NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s."

Transkript

1 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky k účetní jednotky č.111/2014 Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. IČ Adresa: Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ Hlavní předmět podnikání (účel zřizení): technické zkoušky a analýzy Obsah: Vymezení auditu a odpovědnosti auditora Předmět a rozsah auditu Výrok auditora Zpráva auditora vedení účetní jednotky Příjemce: Ing. Peter Pernis, předseda představenstva Podpis: Auditorská zpráva je určena pro: valnou hromadu Zprávu vypracovali: Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. auditor č.osvědčení 0260 Ing. Karel Novotný auditor, č.osvědčení 1824 Tato zpráva obsahuje tři strany Potvrzujeme, že zpráva byla projednána se statutárním a dozorčím orgánem účetní jednotky dne: V Praze dne

2 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditoru a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: VYMEZENí AUDITU A ODPOVĚDNOSTI AUDITORA Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k společnosti identifikované v této zprávě, rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky včetně popisu použitých významných účetních metod a doplňujících údajů. ODPOVĚDNOST STATUTÁRNíHO ORGÁNU ÚČETNí JEDNOTKY ZA ÚČETNí ZÁ VĚRKU Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy je zodpovědné vedení společnosti. Součásti této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady. ODPOVĚDNOST AUDITORA Naší odpovědností je vyjádřit se na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti a dodržoval příslušné etické normy. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora

3 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: VÝROK AUDITORA Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace k , nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice společnosti: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Výrok auditora je bez výhrad. Ing. Karel Novotný / auditor, č.osvědčení 1824 Organizační kancelář.. r;:;~~ Praha 8, Thámo Do ng. Karel Novotn, a ditor č.osvědčení 0260 rganizačnf kancelář Prah Praha 8, Thámova 7 V Praze, dne " J -

4 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: zprá VA AUDITORA VEDENí ÚČETNí JEDNOTKY Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující: a) Účetníctví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy. b) Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha) c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti. d) Výše základního kapitálu vykázaná v rozvaze je v souladu s výší zapisovaného základního kapitálu v Obchodním rejstříku. e) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti. f) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo v účetní jednotce k žádným významným změnám. g) Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny. h) Účetní jednotka má na ohrožené pohledávky vytvořeny opravné položky v dostatečné výši. Jiná ohrožená aktiva nemá. i) Účetní jednotka nevede žádný významný soudní spor. Ing. Karel Novotný auditor, č.osvědčení 1 Organízační kancelář Praha 8, Thámo Doc. g. Karel Novotný, a ditor č.osvědčení O O Organizační kancelář r Praha 8, Thámova 7.> - 4 -

5 Finanční analýza podniku Název: Státní zkušebna zemědělských,potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost Zadání v tis. Kč Aktiva Celková Aktiva CA Pohled.za vl.jmění PVJ O O O O O Finanční investice FI O O O O O Stálá Aktiva SA Oběžná Aktiva OA Finanční majetek FM Krátkod. fin. majetek KFM O O O O O Krátkod. pohledávky KrP Dlouhod. pohledávky DIP O O O O O Celkové zásoby ZAS Casové rozliš.aktivní CRA O O O O O Pasíva Celková Pasíva CP Vlastní kapitál VJ Cizí Pasíva (zdroje) CZ Rezervy R 806 O O O O Krátkodobé závazky KrZ Dlouhodobé závazky DIZ O O O O O Úvěry a výpomoci UV O O O O O Fondy ze zisku FZ Nerozdělený zisk NZ Provoz. zisk PZ Zisk před zdaněním Z Zisk po zdanění Z , , , ,11 Casové rozliš.pasivní CRP O O O O O Výsledovka Tržby Tr Přidaná hodnota PH Mzdy( osob. náklady) M Odpisy dlouh.majetku Od Celkové náklady N Náklad. úroky NU O O O O O Ostatní Počet pracovníků PP Cash flow z prov.čin. CF O O O Stroje a zařízení btto STB Stroje a zaříz. korekce STK Leasing netto LN O O O O O Odvětví působnosti OP =zemědělství 2=stavebnictví 3=obchod 4=potravin.prům. nevyplňuj 5=finance 6=ostatní

6 1 13,1371 Finanční analýza podniku ' Státni zkušebna zemědělských,potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost doporučená trend trend část roku hodnota n-1 11/12 12/13 1 Zlaté bllančni pravidlo VJ+DIZlSA ,179 1,121 1,101 1, Poměr oběžných a stálých aktiv OA/SA 0,143 0,195 0,134 0,113 0,131 >0,6 + LlKVIDITA 3 Běžná OA/KrZ 15,094: 12',~ >2 + 4 Pohotová FM+KrP/KrZ I 15,048; 12,511 10,1n 9,156 12,928 >1 + 5 Okamžitá FM/KrZ j 1O,ns 8,432 7,073 11,333 >1 + 6 Okamžitá reálná CF/KrZ l 0,(00) 0000, ,333 3,4881 > , 1 10, RENTABILITA _. 1 7 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) % Z-NJ ~,446~ 1;316: 1~43-t O'--9'3a 086 čím větší tím lepší + 8 Rentabilita tržeb % Z-fTr -4,020, 11304', I 11,776 11,045 13,682 čím větší tím lepší + 9 Rentabilita nákladů % Z-IN -3,864 13,779 12,789 16,462 čím větší tím lepší Celková rentabilita (ROA) % Z+/CA -Q,441! 1,604,: 1,747 1,145 1,451 čím větší tím lepší + 11 Dlouhodobá rentabilita % FZ+NZlCA 29,833 28,891 30,000 34,034 34,738 čím větší tím lepší + + FINANČNI STABILITA 12 Celková zadluženost (DlE) CZlCA 0,012 0,013 0,012 0,011 0,009 0,35 (OECD) Dlouhodobá zadluženost DIZNJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Zadluženost vlast.jměni VJ/CA 0,988 0,987 0,988 0,989 0, Finanční závislost CZNJ 0,012 0,013 0,012 0,011 0, Finanční samostatnost VJ/CZ 81,047 76,076 85,749 89, , Skutečná nezávislost CF/CZ 0,000 0,000 0,000 1,333 3,488 > Úrokové kryti Z+/NU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Trend: zlepšováni + zhoršováni -

7 Státní zkušebna zemědělských.potravlm (pokrač.) doporučená trend trend a lesnických strojů, akciová společnost část roku hodnota n-1 AKTIVITY 11/12 12/13 19 Obrat aktiv počet obrátek za rok Tr/CA ,115 u.084. člm větší tlm lepší + 20 Obrat zásob počet obrátek za rok Tr/ZAS , , , čím větší tlm lepší Obrat pohledávek počet obrátek za rok Tr/KrP+DIP 5,701 5,111 3._ 6,038 čím větší tlm lepší + 22 Doba obratu zásob počet dní ZAS*365/Tr 1,262 2,53<4 2,030! 1,987 čím menší tím lepší Doba obratu kr.záv. počet dní KrZ*3651Tr 27,532 41, člm menší tim lepší + PRODUKTIVITA 24 Produktivita tržeb Tr/PP 1025, ; ' čím větší tím lepší Produktivita přid.hodnoty PH/PP 724, , , člm větší tlm lepší Produktivita mezd M/PP 560, , , l čím větší tlm lepší + 27 Produktivita zisku Z+/PP -41, , ,143! 215.;, čím většl tím lepší + 28 Růst produktivity tržeb n(tr/pp) /n-1 (Tr/PP) 1,117 1,083l ,. > Růst produktivity mezd n(m/pp) /n-1 (M/PP) 1, ,972 1,004 > Růst produktivity přid.hodnoty n(ph/pp) In-1 (PH/PP) , > Růst produktivity zisku n(z+/pp) /n-1(z+/pp) 0,000 1,107 0, > Růst produktivity tržby/mzdy (dif.tr/pp)/( dif. M/PP) 1,049 1,056 1,042 1,032 >1 33 Růst produktivity přid.hodnotalmzdy (dif. PH/PP)/( dit. M/PP) 1,086 1,104 1,034 1,068 >1 + OSTATNI,.. '. čím menší tím lepší. 34 Doba spláceni CZ počet roků CZlFM -- "Čím menší tím lepší + 35 Odepsanost strojů a zařizeni STKlSTB 36 Altmanův index Ai 39,163 36,883 41,506 43,337 53,609 čím větší tím lepší Ekonomická přidaná hodnota (EVA) EVA -3320,6 1042,6 1770, > Výkonnost přidané hodnoty % PH-M-Od/PH 2,718 11,890 20,966 23,071 27,790 člm větší tím lepší + + Trend: zlepšování + Ai < 1.8 => vážné finančnl problémy zhoršování - 1.8<Ai<2.99 => určité finanční problémy, ne vážné Ai> 3 => silná finančnl pozice

8 Porovnání vybraných ekonomických ukazatelů Státni zkušebna zemědělských,potravináfských N1 a lesnických strojů, akciová společnost X1 X2 X3 X4 X5 Vlastni ukazatele II I 12 Celková zadluženost (DlE) % 0,229 0,146 j, 8 Rentabilita tržeb % 1,108 4:'198 3,873 rf,045 13,682 vice lépe 0,138 0, ,009 méně lépe 11 Dlouhodobá rentabilita % 19,986 8O i 79, ,738 vice lépe, 19 Obrat aktiv (poměr tržeb k celk.aktlvum) 2, ,495 0,084 0,086 vice lépe 24 Produktivita tržeb (Tr/prac.) tis.kč I " I n vice lépe 25 Produktivita přld.hodnoty tis.kč I Výkonost přidané hodnoty % 24,769 34,334 I I 36 Altmanův Index L 4,393 5, n3 1 1 I 1 I ' 1003 vice lépe 1,504 23,071 27,790 vice lépe 6,860 43, ,609 vice lépe 37 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) ' , 3631 vice lépe -' Celkový kumulovaný ukazatel roční 1,1 1,1 1,05 1,85 1,65 1,60 1,45 Průměrný kumulovaný ukazatel 2 letý 1,25 1,08 1,03 1,85 1,35 1,53 Průměrný kumulovaný ukazatel 3 letý 1,30 1,08 1,02 1,85 1,23 1,55 Průměrný kumulovaný ukazatel 5 letý 1,72 1,09 1,01 1,91 1,40 1,82 Porovnáni vybraných ekonomických ukazatelů s pěti špičkovými firmami (X1 X5) příslušné shodné kategorie kategorie: A 1 zemědělská prvovýroba. netto aktiva přes 100 mil. Kč A 2 zemědělská prvovýroba. netto aktiva do 100 mil. Kč N 1 obchod, výroba, služby. netto aktiva přes 100 mil. Kč N 2 obchod, výroba, služby, netto aktiva do 100 mil. Kč

9 , v "V UCETNI ZAVERKA K AUDITOVANÁ únor 2014

10 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ROZVA.HA. v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) rč Obchodní firma nebo jiný název Stát.zkušebna zem.potr.a les.stro: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Třanovského 622/11 Praha označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek O O 3. Software O O B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B Pozemky O Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby O C Materiál O C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Ostatní poskytnuté zálohy O C. IV. Krátkodobý finanční majetek O C. IV.1. Peníze O Účty v bankách O

11 označ. PASIVA řád. Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I.1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV.l. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. cizí zdroje B. III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát-daňové závazky J () I se.nojlo.te\no~ x / ~t,\\\\<anct'.l 'l;p V ~ :t\\~kanc ~'V'?>\. ~ ~ ~. "v~ t'l, ~ ~ -e.. ~I\ W ~~ ~ I"-C ~ ~o J~. *0 g* 'Yv ~ I ~Ú))ITO. <J/7'OR t,'b Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou ~~ %rtm:' 7 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání akciová společnost technické zkoušky a analýzy

12 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb VYKAZ ZISKU A. v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) rč ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název Stát.zkušebna zem.potr.a les.stro: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Třanovského 622/11 Praha Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku a b c sledovaném 1 minulém 2 II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota on C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku a materiálu O III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku O G. Změna stavu rez. a opr.pol.v prov.obl.a komplex.nákl.př.obd IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost

13 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období - řádku a b c sledovaném 1 minulém 2 Q splatná u Výsledek hospodaření za běžnou činnost u* Výsledek hospodaření za účetní období (t/-) Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo ~.::::' fyzickéosoby,kte~č~~otkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání akciová společnost technické zkoušky a analýzy

14 PŘílOHA K ÚČETNí ZÁVĚRCE za účetní období od do (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1) ZÁKLADNí ÚDAJE ÚČETNí JEDNOTKY Název: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s. Sídlo: Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ DIČ: CZ IČ: Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět podnikání: technické zkoušky a analýzy - OKEČ Datum vzniku: Rozvahový den: Sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Peter Pernis předseda představenstva

15 1) STRUKTURA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a) Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv: jediným akcionářem je Česká republika - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17/65. b) Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: V uplynulém účetním období nedošlo k žádné věcné změně v obchodním rejstříku. Jenom ing. Pernis a ing. Veselý byli opětovně jmenováni do statutárních orgánů společnosti c) Organizační struktura podniku a její zásadní změny: Organizační struktura akciové společnosti vychází ze schváleného organizačního řádu SŘ 2-04, v průběhu hodnoceného období nedošlo k žádné změně v organizační struktuře akciové společnosti. d) Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů Představenstvo: předseda: člen: člen: Dozorčí rada: předseda: místopředseda člen: Ing. Peter Pernis Ing. Tomáš Janda Ing. Martin Fantyš Ing. František Sládek, CSc. Ing. Ivan Čermák Ing. Martin Veselý 2) SUBJEKTY, V NICHŽ MÁ ÚČETNí JEDNOTKA VĚTší NEŽ 20% PODíl NA JEJICH ZÁKLADNíM KAPITÁLU Organizace nemá žádné podíly na základních kapitálech jiných subjektů. 3) POČET ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNí NÁKLADY Průměrný přepočtený počet za období od do je 21 zaměstnanců, z toho řídících pracovníků jsou 4. Osobní náklady (v tis.kč) Za zaměstnance z toho za řídící Členové celkem pracovníky orgánů Osobní náklady ( ) Odměny členům orgánů ) PŮJČKY, ÚVĚRY, ZÁRUKY A OSTATNí PLNĚNí POSKYTNUTÁ ČlENŮM STATUTÁRNíCH A ŘíDícíCH ORGÁNŮ (I BÝVALÝM), AKCIONÁŘŮM, ČlENŮM DRUŽSTVA A SPOLEČNíKŮM Organizace nemá žádné půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů, akcionářům a zaměstnancům.

16 II. INFORMACE O ÚČETNíCH METODÁCH A OBECNÝCH ZÁSADÁCH ÚČETNíCH 1) ZPŮSOBY OCENĚNí, EVIDENCE A ÚČTOVÁNí Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za účetní období od do jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč) se odepisuje na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč se odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odepisuje se jednorázově do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč) se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu pro příslušný rok a to jak pro účetní odpisy tak i pro daňové odpisy. Odpisování Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Počet let (od-do) FINANČNí MAJETEK Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry, akcie a majetkové účasti - organizace nevykazuje. 3. ZÁSOBY Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody.first-in, first-out" (FIFa). Nedokončená výroba (služby) nebyla vykázána. 4. ZMĚNY ZPUSOBU OCEŇOVÁNí, ODPISOVÁNí a POSTUPU ÚČTOVÁNí

17 Změny způsobu oceňování, odpisování a postupu účtování nebyly během roku ani k novému účetnímu období uplatněny. 5. ZPŮSOB STANOVENí OPRAVNÝCH POLOŽEK Opravné položky na rizikové nedobytné pohledávky byly v hodnoceném období vytvořeny ve výši Kč. Jedná se o firmy Miroslav Smeták a Info Business Centrum,s.r.o. 6. ZPŮSOB SESTAVENí ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Základní principy účetního odpisového plánu Roční sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti předmětu roční procentní sazbou, účetní odepisování je rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů od následujícího měsíce po zařazení. b) Použitý způsob evidence předmětů postupné spotřeby a drobného dlouhodobého majetku: Limit pořizovací ceny (vč.) Hmotný DM Nehmotný DM Přímé zahrnutí do nákladů bez následné oper. evidence do 3.000,- Kč do 3.000,- Kč Přímé zahrnutí do nákladů s následnou. operativní evidencí do ,- Kč do ,- Kč Sledování na účtech DHM s jednorázovým odpisem do ,- Kč do ,- Kč 7. ZPŮSOB PŘEPOČTU ÚDAJŮ V cizícn MĚNÁCH NA KČ Stanovení kurzů cizích měn U pohledávek, závazků a valutové pokladny je používán aktuální denní kurz ČNB. U účetních operací s ČSOB, kde má organizace běžný a spořící účet - aktuální denní kurz ČSOB. III. DOPLŇUJící INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZŮ, PODSTATNÉ PRO HODNOCENí POZICE PODNIKU a) Organizace nemá žádné doměrky daně z příjmů právnických osob b) Organizace nemá žádné krátkodobé ani dlouhodobé úvěry c) Organizace nemá žádné přijaté dotace a investiční pobídky 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NASTALÉ MEZI DATEM ÚČETNí ZÁVĚRKY A DATEM PŘEDÁNí VÝKAZŮ Žádné významné a podstatné skutečnosti mezi těmito daty nenastaly.

18 3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK a) rozpis movitého dlouhodobého majetku (účty 022, v tis. Kč): PC Op~vky ZC Stroje, přístroje a zařízení a jejich soubory b) rozpis nehmotného dlouhodobého majetku (účet 013,073 - tis. Kč) : PC Op~v~ ZC Software O c) rozpis nemovitého dlouhodobého majetku (účet 021, 081, tis. Kč) : PC Oprávky ZC Budovy a stavby Pozemky d) DHM pořizovaný formou finančního pronájmu Organizace nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek pořízený finančním ani operativním pronájmem - leasingem. e) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v PC nad 40 tis. Kč Organizace v průběhu hodnoceného účetního období měla tyto přírůstky a úbytky dlouhodobého HIM v pořizovacích cenách nad 40 tis. Kč,: Přírůstky: stavby výměna oken a úprava fasád na objektu A a O tis. Kč výměna dveří,oprava omítek,malování na objektu G a E tis. Kč oprava omítek na objektu C - 98 tis. Kč oprava střech, žlabů a úžlabí na objektech G,K a L tis. Kč havarijní oprava elektropřípojky k objektur G tis. Kč Úbytky: Samostatné movité věci a jejich soubory nákup osobního auta Škoda Roomster tis. Kč 2 kotle a 69kW včetně regulace a revizí tis. Kč měřící zařízení náběhu tlaků a řízení-software - 77 tis. Kč - prodej ojetého vozidla Škoda Fabia kombi - 17 tis. Kč f) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v PC Organizace nemá žádný hmotný a nehmotný majetek, který není uveden v rozvaze majetku. g) majetek zatížený zástav ním právem Organizace nemá žádný majetek zatížený zástavním právem. h) majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než účetním Tento majetek se v organizaci nevyskytuje. i) majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí Organizace nemá žádné tuzemské ani zahraniční majetkové účasti.

19 4. POHLEDÁVKY a) Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: tis. Kč - pohledávky z roku : tis. Kč - pohledávky z roku 2013: 3443 tis. Kč, z toho tis. Kč po splatnosti Veškeré pohledávky jsou 14 dnů po uplynutí doby splatnosti písemně urgovány a v případě jejich neuhrazení jsou předávány naší smluvně zajištěné advokátní kanceláři k vymáhání eventuelně k soudnímu řízení. b) Pohledávky k podnikům ve skupině: Organizace nemá žádné pohledávky k podnikům ve skupině (tzn. k podnikům, v nichž má účetní jednotka nejméně 20% podíl) c) Pohledávky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné: Organizace nemá žádné pohledávky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné. 5. ZÁVAZKY - DLUHY a) Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti Organizace nemá žádné závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti. b) Závazky k podnikům ve skupině Organizace nemá žádné závazky k podnikům ve skupině. c) Závazky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné Organizace nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné. d) Neuhrazené závazky k ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 737 tis. Kč Jedná se o běžný závazek z titulu zaúčtovaných březnových mezd - odvod sociálního a zdravotního pojištění byl proveden v lednu e) Závazky nezachycené v rozvaze Organizace nemá žádné závazky nezachycené v rozvaze. f) celkové výdaje vynaložené v účetním období na výzkum a vývoj V organizaci nebyly vynaloženy v období od do žádné prostředky na výzkum a vývoj. g) transakce uzavřené se spřízněnými stranami Ve sledovaném období nebyly uzavřeny a provedeny žádné transakce se spřízněnými stranami. h) celkové náklady za účetní období na auditorské služby Za období od do bylo vynaloženo 30 tis. Kč na auditorské služby. 6. VLASTNí KAPITÁL a) Popis změn vlastního kapitál v průběhu účetního období (v tis. Kč): Složka VJ Počáteční stav Konečný stav Základní kapitál (411) Oceňovací rozdíl Rezervní fond Nerozdělený HV min. období HV ve schval ovacím řízení Vlastní kapitál celkem

20 b) základní kapitál v celkové výši: tis. Kč Základní kapitál společnosti je v této akciové struktuře: Druh akcií kmenové na jméno v zaknihované podobě Počet akcií Jmenovitá hodnota (Kč) Nominální výše (Kč) Splaceno 100% 100 % Kmenové akcie jsou v zaknihované podobě na Středisku cenných papírů znějící na jméno Česká republika - Ministerstvo zemědělství, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu. Emitentem je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost. c) Nerozdělený zisk minulých let a hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Organizace má nerozdělený zisk minulých let ve výši 9696 tis. Kč a hospodářský výsledek roku 2013 ve schval ovacím řízení ve výši tis. Kč. 7. ZÁKONNÉ A OSTATNí REZERVY V období od do nebyly vytvořeny žádné zákonné a ostatní rezervy. 8. ROZVRH TRžEB PODLE DRUHU ČiNNOSTí A PODLE UMíSTĚNí Hlavní činnosti (tis. Kč) celkem z toho tuzemsko země EU ostatní Tržby z hlavní činnosti Tržby z pronájmu a služby spojené s pronájmem Celkem tržby z prodeje služeb

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více