TOXIKOLOGIE I KCh/P101

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOXIKOLOGIE I KCh/P101"

Transkript

1 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta TOXIKOLOGIE I KCh/P101 Markéta Komlóová Ústí nad Labem 2013

2 Obor: Toxikologie a analýza škodlivin Chemie (dvouoborové) Chemie se zaměřením na vzdělání Klíčová slova: Projekt Mezioborové vazby a podpora praxe v přírodovědných a technických studijních programech UJEP Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

3 Obecná toxikologie Historie pravěk lov a válčení starověk Ebersův papyrus recepty egyptského lékařství - popis léčení otrav a přípravy jedů (sloučeniny arsenu, antimonu ) Čína císař Šen-nung kniha o léčivých bylinách Hippokrates Corpus Hippocraticum profesionální vědomosti o jedech a principech toxikologie, léčení otrav travičství bolehlav (Sokrates), Locusta (Claudius)

4 Historie středověk Obecná toxikologie Philippus Aureolus Theoprastus Bombastus von Hohenheim ( ) vědecký základ toxikologie podstata jedů je jejich chemické působení na organismus teorie o závislosti odpovědi organismu na dávce Dosis sola facit venenum dávkování činí látku jedovatou italské a francouzské travičství Kateřina Medicejská

5 Historie novověk Obecná toxikologie 1. a 2. světová válka bojové látky (chlor, yperity, nervově paralytické látky) léčiva, potravní aditiva, umělá sladidla, barviva hnojiva, pesticidy

6 Základní pojmy toxikologie Obecná toxikologie vědní obor studující nepříznivé účinky cizorodých chemických látek či jejich směsí na živý organismus toxicita schopnost látky působit na organismy nepříznivě toxická látka látka schopná působit na organismus nepříznivě toxiny tox. látky produkované živými organismy

7 Toxikologie interdisciplinární obor Obecná toxikologie využívá poznatků: biologie, chemie, farmakologie, biochemie, fyziologie, patofyziologie, genetiky k identifikaci a stanovení fyzikální chemie, analytická chemie při studiu vlivů toxických látek na životní prostředí ekologie, veterinární medicíny, botaniky

8 Toxikologie dělení 1 Obecná toxikologie obecná toxikologie - zkoumá obecné zákonitosti a vztahy mezi chemickými látkami a účinkem na živý organismus speciální toxikologie - toxikologie jednotlivých xenobiotik (anorganické látky, organické látky, bojové látky, omamné a psychotropní látky, toxiny živočišného a rostlinného původu).

9 Toxikologie dělení 2 Obecná toxikologie deskriptivní toxikologie (popisná) popis poškození organismu testování toxicity na zvířatech mechanistická toxikologie studuje mech. toxického účinku na živý organismus regulační toxikologie - na základě výsledku testu toxicity rozhoduje o míře rizika (při povolení výroby nového léku, kosmetického přípravku, přídatné látky (aditiva) do potravin apod.

10 Toxikologie dělení 3 Obecná toxikologie forenzní - důkazy intoxikací průmyslová - přípustné dávky a expozice prům. slouč. klinická ekotoxikologie - znečištění životního prostředí vojenská toxické látky užívané v boji predikční - odhad toxického účinku sloučeniny t. omamných a psychotropních látek t. agrochemická a zemědělská - pesticidy, hnojiva.. t. potravin a aditiv

11 Toxická látka Obecná toxikologie taková chemická látka, která již v malých dávkách nebo nízkých koncentracích vyvolá těžké poškození organismu nebo vede k jeho zániku co lze považovat za malou dávku/nízkou koncentraci???

12 Toxická látka Paracelsova definice: Obecná toxikologie Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem i látky s nízkou toxicitou mohou působit toxicky chemické vlastnosti fyzikální vlastnosti biologické vlastnosti nebezpečnost látky X toxicita

13 Obecná toxikologie Obecné vztahy mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem faktory ovlivňující toxický účinek projevy toxického účinku mechanismy toxického účinku toxikokinetika

14 Obecná toxikologie Faktory ovlivňující toxický účinek druh látky dávka/koncentrace látky v prostředí expozice brána vstupu organismus (druh, věk, pohlaví, nemoc, genet. vlast.) přítomnost další toxické látky

15 Obecná toxikologie Faktory ovlivňující toxický účinek druh látky struktura a fyzikálně - chemické vlastnosti rozpustnost - vliv na vstřebatelnost (BaSO 4 ) schopnost kumulace silně lipofilní látky schopnost hromadit se v tukové tkáni iontové látky nahrazují v těle běžně se vyskytující ionty (Br - Cl -, Ba 2+ Ca 2+ ) l. s afinitou k urč. tkáním

16 Obecná toxikologie Faktory ovlivňující toxický účinek dávka vztah mezi dávkou a účinkem (DRC) dávka prahová - nejnižší dávka, která již vyvolá hodnotitelnou reakci dávka nadprahová d. terapeutická d. toxická d. letální LD 50 - dávka, která způsobí akutní uhynutí 50 % experimentálních zvířat (myší nebo potkanů)

17 Obecná toxikologie Faktory ovlivňující toxický účinek dávka označení chemické látky dle LD 50 supertoxická - 5 mg/kg a méně extrémně toxická mg/kg vysoce toxická mg/kg středně toxická - 0,5 5 g/kg málo toxická g/kg netoxická - 15 g/kg a více

18 Obecná toxikologie Faktory ovlivňující toxický účinek expozice míra vystavení působení toxické látky na organismus trvání expozice: jednorázová expozice 24 hod. (u inhalace 4 hod.) opakovaná expozice místo expozice (brána vstupu): vliv na rychlost nástupu účinku intravenózní inhalace intraperitoneální subkutánní intramuskulární per os frekvence expozice: časové intervaly, v kterých dochází k vystavení účinkům

19 Obecná toxikologie Faktory ovlivňující toxický účinek vliv organismu selektivní toxicita působení toxické látky pouze na některé biologické druhy příčiny: rozdílná stavba buněk, rozdílný metabolismus využití: antibiotika, pesticidy věk: děti odlišná dechová frekvence, vyšší obsah vody v buňkách i extracelulárním prostoru

20 Obecná toxikologie Faktory ovlivňující toxický účinek interakce působení dvou a více látek na organismus současně synergismus - souhlasný účinek obou látek (sedativa + alkohol) sumace potenciace - Ca 2+ v kombinaci s digitoxinem výrazný stimulační účinek na srdce antagonismus - protikladný účinek obou látek chemický - př. chelatační látky tvoří s těžkými kovy netoxické komplexy funkční př. ethanol a kofein kompetitivní

21 Projevy toxického účinku Obecná toxikologie podle času potřebnému k projevení bezprostřední toxicita -projeví se ihned po jednom podání toxické látky opožděná toxicita -nastává s odstupem určitého času, tzv. doba latence (např. karcinogenní účinky) podle místa rozvoje účinků lokální - v místě prvního kontaktu toxické látky s biol. systémem systémová - všechny orgány nejsou zasaženy stejně, většinou 1-2 orgány (tzv. cílové orgány)

22 Projevy toxického účinku akutní otrava Obecná toxikologie může nastat při vlastní expozici, bezprostředně po ní nebo se zpožděním vniknutí nadkritické dávky do org. v krátké době, projevuje se okamžitým účinkem látka vniká do organismu v podkritických dávkách, je ukládána v některém orgánu a jednorázově vyplavena do krve v nadkritickém množství průběh: prudký, představují bezprostřední ohrožení zdraví nebo života postiženého

23 Obecná toxikologie Projevy toxického účinku chronická otrava podkritické dávky vnikají do organismu dlouhodobě dochází k jejich kumulaci v těle účinky se projeví opožděně po překročení určité koncentrace v místě účinku průběh: příznaky otravy nastupují zvolna, stupňují se a přetrvávají i po přerušení či ukončení expozice neohrožují zdraví nebo život okamžitě vyžadují dlouhodobé léčení, příp. zanechávají trvalé následky

24 Obecná toxikologie Projevy toxického účinku chemická alergie: imunologicky zprostředkovaná tvorba protilátek po předchozím podání toxické látky alergická reakce se pak rozvine po opětovném podání i nepatrného množství toxické (anafylaktický šok) idiosynkratická reakce: geneticky podmíněné abnormální reakce na chemické látky (mimořádně vysoká citlivost na malé dávky nebo mimořádně nízká citlivost na vysoké dávky)

25 Obecná toxikologie Mechanismy toxického účinku podle projevu: přímý tox. účinek poškození buněk urč. orgánu biochemický účinek ovlivnění biochemického děje imunotoxický účinek snížení imunity, alergie mutagenita změna genet. informace (další generace) karcinogenita - změna genetické informace vedoucí ke zhoubnému bujení teratogenita - poškození plodu vedoucí k narození defektního jedince

26 Obecná toxikologie Mechanismy toxického účinku přímý toxický účinek: poškození buněk určitého orgánu, nejčastěji se jedná o játra, ledviny, plíce, pankreas.. dráždivý účinek dochází k podráždění nebo poškození sliznice očí, dýchacích cest, zažívacího ústrojí nebo kůže (vyvolávají jej např. kyseliny, louhy, látky s oxidačními účinky, organická rozpouštědla) narkotický účinek způsobují jej látky, které brzdí přenos nervového vzruchu a tím potlačují aktivitu CNS (např. nižší alkoholy, CHCl3, CCl4, benzen, toluen )

27 Obecná toxikologie Mechanismy toxického účinku biochemický toxický účinek: toxická látka interaguje s cílovou molekulou (enzym, receptor, NK,...) ovlivnění biochemického děje inhibice enzymu X aktivace enzymu př. NPL inhibují enzym acetylcholinesterasu ethanol aktivuje alkoholdehydrogenasu

28 Obecná toxikologie Mechanismy toxického účinku imunotoxický účinek: ovlivnění imunitního systému toxické látky mohou imunitní reakci : potlačit (imunosuprese) benzen, polycyklické aromatické uhlovodíky, PCB, ozon vyvolat nepřiměřenou imunitní reakci (alergická reakce) např. pyly, prachy, akryláty, kovy,...

29 Obecná toxikologie Mechanismy toxického účinku mutagenita: zásah do genetické informace působením chemických látek dojde ke změně struktury některé báze NK, takto pozměněná báze není schopna vytvořit příslušný pár dojde ke změně kódované a přenášené genetické informace kancerogenita: mutace v genetickém materiálu projevující se zhoubným bujením poškození opravných mechanismů, které jsou jinak schopny poškozenou NK rozpoznat a opravit, příp. nahradit. např. azbest, aminoazosloučeniny, vinylchlorid, polyaromatické sloučeniny, aromatické nitrosloučeniny, heteroaromatické nitrosloučeniny

30 Obecná toxikologie Mechanismy toxického účinku teratogenita: schopnost látky poškodit embryo, přestože pro matku je v dané dávce neškodná př. léčivo thalidomid, používáno jako sedativum - na dospělé nemělo žádné vedlejší účinky. Děti matek se rodily těžce deformované (zkrácené končetiny - fokomelie, malformace vnitřních orgánu,...apod.). povinné testy všech léčiv na teratogenitu a ke zpřísnění požadavku na testování léčiv, na všech letácích k lékům uváděno, zda jsou či nejsou vhodné k užívání v době těhotenství

31 Toxikokinetika studium mechanismů, kterými působí organismus na xenobiotikum zkoumá osud toxické látky v organismu po celou dobu setrvání v organismu po jednotlivých krocích: dosažení koncentrace xenobiotika v cílové struktuře potřebné k vyvolání toxikodynamického účinku X toxikodynamika mechanismy, kterými působí xenobiotikum na organismus kinetika sleduje vztah mezi plazmatickou koncentrací látky a účinkem, měří toxikokinetické parametry znalost toxikokinetických principů pomáhá v léčbě intoxikací, ovlivnění rychlosti a způsobu eliminace látek z těla

32 fáze: Toxikokinetika adsorpce toxické látky (vniknutí do organismu) distribuce (rozvod toxické látky do organismu) biotransformace (přeměna toxické látky) exkrece (vyloučení toxické látky nebo jejích metabolitů z organismu)

33 Adsorpce Toxikokinetika rychlost a rozsah, s jakým látka opouští místo aplikace mechanismy prostupu biologickými membránami: difúze vodními póry pasivní transport prostá difúze nejčastější, po koncentračním spádu usnadněná difúze pomocí specifického přenašeče aktivní transport přenašeč, spotřeba energie uniport symport dvě látky stejným směrem antiport přesun dvou látek v opačném směru fagocytóza/pinocytóza (př. nerozpustné částice azbestu uzavřeny do plicních buněk)

34 Adsorpce biologická dostupnost: Toxikokinetika rozsah (%) v jakém xenobiotikum dosáhne systémové cirkulace a vlastního místa účinku AUC p.o. F = (x 100 %) AUC i.v. faktory ovlivňující dostupnost: fyz.-chem. faktory rozpustnost podmínky v místě absorpce koncentrace xenobiotika průtok krve v místě absorpce

35 Toxikokinetika Adsorpce mezi hlavní místa adsorpce patří: kůže plíce GIT experimentálně užívané (invazivní) dále jsou: intravenózně injekčně do žíly (i.v.) subkutánně pod kůži (s.c.) intramuskulárně do svalu (i.m.) intraperitoneálně do dutiny břišní (i.p.) sublingválně pod jazyk (s.l.)

36 Adsorpce kůže: přístupná pro plyny, roztoky velká absorpční plocha průchod lipofilních látek plíce: Toxikokinetika plynné, kapalné i pevné látky (velikost částic) př. CO, azbest, CHCl 3, SO 2 absorpční plocha m 2, bohatě prokrvené absorpci ovlivňuje rychlost dýchání a krevní tok malé částice absorbovány i pomocí pino/fagocytózy

37 Adsorpce GIT: Toxikokinetika vstřebávání závislé na ph prostředí a fyz.-chem. vlast. látky ústa X žaludek X střevo lipofilní neionizující látky X ionizující látky vrátnicový oběh (v. portae) krev do jater, metabolizace velkého podílu xenobiotika (first pass effect) = tzv. presystémová eliminace některé látky rozloženy kyselým prostředím žaludku, trávicími enzymy (peptidy)

38 Distribuce Toxikokinetika prostřednictvím krevního oběhu časový průběh koncentrace látky v krvi odráží distribuci látky v organismu přestup do jednotlivých buněk, tkání, orgánů X exkrece koncentrace v krvi je důležitý kinetický parametr: přesnější než dávka podaná reflektuje koncentraci v cílových orgánech lze z ní vypočítat poločas látky, AUC může indikovat i typ distribuce ukazuje i na čas trvání expozice

39 Distribuce Toxikokinetika biologický poločas (T 1/2 ) = čas, za který se koncentrace látky sníží o polovinu je dán metabolismem a exkrecí látky interakce látek s plazmatickými proteiny ustaluje se rovnováha mezi volnou formou a formou vázanou na protein vazby iontové, vodíkové, hydrofobní interakce, Van der Waalsovy síly albumin - warfarin lipoproteiny PCB kyselý glykoprotein látky zásadité povahy

40 Distribuce Toxikokinetika hematoencefalická bariéra (HEB) těsně propojené endoteliální buňky jen malé lipofilní molekuly, molekuly plynů pro většinu látek důležitý přenašeč patologicky zvýšena propustnost (při zánětu, stresu) placentární bariéra brání míchání fetální a mateřské krve jednoduchá difúze

41 Toxikokinetika Biotransformace eliminace xenobiotika = biotransformace + exkrece cíl biotransformace biodeaktivace xenobiotika omezení adsorpce zvýšení hydrofility urychlení exkrece poločas látky v organismu se snižuje čas expozice látce se snižuje snižuje se možnost akumulace látky místo biotransformace játra (méně ledviny, kůže, plíce) (někdy aktivace) enzymy v ER a cytosolu, méně v mitochondriích..

42 Toxikokinetika Biotransformace základní biotransformační reakce 1. fáze: vzniká metabolit, zanesení funkčních skupin reakce oxidační reakce redukční reakce hydrolytické 2. fáze: vzniká konjugát, reakce s endogenní sloučeninou OH SO 3 H Fáze 1 Fáze 2 Benzen Fenol Fenylsulfát některé látky dostatečně hydrofilní hned do 2. fáze

43 Toxikokinetika Biotransformace biotransformační enzymy první fáze oxidační cytochrom P450 monooxygenasa alkoholdehydrogenasa xanthinoxidasa redukční (reduktasy) hydrolytické (hydrolasy, amidasy) biotransformační enzymy druhé fáze konjugační reakce (transferasy) tvorba kovalentní vazby mezi funkční skupinou metabolitu a konjugačním činidlem konjugační činidla: kyselina glukuronová, sulfát, glutathion, acetát, aminokyseliny, methylace

44 Exkrece Toxikokinetika rychlá eliminace snižuje pravděpodobnost výskytu toxicity látky a snižuje trvání jejího biologického efektu nejdůležitější cesty exkrece: moč malé, ve vodě rozpustné molekuly (velké molekuly neprocházejí glomerulus; lipofilní látky jsou zpětně resorbovány z tubulů) při léčbě intoxikací může být exkrece látek urychlena alkalizací/okyselením moči (fyziologické ph moči je 5-6.5) exkrece močí ovlivněna i vazbou na plazmatické bílkoviny plíce důležitá cesta exkrece pro těkavé a plynné látky (př. až 60% benzenu eliminováno plícemi) pasivní difúzí z krve do plicních sklípků díky rychlé výměně plynů stálé zachování koncentračního gradientu

45 Exkrece žluč Toxikokinetika lipofilní látky a velké polární látky vyloučeny v žluči do střeva organické anionty (glukuronidy) aktivně transportovány přenašeči účinnost omezena hydrolýzou konjugátů (reabsorpce) některé látky mohou být střevními reduktázami metabolizovány na látky s vyšší lipofilitou reabsorpce enterohepatální cirkulace další cesty: mateřským mlékem, pot, slzy, sliny, zvratky, sperma

46 Klasifikace otrav profesionální otravy záměna sebevražda použití chem. bojových látek (dusivé látky, nervově paralytické, ) medicinální toxikomanie -idiosynkratické nebo alergické reakce (reakce na terap. dávku) - předávkování úmyslné; překročení dávky lékařem k rychlejšímu dosažení účinku - kumulace účinku otravy potravinami patologický metabolismus jedovaté rostliny a živočichové

47 Látky dráždivé a leptavé 1. Anorganické kyseliny H 2 SO 4, HNO 3, HCl, HF i koncentrované roztoky slabých kyselin (octová, šťavelová, ) poškozují živé tkáně: poleptáním (vysoká koncentrace H + iontů, koagulace bílkovin tkáně) oxidací (HNO 3, chromsírová směs) dehydratací (H 2 SO 4 ) velmi nebezpečná HF! okamžitě proniká kůží, způsobuje hluboké špatně se hojící rány PP: omýt velkým množstvím vody IHNED!

48 Látky dráždivé a leptavé 2. Anorganické zásady hydroxidy alkalických kovů (NaOH, KOH, LiOH), kovů alkalických zemin (Ca(OH) 2, Mg(OH) 2, Ba(OH) 2 ) výrazný leptavý účinek závažnější než u kyselin projevy někdy až po delším působení (Na 2 CO 3, Na 3 PO 4 ) pronikají do hlubokých vrstev kůže, ulpívají na kůži a na rozdíl od kyselin se hůře odstraňují plynné (amoniak, methylamin, ethylendiamin) dráždí dýchací cesty hydrazin (NH 2 -NH 2 ) průnik neporušenou pokožkou,! i systémový účinek poškození jater, ledvin, srdečního svalu, karcinogen, embryotoxický

49 Látky dráždivé a leptavé 3. Anorganické peroxidy na tkáň působí silným oxidačním účinkem (Na 2 O 2, BaO 2 i leptavé účinky silných zásad) H 2 O 2 nad 10% - nebezpečný při inhalaci, pozření i kontaktu s kůží (popálení), zvláště nebezpečný pro oči oxiduje složky tkání, odbarvuje (zbělání zasaženého místa) 3% roztok používán k desinfekci

50 Významné anorganické škodlivé látky při odhadu toxicity možno vycházet z prvkového zastoupení (vlastnosti kationtů a aniontů v dané sloučenině) s ohledem na rozpustnost (BaSO 4 )

51 Skupina I.A vodík a alkalické kovy Li, Na, K, Rb, Cs, Fr poškození organismu způsobeno především místními leptavými účinky (celkový toxikologický efekt nevýznamný) nebezpečné látky z hlediska možnosti vzniku požáru! Vodík netoxický plyn, snadno hoří,! se vzduchem tvoří výbušnou směs nebezpečné hydridy prvků (H 2 S, PH 3, AsH 3, )

52 Skupina I.A Alkalické kovy celkový účinek nevýznamný hlavní poškození vyvoláno leptavými účinky (sloučeniny hydridy, hydroxidy, uhličitany a jejich roztoky) extrémně silné zásady (oči!) reagují extrémně silně s vodou (i se vzdušnou vlhkostí) vzn. hydroxid a vodík, vývoj tepla, samovznícení, exploze uchovávání kovů v petroleji likvidace (rozpuštění v alkoholu, naředění vzniklého alkoholátu, neutralizace roztokem kyseliny, ředění, )

53 Skupina I.A Alkalické kovy - sloučeniny hydroxidy: zásaditost stoupá Li Na K Rb Cs hydridy: reagují se vzdušnou vlhkostí, samovznícení, silné zásady (leptavý účinek na pokožku a sliznice) komplexní hydridy: bouřlivé reakce s vodou, organickými rozpouštědly (alkoholy, aminy, kyseliny) i anorganickými sloučeninami (až na NaBH 4, KBH 4 ) některé hoří samovolně na vzduchu (hasíme pískem nebo práškovým hasicím přístrojem!) LiAlH 4 silně dráždí oči, sliznice, pokožku NaBH 4 vysoce toxický při požití, uvolňuje tox. diboran

54 Skupina I.A Alkalické kovy - sloučeniny amidy: LiNH 2, NaNH 2, KNH 2 silné zásady s leptavými účinky, bouřlivá reakce s vodou za uvolnění NH 3, v přítomnosti vzduchu vytvářejí výbušné peroxidy chloridy: nejjedovatější KCl

55 Skupina I.A Sodík biogenní prvek regulace objemu krve rovnováha kapalin a tlaku vně a uvnitř buněk vliv na srdeční činnost přenos nervových vzruchů metabolismus cukrů a proteinů

56 Skupina I.A Sodík - sloučeniny NaOH - žíravina, nebezpečný již v nízkých koncentracích, louhový prach nebo mlha může při vdechnutí působit poleptání sliznic, očí! Na 2 CO 3, Na 2 SO 3, Na 3 PO 4, Na 2 S silně korozivní látky, podobné účinky jako hydroxid NaCl nebezpečný ve vyšších dávkách (denní dávka 3-7 g, akutní jednorázová toxická dávka je g pro 70kg člověka), přebytek zvyšuje krevní tlak NaBr prach dráždí oči, leptá nosní sliznici

57 Skupina I.A Draslík biogenní prvek (intracelulární) vliv na srdeční činnost s vodou reaguje bouřlivěji než Na KCl po požití křeče, nepravidelná srdeční činnost, jednorázová toxická dávka 15 g Lithium lehčí než voda Li + - útlum CNS, únava, nespavost, poruchy zraku, deprese LiCl poškozuje povrch kůže, po pozření vyvolává eroze GIT, otravy se projevují třesem, apatií, bezvědomím

58 Skupina I.A Cesium větší dávky způsobují atrofii dýchacích cest hromadí se ve svalech

59 Skupina I.A Organické sloučeniny alkalických kovů nestálé na vzduchu (nebezpečí samovznícení) prudká reakce s vodou a alkoholy silně leptají pokožku a sliznici nebezpečí oslepnutí při zasažení očí nejčastěji používané: ethyllithium, buthyllithium, fenyllithium

60 Skupina II.A Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra toxikologický význam především beryllium, stroncium, baryum hydroxidy a oxidy leptavý účinek

61 Skupina II.A Beryllium toxické pro většinu tkání (slezina, ledviny, játra, slinivka, kostní dřeň) mutagenita, kancerogenita, vyvolává anemii projevy otravy záněty horních cest dýchacích, ztráta hmotnosti, slabost, únava, nechutenství, dýchavičnost významné imunologické změny (alergické reakce) dlouhá doba latence intoxikací nebezpečí vzniku berylliosy (pneumokoniózy) chronická otrava plic při vdechování prachu kovu, páry (svařování kovů v metalurgii) pneumonie, edém, fibróza

62 Skupina II.A Beryllium anemie narušení syntézy hemu a globulinu v erytrocytech kontakt kůže s práškovým berylliem vede k poškození simulujícímu popáleniny rozpustné sloučeniny (hydroxid, dusičnan, chlorid) dráždí pokožku

63 Skupina II.A Magnesium biogenní prvek (katalytické metaloenzymy) toxikologicky nevýznamný (smrtelná dávka asi 30 g) práškový hořčík snadno hoří, vývoj tepla, nehasit vodou! paralytický účinek na nervový a svalový systém hydroxid a síran použití jako laxativa nedostatek se projevuje křečemi, poruchami srdečního rytmu

64 Skupina II.A Vápník biogenní, toxikologicky nevýznamný prvek snadno se oxiduje (uchovávat pod petrolejem) nedostatek křeče X nadbytek - obrna CaCl 2 leptavé účinky na sliznice a oči, při dlouhodobém působení vředy Ca(OH) 2 a CaO silné žíraviny, dráždivé (vředy), při zasažení očí hrozí vážné poškození až ztráta zraku chlorové vápno (směs Ca(ClO) 2, CaCl 2, Ca(OH) 2 a vody) dráždivé a leptavé účinky, po požití vředy GIT, vyšší kazivost zubů

65 Skupina II.A Stroncium toxický prvek nízká jedovatost kvůli obtížnému vstřebávání důležité hlavně místní účinky radioaktivní izotopy 90 Sr (β zářič), poločas 28 let - ukládání v kostech a poruchy krvetvorby hydroxid a oxid leptavý účinek

66 Skupina II.A Baryum všechny sloučeniny jedovaté kromě BaSO 4 (toxicita ostatních sloučenin závisí na jejich rozpustnosti) smrtelná dávka 1g absorbovaného Ba Ba 2+ působí změny propustnosti membrán, stimulace svalových buněk ztuhlost svalů (obličeje a krku), nepravidelnost srdečního rytmu velmi nebezpečné jsou: chlorid, chlornan, uhličitan zánětlivá onemocnění mozku, degenerativní změny jater a sleziny, působí na hladké a srdeční svalstvo

67 Skupina II.A Baryum projevy: akutní otrava: zažívací potíže (slinění, průjem, zvracení), nervové poruchy (ztráta rovnováhy, poruchy řeči, sluchu, zraku), později selhání oběhu, krvácení do GIT, ledvin, jater chronická otrava: vzácné; slabost, hubnutí, negativní vliv na reprodukční schopnosti

68 Skupina II.A Baryum hydroxid, oxid, sulfid lokální leptavé účinky (peroxid navíc ještě oxidační účinky) chlorid letální dávka menší než 1 g (otravy již z 0.2 g) síran nerozpustný ve vodě a kyselinách netoxický (sulfid málo rozpustný ve vodě, ale rozpustný v kyselině vzn. chlorid = jedovatý)

69 Skupina III.A B, Al, Ga, In, Tl Bor v potravě denně 10-20mg B, jedovatost podceňována používán v medicíně (desinfekce), sklářství a keramice smrtelná dávka 0,1 0,5 g/kg projevy otravy: potíže GIT (zvracení, průjmy, bolesti břicha) nervové (bolesti hlavy, útlum, agresivita, křeče) nebezpečí kumulace v mozku, játrech, kostech při chronické expozici

70 Skupina III.A Sloučeniny boru: diboran (B 2 H 6 ) samozápalný plyn inhalace dráždí plíce (jako fosgen), poškození ledvin, nezvratné změny na mozku pentaboran (B 5 H 9 ) je 10x toxičtější než diboran kumulace v CNS, zákal rohovky nemá dráždivé účinky na dýchací soustavu chronická expozice nefrotoxicita, hepatotoxicita

71 Skupina III.A Sloučeniny boru: kyselina boritá (H 3 BO 3 ) 3% roztok desinficiens, borová voda příčiny otravy: záměna, nadměrné vstřebání z masti smrtící dávka pro dospělé cca 15 g (děti asi 2 g) látka toxická pro reprodukci, může poškodit plod

72 Skupina III.A Hliník velmi malá toxicita pro člověka zvýšená toxicita v případě poruchy ledvin (nedochází k vylučování z těla ) neurotoxický poruchy řeči, demence, záchvaty osteomalacie inhalace velmi jemného prachu aluminosis suchý kašel, nálezy na plicích

73 Skupina III.A Sloučeniny hliníku hydroxid hlinitý (Al(OH) 3 ) velmi nízká toxicita užití v lékařství jako antacidum (i vysoké dávky) chlorid hlinitý (AlCl 3 ) dráždivé a korozivní účinky na kůži, sliznice, oči při rozkladu vodou se uvolňuje HCl síran hlinitý (Al 2 (SO 4 ) 3 roztoky nad 20% leptají, poškození dásní, nekrózy

74 Skupina III.A Galium toxikologicky málo významný kumulace v kostech, ledvinách, játrech vysoká afinita k novotvarům (koncentruje se v nádorech) otrava potíže GIT

75 Skupina III.A Indium podle testů na zvířatech jedovaté In i jeho sloučeniny projevy otravy křeče, obrny chronická expozice chudokrevnost, poškození jater a ledvin Chlorid inditý (InCl 3 ) poškození jater, srdečního svalu, poruchy nervového systému Dusičnan inditý (In(NO 3 ) 3 ) nejtoxičtější sloučenina india, silně dráždí oči

76 Skupina III.A Thalium vysoce toxická především iontová forma tvoří soli thalné a thalité (thalné jedovatější) poměrně časté otravy (použ. jed na krysy) kancerogenita, teratogenita otrava delirium, křeče, hluboké bezvědomí až smrt při menších dávkách zvracení (krvavé), průjmy časté je vypadávání vlasů, hubnutí, nechutenství (jedovatější než Pb a jeho sloučeniny) nejjedovatější sloučeniny Tl +, (zvláště Tl 2 SO 4 smrtelná dávka po požití cca 1 g pro dospělého člověka)

77 Skupina III.A Organické sloučeniny prvků III. A skupiny Bor trialkylborany místní dráždivé účinky, systémové účinky křeče, při vyšších koncentracích samozápalné Hliník některé na vzduchu samozápalné diisobutylaluminiumchlorid leptavé účinky na pokožku, inhalace vede k poškození plic, krvácení do plic triethylaluminium samozápalný na vzduchu, poleptání pokožky, vážné poškození plic

78 Skupina IV.A C, Si, Ge, Sn, Pb Uhlík grafit ve formě prachu pneumokonióza projevy kašel (černé hleny), bolesti hlavy, dechové obtíže z toxikologického hlediska významné především sloučeniny: CO, CO 2, CS 2, COCl 2, kyanidy

79 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku oxid uhelnatý (CO) vlastnosti plyn bez barvy a zápachu, lehčí než vzduch vznik spalování za nedostatečného přístupu vzduchu výskyt ve výfukových plynech, důlní plyn, cigaretový kouř vstřebává se plícemi, vysoká afinita k Hb (asi 220x vyšší než O 2 ) reaguje s Fe 2+ na karboxyhemoglobin (COHb) třešňově červený, neschopen přenášet O 2 dušení organismu nebezpečný už v nízkých koncentracích

80 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku oxid uhelnatý (CO) v tkáních se váže na myoglobin a blokuje některé dýchací enzymy snížení množství O 2 v tkáních, buněčné dušení nejvíce postižené orgány mozek, srdce mladší lidé citlivější, zvláště těhotné ženy (CO prochází placentou a je nebezpečný pro plod) akutní otrava způsobuje smrt během několika vteřin lehká otrava (hladina CO v krvi pod 30%) zastřené vědomí, rozšíření obvodových cév, zrychlená srdeční činnost, bolest hlavy, zvracení, závratě, bušení ve spáncích

81 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku oxid uhelnatý (CO) středně těžký stupeň otravy (COHb 60% - 80%) bezvědomí, zrychlený dech těžký stupeň otravy prohlubuje se bezvědomí, abnormální barva kůže a sliznice (třešňový COHb), i po snížení hladiny COHb bezvědomí v důsledku poškození CNS, edém mozku, plic, poškození ledvin chronické otravy (kouření inhalace cca ml CO) bolesti hlavy, hučení v uších, tíha na prsou, vyrážky. toxicit stoupá za přítomnosti CO 2 terapie hyperbarická oxygenoterapie

82 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku oxid uhličitý (CO 2 ) plyn bez zápachu, těžší než vzduch vzniká při dýchání, kvašení, hnití, hoření je nedýchatelný nízké koncentrace stimulace dechového centra, zvýšené vylučování CO 2 plícemi vyšší koncentrace hromadění v těle, útlum CNS včetně dýchacího centra otrava: lehčí bolest hlavy, těžký dech, únava těžká zástava dechu a smrt během několika sekund

83 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku fosgen (COCl 2 ) jedna z nejtoxičtějších průmyslově vyráběných látek vzniká z halogenovaných uhlovodíků (CHCl 3, CCl 4 ) působením světla za přítomnosti O 2 vážně poškozuje plíce dráždí až v koncentracích, které jsou nebezpečné pro život akutní otrava edém plic, smrt lehká otrava kašel, bolesti v žaludeční krajině, žízeň, cyanóza

84 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku sirouhlík (CS 2 ) bezbarvá, silně zapáchající kapalina, hořlavina používá se při výrobě celofánu, kaučuku se vzduchem třaskavá směs nervový jed bolesti hlavy, delirium, halucinace, bezvědomí, smrt chronická otrava hubnutí, bledost, poruchy spánku, neurózy, celkové poruchy CNS

85 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku kyanovodík (HCN) rychle se vstřebává plícemi, žaludeční sliznicí i neporušenou pokožkou silně dusivý účinek s Hb tvoří kyanhemoglobin nepřenáší kyslík, inhibice enzymu dýchacího řetězce cytochrom c oxidasy akutní otrava často končí smrtí (smrtelná dávka již 40 mg/kg) lehká otrava bolesti hlavy, závratě, nevolnost, kritická je doba 1 hod po expozici metabolizován v játrech na thiokyanatany (rhodanidy) vylučují se močí antidotum - amylnitrit

86 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku kyanidy (CN - ) Na, K, Ca smrtelná dávka 0,2-0,3 g (brána vstupu hlavně per os) pozřené CN - jsou žaludeční kyselinou měněny na HCN + silně leptavé účinky (uvolňují hydroxid) dikyan (CN) 2 asi ¼ toxicity HCN, silně páchnoucí, dráždivý plyn chlorkyan (ClCN) bezbarvý plyn, silně dráždivý, asi 13x jedovatější než Cl 2, může vznikat při chlorování kyanidových odpadních vod bromkyan pevná látka, toxičtější než chlorkyan

87 Skupina IV.A Sloučeniny uhlíku hexakyanoželezitan draselný (K 3 [Fe(CN) 6 ] (ferrikyanid) a hexakyanoželeznatan draselný (K 4 [Fe(CN) 6 ] (ferrokyanid) jen málo jedovaté (prakticky žádný kyanidový účinek) nitroprussid sodný (Na2 [Fe(CN) 5 (NO)] - smrtelná dávka pro člověka asi 1 g otrava bledost, změny frekvence dechu, rozšíření zornic, zástava dechu

88 Skupina IV.A Křemík dlouhodobá inhalace křemenného prachu silikosa nález na plicích Azbest křemičitany různého složení nehořlavé, žáruvzdorné pomůcky inhalace vede k pneumokonióze (azbestóza) - vlákna azbestu se ukládají v plicních sklípcích, iniciace nádorového bujení projevy - kašel, dýchavičnost, slabost a bolest na prsou

89 Skupina IV.A Sloučeniny křemíku SiCl 4 intenzivně dráždí pokožku a sliznice, inhalace vede k anémii, hemolýza, řazen mezi bojové látky ferrosilicium (slitina Fe a Si) obvykle obsahuje fosfidy, arsenidy a sulfidy, působením vzdušné vlhkosti uvolňují fosfan, sulfan a arsan

90 Skupina IV.A Germaniun Cín málo známo o toxicitě germanovodíky (GeH 4, Ge 2 H 6 german, digerman) nebezpečné jedy, hemolýza krve kov málo toxický oxid - nerozpustný, po chronickém vdechování par a prachu změny na plicích chlorid dýmající kapalina (uvolňuje HCl), otravy zvracení, zácpa, bolest končetin

91 Skupina IV.A Olovo otravy známy již od starověku působení vyvolává poškození červených krvinek, ledvin, jater, nervového systému (psychické změny), cév, svalstva ženy náchylnější kumulace (v kostech) podezřelý z kancerogenity plic a ledvin, teratogenity a embryotoxicity (může vyvolat potrat, smrt plodu), u obou pohlaví může způsobit neplodnost všechny rozpustné soli jsou vysoce toxické intoxikace p.o., přes kůži (tetraethylolovo)

92 Skupina IV.A Olovo příznaky otravy: nasládlá chuť v ústech, břišní kolika, zvracení, krvavá nebo černá stolice větší dávky: těžko hmatatelný tep, poškození až selhání ledvin a jater LD 50 cca 1 g (rozpustné sloučeniny) častější chronická otrava šedý lem na dásních, popelavá kůže, pokles tělesné hmotnosti, psychické změny, retardace

93 Skupina V.A dusík, fosfor, arsen, antimon, bismut Dusík z hlediska toxikologického důležité oxidy dusíku, kys. dusitá a dusitany, kys. dusičná a dusičnany, hydroxylamin, hydrazin, amoniak, trichloramin (NCl 3 ) Oxidy dusíku (NO, NO 2 ) vznik za vysokých teplot oxidací vzdušného dusíku, spalování fosilních paliv, redukce HNO 3, při tepelném rozkladu dusičnanů

94 Skupina V.A Oxidy dusíku (NO, NO 2 ) otrava bolest hlavy, methemoglobinemie oxidace krevního Hb, snížení přenosu kyslíku, rozšiřuje cévy (pokles TK) chronická otrava zvýšení počtu červených krvinek, zvýšená kazivost zubů, náchylnost k respiračním infekcím (chřipka) NO 2 působí toxicky na epitel dýchacích cest zvyšováním propustnosti membrán silně dráždí dýchací cesty dlouhá latence (5-70 hodin) po ní se objevuje kašel, otok plic současné působení ozonu vystupňuje účinek

95 Skupina V.A Amoniak (NH 3 ) plynný má dráždivé účinky důležité koncentrace: 3,5 mg/m 3 je cítit 1750 mg/m 3 je nebezpečná 3500 mg/m 3 je smrtelná rozpustný ve vodě 10% roztok smrtelný v dávce g inhalace poškozuje průdušky a plíce (až edém plic, zástavy dechu), leptá sliznice dýchacích cest při požití poleptání zažívacího traktu, žloutenka (toxická hepatitis), zánět ledvin terapie opláchnout vodou postižené místo, zajistit dýchání při zástavě dechu

96 Skupina V.A Hydrazin (NH 2 NH 2 ) silná zásada, poškozuje oči, sliznice, játra, ledviny, srdce, embryotoxický proniká pokožkou rozpustný ve vodě (hydrazin hydrát NH 2 NH 2 xh 2 O) dráždivé a leptavé účinky Hydroxylamin (NH 2 OH) v těle rozklad na dusitan a amoniak, oxidace Hb, hemolýza krve otrava cyanóza, křeče, bezvědomí chronický otrava změny nervové soustavy, zvětšení sleziny a změny funkce štítné žlázy

97 Skupina V.A HNO 2 a dusitany značně jedovaté projevy otrav zvracení, bolest hlavy a břicha, cyanosa, bezvědomí dávky 0,5 g otrava, 2 g těžká otrava, 4 g smrt mechanismus účinku oxidace Hb na methb omezení přenosu kyslíku, pokles TK vlivem vasodilatace karcinogeny metabolicky jsou oxidovány na dusičnany, reakcí s aminy vznikají nitrosaminy (R 1 R 2 N-NO) hepatotoxické, karcinogenní a mutagenní efekt

98 Skupina V.A HNO 3 dráždivé a dusivé účinky (edém plic), silné oxidační činidlo s organickými látkami výbušné směsi Dusičnany méně toxické než dusitany (v těle zčásti redukce) dovolená denní dávka pro dospělého asi 300 g, norma pro vodu 50 mg/l X děti15 mg/l koncentrované roztoky dusičnanů leptají pokožku po požití zánět GIT, poškození ledvin projevy otravy slabost, bolesti hlavy, cyanosa

99 Skupina V.A Fosfor červený nejedovatý, na vzduchu stabilní bílý fosfor samozápalný se vzdušným O 2 dobře se vstřebává zažívacími cestami i neporušenou kůží (rozpustný v tucích) uchovávání v lahvích pod vrstvou vody likvidace povaření v kyselině dusičné (vzn. H 3 PO 4 ) působení poškozuje játra, ledviny, srdeční sval, snižuje srážlivost krve, narušuje metabolismus cukrů, bílkovin a tuků, oxidační pochody ve tkáních

100 Skupina V.A bílý fosfor otrava pálení v ústech a GIT, tmavé zvratky (ve tmě světélkují), bolesti břicha, průjem chronická otrava hnisání kostí (hl. čelist), osteoporóza, vypadávání zubů použit i jako chemická zbraň

101 Skupina V.A Fosfor po inhalaci žaludeční nevolnost, krvavé průjmy, zvětšení jater, žloutenka smrtelná dávka pro dospělého je cca 70 mg (1 mg /kg) první pomoc : při popálení odstranit zbytky hořícího P vodou po požití 100 ml parafinového oleje (rozpouští P) a zabraňuje jeho vstřebávání, nebo roztok KMnO 4 s aktivním uhlím a vyvolat zvracení chlorid fosforylu (POCl 3 ) silné dráždivé účinky, poškozuje pokožku, chronické působení poruchy srdečního svalu, anemie, hepatomegalie

102 Skupina V.A Fosfor fosfan (PH3) půs. na dýchací cesty a srdce chloridy (PCl 3, PCl 5 ) dráždivé účinky, poškození pokožky a dýchacích cest (edém plic) oxidy (P 2 O 3 ) nebezpečný jako bílý fosfor kys. fosforečná a fosforečnany málo toxické fosforitany (HPO 3 2- ) a fosfornany (H 2 PO 2- ) málo toxické sulfidotrichlorid fosforečný (PSCl 3 ) nebezpečný, inhalace silně dráždí a leptá sliznici a oči, při reakci s vodou vznikají vysoce toxické korozivní dýmy

103 Skupina V.A Arsen jeden z nejstarších anorganických jedů patří mezi nejtoxičtější kovy kovový nejedovatý, v organismu vznikají toxické metabolity (oxid arsenitý) brány vstupu p. o., roztoky i transdermálně sloučeniny trojvazného As jedovatější než pětivazného mutagen, teratogen, karcinogen

104 Skupina V.A Sloučeniny arsenu oxid arsenitý (As 2 O 3, otrušík) letální dávka mg otrava kovová chuť v ústech, škrábání v hltanu, zvracení a prudká bolest břicha, průjem, křeče, paralýza, smrt chronická otrava vliv na imunitní systém

105 Skupina VI.A O, S, Se, Te, Po Kyslík čistý, vysokoprocentní při vysokém parciálním tlaku působí při vdechování potíže a jeví známky toxicity příznaky: překrvení nosohltanu, sucho v krku, kašel, edém plic, dušnost léčba: snížení parciálního tlaku kyslíku 6 kpa těžká hypoxie, bezvědomí, kóma, smrt 21 kpa normální vzduch 160 kpa nejvyšší tolerovaná hranice parc. tlaku (léčba otrav CO při 280 kpa)

106 Skupina VI.A Sloučeniny kyslíku: ozón (O 3 ) vzn. ve stratosféře působením UV záření na O 2 (malé množství v troposféře v důsledku znečištění ovzduší) NO 2 (UV) NO + O O + O 2 O 3 vyvolává poškození plic, zvýšení permeability membrán buněk epitelu zvyšuje citlivost plic k alergenům, riziko astmatických záchvatů, náchylnost k infekcím dýchacích cest nepříznivý vliv na CNS (podrážděnost, bolest hlavy, únava)

107 Skupina VI.A Síra (S 8 ) prvek netoxický, ale poskytuje některé toxické sloučeniny v těle součástí esenciálních aminokyselin (methionin, cystein), vyskytuje se v glutathionu methionin cystein glutathion

108 Skupina VI.A Sloučeniny síry sulfan (H 2 S) bezbarvý hořlavý plyn, těžší než vzduch zápach po zkažených vejcích (jen v nízké koncentraci) vznik: rozklad sulfidů, bílkovin použití: analytické činidlo k důkazu iontů kovů (vzn. nerozpustné sulfidy) toxicita: prudce jedovatý, i v malých dávkách smrtelné otravy, dusivý a dráždivý účinek mech. působení: inhibice cytochrom c oxidasy (jako CN - )

109 Skupina VI.A Sloučeniny síry sulfan (H 2 S) otrava: dráždění očí, dýchacích cest (edém plic), rychle se vstřebává do krve nejprve zrychlené dýchání, později zástava dechu při vysokých koncentracích ihned paralýza dýchacího centra a smrt v organismu působí jako vasorelaxans (roztahuje cévy)

110 Skupina VI.A Sloučeniny síry oxidy síry (SO 2 a SO 3 ) bezbarvé, štiplavě páchnoucí jedovaté plyny vznik: spalováním síry, hnědého uhlí, výfukové plyny s vodou reagují na příslušné kyseliny (kyselé deště) použití: k výrobě kys. sírové, SO 2 desinfekční účinky (síření sudů), konzervans (v menší míře), bělicí přísada toxicita: dráždí horní cesty dýchací kašel, edém plic, záněty průdušek, astma SO 2 toxický pro rostliny fotosyntetický jed

111 Skupina VI.A Sloučeniny síry chlorid thionylu (SOCl 2 ) a chlorid sulfurylu (SO 2 Cl 2 ) při reakci s vodou se uvolňuje HCl a SO 2 popř. H 2 SO 4 použití jako chlorační činidla (Cl - a Cl 2 ) toxické, žíravé, lakrimátory, může tvořit výbušné směsi kyselina sírová silná kyselina s dehydratačními účinky aerosol dráždí horní cesty dýchací, oční sliznice sírany netoxické, použití jako projímadla (Na, Mg) X siřičitany vyvolávají zažívací a nervové potíže

112 Skupina VI.A Selen kovový málo jedovatý ve stopovém množství esenciální - důležitý kofaktor antioxidačních enzymů, kofaktor thyroidních hormonů snižuje toxicitu rtuti při vyšších dávkách toxický ( 400 μg) selenóza příznaky selenózy: česnekový zápach v ústech, vypadávání vlasů, lámavost nehtů, únava, neurózy, podrážděnost, GIT potíže těžké otravy mohou vést k cirhóze jater, plicnímu edému

113 Skupina VI.A Selen nebezpečné především sloučeniny s vysokou biologickou dostupností (selenany a seleničitany SeO 4 2-, SeO 3 2- ) organické sloučeniny selenu (selenomethionin, selenocystein) selan (H 2 Se): extrémně toxický korozivní plyn (páchne po křenu) dráždí pokožku a horní cesty dýchací poškozuje játra a ledviny alergizuje velmi nebezpečné jsou: SeF 6, SeOCl 2 (účinky jako yperit), SeO 2 (jako As 2 O 3 )

114 Skupina VI.A Tellur čistý prvek i sloučeniny považovány jen za mírně toxické akutní otravy jen velmi vzácné projevy intoxikace: česnekový zápach v ústech (CH 3 ) 2 Te, podobné selenu

115 Skupina VII.A F, Cl,Br, I Fluor zelenožlutý plyn, dráždivý zápach (jako HCl) vysoce reaktivní prvek s dráždivými účinky plynný působí na pokožku jako plamen rány intenzivně bolí a dlouho a špatně se hojí leptá kůži, sliznice očí a horních cest dýchacích, ve větším množství edém plic a smrt příjem nutný pro zdravé zuby (zubní pasty obsahují NaF, aminfluoridy)

116 Skupina VII.A Sloučeniny fluoru fluorovodík (HF) velmi jedovatý bezbarvý plyn leptá sliznice s vodou kyselina fluorovodíková (HF 2H 2 O) silně leptá molekula velmi malá difunduje tkáněmi až ke kostem terapie aplikace MgO (převede F na nerozpustný MgF 2 )

117 Skupina VII.A Sloučeniny fluoru fluoridy (NaF, KF) fluoridový aniont je protoplasmatický jed zasahuje do funkce enzymů, neurotoxický, váže ionty Ca 2+ (způsobuje fluorózu bílé, žluté a nakonec tmavé skvrny na zubech, kostech) NaF se používá v medicíně k léčbě osteoporózy a prevenci zubního kazu (normální dávka mg denně) akutní otravy: bolesti břicha, zvracení, zúžení zornic, poškození ledvin a jater, otrava již při požití 0.2 g NaF chronické otravy: řídnutí kostí, kostní výrůstky

118 Skupina VII.A Chlor Cl 2 žlutozelený plyn, výrazný zápach (včasná indikace čichem), těžší než vzduch silné dráždivé a oxidační účinky leptá sliznice dýchacích cest a spojivek pálení očí, slzení, dráždivý kašel, bolest na hrudi, plicní edém, krvavé zvracení s vodou v tkáních tvoří HCl a HClO použit i jako chemická bojová látka

119 Skupina VII.A Sloučeniny chloru chlorovodík (HCl) místní dráždivé účinky inhalace způsobuje katary dýchacích cest (dušení, kašel, krvavé hleny) nebezpečné pro oči záněty spojivek, zakalení rohovky oxid chloričitý (ClO2) nejnebezpečnější ze všech oxidů chloru vysoce toxický, výbušný při nižších koncentracích poškození rohovky

120 Skupina VII.A Sloučeniny chloru chlornany (ClO - ) oxidační a desinfekční účinky uvolňují chlor korozivní a dráždivé účinky, leptají chlorečnany (ClO 3- ) oxidační vlastnosti (s organickými látkami mohou tvořit výbušné směsi) dráždí kůži a sliznice silné krevní jedy (methemoglobinemie)

121 Skupina VII.A Sloučeniny chloru chloristany (ClO 4 - ) silná oxidační činidla méně toxické než chlorečnany ve velkých dávkách mohou poškozovat ledviny interferuje s využitím jodu štítnou žlázou (používá se při léčbě hyperfunkce štítné žlázy)

122 Skupina VII.A Brom (Br 2 ) za normálních podmínek červenohnědá kapalina velmi toxický, poškozuje tkáně, na pokožce způsobuje popáleniny (nekrózy), nebezpečný pro oči nízký bod varu (59 C) snadno se odpařuje, plynný má podobné účinky jako chlor, ve vyšší koncentraci smrt zadušením bromidy používány jako sedativa, antikonvulziva chronická expozice: způsobuje tzv. bromismus útlum CNS

123 Skupina VII.A Sloučeniny bromu bromovodík (HBr) bezbarvý plyn účinky podobné HCl kyselina bromovodíková koncentrovaná silně leptá pokožku, sliznice bromičnany podobné účinky jako chlorečnany (poškození jater, ledvin, CNS

124 Skupina VII.A Jód (I 2 ) biogenní prvek součást hormonů štítné žlázy nedostatek vede k duševní a tělesné zaostalosti elementární jód je tmavě fialový až černý, sublimuje (páry jsou fialové, charakteristicky zapáchají) použití: etanolický roztok (jodová tinktura), jodpovidon desinfekční činidlo elementární jód je při orálním užití toxický (LD je 30 mg/kg) díky oxidačním vlastnostem (může vést k denaturaci proteinů), poleptání GIT, rychle se vstřebává inhalace par silnější účinky než chlor

125 Skupina VII.A Jód (I 2 ) alergické reakce na jod: zčervenání zasaženého místa, vyrážka, anafylaktický šok první pomoc po pozření syrové vaječné bílky a vyvolat zvracení při kontaktu s pokožkou barví hnědě (skvrny se dají odstranit thiosíranem sodným) sloučeniny jódu jodidy (I - ) používány v lékařství při hypofunkci štítné žlázy nadměrný příjem vede k hyperfunkci (hubnutí, poruchy srdeční činnosti)

126 Skupina VII.A sloučeniny jódu jodičnany (IO 3- ) velmi nebezpečné jedovatější než chlorečnany, bromičnany

127 Přechodné kovy (B skupiny) Vanad člen 5.B skupiny dlouhodobý nedostatek V se může projevit chudokrevností (zřejmě význam při syntéze Hb) pozitivní vliv při cukrovce (zvyšuje citlivost na insulin) všechny sloučeniny vanadu jsou toxické především V 2 O 5 především chronické otravy projevy: bledost, zelenočerně zbarvený jazyk, křečovitý kašel, třes rukou, psychické příznaky

128 Přechodné kovy Chrom člen 6.B skupiny stopový prvek (zásah do metabolismu tuků a cukrů) účinky závisí na mocenství toxický je šestimocný chrom Cr 6+ - rozpustné sloučeniny jsou karcinogenní a mutagenní, nefrotoxické, hepatotoxické inhalace: astmatické potíže požití: leptá GIT, šok, smrt antidotum: kys. askorbová redukce Cr 6+ na Cr 3+ a Cr 2+ CrO 3 chronická otrava: leptavé účinky, vředy, nádory dýchací a trávicí soustavy

129 Přechodné kovy Sloučeniny chromu dichromany (Cr 2 O 7 2- ) leptají sliznice, nebezpečné pro oči silně karcinogenní smrtelná dávka dichromanu draselného je 2 g kyselina chromsírová roztok CrO 3, CrO 4 2- nebo Cr 2 O 7 2- v koncentrované H 2 SO 4 vlastnosti obou složek

130 Přechodné kovy Mangan člen 7.B skupiny důležitý pro správný metabolismus cukrů a cholesterolu dlouhodobý nedostatek vede k rozvoji cévních potíží (poruchy metabolismu cholesterolu, ukládání v cévách, riziko rozvoje KVS chorob), diabetes mellitus DDD 2-3 mg X vyšší dávky toxicita toxicita klesá dle ox. stavu: Mn 3+ > Mn 2+ > Mn 4+ chronické otravy: manganismus neurologické poruchy (Parkinsonova choroba) další projevy: únava, nechutenství, vznětlivost, závratě, poruchy řeči

131 Přechodné kovy Železo biologicky významný prvek (Hb, myoglobin, cytochrom) denní dávka 200 mg toxikologický význam hl. oxidy: oxid železitý (Fe 2 O 3 ) při inhalaci dráždí horní cesty dýchací, nebezpečí vzniku rakoviny pentakarbonyl železa [Fe(CO) 5 ] toxický po požití i inhalaci, proniká i přes neporušenou pokožku, edém plic

132 Přechodné kovy Osmium kov neškodný OsCl 4 a OsO 4 leptavé a dráždivé účinky dýchací cesty (vedou až k edému plic), na pokožce tvorba puchýřů a vředů Uran nebezpečnější svou jedovatostí než radioaktivitou vliv na metabolismus cukrů, poškozuje ledviny, játra karcinogen chronická otrava: poškození plic, krvetvorby, neurologická poškození, vliv na reprodukci, narušení vývoje plodu nejjedovatější dusičnan uranylu UO 2 (NO 3 ) 2

133 Přechodné kovy Nikl řazen mezi teratogeny některé sloučeniny podezřelé z kancerogenity (NiS, NiO) akutní otrava: poškození GIT, CNS, ledvin a srdce chronická otrava: alergie, kožní projevy (ekzém), astma! nebezpečná sloučenina [Ni(CO) 4 ] tetrakarbonyl niklu mimořádně toxický, prochází biologickými membránami dvě fáze otravy (vstřebává se kůží, inhalace): nevolnost, zvracení, bolest hlavy, horečka po době latence: cyanóza, kašel a dušnost, extrémní únava, edém plic a mozku, smrt kardiorespiračním selháním

134 Přechodné kovy Měď nedostatek se projevuje fyzickou i psychickou retardací, anemií, zhoršením metabolismu cukrů přebytek (nad 0.25 g) toxický: ukládání v ledvinách, játrech, CNS, inhibitor enzymů akutní otrava: nausea, zvracení (modrozelené zvratky) toxické hlavně rozpustné soli CuSO 4 5H 2 O silné emetikum, může způsobit poškození ledvin chronická otrava: červené lemování zubních krčků, zelené zbarvení vlasů negativní vliv na oči (zánět spojivek)

135 Přechodné kovy Kadmium toxikologicky významný prvek karcinogen zastupuje Zn v enzymatických dějích biochemické pochody neproběhnou (zablokování inzulinového cyklu) vysoce kumulativní - prostata (rakovina), ledviny, játra akutní otrava: bolesti břicha, průjmy, zvracení chronická otrava (kouření): poškození ledvin, jater, osteoporóza (porušuje metabolismus vápníku), vypadávání zubů, anémie, narušen metabolismus sacharidů příčina neplodnosti

136 Přechodné kovy Rtuť dříve součást léčiv (antiseptika, diuretika, laxativa) elementární rtuť v GIT se málo vstřebává (pouze lokální dráždění, průjem), téměř netoxická snadno se vypařuje páry se snadno vstřebávají kůží i plícemi (poškození) kumulativní jed (ledviny) významné hl. rozpustné sloučeniny rtuti: HgCl 2, Hg(NO 3 ) 2, Hg(CN) 2 X kalomel (Hg 2 Cl 2 ) téměř nerozpustný nebezpečné především sloučeniny dvojmocné rtuti (užívány dříve pro hubení hlodavců)

137 Přechodné kovy Rtuť zvláště nebezpečné jsou organokovové sloučeniny rtuti (dimethylrtuť) snadný prostup kůží (LD 0.1 ml), vstřebává se ze 100% akutní otrava: bolest břicha, průjmy, zvracení chronická otrava: šedý lem kolem zubů, neurologické a psychické poruchy, revmatické choroby, anemie, onemocnění ledvin, únava, snižuje reprodukční schopnosti, snadný průchod placentou poškození plodu

138 Obecné účinky organických útlum CNS rozpouštědel schopnost anestetického účinku snížení aktivity mozku a míchy, odpovědi na vnější podněty (může vést až k bezvědomí a smrti) vysoká lipofilita snadný průnik do CNS neurotoxicita hromadění v lipidové membráně neuronů po opakované expozici schopnost útlumu CNS stoupá s násobnou vazbou, rozvětvením řetězce, stupněm halogenace, hydroxylace methan, ethan > methanol, ethanol

139 Obecné účinky organických rozpouštědel periferní nervový systém syndrom periferní neuropatie způsobuje například: n-hexan, methyl n-butyl keton velmi pomalý rozvoj způsobený chronickou expozicí (může být urychlen zneužíváním rozpouštědel)

140 Obecné účinky organických dráždivý účinek rozpouštědel rozpouštědla tuků vymývají lipidy z membrán, odmašťování kůže a sliznic (v dýchacích cestách, očích) nenasycené uhlovodíky jsou silnější iritanty než nasycené skupiny látek dle dráždivého účinku: aminy > karbox. kyseliny > aldehydy, ketony > alkoholy > alkany skupiny látek dle schopnosti tlumit CNS: halogenidy > ethery > estery > karboxylové kyseliny > alkoholy > alkeny > alkany

141 Uhlovodíky - obecné vlastnosti výskyt pohonné hmoty, rozpouštědla, základní suroviny chemického průmyslu, čistící prostředky, laky, lepidla základní účinek narkotický - těkavé uhl. b. v C (roste s Mr) dráždivý oči, dýchací cesty, kůže odtučňování schopnost rozpouštět tuky (dermatitidy) absorpce nejčastější brána vstupu plíce vliv na množství absorbované látky má rychlost ventilace a prokrvení plic

142 Alifatické uhlovodíky Alkany C n H 2n+2 patří mezi méně toxické sloučeniny výpary dráždí sliznice ve vyšších koncentracích anestetické vlastnosti C1-C4 plyny s nízkou toxicitou, dusivý účinek (asfyxanty) C5-C9 kapaliny, tlumivý účinek na CNS, neurotoxické, dráždivé C10 C15 - tekutiny, rozpouští tuky (dermatitidy) používány v lékařství jako projímadla hořlavé a se vzduchem často tvoří výbušné směsi!

143 Alifatické uhlovodíky Alkany akutní toxicita: nausea, zvracení, pomalé a mělké dýchání, ospalost, kóma, smrt chronická expozice (např. hexan): poškození nervů - bolest svalů, spasmy, slabost, brnění a ztuhlost Alkeny C n H 2n (olefiny) vystupňování anestetických vlastností asfyxanty, výbušné, hořlavé

144 Alicyklické uhlovodíky Alkiny vystupňován narkotický účinek acetylen (ethin) dráždivé účinky nepatrné X nepříjemný zápach, může obsahovat znečišťující látky (fosfan, sulfan) Cykloalkany podobné vlastnosti jako jejich necyklické analogy útlum CNS cyklopropan používán v minulosti jako anestetikum

145 Aromatické uhlovodíky nejjednodušším zástupcem benzen substituovaný alifatickými řetězci (alkylbenzeny) PAH (polynuclear aromatic hydrocarbons) často součástí paliv, významná rozpouštědla vystupňován dráždivý účinek na kůži (odmašťování kůže, dermatitidy) nebezpečné pro oči (konjunktivitidy) inhalace vyšších koncentrací: kašel, chrapot edém plic při systémové cirkulaci toxičtější než alifatické uhlovodíky stejné Mr

146 Aromatické uhlovodíky útlum CNS, bezvědomí charakterizováno svalovým neklidem, třesem, zvýšenými reflexy, konvulze X alifatické potlačení reflexů a celkové snížení dráždivosti hepatotoxicita, nefrotoxicita, poškození KVS, CNS specifické účinky: benzen poškození krvetvorby naftalen katarakta anthracen - fotosensibilita

147 Aromatické uhlovodíky Benzen bezbarvá těkavá kapalina, bod varu 80 C, hořlavina, páry těžší než vzduch, se vzduchem tvoří výbušnou směs otrava: vdechování již malého množství (250 ppm) způsobuje závrať, bolest hlavy, únavu větší množství vede ke křečím, ztrátě vědomí až smrti systémové účinky: deprese CNS, srdeční arytmie, plicní edém a krvácení do plic, mozkový edém kůže: špatně se vstřebává, erytém, suchá dermatitida, popáleniny

148 Aromatické uhlovodíky Benzen myelotoxin poškozuje kostní dřeň a vede k poruchám krvetvorby snížen počet červených krvinek snížena hladina hemoglobinu nižší počet destiček méně bílých krvinek chronická expozice může ústit v leukémii, aplastickou anemii karcinogen (rakovina plic), teratogen eliminace část plícemi v nezměněné formě, metabolity (fenol, hydrochinon, katechol) močí

149 Aromatické uhlovodíky Toluen bezbarvá, těkavá (méně než benzen) kapalina, charakteristická vůně, se vzduchem třaskavá směs vyšší narkotický účinek než benzen, nemá vliv na krvetvorbu akutní otrava: jako opilost, tlumivý účinek na CNS, kardiovaskulární systém, dráždí oči chronická expozice: neurotoxický účinek (encefalopatie, poruchy zraku a rovnováhy)

150 Aromatické uhlovodíky Toluen často zneužíván k narkomanii nebezpečí - těžko odhadnutelné dávkování počátek intoxikace: tupá bolest hlavy, podráždění sliznic, nauzea později projevy jako po požití alkoholu euforie, zmatenost, desorientace, poruchy řeči a koordinace pohybů, sluchové a zrakové halucinace dlouhodobé užíváni vede k degenerativním změnám v játrech, srdci, kostní dřeni, ledvinách a mozku encefalopatie (úpadek osobnosti až demence)

151 Aromatické uhlovodíky Xyleny směs tří izomerů dimethylbenzenu inhalačně nejtoxičtější p-xylen (nejméně m-xylen) čirá bezbarvá kapalina nasládlého zápachu, hořlavina při nižších koncentracích dráždivý účinek na dýchací cesty a trávicí soustavu negativní vliv na funkci jater a ledvin zhoršuje smysl pro rovnováhu a prodlužuje reakční čas při vyšších koncentracích: útlum CNS, bezvědomí, srdeční arytmie, útlum dechového centra, smrt

152 Aromatické uhlovodíky Styren (vinylbenzen) vedle narkotických i výrazné dráždivé účinky při požití jedovatější než benzen chronická intoxikace: hepatotoxicita, pokles TK, snížení počtu leukocytů karcinogenní účinky laboratorně neprokázány X metabolitem může být karcinogenní fenyloxiran

153 Aromatické uhlovodíky kondenzované polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH): nejméně dvě benzenová jádra s molekulovou hmotností klesá jejich těkavost, roste bod tání, bod varu a lipofilita vstřebávání kůží, plícemi, GIT hromadění v orgánech s vysokým obsahem lipidů výskyt: výfukové plyny, průmysl, kouření, hoření vonných tyčinek, grilované maso, kamenouhelný dehet.. většina je mutagenní, karcinogenní, teratogenní induktory CYP450, epoxidické metabolity, interkalátory vliv na reprodukci, krvetvorbu, imunitní systém př. benzo(a)pyren: karcinogen izolovaný z dehtu

154 naftalen anthracen fenanthren tetracen pentacen pyren chrysen benzo(a)pyren koronen koranulen

155 Halogenované uhlovodíky toxikologicky velmi významná skupina široké použití častá expozice rozpouštědla, odmašťovadla, media v chladírenské technice, pesticidy, v medicíně nehořlavé obecně účinky: dráždivé, útlum CNS, hepatotoxicita, nefrotoxicita, kardiotoxicita, karcinogenita, mutagenita, vliv na reprodukci

156 Halogenované uhlovodíky iritanty především bromované halogenidy (Br>Cl>F) chronická expozice vede většinou k degenerativním poruchám srdce (mají kardiodepresivní účinek, senzitizují srdce k účinku katecholaminů) toxicita obecně stoupá s Mr, stupněm halogenace, nenasyceností vazeb

157 Halogenované uhlovodíky Halogenalkany chlormethan (CH 3 Cl) trichlormethan (CHCl 3 ) tetrachlormethan (CCl 4 ) velmi dobrá rozpouštědla, nehořlavá, nemísitelná s vodou silně narkotické, vysoce hepatotoxické účinky, nežádoucí účinky na srdeční sval a ledviny, karcinogeny toxicita se zvyšuje při současném požití alkoholu nebo tuků projevy otravy: bolest hlavy, zvracení, průjem, může vést až ke smrti mohou uvolňovat fosgen jodmethan (CH 3 I) alkylační činidlo, karcinogen

158 Halogenované uhlovodíky Halogenalkany chlorethen (vinylchlorid) karcinogen, mutagen narkotické vlastnosti se silným potlačením dýchacího centra, poškození cév, kostí, změny srdeční činnosti trichlorethen, tetrachlorethen karcinogeny hepatotoxicita, nefrotoxicita, kardiotoxicita zneužití k toxikomanii při inhalaci může vyvolat euforické stavy podobné opilosti s následným útlumem, nevolností, bolestí hlavy mohou uvolňovat fosgen

159 Halogenované uhlovodíky = perzistentní organické polutanty látky s toxickými účinky a vysokou odolností vůči fyzikálněchemickým a biologickým rozkladným procesům (PCB, DDT, TCDD) karcinogenní, teratogenní, mutagenní kumulace v tukové tkáni (i mozek) vliv na reprodukci enzymová indukce (interakce s léčivy zrychlená biotransformace, metabolická aktivace) opatření: zákaz výroby a používání, stanovení limitních koncentrací v potravinách, vyřazení potravin z konzumace

160 Halogenované uhlovodíky Halogenované aromatické uhlovodíky často používané jako insekticidy, fungicidy polychlorované bifenyly (PCB) toxicitu ovlivňuje i stupeň halogenace rozpustné v tucích - snadno pronikají do organismu všemi cestami akutní toxicita: není častá - chlorové akné, edémy chronická toxicita: hepatotoxicita, hepatokarcinogenita, teratogenita vysoké kumulativní vlastnosti, pomalá metabolizace spalování vznik vysoce toxických dioxinů

161 Halogenované uhlovodíky Halogenované aromatické uhlovodíky DDT dichlordifenyltrichlorethan významný insekticid akutní toxicita: nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjmy chronická toxicita: degenerativní změny v mozku, hepatotoxicita, poruchy krvetvorby kumulace v tukové tkáni karcinogen, teratogen, mutagen

162 Halogenované uhlovodíky Halogenované aromatické uhlovodíky TCDD dioxin, tetrachlor-dibenzodioxin vzniká při spalování chlorovaných látek (PCB, PVC) chlorové akné hepatotoxický, teratogenní, mutagenní, karcinogenní poškození imunitního a endokrinního systému velmi stálý v prostředí

163 Hydroxysloučeniny vystupňován narkotický i dráždivý účinek Alkoholy narkotický účinek: roste od metanolu k oktanolu roste od primárních k terciálním dráždivý účinek nefrotoxicita (především alkoholy s dvojnou vazbou, vícemocné alkoholy) Methanol vstřebává se všemi cestami značné individuální rozdíly v citlivosti metabolizován pomocí alkoholdehydrogenasy (ADH), aldehyddehydrogenasy (ALDH) konečný produkt kyselina mravenčí

164 Hydroxysloučeniny Methanol otrava projevy: zvracení, bezvědomí, poruchy vidění, KVS poruchy, pokles TK poškození buněk sítnice kyselinou mravenčí dilatované zornice, rozmazané vidění, slepota (oslepnutí vyvolá cca 7-15 ml MeOH) metabolická acidóza z kumulace kyseliny mravenčí vylučován plícemi a ledvinami (pomaleji než ethanol) antidotum ethanol, fomepizol (kompetitivní inhibitor ALD)

165 Hydroxysloučeniny Ethanol snadné vstřebávání a rychlá biotransformace opilost fáze excitační (útlum kontrolních mechanismů v mozku) vasodilatace fáze útlumu bezvědomí, útlum dechového centra, smrt chronická expozice: eroze žaludeční sliznice (zvyšování žaludeční sekrece), jaterní steatóza, cirhóza, metabolický rozvrat organismu, nervové poruchy, nižší počet leukocytů (útlum kostní dřeně) umocňuje tox. účinky jiných jedů (anilin, olovo, rtuť) technický (denaturovaný) ethanol obsahuje různé příměsi (benzen, toluen, methanol, pyridin )

166 Hydroxysloučeniny Další alkoholy 1-propanol, 2-propanol narkotické účinky i toxicita je vyšší než u etanolu rychleji se dostavuje nevolnost dráždí oči a sliznice, poruchy funkce jater butanol a pentanol dráždí oči, dýchací cesty a GIT vyšší toxicita terapie aktivní uhlí a vyvolat zvracení

167 Hydroxysloučeniny Další alkoholy ethylenglykol potřísnění kůže většinou nevede k intoxikaci požití rychlá a kompletní absorpce z GIT projevy otravy: tlumivý účinek na CNS renální poškození (akutní renální selhání) svalové spasmy (chelatace Ca) LD ml biotransformace pomocí ALD na konečný produkt kyselinu šťavelovou (s Ca ionty tvoří nerozpustné krystaly precipitují v ledvinných tubulech

168 Hydroxysloučeniny Fenoly kyselý charakter silné iritanty sliznic a pokožky systémová toxicita vliv na nervový systém, játra, ledviny, působí hemolyticky, některé karcinogenní schopnost denaturovat bílkoviny (desinficiens) Fenol bílá krystalická látka desinfekční účinky vstřebává se plícemi, kůží i v GIT silně leptá tkáně, cytotoxický působí jako nervový jed nejprve dráždí, potom tlumí

169 Hydroxysloučeniny Fenol může působit podráždění rohovky po požití: poleptání GIT, bolesti hlavy, pocení, bledost, horečka, nervové poruchy (hučení v uších, závratě) velké dávky: útlum dechového centra, pokles tělesné teploty, křeče potřísnění: leptá pokožku (bílá vrstva odumřelé kůže,m která se časem oloupe, v horším případě hnědé rozsáhlé skvrny odumřelé tkáně), rychle se vstřebává do systému opláchnout vodou, mýdlem

170 Hydroxysloučeniny Fenoly dihydroxyfenoly podobná toxicita jako fenol katechol může vyvolat methemoglobinemii kresoly (methylfenoly) alkylace zvyšuje toxicitu

171 Hydroxysloučeniny Další aromatické hydroxysloučeniny chlorfenoly, nitro a dinitrofenoly hlavně nitrolátky vysoce toxické při práci nutno používat ochranné pomůcky po požití vyvolat zvracení, podávat aktivní uhlí po potřísnění omýt ethanolem nebo glycerinem

172 Ethery silné anestetické vlastnosti, zvyšují se s Mr použití komplikuje možná oxidace na peroxidy a nebezpečí výbuchu s prodlužujícím řetězcem se snižuje toxicita X zvyšuje dráždění nenasycené ethery jsou více toxické, rychleji navozují anestezii a poškozují játra

173 Ethery diethylether čirá nízkovroucí kapalina (b. v. 34 C) rychle absorbován a zpětně vylučován plícemi výrazný narkotický účinek, slabě dráždivý anestetická koncentrace 3-6%, zástava dechu při 7-10% způsobuje také relaxaci svalů nausea a zvracení komplikovalo jeho používání v anestezii při skladování nebezpečí vzniku výbušných peroxidů

174 Ethery Ethery divinylether toxičtější než ether dráždí při nižších koncentracích než nastupuju anestetický účinek halogenované ethery mohou způsobit velmi vážná poškození kůže, očí a sliznic dýchacích cest potenciální alkylační činidla bischlormethylether - karcinogen aromatické ethery méně nestálé, méně toxické i dráždivé

175 Ethery Ethery diisopropylether toxičtější než ether dráždí při nižších koncentracích než nastupuju anestetický účinek dioxan (diethylendioxid) dráždí oči a kůži snadno se vstřebává hepatotoxický a nefrotoxický při chronické expozici karcinogenní

176 Karbonylové sloučeniny - aldehydy -CHO, ketony C=O obecné účinky: aldehydy: narkotický a dráždivý účinek (dráždivý hlavně formaldehyd) hepatotoxicita, nefrotoxicita, alergenní efekt nenasycené mají vystupňovanou toxicitu (akrolein) některé karcinogenní ketony: narkotický účinek převládá nad dráždivým některé stimulují CNS (kafr) hepatotoxicita, nefrotoxicita

177 Aldehydy formaldehyd (HCHO) plyn ostrého zápachu, vodný roztok (40%) - formalín vstup do organismu všemi cestami místně silně dráždí (koagulace bílkovin) inhalace může vést k edému plic požití: záněty sliznic, křeče, poruchy vědomí, poškození ledvin, jater karcinogenní akrylaldehyd (akrolein, CH 2 =CHCHO) nažloutlá kapalina silně dráždí kůži (nekrózy), dýchací cesty hepatotoxický

178 Ketony aceton (CH 3 COCH 3 ) těkavá kapalina, hořlavina narkotické a mírně dráždivé účinky potřísnění odstranění ochranné tukové vrstvy na pokožce citlivější k infekcím a vzniku ekzému inhalace pálení v nosohltanu, bolesti hlavy, závratě acetofenon (fenyl-ethyl keton) dříve užívaný jako anestetikum dnes v parfémech (voní po květech) silný iritant kůže, téměř žádný útlum CNS methyl-butyl keton neurotoxický (polyneuropatie jako hexan)

179 Karboxylové kyseliny především místní účinek dráždění očí, leptání kůže a sliznic kyselý charakter (snižuje se s Mr), halogenace zvyšuje kyselost dikarboxylové kyseliny a nenasycené kyseliny korozivní hydroxylace na alfa-uhlíku zvyšuje dráždivost kyselin kyselina octová mírně dráždí X trichloroctová k. - popáleniny

180 Karboxylové kyseliny kyselina mravenčí (HCOOH) silné dráždivé účinky (více než k. octová) páry dráždí oči, leptají pokožku a sliznice dýchacích cest, zubní sklovinu požití nevolnost, silné poškození ledvin potřísnění popáleniny a puchýře kyselina octová (CH 3 COOH) výrazný místní dráždivý účinek koncentrace 99.5% ledová kyselina octová (hořlavá) 3-10% ocet (leptá zubní sklovinu)

181 Karboxylové kyseliny kyselina šťavelová (COOH) 2 pevná látka inhalace (prach, aerosoly roztoků) dráždí dýchací cesty (vředy na sliznici hltanu, zánět plic) požití pálení hrdla, bolesti břicha, zvracení, krvavé průjmy, šok systémový účinek pokles hladiny Ca 2+ iontů vliv na svalovou aktivitu, nervstvo, srdeční činnost (křeče, arytmie, pokles TK, deprese CNS) poškození ledvin (toxické působení aniontů + precipitace oxalátu) LD cca 5 g kyseliny

182 Funkční deriváty karboxylových kyselin halogenidy R-COX vysoce reaktivní sloučeniny dráždivé pro dýchací cesty (plicní edém), oči, kůži, sliznice anhydridy (RCO) 2 O dráždivější než příslušné kyseliny snadno se hydrolyzují (dehydratace tkáně) amidy (R 1 CO-NHR 2 ) poškozují játra, ledviny hydrolýzou uvolňují některé embryotoxické, teratogenní a karcinogenní

183 Funkční deriváty karboxylových estery (R 1 COOR 2 ) kyselin většinou těkavé hořlavé kapaliny s charakteristickou vůní deprese CNS silnější než u alkoholů, aldehydů a ketonů X ale mírnější než u halogenovaných uhlovodíků a etherů hydrolyzují se na alkohol a kyselinu dráždivý účinek na oči, slzení halogenace zvyšuje dráždivý účinek dvojná vazba v postranním řetězci zvyšuje toxicitu (některé takové estery působí stimulaci CNS místo útlumu)

184 Funkční deriváty karboxylových kyselin estery (R 1 COOR 2 ) ftaláty poškozují játra, ledviny, žaludeční sliznici podezřelé z kancerogenity, mutagenity allylformiát hepatotoxický (vzniká akrolein), poškozuje cévy

185 Estery anorganických kyselin estery kyseliny fosforečné (organofosfáty) používané jako pesticidy (malathion), bojové látky (tabun, sarin, soman, VX) soman sarin tabun malathion VX

186 Estery anorganických kyselin estery kyseliny fosforečné (organofosfáty) vstup do organismu všemi branami mechanismus účinku: inhibice acetylcholinesterasy (AChE) projevy intoxikace: slinění, slzení, zvýšení bronchiální sekrece, bronchospasmus, zúžení zorniček, zvýšená motilita střev, zvracení, nucení na močení a defekaci, bradykardie, křeče, útlum dechového centra, smrt antidota: atropin, oximy, antikonvulzivní látky pralidoxim

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_179_Toxikologie organických látek_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: VY_32_INOVACE_172_Toxikologie přechodných kovů_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Název školy: Číslo a název sady: klíčové aktivity: Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA

OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA OSUD CIZORODÝCH LÁTEK V ORGANISMU ČLOVĚKA 4 FÁZE 1. vstup absorpce 2. přenos distribuce 3. metabolické přeměny biotransformace 4. vylučování - exkrece 1.FÁZE ABSORPCE - DS a) inhalací vdechováním - plyny,

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci Chroman draselný, K 2 CrO 4 T, N R: 49-46-36/37/38-43-50/53

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

16.5.2010 Halogeny 1

16.5.2010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny 1 16.5.010 Halogeny Prvky VII.A skupiny: F, Cl, Br, I,(At) Obecnávalenčníkonfigurace:ns np 5 Pro plné zaplnění valenční vrstvy potřebují 1 e - - nejčastější sloučeniny s oxidačním číslem

Více

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková

Osud xenobiotik v organismu. M. Balíková Osud xenobiotik v organismu M. Balíková JED-NOXA-DROGA-XENOBIOTIKUM Látka, která po vstřebání do krve vyvolá chorobné změny v organismu Toxické účinky: a) přechodné b) trvale poškozující c) fatální Vzájemné

Více

Seminář z anorganické chemie

Seminář z anorganické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Seminář z anorganické chemie Ing.Fišerová Cílem kurzu je seznámit

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky

MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL. Bojové chemické látky MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Rozdělení Detekce Taktika zásahu BCHL Bojové chemické látky BCHL - Úvod Bojové chemické látky Chemické látky, které mohou být využity

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Astat - radioaktivní pevná látka - krátký poločas rozpadu (8,3 hod) - nejstabilnější je izotop At 210. Sloučeniny

Astat - radioaktivní pevná látka - krátký poločas rozpadu (8,3 hod) - nejstabilnější je izotop At 210. Sloučeniny Halogeny - název od řeckého hals = sůl (pro jejich schopnost tvořit velkou řadu solí) - prvky 17. skupiny - mají sedm valenčních elektronů - tvoří dvouatomové molekuly - jsou jedovaté s dráždivými účinky

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Anorganické škodlivé látky

Anorganické škodlivé látky Anorganické škodlivé látky 1. Úvod 2. Skupina I. (H, Li, Na, K, Rb, Cs) 3. Skupina II. (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra) 4. Skupina III. (B, Al, Ga, In, Tl, Ga) 5. Skupina IV. (C, Si, Ge, Sn, Pb) 6. Skupina V.

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky žíravé Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky žíravé Amoniak 26% roztok, NH 3 aq. C R: 34-50 S: (1/2-)26-37/38/39-45-61 Bezbarvá kapalina

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Profesionální onemocnění. Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví

Profesionální onemocnění. Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví Profesionální onemocnění Chronické působení některého ze škodlivých vlivů přechod od stavu nepohody k poškození zdraví Působení kovů Otrava olovem a jeho sloučeninami NPK-P 0,05 mg.m -3 Saturnismus dlouhodobé

Více

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA Intoxikace oxidem uhelnatým - CO MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA CO oxid uhelnatý Charakteristika: bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu vysoce toxický toxický pro

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 1

Základy analýzy potravin Přednáška 1 ANALÝZA POTRAVIN Význam a využití kontrola jakosti surovin, výrobků jakost výživová jakost technologická jakost hygienická autenticita, identita potravinářských materiálů hodnocení stravy (diety) Analytické

Více

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Zlepšen ení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska Kvalita ovzduší v Česku Ing. Rafał Chłond Ostrava 29. června 2010 Obsah 1. Znečištění ovzduší 2. Způsoby měřm ěření emisí 3. Nemoci způsoben

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np:

Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: PRVKY PÁTÉ SKUPINY Do této skupiny patří dusík, fosfor, arsen, antimon a bismut. Společnou vlastností těchto prvků je pět valenčních elektronů v orbitalech ns a np: Obecná konfigurace: ns np Nejvyšší kladné

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D.

TOXICITA. Ing. Hana Věžníková, Ph. D. TOXICITA Ing. Hana Věžníková, Ph. D. OBSAH Toxicita Toxický účinek Expozice Toxicita plynných zplodin hoření Oxid uhelnatý Oxid uhličitý Synergický účinek 2 TOXIKOLOGIE Vědecká disciplína na pomezí několika

Více

Bojové chemické látky

Bojové chemické látky Bojové chemické látky 1. Úvod 2. Látky dusivé 3. Látky zpuchýřující 4. Látky dráždící oči 5. Látky nervově paralytické 6. Látky psychoaktivní 7. Jiné - Agent Orange Úvod Bojové chemické látky cíleně poškozují

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Dusík a fosfor. Dusík

Dusík a fosfor. Dusík 5.9.010 Dusík a fosfor Dusík lyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N Molekuly dusíku extremně stabilní říprava: reakce dusitanů s amonnými ionty NH N N ( ( ( ( Výroba:

Více

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody konvenční výpočtovou metodu pro klasifikaci nebezpečnosti chemických přípravků definuje příslušné nařízení vlády. nebezpečné vlastnosti látek

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda

7) Uveď příklad chemické reakce, při níž se sloučí dva prvky za vzniku sloučeniny. (3) hoření vodíku s kyslíkem a vzniká voda Chemické reakce a děje Chemické reakce 1) Jak se chemické reakce odlišují od fyzikálních dějů? (2) změna vlastností látek, změna vazeb mezi atomy 2) Co označujeme v chemických reakcích jako reaktanty a

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Otázky a jejich autorské řešení

Otázky a jejich autorské řešení Otázky a jejich autorské řešení Otázky: 1a Co jsou to amfoterní látky? a. látky krystalizující v krychlové soustavě b. látky beztvaré c. látky, které se chovají jako kyselina nebo jako zásada podle podmínek

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Prvky 14. Skupiny (Tetrely)

Prvky 14. Skupiny (Tetrely) Prvky 14. Skupiny (Tetrely) 19.1.2011 p 2 prvky C nekov Si, Ge polokov Sn, Pb kov ns 2 np 2 Na vytvoření kovalentních vazeb ve sloučeninách poskytují 2, nebo 4 elektrony Všechny prvky jsou pevné látky

Více

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ

TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ TOXIKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA CHEMICKÝCH HAVARIÍ prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Rozdělení jedů Podle

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí

Hygiena a toxikologie, 3. ročník, Ekologie a životní prostředí Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Kvalitativní analýza - prvková. - organické

Kvalitativní analýza - prvková. - organické METODY - chemické MATERIÁLY - anorganické - organické CHEMICKÁ ANALÝZA ANORGANICKÉHO - iontové reakce ve vodných roztocích rychlý, jednoznačný a často kvantitativní průběh kationty, anionty CHEMICKÁ ANALÝZA

Více

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

BÍLKOVINY. V organismu se nedají nahradit jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY o makromolekulární látky, z velkého počtu AMK zbytků o základ všech organismů o rostliny je vytvářejí z anorganických sloučenin (dusičnanů) o živočichové je musejí přijímat v potravě, v trávicím

Více

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA

METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA METABOLISMUS NIKOTINU U ČLOVĚKA Z. Zloch Ústav hygieny LF UK Plzeň Výskyt nikotinu Cigaretový tabák obs. 1 1.5 % nikotinu, tj. 95 % všech přítomných alkaloidů Minoritní alkaloidy: nornikotin, anatabin,

Více

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty)

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) Otázka: Hygiena a toxikologie Předmět: Chemie Přidal(a): dan 1. Definice, základní poznatky HYGIENA = dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) vnějším znakem hygieny

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY

NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY NABÍDKA PRODUKTŮ PRO ŠKOLY Naše společnost Puralab s.r.o. se zaměřuje na výrobu chemických látek, především pak na výrobu vysoce čistých látek, nejčastěji anorganických solí kovů. Jako doplňkový sortiment

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů On, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Znečištění ovzduší a zdraví

Znečištění ovzduší a zdraví Znečištění ovzduší a zdraví Čelákovice, 31. března 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) Evropa: asi 370 tisíc předčasných úmrtí ročně zkracuje

Více

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Pitný režim. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Pitný režim PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Pitný režim 2. Vodní bilance 3. Kolik tekutin přijmout 4. Jak na pitný režim 5. Co pít 6. Voda 7. Perlivá či neperlivá 8. Minerální vody 9. Obsah zdravotně

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny

Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Významné skupiny organických sloučenin Vitamíny Předmět Chemie Ročník a obor 1.ZA, 1.SC, 1.OS, 2.ZA Kód sady CHEM/ZA+SC+OS/02 Kód DUM CHEM/ZA+SC+OS/01+02/02/10-20 Autor Mgr. Alena Jirčáková Datum vzniku

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

R věty. Jednoduché R věty:

R věty. Jednoduché R věty: R věty Nebezpečné vlastnosti chemických látek jsou popsány tzv. R-větami, které stanoví specifickou rizikovost jednotlivých nebezpečných chemických látek. R-věty jsou jednoduché nebo kombinované (podle

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_19

Více

Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů

Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů Toxikologie, její předmět a vymezení pojmů 1. Úvod 2. Předmět toxikologie a vymezení pojmů 3. Působení cizorodých látek na lidský organismus 4. Klasifikace jedů 5. Účinek jedů, druhy účinku 6. Závislost

Více

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové

Anorganické látky v buňkách - seminář. Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Anorganické látky v buňkách - seminář Petr Tůma některé slidy převzaty od V. Kvasnicové Zastoupení prvků v přírodě anorganická hmota kyslík (O) 50% křemík (Si) 25% hliník (Al) 7% železo (Fe) 5% vápník

Více

Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace

Letní škola TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace Letní škola 2008 TOXICKÉ KOVY a možnosti detoxikace 1 Periodická tabulka prvků 2 Periodická tabulka - komentář většina prvků v tabulce jsou kovy přesnější než těžké kovy je označení toxické kovy některé

Více

12.CHALKOGENY A HALOGENY

12.CHALKOGENY A HALOGENY 12.CHALKOGENY A HALOGENY Chalkogeny ( česky se jedná o prvky ) 1) Popiš obecnou charakteristiku dané skupiny (počet valenčních elektronů, obecná elektronová konfigurace valenční vrstvy, způsoby dosažení

Více

Kontaminace půdy pražské aglomerace

Kontaminace půdy pražské aglomerace Kontaminace půdy pražské aglomerace ING. ANNA CIDLINOVÁ (anna.cidlinova@szu.cz) Odběry půdních vzorků vareálech mateřských školek spolupráce SZU a ČGS monitoring půd součástí celoevropského projektu Urban

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ EMIE ANORGANIKÁ ORGANIKÁ 1 EMIE ANORGANIKÁ Anorganické látky Oxidy: O, O 2.. V neživé přírodě.. alogenidy: Nal.. ydroxidy: NaO Uhličitany: ao 3... Kyseliny: l. ydrogenuhličitany: NaO 3. 2 EMIE ORGANIKÁ

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE

MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE MATURITNÍ OTÁZKY Z CHEMIE 1 Složení a struktura atomu Vývoj představ o složení a struktuře atomu, elektronový obal atomu, modely atomu, pojem orbital, typy orbitalů, jejich znázorňování a pravidla pro

Více

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho

Charakteristika Teorie kyselin a zásad. Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce. Významné kyseliny. Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Petra Ustohalová 1 harakteristika Teorie kyselin a zásad Arrheniova teorie Teorie Brönsted-Lowryho Příprava kyselin Vlastnosti + typické reakce Fyzikální a chemické Významné kyseliny 2 Látky, které ve

Více

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina

Kyslíkaté deriváty. 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly. řešení. Dle OH = hydroxylová skupina Kyslíkaté deriváty řešení 1) Hydroxyderiváty: a) Alkoholy b) Fenoly Dle = hydroxylová skupina 1 Hydroxyderiváty Alifatické alkoholy: náhrada 1 nebo více atomů H. hydroxylovou skupinou (na 1 atom C vázaná

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více