P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E"

Transkript

1 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E k zajištění písemných zkoušek společné části MZ ve škole jaro 0 A. Činnosti vykonávané před zadáváním didaktických testů a písemných prací + ZAD Překontrolujte první den konání písemných zkoušek před jejich započetím (a vždy po nástupu nového komisaře) platnost dokladu komisaře (tj. jeho jmenování). Dostavte se před konáním zkoušek dle jednotného zkušebního schématu do místnosti, kterou jste již předem stanovili, kde proběhne předání zkušební dokumentace zadavatelům. Komisař provede kontrolu platnosti jmenování zadavatelů (případně náhradního zadavatele). Strukturu jmenování pro zadavatele stanovujete vy. Pokud jste nepředali jmenování zadavatelům (např. jste nevyužili formuláře z IS CERTIS, které jsou určeny zvlášť pro každého zadavatele), předejte jmenování zadavatelů ke kontrole komisaři. Zadavatelé mohou mít s sebou v učebně mobilní telefon. ŘED 4 ŘED 5 ŘED (Komisař provede kontrolu neporušenosti bezpečnostní bedny se zkušební dokumentací.) Poté bezpečnostní bednu za dohledu komisaře a zadavatelů otevřete. Otevíráte-li danou bednu se zkušební dokumentací poprvé, překontrolujte úplnost jejího obsahu dle vložené výčetky materiálů (nachází se v bezpečnostní bedně). Za účelem kontroly však žádný balíček se zkouškou nerozbalujte! Pouze překontrolujte, že je balíček pro danou v bedně uložen a neporušen. Vyjměte z bezpečnostní bedny: a) balíček pro danou (resp. dílčí ); balíček pro rozbalte, vyjměte z něj balíčky pro jednotlivé učebny a překontrolujte jejich neporušenost; b) pro každou učebnu papírové obálky (jednu označenou ZA a PL a druhou označenou TS a ostatní ); c) plomby pro následné zaplombování bezpečnostní bedny. 6 ZAD Předejte každému zadavateli: a) balíček se zkušební dokumentací pro jeho učebnu; převzetí balíčku potvrdí zadavatel do záznamu o předání zkušební dokumentace pro učebnu, který jste si vytiskli z IS CERTIS; b) prázdné papírové obálky; c) jednu sadu náhradních psacích potřeb, povolených pomůcek, případně další materiály nezbytné k zadávání (není-li zajištěno jinak); d) v případě zkoušek v učebně pro žáky s PUP předejte zadavatelům posudky žáků s PUP MZ, které jste si předem vytiskli z IS CERTIS. e) Zdůrazněte zadavatelům, že každý žák musí dostat ZA, který je určen právě jemu (tj. jméno, příjmení a ID žáka na ZA musí odpovídat údajům v prezenční listině).

2 K předání zkušební dokumentace zadavateli by nemělo dojít dříve než 0 minut před zahájením administrace zkoušky. Balíček pro učebnu nesmí být otevřen za žádných okolností před zahájením zkoušky dle JZS, a to ani v případě, že nekoná žádný žák! 7 ŘED Zaplombujte za dohledu komisaře a zadavatelů bezpečnostní bednu. 8 9 ZAD Proveďte zápis o správnosti zaplombování včetně čísel plomb do záznamu o zaplombování bezpečnostní bedny (záznam si vytiskněte z IS CERTIS) a potvrďte jej podpisem. Komisař vaši činnost kontroluje a potvrzuje správnost svým podpisem. Bezpečnostní bednu se zkušební dokumentací uložte. Informujte zadavatele, kteří zadávají didaktický test z cizího jazyka, o umístění záložního CD přehrávače. Zadavatele vyzvěte, aby odešli do přidělených učeben. Pro každou učebnu jsou přibaleny pro případ potřeby vždy shodné CD nosiče. (Zadavatelé odcházejí přímo do určených učeben.) B. Činnosti vykonávané po zadávání didaktických testů a písemných prací ZAD Převezměte od zadavatele jednu sadu náhradních psacích potřeb a povolených pomůcek (nejste-li domluveni, že vše zůstává v učebně). Převezměte od komisaře obálku označenou TS a ostatní. Obálky se do bezpečnostní bedny nevracejí, můžete s jejich obsahem naložit dle vlastního uvážení. B. Přepis řešení didaktického testu žáků s PUP MZ, kteří nezapisovali řešení standardním způsobem Přepis řešení je třeba provést ve všech případech, kdy nejsou odpovědi žáka s PUP MZ zařazeného ve skupině a zapsány do první části záznamového archu určené pro standardní zápis odpovědí (která má zpravidla formu křížků ). Převezměte od komisaře obálku označenou ZA a PL. K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP (záznam si můžete vytisknout z IS CERTIS). ŘED Vyberte si zadavatele, kterého pověříte přepsáním řešení (tzv. zadavatelpřepisovač); můžete pověřit libovolného zadavatele. ZAD-P Předejte zadavateli-přepisovači veškerou dokumentaci z učebny, kterou jste převzali od komisaře (včetně posudků žáků s PUP vytištěných z IS CERTIS). K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP. (Zadavatel-přepisovač přepíše odpovědi žáka do části záznamového archu, která je určena pro zápis odpovědí standardním způsobem.) 4 Převezměte od zadavatele-přepisovače zpět veškerou dokumentaci z učebny.

3 ZAD-P 5 ŘED K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP. Dokumenty s řešením, které je zapsáno jiným než standardním způsobem, archivujte. Posudky žáků s PUP vytištěné z IS CERTIS se nearchivují. 6 Předejte komisaři záznamové archy, prezenční listinu a protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně. K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro DT žáků s PUP. (Komisař dokumentaci digitalizuje a odešle.) B. Přepis písemné práce žáků s PUP MZ Písemné práce žáků s PUP MZ zapsané v záznamovém archu se nepřepisují. Písemné práce jsou zapsány buď přímo do záznamového archu (do části určené pro standardní zápis či na volné listy papíru umístěné na konci), nebo jsou psány na počítači a poté vytištěny na volné listy papíru umístěné na konci záznamového archu. Písemná práce žáka s PUP MZ není v učebně zapsána/vytištěna na záznamový arch pouze v případě, kdy žák se zrakovým postižením píše svou práci na Pichtově psacím stroji. Tehdy je nezbytné práci přepsat, a to obdobně jako v případě didaktického testu, postupujte proto podle podkapitoly B.. C. Zpracování dokumentace z didaktických testů a písemných prací (po jejich digitalizaci) + HOD HOD Stanovte termín a místo kontroly platnosti jmenování hodnotitelů písemných prací z českého jazyka a literatury, kterou provede komisař, a tuto informaci sdělte komisaři i hodnotitelům. Strukturu jmenování pro hodnotitele stanovujete vy. Pokud jste nepředali jmenování hodnotitelům (např. nevyužili jste formuláře z IS CERTIS, které jsou individuální pro každého hodnotitele), předejte komisaři jmenování hodnotitelů ke kontrole vy. Převezměte od komisaře obálku s veškerou již digitalizovanou dokumentací z dané učebno-zkoušky (ZA, prezenční listinu a protokol) a potvrďte převzetí dokumentace do záznamu o předání zkušební dokumentace pro učebnu. Záznamové archy didaktických testů (všechny zkoušky), písemných prací z cizích jazyků a protokol z učebny jsou určeny k archivaci. CERMAT doporučuje archivovat prezenční listinu jako přílohu protokolu z učebny. Předejte hodnotiteli písemných prací z českého jazyka a literatury záznamové archy písemných prací, metodický balíček pro hodnotitele a seznam výroků pro komentáře k hodnocení PP. Hodnotiteli žáků s PUP MZ předejte navíc části posudků žáků s PUP MZ k písemné práci (zkontrolujte, zda hodnotiteli předáváte posudek s identifikačními údaji žáka). K předání můžete využít záznam o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Hodnotiteli nepředávejte prezenční listinu ani protokol! Metodický balíček pro hodnotitele písemné práce z českého jazyka a literatury vám bude zpřístupněn v Knihovně projektu MZ0 v IS CERTIS pod názvem souboru MZ0_Metodicky-balicek-HOD-PP_CJL.pdf, a to nejdříve přibližně hodinu po ukončení písemné práce z českého jazyka a literatury dle JZS. Metodický balíček by měl sloužit jako referenční materiál pro hodnocení jednotlivých písemných prací. Seznam výroků pro komentáře k hodnocení PP je uložen v Knihovně obecné IS CERTIS pod názvem souboru ČJL_výroky_MZ_0.doc.

4 HOD HOD Pořizovač HOD PP Pořizovač HOD PP Sdělte hodnotiteli písemných prací z českého jazyka a literatury termín, do kdy je nutné písemné práce ohodnotit a odevzdat k přepisu hodnocení do IS CERTIS. Nejzazší termín ohodnocení písemné práce uveďte do kolonky Ohodnotit PP do dne: v levém dolním rohu záznamového archu. Při stanovení termínu je nutno vycházet z pravidel daných maturitní vyhláškou, tj. že ředitel školy předá v jarním zkušebním období hodnocení PP z ČJL CERMATu nejpozději do začátku konání ústních zkoušek společné části MZ v příslušné třídě. S cílem poskytnout žákům alespoň 8 dní na podání žádosti o přezkum doporučuje CERMAT stanovit lhůtu pro vyhodnocení písemných prací nejpozději do 7. května 0, a to vzhledem k tomu, že poslední termín, do kdy může žák podat žádost o přezkum písemné práce, je školským zákonem č. 56/004 Sb. stanoven na 4. června 0. Převezměte od hodnotitele ohodnocené záznamové archy písemných prací, případně ostatní dokumentaci, kterou od vás obdržel, a potvrďte převzetí dokumentace do záznamu o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Ohodnocené ZA PP z českého jazyka a literatury předejte pořizovači hodnocení PP a potvrďte převzetí dokumentace do záznamu o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Pořizovač hodnocení PP provede zápis hodnocení písemných prací do IS CERTIS. Po zápisu hodnocení písemných prací z ČJL do IS CERTIS převezměte od pořizovače hodnocení PP záznamové archy písemných prací. Převzetí potvrďte do záznamu o předání zkušební dokumentace pro záznamové archy PP ČJL. Záznamové archy písemných prací jsou určeny k archivaci. 8 ŘED 9 ŘED Proveďte kontrolu pořízených dat ohodnocených písemných prací z ČJL podle pokynů uvedených v kapitole C.. (Nepovinné) Potvrďte pořízení hodnocení písemných prací z ČJL dané třídy podle pokynů uvedených v kapitole C.. C. Kontrola pořízených dat výsledků hodnocení písemných prací z ČJL Řediteli školy je dána možnost překontrolovat data z hodnocení písemných prací z ČJL, která pořizovač hodnocení PP zapsal do IS CERTIS. 4 Přihlaste se do IS CERTIS. Pro přihlášení do systému IS CERTIS lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. V levé liště zvolte odkaz Hodnocení PP, poté klikněte na dílčí odkaz Žáci a ve výběrovém poli zvolte projekt MZ0. V tabulce si pomocí filtru ve sloupci Třída vyberte třídu, u které chcete pořízené hodnocení zkontrolovat. Pro použití funkce filtru v IS CERTIS lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. Požadovanou sestavu s pořízenými daty za jednotlivé žáky v dané třídě si můžete vyexportovat do tabulky v MS Excel, kterou lze následně vytisknout a porovnat pořízená data s bodovým hodnocením uvedeným na záznamových arších žáků. 4

5 Pro použití funkce exportu dat z IS CERTIS do MS Excel lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. C. Potvrzení pořízení hodnocení písemných prací z ČJL pro danou třídu Přihlaste se do IS CERTIS. V levé liště zvolte odkaz Hodnocení PP, poté klikněte na dílčí odkaz Třídy a ve výběrovém poli zvolte projekt MZ0. V tabulce vyberte řádek se třídou, jejíž pořízená data chcete potvrdit a klikněte na tlačítko Potvrdit hodnocení. 4 Pozor! Stisknout tlačítko Potvrdit hodnocení je nutné pro všechny třídy. Bez potvrzeného hodnocení PP nebude možné generovat závěrečné protokoly a vysvědčení pro danou třídu. Při splnění této podmínky bude po vstupu do projektu MZ0 v záložce Aktuální registrace školy u položky Pořízení hodnocení PP ČJL zobrazeno zelené zatržítko. Bude-li u této položky zobrazen červený křížek, znamená to, že hodnocení dosud nebylo u všech tříd potvrzeno. V případě, že již máte potvrzené hodnocení písemných prací dané třídy a přišli jste na nějakou nesrovnalost, lze editaci již potvrzených dat opět povolit. ) V levé liště zvolte odkaz Hodnocení PP, poté klikněte na dílčí odkaz Třídy a ve výběrovém poli zvolte projekt MZ0. ) V tabulce vyberte řádek se třídou, jejíž již potvrzená data chcete otevřít pro editaci, a klikněte na tlačítko Zrušit potvrzení. D. Zpracování výkazu výkonu a protokolu PZM ŘED + Až dostanete od komisaře informaci, že zpracoval protokol o průběhu MZ ve zkušebním místě a Výkaz výkonu komisaře (výkaz), přihlaste se do IS CERTIS. Pro přihlášení do systému IS CERTIS lze využít metodický pokyn Obecné funkcionality IS CERTIS Příloha k postupům pro ředitele školy uložený v Knihovně obecné IS CERTIS. ŘED V levé liště zvolte odkaz Výkazy. Pomocí roletky zvolte projekt MZ0. ŘED 4 ŘED 5 ŘED V tabulce označte řádek se, jehož výkaz si chcete prohlédnout, a klikněte na tlačítko Detail. Tímto se zobrazí výkaz daného. Pro odsouhlasení výkazu klikněte na tlačítko Akceptovat. (Aby mohl ředitel výkaz akceptovat, musí ho nejprve komisař potvrdit. Dokud tak komisař neučiní, nezobrazí se řediteli tlačítko Akceptovat. V případě nesrovnalostí ve výkazu kontaktujte a sjednejte s ním nápravu.) Vstupte do projektu MZ0. Vyberte odkaz Zkušební místa v levé liště, zvolte zkušební místo a klikněte na tlačítko Protokol o průběhu MZ. 5

6 6 ŘED Souhlasíte-li s obsahem protokolu a výkazu, klikněte na tlačítko Potvrdit. Svou volbu potvrďte stiskem tlačítka OK v dialogovém okně, které se vám právě otevřelo. Zavřete IS CERTIS a informujte komisaře, že je protokol a výkaz již potvrzen a že může protokol na pracovišti DDT vytisknout. Vytištěný protokol podepište vy i komisař. (Vytištěný protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě se nedigitalizuje.) Podepsaný protokol od komisaře převezměte a archivujte. Pokud by nastala situace, že bude potřeba komisařem schválený výkaz z nějakého důvodu znovu editovat, pak si výkaz zobrazte (viz kroky 4 výše) a stiskněte tlačítko Zrušit akceptaci, což umožní komisaři opětovnou editaci výkazu. 6

7 E. Odeslání bezpečnostních beden zpět do CERMATu Modré bezpečností bedny budou školy vracet zpět do CERMATu prostřednictvím České pošty. K tomuto účelu slouží samolepicí štítek České pošty (viz obrázek níže), který naleznete uvnitř balíčku s metodickými pokyny doručeného do školy současně s bezpečností bednou. Bedny zašlete zpět nejpozději. května 0. Modrou bezpečnostní bednu před odesláním zkontrolujte, zda neobsahuje žádnou zkušební dokumentaci! Bezpečnostní bedna se odesílá zpět do CERMATu prázdná. ŘED ŘED ŘED Na štítku vyplňte do pole Odesílatel vaše údaje (název školy a adresu), ostatní pole není nutné vyplňovat. a) Pokud má vaše škola pouze jednu bezpečnostní bednu: Modrou bednu uzavřete a zaplombujte alespoň plombami, aby se předešlo jejímu otevření při přepravě (toto plombování není nutné zapisovat do záznamu o zaplombování). b) Pokud má vaše škola více bezpečnostních beden: Modré bedny složte do sebe tak, aby se daly svázat, např. samolepicí páskou, motouzem apod. Horní bednu uzavřete a všechny bedny svažte dohromady tak, aby se při přepravě nerozdělily. Na víko vrchní uzavřené bezpečnostní bedny nalepte vámi vyplněný štítek České pošty (viz bod tohoto pokynu). 4 ŘED Bezpečnostní bednu/bedny odneste na pobočku České pošty do. května 0. Příklad samolepicího štítku České pošty: 7

8 F. Přehled záznamů ve zkušební dokumentaci Situace Popis situace v záznamovém archu žáka Záznamy zadavatele v protokolu o průběhu MZ v učebně Záznamy ředitele školy v IS CERTIS Žák má možnost konat. Standardní ukončení zkoušky (tj. po vypršení limitu) Žák se účastnil zkoušky v celém časovém limitu. Konal(a) (ZA bude vyhodnocen). Ukončení zkoušky před vypršením časového limitu (dobrovolné) Žák ukončil svou práci dříve a chce odejít z učebny. Konal(a) (ZA bude vyhodnocen). Nepřipuštění žáka ke zkoušce Žák neprokázal svou totožnost nebo se provinil proti školnímu řádu (byl pod vlivem omamných látek atp.), bude proto ze zkoušky vyloučen. Vyloučen(a) Proveďte záznam do. části Opravnou 4. Vyloučení žáka ze zkoušky Žák porušil pravidla řádného průběhu zkoušky, zadavatel ho proto ze zkoušky vyloučil. Vyloučen(a) Proveďte záznam do. části Opravnou Nepřítomnost žáka u zkoušky Ukončení zkoušky před vypršením časového limitu (ze zdravotních důvodů) Žák se ke zkoušce vůbec nedostavil (žák se musí do pracovních dnů omluvit řediteli školy, který rozhodne, zda jeho omluvu uzná, či nikoliv). Žák se ke zkoušce nedostavil, protože neukončil poslední ročník SŠ. Žák předčasně opustil učebnu v důsledku vážné zdravotní indispozice a nechce, aby byl jeho záznamový arch vyhodnocen (žák se musí do pracovních dnů omluvit řediteli školy, který rozhodne, zda jeho omluvu uzná, či nikoliv). Nepřítomen(na) či nedokončil(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) Proveďte záznam do. části Proveďte záznam do. části Ponechá v sestavě Omluven Ne Potvrdí v sestavě Omluven Ano Ponechá v sestavě Omluven Ne Potvrdí v sestavě Omluven Ano Opravnou Náhradní Opravnou Náhradní 8

9 SEZNAM ZKRATEK: CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; ČJL český jazyk a literatura; DDT digitalizační datový terminál; IS CERTIS informační systém CERMATu; JZS jednotné zkušební schéma; PUP MZ přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ; protokol z učebny protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně; ŘED ředitel školy; školní maturitní komisař; ZA záznamový arch; ZAD zadavatel; ZAD-P zadavatel-přepisovač Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Jankovcova 9/6, Praha 7, tel.:

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E Platné od.. 0 p.č. 8 účastník A. Činnosti vykonávané před zadáváním písemných zkoušek Překontrolujte první den konání písemných zkoušek před jejich započetím platnost

Více

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E

P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E k zajištění písemných zkoušek společné části MZ ve škole Platné od 5. 2011 A. Činnosti vykonávané před zadáváním didaktických testů a písemných prací p. č. 3. účastník

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15.. 01 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 01 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více

P O K Y N Y P R O K O M I S A Ř E

P O K Y N Y P R O K O M I S A Ř E P O K Y N Y P R O K O M I S A Ř E Platné od 1. 1. 2011 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KOMISAŘE Zabezpečuje řádný průběh konání didaktických testů a písemných prací ve zkušebním místě. Řídí a kontroluje činnost zadavatelů

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

POKYNY PRO KOMISAŘE. k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky jaro 2012

POKYNY PRO KOMISAŘE. k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky jaro 2012 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 1. 4. 2012 POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky jaro 2012 Základní povinnosti komisaře: Zabezpečuje řádný průběh

Více

POKYNY PRO KOMISAŘE. k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KOMISAŘE

POKYNY PRO KOMISAŘE. k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KOMISAŘE POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky Platné od 1. 5. 2011 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KOMISAŘE Zabezpečuje řádný průběh konání didaktických testů a písemných prací

Více

P OKYNY PRO KOMISAŘE

P OKYNY PRO KOMISAŘE AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 1. 4. 016 P OKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky jaro 016 Důležitá aktualizace: U didaktického testu z matematiky

Více

Procesy zpracování dokumentace po zadávání zkoušek. krok za krokem

Procesy zpracování dokumentace po zadávání zkoušek. krok za krokem Procesy zpracování dokumentace po zadávání zkoušek krok za krokem Procesy zpracování zkušební dokumentace po zadávání zkoušek ve zkušebních učebnách lze rozdělit dle typů zkoušek na: Procesy zpracování

Více

POKYNY PRO ŘEDITELE. k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části

POKYNY PRO ŘEDITELE. k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Platné od. 5. 20 POKYNY PRO ŘEDITELE k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Níže uvedené může kromě ředitele školy zajistit statutární zástupce, resp. osoba, která má tuto roli uvedenu

Více

k zajištění přípravy na konání didaktických testů a písemných prací SČ jaro 2013

k zajištění přípravy na konání didaktických testů a písemných prací SČ jaro 2013 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E Platné od 5.. 20 k zajištění přípravy na konání didaktických testů a písemných prací SČ jaro 20 Před termínem konání písemných zkoušek

Více

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013

Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013. Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 Podávám přihlášku k maturitě podzim 2013 p r ů v o d c e ž á k a p ř i h l a š o v á n í m k p o d z i m n í m at u r i t n í z k o u š c e 2 0 1 3 Vážená maturantko,

Více

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15. 4. 2013 POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části jaro 2013 Oprávněná osoba na DDT zajišťuje procesy digitalizace

Více

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty

Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Maturita 2013_podzim Výsledky a závěrečné dokumenty Písemné zkoušky společné části v podzimním zkušebním období maturitní zkoušky 2013 skončily. Je proto účelné připomenout důležitá pravidla předávání

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny Platné od 1. 1. 2011 Určeno pro zkoušky: Anglický jazyk didaktický test základní i vyšší Francouzský jazyk didaktický test základní i vyšší Německý jazyk

Více

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE

KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE 3. února 28. března 2014 Přednášející: PROGRAM Právní předpisy Novinky v organizaci MZ Informace k e-learningovým modulům Pravidla pro zadávání Maturita

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny Pro žáky intaktní verze 1 Platné od 1. 12. 2012 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny AKTUALIZACE JSOU PODTRŽENÉ VLNOVKOU. Určeno pro zkoušky: Anglický jazyk písemná práce Francouzský jazyk písemná

Více

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny Platné od 1. 1. 2012 POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny AKTUALIZACE JSOU PODTRŽENÉ VLNOVKOU. Určeno pro zkoušky: Český jazyk a literatura didaktický test základní ZADÁVÁNÍ ZKOUŠKY V UČEBNĚ 1 2 3 4 Pozn.:

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny Platné od 1. 1. 2012 POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny AKTUALIZACE JSOU PODTRŽENÉ VLNOVKOU. Určeno pro zkoušky: Anglický jazyk didaktický test základní pro žáky s SP 1 a SP 2 Francouzský jazyk didaktický

Více

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT

POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT Platné od 1. 5. 2011 POKYNY PRO OPRÁVNĚNOU OSOBU NA DDT k profilovým zkouškám a ústním zkouškám společné části Oprávněná osoba na DDT zajišťuje procesy digitalizace v rámci konání profilových zkoušek a

Více

POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek SČ MZ jaro 2014 POKYNY PRO KOMISAŘE

POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek SČ MZ jaro 2014 POKYNY PRO KOMISAŘE AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 1. 4. 014 POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky jaro 014 V IS CERTIS v odkazu Zkušební místa je pod tlačítkem JZS

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny Pro žáky intaktní verze 1 Platné od 1. 12. 2014 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny AKTUALIZACE JSOU PODTRŽENÉ VLNOVKOU. Určeno pro zkoušky: Anglický jazyk písemná práce Francouzský jazyk písemná

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017 Podrobné JZS_Písemné společné části maturitní 2017 - jaro Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2017 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu

Více

Zkrácený uživatelský manuál ÚVOD

Zkrácený uživatelský manuál ÚVOD POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ K PROJEKTU MAG 10 Zkrácený uživatelský manuál ÚVOD Tento dokument slouží jako stručný návod pro přihlášení škol a jejich žáků k projektu MAG 10 (tj. zadání žáků a jimi vybraných zkoušek

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny Pro žáky s PUP verze A Platné od 1. 1. 2014 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E do učebny AKTUALIZACE JSOU PODTRŽENÉ VLNOVKOU. Určeno pro zkoušky: Anglický jazyk v úpravě pro neslyšící didaktický test

Více

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny

POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny Pro žáky s PUP verze A Platné od 1. 12. 2014 POKYNY PRO ZADAVATELE do učebny AKTUALIZACE JSOU PODTRŽENÉ VLNOVKOU. Určeno pro zkoušky: Anglický jazyk v úpravě pro neslyšící didaktický test pro žáky s SP-3

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 1. 4. 2015 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ - jaro 2015 OBSAH 1 ROLE PŘEDSEDY VE VAZBĚ NA ZKUŠEBNÍ MATURITNÍ KOMISI... 1 2 OBECNÉ

Více

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY školní rok 2016/2017

BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY školní rok 2016/2017 BLIŽŠÍ PODROBNOSTI K ORGANIZACI KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY školní rok Obsah 1 ZÁMĚR... 2 2 PŘEDMĚT... 2 3 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI... 2 3.1 Příloha č. 1... 2 3.2 Příloha č.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturitní zkouška Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou,

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 15. 4. 2013 METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDSEDY ZKUŠEBNÍCH MATURITNÍCH KOMISÍ k ústním zkouškám společné části a vykazování výsledků profilové části MZ jaro 2013

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2013 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům

Více

Přijímací řízení na střední školy 2016/2017

Přijímací řízení na střední školy 2016/2017 Přijímací řízení na střední školy 2016/2017 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP)

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Detailní návod postupu při registraci účetní jednotky, zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby v Centrálním systému účetních informací státu (Detailní

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

A. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Z KONZULTAČNÍCH SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE jaro 2013

A. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Z KONZULTAČNÍCH SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE jaro 2013 A. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Z KONZULTAČNÍCH SEMINÁŘŮ PRO ŠKOLNÍ MATURITNÍ KOMISAŘE jaro 2013 P.č. Dotaz, podnět Odpověď 1 Zadavatelé si nejsou jistí, jak psát do Protokolu o průběhu Do protokolu o průběhu zkoušky

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1.

Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012. Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. Aktuální text školského zákona ke dni 9. listopadu 2012 Změny vyznačené v 163 odst. 2, 178, 179 a 180 budou účinné až od 1. ledna 2013 (ve znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2014 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

První kroky v LMS CISKOM

První kroky v LMS CISKOM První kroky v LMS CISKOM přihlášení do e-learningové části odborného vzdělávání Obsah OBSAH... 1 1. E LEARNINGOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ... 2 1.1 STRUKTURA KURZŮ... 3 1.2 VÁŠ PRŮVODCE KURZEM... 3 2. PŘIHLÁŠENÍ/ODHLÁŠENÍ

Více

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul

E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK. Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 projekt KROK Příloha č. 5 Ukázkový modul E-learningové vzdělávání pracovníků SŠ pro maturitní generálku 2009 - projekt KROK Příloha č.

Více

Přijímací zkoušky v kostce

Přijímací zkoušky v kostce Přijímací zkoušky v kostce Informace k přijímacím zkouškám pro rok 2016/2017 Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy 31. ledna 2017 Zveřejnění ilustračních testů na webu centra 8. února 2017

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ

K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÍSEMNÝM ZKOUŠKÁM SČ MZ (PODZIMNÍ TERMÍN MZ 2013) Kdy: od 16. 8. 2013 Kdo: POZVÁNKY k písemným zkouškám SČ MZ Pozvánky předává/zasílá emailem ředitel školy. Kdy: 2. 9. 5. 9. 2013 DIDAKTICKÝ

Více

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah

Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah Návod na přihlašování a odevzdávání bakalářských a diplomových prací v SIS pro studenty MUP Obsah 1. Výběr tématu práce... 3 2. Odhlášení z daného tématu... 4 3. Tisk zadání práce... 4 4. Editace a vložení

Více

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1.

(2) Povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky tvoří zkušební předměty podle odstavce 1. Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY LIBEREC 11, PARTYZÁNSKÁ 530, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE INFORMACE O MATURITNÍ ZKOUŠCE s termíny pro rok 2016 SKLADBA MATURITNÍ ZKOUŠKY Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VEDENÍ ŠKOL TÝKAJÍCÍCH SE PŘÍPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VEDENÍ ŠKOL TÝKAJÍCÍCH SE PŘÍPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY Ředitelům a vedoucím pracovníkům škol AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VEDENÍ ŠKOL TÝKAJÍCÍCH SE PŘÍPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, ke konzultačním seminářům, které pořádáme

Více

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM OLOMOUC Maturitní zkoušky na Slovanském gymnáziu, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 v jarním a podzimním termínu v roce 2013 Zpracováno na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013

MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 PODÁVÁM PŘIHLÁŠKU K MATURITĚ JARO 2013 PRŮVODCE ŽÁKA PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2013 Vážená maturantko, vážený maturante, podle platné maturitní vyhlášky

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-206/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-206/13-C Název právnické osoby České reálné gymnázium s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Pražská 54a, 370 04 České Budějovice

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2014

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2014 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období MZ v roce 2014 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE

VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE VYPLNĚNÍ A ODESLÁNÍ FORMULÁŘE 1) stáhněte si formulář s http://orp.nmnm.cz, záložka pro školy, pravé menu Formulář Záznam o úrazu a zvolte uložit. Daný formulář si uložte do svých dokumentů pod číslo záznamu

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7 (EX-ANTE)

Více

Maturitní řád gymnázia

Maturitní řád gymnázia I. Německé zemské gymnasium, mateřská škola a základní škola, o. p. s. Maturitní řád gymnázia Mgr. Vladimíra Dolenská ředitelka školy 1 Ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská vydává Maturitní řád I. Německého

Více

Maturitní komisař a jeho práce

Maturitní komisař a jeho práce Maturitní komisař a jeho práce V.Burkovec 10.3.2013 Úvod S novou formou maturitní zkoušky 1 vznikla řada funkcí, na které se pedagogové musí připravit. Kromě zadavatelů didaktických testů a písemných prací,

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Roční kalendář ředitele školy průvodce paragrafy a termíny s kalendářem

Roční kalendář ředitele školy průvodce paragrafy a termíny s kalendářem Dodatek Roční kalendář ředitele školy průvodce paragrafy a termíny s kalendářem Aktualizace č. 1 ze dne 8.9.2014 V důsledku novely vyhlášky č. 177/2009 Sb. (provedena vyhláškou č. 173/2014 Sb.) se s účinností

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou)

Společná část Max. 2 nepovinné zkoušky: Ma, Cj (pro nepovinnou zkoušku se nemůže zvolit stejný předmět jako pro zkoušku povinnou) Maturitní model Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud je zkouška zkouškou

Více

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Do pátku 6. února 2015 jsou všichni studenti, u kterých je předpoklad konání Státních závěrečných zkoušek v červnu 2015, povinni odevzdat Podklad

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ)

Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Metodický návod na vytváření Ukládacích jednotek (UJ) Vyřízené dokumenty a uzavřené spisy je možné vkládat do ukládacích jednotek (UJ) a tyto ukládací jednotky předat do elektronické spisovny v případě,

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017 Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016/2017 Změny v přijímacím řízení novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Vydání ověřeného výpisu z Obchodního rejstříku Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 4.3 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Aktuální informace k MZ 2011

Aktuální informace k MZ 2011 Aktuální informace k MZ 2011 1. Jednotné zkušební schéma Jednotné zkušební schéma (JZS), které je obsahem příloh 1 5 tohoto souboru, bylo zpracováno na základě údajů z přihlášek žáků k maturitní zkoušce

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017

Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 Informace k maturitní zkoušce MZ 2017 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 Třída Žáků celkem 4.A 29 4.B 30 4.C 29 z toho 10 STV + 19 EKO Celkem žáků 88 - z toho 69 STV + 19 EKO MATURITNÍ ZKOUŠKA 2017 JARNÍ TERMÍN Dílčí

Více