba zase říkají, na co narazili, čemu nerozumí, vysvětlíme si to, a samozřejmě ne jenom já je vyučuji, ale mám ve svém týmu další lidi, ať už z řad teologů, sociologů, právníků, kulturních antropologů a dalších. Abychom měli samoobslužnost, abychom, když potřebujeme nějakou informaci, věděli, kam pro ni sáhnout. Co se týče dalších součástí celé této práce, řekli jsme, že první je evangelizace, druhá je návazná péče, a třetí je technická pomoc, kdy někdo píše granty, hledá peníze, modlí se. Třeba babičky, které nemůžou vyjít ven atd. Takže zhruba takto bych to rozdělil a myslím si, že pro žádného křesťana není problém, vybrat si jednu z těch skupin. I kdyby řekl: Budu se modlit, nebo dám na to dílo stovku měsíčně, nebo přijde sem cizinec, podám mu ruku, usměju se na něj. Myslím si, že každý jsme schopni něčím přispět. Dočasná příležitost Myslím si, že u nás v České republice máme oproti západním zemím v Evropě velikou příležitost. Protože i když počet přistěhovalců i u nás stoupá, ještě jich tu není tolik, aby si stihli vytvořit ghetta. Své čtvrti. Jsou vytrženi ze své kultury a ještě jsou dostupní, jsou oslovitelní, je možné s nimi pracovat. Ale když třeba jezdím služebně do západní Evropy, vidím, že když překročím ve městě, v ulici určitou hranici, najednou se ocitám třeba v Turecku. A tam už jsou si obyvatelé jistí ve své kultuře a mají takové sociální vazby, že je v podstatě nemožné je z nich vyjmout. Kdežto u nás mají sociální vazby přetrhané a lze s nimi pracovat. Takže myslím, že je tady příležitost. A věřím, že kdyby církev v západní Evropě zareagovala dříve, tak by to tam dnes bylo jiné. Jeden příklad za všechny: Mluvil jsem s jedním arabským pastorem, který říkal, že ví, kolik arabsky mluvících lidí je ve Španělsku, protože jezdí přes Gibraltarský průliv lodí za prací. Takže nabídl španělské církvi, že jim pomůžou Araby evangelizovat. Protože je nemůžou jet evangelizovat do Maroka, budou Maročany evangelizovat ve španělských přístavech. Ale žádná španělská církev neřekla: Jo, přijeďte, budete u nás, podpoříme vás. Naopak, všichni mu vzkázali: Nechceme s Araby nic mít. To je postoj, který vidím i v dalších národech. A pokud se někde přece jen děje nějaká práce, spíše ji dělají Američané nebo Finové, ale ten místní národ nikoli. Mluvil jsem s mnoha konvertity, tureckými křesťany, íránskými, afghánskými. Když jsem se jich ptal, jak uvěřili, každý mi řekl, že mu o Ježíši řekl buď další Íránec nebo Afghánec, anebo zažili nějaké dramatické okolnosti, kde se jim potom Kristus zjevil, ale nikde jsem neslyšel: Žiju v Německu a o Bohu mi řekl Němec. Žiju v Rakousku, evangelium mi řekl Rakušan, žiju v Belgii, evangelium mi dal Belgičan. Nikde jsem se s tím nepotkal, a to se snažím vybudovat tady. Je to naše země a my za ni máme zodpovědnost. Podobně jako Adama Bůh postavil do zahrady, a je tam napsáno: Aby ji obdělával a střežil. (Gn 2,15) Tak i my jsme postaveni na určité pozice v našich městech, v našem státě, abychom tu zemi obdělávali a střežili a ne, abychom to tady nechali volně rozrůstat. Prevence před vznikem organizovaného zločinu Další věcí, kterou vidím, je, že pokud se církev neotevře službě cizincům, zapříčiní to vznik mafií, organizovaného zločinu. Protože cizinci mnohdy přijedou hromadně, mají třeba jednoho mluvčího, nerozumí česky, jsou tu mnohdy nelegálně, nemají na výběr a někdo jiný za ně mluví. A když skončí někde v nějaké hale, kterou nesmí opustit pod pohrůžkou, že by je mohli deportovat, protože je chytí bez dokladů, tak tam prostě budou sedět, budou makat za nějaké minimum nebo jenom za jídlo nebo za nějaké přísliby. Pak stoupá počet vězněných cizinců. České věznice se plní cizinci. Proč? Například nějaký cizinec se dostane do problémů. Najde si tady práci přes nějakou agenturu doma v Asii, přiletí, ale ta firma ho třeba zaměstnala jenom po dobu nějaké zakázky. To může trvat půl roku a po půl roce, kam půjde? A jiný bohatý člověk mu nabídne: Tak teď nemáš kam jít, můžeš spát u mě, jsme krajané, ale v podstatě mu tam dělá domácí- Evangelizace 7

8 Ž I V O T V K R I S T U 8Evangelizace ho sluhu. Myje nádobí a dělá další práce, jenom za jídlo. Takže se nedostane ze své tíživé životní situace, zadluženosti atd. A pak mu může nabídnout takzvaně lepší obchod. A to se týká drog, pašování zboží, pašování lidí, obchodu s bílým masem atd. Tyto věci mají stoupající tendenci, a pokud se církev této službě neotevře, tak problematika organizovaného zločinu poroste. Nedávno jsem četl jeden statistický údaj, že polovina vražd spáchaných v Praze je způsobena právě cizinci, kteří si vyřizovali účty mezi sebou právě z důvodů, že je někdo někam nalákal, pak je zaměstnal a pak jim odešel s výplatou atd. Nebo byli v zoufalé situaci a bojí se někoho oslovit. V podstatě nemůžou jít na policii a nemají nikoho než krajany, kteří je třeba nějak vydírají nebo využívají. Další věc, na kterou narážím, je, že z Evropy přitékají peníze na financování džihádu na Blízkém východě, ve Střední Asii, v Severní Africe atd. V současnosti třeba německá tajná policie už potvrzuje, že daleko větší objem peněz tekoucích na tyto džihádské organizace přichází z Evropy než z tradičně islámských zemí. To znamená, že v každém evropském státě je určitá síť. Je skrytá třeba za charitativní organizace nebo různé podniky, které fungují jako čističky peněz. To znamená, pokud např. Vietnamci mají z nějakého nelegálního obchodu peníze, které potřebují pročistit, zlegalizovat a převést si je do Asie, tak to udělají právě přes tyto podniky. Podle statistik, které se dají dohledat na internetu, jsou to stovky miliard ročně, které odtečou na účty do Číny, do Vietnamu. Ale část těchto peněz zůstane v rukou sítě a právě z toho se potom organizují stavby mešit, podplácení politiků, nákupy zbraní atd. Nejde tu tedy o ekonomický záměr, ale o politicko-náboženský. Kladu si za úkol ukazovat na tyto věci. Pojmenovávat je, ukazovat, kudy vedou cestičky, ale v podstatě jsme v takové situaci, že vláda, policie, zákony to všechno umožňují, nemůžou to zastavit. Není páka, jak to zastavit. I když je třeba povinnost bank hlásit podezřelé transakce, ale než se to vyřeší, oni to zase zamaskují, aby to papírově nějak sedělo, a rozepíšou to na Čechy. Například v místech s velkou nezaměstnaností prostě nabídnou našim lidem práci, a jejich práce spočívá v tom, že si zřídí účet a nechají ty peníze téct přes sebe. To je vážný problém, a zase, jedinou cestu, kterou z toho vidím ven, je Kristus. Lidi se změní uvnitř a přestane být možné, aby se tyto věci děly. Bratr Ondřej (jedná se o krycí jméno) je misionářem Apoštolské církve pro národy a etnika žijící v ČR. Více se o jeho činnosti můžete dočíst v oběžníku Nehemia info, kde pravidelně informuje čtenáře o vývoji této služby. Pokud vás zaujala tato práce a chtěli byste se o ní dozvědět více, Ondřej pořádá pro zájemce z řad křesťanů přednášky a besedy. Můžete si jej prostřednictvím kanceláře misijní organizace Nehemie (kontakt najdete též ve zmíněném oběžníku) také pozvat k sobě na skupinku či do sboru, a osobně se jej vyptat, co vás zajímá, případně zakusit ochutnávku této služby.

9 Ročník 23, duben 2011 Obávaná a nečekaná misie mezi cizinci Uvěřil jsem v roce Byl to nový život s Ježíšem a bylo to super. Vysvobození, křest vodou a pak Duchem svatým. Jediná věc, které jsem se bál, byla to, že mi Pán Bůh dá nevěřící ženu a já ji budu muset obrátit. To jsem ještě neznal Pána Boha, jaký ve skutečnosti je. Že je milostivý a dobrotivý, shovívající. Po čtyřech letech modliteb za moji ženu jsem se oženil s křesťankou naplněnou Duchem svatým. Haleluja! Bůh je úžasný. Pak jsem se zase bál, že mne Pán pošle do ciziny na misii. Afghánistán, Irák, Irán... Nevím, jestli bych v té době poslechl Pána. A když se nám narodily dvě děti a rostly, tak se zase manželka začala bát a obávat, až děti dorostou, že půjdou na misii do ciziny. Taky by mně to bylo velice líto a byl bych smutný, ale nebránil bych jim v tom. Co bych mohl dělat? Hlavně, že tam nemusím jít já. To jsem byl otec, že? Pohodlný, sobecký až krutý. Kolikrát jsme už slyšeli, že KAŽDÝ KŘESŤAN JE ve své rodině, ve škole, na pracovišti, mezi kamarády a známými, příbuznými EVANGELISTA A zároveň MISIONÁŘ! Až do loňského roku jsem se bál vycestovat a jít na misii. Ale poslechněte, co se stalo loňského roku. Do sboru k nám přijel misionář mezi cizinci v ČR Ondřej z Prahy. Měl prezentaci o své práci. Jeho vize mne nadchla. Nejdříve se ale stalo něco s mým srdcem. Bůh Hospodin jím pohnul. To člověk může buď zazdít, a nebo tomu věnovat pozornost, jde-li o práci Ducha svatého. Tělo říká ne, ale vnitřní duch říká ano. Myslím, že jsem v té době byl už také členem misijní skupinky. Ne jako misionář, ale člen podpůrného týmu. Zaujala mne totiž zase prezentace naší misionářky, která mluvila o podpůrné skupině, která pomáhá misionáři. Kdo se bojí vycestovat, nebo na to nemá fyzické, duševní předpoklady, může se misie zúčastnit jako člen podpůrného týmu. Můžeš fungovat jako podpora: morální, finanční, týlová, modlitební, komunikační a podpora po návratu. Zaujala mne ta podpora modlitební. Jelikož v té době měla odjet naše sestra do Keni, zapojil jsem se do podpůrného týmu jako modlitebník. Vůbec jsem nechápal, co na té misijní Evangelizace ve Zlíně Následující tři drobné příspěvky vycházely průběžně v Kapkách (sborový časopis AC Zlín) patří k sobě a svědčí o evangelizaci jako způsobu života. Nejde o to jednorázově sebrat síly a předvést se na veřejnosti, ale svým životem trvale svědčit o tom, Komu věříme. Mládež v parku skupince dělám já nejsem misionář ani evangelista (to říkalo mé tělo), ale duch to je v pořádku. Patříš tam. A tak mne zasáhla vize Ondřeje, že je mezi námi, v naší republice, plno cizinců a nemusíme jezdit daleko za hranice. V 55 letech jsem se tedy stal misionářem v ČR. V 27 duchovních letech chodím za cizinci (většinou jsou to Vietnamci) a nabízím jim CD film Ježíš v jejich rodném jazyce. Nabízím praktickou pomoc, zajímám se o ně. Zatím nikdo neuvěřil. Ale věřím, že jsem na poli a vybírám kamení. Chci, aby bylo vidět, že pole není jen trní a bodláčí, tvrdá a nehostinná půda. Ale že ta země půjde zorat, že hlína bude vláčná, pěkná a voňavá. Nic, co tam nepatří, tam nebude. Zaseje se zrno a zrna vydají klas a klas dá úrodu čtenář určitě ví, kolikanásobnou. A Bůh dá vzrůst! Půda a pole není jen srdce člověka, ale také v tomto článku myslím na každého cizince v ČR jako místo pobytu, bydlení a domova. Vidím, že bych měl oprášit ruštinu ze základky a němčinu z učňáku, ale to bylo před 40 lety. Nechce se mi to učit, leze to pomalu do hlavy. A teď jsem pozván na misijní výjezd do Bosny. To je výzva! A já se tam těším!!! Jiří Eremiáš, AC Olomouc Od 9. dubna jsme začali jako mládež s evangelizacemi v parku. Nevím, jestli všechny, ale několik z nás k tomu nakopla nedávná návštěva olomouckého pastora se souborem King s Kids u nás ve sboru. Tehdy nám došlo, že je jen na nás, Božích dětech, jakým způsobem budou žít lidé ve Zlíně. No a tak jsme se tedy vypravili, po několika motlitbách, okolo sedmé hodiny večerní do parku, abychom zde vyvýšili Ježíšovo jméno a předali radostnou zvěst kolemjdoucím. Při prvních dvou pátcích se však nikdo nezastavil, aby poslouchal, o čem zpíváme a abychom mu mohli povědět, že na světě není náhodou. Hlavní ale je, že jsme ukázali ďáblovi, že se ho nebojíme a že hodláme narušit jeho nadvládu nad tímto městem. Jak již Milan říkal na shromáždění, když se za tuto službu modlili na modlitební v Kolíně, tři z bratří měli prorocké slovo. Ta slova byla o tom, že zpočátku to ovoce sice nebude tak hojné, ale že máme vytrvat. Druhé bylo o tom, že máme evangelizovat nejen chválami, ale i slovem. A třetí hovořilo o jednotě. Vytrvat se vyplatilo, protože při třetí páteční výpravě se zastavili dva lidi. Ukázal se však problém v naší nedostatečné znalosti vietnamského nebo mongolského jazyka. A tak jsme se snažili co nejjednodušším českým jazykem vysvětlit pánovi Ježíšovo poselství. O chvíli později si od nás vypůjčil (hrkací) vajíčko a doprovodil nám jednu chválu. Ten den nás potkala v témže parku taky sestra od babtistů se svými dvěma nevěřícími kamarády. Zatímco my, mládežníci, jsme chválili, Milan měl možnost jim svědčit a modlit se za ně. Chci vás všechny poprosit za modlitby, ať nám Bůh tuto službu požehná, aby nesla ovoce, a hlavně za moudrost jakým způsobem v této službě pokračovat. A abych nezapomněl, modlete se prosím také za jednotu, jak v této službě, tak za jednotu celého sboru. Tomáš Janíček (Kapky 91/2010) Evangelizace 9

10 Ž I V O T V K R I S T U Evangelizace Svěřený čas Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. (Ko 4,5) Milí bratři a sestry, prázdniny jsou v plném proudu, ale oproti jiným rokům jsou pro náš sbor naplněny i evangelizačními aktivitami na náměstí Míru a v parku Komenského. A i když ne každý ve sboru je přímo zapojen v jednotlivých týmech, přesto má každý možnost pomoci i jinak. Možností je více, např. pravidelné modlitby při osobních přímluvách, nebo být přímo na místě evangelizace, a i když nekážu či nehraji na hudební nástroj, můžu se v duchu přimlouvat za konkrétní potřeby. Nebo si přímo v čas evangelizace najít chvilku modlit se tam, kde jsem, popř. se ještě s někým sejít. Další možnost je povzbudit služebníky přímo na náměstí svou přítomností (nemusíme dělat, že je nevidíme, když jdeš kolem, nedělají přece nic zlého, když chtějí vyvýšit a zvěstovat Pána Ježíše Krista). Můžeš si udělat i občasnou modlitební procházku po městě apod. A nebo se i stát osobním přímluvcem někoho z týmů. Nebojme se zeptat přímo našich evangelistů! Jistě najdete i jiné možnosti. Máme na tomto světě každý z nás jen určitý čas, a tak ho dobře využijme pro Boží království. Přeji vám požehnané prázdniny i dovolené. pastor Petr (Úvodník Kapky 92/2010) Modrá lavina Před nedávnem jsem začal navštěvovat evangelizace na náměstí Míru ve Zlíně. Zpočátku jsem nevěděl, co a jak mám dělat, a tak jsem spíš seděl, pozoroval a modlil se. V tento můj úvodní den za námi skoro nikdo nepřišel. Připadal jsem si tam zbytečný a celá evangelizace málo efektivní. Ale Ríša mi vysvětlil, že Bůh sám za námi lidi posílá. A taky že jo. Už jsme měli sbaleno a pomalu odcházeli. Všiml jsem si osaměle sedícího mladíka a oslovil ho. Řekl mi, že už chvíli obcházel kolem nás. Je tady na montáži (Slovák) a jen co přijeli do Zlína, hledal vhodnou církev. Sice už za pár dní odjíždí, ale nabídku přijal. Bůh mě hodně povzbudil. Příště jsme si oblékli nová modrá trička s nápisem Národe český, vrať se ke Kristu. Část týmu už čekala na náměstí a jen co jsme přišli, někdo nás okomentoval slovy jste jako modrá lavina. Bůh opravdu za námi přivádí víc a víc lidí, kteří ho potřebují. Stále se však musíme učit moudrosti, jak s těmi lidmi jednat, každý je jiný. Je dost povzbuzující vidět na náměstí kolem sebe spoustu lidí ze sboru. Prosím modleme se i za vytrvalost, ať v evangelizaci vytrváme. Libor Pafka (Kapky 94/2010) 10 Osobní evangelizace... každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? (Ř 10,13) Věřím, že jste již slyšeli, že bychom rádi v letošním roce více podpořili osobní evangelizaci. Boží povolání ke zvěstování evangelia platí pro každého křesťana. Sbor bude i nadále připravovat další evangelizace a akce, kde lidé mohou být pozváni a slyšet evangelium. To však není a nikdy nebude dostatečné. Je důležité, aby zvěstování evangelia bylo naším životním postojem a neoddělitelnou součástí našeho každodenního života. Boží vůlí je, aby každý člověk mohl být spasen. Jestliže budeme vedeni Duchem svatým, tak i nám bude záležet na tom, aby lidé byli zachráněni, a stane se to touhou našeho srdce. V oblasti osobní evangelizace vnímám dva směry. Jako křesťané můžeme přinášet evangelium skrze dlouhodobější vztahy v naší rodině, místě bydliště, práci, škole apod. Bůh nás povolal jako svědky a místo, kde bydlíš, pracuješ či studuješ, je tvým misijním polem. Měli bychom se tedy modlit za lidi okolo nás, být jim světlem a využít připravené příležitosti ke sdílení evangelia, svědectví či modlitbě. Je však důležité, abychom při tom měli otevřené srdce i oči a nechali se vést Duchem svatým. Můžeme s lidmi budovat vztahy, pozvat někoho na návštěvu, nabídnout pomoc či něco dalšího a k tomu potřebujeme ochotné srdce, ale i moudrost. Druhým směrem jsou krátkodobé příležitosti, které přináší život. Například k vám přijde opravář nebo se s někým potkáte v autobuse či obchodě a máte možnost spolu hovořit. Už jsi někdy takovou příležitost využil? Setkání s těmito lidmi a naše krátké svědectví, pomoc či pozvání do sboru, může být jedním z kamínků mozaiky pro spasení daného člověka. Přemýšlejme o místě, kam nás Bůh postavil. Modleme za lidi okolo nás a hledejme před Bohem, jak jim pomoci poznat Boha. Nebojme se Bůh si může použít každého z nás, když budeme mít ochotné a otevřené srdce. Staňme se těmi, kteří budou zvěstovat, aby mohli druzí evangelium uslyšet a uvěřit, tak jak je napsáno v úvodním verši! Viktor Baláž, pastor AC Vyškov Apolletin 3/2011

11 Ročník 23, duben 2011 Stříbro a zlato nemám, ale co mám? Skutky 3,6 Ano, mám! A mnoho! Ba nejvíc! Co může být většího, než ta cena, za kterou mne Pán Ježíš vykoupil? Tak si mne cení a také stejnou láskou mne miluje. Jsem jeho miláček. Když se modlím a jsem v obecenství se svým drahým Pánem, je mi líto, že tolik lidí jde do zahynutí. Někdy nad tím i pláču. Tu ke mně přichází On a říká mi:,,co pro to uděláš, aby nezahynuli? Já už jsem své pro to všechno udělal. A co ty? Pak mne to vede k tomu, abych si vzala do kabelky balíček první pomoci a šla mezi lidi. (Balíček první pomoci, to je pro mne jeden díl evangelia.) Obyčejně nosím evangelium Lukáše a v tom kontakt na nás. Většinou jezdím do města Kroměříž v prvé řadě kvůli tomuto, ale také samozřejmě chci vyřídit i nějaké druhořadé věci. To pak poprosím manžela, ať se za mne ne jednou, ale vícekrát modlí, když budu pryč. On to dělá rád a opravdu mi dává Pán do cesty lidi, ke kterým se mohu přiblížit a také se za ně příležitostně modlit. Někteří ani nevědí, kdo je Pán Ježíš Kristus, někteří jsou ohromeni, ale evangelium si vezmou. Jsou i takoví, co odmítnou, ale i s tím se počítá. Když se vám ztratí váš miláček pes, nebudete ho hledat? Nebudete rádi, když se po čase najde? Nebudete vděční, že ho nedostal jiný majitel, anebo že ho někdo nezastřelil? Když se vašemu dítěti po návštěvě dětí ztratí jeho milovaná hračka, což ji nebudete také s ním hledat? A copak nemá Otec, náš stvořitel, hledat své ztracené stvoření přes tebe? K tomu ti dal svého svatého Ducha, abys byl(a) jeho svědkem. A to je pro každého upřímného křesťana. Jestliže nejsme svědky Pána Ježíše Krista tomuto světu, je někde chyba, ale určitě ne v Bohu. Loni v létě probíhaly tři evangelizace našeho sboru AC Kroměříž na Hanáckém náměstí. Bratři i sestry měli skvělá slova krátkého vyjádření o Boží milosti. Mezi tím byly i chvály a lidé z města chodili kolem, někteří si dokonce mezi nás sedli. V tu noc před evangelizací měla moje dceruška Sárinka sen, ve kterém se jí zdálo, že jsem měla šesté dítě.,,a byl to chlapeček a nebo holčička? ptala jsem se jí. Ona na to, že holčička. To už se může narodit mně jedině duchovní dítě! Šla jsem na evangelizaci a věnovala se našim dětem ze sboru. Ke konci evangelizace jsem si všimla, že mezi námi sedí mladí lidé slečna s mladíkem. Když skončil program, šla jsem za nimi. To už mě můj syn Matouš předběhl a věnoval se jim, protože je znal z přednášek ze škol. Byla jsem ráda, že tam je, a začala jsem se věnovat slečně. Po krátkém čase se mně svěřila, že potřebuje pomoci s vírou. Věří, ale není jistá. Vyzvala jsem ji, aby šla se mnou stranou na lavičku. Po určité době, když jsem zjistila, že zná základ evangelia, jsem ji vedla k přijetí Pána Ježíše do života. Ona to udělala a dostala hned do srdce pokoj. Sen se naplnil, dceruška se narodila do Božího království. Od té doby mně opravdu říká maminko! A manželovi tatínku! Po čase uvěřil i mladík, kterému se velmi dobře věnuje syn Matouš. Jisté je, že ne všichni hned uvěří, když slyší, ale je zaseto to nejlepší semínko do jejich srdcí a určitě přijde čas, kdy začne růst, a nebo bude zničeno. Aby nebylo zničeno, je třeba se hodně modlit v Duchu svatém. A to bych už přešla na téma důležitost modliteb soukromých i společných. Modlím se, ať povstane naše církev v síle Ducha svatého skrze osobní vztah s Pánem Ježíšem a žije pro záchranu našeho národa! Kdo Duchovní boj Rudolf Bubik Cena: 180,- Kč Nakladatelství Křesťanský život Pod Červenkami Albrechtice čte toto svědectví, tak ho prosím, aby se přimlouval i za nás v Kroměříži, aby uvěřily celé rodiny. A díky moc! Mám vás všechny ráda Věrka Čepová, AC Kroměříž Ze svého dětství si pamatuji mnohé okamžiky, kdy jsem usínal, zatímco ve vedlejším pokoji řvali démoni, kteří museli opouštět své oběti. Vyrůstal jsem v prostředí, kde mě nikdo nemusel přesvědčovat o existenci a moci démonů. Nejsilnější vzpomínky mám ale na to, že jsem stále znova viděl, jak moc jména Ježíš vítězí nad temnotou. Tato kniha je vzácná tím, že můj otec, autor této knihy, vychází hlavně ze svých celoživotních zkušeností s duchovním bojem. Vymítání démonů a duchovní boj je velmi důležitou součástí jeho služby. Jsem moc rád, že tuto knihu napsal a předal tímto své zkušenosti dalším generacím. Stanislav Bubik Pastor sboru AC CBH Praha a senior západočeské oblasti AC Evangelizace 11

12 Evangelizace Evangelizace před gymnáziem Již delší dobu mi Bůh dával na srdce jedno z prestižních gymnázií v našem městě. Nevím, proč právě tato škola, možná proto, že jsem zde před lety studovala a také uvěřila. Touha pomalu zrála a o letních prázdninách jsem se tam chodívala spolu s dalšími modlit a hledat Boží vedení. A pak, počátkem školního roku, jsme zde začali i evangelizačně sloužit. Již od samotného začátku bylo zřejmé, že to nejdůležitější jsou modlitby, a věřím, že je to především modlitební boj, díky kterému uvidíme první ovoce. Proto se vždy na místě hodinu modlíme a voláme k Pánu za toto gymnázium a poté hodinu sloužíme. Rozdáváme studentům, kteří odcházejí ze školy, křesťanské letáčky, pozvánky na akce a teď i naše osobní svědectví, jak jsme uvěřili. Snažíme se s nimi navazovat vztahy, mluvit, diskutovat. Pravidelně rozdáme kolem 250 letáčků. Lidskýma očima však mnoho ovoce nevidíme. Mám radost z toho, když mi jeden ze studentů říkal, že byl o Vánocích na půlnoční bohoslužbě na náměstí, na kterou jsme je zvali. Mám radost z toho, když nám další řekl, že s námi sice nesouhlasí, ale obdivuje nás, jak tam stojíme. Jeden nabídl Elišce pomeranč. Mám radost i z poznámek ve stylu: Jsou to sice kecy, ale přečtu si to. Když na nás z dálky volají: Tak co bude Bůh dělat dnes? I otázek: A můžu se modlit i za známky? Jsem ráda za každý rozhovor, který můžeme mít. Za bandu kluků, se kterými se už trošku známe a často se s námi zastaví. Ale není to lehké. Zvláště teď přes zimu, když byly mrazy, jsme za tu hodinu venku byli úplně promrzlí. Jednou velmi hustě sněžilo, jindy prší. Je to již půl roku, co jsme začali sloužit, a přijali jsme několik obrazů a zjevení skrze jiné služebníky, kterými nás Bůh povzbuzuje. Nevíme, co Bůh dělá v srdcích studentů, a nemáme žádná svědectví o tom, že by se někdo obrátil. Zaséváme, Ž I V O T V K R I S T U abychom v jeho čas my nebo někdo jiný sklízeli. A tak jsem ráda, že můžeme být věrní. Že můžeme být na místě, kde nás Bůh chce mít, a že můžeme bez ohledu na mráz, shovívavé pousmátí některých lidí, i navzdory tomu, že některé letáčky pak najdeme zmačkané opodál, konat jeho vůli. Protože věřím, že nejde o to, co vidí naše oči, ani jak se u toho cítíme. Nejde o to, jestli jsou i tací, kteří se nám smějí, a myslí si, že jsme fanatici. Věřím, že to nejdůležitější je, že Bůh vidí naši oběť, poslušnost a touhu, aby přišlo Boží království. Vidí naše srdce, srdce Božího lidu, který chce změnu, a je ochoten pro to něco udělat. Zapřít sám sebe. Vyjít ze svého pohodlí, riskovat, že se nám bude někdo smát, odmítne nás, nebo nás někdo známý pozná. A tak jsme tam, umíráme sami sobě, modlíme se, voláme a bušíme, mrzneme a pracujeme, ale jsme věrní, očekáváme, co Bůh bude dělat zase příště, a toužíme, aby Bůh potvrzoval naše slova svou mocí. Iva Haderková, AC Olomouc 12 Zapadlé proroctví Pokoj vám do těchto dnů plných změn a přechodů. Je až neuvěřitelné, jak se všechny věci kolem nás neustále mění a my to mnohdy už ani nestíháme sledovat. Nemám na mysli pouze počasí, které bývá v těchto měsících velmi proměnlivé. Většina lidí říká, že má ráda jaro, ale obávám se, že nemluví o aprílovém počasí, ale spíše o vydařených květnových dnech. Jsou zde však jiné změny, které jsou neustálou výzvou pro náš život. Mění se společnost, politika, ekonomické poměry, demografické poměry, technika se rozvíjí tempem, že se sotva stačíme učit nové technologie používat. Měníme se i my sami a to jak fyzicky (stárneme), tak i duchovně (naše víra se upevňuje nebo ochlazuje). Uprostřed všech těchto změn bují a mohutně se rozrůstá hřích se všemi svými následky, bolestí a zkázou. Boží slovo nám dává nádhernou naději: K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. (Ř 5,20 21) Hřích se rozmáhá víc a víc my tedy očekávejme, že skrze evangelium (tedy zvěstování evangelia) se velmi rozmůže Boží milost, která všechno dokáže proměnit, jako slunce po aprílových plískanicích změní pupeny stromů v květy a listy, vše se nádherně zazelená a země nakonec vydá plody. Ta dynamika a síla je úžasná a vypadá to, jakoby se všechno stalo téměř naráz, ale nemylme se, vše se pečlivě po mnoho dní připravuje. Stejně i Bůh si celé dějiny po celém světě připravuje a dává povstat novým a novým probuzením. Je spousta proroctví, že silné probuzení zasáhne i naši Českou republiku, některé dokonce říkají, že se probuzení bude šířit od nás do Evropy. Tato proroctví přišla různě dávno a od různých služebníků. Pamatuji si, jak nám na biblické škole předával bratr biskup proroctví, které se stalo někdy před 12 lety skrze tři muže ze Skandinávie, kteří se na své cestě zastavili v kanceláři biskupa a prorokovali o silném probuzení, které vznikne v ČR a rozšíří se do Evropy, a čeští služebníci budou hlavními nositeli a rozněcovateli tohoto probuzení. Zatím to vypadá jakoby se všichni tito proroci mýlili. Tradiční církve se závratným tempem vylidňují a církve vedoucí ke znovuzrození, sice pomalinku rostou, ale jedná se o zlomek procenta populace. Nevěřím, že by všichni ti lidé vyslovovali klam a své zbožné přání. Jakkoliv to vypadá neuvěřitelně, Bůh je mocen, ale ty, když nebudeš chtít, nemusíš být u toho. Velkým symbolem těchto dnů jsou Velikonoce, mám na mysli ty od pátku do neděle. V té největší beznaději a při velkém vítězství zla, kdy všechna naděje skončila v hrobě, nikdo netušil, že to není konec, ale začátek skutečné naděje. Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých a spolu s ním vzkřísil víru a naději jeho učedníků. Osobně rád vidím věci, jak se nějak rýsují, ale na to není třeba velké víry. Bůh ale chce, abychom měli velkou víru a důvěřovali mu, že On své slovo naplní, ať se děje cokoliv. My nejsme lidé, kteří by měli být zděšeni ze všeho toho zla a špatností a nejistoty, nečekejme růžové zítřky, ale čekejme Boží milost, která nám dá dojít cíle. Marek Pinďák, 2. pastor AC Uherský Brod

13 Ročník 23, duben 2011 Co ve Studijní bibli nenajdete Zamyšlení a komentáře doplňující Studijní bibli s výkladovými poznámkami. Gn 12,1 3 I ŘEKL HOSPODIN ABRAMO- VI Proč si Bůh vybral zrovna Abrahama? Čím se lišil od ostatních? Proč byl Abraham jiný? Nevím. Ale Bůh měl jen jednoho Henocha a jen jednoho Noeho. A tak měl i jen jednoho Abrahama, u kterého něco viděl. Gn 12,1 3 POVOLÁNÍ ABRAHAMA. Abram (později přejmenován na Abraham) je bezesporu jednou z nejvýznamnějších postav Bible. Pozitivně se o něm v řadě případů vyjadřuje Pán Ježíš (např. Luk16,22n), Pavel (např. Ř 4,3) i autor listu Židům. V jedenácté kapitole, kde je výčet hrdinů víry, je Abrahamovi vyhrazen největší prostor. Jelikož o povolání Abrahama toho bylo již napsáno mnoho (včetně Bible s výkladovými poznámkami), nebudu se opakovat. Chtěl bych pouze ukázat na jeden zajímavý postřeh. V knize Jak číst Bibli s porozuměním (Gordon Fee, Douglas Stuart, NÁ- VRAT DOMŮ) autor upozorňuje, jak číst starozákonní vyprávění. Ukazuje, že zatímco čtenář obvykle považuje popisované postavy za hlavní hrdiny příběhu, ve skutečnosti tím hlavním hrdinou je Bůh. On je tím, kdo již před založením světa věděl, jak se vše bude vyvíjet. Věděl, že lidstvo upadne do hříchu a dopředu připravil plán spásy. Scénář událostí byl tedy připraven, Abrahamova velikost spočívá v poslušnosti přijmout Boží povolání. Tento příběh je však mnohem větší a své místo v něm má každý z nás. I my píšeme dějiny, neboť i naše životy Bůh předem připravil a naplánoval pro nás skutky, které máme vykonat (Ef 2,10). Vezměme si příklad z Abrahamovy víry a poslušnosti. M.M. Vítáme vaše komentáře, pro červnové číslo zpracováváme knihu Leviticus. Na adresu nám můžete do 10. května posílat mailem buď svoje jednotlivé postřehy, nebo s námi navázat pravidelnou spolupráci širšího rozsahu. Gn ABRAHAM A LOT. Podívejme se na Abrahama. Abraham je pro mě příkladem Božího služebníka, muže víry, který byl plný chyb. A jedna chyba plodila druhou. Měl příkaz jít sám, ale vzal si Lota. Ze soucitu, protože Lot prosil: Ale, strejdo, já taky chci. Bůh měl pro zemi zaslíbenou jen jedno zaslíbení, ne dvě. A my vidíme od počátku stáda Abrahamova a Lotova. Lot nedokázal s Abrahamem splynout. A proto vidíme jeden problém za druhým. Když Bůh připravoval zaslíbenou zemi, vidíme tam jednu zajímavou událost. Vojska napadla údolí kolem Jordánu. Abraham se na rozdíl od Davida nemodlí: Pane, mám vytáhnout?, ale říká si: Je tam Lot a já ho musím zachránit. Bůh byl s ním. On mu to zaslíbil. Abraham vojska pobil. Kam by se Lot a všichni ze Sodomy dostali? Za Eufrat. Oni nebyli zabiti. Abraham je všechny vrátil zpátky, a za patnáct let bylo co? Síra a oheň na Sodomu. Čili kdyby je Abraham nechal, měl o velký kus země zaslíbené víc. Bůh mu ji chtěl vyčistit. On se postavil proti a ten národ tam vrátil. Chyba Lota: V Novém zákoně čteme: Trápil svou duši. Trápil, ale nic neřešil. Jsou mnozí křesťané, kteří se trápí pro to a ono, ale nic neřeší. Bůh řekl: Zničím Sodomu a Gomoru. To musí být zničeno. Abraham znovu bojuje za Lota. Co si Abraham vymodlil? Dva nepřátelské národy pro své další pokolení: Amónovce a Moábce. Vidím tedy u Abrahama i klady, ale i zápory. Jak velmi se potřebujeme právě na tom učit. I soustrast a soucit ne vždy jsou dobré. Někdy se musím postavit velmi jasně. Otec neběžel za marnotratným synem. A když bohatý mládenec odcházel od Pána Ježíše, Pán Ježíš za ním neběžel: Ty, pojď, dohodneme se, no tak, nemusíš všechno. Ne. S láskou na něj pohlédl, ale ukázal mu to, co ho nejvíc bolí. Gn 14,20 TEHDY MU DAL ABRAM DE- SÁTEK ZE VŠEHO. Je to podklad pro dnešní desátky? Z tohoto verše je vidět, že Abraham už formu desátku znal. Tady je první zmínka. Byly desátky už před potopou? Proto jsem říkal už v minulém čísle, že Abraham se setkal s Noem. Získal od něj informace z první ruky, a proto je mohl obdržet i Mojžíš. Gn 15,9 VEZMI PRO MNE TŘÍLETOU KRÁVU A TŘÍLETOU KOZU A TŘÍLETÉ- HO BERANA, HRDLIČKU A HOLOUBĚ. Proč zvířecí oběti? Vždyť jde o duchovní věci. Ano, tady vidím první duchovní boj. Ale Bůh do příchodu Ježíše Krista vždy v zástupnou oběť dával ne člověka, ale zvíře. Současně tady u toho příběhu vidíme, že Bůh říká: Ještě není dovršena míra Emorejcovy nepravosti. Bůh ještě čekal a dával jim šanci. Ti lidé zde, a to je právě zajímavé, měli mezi sebou Malchísedecha. Ale tak, jako lidé odmítli Adama, Henocha, Noeho, odmítali i tady. Gn 16,11 HLE, JSI TĚHOTNÁ, PORO- DÍŠ SYNA A DÁŠ MU JMÉNO IZMAEL (TO JE SLYŠÍ BŮH), NEBOŤ HOSPODIN TĚ VE TVÉM POKOŘENÍ SLYŠEL. Jaké jsou dnešní duchovní důsledky Izmaele? To je právě další z Abrahamových chyb. A Izrael po dnešní den trpí kvůli tomu, že jsou tu Arabové. Po dnešní den má Iz- mael vždy svého boha jinde. Dneska to je islám. Gn 17,10 11 DÁTE OBŘEZAT SVÉ NE- OBŘEZANÉ TĚLO A TO BUDE ZNAME- NÍM SMLOUVY MEZI MNOU A VÁMI. Proč ne obřízka křesťanů? je obřízka Židů nadčasový příkaz mimo SZ? Protože obřízka Abrahama a jeho synů je věc jedna, kdežto Nová smlouva je věc druhá. Pán Ježíš jasně řekl, že Starou smlouvu nepřišel zrušit. Proto i dnes musí platit obřízka u Židů. Gn 18,16 33 ABRAHAM SE PŘIMLOU- VÁ ZA SODOMU. Máme před sebou text doslova nabitý důležitými pravdami o Božím jednání s člověkem. Podívejme se alespoň na některé: v. 17: Tu Hospodin řekl: Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Zničení Sodomy bylo významnou událostí historicky i symbolicky. Kromě toho, že Hospodin Bůh soudí lidské zlo a zvrácenost, přeci jen jde o lidské bytosti, které mají zahynout. Bůh, který člověka stvořil, nemá zálibu ve smrti, a tak stále hledá možnost, jak soud odvrátit. Zde je naznačeno, že své úmysly chce s člověkem sdílet. Abraham byl představitelem Božího lidu (v té době nebyl na zemi ani izraelský národ ani církev). Bůh vždy hledá člověka, který je ochoten a schopen slyšet Boží hlas a postavit se do mezery (Ž 106,23). v. 19: Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm:»dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil«. Slova důvěrně jsem se s ním sblížil zní v hebrejštině poznal jsem jej. Výraz poznat je v Bibli užíván pro sexuální styk mezi mužem a ženou, ale též v přeneseném slova smyslu pro hluboké poznání člověka Bohem (např. 1Kor 13,12). Zdá se, že Bible klade větší důraz na poznání člověka Bohem nežli naopak Pán v den soudu praví nehodným služebníkům Neznám vás, zatímco oni se k němu hlásí jako ke starému známému (Luk 13,23 27). Usilujme, aby i o nás platilo důvěrně jsem se s ním sblížil. Další věc, které si v tomto verši všimneme, je otázka záměru. Bůh se s Abrahamem sblížil (poznal jej), aby přikazoval svým synům, jak mají jednat. Vztah s Bohem není bezúčelná záležitost, ale vždy se pojí s konkrétním záměrem, povoláním. Poznat Boha zavazuje, bereme na sebe břemeno zodpovědnosti za své bližní. Muž, který stál ve svaté službě, ale zapomněl svým synům přikazovat, aby dbali na cesty Hospodinovy, se jmenoval Elí (1Sam 2,23 25). V Božích očích šlo o závažné zpronevěření se kněžskému úřadu. Za toto byl potrestán nejen on, ale celé jeho potomstvo (1Sam 3,11 14). Příběh nás učí, jaká je naše zodpovědnost vůči našim rodinám, sboru, církvi, potažmo všem bližním. Konečně se dostáváme k samotné modlitbě, v níž Abraham doslova smlouvá s Hospodinem o záchranu Sodomy. Zá- Studijní materiál 13

14 Ž I V O T V K R I S T U Studijní materiál 14 chrana je podmíněna patřičným počtem spravedlivých. Abraham si je vědom toho, že moc jich tam asi nebude, a tak se snaží stanovit cílový počet na nejnižší možnou mez příběh tak připomíná smlouvání o ceně na orientální tržnici. Proč se zastavil na počtu deseti? Setkal jsem se s názorem, že na menší počet už neměl víru. Naprosto s tím nesouhlasím. Vysvětlení leží v pojetí Boží spravedlnosti, ta nemůže být zlehčena a znevážena. Napětí mezi Boží milostí a spravedlností se zastavilo na čísle deset. Odtud pak termín deset spravedlivých, který se mezi Židy ustálil coby symbolický počet mužů, potřebných k určitým modlitbám. Při čtení příběhu se nám vybaví příběh jiný Pán Ježíš jako jediný skutečně spravedlivý stačil k záchraně tohoto světa. Protože byl dokonale spravedlivý, mohl nést vinu nás všech. Příběh o Abrahamově modlitbě nás může motivovat k duchovnímu zápasu za města a národ. Bůh dává církvi možnost modlitbou ovlivnit příchod Božích soudů. M.M. Gn 19,8 HLEĎTE, MÁM DVĚ DCERY Proč Lot nebránil svoji rodinu pořádně silou, nebo nehledal řešení svým vlivem ve městě? Nejdřív odpovíme na tu otázku jinak: Proč Lot měl tyto problémy? Protože byl tam, kde být neměl. Uvědomme si, že Bůh ho už jednou zachránil, když byl vlečen do otroctví. Ale on nenapravitelně nejdřív bydlel u Sodomy, a poté, co ho Abraham osvobodil, ho vidíme v bráně sodomské. Čili povýšil. Trápí svou duši, ale je v Sodomě. To je právě to, co bychom se my měli od Lota naučit. Mohu sice tvrdit: Ano, víš, mě to taky bolí, atd., ale: Dělám s tím něco? Je to místo, kde mě postavil Bůh? Tady u Lota vidím další negativum. Když uslyšel, že Abraham má od Boha zaslíbení, chtěl ho taky. Šel s Abrahamem. Ale vždy si vybírá to lepší. A ta krajina u Sodomy je lepší, tak on ji chce pro sebe. Přičemž měl říct Abrahamovi: Ne, ty si vyber. Ale on chce to lepší. A tady? Proč Lot neřekl těm mužům: Tak tady máte mě? Ale řekl: Dcery, dcery vám dám. Čili všímejme si, poučme se od Lota. Pán Ježíš za nás položil svůj život. A co děláme my? Měl bych si uvědomit, že mě Bůh někde postavil, a v knize o duchovním boji, kterou jsem napsal, silně podtrhuji to, co je v Písmu. Že máme žít tak, aby církev byla slavná na zemi, a ne, abych já z toho vytřískal co nejvíc. Protože to, co vytřískám, to tu stejně nechám. Máme strpět jakékoliv nespravedlivé násilí na sobě či na své rodině nebo máme v nouzi použít i násilí nezbytné k obraně? Už od táty jsem byl vyučován, a bylo by to na celý článek, kdybych měl popsat jeho názory na pušku a válku. Mám podobné. A Bůh pomohl mně i mým synům, že jsme až tak dalece se s tím nemuseli setkávat v armádě. Bůh tátu zachránil nadpřirozeným způsobem, že nikdy nemusel vzít pušku do ruky. A já, díky Bohu, věřím tomu, že skutečně funguje anděl strážný. Co se obrany týče, nepůjdu do extrémů, ale z druhé strany mi Bible radí, a Pán Ježíš to říká na rovinu: Posílám vás jako ovce mezi vlky. A znovu se tu nabízí otázka: Přišly tři sestřičky v Americe za pastorem a strašně naříkaly, jak je strašná doba, že jejich dcery byly přepadeny a znásilněny. A pastor se ptá: Kdy a kde? A říká: No, sestry, ale přece v té době bylo shromáždění. A já nevím, že by tam byl někdo znásilněn. No, ony nebyly na shromáždění. A kde byly? No, na pláži. A pastor říká: Tak se nezlobte. Nejdřív těm chlapcům svým odhaleným tělem dělají chutě, no a když chlapci pak touží ty chutě naplnit, tak z toho děláte problém? Kdyby byly ve shromáždění, každopádně by se jim to nestalo. Proto, i u té sebeobrany klaďme vždy svůj život do jeho ruky. Neříkám to proto, že jsem byl vždy slabý a nikdy bych se nikomu neubránil, ale spíš beru to, že Bůh je ten, kdo mě bude bránit. A jinak tuto otázku nebudu rozebírat, to by bylo na daleko delší článek. Gn 19,37 38 MOÁB A BEN AMÍ. Lotovi otcovství nedošlo, nebo to nechal plavat? Jak mohlo být toto potomstvo požehnané? Právě tady vidíme důsledek chyby Abrahamovy i důsledek chyby Lotovy. Že povstaly dva národy, které se vždy protivily Boží vůli. Je pravdou, že Bůh jakoby i v tom vyslyšel Abrahama, že v rodokmenu Pána Ježíše je i Lot, přes Rút moábskou, která ale velmi jasným postojem řekla: Tvůj Bůh je i mým Bohem. Čili jako kdyby se adoptovala do Izraele, sjednotila se s ním, což Lot odmítal. Ale já tam vidím i Amónku, která se neadoptovala. Šalomounova manželka, ze které byl Rechabeám, byla Amónka Naama. A tím, že Šalomoun toto udělal, ztratil jednu závažnou věc. Neboť ze Šalomouna je Josef, otčím Pána Ježíše, ale ne Marie. Marie je z Davida, ale z Davidova syna Nátana, ne ze Šalomouna. Čili z toho všeho bychom si měli brát poučení, není to tak jednoduché. A chci-li pro sebe a pro svůj dům požehnání, pak musím dávat na to všechno pozor. Gn 22,2 A BŮH ŘEKL: VEZMI SVÉ- HO JEDINÉHO SYNA IZÁKA, KTERÉ- HO MILUJEŠ, ODEJDI DO ZEMĚ MÓRI- JA A TAM HO OBĚTUJ JAKO OBĚŤ ZÁPALNOU NA JEDNÉ HOŘE, O NÍŽ TI POVÍM! Lidské oběti jsou Hospodinu ohavností a přesto to Abrahamovi přikazuje. Neprotiřečí si? Nepokouší Abrahama k něčemu zlému? Mohl mu dát jiný úkol k prověření, který by nebyl tak kontroverzní? Když bych chtěl slovíčkařit, tak tady Bůh neřekl Zabij ho a obětuj ho, ale řekl jen: Obětuj ho. Ale to už slovíčkařím. Ale spíše tady vidím něco hlubšího: Bůh říká Abrahamovi i Izákovi: Dej mi svůj život, a to celý. Říká se, že Bůh nechce lidské oběti. Není to tak úplně pravda. On nechce to, co obětujeme pohanským bohům. Ale kolik lidí v Bibli najdeme, kteří kladli svůj život na oltář? Například Mordochaj klade na oltář Ester. Pozor. Ester mu říká: Strejdo, ale já mohu být zabita. A on říká: Jdi. On ji klade na oltář. Ester to přijala podobně jako Izák, a jde. Izák nebyl na oltář položen otcem, vždyť jemu už bylo přes třicet let. Toho by táta jen tak nezvedl. Izák se na to dříví položil. Tady u Izáka a Abrahama bychom měli spíše vnímat to, dát celý život Bohu. A takových Mordochajů a Ester je v Bibli víc. A když studuji historii křesťanství, kolik jich tam je? Kdy otcové posílají syny na misii, a oni se jim nevrátí. Kdy celé rodiny jdou, a tak můžeme vyjmenovávat. Čili ti lidé kladli život Bohu na oltář. A hlavně, Bůh položil svého Syna na oltář. Čili spíš než se dohadovat o tomto tématu, měli bychom si vzít z Abrahama příklad v tom, že on dal vše. Protože on už neměl Izmaele, jemu už zbyl jen Izák. A to je právě problém dnešních dnů, že lidé se odmítají plně odevzdat Bohu. Tak, že jim nic nezůstane, dát se mu cele. A tohle Bůh oceňoval vždy. Jak reagovat, když lidé věří, že jim něco kontroverzního Bůh přikázal? Každopádně, u těch kontroverzních věcí mi Bible vždy radila, že je máme rozsuzovat. Ale mají je rozsuzovat ti, kdo jsou duchovní, a ne kdejaká teta za bukem. A především, velmi dobře to píše bratr Ulonska, že tento dar rozlišování duchů nemá kdekdo, jak to kdekdo o sobě prohlašuje, ale skutečně lidé, kteří něco za sebou už mají. Rozsuzuje se to vnitřně před Bohem. A je-li to kontroverzní? Řeknu vám kontroverzní věc, když naši bratři přijali slovo, že se mají stěhovat na Bieszczady. Oni to rozsuzovali a my můžeme vidět ovoce. I proto bych chtěl tyto věci postavit do jasného světla. Věci někdy mohou být kontroverzní, ale vždy mají být rozsuzovány na modlitbách. Gn 22,16 18 PŘISÁHL JSEM PŘI SOBĚ, JE VÝROK HOSPODINŮV, PROTOŽE JSI TO UČINIL A NEODEPŘEL JSI MI SVÉHO JEDINÉHO SYNA, JISTOTNĚ TI POŽEH- NÁM A TVÉ POTOMSTVO Naplňuje se dodnes na Izraeli toto zaslíbení? Málo který národ je tak dlouho pod takovým tlakem a nepřátelstvím, to potom takové požehnání stojí mnoho slz a pochybností. My pod pojmem zaslíbení Božího požehnání velmi často vidíme jednostranně. Požehnání neznamená jen být bohatý, skvělý a viditelný a já nevím, co všechno. Požehnaný znamená naplnit jeho vůli, kterou má s mým životem. Toto je věc, kterou se musíme naučit. A na Izraeli? Zaprvé, uvědomme si, že Izrael byl a je ve smlouvě s Bohem. Jen jedna žena na této zeměkouli se může dopustit vůči mně cizoložství. A ta mi byla a je vždy věrná. Čili jiný postoj má Bůh k potomkům Izraele, a jiný ke zbytku světa. Jen pro zajímavost, všichni dobře víme, že například u držitelů Nobelových cen je kolem 98% Židů a jen asi 2% jsou nežidé. A když vezmeme to, co se v historii ve světě dělo, ono dneska nepřátelé Izraele říkají, že za všemi lotrovinami byli Židé. Proč? Protože Bůh něco slíbil Abrahamovi a ty děti to mají. Ovšem je jedno velké neštěstí, že kvalitním nožem mohu ukrojit chleba anebo někoho propíchnout. Tak je tomu i s Izraelem. To požehnání tam je po dnešní den. Ovšem oni porušili smlouvu a proto něco prožívají. To Bůh jasně řekl. Taktéž to platí i u Božího lidu. My jsme ve smlouvě s Ježí-

15 Ročník 23, duben 2011 šem Kristem. Ale pokud ji začnu systematicky porušovat bez pokání, tak se dostaví důsledky. Gn 24,4 PŮJDEŠ DO MÉ ZEMĚ A DO MÉHO RODIŠTĚ A VEZMEŠ OD- TAMTUD ŽENU PRO MÉHO SYNA IZÁKA. Příbuzenské sňatky jsou podle Bible špatné, nebyla to chyba? Příbuzenství mezi Izákem a Rebekou, to bylo už na hodně velkou vzdálenost. Ale přes to všechno víme z Bible, že po Noem jim nezbylo nic jiného než si brát bratrance a sestřenice, zrovna tak po Adamovi. Jenže organismus na to reagoval jakoby jinak. Na blízké příbuzné Bůh začal poukazovat až u Mojžíše, kdy už Izrael byl početným národem. Gn 24,14 DÍVCE, KTERÁ PŘIJDE, ŘEK- NU: NAKLOŇ SVŮJ DŽBÁN, ABYCH SE NAPIL. ODVĚTÍ-LI:»JEN PIJ, A TAKÉ TVÉ VELBLOUDY NAPOJÍM«, PŘEDURČIL JSI JI PRO SVÉHO SLUŽEBNÍKA IZÁKA. PODLE TOHO POZNÁM, ŽE JSI MÉMU PÁNU PROKÁZAL MILOSRDENSTVÍ. Můžeme taky tak Hospodinu dávat podmínky, abychom poznali jeho vůli? Nezavání taková znamení věštectvím? Tady bych byl maximálně opatrný. Ano, Bůh to někdy dovolí, viz třeba Izajáš, který přišel za králem a řekl: Vyžádej si znamení. Ale já si spíš myslím, že ten člověk tady se celý čas modlil. Byl to pohan, on Boha nijak zvlášť neznal. A on se obrací k Bohu, protože chce naplnit Abrahamův příkaz, a takovéto modlitby pohanů jakoby Bůh spíš vyslýchá. Čili to je výjimka, nedělejme z ní pravidlo. Viz Gedeonovo rouno, na to téma by šlo napsat články, jak je tato věc zneužívaná. Gn 24,67 VZAL SI JI A STALA SE JEHO ŽENOU. A ZAMILOVAL SI JI A kde jsou ženská práva na svobodu rozhodování a její city? Zde do sňatku mluvil Hospodin a celé to připravil, manželství bylo požehnané a pevné. Dnes mluví hormony a je to opačně zamilovali se a potom byla svatba. A sňatky mají 50% rozvodovost. Je tedy ta slavná zamilovanost tak důležitá? Jsou modlitby a dobře míněné zásahy rodičů do vztahů dětí dobré nebo špatné? Mají si mladí vybírat partnery, jak sami prožívají, nebo mají poslouchat rodiče a vybírat podle jejich rad a zkušeností? Jednou se na tuto věc ptal jeden Evropan Inda, protože v Indii to je ještě ve zvyku. A ten Ind mu řekl: Rozdíl mezi námi a vámi je v tom, že my stavíme studený hrnec na teplou plotnu, kdežto vy stavíte teplý hrnec na studenou plotnu. Protože stavíme zamilované manželské páry na hříšnou plotnu, výsledek je vždy vychladnutí, no a pak hledáme něco nového. Ale že tím vzniká jenom další prokletí, to už si uvědomuje málokdo. Uvědomme si, že Bůh chce pro nás vždy jen to dobré. Proto jsem podobně já přijal Maňku a ona přijala mě. A u těch rodičů, ono vždy je dobré, Bible to radí, a když mi Bůh oznámil, že si mám vzít Maňku, řekl mi: A nejdřív jdi za rodiči. Cti otce a matku. Dnes je spíš moderní říci: Maminko, chci ti sdělit, že tuto sobotu se vdávám. Mám ti v hotelu taky objednat jídlo? Tyhle modernismy pak podle toho taky končí. I proto bych raději doporučoval: Držme se Písma. Z druhé strany, stačí sáhnout po literatuře Kristýny Royové, neboť v té době hlavně na vesnicích se ženichům nevěsty vybíraly v lepším případě na rodinném posezení, v horším případě na posezení sousedek. Ano, to je negativum. Ale ukažte mi, co by ještě ďábel v Božím díle nezbabral? Gn 25,21 IZÁK PROSIL HOSPODINA ZA SVOU ŽENU, PROTOŽE BYLA NE- PLODNÁ. HOSPODIN JEHO PROSBY PŘI- JAL, A JEHO ŽENA REBEKA OTĚHOTNĚ- LA. Dnes máme kromě modlitby k dispozici také různé moderní lékařské metody, je to pro křesťanské páry Bohem požehnaná cesta nebo spíše nástraha toho zlého? Nedávno jsem četl článek o umělém oplodňování. Píše ho lékařka, katolička, a myslím si, že velmi výstižně, když hovoří: Každé umělé oplodnění něco narušuje, nemluvě o tom, co se děje v pozadí. A pak tam rozebírá to, že vždy dojde k oplodnění více vajíček, ale jen jedno se dá do ženy. Co se vědecky dělá s těmi dalšími? Toto vše je třeba vidět. A proto raději vždy zůstanu u modlitby. I tady jen Bůh ví, co je dobré. Gn 27,1 KDYŽ IZÁK ZESTÁRL, JEHO OČI VYHASLY, TAKŽE NEVIDĚL. Proč požehnaný Izák oslepl? Bůh tomu nechtěl nebo nemohl zabránit? Nebylo by nejprůkaznějším svědectvím o Boží přízni a uzdravování, kdyby jeho věrní služebních měli pevné zdraví do vysokého věku a pokojnou smrt? Podívejme se na Izákův život podrobněji. Abychom viděli ještě větší hrůzu, tak byl slepý více než 60 let (Bible nevylučuje, že ještě déle). Proč? Proč byl obelhán? Zkusme jít trošku dál. Před narozením jde Rebeka za Hospodinem ohledně těch dětí, protože se v jejím těle kopou. A Bůh odpovídá skrze proroka. Kdo byl tím prorokem? Jak jsem to hledal, nejspíš Abraham. Nikdo jiný tam nebyl. Protože Abraham zemřel, když bylo Jákobovi a Ezauovi patnáct let. A tam Bůh jasně hovoří Rebece a Izákovi: Starší bude sloužit mladšímu. Ten mladší je vybrán. A co udělal Izák? On znal Boží vůli, ale on chtěl Boha obelstít. Neboť miloval Ezaua a chtěl ho protlačit na první místo. Ezau podle všeho byl osobnost, chlapec na úrovni. A Izák často slýchával od Filištínů a dalších okolních národů: Jó, z toho kluka něco bude, ten se má k světu. O Jákobovi ale spíše slýchal: Prostý člověk, drží se máminy sukně, při ovcích, on má mít požehnání Abrahamovo? Bože, co sis to vybral za nemehlo? Takže Izák začal pracovat. Ale Bůh to viděl. Boha neobelstíš. Proto Bůh dovolil, že Izák byl obelstěn. I Rebeka i Jákob za to tvrdě zaplatili, ale zavinil to Izák. Protože chtěl obelstít Boha. Ezau nebyl pro Boha přijatelný. Když se to stalo, Izák velmi dobře věděl, co udělal. A proto věděl, že pro Ezaua už požehnání nemá. Někteří bratři tvrdí, že to skutečné Abrahamovo požehnání dal Izák Jákobovi teprve, když Jákob odcházel k Lábanovi, ale on by mu ho nemohl dát, kdyby mu tady nedal to první. Gn 27,38 POŽEHNEJ MNĚ, TAKÉ MNĚ, OTČE! A EZAU ZAÚPĚL A ROZPLAKAL SE. Zde vidíme učebnicový příklad toho, že lítost a slzy ještě vůbec nemusí znamenat pokání. Všimněme si, jak tuto událost hodnotí Nový zákon: Ať nikdo není smilník nebo bezbožný člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se slzami hledal, byl odmítnut, neboť nenalezl místo pro pokání. (Žd 12,16 17, ČSP) Starý zákon říká, že Ezau plakal a Nový zákon dodává, že Ezau nenalezl místo pro pokání. Proč Ezauovy slzy neznamenaly pokání? Protože Ezau plakal, ale přitom nepřiznal svou vinu, ale všechnu vinu sváděl na Jákoba viz Gn 27,36: Ezau řekl: Právem dostal jméno Jákob (to je Úskočný). Už dvakrát se mnou jednal úskočně. Připravil mě o mé prvorozenství a nyní i o požehnání. Ezauovo vyznání znělo: Já chudák a ten darebák Přitom pravdou je, že to byl Ezau, kdo lehkovážně prodal Jákobovi své prvorozenství za jediný pokrm. O tom se však Ezau před svým otcem Izákem vůbec nezmínil. Jaké z toho pro nás plyne ponaučení? Pokud odmítám přiznat svou vinu, nemohu si myslet, že mé slzy bude Bůh považovat za pokání. red. Gn 28,20 21 JÁKOB SE TU ZAVÁZAL SLI- BEM: BUDE-LI BŮH SE MNOU, BUDE-LI MĚ STŘEŽIT NA CESTĚ, NA NIŽ JSEM SE VYDAL, DÁ-LI MI CHLÉB K JÍDLU A ŠAT K ODÍVÁNÍ A NAVRÁTÍM-LI SE V POKOJI DO DOMU SVÉHO OTCE, BUDE MI HOS- PODIN BOHEM. Jak se závazky a sliby Bohu dnes? Jestli je to jen člověčina (i když dobře míněná), proč by to měl brát Bůh vážně? Zaprvé čtěme Bibli. Tam se dočteme: Neslibuj Bohu neuváženě, a když slíbíš, tak ho dodrž. Neboť nelíbí se Bohu takoví lidé. (viz Kaz 5,3 4). Pán Ježíš taky řekl, že z každého prázdného slova budeme skládat účty (viz Mt 12,36). Měli bychom tato slova brát vážně. A že to někdy udělám neuváženě? Bůh je dobrý. Ale pak bych měl po rozvážení slib zrušit, tak jako šlo zrušit slib nazorejský. Ale z druhé strany, ve 4. Mojžíšové v 30. kapitole čteme o slibu žen. Když žena slíbí, jako vdaná nebo svobodná dívka, a manžel nebo otec to uslyší a mlčí, tak slib je platný. Otec ho má možnost zrušit, později manžel. Ale slibování před Bohem bychom skutečně měli brát vážně. A pokud jsme něco lehkovážně slíbili, pak bychom slib měli v pokání zrušit a ne jenom tak vhodit za záda a jít si po svém. Mnohokrát jsme slyšeli Bůh je s námi a dopadlo to špatně. Nevede nás Bůh spíše k opačnému pólu, abychom my usilovali být s ním? Slovo špatně je v tomto případě relativní. Odpovězte mi: Bůh byl s Husem. Jak Studijní materiál 15

16 Ž I V O T V K R I S T U Studijní materiál 16 to s ním dopadlo? Proto to je relativní. Protože Bůh může mít pro můj život úplně jiný záměr, než si já představuji. A já někde přijdu, něco udělám, a myslím si, že to je zbabrané. Takových zkušeností mám stovky. A pak přišel výsledek, a najednou jsem zjistil, že to byl skvělý Boží záměr. Viz třeba to, když jsem seděl ve vězení. Kde kdo tu řval na Maňku, že jsem to zbabral. Teprve později jsem viděl, jak mě na ministerstvu náměstek místopředsedy vlády prosí, ať s tím něco děláme, že oni mají kvůli našemu vězení strašné problémy, a bratři ze západu přijeli a řekli: No to, jak jste nám teď pomohli, to se nikdy nikomu nepovedlo. Zbabrané? Anebo veliký Boží záměr? Gn 29,15 POVĚZ MI, JAKÁ MÁ BÝT TVÁ MZDA. Podle jakých zásad máme jako sbor (církev, pastor, starší ) rozhodovat? Když si najmu pracovníka já? Jako mu mám vytvořit nabídku? Když si najme jiný bratr jako pracovníka mě? Jak si stanovit mzdu? Za totality jsme pracovali pro Boží dílo za jeho odměnu. To jinak nešlo. Ale jakmile to začalo jít jinak, začali jsme to měnit. Výše odměny je relativní pojem. Kdy má člověk dost? Ptali se jednoho milionáře: Kdy milionář má dost? A on řekl: Až bude mít další milion. Jak vysoká mzda? Když to začalo být možné, měli jsme jednu zásadu: Měla by to být zhruba výše průměrné mzdy v okolí, kde ten člověk žije. A u pastorů jsme vzali biblicky to, co Bible říká: Jednou tolik. Zdůvodňoval jsem, že to je proto, aby jeho manželka nemusela být zaměstnaná a mohla se věnovat službě taktéž. Je-li možné jim dát oběma, budu pro. Ale vždy musím vzít v potaz, že to dělám pro Boží dílo. Ano, mnozí bratři tady u mě pracovali, a každému jsem podtrhoval: Řekni si kolik, a věz, že ty musíš vydělat, protože živíš rodinu. Proto, i když si beru věřícího řemeslníka, není to proto, že jsem si vědom, že to udělá zadarmo, ale proto, že mi to udělá dobře a že mě neošidí. Ale jinak musím mít vždy znovu na paměti, že hoden je dělník své mzdy. Ale už jsem se setkal s tím, že někteří bratři měli na téma kolik že je dost různé názory. Gn 29,23 VEČER VZAL SVOU DCERU LEU A UVEDL JI K JÁKOBOVI, A ON K NÍ VEŠEL. Dnes by mnohé dcery jistě právem oponovaly, že poslušnost otci má taky své meze S člověkem se přece nedá hospodařit jako s králíkem, ať je doba jaká chce. Tam byl určitý zvyk, který Jákob porušil. Jak to nesla Lea? Vždy se na to musím dívat trošku šířeji. Ale je pravdou: Jákob miloval Ráchel, ale Bůh Leu. A Pán Ježíš se narodil z Lei, ne z Ráchel. Gn 30,37 JÁKOB SI NABRAL ČERS- TVÉ PRUTY TOPOLOVÉ, MANDLOŇO- VÉ A PLATANOVÉ A SLOUPAL Z NICH NA NĚKTERÝCH MÍSTECH PRUHY KŮRY AŽ DO BĚLA. Nepodobá se to příliš okultismu? Uvědomme si, že tu moudrost dal Jákobovi Bůh pro obranu proti Lábanovi. Co udělal Lában? Čteme tam předtím, že se Jákob s Lábanem dohodli a Jákob říká: Dobře, tak všechno pruhované bude moje. Ano, bude, odpověděl mu Lában, ale přitom okamžitě v ten den prošel stáda a všechny pruhované kusy dal pryč a nechal mu jenom ty jednobarevné. Nebyl to náhodou od Lábana podraz? Takže Bůh zasáhl. A že to okultisté okoukali, to je docela možné. Gn 31,32 ALE U KOHO NAJDEŠ SVÉ BOHY, TEN NEZŮSTANE NAŽIVU! To je ten důvod, proč Ráchel hned po porodu umírá? Jákob musel mít obrovskou duchovní autoritu, když jeho kletba toto způsobila. Neumím si pomoci, ale jsem toho názoru taky. Že Jákob tam nad Ráchel vynesl rozsudek. A proto pozor na naše slova. Proto rodiče, kteří dětem říkají: Z tebe jakživ nic nebude, varuji: Pozor, vynášíš rozsudek. Bděme nad svými slovy. Gn 37,5 JEDNOU MĚL JOSEF SEN A PO- VĚDĚL JEJ SVÝM BRATRŮM; NENÁVIDĚ- LI HO PAK JEŠTĚ VÍCE. Jak bezpečně poznáme sen od Hospodina? Každý může přijít a říct, že měl tááák živý sen Bible mi říká, že Bůh sny používá. A proto je třeba zvažovat. Slezsky říkáme: Jak se spí, tak se sní. To je varianta A. Varianta B: A mezitím sem tam mluví i Bůh. A proto bych u snů postupoval tak, že bych je rozsuzoval. A nebál bych se dát je k rozsouzení těm, kteří jsou zralí ve víře. Gn 44,5 COŽ JSTE NEVZALI TO, Z ČEHO MŮJ PÁN PIJE A ČEHO POUŽÍVÁ K VĚŠTĚ- NÍ? ZLE JSTE SE ZACHOVALI, ŽE JSTE TO UDĚLALI! Josefův správce dostihl bratry a ptal se jich na předmět, který prý Josef používá k věštění, ale věštění je pro Hospodina ohavností Ve starých překladech to takto přeloženo nebylo. Položme si otázku: Josefův správce byl pohan. Nepoužil to slovo Josef jenom záměrně? Protože starý překlad Bible říká: Zdali on se skrze něj nedozví, kým jste? Proto neberu vážně, že by Josef věštil, ale řekl to pohanovi v jemu srozumitelném jazyce. Ten služebník byl Egypťan, pohan se vším všudy. Gn 48,5 EFRAJIM A MANASES. Proč Josefovi synové dostali dvě části Země zaslíbené a ne jednu jako ostatní potomci Josefových bratří? Čím byli tak výjimeční, že tito dva nahradili jednoho Josefa? Protože Bůh už viděl, že Levi bude rozptýlen v Izraeli, ale kmenů bylo potřeba dvanáct. Současně vidíme, že na závěr v knize Zjevení jich je zase dvanáct, ale dva jsou pryč. Tady pro změnu vypadl Dan a Efraim. Dvě pokolení, ve kterých byla za Jarobeáma umístěna zlatá telata. Místo Dana tam je Levi a místo Efraima Josef. Toto si vždy znovu potřebujeme uvědomit: Ano, být Božím služebníkem je nádherné, je to těžké, ale současně pozor: buďme bdělí. JOSEF PŘEDOBRAZ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. 1) Josef byl poslán ke svým bratřím. Pán Ježíš byl také poslán ke svým bratřím k zahynulým ovcím z izraelského domu. 2) Josef byl bezdůvodně nenáviděn. To stejné platí o Pánu Ježíši: Nenáviděli mne bez příčiny. 3) Josef byl svými bratry prodán. Prodán byl i Pán Ježíš. 4) Josef byl prodán za 20 šekelů stříbra. Pán Ježíš byl prodán za 30 stříbrných. 5) Bratři se domlouvali, že Josefa zabijí. I vůdcové z národa se umlouvali, že Pána Ježíše zabijí. 6) Josef svého otce poslouchal. Pán Ježíš byl poslušný svého Otce, takže mohl říci: stále dělám, co se líbí jemu. (J 8,29) 7) Josef byl otcem poslán, aby hledal své bratry. O Pánu Ježíši je řečeno, že přišel plnit vůli svého Otce a hledat ty, kteří jsou ztraceni. 8) Josefovi se jeho bratři posmívali. Když ho vidli přicházet, žertovali: Hleďte, přichází mistr snů. Pán Ježíš byl také posmíván od svého národa. Když visel na kříži, volali: Jsi-li Kristus, sestup s kříže! 9) Josefovi bratři ho odmítli přijmout, židé také odmítli přijmout Pána Ježíše. Přišel ke svým vlastním, ale jeho vlastní ho nepřijali. 10) Z Josefa strhli jeho plášť. Stejně tak o oděv Pána Ježíše metali los. 11) Když byl Josef prodán do Egypta, ztratili ho bratři na mnoho let z dohledu. Když Pán Ježíš říkal učedníkům o svém odchodu do nebe, pověděl, že ho neuvidí až do jeho příchodu. 12) Josef byl pokoušen svody světa, těla i ďábla a odolal. Pán Ježíš byl také pokoušen a zvítězil. 13) Josef se stal zachráncem světa v pozemském smyslu v období hladu. Pán Ježíš je zachráncem, Spasitelem světa v každém ohledu. 14) Josef byl nenáviděn svými bratry tak, že ho vydali cizincům. Nemohl nic udělat na svoji obranu, přestože byl nevinný. Pán Ježíš byl vydán náboženskými vůdci svého národa do rukou pohanů k popravě, i když byl nevinen. 15) Pilát nevěřil obviněním, která byla vznesena proti Pánu Ježíši. Nenašel na něm žádnou vinu, a přece ho nechal zbičovat. A Josef musel trpět, přestože Potífar mohl tušit jeho nevinu. Potífar držel své postavení před faraónem, stejně jako Pilát své postavení před císařem. 16) Josef našel v očích žalářníka dobré ocenění. V případě Pána Ježíše římský setník prohlásil: Jistě to byl Boží Syn. 17) Josef byl zařazen mezi provinilce. Při tom byl požehnáním pro správce nad číšníky a zvěstovatelem soudu pro správce nad pekaři. Pán Ježíš byl ukřižován mezi dvěma lotry. Jeden z nich byl zachráněn a druhý ne. n. Na tvorbě výkladových poznámek se podíleli: emeritní biskup Rudolf Bubik, biskup Martin Moldan M.M., redakce red., dále redakce použila zajímavé materiály, u nichž autor nebyl zjištěn n.

17 Pomozte nám rozeznít modlitbu v ulicích Prahy Milí bratři a sestry, v neděli 17. dubna 2011 pořádáme Pochod dobré vůle centrem Prahy, který představuje jedinečnou příležitost pro křesťany, aby dali viditelně najevo své postoje a společně s židovskou komunitou deklarovali, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří. Hlavním motivem letošního pochodu, který se koná na Květnou neděli, bude píseň s hebrejským textem ze 122. Žalmu Proste o pokoj pro Jeruzalém, jejíž notový záznam zde uvádíme. Tato píseň v různých interpretacích se bude několikrát opakovat na několika místech na trase ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady, kde se bude konat slavnostní shromáždění za účasti významných představitelů českého kulturního a politického života. Účast přislíbili např. houslový virtuos Václav Hudeček, herci Tomáš Töpfer a Jan Potměšil či 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a pražský primátor Bohuslav Svoboda. Zveme také vás, abyste nejen přišli, ale připojili se ke zpěvu této písně. Věříme, že zpěv této modlitby na ulicích Prahy bude mít duchovní význam. Mojmír Kallus Předseda ICEJ ČR Další podrobnosti a aktuality naleznete na stránkách

18 Izrael Pomoc lesům na Karmelu Život je plný paradoxů. Projekt Pomoc lesům na Karmelu, zaměřený na obnovu požárem poničených lesů v Izraeli, se nakonec uskutečnil. Předmětem naší práce se však nestalo sázení nových stromků, ale prořezávka. Z České republiky odjelo pracovat pět mužů, se kterými se přišla na letiště rozloučit výkonná ředitelka KKL v Praze, paní Zoša Vyoralová. KKL (hebrejsky Keren Kayemeth LeIsrael) je židovský národní fond, který už 110 let sbírá peníze a investuje je do nákupu půdy v Zemi zaslíbené. Za osmanské říše se daně vyměřovaly z počtu stromů na pozemku. Lidé tedy vykáceli, co se dalo. KKL se ujalo úkolu opět zalesňovat, a nyní je vlastníkem lesů v Izraeli a naším partnerem v projektu. Těsně před naším odletem do Izraele KKL rozhodlo, že náš projekt podpoří částkou ,- Kč a navíc zaplatili naši přepravu z letiště v Tel Avivu na místo ubytování. Za to jsme velice vděční. V den příjezdu jsme šli obhlédnout pracoviště. Přidělili nám borový porost ve stáří asi 20 let, ve kterém ještě nebyl proveden žádný výchovný zásah. Naším úkolem bylo provést prořezávku s cílovým sponem stromků 3 x 3 metry. To nebylo nijak snadné. Času bylo málo, pracovní doba končila dřív, než bychom si přáli, a v pátek nás pracovat nenechali. V Izraeli je víkend v pátek a v sobotu. Navíc nám první dva dny půjčili jenom ruční nářadí, snad proto, že chtěli vidět, jestli nám opravdu mohou svěřit motorovou pilu. Potom už šla práce podstatně rychlejším tempem. Náš porost vznikl náletem borových semen po požáru před 20 lety. Dnes už borovice dosahovaly výšky až 8 m a rostly hustě vedle sebe. Na zkusmé ploše 1 aru jsme napočítali 156 stromků, odstraňovali jsme kolem 85% jedinců. Všechny odstraněné stromky (bylo jich celkem asi 7000) jsme ručně vytahali k cestě k následnému poštěpkování. Byli jsme rádi, že všichni zúčastnění měli zkušenosti s prací v lese a že měli dost síly tuto práci vykonat. Na místě jsme se dozvěděli, že od doby požáru už v lesích na Karmelu pracovalo 5000 lidí. Jen pět set z nich však byli cizinci a z Česka jsme byli první. Navíc jsme byli ubytováni ve vesnici, odkud se požár rozšířil. Svou roli sehrálo, že nás přijali jako lesníky. Jako jediní jsme tedy měli možnost skutečně pracovat v zasažené oblasti. Ostatní týmy z Kanady, USA, Austrálie aj. pracovaly v prořezávkách mimo oblast požáru. Viděli jsme stovky hektarů spálených lesů. Někde oheň prošel pouze podrostem a mrtvé stromy zůstaly stát téměř netknuté. Jinde shořelo všechno, zůstaly jen zbytky kmenů, a i kameny na zemi byly rozpukané žárem. Ukázali nám onu osudnou zatáčku, kde shořel autobus plný lidí. Nikde jsme neviděli, že by se ohořelé kmeny začaly kácet. Je to nesmírný úkol. Izrael je krásná země a setkali jsme se s vřelým přijetím. Během pobytu jsme byli čtyřikrát pozváni na večeři a absolvovali jsme další osobní setkání. Poznali jsme milé lidi, kteří oceňovali pomoc a podporu nás všech v České republice. Zdůrazňovali jsme jim, že nás pět je jenom špička ledovce a že Izrael má v naší zemi mnoho přátel. Často se nás ptali na naše křesťanství. Mluvili jsme o osobní víře v Boha Izraele a v Mesiáše, který nás zachránil. Ptali se často odkud z republiky jsme a jestli jsme se znali už dříve. Izraelci nás prosili, abychom vyprávěli lidem, jací opravdu jsou. Je zřejmé, že trpí mnohým odmítáním a nenávistí některých národů. V den před odletem jsme se v Jeruzalémě setkali s paní Janou Marcus, koordinátorkou KKL pro Evropu. Bylo to milé setkání, obohacené také tím, že jsme s ní mohli mluvit česky. Ž I V O T V K R I S T U Na celém týmu, který se zúčastnil projektu, byla zřejmá skromnost, pracovitost a láska k Izraeli. Byl to tým, který dal dohromady Pán a který se poznal až v terénu. Bydlení ani strava zdaleka neodpovídaly obvyklé turistické úrovni, snažili jsme se šetřit svěřené prostředky. Výhodou bylo, že všichni uměli anglicky, takže nebylo nutno tlumočit. Uplatnila se i ruština, protože náš spolupracovník v lese byl Žid původem z Ukrajiny. Důležitou otázkou je, zda a jak bude projekt pokračovat. Ano, projekt Pomoc lesům na Karmelu má dobré důvody pokračovat. Prakticky veškerá práce v lesích se koná dobrovolnicky, je tedy velký prostor pro pomoc. Izraelci dále vidí, že pěstování čistých borových porostů je problematické. Jsou příliš náchylné k požárům i k poškození kůrovcem. Je však nejsnadnější je pěstovat, prakticky se po požáru obnoví samy, a je jen nutno je potom prořezat. Navrhli jsme, že bychom v rámci projektu vysazovali listnaté, hlavně dubové lesy místo spálených borových porostů. Nyní však nastanou vedra, výsadba připadá v úvahu na leden. Jsme vděční, že projekt Apoštolské církve, podporovaný KKL, ICEJ a dalšími organizacemi, mohl povzbudit Izrael a pomoci, kde je třeba. Jsme vděční za všechny ochotné a obětavé lidi i sbory, kteří projekt jakkoli podpořili. Nade všechno jsme vděční Bohu. Jemu k chvále a s jeho pomocí se projekt mohl uskutečnit. Dobrotivá ruka našeho Boha byla skutečně nad námi. Pokud máte zájem o podrobnější informace, budou k dispozici na ové adrese nebo tel Chcete-li projekt podpořit i finančně, můžete tak učinit na účet Nadačního fondu Nehemie, č.ú /0300, variabilní symbol Za tým projektu Ing. Karel Káňa AC Břeclav 18

19 Ročník 23, duben 2011 Nový začátek pro Libanon? Šíitská Strana Alláhova což je překlad jména Hizballáh je prodlouženou rukou Íránu v Libanonu, která konečky svých prstů dosahuje až k severní hranici Izraele. Tak má židovský stát de facto společnou hranici s režimem muláhů v Teheránu. Bez Hizballáhu, natož proti jeho vůli, se v zemi cedrů nic nepohne. Má hospodářskou sílu, je přítomen v parlamentu a prakticky ve všech soukromých a veřejných oblastech života v zemi. Proti vojenské síle těchto milic nemá oficiální libanonská armáda žádnou šanci. Na tom nic nezměnila ani vojenská pomoc v hodnotě 720 milionů dolarů, kterou USA posílají do Libanonu od roku Když se vůdce libanonské drúzské menšiny Walid Džumblat při vládní krizi otevřeně přiznal ke své loajalitě k Hizballáhu, nepřehlédnutelnost této situace tím jen podtrhl. Šíitští spojenci Íránu v Libanonu se však (zatím) nemohou prezentovat jako moc ve státě. To by zemi izolovalo nejen vůči Americe a Evropě, ale také v arabském sunitském světě. Spojené státy po pádu vlády Saida Haririho zcela nepokrytě hrozily, že pomoc zemi zastaví, pokud by se z ní měl stát Hizballáhstan. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí P. J. Crowley zdůraznil, že jeho vláda považuje Hizballáh za teroristickou organizaci. To vše není nic nového, ani to nebylo tajemstvím. V tomto smyslu se i po změně vlády v Bejrútu dá celková situace nadále charakterizovat výrazem: setrvalý stav. Írán pokračuje v budování svého vlivu. Dne 25. ledna potvrdil libanonský parlament sunitského obchodníka Nadžíba Mikatiho z Tripolisu jako nového ministerského předsedu. Pro jeho nominaci hlasovalo 68 ze 128 poslanců. Prezident Michel Sulejman jej oficiálně pověřil sestavením vlády. Hizballáh, jehož zástupci a spojenci o dva týdny dříve způsobili pád Haririho vlády, ohlásil svou podporu. Vůdce Hizballáhu Hasan Nasrallah dokonce přislíbil, že nebude vládu kontrolovat, současně však doufá ve vládu národní jednoty. Předchůdce a souvěrec Mikatiho Said Hariri však již oznámil, že se na vládě národní jednoty podílet nebude. Jeho přívrženci vyšli v celé zemi do ulic a vyjadřovali svou nespokojenost s nastalou situací. Sunitská krev vře! křičely masy v severním Libanonu a pálily pneumatiky a portréty Mikatiho. Není ovšem jasné, zdali jsou tyto demonstrace skutečně namířeny proti sunitovi Mikatimu, anebo jej v důsledku dokonce posilují. V každém případě je jasné, že tak lehce se sunitské obyvatelstvo v Libanonu pominout nedá. Pokud si Mikati střednědobě nedokáže zajistit podporu sunitů, bude mít navzdory veškeré parlamentní aritmetice vážný problém. Nadžíb Mikati není zástupce Hizballáhu a určitě není přítelem Íránu. Ve vládě Rafika Haririho, zavražděného v roce 2005, byl ministrem pro veřejné služby a dopravu a po zavraždění šéfa vlády se stal dočasným premiérem. Možná že rozhodující je jeho blízké osobní přátelství se syrským prezidentem Bašírem el- Assadem. Tato volba by tedy mohla znamenat návrat Syřanů do Libanonu, ze kterého předtím v důsledku vraždy Haririho a pod mezinárodním tlakem museli v roce 2005 své jednotky stáhnout. Sýrie tradičně považuje Libanon ostatně stejně jako Jordánsko, Izrael a palestinská území za část jižní Sýrie. Teprve v srpnu 2008 se vláda v Damašku odhodlala navázat se zemí cedrů oficiální diplomatické styky. Vývoj vztahů mezi otevřeně sekulární Sýrií a íránskou islámskou republikou bude ještě napínavý. Obchodní styky miliardáře Nadžíba Mikatiho, který byl navíc předsedou libanonské obchodní komory, sahají do Afriky, Evropy i Ameriky. Přesto si dokázal uchovat image čistého politika. Saúdská Arábie, Sýrie a Francie mu již přislíbily podporu. Jsem umírněný politik a ke každému si uchovávám stejný odstup, vyprávěl Mikati BBC poté, co byl pověřen sestavením vlády. Teď musí vyřešit hrozbu představovanou verdiktem Haririho tribunálu při OSN, který způsobil pád svého předchůdce. Tak to požaduje Hizballáh, jehož členové jsou tímto tzv. Zvláštním tribunálem pro Libanon (STL) činěni odpovědnými za zavraždění libanonského ministerského předsedy. K tomu patří přerušení veškerých styků mezi jeho vládou a STL. A Mikati musí sjednotit národ, na jehož politickém horizontu opět visí hrozivé bouřkové mraky občanské války. Z izraelského pohledu má současný vývoj také pozitivní aspekt, i když s velice hořkou příchutí: čím víc moci a odpovědnosti přebírá Hizballáh ve veřejném životě v Libanonu, tím jasněji se rýsují fronty a tím méně se milice mohou v budoucím konfliktu schovávat za civilní obyvatelstvo. Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP přeložil -mkwww.israelnetz.com V rámci konference sester BJB v Litoměřicích promluví na téma Jsme světlem světa v židovských očích? (Matouš 5,14 16) Je Izrael světlem národů? (Izajáš 49,3 6; 60,1 5) Krista Gerloffová, teoložka a autorka mnoha článků o životě v Izraeli Svým svědectvím o službě potřebným se připojí mesiášská židovka, manželka pastora mesiášského sboru Melech hamlachim a vedoucí jeruzalémské větve Pro Life organizace Ba d Chaim, Sandy Shoshany Kdy: ve 14:30, zhruba od 19 hodin bude prostor na otázky týkající se Izraele Kde: V Červeném kostele, v Jiráskových sadech, Žižkova 3 Pokud by někdo měl zájem o oběd nebo večeři, ať se přihlásí nejpozději do 3.dubna 2011 na adresu: Alena Tolmanová, Finské domky 380, Terezín tel (pouze večer), mobil e-mai: Dále Vás srdečně zveme na přednášku na téma Izrael ve víru dění na Blízkém východě izraelského korespondenta, německého novináře a teologa Johannese Gerloffa k němuž se svým svědectvím připojí host překvapení. Přednáška se bude konat v 18:00 ve vinohradském sboru baptistů, Vinohradská 68 Spojení: tram 11 a metro A, stanice Jiřího z Poděbrad Kontaktní adresa: pomocný pastor Vlado Vovkanič tel: , nebo Ludmila Hallerová tel: , Izrael 19

20 Ž I V O T V K R I S T U Ze života církve Pozvání na svolání národů Jeruzalémský dům modliteb pro všechny národy (JHOPFAN) pořádá každý rok setkání křesťanů z celého světa pod názvem All Nations Convocation in Jerusalem (Svolání všech národů do Jeruzaléma). Této akce se zúčastnilo v posledních letech každoročně přibližně 2000 křesťanů z celého světa. V návaznosti na to se také konají podobná svolání národů (konvokace) v dalších částech světa. V roce 2010 bylo v Jeruzalémě rozhodnuto, že evropská konvokace se bude konat v Praze ve dnech Rozhodnutí Mezinárodní Rady starších při JHOPFAN bylo založeno na tom, že český zástupce Petr Kácha přijal před několika lety povolání od Boha takové setkání v Praze uspořádat. Nejedná se o klasickou konferenci s daným tématem, ale skutečně o setkání křesťanů z Evropy, kteří se sejdou ke společným modlitbám a chvalám. Chceme, aby celá akce nebyla nějak teologicky vyhraněná a aby se na ní mohlo podílet a účastnit široké spektrum evangelikálních křesťanů. Také nechceme, aby toto svolání organizovala jen jedna církev (sbor) a nebo křesťanská organizace, ale výbor složený se zástupců hlavních evangelikálních církví a organizací v naší zemi. Celou akci organizuje Výbor konvokace, v kterém je v současné době několik lidí. Petr Kácha (člen Rady církve Křesťanská společenství, pastor a starší KS Praha, člen Mezinárodní rady starších JHOPFAN), Petr Sikora (druhý pastor 1. sboru Apoštolské církve v Praze), Aleš Navrátil (zástupce emeritního biskupa Apoštolské církve a administrátor sboru Apoštolské církve Prostějov), David Loula, starší sboru KS Žďár nad Sázavou, Alena Krausová (koordinátorka pro země střední a východní Evropy v JHOPFAN v Jeruzalémě, členka Apoštolské církve Maranatha v Praze). Dále se k vizi připojil Mezinárodní dům modlitby v Praze (IHOPP) a také spolupracujeme s ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě). O celé akci a jednotlivých krocích informujeme průběžně biskupa AC Martina Moldana, Radu CKS a také Církev bratrskou (která již vyslala dva členy rady CB jako pozorovatele). V současné době také oslovujeme další evangelikální církve, křesťany a organizace v naší zemi a Evropě. Moc bychom stáli o spolupráci s tebou a tvým sborem. Můžeš prosím zvážit před Hospodinem, zda se máš zúčastnit této akce a případně s námi spolupracovat na přípravě? Prosím, abys zvážil, zda bys chtěl ty osobně, případně tvůj sbor podpořit tuto událost. Tato podpora může mít různý charakter, od přímého zapojení v přípravném výboru konvokace až po modlitební a případně finanční podporu. V Kristu Petr Kácha, Alena Krausová, David Loula, Petr Sikora, Aleš Navrátil V případě zájmu o spolupráci se obracejte na Petra Káchu: Evropa potřebuje Ježíše sportovní aktivity ). Budeme vděčni třeba i za jeden den vaší služby v městech, které leží Bohu na srdci. SPOLUPRACUJ- ME V rámci příprav na ENJ pořádáme konference/setkání: 1) Návštěva Andreje Berglesova Rus žijící v Německu, který prožil klinickou smrt a dnes žije bez několika životně důležitých orgánů viz. 2) Konference o Evangelizaci s Waldemarem Sardaczukem Téma: Jak se starat o nově obrácené Břeclav, 7. května 2011, 9-16 hod., modlitebna AC Břeclav, Tylova 6 3) Konference o Alfa kurzech s Uwe Maurischatem Téma: Jak využít Alfa kurzy po evangelizaci červen 2011, místo konference ještě není známé, ale bude na Jižní Moravě. Uwe Maurischat německý pastor, který se podílí na vedení Alfa kurzů v Německu, od roku 2008 vede modlitební hnutí v rámci německé letniční BFP. Waldemar Sardaczuk zakladatel německé AVC/Nehemie, pastor pocházející z Ukrajiny, který má srdce pro evangelizaci a pomoc pro každého, kdo chce šířit zvěst o Ježíši Kristu. Mnozí z nás jej velmi dobře znají, byl velkou pomocí pro naši církev v dobách totality a věřím, že i dnes. Europe needs Jesus Evropa potřebuje Ježíše je název kampaně, kterou na Jižní Moravě pořádáme s německou AVC/Nehemií. Tato evangelizační kampaň proběhne v pěti městech naší Jihomoravské oblasti (ROUSÍNOV, HUSTOPEČE, JIHLAVA, ZNOJMO, KY- JOV) v termínu červenec 2011 s cílem založit nové sbory či podpořit růst současných sborů. V rámci kampaně budou probíhat pouliční evangelizace, klubové večery, jazykové kurzy, dětské programy, koncerty, přednášky happeningové akce. Z Německa přijede až 200 služebníků. Přijměte tento článek jako výzvu i pro sebe KDO BY SE CHTĚL K NÁM PŘI- DAT A VIDĚT, CO BŮH DĚLÁ V NAŠÍ ZEMI, PŘIPOJTE SE K NÁM!!! Dejte vědět, v jaké oblasti můžete pomoci a které dny můžete přijet ideální by bylo, kdybyste mohli přijet s celým týmem (dětský program, práce na ulici, překladatelé, PROSBA PRO CÍRKEV: Kdokoliv z vás by měl nějaké známé v Jihlavě, Hustopečích, Kyjově, Rousínově, Znojmě či v blízkém okolí dejte nám vědět a pomozte nám tyto lidi kontaktovat, oslovit přijeďte na naši kampaň a přiveďte je!!! PROSBA O MODLITBY: Za úspěch celé kampaně ať se Bůh oslaví nad Jižní Moravou, ať vše organizačně zvládneme, ať se projevuje více Boží duch než lidská síla Za služebníky a hlavně překladatele kdo by se k nám chtěl přidat a zapojit do kampaně sháníme hlavně překladatele z německého, a nglického a ruského jazyka, služebníky k dětem, sportovce prosím, ozvěte se!!! Za českou Europe needs Jesus Jiří Pospíšil, , 20

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu.

Modleme se společně za mladé lidi, aby našli správný životní směr a toužili po Kristu. Drazí, Biskup Pavel Posád, určený jako delegát pro mládež nás vyzývá: Chci Vás poprosit o neustálou modlitbu za mladou generaci, ale pak zvláště v tomto společném modlitebním zápase během Týdne modliteb

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Jak jsem oslovil 208 žen Martin Zákostelský

Jak jsem oslovil 208 žen Martin Zákostelský Jak jsem oslovil 208 žen Martin Zákostelský http://www.martinzakostelsky.cz Něco o mně Matfyz, programování Psychologie, koučování, meditace Sebepoznání, překračování komfortní zóny Proč já a téma oslovování

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více