Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie"

Transkript

1 Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz

2 Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená období českých dějin. Na úspěšné publikace Přemyslovci budování českého státu a Lucemburkové česká koruna uprostřed Evropy, jež získaly ocenění předsedy Akademie věd ČR, naváže dlouho očekávaný titul Husitské století. Dějiny států První svazky edice byly vydány v roce 1994, od té doby v ní vyšlo více než 70 knih napsaných převážně českými historiky. Všechny svazky v edici jsou při dotiscích aktualizovány. Dramaturgie edice bere na zřetel i probíhající teritoriální změny. Česká historie Edice byla založena z popudu PhDr. Dušana Třeštíka, který první svazky edice osobně vybral a jehož všechny práce v edici vyšly. Cílem edice je zpřístupňovat veřejnosti podstatné práce české historické vědy. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska Edice mapuje dějiny jednotlivých rodů působících na území českých zemí. V edici vycházejí i některé práce, které zahrnují obecnější témata vztahující se k dané problematice. Edici řídí PhDr. Jan Urban. České dějiny Vědecká edice vydávaná společně s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Obsah edice určuje ediční rada při tomto ústavu, která při výběru klade důraz na prezentaci nových prací badatelů spjatých s fakultou. Dějiny českých, moravských a slezských měst prezentují populárně-naučné monografie o historii jednotlivých měst. Edice umožňuje shromáždit dosud nezpracovaný archivní materiál k dějinám městských center, podněcuje k revizi dosud publikovaných studií a klade si za cíl představit nové poznatky regionální historiografie. Edici řídí doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Edice Ústavu dějin křesťanského umění při Katolické teologické fakultě UK zahrnuje publikační výsledky této instituce. Důraz v edici je kladen kromě textu i na poučenou obrazovou dokumentaci stavebních a uměleckých objektů. Edici řídí prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c.

3 Knižnice Dějin a současnosti je otevřenou ediční řadou určenou k publikování výsledků aktuálního dění v historických oborech. Pestrost námětů, volná forma zpracování textu i různost přístupů umožňují autorům nabízet i relativně kuriózní a okrajová témata, reagovat na aktuální podněty i představovat poslední trendové práce dané specializace. Edici založil doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Archeologica se pokouší vrátit k tradici publikování výsledků českých archeologických institucí populárně-naučnou formou. Jednotlivé svazky edice budou věnovány zejména jednotlivým lokalitám, na nichž je dlouho prováděn archeologický výzkum, nebudou však chybět ani svazky, které se věnují problematice určitého období v archeologických nálezech a hypotézách. Edici založil a řídí prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. Knižní řada Židé paměť dějiny si klade za cíl zpřístupnit odborníkům i široké veřejnosti současné bádání o moderních židovských dějinách a kultuře v českých zemích a ve střední Evropě v období od 18. století do současnosti. Řadu v NLN připravují Židovské muzeum v Praze a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, jejími odbornými redaktory jsou Kateřina Čapková a Michal Frankl. Prameny české historie vznikají jako široce koncipovaná volná řada, která bude představovat formou studií, monografií, sborníků i odborně zpracovaných edic pramenný materiál k dějinám českých zemí. Editor a iniciátor edice prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. bude v edici postupně demonstrovat široké spektrum historických pramenů (listiny, kroniky, legendy aj.), včetně jejich dobového významu a aktuální odborné interpretace. Edice Ego je výstupem základního výzkumu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Prezentuje vědecký způsob zpracování vzpomínkové a deníkové pramenné látky, včetně analýzy korespondence významných historických, politických a kulturních osobností aktivně působících na přelomu 19. a 20. století, v období první republiky a v období bezprostředně následujícím. Edice je řízena ediční radou působící při ústavu. Kontakty na odpovědné redaktory a editory historických edic NLN najdete na nln.cz/kontakty

4 Výpravné historické monografie Husitské století Editoři: Pavlína Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup Pohled na husitství se často měnil. Po dlouhá desetiletí bylo jednostranně vyzdvihováno, po roce 1989 naopak v širším povědomí převážilo pojetí zdůrazňující kulturní škody a náboženský fanatismus. Intelektuální přínos husitských myslitelů, převratné změny ve společnosti a inovace v oblasti písemnictví či hudby jako by upadly v zapomnění. Odborné bádání přitom právě v posledních pětadvaceti letech přineslo nové poznatky a interpretace ukazující provázanost českých dějin 15. století s vývojem v soudobé Evropě, ale také unikátní impulzy, kterými se husitství vymyká své době. Kniha Husitské století shrnuje výsledky tohoto výzkumu a podává ve čtyřech oddílech vyvážený obraz této epochy, nezávislý na ideologických předsudcích. Mezi historický nástin revoluční doby a pokompaktátního období jsou vklíněny oddíly věnované sociálním dějinám a mocenské konstelaci v zemích České koruny i kulturnímu a duchovnímu vývoji. Kniha vychází ve spolupráci s Centrem medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR. husitske stoleti Nakladatelství Lidové Noviny PavLíNa CermaNová robert NovotNý PaveL SoukuP (eds.) Autorský kolektiv: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., Mgr. Jan Biederman, prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., PhDr. Jaroslav Boubín, CSc., Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D., Mgr. Martin Čapský, Ph.D., Mgr. Martin Čechura, Ph.D., prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc., Mgr. Petr Elbel, Ph.D., Ota Halama, Th.D., PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D., Mgr. Jan Hrdina, Ph.D., doc. Mgr. Antonín Kalous, MA, Ph.D., PhDr. Martin Musílek, Mgr. Martin Nodl, Ph.D., Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Mgr. Pavel Soukup, Ph.D., Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D., PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D., PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. Vázaná s přebalem mm, asi 900 stran EAN :23

5 Výpravné historické monografie Přemyslovský dvůr Život knížat, králů a rytířů ve středověku Editoři: Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka Rozsáhlá publikace o životě na panovnickém dvoře přemyslovských knížat a králů přináší barvitý pohled na dvorskou společnost v období 10. až 14. století. V centru pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváteční projevy a chvíle, opomenuto není ani složení dvora od nejvyšších hodnostářů až po různé služebníky. Hodnocena jsou sídla, cestování nebo péče o tělo a astrologie. Do knihy jsou přímo začleněny i překlady jednotlivých pramenů: kronikářských záznamů, listin a soudobé literární tvorby. Obrazový doprovod sestává z iluminací středověkých rukopisů, fotografií archeologických nálezů a dochovaných hmotných předmětů či z kresebných rekonstrukcí oděvu a architektury. Kniha vychází ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR. Autorský kolektiv: PhDr. Klára Benešovská, CSc., prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., PhDr. Lenka Blechová, Ph.D., prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., PhDr. Milena Bravermanová, PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., PhDr. Dana Dvořáčková -Malá Ph.D., Mgr. Jana Fantysová- Matějková, Ph.D., PhDr. Jan Frolík, CSc., PhDr. Dalibor Havel, Ph.D., PhDr. Hana Hlaváčková, Bc. Anna Košatková, Mgr. Pavlína Mašková, PhDr. Karel Maráz, Ph.D., Mgr. Martin Nodl, Ph.D., Mgr. Lenka Panušková, Mgr. Petra Rajterová, PhDr. Jakub Razim, prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., doc. Mgr. Sylvie Stanovská, Dr., PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., PhDr. Zuzana Všetečková, PhDr. Jan Zelenka, Ph.D., Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Vázaná s přebalem mm, asi 900 stran EAN

6 Dějiny států Dějiny Česka Editoři: Jan Klápště, Ivan Šedivý Publikace navazuje na koncepci ediční řady České dějiny, a snaží se tak především o autorské uchopení vybraných témat. Takové pojetí odpovídá současnému stavu historiografie lépe než koncept, který by usiloval o syntézu. Autorům jde o problémovou bilanci těch kapitol dějin českých zemí, které pokládají za relevantní a důležité, a dávají proto přednost spíše volnějšímu esejistickému pojetí. Východiskem knihy není koncept národních dějin, tedy jakési zásobárny příběhů. Dějiny českých zemí jsou nahlíženy jako historie proměnlivého teritoria začleněného do přirozených středoevropských a evropských souvislostí (geografických, tematických i metodologických). Autorský kolektiv: PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D., prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D., Mgr. Martin Nodl, Ph.D., doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc., Mgr. Matěj Spurný, Ph.D., doc. Mgr. Marie Šedivá -Koldinská, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult., prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc., prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Vázaná s potahem, mm, asi 600 stran EAN

7 Dějiny států Dějiny Polska Jiří Friedl, Martin Nodl, Miloš Řezník, Martin Wihoda Dějiny Polska soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým uzlovým bodům, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Na jejich příkladu pak text postihuje základní problémy a souvislosti historického vývoje jednotlivých období. Tímto zhuštěným výkladem se autorům daří vyhnout se schematickému rozčleňování na politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny ve prospěch užší provázanosti různých oblastí. Zvláštní pozornost je věnována otázkám role Polska v regionu a ve světě, regionální různorodosti, proměnám kolektivních identit a historické paměti, historickým formám státnosti, kulturnímu transferu a společenským strukturám. Prof. Dr. Miloš Řezník, je profesorem evropských regionálních dějin na FF univerzity v Chemnitz. Zabývá se dějinami Polska a habsburské monarchie se zaměřením na dějiny kolektivních identit, historické paměti a proměny elit. doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR. Zabývá se dějinami Polska a česko/československo- polských vztahů ve 20. století. Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., působí v Historickém ústavu FF MU v Brně, zabývá se dějinami raného středověku. Je autorem četných monografií, v NLN vyšla jeho kniha Morava v době knížecí. Mgr. Martin Nodl, Ph.D., působí jako vědecký pracovník v Centru medievistických studií AV ČR. Zabývá se dějinami pozdního středověku, zejména jeho sociálními dějinami, problematikou tehdejší mentality a každodenního života. Vázaná s potahem, mm, asi 600 stran EAN

8 Dějiny států Dějiny Švýcarska Werner H. Meyer, Georg Kreis Překlad z němčiny Jiří Ohlídal Dějiny Švýcarska představují českému čtenáři historický a společenský vývoj této alpské země od raného středověku až do současnosti. Přístupnou a čtivou formou autoři popisují charakter krajiny a jejích obyvatel před vznikem spříseženstva i po něm, rozebírají náboženské, sociální a kulturní poměry v užším i širším kontextu a plasticky zachycují utváření specifické švýcarské identity a institucionálního rámce. Za hranici obou částí byla vhodně zvolena doba kolem roku 1700, kdy staré společensko-politické formy začaly ve Švýcarsku vytlačovat trendy nastupující modernity a dosud nehotový stát se spletí rozličných práv a svobod se pod vlivem vnějších a vnitřních tlaků začal přetvářet do pevněji strukturovaného federativního celku. Prof. Werner H. Meyer je švýcarským medievistou a archeologem. Od roku 1975 byl mimořádným a v letech řádným profesorem na Basilejské univerzitě a publikoval řadu prací o švýcarských hradech a středověkých dějinách země. Prof. Georg Kreis je švýcarským historikem novověku. Napsal mnoho prací k novodobým dějinám země a často vystupoval v televizi a v rozhlase jako odborník na historicko- politická témata. V roce 2007 mu byla udělena cena Nanny Fischhofové za jeho příspěvek k boji proti rasismu, nenávisti vůči cizincům a antisemitismu. Vázaná s potahem, mm, asi 500 stran EAN

9 Dějiny států Dějiny Walesu Blanka Říchová Wales je dnes nejmenší součástí Spojeného království, nicméně také zemí se starobylou historií sahající až do keltského dávnověku, římské civilizace a Artušových rytířů kulatého stolu. Potom byl samostatným knížectvím, jež však do konce 13. století podlehlo anglické invazi. Však také nosili následníci anglických králů titul princ waleský. Je také zemí gotických katedrál a rozsáhlých hradů, odtud pocházeli proslavení velšští lučištníci, kteří rozhodovali bitvy ve stoleté válce. V 19. století prošel Wales industrializací rozvíjela se zde těžba uhlí, ocelářství, stavba lodí i dělnické hnutí. Od druhé půle 20. století postupně dochází ke znovuvzkříšení původní keltské kultury a jazyka. Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. je naše přední politoložka, zabývající se politickými systémy západoevropských zemí. Působí na katedře politologie Fakulty sociálních studií UK a je autorem více než stovky odborných článků. Vázaná s potahem, mm, asi 300 stran EAN

10 Dějiny států Dějiny Ruska Zbyněk Vydra, Michal Řoutil, Jitka Komendová, Kateřina Hloušková, Michal Téra Nové Dějiny Ruska jsou kolektivní prací pěti českých historiček a historiků. Autorský kolektiv v šesti hlavních chronologicky vymezených částech (Kyjevská Rus, Moskevská Rus, 18. století, 19. století, sovětské období ruských dějin, Rusko po roce 1991) mapuje hlavní vývojové linie ruských dějin od raného středověku až do současnosti. Vedle zachycení hlavních událostí politického rázu autoři věnují zvýšenou pozornost také otázkám hospodářského, sociálního, kulturního a náboženského vývoje Ruska. Jedním z hlavních cílů je přiblížit českému čtenáři ruské dějiny způsobem reflektujícím nejnovější výsledky světového bádání. Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. vystudoval historii na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Působí na Univerzitě Pardubice, zabývá se evropskými dějinami 19. a 20. století. Jeho specializací jsou dějiny Ruska 19. a 20. století. Mgr. Michal Řoutil, Ph.D. absolvoval studium rusistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zaměřuje především na dějiny ruské středověké kultury, rozkol ruské církve v polovině 17. století, staroobřadní hnutí a východokřesťanské výtvarné umění. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. působí na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na kulturní dějiny východní Evropy ve středověku. Mgr. Kateřina Hloušková, Ph.D. vystudovala historii na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době působí v Centru pro studium demokracie a kultury, věnuje se především diplomatickým a kulturním vztahům novověké Evropy a spojení politiky a umění ve 20. století. Mgr. Michal Téra, Ph.D. vystudoval historii a slovanské literatury na Univerzitě Karlově. V současné době působí na Univerzitě Pardubice. Specializuje se na raně středověké dějiny slovanských národů, christianizaci Slovanů a slovanskou archaickou kulturu. Vázaná s potahem, mm, asi 500 stran EAN

11 Dějiny států Dějina Maroka Daniel Křížek Země omývaná Atlantikem a Středozemním mořem, již si podmaňovali Kartaginci, Římané, Vandalové, Byzantinci, Berbeři, Arabové, Francouzi a Španělé. Obývali ji polyteisté, křesťané, židé a muslimové. Zažila období politické roztříštěnosti i éry velkých říší a dynastií, časy chudoby i nejvyšší prosperity. Lidé zde žijí v úrodných nížinách, bezbřehých pouštích i v těžko prostupných pohořích Atlasu či Rífu. Země nabízí ukázky prvních uměleckých pokusů člověka i působivou islámskou architekturu. Staré kmenové sociální struktury tu doplňují městský život tepající v Rabatu, Fezu, Casablance či Marrákeši. Modernita se potkává s tradicemi často středověkými. Bohaté politické a kulturní dějiny této severozápadní výspy Afriky od nejstarších dob do současnosti přináší tato kniha. Mgr. Daniel Křížek, Ph.D. je absolventem kulturní antropologie Předního východu na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde v současné době působí jako vyučující na Katedře blízkovýchodních studií. Specializuje se na současnou islámskou mystiku a islám obecně, na středověké dějiny islámských zemí se zvláštním ohledem na islámské Španělsko a na architekturu islámské kulturní sféry. Vázaná s potahem, mm, asi 350 stran EAN

12 Dějiny států Dějiny Kavkazu Tomáš Šmíd, Emil Souleimanov Kniha popisuje složitou historii výbušného kavkazského regionu. Po arabských a mongolských vpádech ve středověku a perském a tureckém pronikání se od 18. století stal pro celou oblast klíčovým vztah s Ruskem. Velmocenská politika Petra Velikého i Kateřiny Veliké vedla ke střetům i povstáním, v 19. století byl Kavkaz začleněn do ruského státu. Po neúspěšných pokusech o nezávislost v letech se region stal na sedm desetiletí součástí Sovětského svazu. Těžce jej poznamenaly stalinské represe, druhá světová válka i deportace severokavkazských národů. Národní obrození kavkazských národů v období perestrojky přineslo vzestup nacionalistické politiky, etnické třenice i rozkvět politického islámu. Text uzavírá reflexe posledního desetiletí. Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D. působí jako odborný asistent na Katedře politologie Masarykovy univerzity. Odborně se zaměřuje na problematiku asymetrických hrozeb, bezpečnostní problémy v postkomunistickém bloku a kavkazský region. Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. působil jako analytik Výzkumného centra AMO. Nyní je interním pracovníkem Katedry ruských a východoevropských studií FSV UK mm, asi 400 stran EAN

13 Dějiny států Dějiny Mongolska Michal Schwarz, Ondřej Srba Kniha líčí historii Mongolska jako země, ve které se prolínají kontrastní světy kočovných pastevců v krásné, ale drsné přírodě, moderních byznysmenů v hlavním městě i obnovovaného buddhismu a šamanismu. Na základě současného bádání i osobních zkušeností v ní autoři zachycují jednotlivé historické etapy, včetně té nejslavnější epochy Čingischánovy, která znamenala počátek dodnes trvající dějinné cesty mongolského národa. Mongolové si přes trvalé mezinárodní tlaky dokázali udržet svébytnost. Demokratizace na konci 20. století však nastolila otázky, jak nadále směřovat mongolskou společnost s ohledem na tradiční styl života a zároveň na životně nezbytnou hospodářskou konkurenceschopnost. Mgr. Michal Schwarz, Ph.D. působí jako odborný asistent Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Věnuje se jazykům a historii centrální Asie, Číny, Sibiře a Jihovýchodní Asie. Mgr. Ondřej Srba vystudoval sinologii a mongolistiku. Je doktorandem na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě. Zabývá se orální historií západních Mongolů a mongolskou paleografií mm, asi 400 stran EAN

14 Česká historie První česká království Martin Wihoda Tradice a zvyklosti jsou svorníkem státotvorného vývoje. Stačí si připomenout volby knížat, nalézání práva na sněmech Čechů i samo pojetí přemyslovské mytologie, jež definovala domácí pořádky a vztah vládnoucí dynastie k obci Čechů. Právě důraz na tradice a zemské zvyklosti ovlivnil veřejné mínění, které se stavělo ke královské hodnosti buď lhostejně, nebo ji vnímalo jako cizí, dílem přímo škodlivou novotu. Možná i proto dosud nebylo zcela zřejmé, jaká byla ideová a programová náplň prvních českých království, totiž Vratislavova a Vladislavova, a proč uspěl teprve koncept Přemysla Otakara I. Tento na komparaci hodnot knížecích a královských Čech založený výklad nabízí neotřelý pohled na dlouhý a obtížný zrod české státnosti v širším středoevropském kontextu. Prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. působí na Masarykově univerzitě v Brně, zabývá se dějinami raného středověku. Je autorem četných knižních monografií, v NLN vyšla jeho kniha Morava v době knížecí (2010) mm, asi 500 stran EAN

15 Česká historie Království v pohybu Kolonizace, města, stříbro v závěru přemyslovské epochy Josef Žemlička Ve 13. století dosáhla přemyslovská epocha kulminačního bodu svého staletého vývoje. České země tehdy vcházely do styku s migračními pohyby, které měnily etnické poměry mezi Labem a Odrou. Završování těchto procesů, jejich vztah ke staršímu osídlení a tvořící se vazby mezi vesnicí a městem jsou otázky, jimiž se kniha zabývá. Právě v nich tkví těžiště příštích výkladů, ukončených rolí jihlavských, brodských a ve vrcholné fázi kutnohorských stříbrných nalezišť. Bez nich by světlo světa stěží spatřil věčný a pevný pražský groš, ohlašující nejen zásadní obrat v monetární praxi českých zemí, ale také impulz k další hospodářské aktivizaci a pokračujícímu posilování městských regionů. Již v hloubi středověku se však dá pozorovat také odvrácená strana pokroku a důsledky zásahů do přirozené krajiny. Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. přednáší dějiny 12. a 13. století na FF UJK a působí jako vědecký pracovník Centra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR a Historického ústavu AV ČR. Je autorem řady úspěšných knižních monografií, v NLN vyšly jeho Čechy v době knížecí, Počátky Čech královských. Proměny státu a společnosti, Přemysl Otakar II. Král na rozhraní věků. Podílel se také podstatnou měrou na kolektivním díle Přemyslovci. Budování českého státu mm, asi 900 stran EAN

16 Česká historie Tělo mezi medicínou a disciplínou Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století Milena Lenderová, Daniela Tinková, Vladan Hanulík Každá společnost má své vidění světa, svůj obraz těla i vztahu mezi tělem a duší. Historik jej nemůže považovat za samozřejmou danost, ale vnímat jako systém kulturních významů. Právě řeč těla je to, co dává sílu vyřčenému slovu; gesta a řeč žijí v symbióze. Autoři knihy se pokusili představit tělo jako proměnlivý historický objekt neustále konstruovaný a rekonstruovaný fenomén, neoddělitelný od kulturního kontextu, do něhož se jeho nositel zrodil, v němž žil a zemřel. Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. vystudovala historii a romanistiku na FF UK v Praze. Vyučuje na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Zabývá se dějinami každodennosti 19. století, dějinami ženy a francouzsko-českých kulturních vztahů. Doc. Daniela Tinková, Ph.D. vystudovala historii a romanistiku na FF UK v Praze; doktorské studium absolvovala tamtéž a na École des hautes études en sciences sociales v Paříži. Přednáší na FF UK, zaměřuje se především na sociální, kulturní a intelektuální dějiny století, na dějiny vědy a moderní historiografii. Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D. vystudoval obor kulturní dějiny se specializací na gender history na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice; zde absolvoval i doktorské studium. Zabývá se multidisciplinárním výzkumem sociálněkulturních aspektů historie medicíny, genderovými dějinami a historií lázeňství v českých zemích v 19. století mm, asi 900 stran EAN

17 Česká historie Společenstvo hrdinů Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie Vítězslav Prchal Válečné skutky cti, slávy a hrdinství vždy patřily k základním identifikačním prvkům šlechtictví. Kniha zachycuje šlechtu z českých zemí na prahu novověku, kdy jiné pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civilních modelů kariér. V centru pozornosti tak nestojí válka samotná, ale její reprezentační potenciál, zejména pak způsoby, jimiž jej aristokraté dokázali přeměnit v mocný propagační nástroj, dokazující jejich výjimečnost, starobylost a užitečnost. Kniha se soustředí zejména na ty z nich, kteří si jako svůj kariérní cíl nezvolili službu v armádě, přesto však hrdinské činy urozených předků měly klíčovou roli v procesu vytváření a udržování jejich kolektivní identity. Mgr. Vítězslav Prchal, Ph.D. vystudoval historii a archivnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Karlově univerzitě v Praze. V současnosti pracuje jako odborný asistent pro dějiny raného novověku na Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Jeho badatelský zájem se v prvé řadě týká kulturně pojatých dějin vojenství 16. až 18. století, metodologicky inspirovaných zejména tzv. hnutím New Military History, a dějin šlechty habsburské monarchie. Aktuálně se věnuje výzkumu kariér české a moravské aristokracie v císařské armádě po vestfálském míru, je rovněž součástí širšího badatelského týmu k dějinám císařské diplomacie, respektive diplomatických aktivit domácí šlechty ve službách Habsburků po roce mm, asi 450 stran EAN

18 Šlechtické rody Páni z Velhartic a z Herštejna Vilém Knoll Páni z Velhartic patří spolu se Švihovskými z Riesenberka k nejslavnějším panským rodům jihozápadních Čech. A to díky dvěma mužům, nesoucím shodné jméno Bušek z Velhartic. Oba, otec a syn, byli věrnými průvodci a pak rádci Karla IV.; druhý z nich skončil své veřejné působení jako hejtman tzv. České Falci. Zcela unikátní kamenný most spojující věž Putnu s Rajským palácem jejich rodového hradu nad říčkou Pstružnou na Klatovsku je importem z Francie, kterou poznali jako členové císařova doprovodu. Publikace se zabývá i dalšími zajímavými tématy, jako byl komplikovaný původ rodu vzešlého ze zemanů z Boru či dramatické osudy Velharticů v druhé půli 14. století, kdy se poslední příslušník hlavní větve Jan zapletl do pohraniční války s bavorskými sousedy. JUDr. Vilém Knoll, odborný asistent na Právnické fakultě ZU v Plzni. Zabývá se právní historií (obhájená práce na téma Středověká a raně novověká správa na Chebsku ). Hlavními oblastmi jeho odborného zájmu jsou regionální dějiny (historické Chebsko, západní Čechy) a výzkum panských sídel mm, asi 400 stran EAN

19 Šlechtické rody Šlechta ve službách Masarykovy republiky Cesty Bořků-Dohalských z Dohalic, Jindřicha Kolowrata-Krakowského, Maximiliana Erwina Lobkowicze a Františka Schwarzenberga 20. stoletím Zdeněk Hazdra Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, František Schwarzenberg, Maximilian E. Lobkowicz a Jindřich Kolowrat-Krakowský. Ať už ve sféře světské nebo duchovní, na poli žurnalistiky, politiky, diplomacie či kněžské služby směřovala jejich činnost k podpoře Československé republiky a posilování jejího liberálně demokratického systému. Pávě tato identifikace je přivedla jak do střetu s nacistickým režimem, tak posléze s komunistickou mocí. Mgr. Zdeněk Hazdra je ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. V letech zde vytvořil a vedl Oddělení zkoumání doby nesvobody ( ). Vystudoval historii se specializací na moderní dějiny na FF UP v Olomouci a zabývá se dějinami české společnosti v letech nacistické okupace mm, asi 450 stran EAN

20 České dějiny Základní problémy studia moderních a soudobých dějin Jana Čechurová a kolektiv Kolektivní monografie Základní problémy studia moderních a soudobých dějin je dalším svazkem ediční řady České dějiny, v níž představují svá díla převážně pracovníci a úspěšní absolventi Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na stránkách této knihy se mohou studenti a specialisté na moderní dějiny, stejně jako zájemci z řad širší veřejnosti podrobněji seznámit se širokou škálou badatelských přístupů i s profilujícími tematickými okruhy, na něž odborníci na toto období zaměřují svou pozornost jak v rámci české historiografie, tak v širším kontextu evropského, popřípadě i světového dějepisectví. Kniha vychází ve společné edici Filozofické fakulty UK a Nakladatelství Lidové noviny. Autorský kolektiv: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., PhDr. Alexandra Blodigová, Dr. Christiane Brennerová, doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D., PhDr. Martin Franc, Ph. D., prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Mgr. Jan Kahuda, PhDr. Petr Koura, Ph. D., Mgr. Dalibor Krčmář, prof. PhDr. Eduard Maur, CSc., Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc., doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D., PhDr. Jan Randák, Ph.D., prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., Mgr. Milan Řepa, Ph.D., Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D., Mgr. Vít Strobach, Ph.D., doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., Mgr. Karel Šíma, Ph.D., prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., PhDr. Luboš Velek, Ph.D., PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D mm, asi 450 stran EAN NLN

21 České dějiny Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme Kamil Činátl V několika případových studiích kniha zachycuje vzpomínkovou praxi české společnosti po roce Zaměřuje se na paměťové události, které měly širší publikum a společenský dosah (spor o katedrálu, polemiky ohledně prvního polistopadového vysílání majora Zemana, ohlas televizního seriálu Vyprávěj aj.). Autor věnuje pozornost nejen obsahům vzpomínání, ale i jednotlivým médiím a způsobu, jak zprostředkují zpřítomňování minulosti. Promýšlí otázky, jakým způsobem a proč vlastně vzpomínáme. Sleduje, jak se náš vztah k dějinám a podoby našich minulostí historicky proměňovaly. Minulost zde není nahlížena perspektivou historické skutečnosti, ale jako kolektivně sdílená představa, která má svou funkci pro jedince, rodinu i širší sociální kontexty. Kniha vychází ve společné edici Filozofické fakulty UK a Nakladatelství Lidové noviny. Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. působí na Ústavu českých dějin FF UK, kde se věnuje paměťovým 7 studiím, teorii historiografie a didaktice dějepisu. Vyučoval dějepis a český jazyk na pražských gymnáziích, dějepisnému vzdělávání a vzpomínkové kultuře se věnuje též na Ústavu pro studium totalitních režimů. Je autorem knihy kolika případových studiích zachycuje kniha vzpomínkovou praxi é společnosti po roce Zaměřuje se na paměťové události, které měly publikum a společenský dosah (spor o katedrálu, polemiky ohledně ího polistopadového vysílání majora Zemana, ohlas televizního seriálu rávěj a podobně). Autor věnuje pozornost nejen obsahům vzpomínání ěhy a obrazy minulosti), ale též jednotlivým médiím (film, fotografie, literatura), která představy minulosti zprostředkují. a se snaží zachytit specifická pravidla kolektivního vypovídání jinách, která určují možnosti vzpomínání. Autor se pokouší o pohled scenované minulosti, do zákulisí paměťového provozu. Promýšlí ky, jakým Dějiny způsobem a a proč vyprávění. vlastně vzpomínáme. Sleduje, jak se vztah k dějinám a podoby našich minulostí historicky proměňovaly. ulost zde není nahlížena perspektivou historické skutečnosti, ale kolektivně sdílená představa, která má svou funkci pro jedince, inu i širší sociální kontexty (generační, místní či národní identity). adové studie ilustrují, k čemu publikum mediálně zpřítomňovanou lost potřebuje. Rušný paměťový provoz české společnosti vzbuzuje řadu dalších otázek, na něž se autor snaží odpovědět s pomocí pojmů nceptů soudobých memory studies. Kniha tak navíc čtenáři nabízí akt s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem, inspiruje se převážně emi paměti a vzpomínání, které dosud nebyly přeloženy do češtiny leida Assmannová, Marianne Hirschová, Raphael Samuel a další). PŘIPRAVUJEME Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx mm, asi 300 stran EAN NLN EAN FF UK Naše české minulosti KAMIL ČINÁTL Edice České dějiny Naše české minulosti aneb jak vzpomínáme KAMIL ČINÁTL Kam Půso dějin Univ se vě teori dějep a vy se po díla s ohl histo česk let v jazyk Děje a vz též n total

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

2004 XV-2 ISSN 1214-1836

2004 XV-2 ISSN 1214-1836 2004 XV-2 ISSN 1214-1836 OBSAH: Radomír Vlček, Proč jsme se stěhovali aneb Brňáci v novém; Tomáš Sterneck, První rok společného pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia LUCIE CHOCHOLOVÁ FOTOGRAFICKÉ SBÍRKY MUZEÍ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ (Bakalářská diplomová práce) Vedoucí práce:

Více

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu

23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 http://zamoravu.eu 23. číslo, vyšlo 13. listopadu 2013 1/19 23 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostalo se Vám do rukou poslední letošní číslo Moravské obce. Rád bych upozornil na velmi zajímavý seriál Podnikatelské fenomény

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945

3-4/2005. Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 3-4/2005 SOU OBÉ DùJINY Komplex odsunu Vysídlení NûmcÛ a ãeské pohraniãí po roce 1945 Soudobé dějiny XII / 2 415 SOUDOBÉ DĚJINY XII / 3-4 ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR 416 Soudobé dějiny XII / 3 4 Z POVĚŘENÍ

Více

tak celá rozsáhlá civilizační oblast východního

tak celá rozsáhlá civilizační oblast východního LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě II srpen 2011 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ ŘECKO lv. / Helénistické období V předcházejících třech číslech Listů FF OU jsme čtenáře

Více

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky.

Knižní velkoobchod s nejširší nabídkou. www.pemic.cz. www.knizni-novinky.cz. Karmelitánské nakladatelství a distribuce. www.knizni-novinky. ČASOPIS PRO KNIHKUPCE, KNIHOVNY, NAKLADATELE A ČTENÁŘE ROČNÍK XIV /2015 19. 1. 1. 2. 2015 1 2 Karmelitánské nakladatelství a distribuce Vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz slavnostní prezentace

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě duben 2013 www.ff.osu.cz EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE XI. Velcí umělci italské renesance: Michelangelo Buonarroti malířské dílo Michelangelo

Více

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU

ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU ZPRAVODAJ HISTORICKÉHO KLUBU Časopis Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) Roč. 17, 2006, č. 1 Vydává Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) v Praze Vedoucí redaktor:

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1

Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1 L i d é m ě s t a / u r b a n p e o p l e 1 1, 2 0 0 9, 3 Možnosti studia evangelické sakrální architektury 1 Blanka Altová Fakulta humanitních studií UK Praha The Possibilities of Studying Protestant

Více

Kulturní Revue Olomouckého Kraje

Kulturní Revue Olomouckého Kraje 29/ 9/2012 Kulturní Revue Olomouckého Kraje OBSAH ČÍSLA ÚVODNÍK Lukáš Neumann...1 JESENICKO ROZHOVOR Je těžké nepřipadat si jako cizinec. Rozhovor s Jaromírem Švejdíkem o vztahu ke krajině, o komiksu,

Více

Strategickou otázkou budoucno

Strategickou otázkou budoucno akademický bulletin 2 AKADEMIE VĚD ČR a b 2012 Strategickou otázkou budoucnosti jsou energie a jednu z možných odpovědí hledá termojaderná fúze, str. 10 11. K nepřímému zapálení termojaderného paliva laserem

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

Cena Milady Paulové 2009 2014

Cena Milady Paulové 2009 2014 Cena Milady Paulové 2009 2014 1 Cena Milady Paulové 2009 2014 Obsah 7 Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě 9 Profesorka Milada Paulová Laureátky a vědkyně nominované na Cenu Milady Paulové

Více

Literárněvědná bohemistika a ÚČL

Literárněvědná bohemistika a ÚČL Literárněvědná bohemistika a ÚČL věda 25 kolem nás co to je ÚČL a Akademie věd ČR Ústav pro českou literaturu je jedním z 54 autonomních veřejných výzkumných ústavů patřících do svazku Akademie věd ČR

Více

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni. číslo 6. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Norská podpora českým muzeím Muzeum loutek v Plzni www.cz-museums.cz číslo 6 ročník 09 s Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2009 Vážená muzea a galerie,

Více

Řecká emigrace v Československu (1948 1968) Od jednoho rozštěpení ke druhému

Řecká emigrace v Československu (1948 1968) Od jednoho rozštěpení ke druhému Konstantinos Tsivos Řecká emigrace v Československu (1948 1968) Od jednoho rozštěpení ke druhému Teritoria svazek 12 Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Dokořán Recenzovali: prof. PhDr. Růžena

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě

LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě LISTY Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě VI červen 2014 EVROPA!!! KULTURNÍ DĚDICTVÍ RENESANCE X. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA V PRAZE www.ff.osu.cz Renesanční umění se dostalo do českých zemí

Více

N 29, Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích

N 29, Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích Cahiers du CEFRES N 29, Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích Pavla Horská, Martin Nodl, Antonín Kostlán (Ed.) Josef VÁLKA Nejen 60. léta Référence électronique / electronic reference

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA. Katedra dějin umění. Mgr. Veronika Chmelařová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra dějin umění Mgr. Veronika Chmelařová Strategie uměleckých objednávek na příkladu malířství v městě Těšíně v letech 1653-1779 Magisterská diplomová

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE. VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV DIPLOMOVÁ PRÁCE YMCA JAKO STŘEDISKO VÝCHOVY MLÁDEŽE V ČESKOSLOVENSKU 1919 1951 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Bohumil Jiroušek,

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více