NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEZÁVISLÉHO AUDITORA účetní závěrky k 31.12.2013. Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s."

Transkript

1 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky k účetní jednotky č.111/2014 Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. IČ Adresa: Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ Hlavní předmět podnikání (účel zřizení): technické zkoušky a analýzy Obsah: Vymezení auditu a odpovědnosti auditora Předmět a rozsah auditu Výrok auditora Zpráva auditora vedení účetní jednotky Příjemce: Ing. Peter Pernis, předseda představenstva Podpis: Auditorská zpráva je určena pro: valnou hromadu Zprávu vypracovali: Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. auditor č.osvědčení 0260 Ing. Karel Novotný auditor, č.osvědčení 1824 Tato zpráva obsahuje tři strany Potvrzujeme, že zpráva byla projednána se statutárním a dozorčím orgánem účetní jednotky dne: V Praze dne

2 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditoru a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: VYMEZENí AUDITU A ODPOVĚDNOSTI AUDITORA Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku k společnosti identifikované v této zprávě, rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od do a přílohu této účetní závěrky včetně popisu použitých významných účetních metod a doplňujících údajů. ODPOVĚDNOST STATUTÁRNíHO ORGÁNU ÚČETNí JEDNOTKY ZA ÚČETNí ZÁ VĚRKU Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy je zodpovědné vedení společnosti. Součásti této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady. ODPOVĚDNOST AUDITORA Naší odpovědností je vyjádřit se na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti a dodržoval příslušné etické normy. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora

3 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: VÝROK AUDITORA Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace k , nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice společnosti: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Výrok auditora je bez výhrad. Ing. Karel Novotný / auditor, č.osvědčení 1824 Organizační kancelář.. r;:;~~ Praha 8, Thámo Do ng. Karel Novotn, a ditor č.osvědčení 0260 rganizačnf kancelář Prah Praha 8, Thámova 7 V Praze, dne " J -

4 ORGANIZAČNí KANCELÁŘ PRAHA sdružení auditorů a daňových poradců Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný Praha 8, Thámova 7, tel. : , fax: zprá VA AUDITORA VEDENí ÚČETNí JEDNOTKY Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující: a) Účetníctví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy. b) Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. ( Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha) c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti. d) Výše základního kapitálu vykázaná v rozvaze je v souladu s výší zapisovaného základního kapitálu v Obchodním rejstříku. e) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti. f) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo v účetní jednotce k žádným významným změnám. g) Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny. h) Účetní jednotka má na ohrožené pohledávky vytvořeny opravné položky v dostatečné výši. Jiná ohrožená aktiva nemá. i) Účetní jednotka nevede žádný významný soudní spor. Ing. Karel Novotný auditor, č.osvědčení 1 Organízační kancelář Praha 8, Thámo Doc. g. Karel Novotný, a ditor č.osvědčení O O Organizační kancelář r Praha 8, Thámova 7.> - 4 -

5 Finanční analýza podniku Název: Státní zkušebna zemědělských,potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost Zadání v tis. Kč Aktiva Celková Aktiva CA Pohled.za vl.jmění PVJ O O O O O Finanční investice FI O O O O O Stálá Aktiva SA Oběžná Aktiva OA Finanční majetek FM Krátkod. fin. majetek KFM O O O O O Krátkod. pohledávky KrP Dlouhod. pohledávky DIP O O O O O Celkové zásoby ZAS Casové rozliš.aktivní CRA O O O O O Pasíva Celková Pasíva CP Vlastní kapitál VJ Cizí Pasíva (zdroje) CZ Rezervy R 806 O O O O Krátkodobé závazky KrZ Dlouhodobé závazky DIZ O O O O O Úvěry a výpomoci UV O O O O O Fondy ze zisku FZ Nerozdělený zisk NZ Provoz. zisk PZ Zisk před zdaněním Z Zisk po zdanění Z , , , ,11 Casové rozliš.pasivní CRP O O O O O Výsledovka Tržby Tr Přidaná hodnota PH Mzdy( osob. náklady) M Odpisy dlouh.majetku Od Celkové náklady N Náklad. úroky NU O O O O O Ostatní Počet pracovníků PP Cash flow z prov.čin. CF O O O Stroje a zařízení btto STB Stroje a zaříz. korekce STK Leasing netto LN O O O O O Odvětví působnosti OP =zemědělství 2=stavebnictví 3=obchod 4=potravin.prům. nevyplňuj 5=finance 6=ostatní

6 1 13,1371 Finanční analýza podniku ' Státni zkušebna zemědělských,potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost doporučená trend trend část roku hodnota n-1 11/12 12/13 1 Zlaté bllančni pravidlo VJ+DIZlSA ,179 1,121 1,101 1, Poměr oběžných a stálých aktiv OA/SA 0,143 0,195 0,134 0,113 0,131 >0,6 + LlKVIDITA 3 Běžná OA/KrZ 15,094: 12',~ >2 + 4 Pohotová FM+KrP/KrZ I 15,048; 12,511 10,1n 9,156 12,928 >1 + 5 Okamžitá FM/KrZ j 1O,ns 8,432 7,073 11,333 >1 + 6 Okamžitá reálná CF/KrZ l 0,(00) 0000, ,333 3,4881 > , 1 10, RENTABILITA _. 1 7 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) % Z-NJ ~,446~ 1;316: 1~43-t O'--9'3a 086 čím větší tím lepší + 8 Rentabilita tržeb % Z-fTr -4,020, 11304', I 11,776 11,045 13,682 čím větší tím lepší + 9 Rentabilita nákladů % Z-IN -3,864 13,779 12,789 16,462 čím větší tím lepší Celková rentabilita (ROA) % Z+/CA -Q,441! 1,604,: 1,747 1,145 1,451 čím větší tím lepší + 11 Dlouhodobá rentabilita % FZ+NZlCA 29,833 28,891 30,000 34,034 34,738 čím větší tím lepší + + FINANČNI STABILITA 12 Celková zadluženost (DlE) CZlCA 0,012 0,013 0,012 0,011 0,009 0,35 (OECD) Dlouhodobá zadluženost DIZNJ 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Zadluženost vlast.jměni VJ/CA 0,988 0,987 0,988 0,989 0, Finanční závislost CZNJ 0,012 0,013 0,012 0,011 0, Finanční samostatnost VJ/CZ 81,047 76,076 85,749 89, , Skutečná nezávislost CF/CZ 0,000 0,000 0,000 1,333 3,488 > Úrokové kryti Z+/NU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Trend: zlepšováni + zhoršováni -

7 Státní zkušebna zemědělských.potravlm (pokrač.) doporučená trend trend a lesnických strojů, akciová společnost část roku hodnota n-1 AKTIVITY 11/12 12/13 19 Obrat aktiv počet obrátek za rok Tr/CA ,115 u.084. člm větší tlm lepší + 20 Obrat zásob počet obrátek za rok Tr/ZAS , , , čím větší tlm lepší Obrat pohledávek počet obrátek za rok Tr/KrP+DIP 5,701 5,111 3._ 6,038 čím větší tlm lepší + 22 Doba obratu zásob počet dní ZAS*365/Tr 1,262 2,53<4 2,030! 1,987 čím menší tím lepší Doba obratu kr.záv. počet dní KrZ*3651Tr 27,532 41, člm menší tim lepší + PRODUKTIVITA 24 Produktivita tržeb Tr/PP 1025, ; ' čím větší tím lepší Produktivita přid.hodnoty PH/PP 724, , , člm větší tlm lepší Produktivita mezd M/PP 560, , , l čím větší tlm lepší + 27 Produktivita zisku Z+/PP -41, , ,143! 215.;, čím většl tím lepší + 28 Růst produktivity tržeb n(tr/pp) /n-1 (Tr/PP) 1,117 1,083l ,. > Růst produktivity mezd n(m/pp) /n-1 (M/PP) 1, ,972 1,004 > Růst produktivity přid.hodnoty n(ph/pp) In-1 (PH/PP) , > Růst produktivity zisku n(z+/pp) /n-1(z+/pp) 0,000 1,107 0, > Růst produktivity tržby/mzdy (dif.tr/pp)/( dif. M/PP) 1,049 1,056 1,042 1,032 >1 33 Růst produktivity přid.hodnotalmzdy (dif. PH/PP)/( dit. M/PP) 1,086 1,104 1,034 1,068 >1 + OSTATNI,.. '. čím menší tím lepší. 34 Doba spláceni CZ počet roků CZlFM -- "Čím menší tím lepší + 35 Odepsanost strojů a zařizeni STKlSTB 36 Altmanův index Ai 39,163 36,883 41,506 43,337 53,609 čím větší tím lepší Ekonomická přidaná hodnota (EVA) EVA -3320,6 1042,6 1770, > Výkonnost přidané hodnoty % PH-M-Od/PH 2,718 11,890 20,966 23,071 27,790 člm větší tím lepší + + Trend: zlepšování + Ai < 1.8 => vážné finančnl problémy zhoršování - 1.8<Ai<2.99 => určité finanční problémy, ne vážné Ai> 3 => silná finančnl pozice

8 Porovnání vybraných ekonomických ukazatelů Státni zkušebna zemědělských,potravináfských N1 a lesnických strojů, akciová společnost X1 X2 X3 X4 X5 Vlastni ukazatele II I 12 Celková zadluženost (DlE) % 0,229 0,146 j, 8 Rentabilita tržeb % 1,108 4:'198 3,873 rf,045 13,682 vice lépe 0,138 0, ,009 méně lépe 11 Dlouhodobá rentabilita % 19,986 8O i 79, ,738 vice lépe, 19 Obrat aktiv (poměr tržeb k celk.aktlvum) 2, ,495 0,084 0,086 vice lépe 24 Produktivita tržeb (Tr/prac.) tis.kč I " I n vice lépe 25 Produktivita přld.hodnoty tis.kč I Výkonost přidané hodnoty % 24,769 34,334 I I 36 Altmanův Index L 4,393 5, n3 1 1 I 1 I ' 1003 vice lépe 1,504 23,071 27,790 vice lépe 6,860 43, ,609 vice lépe 37 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) ' , 3631 vice lépe -' Celkový kumulovaný ukazatel roční 1,1 1,1 1,05 1,85 1,65 1,60 1,45 Průměrný kumulovaný ukazatel 2 letý 1,25 1,08 1,03 1,85 1,35 1,53 Průměrný kumulovaný ukazatel 3 letý 1,30 1,08 1,02 1,85 1,23 1,55 Průměrný kumulovaný ukazatel 5 letý 1,72 1,09 1,01 1,91 1,40 1,82 Porovnáni vybraných ekonomických ukazatelů s pěti špičkovými firmami (X1 X5) příslušné shodné kategorie kategorie: A 1 zemědělská prvovýroba. netto aktiva přes 100 mil. Kč A 2 zemědělská prvovýroba. netto aktiva do 100 mil. Kč N 1 obchod, výroba, služby. netto aktiva přes 100 mil. Kč N 2 obchod, výroba, služby, netto aktiva do 100 mil. Kč

9 , v "V UCETNI ZAVERKA K AUDITOVANÁ únor 2014

10 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb ROZVA.HA. v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) rč Obchodní firma nebo jiný název Stát.zkušebna zem.potr.a les.stro: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Třanovského 622/11 Praha označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé úč. období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek O O 3. Software O O B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B Pozemky O Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby O C Materiál O C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Ostatní poskytnuté zálohy O C. IV. Krátkodobý finanční majetek O C. IV.1. Peníze O Účty v bankách O

11 označ. PASIVA řád. Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I.1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV.l. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. cizí zdroje B. III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát-daňové závazky J () I se.nojlo.te\no~ x / ~t,\\\\<anct'.l 'l;p V ~ :t\\~kanc ~'V'?>\. ~ ~ ~. "v~ t'l, ~ ~ -e.. ~I\ W ~~ ~ I"-C ~ ~o J~. *0 g* 'Yv ~ I ~Ú))ITO. <J/7'OR t,'b Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou ~~ %rtm:' 7 Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání akciová společnost technické zkoušky a analýzy

12 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb VYKAZ ZISKU A. v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) rč ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název Stát.zkušebna zem.potr.a les.stro: Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště Třanovského 622/11 Praha Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období řádku a b c sledovaném 1 minulém 2 II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota on C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku a materiálu O III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku O G. Změna stavu rez. a opr.pol.v prov.obl.a komplex.nákl.př.obd IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost

13 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období - řádku a b c sledovaném 1 minulém 2 Q splatná u Výsledek hospodaření za běžnou činnost u* Výsledek hospodaření za účetní období (t/-) Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo ~.::::' fyzickéosoby,kte~č~~otkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání akciová společnost technické zkoušky a analýzy

14 PŘílOHA K ÚČETNí ZÁVĚRCE za účetní období od do (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1) ZÁKLADNí ÚDAJE ÚČETNí JEDNOTKY Název: Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a. s. Sídlo: Praha 6, Řepy, Třanovského 622/11, PSČ DIČ: CZ IČ: Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět podnikání: technické zkoušky a analýzy - OKEČ Datum vzniku: Rozvahový den: Sestavení účetní závěrky: Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Peter Pernis předseda představenstva

15 1) STRUKTURA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a) Fyzické a právnické osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv: jediným akcionářem je Česká republika - Ministerstvo zemědělství České republiky, Praha 1, Těšnov 17/65. b) Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: V uplynulém účetním období nedošlo k žádné věcné změně v obchodním rejstříku. Jenom ing. Pernis a ing. Veselý byli opětovně jmenováni do statutárních orgánů společnosti c) Organizační struktura podniku a její zásadní změny: Organizační struktura akciové společnosti vychází ze schváleného organizačního řádu SŘ 2-04, v průběhu hodnoceného období nedošlo k žádné změně v organizační struktuře akciové společnosti. d) Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů Představenstvo: předseda: člen: člen: Dozorčí rada: předseda: místopředseda člen: Ing. Peter Pernis Ing. Tomáš Janda Ing. Martin Fantyš Ing. František Sládek, CSc. Ing. Ivan Čermák Ing. Martin Veselý 2) SUBJEKTY, V NICHŽ MÁ ÚČETNí JEDNOTKA VĚTší NEŽ 20% PODíl NA JEJICH ZÁKLADNíM KAPITÁLU Organizace nemá žádné podíly na základních kapitálech jiných subjektů. 3) POČET ZAMĚSTNANCŮ A OSOBNí NÁKLADY Průměrný přepočtený počet za období od do je 21 zaměstnanců, z toho řídících pracovníků jsou 4. Osobní náklady (v tis.kč) Za zaměstnance z toho za řídící Členové celkem pracovníky orgánů Osobní náklady ( ) Odměny členům orgánů ) PŮJČKY, ÚVĚRY, ZÁRUKY A OSTATNí PLNĚNí POSKYTNUTÁ ČlENŮM STATUTÁRNíCH A ŘíDícíCH ORGÁNŮ (I BÝVALÝM), AKCIONÁŘŮM, ČlENŮM DRUŽSTVA A SPOLEČNíKŮM Organizace nemá žádné půjčky, úvěry, záruky a ostatní plnění poskytnutá členům statutárních a řídících orgánů, akcionářům a zaměstnancům.

16 II. INFORMACE O ÚČETNíCH METODÁCH A OBECNÝCH ZÁSADÁCH ÚČETNíCH 1) ZPŮSOBY OCENĚNí, EVIDENCE A ÚČTOVÁNí Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za účetní období od do jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) se odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč) se odepisuje na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. Drobný hmotný majetek do 10 tis. Kč se odepisuje jednorázově do nákladů a dále je veden pouze v operativní evidenci. Drobný dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč) se oceňuje v pořizovacích cenách a odepisuje se jednorázově do nákladů. Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč) se odepisuje na základě sestaveného odpisového plánu pro příslušný rok a to jak pro účetní odpisy tak i pro daňové odpisy. Odpisování Účetní odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Počet let (od-do) FINANČNí MAJETEK Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý finanční majetek - cenné papíry, akcie a majetkové účasti - organizace nevykazuje. 3. ZÁSOBY Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami s použitím metody.first-in, first-out" (FIFa). Nedokončená výroba (služby) nebyla vykázána. 4. ZMĚNY ZPUSOBU OCEŇOVÁNí, ODPISOVÁNí a POSTUPU ÚČTOVÁNí

17 Změny způsobu oceňování, odpisování a postupu účtování nebyly během roku ani k novému účetnímu období uplatněny. 5. ZPŮSOB STANOVENí OPRAVNÝCH POLOŽEK Opravné položky na rizikové nedobytné pohledávky byly v hodnoceném období vytvořeny ve výši Kč. Jedná se o firmy Miroslav Smeták a Info Business Centrum,s.r.o. 6. ZPŮSOB SESTAVENí ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Základní principy účetního odpisového plánu Roční sazby účetních odpisů jsou stanoveny samostatně podle předpokládané životnosti předmětu roční procentní sazbou, účetní odepisování je rovnoměrné s měsíčním zúčtováním odpisů od následujícího měsíce po zařazení. b) Použitý způsob evidence předmětů postupné spotřeby a drobného dlouhodobého majetku: Limit pořizovací ceny (vč.) Hmotný DM Nehmotný DM Přímé zahrnutí do nákladů bez následné oper. evidence do 3.000,- Kč do 3.000,- Kč Přímé zahrnutí do nákladů s následnou. operativní evidencí do ,- Kč do ,- Kč Sledování na účtech DHM s jednorázovým odpisem do ,- Kč do ,- Kč 7. ZPŮSOB PŘEPOČTU ÚDAJŮ V cizícn MĚNÁCH NA KČ Stanovení kurzů cizích měn U pohledávek, závazků a valutové pokladny je používán aktuální denní kurz ČNB. U účetních operací s ČSOB, kde má organizace běžný a spořící účet - aktuální denní kurz ČSOB. III. DOPLŇUJící INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT 1. VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZŮ, PODSTATNÉ PRO HODNOCENí POZICE PODNIKU a) Organizace nemá žádné doměrky daně z příjmů právnických osob b) Organizace nemá žádné krátkodobé ani dlouhodobé úvěry c) Organizace nemá žádné přijaté dotace a investiční pobídky 2. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NASTALÉ MEZI DATEM ÚČETNí ZÁVĚRKY A DATEM PŘEDÁNí VÝKAZŮ Žádné významné a podstatné skutečnosti mezi těmito daty nenastaly.

18 3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK a) rozpis movitého dlouhodobého majetku (účty 022, v tis. Kč): PC Op~vky ZC Stroje, přístroje a zařízení a jejich soubory b) rozpis nehmotného dlouhodobého majetku (účet 013,073 - tis. Kč) : PC Op~v~ ZC Software O c) rozpis nemovitého dlouhodobého majetku (účet 021, 081, tis. Kč) : PC Oprávky ZC Budovy a stavby Pozemky d) DHM pořizovaný formou finančního pronájmu Organizace nemá žádný dlouhodobý hmotný majetek pořízený finančním ani operativním pronájmem - leasingem. e) přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v PC nad 40 tis. Kč Organizace v průběhu hodnoceného účetního období měla tyto přírůstky a úbytky dlouhodobého HIM v pořizovacích cenách nad 40 tis. Kč,: Přírůstky: stavby výměna oken a úprava fasád na objektu A a O tis. Kč výměna dveří,oprava omítek,malování na objektu G a E tis. Kč oprava omítek na objektu C - 98 tis. Kč oprava střech, žlabů a úžlabí na objektech G,K a L tis. Kč havarijní oprava elektropřípojky k objektur G tis. Kč Úbytky: Samostatné movité věci a jejich soubory nákup osobního auta Škoda Roomster tis. Kč 2 kotle a 69kW včetně regulace a revizí tis. Kč měřící zařízení náběhu tlaků a řízení-software - 77 tis. Kč - prodej ojetého vozidla Škoda Fabia kombi - 17 tis. Kč f) souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v PC Organizace nemá žádný hmotný a nehmotný majetek, který není uveden v rozvaze majetku. g) majetek zatížený zástav ním právem Organizace nemá žádný majetek zatížený zástavním právem. h) majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než účetním Tento majetek se v organizaci nevyskytuje. i) majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí Organizace nemá žádné tuzemské ani zahraniční majetkové účasti.

19 4. POHLEDÁVKY a) Pohledávky 180 dnů po lhůtě splatnosti: tis. Kč - pohledávky z roku : tis. Kč - pohledávky z roku 2013: 3443 tis. Kč, z toho tis. Kč po splatnosti Veškeré pohledávky jsou 14 dnů po uplynutí doby splatnosti písemně urgovány a v případě jejich neuhrazení jsou předávány naší smluvně zajištěné advokátní kanceláři k vymáhání eventuelně k soudnímu řízení. b) Pohledávky k podnikům ve skupině: Organizace nemá žádné pohledávky k podnikům ve skupině (tzn. k podnikům, v nichž má účetní jednotka nejméně 20% podíl) c) Pohledávky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné: Organizace nemá žádné pohledávky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné. 5. ZÁVAZKY - DLUHY a) Závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti Organizace nemá žádné závazky 180 dnů po lhůtě splatnosti. b) Závazky k podnikům ve skupině Organizace nemá žádné závazky k podnikům ve skupině. c) Závazky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné Organizace nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva či jinak zajištěné. d) Neuhrazené závazky k ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění ve výši 737 tis. Kč Jedná se o běžný závazek z titulu zaúčtovaných březnových mezd - odvod sociálního a zdravotního pojištění byl proveden v lednu e) Závazky nezachycené v rozvaze Organizace nemá žádné závazky nezachycené v rozvaze. f) celkové výdaje vynaložené v účetním období na výzkum a vývoj V organizaci nebyly vynaloženy v období od do žádné prostředky na výzkum a vývoj. g) transakce uzavřené se spřízněnými stranami Ve sledovaném období nebyly uzavřeny a provedeny žádné transakce se spřízněnými stranami. h) celkové náklady za účetní období na auditorské služby Za období od do bylo vynaloženo 30 tis. Kč na auditorské služby. 6. VLASTNí KAPITÁL a) Popis změn vlastního kapitál v průběhu účetního období (v tis. Kč): Složka VJ Počáteční stav Konečný stav Základní kapitál (411) Oceňovací rozdíl Rezervní fond Nerozdělený HV min. období HV ve schval ovacím řízení Vlastní kapitál celkem

20 b) základní kapitál v celkové výši: tis. Kč Základní kapitál společnosti je v této akciové struktuře: Druh akcií kmenové na jméno v zaknihované podobě Počet akcií Jmenovitá hodnota (Kč) Nominální výše (Kč) Splaceno 100% 100 % Kmenové akcie jsou v zaknihované podobě na Středisku cenných papírů znějící na jméno Česká republika - Ministerstvo zemědělství, neregistrované, neobchodovatelné na veřejném trhu. Emitentem je Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, akciová společnost. c) Nerozdělený zisk minulých let a hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Organizace má nerozdělený zisk minulých let ve výši 9696 tis. Kč a hospodářský výsledek roku 2013 ve schval ovacím řízení ve výši tis. Kč. 7. ZÁKONNÉ A OSTATNí REZERVY V období od do nebyly vytvořeny žádné zákonné a ostatní rezervy. 8. ROZVRH TRžEB PODLE DRUHU ČiNNOSTí A PODLE UMíSTĚNí Hlavní činnosti (tis. Kč) celkem z toho tuzemsko země EU ostatní Tržby z hlavní činnosti Tržby z pronájmu a služby spojené s pronájmem Celkem tržby z prodeje služeb

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více