Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:"

Transkript

1 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan, zp sob placení dan, zp sob výpotu dan, stupe respektu k osobní situaci poplatníka, stanovení hodnoty dan vzhledem k daovému základu. Podle dopadu dan se dan tradin dlí na: dan pímé jsou pímo vymeny každému poplatníkovi bezprostedn podle jeho d chodové i majetkové situace, jsou adresné, vtšinou pihlíží k majetkové situaci poplatníka, který je sám vypoítává a odvádí, zná jejich hodnotu; dlí se na d chodové a majetkové, dan nepímé jsou placeny a vybírány v cenách zboží, služeb apod., nezohledují osobní situaci poplatníka, jsou neadresné; lení se na všeobecné a selektivní (akcízy). Podle vztahu plátce a poplatníka se dan dlí na: dan, u kterých je plátce shodný s poplatníkem, kde tedy nedochází k pesunutí daového bemene na jinou osobu, dan, u kterých není poplatník totožný s plátcem. Podle subjektu se dan dlí do kategorií, kdy daovým subjektem je: fyzická osoba, korporace, úastníci sdružení typu konsorcia, domácnost (plný splitting) hlava rodiny odvádí da za domácnost jako celek, nebo každý len domácnosti odvádí ást dan za domácnost; píjmy len domácnosti se 20

2 setou a vypote se pr mr píjm na jednoho a u každého se pak takto stanovený základ dan zdaní jemu píslušnou sazbou; ásten je možné za plný splitting považovat výpoet píjm spolupracujících osob, manželé (manželský i ástený splitting) spolené zdanní manžel, které znal historicky i eský právní ád; píjmy manžel se setou a vypote se pr mr píjm na jednoho a u každého se pak takto stanovený základ dan zdaní jemu píslušnou sazbou. Podle objektu se dan dlí na: dan d chodové zatžující píjmy poplatníka vetn píjm naturálních a požitk, majetkové dan uvalené na vlastnictví, držbu, nájem nebo užívání majetku, pípadn i na nabytí majetku i jiné transfery majetku, transferové dan blízké daním majetkovým a ásten d chodovým, zatžují pevod nebo pechod vlastnictví vci, subjektové dan (dan z hlavy) pípad, kdy se da platí z titulu samotné existence poplatníka, reálné dan (výnosové dan) platí se z výnosu urité innosti, pokud nepodléhají d chodové dani, vtšinou se odhadují na základ reálných vnjších znak výdlené innosti (nap. druh podnikání, poet zamstnanc apod., také poet oken a dveí u nemovitostních daní), obratové dan kaskádovité uvalené na hrubý obrat u každého výrobce podílejícího se na zpracování každého výrobku, obratové dan z pidané hodnoty uvalené na istý obrat nebo na obrat docílený u posledního zpracovatele, spotební dan zatžují spotebu urité komodity. Podle objektu je možné lenit dan rovnž na: dan kapitálové (postihují stav k uritému datu, typicky da z nemovitostí placená podle stavu k 1. lednu zdaovacího období), dan tokové (zjišuje se zmna množství pedmtu zdanní za urité sledované období, typicky dan z píjm ). Šíe zachycení objektu dan je kritériem, podle kterého se danlení na: dan analytické zdaují každý píjem oddlen podle jeho zdroje, dan syntetické zdaují souhrn základ dan jednou sazbou. 21

3 Podle zp sobu placení dan se danlení na: dan vybírané srážkou, dan vybírané na základ piznání k dani. Podle zp sobu výpotu dan se dan dlí na: dan sazbové, dan repartiní kontingentové, vybírané z hlavy, majetku, výnos apod., které se vyskytovaly v minulosti; dopedu byl stanoven celkový výnos dan, který byl následn rozdlen až na jednotlivé poplatníky. Respektování osobní situace poplatníka pi ukládání daové povinnosti rozdluje dan na: dan subjektové, respektující d chodovou situaci poplatníka (in personam), dan objektové, které d chodovou situaci ignorují (in rem). Dan je možné lenit také podle stanovení hodnoty dan vzhledem k daovému základu, a to na: dan jednotkové jsou stanoveny podle množství jednotek daového základu (nap. metry tverení pozemku), dan ad valorem (k hodnot) jsou stanoveny podle ceny zdaovaného základu (nap. hodnota pozemku v penzích). Teoreticky si lze pedstavit i další možnosti lenní daní, a to napíklad podle okruhu jejich platnosti (místní, centrální, nadnárodní), podle stupn závaznosti (obligatorní a fakultativní o zavedení dan rozhoduje píslušný územní samosprávný celek) apod. Klasifikace daní podle metodiky OECD je zajímavá pedevším tím, že OECD adí mezi dan i píspvky na sociální pojištní. V tomto lenní existuje mnoho podskupin, nicmén z nejobecnjšího hlediska OECD rozlišuje: dan z d chod, zisk a kapitálových výnos, píspvky na sociální zabezpeení, dan z mezd a pracovních sil, dan majetkové, dan ze zboží a služeb, ostatní dan. 22

4 2.1 Soustava berní v eské republice Systémem daní a poplatk se rozumí souhrn daní a poplatk, jakož i dalších veejnoprávních úhrad daového charakteru, které jsou píjmem veejných penžních fond. Tento systém je oznaován též jako daový (berní) systém. V posledních letech je nejen v eské republice možné vystopovat tendence vedoucí k zmenšení potu samostatných daní. Píkladem je integrace daní ddické a darovací do daní z píjm. Vedle právního významu má berní systém i sv j význam hospodáský, politický a spoleenský. Soustavu berní podle platné právní úpravy v eské republice tvoí: 1. Daová soustava: da z píjm fyzických osob pímá d chodová da in personam, da z píjm právnických osob pímá d chodová da in personam, da z nemovitých vcí (tvoená daní z pozemk a daní ze staveb a jednotek) pímá majetková da in rem, silniní da pímá majetková da in rem, da z nabytí nemovitých vcí pímá majetková (transferová) da in rem, da z pidané hodnoty nepímá všeobecná spotební da in rem, da z minerálních olej nepímá selektivní spotební da in rem, da z lihu nepímá selektivní spotební da in rem, da z piva nepímá selektivní spotební da in rem, da z vína a meziprodukt nepímá selektivní spotební da in rem, da z tabákových výrobk nepímá selektivní spotební da in rem, da ze zemního plynu a nkterých dalších plyn nepímá selektivní spotební da in rem, da z pevných paliv nepímá selektivní spotební da in rem, da z elektiny nepímá selektivní spotební da in rem; 2. Poplatková soustava: místní poplatky, správní poplatky poplatky celostátní vybírané orgány veejné správy, soudní poplatky poplatky celostátní vybírané soudy, 23

5 zvláštní dávky poplatkového charakteru stojící mimo katalog správních poplatk (nap. ve spojitosti s užíváním dálnic a silnic), zvláštní dávky poplatkového charakteru, tzv. ekologické poplatky spojené s ochranou životního prostedí; 3. Cla cl m nebude v této uebnici vnována další pozornost, nebo jsou tradinazena do samostatných publikací a vyuována ve speciálních kurzech; 4. Odvody; 5. Pojistné obdobn jako cla, ani pojistné nebude v této uebnici dále rozebíráno, s ohledem na jeho tradiní azení do práva pracovního, respektive práva sociálního zabezpeení. 24

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více