P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E"

Transkript

1 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E k zajištění písemných zkoušek společné části MZ ve škole jaro 0 A. Činnosti vykonávané před zadáváním didaktických testů a písemných prací + ZAD Překontrolujte první den konání písemných zkoušek před jejich započetím (a vždy po nástupu nového komisaře) platnost dokladu komisaře (tj. jeho jmenování). Dostavte se před konáním zkoušek dle jednotného zkušebního schématu do místnosti, kterou jste již předem stanovili, kde proběhne předání zkušební dokumentace zadavatelům. Komisař provede kontrolu platnosti jmenování zadavatelů (případně náhradního zadavatele). Strukturu jmenování pro zadavatele stanovujete vy. Pokud jste nepředali jmenování zadavatelům (např. jste nevyužili formuláře z IS CERTIS, které jsou určeny zvlášť pro každého zadavatele), předejte jmenování zadavatelů ke kontrole komisaři. Zadavatelé mohou mít s sebou v učebně mobilní telefon. ŘED 4 ŘED 5 ŘED (Komisař provede kontrolu neporušenosti bezpečnostní bedny se zkušební dokumentací.) Poté bezpečnostní bednu za dohledu komisaře a zadavatelů otevřete. Otevíráte-li danou bednu se zkušební dokumentací poprvé, překontrolujte úplnost jejího obsahu dle vložené výčetky materiálů (nachází se v bezpečnostní bedně). Za účelem kontroly však žádný balíček se zkouškou nerozbalujte! Pouze překontrolujte, že je balíček pro danou v bedně uložen a neporušen. Vyjměte z bezpečnostní bedny: a) balíček pro danou (resp. dílčí ); balíček pro rozbalte, vyjměte z něj balíčky pro jednotlivé učebny a překontrolujte jejich neporušenost; b) pro každou učebnu papírové obálky (jednu označenou ZA a PL a druhou označenou TS a ostatní ); c) plomby pro následné zaplombování bezpečnostní bedny. 6 ZAD Předejte každému zadavateli: a) balíček se zkušební dokumentací pro jeho učebnu; převzetí balíčku potvrdí zadavatel do záznamu o předání zkušební dokumentace pro učebnu, který jste si vytiskli z IS CERTIS; b) prázdné papírové obálky; c) jednu sadu náhradních psacích potřeb, povolených pomůcek, případně další materiály nezbytné k zadávání (není-li zajištěno jinak); d) v případě zkoušek v učebně pro žáky s PUP předejte zadavatelům posudky žáků s PUP MZ, které jste si předem vytiskli z IS CERTIS. e) Zdůrazněte zadavatelům, že každý žák musí dostat ZA, který je určen právě jemu (tj. jméno, příjmení a ID žáka na ZA musí odpovídat údajům v prezenční listině).

2 K předání zkušební dokumentace zadavateli by nemělo dojít dříve než 0 minut před zahájením administrace zkoušky. Balíček pro učebnu nesmí být otevřen za žádných okolností před zahájením zkoušky dle JZS, a to ani v případě, že nekoná žádný žák! 7 ŘED Zaplombujte za dohledu komisaře a zadavatelů bezpečnostní bednu. 8 9 ZAD Proveďte zápis o správnosti zaplombování včetně čísel plomb do záznamu o zaplombování bezpečnostní bedny (záznam si vytiskněte z IS CERTIS) a potvrďte jej podpisem. Komisař vaši činnost kontroluje a potvrzuje správnost svým podpisem. Bezpečnostní bednu se zkušební dokumentací uložte. Informujte zadavatele, kteří zadávají didaktický test z cizího jazyka, o umístění záložního CD přehrávače. Zadavatele vyzvěte, aby odešli do přidělených učeben. Pro každou učebnu jsou přibaleny pro případ potřeby vždy shodné CD nosiče. (Zadavatelé odcházejí přímo do určených učeben.) B. Činnosti vykonávané po zadávání didaktických testů a písemných prací ZAD Převezměte od zadavatele jednu sadu náhradních psacích potřeb a povolených pomůcek (nejste-li domluveni, že vše zůstává v učebně). Převezměte od komisaře obálku označenou TS a ostatní. Obálky se do bezpečnostní bedny nevracejí, můžete s jejich obsahem naložit dle vlastního uvážení. B. Přepis řešení didaktického testu žáků s PUP MZ, kteří nezapisovali řešení standardním způsobem Přepis řešení je třeba provést ve všech případech, kdy nejsou odpovědi žáka s PUP MZ zařazeného ve skupině a zapsány do první části záznamového archu určené pro standardní zápis odpovědí (která má zpravidla formu křížků ). Převezměte od komisaře obálku označenou ZA a PL. K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP (záznam si můžete vytisknout z IS CERTIS). ŘED Vyberte si zadavatele, kterého pověříte přepsáním řešení (tzv. zadavatelpřepisovač); můžete pověřit libovolného zadavatele. ZAD-P Předejte zadavateli-přepisovači veškerou dokumentaci z učebny, kterou jste převzali od komisaře (včetně posudků žáků s PUP vytištěných z IS CERTIS). K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP. (Zadavatel-přepisovač přepíše odpovědi žáka do části záznamového archu, která je určena pro zápis odpovědí standardním způsobem.) 4 Převezměte od zadavatele-přepisovače zpět veškerou dokumentaci z učebny.

3 ZAD-P 5 ŘED K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP. Dokumenty s řešením, které je zapsáno jiným než standardním způsobem, archivujte. Posudky žáků s PUP vytištěné z IS CERTIS se nearchivují. 6 Předejte komisaři záznamové archy, prezenční listinu a protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně. K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP. (Komisař dokumentaci digitalizuje a odešle.) B. Přepis písemné práce žáků s PUP MZ Písemné práce žáků s PUP MZ zapsané v záznamovém archu se nepřepisují. Písemné práce jsou zapsány buď přímo do záznamového archu (do části určené pro standardní zápis či na volné listy papíru umístěné na konci), nebo jsou psány na počítači a poté vytištěny na volné listy papíru umístěné na konci záznamového archu. Písemná práce žáka s PUP MZ není v učebně zapsána/vytištěna na záznamový arch pouze v případě, kdy žák se zrakovým postižením píše svou práci na Pichtově psacím stroji. Tehdy je nezbytné práci přepsat, a to obdobně jako v případě didaktického testu, postupujte proto podle podkapitoly B.. C. Zpracování dokumentace z didaktických testů a písemných prací (po jejich digitalizaci) + HOD HOD Stanovte termín a místo kontroly platnosti jmenování hodnotitelů písemných prací z českého jazyka a literatury, kterou provede komisař, a tuto informaci sdělte komisaři i hodnotitelům. Strukturu jmenování pro hodnotitele stanovujete vy. Pokud jste nepředali jmenování hodnotitelům (např. nevyužili jste formuláře z IS CERTIS, které jsou individuální pro každého hodnotitele), předejte komisaři jmenování hodnotitelů ke kontrole vy. Převezměte od komisaře obálku s veškerou již digitalizovanou dokumentací z dané učebno-zkoušky (ZA, prezenční listinu a protokol) a potvrďte převzetí dokumentace do záznamu o předání zkušební dokumentace pro učebnu. Záznamové archy didaktických testů (všechny zkoušky), písemných prací z cizích jazyků a protokol z učebny jsou určeny k archivaci. CERMAT doporučuje archivovat prezenční listinu jako přílohu protokolu z učebny. Předejte hodnotiteli písemných prací z českého jazyka a literatury záznamové archy písemných prací, metodický balíček pro hodnotitele a seznam výroků pro komentáře k hodnocení PP. Hodnotiteli žáků s PUP MZ předejte navíc části posudků žáků s PUP MZ k písemné práci (zkontrolujte, zda hodnotiteli předáváte posudek s identifikačními údaji žáka). K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Hodnotiteli nepředávejte prezenční listinu ani protokol! Metodický balíček pro hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury vám bude zpřístupněn v Knihovně projektu MZ0 v IS CERTIS pod názvem souboru MZ0_Metodicky-balicek-HOD-PP_CJL.pdf, a to nejdříve přibližně hodinu po ukončení písemné práce z českého jazyka a literatury dle JZS. Metodický balíček by měl sloužit jako referenční materiál pro hodnocení jednotlivých písemných prací. Seznam výroků pro komentáře k hodnocení PP je uložen v Knihovně obecné IS CERTIS pod názvem souboru ČJL_výroky_MZ_0.doc.

4 HOD HOD Pořizovač HOD PP Pořizovač HOD PP Sdělte hodnotiteli písemných prací z českého jazyka a literatury termín, do kdy je nutné písemné práce ohodnotit a odevzdat k přepisu hodnocení do IS CERTIS. Nejzazší termín ohodnocení písemné práce uveďte do kolonky Ohodnotit PP do dne: v levém dolním rohu záznamového archu. Při stanovení termínu je nutno vycházet z pravidel daných maturitní vyhláškou, tj. že ředitel školy předá v jarním zkušebním období hodnocení PP z ČJL CERMATu nejpozději do začátku konání ústních zkoušek společné části MZ v příslušné třídě. S cílem poskytnout žákům alespoň 8 dní na podání žádosti o přezkum doporučuje CERMAT stanovit lhůtu pro vyhodnocení písemných prací nejpozději do 7. května 0, a to vzhledem k tomu, že poslední termín, do kdy může žák podat žádost o přezkum písemné práce, je školským zákonem č. 56/004 Sb. stanoven na 4. června 0. Převezměte od hodnotitele ohodnocené záznamové archy písemných prací, případně ostatní dokumentaci, kterou od vás obdržel, a potvrďte převzetí dokumentace do záznamu o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Ohodnocené ZA PP z českého jazyka a literatury předejte pořizovači hodnocení PP a potvrďte převzetí dokumentace do záznamu o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Pořizovač hodnocení PP provede zápis hodnocení písemných prací do IS CERTIS. Po zápisu hodnocení písemných prací z ČJL do IS CERTIS převezměte od pořizovače hodnocení PP záznamové archy písemných prací. Převzetí potvrďte do záznamu o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Záznamové archy písemných prací jsou určeny k archivaci. 8 ŘED 9 ŘED Proveďte kontrolu pořízených dat ohodnocených písemných prací z ČJL podle pokynů uvedených v kapitole C.. (Nepovinné) Potvrďte pořízení hodnocení písemných prací z ČJL dané třídy podle pokynů uvedených v kapitole C.. C. Kontrola pořízených dat výsledků hodnocení písemných prací z ČJL Řediteli školy je dána možnost překontrolovat data z hodnocení písemných prací z ČJL, která pořizovač hodnocení PP zapsal do IS CERTIS. 4 Přihlaste se do IS CERTIS. Pro přihlášení do systému IS CERTIS lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. V levé liště zvolte odkaz Hodnocení PP, poté klikněte na dílčí odkaz Žáci a ve výběrovém poli zvolte projekt MZ0. V tabulce si pomocí filtru ve sloupci Třída vyberte třídu, u které chcete pořízené hodnocení zkontrolovat. Pro použití funkce filtru v IS CERTIS lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. Požadovanou sestavu s pořízenými daty za jednotlivé žáky v dané třídě si můžete vyexportovat do tabulky v MS Excel, kterou lze následně vytisknout a porovnat pořízená data s bodovým hodnocením uvedeným na záznamových arších žáků. 4

5 Pro použití funkce exportu dat z IS CERTIS do MS Excel lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. C. Potvrzení pořízení hodnocení písemných prací z ČJL pro danou třídu Přihlaste se do IS CERTIS. V levé liště zvolte odkaz Hodnocení PP, poté klikněte na dílčí odkaz Třídy a ve výběrovém poli zvolte projekt MZ0. V tabulce vyberte řádek se třídou, jejíž pořízená data chcete potvrdit a klikněte na tlačítko Potvrdit hodnocení. 4 Pozor! Stisknout tlačítko Potvrdit hodnocení je nutné pro všechny třídy. Bez potvrzeného hodnocení PP nebude možné generovat závěrečné protokoly a vysvědčení pro danou třídu. Při splnění této podmínky bude po vstupu do projektu MZ0 v záložce Aktuální registrace školy u položky Pořízení hodnocení PP ČJL zobrazeno zelené zatržítko. Bude-li u této položky zobrazen červený křížek, znamená to, že hodnocení dosud nebylo u všech tříd potvrzeno. V případě, že již máte potvrzené hodnocení písemných prací dané třídy a přišli jste na nějakou nesrovnalost, lze editaci již potvrzených dat opět povolit. ) V levé liště zvolte odkaz Hodnocení PP, poté klikněte na dílčí odkaz Třídy a ve výběrovém poli zvolte projekt MZ0. ) V tabulce vyberte řádek se třídou, jejíž již potvrzená data chcete otevřít pro editaci, a klikněte na tlačítko Zrušit potvrzení. D. Zpracování výkazu výkonu a protokolu PZM ŘED + Až dostanete od komisaře informaci, že zpracoval protokol o průběhu MZ ve zkušebním místě a Výkaz výkonu komisaře (výkaz), přihlaste se do IS CERTIS. Pro přihlášení do systému IS CERTIS lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. ŘED V levé liště zvolte odkaz Výkazy. Pomocí roletky zvolte projekt MZ0. ŘED 4 ŘED 5 ŘED V tabulce označte řádek se, jehož výkaz si chcete prohlédnout, a klikněte na tlačítko Detail. Tímto se zobrazí výkaz daného. Pro odsouhlasení výkazu klikněte na tlačítko Akceptovat. (Aby mohl ředitel výkaz akceptovat, musí ho nejprve komisař potvrdit. Dokud tak komisař neučiní, nezobrazí se řediteli tlačítko Akceptovat. V případě nesrovnalostí ve výkazu kontaktujte a sjednejte s ním nápravu.) Vstupte do projektu MZ0. Vyberte odkaz Zkušební místa v levé liště, zvolte zkušební místo a klikněte na tlačítko Protokol o průběhu MZ. 5

6 6 ŘED Souhlasíte-li s obsahem protokolu a výkazu, klikněte na tlačítko Potvrdit. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka OK v dialogovém okně, které se vám právě otevřelo. Zavřete IS CERTIS a informujte komisaře, že je protokol a výkaz již potvrzen a že může protokol na pracovišti DDT vytisknout. Vytištěný protokol podepište vy i komisař. (Vytištěný protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě se nedigitalizuje.) Podepsaný protokol od komisaře převezměte a archivujte. Pokud by nastala situace, že bude potřeba komisařem schválený výkaz z nějakého důvodu znovu editovat, pak si výkaz zobrazte (viz kroky 4 výše) a stiskněte tlačítko Zrušit akceptaci, což umožní komisaři opětovnou editaci výkazu. 6

7 E. Odeslání bezpečnostních beden zpět do CERMATu Modré bezpečností bedny budou školy vracet zpět do CERMATu prostřednictvím České pošty. K tomuto účelu slouží samolepicí štítek České pošty (viz obrázek níže), který naleznete uvnitř balíčku s metodickými pokyny doručeného do školy současně s bezpečností bednou. Bedny zašlete zpět nejpozději. května 0. Modrou bezpečnostní bednu před odesláním zkontrolujte, zda neobsahuje žádnou zkušební dokumentaci! Bezpečnostní bedna se odesílá zpět do CERMATu prázdná. ŘED ŘED ŘED Na štítku vyplňte do pole Odesílatel vaše údaje (název školy a adresu), ostatní pole není nutné vyplňovat. a) Pokud má vaše škola pouze jednu bezpečnostní bednu: Modrou bednu uzavřete a zaplombujte alespoň plombami, aby se předešlo jejímu otevření při přepravě (toto plombování není nutné zapisovat do záznamu o zaplombování). b) Pokud má vaše škola více bezpečnostních beden: Modré bedny složte do sebe tak, aby se daly svázat, např. samolepicí páskou, motouzem apod. Horní bednu uzavřete a všechny bedny svažte dohromady tak, aby se při přepravě nerozdělily. Na víko vrchní uzavřené bezpečnostní bedny nalepte vámi vyplněný štítek České pošty (viz bod tohoto pokynu). 4 ŘED Bezpečnostní bednu/bedny odneste na pobočku České pošty do. května 0. Příklad samolepicího štítku České pošty: 7

8 F. Přehled záznamů ve zkušební dokumentaci Situace Popis situace v záznamovém archu žáka Záznamy zadavatele v protokolu o průběhu MZ v učebně Záznamy ředitele školy v IS CERTIS Žák má možnost konat. Standardní ukončení zkoušky (tj. po vypršení limitu) Žák se účastnil zkoušky v celém časovém limitu. Konal(a) (ZA bude vyhodnocen). Ukončení zkoušky před vypršením časového limitu (dobrovolné) Žák ukončil svou práci dříve a chce odejít z učebny. Konal(a) (ZA bude vyhodnocen). Nepřipuštění žáka ke zkoušce Žák neprokázal svou totožnost nebo se provinil proti školnímu řádu (byl pod vlivem omamných látek atp.), bude proto ze zkoušky vyloučen. Vyloučen(a) Proveďte záznam do. části Opravnou 4. Vyloučení žáka ze zkoušky Žák porušil pravidla řádného průběhu zkoušky, zadavatel ho proto ze zkoušky vyloučil. Vyloučen(a) Proveďte záznam do. části Opravnou Nepřítomnost žáka u zkoušky Ukončení zkoušky před vypršením časového limitu (ze zdravotních důvodů) Žák se ke zkoušce vůbec nedostavil (žák se musí do pracovních dnů omluvit řediteli školy, který rozhodne, zda jeho omluvu uzná, či nikoliv). Žák se ke zkoušce nedostavil, protože neukončil poslední ročník SŠ. Žák předčasně opustil učebnu v důsledku vážné zdravotní indispozice a nechce, aby byl jeho záznamový arch vyhodnocen (žák se musí do pracovních dnů omluvit řediteli školy, který rozhodne, zda jeho omluvu uzná, či nikoliv). Nepřítomen(na) či nedokončil(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) Proveďte záznam do. části Proveďte záznam do. části Ponechá v sestavě Omluven Ne Potvrdí v sestavě Omluven Ano Ponechá v sestavě Omluven Ne Potvrdí v sestavě Omluven Ano Opravnou Náhradní Opravnou Náhradní 8

9 SEZNAM ZKRATEK: CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; ČJL český jazyk a literatura; DDT digitalizační datový terminál; IS CERTIS informační systém CERMATu; JZS jednotné zkušební schéma; PUP MZ přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ; protokol z učebny protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně; ŘED ředitel školy; školní maturitní komisař; ZA záznamový arch; ZAD zadavatel; ZAD-P zadavatel-přepisovač Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 9/6, Praha 7, tel.:

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny Platné od 1. 1. 2012 POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny AKTUALIZACE JSOU PODTRŽENÉ VLNOVKOU. Určeno pro zkoušky: Anglický jazyk didaktický test základní pro žáky s SP 1 a SP 2 Francouzský jazyk didaktický

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

Maturitní komisař a jeho práce

Maturitní komisař a jeho práce Maturitní komisař a jeho práce V.Burkovec 10.3.2013 Úvod S novou formou maturitní zkoušky 1 vznikla řada funkcí, na které se pedagogové musí připravit. Kromě zadavatelů didaktických testů a písemných prací,

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Nastavení prohlížeče Internet explorer

Nastavení prohlížeče Internet explorer WEBOVÁ APLIKACE PPL Nastavení prohlížeče Internet explorer Otevřete si Internet Explorer a zadejte adresu aplikace http://klient.ppl.cz Zvolte menu "Nástroje" a pak "Možnosti internetu". Následně vyberte

Více

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015 Od 19. ledna do 30. ledna 2015 Přednášející: Obsah Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení na SŠ Podání přihlášky

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 8. září 2015 Čj.: MSMT-31334/2015-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Maturitní zkoušky. Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. Maturitní zkoušky Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o. 2015 Přihlašování žáků Přihlášky obdrží žáci od TU. Přihlašování žáků pro jarní zkušební

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Maturitní zkouška v souvislostech

Maturitní zkouška v souvislostech Maturitní zkouška v souvislostech 140509 8.1.1 Maturitní zkouška v souvislostech CSPPT_V1.0_KROK Náběhová fáze pro školní roky 2009/10 a 2010/11 Povinné zkoušky (Z/V): ČJL a MA, nebo ČJL a CJ Nepovinné

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 5. září 2014 Č. j. MSMT-31203/2014-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ (CERMAT) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ TESTŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE 1. Dne 29.

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)

Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) www.triada.cz/ega 25. června 2012 Registrace informačního systému do Informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS) V předchozím čísle Bulletinu EGA jsme Vás informovali o nutných

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-8245/2014-1 V Praze dne 14. května 2014 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

GRAFICKÝ PRŮVODCE POŘÍZENÍM ŽÁDOSTI O SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR CETELEM

GRAFICKÝ PRŮVODCE POŘÍZENÍM ŽÁDOSTI O SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR CETELEM BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bd Haussmann 1, 75009 Paříž, Francie, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodním soudem v Paříži pod č. B 542 097 902 (1954B09790), jednající v České republice prostřednictvím

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK UŽIVATELSKÝ MANUÁL TS-HELPDESK SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Zvolte položku. ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Zvolte položku. ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR: VERZE DOKUMENTU: 1. OBJEDNATEL:

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

MANUÁL PRO STĚHOVÁNÍ. BB Centrum Budova FILADELFIE Želetavska 1525/1 140 92 Praha 4 Michle Česka republika

MANUÁL PRO STĚHOVÁNÍ. BB Centrum Budova FILADELFIE Želetavska 1525/1 140 92 Praha 4 Michle Česka republika MANUÁL PRO STĚHOVÁNÍ BB Centrum Budova FILADELFIE Želetavska 1525/1 140 92 Praha 4 Michle Česka republika Obsah Co se stěhuje do Filadelfie centralně? Co se nestěhuje do Filadelfie? Co se stěhuje do Filadelfie

Více

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA

Vazba na digitální spisovnu SPISOVÁ SLUŽBA SPISOVÁ SLUŽBA OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 VYTVOŘENÍ SIP BALÍČKU A JEHO PŘEDÁNÍ DO DS... 2 3 ZJIŠTĚNÍ STAVU SIP BALÍČKŮ PŘEDANÝCH DO DS... 4 4 OPRAVA NEVALIDNÍHO SIP BALÍČKU A JEHO OPĚTOVNÉ ODESLÁNÍ DO DS... 5

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách

Výzva k účasti v e-aukci pro Město Počátky Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu č.p. 186 v Počátkách Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://pocatky.proebiz.com dne 04. 06. 2015 v 13:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj

Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Porada ředitelů základních škol Pardubický kraj Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů 27. listopadu 2014 Ústupky u Seče hotel Jezerka Centrum

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011

Obsah. verze dokumentu: 1.0, březen 2011 Obsah 1. Přihlášení a oprávnění...2 1.1 Nastavení oprávnění...2 2. Role ZŘO (organizace zřizované Plzeňským krajem)...3 2.1 Objednání komodity z e-shopu ISCNPK...3 2.1.1 Objednávky...3 2.1.2 Dotaz na komoditu...4

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup

PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup PORTÁL JDTM JMP podrobný pracovní postup REGISTRACE Registrovaní uživatelé. Geodetické firmy, které již dříve zpracovávaly geodetické zaměření pro JMP, a.s. obdrží před spuštěním Portálu JDTM JMP od správce

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2014 2015 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více