Čechoslováci a Dunkerque

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čechoslováci a Dunkerque"

Transkript

1 Dne 4.května 2011 se konala v jídelně naší školy beseda s plk. Adolfem Kaletou, předsedou ČsOL ve Frýdku Místku, účastníkem bojů na západní frontě za 2.světové války. Žáci školy měli jedinečnou možnost díky prezentaci plk. Dr. Petra Majera projít znova osvobozování Dunkerque s Adolfem Kaletou a díky jeho životním osudům pochopit kus moderní světové i české resp. československé historie. Čechoslováci a Dunkerque Několik měsíců po invazi spojeneckých vojsk do Normandie ve Francii se po čtyřech letech čekání aktivně zapojila do bojů proti Německu i Československá samostatná obrněná brigáda ( ČSOB ). Navzdory nízkému počtu sloužících vojáků a nevhodnému nasazení, brigáda svůj úkol splnila. Po šesti měsících únavného hlídkování přes třicet kilometrů dlouhého perimetru a občasných tvrdých bojů přijala v květnu 1945 kapitulaci německé posádky. Vznik Československé samostatné obrněné brigády 1. července 1941 byla 1. čs smíšená brigáda reorganizována na 1. čs. samostatnou brigádu. Její stavy byly rozšířeny, procházela nepřetržitým výcvikem a byla zároveň pověřena obranou určitých pobřežních úseků pro případ německé invaze.

2 Výcvik československé jednotky v Anglii Po příchodu příslušníků čs. jednotky na Středním východě a v Africe do Anglie vznikla 1. září 1943 Československá samostatná obměná brigáda, jejímž praporem se stal původní prapor 11. pěšího praporu "Východního" z Palestiny. Velitelem obrněné brigády, která byla moderní rychlou tankovou jednotkou, se stal generál Alois Liška. Po přecvičení na novou techniku byla brigáda připravena na přepravu do Francie. Přesun ČSOB na frontu Dne 30. srpna 1944 nastal pro Čs. samostatnou obměnou brigádu dlouho očekávaný okamžik. Toho dne se 4259 jejích příslušníků nalodilo i s výzbrojí na dopravní lodi a přepravilo se přes Lamanšský průliv do francouzských přístavů Courseutles a Asromanches v Normandii. Na britských ostrovech, v Southend on Sea, zůstalo pouze náhradní těleso a výcvikové středisko. Brigáda po více než čtyřech letech znovu stanula na půdě Francie. Podle předběžného rozhodnutí velitele 21. skupiny armád polního maršála B. L. Montgomeryho se počítalo s tím, že setrvá asi čtrnáct dní v zápolí u Falaise, kde měla převzít zbývající materiál a osvojit si nejčerstvejší bojové zkušenosti. Vojáci byli přiděleným bojovým úkolem velmi zklamáni. Namísto očekávaného přesunu na frontu byli znovu nuceni trávit drahocenný čas výcvikem v zápolí. Ve vojsku se zvedla vlna nespokojenosti. Velitel brigády A. Liška hned požádal, aby "...MNO (vláda) také zasáhlo u britských míst a dosáhlo tak zrychlení našeho přesunu k frontě a zasazení důvodů více politických než válečné situace..." Hlavní velitel čs. branné moci gen. S. Ingr podnikl ve dnech 21. až 25. září inspekční cestu do Francie, aby zjistil situaci, uklidnil rozbouřenou hladinu mezi vojáky a osobně projednal zasazení brigády na frontu s představiteli britské 21. skupiny armád. Ještě v polovině září se brigádě do předepsaných počtů nedostávalo 173 osob, a to i přesto, že k jednotkám bylo zařazeno nemálo vojáků s nedokončeným výcvikem. Citelný byl nedostatek tanků, kterých chybělo takřka šedesát. Britové slíbili, že bude materiál doplněn, jakmile se uvolní komunikace, což se dalo očekávat zhruba do čtrnácti dnů.

3 Velitel 21. skupiny armád maršál Montgomery a velitel ČSOB generál Liška Záhy se však ukázalo, že si Britové nepřejí, aby čs. brigáda byla zasazena do frontových bojů. Obávali se totiž, ze svazek nebude schopen plynule nahrazovat vlastní ztráty, což by mohlo způsobit zbytečné komplikace. Proto žádali od čs. vojenské správy ujištění, že "...doplňky, hlavně tankovými osádkami, jsou pro brigádu zajištěny..." a že "...nebudou mít ty potíže, které mají s Poláky..." Zároveň otevřene prohlásili, že v opačném případě nebude s brigádou počítáno pro operace na hlavní frontě. Čs. orgány ovšem nemohly takové ujištění dát. Proto se britské velení nakonec rozhodlo, ze pověří Čs. samostatnou obrněnou brigádu bojovým úkolem na méně exponovaném úseku. Pět týdnů po vylodění ve Francii na přelomu srpna a září 1944 se Československá samostatná obrněná brigáda přesunula k francouzskému přístavu Dunkerque ležícímu na pobřeží Calaiské úžiny. Fronta se odtud vzdálila více než 100 kilometrů na východ, ale město a přístav zůstávaly i nadále v německých rukou. V průběhu nocí ze 7. na 8. a z 8. na 9. října vystřídala Čs. brigáda v obranném perimetru 154. britskou pěší brigádu a zahájila tím sedmiměsíční bojovou činnost. Hlavními úkoly brigády brigádního generála Aloise Lišky a jí podřízených spojeneckých jednotek bylo znemožnit nepříteli akce vedené proti týlu postupující 21. skupiny armád, zabránit posilování a zásobování obklíčené posádky a přiměřenou aktivní bojovou činností, mimo přímého útoku na Dunkerque, se pokusit donutit nepřítele ke kapitulaci. Už předem bylo jasné, že brigáda nebude moci využít ke splnění tohoto úkolu své hlavní údemé síly - tanků, ale že se bude muset spoléhat především na dělostřelectvo. Brigádě chyběly síly a prostředky, které mohly německou posádku skutečně vážně ohrozit - letectvo, výsadkové jednotky a težká ženijní technika. Postavení bojujících stran u Dunkerque

4 Obranný perimetr Dunkerque V Dunkerque se od počátku září 1944 bránila zhruba dvanáctitisícová německá posádka. Její pilíř tvořili pěšáci a dělostřelci z 226. pěší divize a dva kompletní pevnostní prapory, 26. a Pod velení víceadmirála Friedricha Frisiuse, jenž byl velitelem německé posádky v Dunkerque, patřili ještě části 346., 711. a 97. divize a dalších jednotek, včetně námořníků, parašutistů a vojáků zbraní SS. Tanky spolu s těžkou bojovou technikou, na rozdíl od dělostřelectva, v pevnosti nebyly. Němci vybudovali kolem přístavu tři obranné linie, založené na pásmu minových polí, na soustavě vzájemně se kryjících pevnůstek a opěrných bodů, a především na terénu, který zneprůjezdnili pro těžkou techniku. Vybudování poslední překážky usnadnila mohutná síť plavebních a odvodňovacích kanálů a blízkost moře. Ve vhodném spojení umožnily zaplavení téměř šedesáti procent předpolí u první obranné linie. Kázeň a morálka německých vojáků z bojových útvarů byla, přes všechny těžkosti se zásobováním a vývojem vojenské situace, až do konce války udržována na velmi dobré úrovni. To dokazovala i jejich vojenská aktivita v průběhu podzimních a jarních měsíců, kdy uskutečnili několik vydařených nočních útoků. Morálka ostatních vojáků především Rusů a Poláků, kteří byli většinou nasazeni u 2. a 3. obranné linie, byla podstatně nižší.

5 V zatopeném Dunkerque Vojáci československých, britských a francouzských jednotek zaujali kolem Dunkerque postavení, které tvořila jedna linie opěrných bodů a soustava minových polí a nástrah. Za touto linií se nacházely podpůrné a záložní jednotky, jejichž hlavním úkolem bylo podporovat oddíly v první linii a v případě potřeby vyčlenit a vyslat posily, které měly utlumit větší nepřátelskou bojovou činnost. Linie byla v prvních měsících pro nedostatek pěchoty a vzhledem k nepředpokládané větší nepřátelské aktivitě velice řídce obsazena. Později byly na žádost velitele brigády brigádního generála Lišky do oblasti přisunuty nově vytvořené francouzské a britské jednotky, které převzaly od československé brigády část bojových úkolů. Po prvním týdnu působení našich jednotek u Dunkerque byly provedeny drobné změny v sestavě a jejich rozmístění vypadalo v měsíci říjnu takto: západní úsek perimetru obsadil 7. prapor kanadského královského tankového pluku (7. Rtks) a československý 1. tankový prapor. Střední úsek, většinou zaplavený, drželi vojáci oddílu kanónů proti útočné vozbě, lehké protiletadlové baterie a motorizovaného přezvědného oddílu. Ve východním úseku, kde byl terén stejně jako v západním úseku pro tanky dosud sjízdný, čelili nepříteli muži 2. tankového praporu a motopraporu. V každém úseku doplňovaly výše uvedené jednotky oddíly britského, kanadského, československého a francouzského dělostřelectva a skupiny FFI a belgické domobrany. První bojová akce K první bojové akci došlo záhy po přesunu brigády k perimetru. Vojáci sotva stačili zamaskovat tanky, položit telefonní linky, zřídit dělostřeleckou pozorovatelnu a provést první obhlídku okolního terénu, když v odpoledních hodinách zahájil nepřítel znenadání minometnou palbu na předsunutá postavení oddílu. Po půlnoci podnikli hitlerovci prudký výpad. Byli sice odraženi, ale 9. října odpoledne za podpory dělostřelectva zaútočili znovu. Dvě předsunuté cety MPO byly nuceny ustoupit. Příštího dne, už za svítání, podnikly 1. a 5. četa úspěšnou protiakci. V 7.00 hod. nastoupili britští tankisté podporovaní dělostřelectvem brigády. Hitlerovci se houževnatě bránili, ale po kratším prudkém boji byli donuceni vyklidit

6 všechny získané opěrné body a stáhnout se do výchozího postavení. První bojové střetnutí u Dunkerque ve dnech října svedli naši vojáci bezprostředně po vyčerpávajícím přesunu, a to ve zcela novém, neznámém terénu. Většině z nich chyběly bojové zkušenosti a navíc ani jejich předchozí výcvik nepočítal s takovými bojovými podmínkami, s jakými se setkali v prostoru tohoto přístavu. Nepříznivě tu zapůsobila i nerozhodnost velitele MPO, který podle hodnocení velitele brigády neprokázal tolik chladnokrevnosti a pohotovosti", jak by bylo bývalo zapotřebí. Boje si vyžádaly poměrně velké ztráty. Padli čtyři vojáci a celá řada jich byla raněna. Bojová akce 28. října K další větší bojové akci, v níž Čs. samostatná obrněná brigáda převzala iniciativu, došlo až 28. října, a to v úsecích motopraporu a 2. tankového praporu. Velení brigády naplánovalo zvláštní útočnou akci u příležitosti státního svátku. Jejím cílem bylo provést průzkum bojem, zmocnit se několika ohnisek odporu ve východní části německého perimetru a přivést zajatce. V 6:30 hod. vnikly oddíly motopraporu za podpory ctyř tanků brigádní štábní roty do předsunutých pozic nepřítele. Pobily asi 50 vojáků, zmocnily se 14 zajatců a potom se vrátily do výchozího postavení. Naše jednotky ztratily 25 mužů, z nichž čtyři padli a tři zůstali nezvěstní. V 8:30 hod. dělostřelectvo brigády zahájilo silnou dělostřeleckou přípravu a o deset minut později vyrazila pěchota podporovaná 21 tanky do nové útočné akce. Tankisté překonali minová pole i předsunutá obranná postaveníi nepřítele a pronikli do hloubky jednoho kilometru. Hitlerovci, příslušníci praporu Einheit Walter", se houževnatě bránili, odpovídali palbou z děl a minometů, svá postavení však neudrželi. Na bojišti zanechali 150 mrtvých, 6 důstojníků a 350 mužů padlo do zajetí. Naše brigáda utrpěla menší ztráty: 11 padlých, 36 raněných a nezvěstní zůstali 3 vojáci. K úspěchu brigády blahopřál i maršál Montgomery. Československé tanky Cromwell

7 Bojová akce 5. listopadu Nová útočná akce se podle plánu velení brigády měla uskutečnit 5. listopadu. Nový bojový průzkum směřoval opět do východní části perimetru. Prováděl ho znovu 2. tankový prapor posílený jednotkami brigádní štábní roty a záložní tankové roty, celkem 43 tanků. Akci podporovalo naše i britské dělostřelectvo, 21 baterií, ženisté a dokonce i letectvo (12 typhoonů a 36 spitfirů). Vlastní boj však tentokrát nedopadl tak úspešně jako předchozí. Němci kladli nečekaně tuhý odpor. Na několika úsecích se sice podařilo proklestit průchody v zátarasech a dobýt pevnůstky, ale většina tanků uvázla v minových polích a pěchota nebyla sto bez jejich podpory dokončit úkol. Pod neustálým ostřelováním se jednotka nakonec musela stáhnout zpět do výchozího postavení. Němci ztratili kolem 320 vojáků, z nichž asi 150 padlo nebo bylo zraněno. Čs. brigáda utrpěla rovněž vysoké ztráty: 26 vojáků padlo, 59 bylo raněno a 9 mužů zůstalo nezvěstných. Citelná byla i ztráta 12 tanků a jednoho vyproštovacího transportéru. Obě bojové akce, jak říjnová, tak zejména listopadová nemohly nepřítele vážněji ohrozit. Své opodstatnění mohly mít jen za předpokladu, že by vytvořily nezbytné podmínky k všeobecnému útoku, jehož cílem bylo nepřítele buď úplně rozdrtit, nebo přinutit ke kapitulaci. K takovému útoku však naše brigáda neměla ani síly, ani prostredky. Spojeneckému velení ostatně nešlo o to, zmocnit se Dunkerque okamzitě a za každou cenu. Považovalo za zcela dostačující, znemožní-li čs. brigáda poměrně početnému a silnému německému uskupení únik z obleženého Dunkerque. Pro brigádu a její příslušníky to sice nebyl úkol, který by je mohl plně uspokojit, ale za daných podmínek byly útočné formy boje neefektivní. V polovině listopadu podnikli Němci výpad na západním úseku fronty, kde byl rozložen britský tankový prapor. Byli však odraženi, pricemž utrpěli těžké ztráty. Velení brigády se snažilo podlomit bojovou morálku obleženého nepřítele i jinými způsoby. Využívalo vlastní radiostanice k vysílání pravidelné relace, v níž se německým vojákům předčítaly komentované výňatky z ukořistěné korespondence od rodin a příbuzných. Do nepřátelských postavení se vystřelovaly granáty s různými letáky a dalším propagandistickým materiálem. Také tento psychologický způsob boje přispěl k tomu, že se od 8. října 1944 do 19. ledna 1945 vzdalo 669 vojáků a 9 důstojníků. Boj o továrnu Filature

8 Koncem března 1945 se po tuhé zimě začala u Dunkerque probouzet bojová aktivita obou znepřátelených stran. Zvýšená dělostřelecká a průzkumná nepřátelská činnost byla zaznamenána především v západní části perimetru. Největší střetnutí naslalo v dubnu během úspěšného německého útoku na továrnu Filature. Továrna Filature, která stála na křižovatce dvou cest a vodního kanálu Bourbourg, byla považována za nedobytnou a velmi důležitou. Pro akci byli vybráni především mladí vojáci ze všech praporů obležené posádky. Této útočné akce se mělo účastnit asi šest set vojáků zařazených do třech praporů - I. prapor 1040 pluku tvořený muži z Kampfgruppe Zeithen, II. prapor pluku který představoval Einheit Riedel a poslední prapor byla Standarte Rommel. Němcům se podařilo se továrny zmocnit, zneprůjezdnit terén a zlepšit svá obranná postavení. Během šesti dubnových dnů zahynulo v průběhu bojů o továrnu Filature 49 Čechoslováků a 75 jich bylo zraněno. Ve francouzských a britských jednotkách padlo kolem 80 mužů a nezjištěný počet jich byl zraněn. Německé jednotky, které nakonec továrnu uhájily, ztratily odhadem na 300 padlých, raněných a zajatých. Německá posádka Dunkerque se nakonec vzdala až po kapitulaci celé německé armády 8. května. Již 23. dubna vyrazila od Dunkerque vyčleněná symbolická jednotka v síle 140 mužů. Připojila se k americké 3. armádě a 1. května překročila u Chebu státní hranice. Uvolnění celé Čs. brigády pro závěrečné boje na území Československa z operačních důvodů spojenecké velení neschválilo... ORGANIZACE ČS. SAMOSTATNÉ OBRNĚNÉ BRIGÁDY VE VELKÉ BRITÁNII (při obléhání Dunkerque) Velitelství tankový prapor I tankový prapor H tankový prapor III záložní tanková rota motorizovaný prapor motorizovaný přezvědný oddíl dělostřelecký pluk ženijní rota spojovací rota dopravní oddíl brigádní tankové dílny polní park štábní rota styčná skupina výchovná četa a filmová skupina oddíl polních cetniku brigádní hudba lehká brigádní ambulance ceta 2. sledu polní soud připravil dr. Pavel Carbol

9 Prameny: Čejka, Eduard, Československý odboj na Západě ( ) Mladá fronta, Praha 1997 Duben, V. N., Na všech frontách - Čechoslováci ve II. světové válce Melantrich, Praha 1992 skriptum Naši vojáci v zahraničí kolektiv autorů, Vojenské dějiny Československa, sv. IV Naše vojsko, Praha 1988

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně

Průvodce. Památník II. světové války 1. Památník II. světové války Hrabyně Průvodce Památník II. světové války 1 Památník II. světové války Hrabyně 2 Památník II. světové války Památník II. světové války 3 Památník II. světové války Areál s památníkem Památník II. světové války

Více

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Tomáš JIRÁNEK Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917-1918) Historii druhého transportu československých legií z Ruska do Francie,

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

Fronta na Soči a čeští vojáci

Fronta na Soči a čeští vojáci Fronta na Soči a čeští vojáci Na jaře 1915, po nezdaru první rakousko-uherské ofenzívy do Srbska a těžkých bojích s Rusy v Haliči a Karpatech, vstoupila do války proti habsburské monarchii dosud neutrální

Více

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE Vzpomínky československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili v 11. pěším praporu na Blízkém východě doplněné historickým komentářem a popisem bitvy o Tobruk. FRANTIŠEK

Více

Příběh předmnichovský

Příběh předmnichovský 1 2 Příběh předmnichovský Vpád do Tisé Jan Vondráček Obec Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 20 km od krajského města Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

1941, říjen, Londýn Záznamy v deníčku pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid

1941, říjen, Londýn Záznamy v deníčku pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid 124 1941, říjen, Londýn Záznamy v deníčku pplk. K. Palečka vztahující se k přípravě operace Anthropoid 125 126 VÚA-VHA Praha, Deníky pplk. Karla Palečka, rok 1941, 3 s. Fotoalba německých bezpečnostních

Více

Ignác Nay dvakrát v odboji proti totalitě

Ignác Nay dvakrát v odboji proti totalitě třetí odboj Ignác Nay dvakrát v odboji proti totalitě Ivo Pejčoch V současné době jsou moderní historiografii kladeny otázky po smyslu a podobách protikomunistického odboje, dokonce po jeho samotné existenci,

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 6/2013 REPORT Povodně zasáhly Česko Armáda České republiky zasahuje od prvního dne ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Armáda České republiky zasahuje od prvního dne Připravila: Jana Deckerová

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

Vysoká škola vojensko historická. Rudé rytířky na Sigilu

Vysoká škola vojensko historická. Rudé rytířky na Sigilu Vysoká škola vojensko historická Rudé rytířky na Sigilu ročenka 2006 Aneb spisky Military Klubu Sigilu http://forum.sigil.cz http://forum.sigil.cz/viewtopic.php?t=1356&start=0 Ročenka 2006 Ediční úprava

Více

Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce)

Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce) Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce) Eliška Papcunová Vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA

15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÁ BRIGÁDA 2 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2005 ISBN 80-7278-297-5 ISBN 80-7278-298-3 (anglicky) OBSAH ÚVOD...5 VZNIK 15. ŽENIJNÍ ZÁCHRANNÉ

Více

Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA

Vážení přátelé, V Liberci dne 11. září 2009. Náčelník chemického vojska Armády České republiky plukovník Ing. Karel HULEJA Vážení přátelé, v letošním roce si v odborné vojenské veřejnosti připomínáme devadesát let trvání služby, která přesahuje rámec vojenství a která je svým způsobem v armádě a společnosti jedinečnou. Jejím

Více

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře struktury moci Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968 1977 Milan Vyhlídal V únoru 1959 přiletěli do Káhiry první českoslovenští

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení Z OBSAHU 2 10 Prošli ohněm Na armádu je spolehnutí 2 5 5 14 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Rytíř boje a života 6 Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 Čerpají i z minulosti

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

Bludovan 4/2010. Volby 2010 ZDARMA. Slavnostní otevření dětského hřiště. Vrabečci na zábřežské Mateřince

Bludovan 4/2010. Volby 2010 ZDARMA. Slavnostní otevření dětského hřiště. Vrabečci na zábřežské Mateřince Bludovan 4/2010 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2010 Slavnostní otevření dětského hřiště Ve středu 21. dubna 2010 bylo starostou obce Ing. Stonem společně s generálním ředitelem firmy Ekozis Zábřeh Ing.

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 1/2013. Armádní generál Josef Šnejdárek: Jsem rváč a voják a miluji boj. Čtěte na str.

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 1/2013. Armádní generál Josef Šnejdárek: Jsem rváč a voják a miluji boj. Čtěte na str. Časopis Československé obce legionářské Legionářský 1/2013 směr Armádní generál Josef Šnejdárek: Jsem rváč a voják a miluji boj. Čtěte na str. 4 11 směr Legionářský Časopis navazuje na stejnojmenný titul

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více