ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:"

Transkript

1 ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: Číslo hodiny Téma hodiny 1. Písmeno M,m Abeceda. Písmeno L,l. Písmeno S,s. Písmeno P,p. Písmeno T,t. Písmeno J,j. Písmeno Y, y. Písmeno N,n. Písmeno Z,z. Abeceda- Písmeno D,d. Písmeno K,k. Písmeno Š,š. Písmeno V,v. Písmeno R,r. Písmeno C,c. Písmeno H,h. Písmeno Č. Písmeno Ř,ř. Písmeno B,b Klárčina abeceda Popis náplně hodiny slova. Rozkládá slova na slabiky. slova. Rozkládá slova na slabiky.. slova. Rozkládá slova na slabiky.. slova. Rozkládá slova na slabiky. slova. Rozkládá slova na slabiky.. slova. Rozkládá slova na slabiky. Pomocí obrázků opakuje slova, správná výslovnost. Pomocí obrázků opakuje slova, správná výslovnost. slova. Rozkládá slova na slabiky. slova.

2 21. TO BE practising Procvičování tvarů slovesa BÝT v jednotlivých osobách 22. Tvoření oznamovacích vět použitím slovesa TO BE v Halloween + practising TO BE jednotlivých osobách; procvičování I am from/we are from/he is from... "Where are you from?" 23. Práce se slovní zásobou; Vánoční tradice a zvyklosti v Christmas time UK 24. Na základě přečtené otázky musí žáci zvolit z obrázků TO BE practising vhodnou odpověď a tu pak prezentovat 25. Where is the ball? making questions and answers, prespositions Pracovní list na probranou látku pro učebnici Start with Click; neurčitý člen, zájmena, slovní zásoba 26. procvičování have/has got - čtení s porozuměním-malba Reading and understanding a simple text, na základě přečteného; rozlišování mezi he/she s got a body parts he/she is 27. znázornění předložek; tvoření vět s předložkami místa; Practising prepositions on, in, under, next to Where is the mouse? 28. Čtení s porozuměním; Reading and understanding, Pactising asking plnění jednoduchých questions instrukcí; práce se slovníkem 29. pracovní list procvičující probranou látku pro Creative writing, Dscribing things and people učebnici Start with Click, nakl. Fraus, lekce (slovní zásoba; there is/there are; the same/different) 30. pracovní list procvičující Practising prepositions předložky 31. hra na procvičení tvoření Naming objects in the clasroom, ansewering oznam. vět, záporů a and using Yes, it is. / No, it isn t. otázek v jakémkoliv čase 32. Clothes Hra na rocvičení slovní zásoby, části oblečení. 33. Přiřazování přídavních jmen 2. a 3. stupně do správné Comperatives_and_superlatives skupiny 34. Procvičení časů, záměna sloves do různách časů hravou Knowledge grammar formou 35. Types of film Přiřazování filmů k správnému typu 36. Čtení s porozuměním, procvičení podstatných jmen a Family sloves 37. Pracovní list na procvičení času present perfect, otázky Question TV survey - converzace Have you ever? 38. Čtení s porozuměním, procvičení minulého času a slovní Story zásoby 39. Přiřazování pomocných slov do správné skupiny na Present simple, present con. určení času present simple nebo present con. 40. Pracovní list na probrané učivo Traveling, procvičování Traveling slovní zásoby a tvorba vět s použitím minulého času. 41. Sjednocení Itálie Zaměřeno na práci s mapou, textem 42. Královské hradby Zjišťování nových informací 43. Středověká města Zaměřeno na práci s textem, typologie 44. Kultura po 2. sv. válce Práce s českými a anglickými zdroji

3 45. Druhá světová válka Vyhledávání informací 46. Poslední Přemyslovci Zamyšlení se nad významem Přemyslovců 47. Husitství Přínos informací o vládě J. z Poděbrad 48. Poslední Přemyslovci Seznámení se základními informacemi 49. Holokaust Práce s dějepisným atlasem 50. Mnichovská konference Práce s atlasem a textem 51. Starověká Indie Vyhledávání informací 52. Národní obrození Práce s textovým materiálem 53. Napoleon, Fr. revoluce Práce s různými zdroji 54. Národní divadlo Motivační prezentace sv. válka Upevňování a procvičování 56. České země 14. stol. Procvičování známých informací 57. Revoluce 1848 Práce s textem 58. Architektura 1981 Práce s obrazovým materiálem 59. Humanismus a renesance Prověřování znalostí 60. Svět a ČSR po válce Motivační prezentace 61. Pozorování přírody Osvojí si základní pojmy, popíší mikroskop 62. Ekosystém, společenstvo Rozlišují význam pojmu společenstvo, ekosystém, živá a neživá příroda 63. Popíší stavbu těla, vysvětlí pojmy tah, pelichání, stavba pera, hnízdní Ptáci parazitismus 64. Dravci Vysvětlí znaky dravců, odlišnosti v lovu, způsob uchvácení kořisti, význam 65. Sovy Objasní přizpůsobení sov způsobu života, vyjmenuje zástupce 66. Objasní přizpůsobení šplhavců životu, přizpůsobení končetin, vyjmenuje Šplhavci zástupce 67. Vysvětlí funkci hlasového ústrojí, popíše tvar zobáku v závislosti na potravě, Pěvci v lese vyjmenuje zástupce 68. Savci v lese Popíše způsob života a výživy jednotlivých zástupců, vysvětlí jejich význam 69. Mikroskop Formou hry si ověří a vyzkouší popis mikroskopu 70. Vysvětlí pojmy- monokultura, piktogram, chování v lese, podle mapy vyhledá Ekosystém les NP 71. Vyhledá a vysvětlí pojmy - pohlavní dvoutvárnost, hnízdní parazitismus, ptáci Ptáci stěhovaví, stálí, přelétaví, do mapy zaznačí tah ptáků 72. Formou hry si ověří a vyzkouší správně rozpoznat a zařadit dravce, popíše Dravci charakteristické znaky 73. Vyhledá pojmy - vratiprst, krmivý x nekrmivý pták, vývržky, chvostky, podle Sovy atlasu správně pojmenuje zástupce 74. Šplhavci, pěvci Vysvětlí tah ptáků, orientaci při tahu, rozpozná a pojmenuje zástupce 75. Formou hry si ověří a vyzkouší správně rozpoznat ptáky v lese, vyluští křížovku Ptáci v lese obsahující základní pojmy 76. Mikroskop Popíše mikroskop, pojmenuje preparační pomůcky 77. Bezobratlí v lesích Vysvětlí pojmy, vyjmenuje dřevokazný hmyz, popíše vývoj mravence 78. Ptáci Popíše stavbu pera, vysvětlí některé pojmy 79. Dravci Vyjmenuje charakteristické znaky, vhodně přiřadí zástupce a vysvětlí pojmy 80. Správně pojmenuje zástupce, vysvětlí způsob pohybu po stromech a získávání Šplhavci potravy 81. Druhy tkání Rozpozná a vysvětlí rozdíly stavby tkání 82. Popíše stavba kosti, vysvětlí princip osifikace, růst kostí 83. Popíše způsob spojení kostí, popíše osovou část kostry 84. Vysvětlí pojem pletenec, popíše stavbu končetin

4 85. Svalstvo Popíše stavbu hladkého, srdečního, příčně pruhovaného svalstva, objasní kontrakci svalu, stavbu svalu 86. Trávicí Vysvětlí význam jednotlivých oddílů trávicí soust. 87. Trávicí Popíše význam enzymů a jejich vliv na štěpení živin 88. Zuby Popíše stavbu zubu, vysvětlí význam správného čištění zubů 89. Dýchací Popíše stavbu a charakterizuje jednotlivé oddíly dýchací soustavy 90. Dýchací Charakterizuje mechanismus dýchání, vymezí význam dýchacích svalů, popíše nejznámější onemocnění dýchací soustavy 91. Vysvětlí stavbu kostí, význam kostní dřeně při krvetvorbě 92. Popíše kostru, vyhledá rekordy 93. Rozdělení svalů Rozpoznají a správně určí základní svaly lidského těla 94. Trávicí Vyhledá funkce trávicí soustavy, význam čichu, I.P.Pavlov 95. Dýchací Vysvětlí dýchání vnitřní, zevní, pojmy poplicnice, pohrudnice, onemocnění dých.soust. 96. Rozliší kosti podle tvaru, popíše kloubní spojení 97. Kostra člověka Popíše a pojmenuje obratle, žebra a vysvětlí význam hrudního koše 98. Svalstvo Rozpozná a pojmenuje svaly lidského těla 99. Trávicí Popíše stavbu zubu, vysvětlí význam enzymů, objasní pojem emulgace tuků 100. Dýchací Vysvětlí funkci nosní dutiny při dýchání, význam dýchacích svalů 101. Čte s porozuměním připravený humorný Čj - Čtení s porozuměním, krátký mluvený projev text M - Sčítá a odčítá do knoflíky Opakování učiva 2.r.r 103. Čj (Čs)Počasí, grafy a závislosti - POČASÍ Tvorba a čtení jednoduchého grafu 104. Čj(Čs)Orientace na místní mapě - DOMOV Pracují v centrech. Učení ve dvojici Čj(Čs)Místo, kde žijeme. Najde na mapě svou obec. Čtení informací z mapy Čj)Čs)Rodáci významná místa v obci, významné osobnosti Vyhledání, cesta a povědomí o osbnostech v regionu Pravidla a jejich dodržování, uvažuje a M -Dáma práce s daty. logicky přemýšlí Čj(Čs)Leonardo da Vinci Čtení a pozorování obrazu Čj - O krtkovi vyjadřuje své pocity při čtení Tvorba vlastní knihy Čj (Čs)Pokusy společné a rozdílné vlastnosti látek Čtení s porozuměním (zadání práce), provádí pokusy Čs (Vv)Duha základní barvy, harmonie, kontrast Barvy, odvozování barev Čj (Čs)Pranostiky základní literární pojmy, rým, verš, přirovnání. Rozliší text s rýmy M -Převody jednotek, užití v praxi. Vyrobení vlastního měřítka 114. Čj(Čs)Ovoce a zeleniny, člověk a jeho zdraví Správná výživa, výtv.umění Čs - Obratlovci rozmanitost přírody, zařadí organismy. Kostra, obratel, obratlovci Čs - Pavouci příklady výskytu oragnismů ve známé lokalitě. Pozorování živočichů M - Obvody útvarů Samostatné měřením výpočty obvodu Čs (Čj)- Morčata určování základních znaků organismů. Vlastní pozorování 119. Čj (Vv) Sochařské umění a životní prostředí. Pozorování a prostoroví vyjádření M - Lentilky praktické vyžití při početních operacích Zkoumání krabičky s lentilkami

5 Látka a těleso Posoudí rozdíl mezi látkou a tělesem 122. Atomy a molekuly Seznámí se se stavbou látky 123. Látka a těleso Seznámí se s krystalizací látky 124. Délka Seznámí se s měřením délky 125. Délka Aplikuje poznatky na příklady z praxe 126. Délka Řeší slovní úlohy s fyzikální tématikou Objem Seznámí se s jednotkami objemu a měřením 128. Objem Určí objem pravidelného tělesa 129. Objem Na základě poznatků určí objem nepravidelného tělesa 130. Hmotnost Seznámí se s měřením hmotnosti a druhy vah 131. Hmotnost Určí hmotnost pomocí laboratorních vah 132. Hmotnost Na základě poznatků řeší příklady z praxe 133. Hustota Seznámí se s významem pojmu hustota 134. Hustota Na základě poznatků řeší zadané úkoly 135. Hustota Ověří hustotu pomocí hustoměru a vyrobí vlastní hustoměr 136. Teplota Seznámí se s měřením teploty a různými teplotními stupnicemi 137. Teplota Aplikuje poznatky o teplotě na konkrétních příkladech 138. Teplota Měří teplotu a na základě měření sestaví graf 139. Čas Seznámí se s měřením času a jednotkami 140. Čas Odhady času Síla Seznámí se s fyzikální veličinou, jejím měřením a jednotkou 142. Síla Seznámí se se znázorněním síly 143. Síla Seznámí se se skládánímsil stejného a opačného směru 144. Síla Určuje početně a graficky výslednici sil stejného aopačného směru 145. Gravitační síla Seznámí se gravitační sílou a jejími účinky na těleso 146. Gravitační síla Ověří si účinky gravitační síly na těleso 147. Magnetická síla Seznámí se s magnetickou silou a silovým působením na jiná tělesa 148. Magnetická síla Na základě pokusů si ověří účinky magnetické síly a seznámí se s magnetickým polem v okolí magnetu 149. Magnetická síla Ověří si své znalosti při práci ve skupině 150. Gravitační síla Ověří si své znalosti o gravitační síle 151. Elektrická síla Seznámí se selektrickou silou, elektrickým nábojem a elektrickým polem 152. Elektrická síla Ověří si své znalosti o elektrické síle a atomu 153. El., mag., grav., síla Porovná poznatky o silách a posoudí rozdíl působení na těleso 154. Magnetická síla Na základě pokusů ověří své znalosti a prohloubí je 155. Gravitační síla Získává další informace při práci s internetem 156. Pohyb tělesa Seznámí se základními druhy pohybu a uvede příklady z praxe 157. Pohyb tělesa Prohloubí své znalosti o pohybu na základě skládankového učení 158. Pohyb tělesa Ověří si své znalosti o pohybu 159. Pohyb tělesa Při práci ve skupině posoudí své znalosti o pohybu 160. Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb Seznámí se novými pojmy a uvede příklady z praxe, posoudí rozdíl 161. Označení nebezpečných látek Informace o značení nebezpečných chemických látek 162. Směsi Tvoří směsi a pojmenuje je Vznik chemické vazby Seznámí se se slučováním atomlů do větších celků 164. Vlastnosti a použití kyslíku Popíše princip a úlohu ozonové vrstvy 165. Vlastnosti a použití halogenů Popíše zástupce a vlastnosti halogenů. Pracuje s textem Alkalické kovy Popíše zástupce a vlastnosti alkalických kovů Popíše nejběžnější kov na Zemi, vlastnosti a použití. Pracuje s Vlastnosti a použití železa odbornou terminologií.

6 168. Protonové číslo atomu Procvičí práci s periodickou soustavou prvků Oddělování směsí Rozpozná druhy směsí Voda Princip skleníkového efektu, sklen.plyny 171. Složení vzduchu, skleníkový efekt Popis prezentace sklen.efektu, sklen.plynů. Čtení s porozuměním Vyhledá zajímavosti o vzácných plynech Práce s textem, procvičí nátźvy a značky prvků Značky a názvy prvků Procvičí značky a názvy prvků 174. Prvky - Cu Seznámí se vlastnostmi a použitím Cu. Čtení s porozuměním Chemické látky. Opakuje a kontroluje své znalosti Atom. Popis atomu. Opakuje a kontroluje své znalosti Složení atomu. Opakuje a kontroluje své znalosti Koloběh vody. Opakuje a kontroluje své znalosti. Autoevaluace Biogenní prvky Opakuje a kontroluje své znalosti Složení látek a stavba atomu Opakuje značky prcků PSP Nejběžnější kovy na Zemi Popíše nejběžnější kov na Zemi, vlastnosti a použití 182. Halogenidy Popíše zástupce halogenidů 183. Kyselé deště Vysvětlí příčiny a důsledky kyselých dešťů 184. Zásady Charakterizuje zásady, zástupce a použití 185. Kyseliny Charakterizuje kyseliny, zástupce a použití 186. Chemické reakce Vysvětlí princip chem.reakce 187. Chemické výpočty Počítá molární hmotnost a hmotnostní zlomek 188. Zdroje uhlovodíků Charakterizuje zdroje uhlovodíků 189. Bílkoviny Charakterizuje bílkoviny 190. Nejběžnější kovy na Zemi Charakterizuje vlastnosti a použití hliníku 191. Halogenidy Procvičuje názvosloví halogenidů 192. Kyselé deště Procvičuje názvosloví halogenidů a oxidů 193. Kyseliny a zásady Opakuje vlastnosti a použití 194. Typy chem.reakcí Klasifikuje typy chem.reakcí 195. Zdroje uhlovodíků Opakuje zdroje uhl.-ropa, zemní plyn, uhlí 196. Kovy Opakuje vlastnosti kovů 197. Oxidy uhlíku. Chemické názvosloví Opakuje a kontroluje znalosti probraného učiva 198. Kyselé deště opak. Opakuje a kontroluje znalosti probraného učiva 199. Chemické názvosloví Opakuje a kontroluje znalosti probraného učiva 200. Chemické reakce Opakuje a kontroluje znalosti probraného učiva 201. porovnávání do 5 do 5. Užívá vztah rovnosti a nerovnosti sčítání a odčítání do 5 Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přir. čísly do sčítání a odčítání do 5 Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přir. čísly do (procvičování) slovní úlohy sčítání a odčítání do porovnávání do 8 do sčítání a odčítání do 8 Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do sčítání a odčítání do 8 (procvičování) Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do slovní úlohy sčítání a odčítání do rozšíření číselného oboru do 10 do sčítání a odčítání do 10 Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do 10.

7 slovní úlohy sčítání a odčítání do 10 rozšíření číselného ru do porovnávání čísel do 20 do 20. do sčítání do 20 (bez přechodu desítky) Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do odčítání do 20 (bez přechodu desítky)) Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do slovní úlohy sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu desítky) 217. sčítání do 20 Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do odčítání do 20 Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do sčítání a odčítání do 20 Provádí zpaměti jednoduché poč. operace s přir. čísly do slovní úlohy sčítání a odčítání do 20

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním.

ČÍSLO ROČNÍK NÁZEV OBSAH Jméno vyučujícího Datum. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. VY_32_INOVACE_SADA01 1 5. Orientace v textu, bezchybný opis. Posílení zrakové a PL orientace, orientace v textu, čtení s orozuměním. Mgr. Petra Pangrácová 16.9.2011 2 5. Psaní velkých písmen 3 4. Pověst

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace ZÁZNAMOVÝ ARCH VY_32_ZAZNAM_EU2/27az30,35az50 Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0617 III/2 Inovace

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2160

CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2160 Název projektu: Moderní škola 2010 Přístup ke všem zpracovaným materiálům poskytne

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život

Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Dodatek č.1 k ŠVP ZV Škola pro život Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, 641 00 Brno Ředitelka

Více

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č.

Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža Evidenční č. Oblast: Čtenářská gramotnost Evidenční číslo: 1.1.1 Předmět: Č Vypracují: A. Filarová, K. Dujková, M. Růža 1.1.1.1 Prac. list Dílna čtení, Bílý tesák Mgr. A. Filarová 1.1.1.2 Prac. list Dílna čtení, vlastní

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 1. Výstup Dokáže sluchově vnímat. Rozumí pokynům přiměřené složitosti. Zvládá základy techniky mluvního projevu, správně

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3.

Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Předmět: anglický jazyk Ročník: 3. Sestavování gramaticky a formálně správného jednoduchého sdělení a odpovědi na sdělení. Rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. Pozdraví a představí se. Odpoví na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více