Zkušenosti s projekty z pohledu učitele základní školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkušenosti s projekty z pohledu učitele základní školy"

Transkript

1 Zkušenosti s projekty z pohledu učitele základní školy Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše

2 Pár slov na úvod: Projekty jednoho učitele projekty jako součást vyučovací hodiny fyziky projekty jako motivační metoda či forma práce Projekty skupiny učitelů projekty jako součást průřezových témat projektový týden 9. tříd

3 Projekty naší školy, ty hotové, probíhající či připravené: projekt ESF šablony spolupráce se středními školami zlepšení prostředí školy naučná stezka, multifunkční hřiště, apod. obnova přírodovědných pracoven a dílny

4 Přípravná etapa projektu: Proč právě projekt? Jedinec nebo skupina? Co práce přinese žákovi? Co výstup přinese do výuky? Možné problémy či úskalí. Časová či finanční náročnost. Zkušenosti kolegů.

5 Příprava se žáky: týmová spolupráce a komunikace uvnitř skupiny umění naučit se vhodně klást otázky množství informací nehraje roli, důraz na jejich obsahový význam pro výstup z projektu velký důraz na výstup a prezentaci projektu před třídou či větší skupinou spolužáků žák zná a ovládá pravidla pro projektové vyučování

6 Příprava se žáky: rozvržení práce v delším časovém období organizace a rozdělení práce mezi jednotlivé členy týmu během práce: přemýšlej, hledej, ověřuj informace: najdi, roztřiď, uprav pro výstup názor: obhaj svůj vlastní, vyslechni jiný spolupracovník v týmu: oceň jeho práci

7 Realizace projektu: přesná specifikace výstupu písemnou formou zadání projektu vlepit s datem do sešitu termíny zadané učitelem hlídat, aby velkých projektů nebylo najednou mnoho dát volnost při vlastní realizaci projektu, pouze poradit, pomoct, jsem-li požádána, v žádném případě nediktovat, jak úkol splnit

8 Výstup z projektu: před skupinou lidí, veřejné vystoupení základy prezentačních dovedností veřejná prezentace výstupu hodnocení učitelem i žáky sebehodnocení žáka publikovat výstupy z projektů

9 Krátkodobé projekty pro fyziku projekt je zadán písemně v určitém časovém předstihu (dvě hodiny dopředu) samostatná domácí příprava v hodině práce ve skupině vhodné dvojice či trojice (podle počtu dětí ve třídě) nutný společný výstup předvedení výstupu ve třídě

10 Projekty v šestém ročníku Měření teploty ovzduší (během týdne zapisuj teplotu ovzduší v různých místech regionu, porovnej s měřeními tvých spolužáků ve skupině, zpracuj v grafu průběh teplot v čase, porovnej s předpovědí apod.)

11 Zkoumání vlastností látek (navrhni a proveď ve skupině jednoduchý výzkum základních vlastností látek, podle dohodnutých kritérií proveď roztřídění přinesených látek) Krystalizace látek (vypěstuj krystaly soli, zkoumej vhodné podmínky, krystaly pozoruj lupou i mikroskopem a zakresli)

12

13 Projekt Čas Témata pro skupiny Nejstarší typy hodin Mechanické hodiny Kyvadlové hodiny Čas a já Kalendáře

14

15

16 Projekty pro 7. ročník 1. pololetí: Pohyb, síla dodržování povolené rychlost v obci dramatizace pohádky O veliké řepě (skládání sil působících v jedné přímce)

17 Dodržování povolené rychlosti v obci

18 2. pololetí: Mechanika kapalin a plynů Pascalův zákon v praxi (jednoduchá zařízení založená na Pascalově zákonu) Hydropokusy (sestavení sady pomůcek pro jednoduché pokusy s kapalinami s návodem na použití a jejich presentaci jako učební pomůcky pro žáky) Jednoduché stroje v historii (Kdybych byl Egypťan..)

19

20

21 Projekty pro 9. ročník 1. pololetí: Elektřina, magnetizmus Alternativní zdroje napětí Elektromagnet v praxi Model elektromotoru

22 Projekty pro 9. ročník 2. pololetí: Optika, akustika a vesmír Oční klamy, kaleidoskop Profil tváře Hudební vystoupení Prezentace pro přírodovědu v 5. ročníku

23

24

25

26

27 Organizace soudního procesu Dvě strany obžaloba - jedna část třídy obhajoba - druhá část třídy porota - 10 žáků z jiné třídy soudce - jeden z učitelů (ředitel či zástupce školy, popř. jeden ze třídních učitelů) Žáci se do skupin dělí podle vlastního zájmu, skupiny nemusí být stejně početné.

28 Úkoly pro strany procesu : připravit sedmiminutovou úvodní řeč, ve které přesvědčí porotu a soudce o správnosti svého stanoviska tříminutové doplnění informací podle vlastního uvážení nebo doplnění dotazů porotců či soudce pod vlivem argumentace rozhodnutí poroty o výsledku soudního procesu vynesení rozsudku

29 Příprava projektu : 1 hodina - rozdělení skupin, vysvětlení úkolu, úvodní práce ve skupině, role, postupy 2 a 3 hodina - zpracování dokumentace, nácvik rolí či vystoupení 4 hodina - soudní proces

30 Program soudního procesu 1) Úvodní slovo 2) Úvodní řeč obžaloby 3) Úvodní řeč obhajoby 4) Doplnění argumentace obžaloba obhajoba 5) Dotazy poroty na obě strany 6) Porada poroty a domluva na výsledku 7) Vynesení rozsudku a závěr procesu 3 minuty 7 minut 7 minut 3 minuty 3 minuty 5 minut 5 minut 5 minut

31

32 Vystoupení žáků příprava podkladů a jejich presentace rozdělení rolí dovednosti jednotlivých žáků realizace výstupů naprosto odlišná v různých třídách moderní technologie internet, presentace (obrázky, videa, podbarvení hudbou, ) lektorské dovednosti nácvik veřejného vystoupení schopnost argumentace a řízené diskuse, komunikace s lidmi, úroveň mluveného slova, příprava jako týmová práce

33 Výstup na Everest Přípravná etapa: V rámci jedné třídy sestavte expediční týmy pro výstup ze základního tábora na vrchol Everestu tříčlenné týmy, které společně vystoupají 3600 výškových metrů. Při tvorbě týmů vycházejte ze zadaných úkolů.

34 MOUNT EVEREST dobývání nejvyšší hory světa

35 Každá třída zjistí tyto informace: Kolik českých horolezců a v jakých letech vystoupilo na tento vrchol? Jaká povolení je nutné získat pro výstup na Everest? Co je nutné zajistit pro expedici (materiál, povolání)? Jak probíhá výstup na vrchol? Popiš průběh expedice Jaké příznaky má a jak se léčí horská nemoc? Jaké životní podmínky jsou pro člověka v nadmořské výšce 5500 mnm, kde je váš základní tábor? Uveďte základní charakteristiku pohoří, ve kterém leží nejvyšší hora světa.

36 Každá třída zjistí tyto informace Sestavte další informace o zemích pod Tibetem (státní zřízení, náboženství, kultura apod.) do jednoduché a přehledné prezentace. Sestavte jednoduchou mandalu diagram (materiál si zvolte podle svého) a naučte se jednoduchou modlitbu, kterou požádáte horská božstva o šťastný návrat. Mandalu předvedete spolužákům v den výstupu a modlidbou zahájíte výstup Jaké rituály dodržují tibetští šerpové?

37 Každá třída zjistí tyto informace: Jak se s nadmořskou výškou mění fyzikální podmínky? Popište rozdíly. Jak se připravují potraviny a jak se horolezci stravují? Zjistěte nadmořskou výšku na posledním schodu schodiště vedoucího od nových bytovek pod letním kinem a nadmořskou výšku místa nad školou U tří smrků dvou míst, mezi kterými bude nabírat nadmořskou výšku a provádět sestup

38 Výstup na Everest proběhne 26. června 2012 od 8 hodin. Každý ze členů týmu bude mít svoji vrcholovou knížku do které bude zaznamenán každý výstup do horního tábora a sestup do základního tábora. Celková výška se pro tým sčítá. Jakmile v součtu dosáhnete celkových 3600 výškových metrů váš výstup končí. Během dne si můžete udělat odpočinkové přestávky, zajít do školy na svačinu a oběd. Akce končí nejpozději v 14,30. Nejrychlejší tým bude vyhodnocen. Také oceníme nejlepšího horolezce, který dosáhne největšího výškového převýšení.

39 Od 15 hodin proběhne v učebně zeměpisu přednáška pana učitele Karla Horbase, který se v roce 1994 zúčastnil expedice na Pumori 7161 mnm. Po ukončení přednášky lze po domluvě s třídními učiteli přespat ve škole

40 Projekty mezi ročníky Zimní olympiáda očima fyziky Hračky a hejblata Hvězdy nad hlavou Fyzikální 5-tiboj KOZA 2009 až 2014 OSEL 2009 až 2013 KATAPULTY

41 Dlouhodobý projekt Zimní olympiáda z pohledu fyziky Organizační pokyny : pracovní skupiny (přihláška v termínu) práce na projektu po celou dobu konání zimní olympiády po skončení olympiády bude jedna hodina konzultací dodržení termínů každá pracovní skupina - tři zimní sporty z nabídky a zpracuje jejich fyzikální podstatu.

42 Dlouhodobý projekt Zimní olympiáda z pohledu fyziky Organizační pokyny : hodnocení daného úkolu : 15 bodů za celý projekt pro jednoho člena skupiny (vnitřní dělení bodů pro jednotlivé žáky provedou členové pracovní skupiny samostatně) hodnocen je obsah práce, její rozsah a kvalita zpracování zpracování úkolu bude v elektronické podobě formou dokumentu nebo prezentace v PowerPointu

43 Fyzikální 5-boj Cílová skupina : žáci 8. a 9. ročníků základní školy Organizace : využito posledního dne před vánočními prázdninami jako vhodný motivační prvek ročníky pracují v jedné velké společné místnosti pracovní týmy jsou čtyřčlenné, utvořené podle rozhodnutí žáků( sestavené před zahájením soutěže ) většina pomůcek žákům poskytnuta z prostředků školy úkoly jsou žákům zadány při zahájení práce

44 Osel odborné setkání experimentálních labužníků Každoroční fyzikální soutěž s různými tématy: optika mechanika kapalin a plynů termika akustika..

45 KoZa konstruktérské zápolení Každoroční fyzikální soutěž s různými náměty: optické hračky automatony pastičkomobily katapulty..

46

47 Katapulty v Lysicích

48 Projektové dny 2. stupně dvakrát do roka různé náměty příprava v předmětových komisích práce celé třídy či menších skupin jednotné téma či pracovní dílny

49 Realizace a organizace projektového dne komise matematiky Kasino ve škole Žáci rozděleni do dvou kategorií 1. kategorie 6. a 7. ročník 2. kategorie 8. a 9. ročník v každé kategorii 24 skupin (z každé třídy 4 družstva) na jednom pracovišti vždy dvě skupiny z jedné kategorie

50

51 Náplň práce na jednotlivých pracovištích: práce pro žáky ve skupině na 15 minut a 5 minut na přesun na další pracoviště, vysvětlení práce a základní organizace na pracovišti a bodování práce náplň práce v rozsahu hodnocení do 10 bodů (každé stanoviště má stejný počet bodů)

52 Náplň práce na jednotlivých pracovištích: náplň volí učitel podle vlastního uvážení kvízy, křížovky skládačky, šifry matematické či jiné hry práci na pracovišti nachystat tak, aby si žáci řešení nepředávali, více námětů či druhů možnost připravit jako soutěž mezi dvěma skupinami žáků v jedné kategorii

53

54 I takhle náročný může být projekt ve škole

55 Výstup z projektového dne: vítězové jednotlivých kategorií fotodokumentace a videozáznam promítáno dětem na třídních schůzkách a fotografie na webu školy článek do školního časopisu Plátek článek do okresních novin Blanenský deník napsaný žáky naší školy

56 Další náměty projektových dnů 90 let ČR Svět džínoviny Svět techniky Pracovní dílny Vánoce Sportovní den (orientační běh zámeckou oborou) Pohádkový les pro 1. stupeň Den Země Příchod Cyrila a Metoděje Dům snů.

57 Projektový týden deváťáků letos již po čtrnácté završení školní docházky netradičním ověření dovedností, schopností a předpokladů našich žáků vypořádat se s úkoly, které je mohou čekat v dalším životě naše snaha, aby se žáci na konci devátého ročníku ve škole dobře bavili a škola pro ně byla místem, kam se rádi vracejí a na které budou rádi vzpomínat

58 Obsah projektového týdne první ročník s jednou třídou pět ročníků s úkoly z různých oborů výstupem konference dalších pět ročníků - výstupem muzeální expozice: Napoleon Bonaparte II. světová válka Environmentální výchova Starověký Egypt Kdyby měl člověk křídla

59 poslední dva ročníky jako výukový program pro mladší spolužáky Doba Rudolfa II 60 let České televize a 90 let Českého rozhlasu

60 Povzbuzení při jízdě na kole do kopce jeden z úkolů projektu

61 Příprava projektového týdne Časový plán únor: - návrh tématu týdne (volba námětu je poslední čtyři ročníky na žácích) březen: - kolektiv učitelů navrhne formu výstupu a presentace

62 Příprava projektového týdne Časový plán duben: - jednotliví učitelé vypracují zadání svých úkolů pro projektový týden - garant projektu sestaví zadání a vypracuje organizační pokyny pro žáky i učitele květen: - časový plán projektu - organizační pokyny - práce učitelů při realizaci projektového týdne

63 Pravidla pro sestavení úkolů a jejich hodnocení úkoly z různých oblastí (bodování tvoříme společně a poslední ročníky hodnotí vysvědčením žáci) různá obtížnost (přidělení bodů) výstupy pro presentaci (konference, expozice..) výzkumné úkoly praktické výstupy, modely cizí jazyky (angličtina, němčina, italština, ruština či jiné) presentační dovednosti klíčové kompetence v praxi

64 Výstup formou expozice na dané téma větší zapojení všech žáků skupiny výstup přístupný široké veřejnosti (žáci naší školy všech ročníků nebo rodiče a přátele školy) presentace před skupinou návštěvníků estetické ztvárnění

65 Příprava expozice

66 Tvorba Muzea Napoleona Bonaparte střelný prach

67 Dobové kostýmy a sochy Ukázka z expozic

68 Ukázky práce v Projektovém týdnu deváťáků

69 Enviromentální výchova Některé úkoly tohoto ročníku: Moderní impresionisté Netradiční využití odpadových materiálů Mapování životního prostředí v okolí školy Třídění odpadu Ekologická domácnost Kvalita vodních zdrojů Ekosystém rybníka u školy Ochrana půdy

70

71

72

73

74

75

76 Starověký Egypt Úkol č. 2 Vytvořte desku, na které bude zapsána hieroglyfy věta, kterou si vylosuje v pondělí 18. května váš vedoucí. Pro snadný překlad návštěvníkům expozice přiložte egyptskou abecedu.

77 Starověký Egypt Úkol č. 3 Vytvořte učebnici a sbírku příkladů z matematiky pro žáka navštěvujícího školu v době starověkého Egypta. Kniha by měla obsahovat všechny základní matematické dovednosti a znalosti té doby. Nezapomeňte uvést vzorová řešení všech vámi zadaných příkladů. Sbírka musí obsahovat alespoň třicet příkladů z pěti různých početních disciplín z aritmetiky a geometrie.

78

79

80

81

82

83 Doba Rudolfa II.

84

85 Když děti učí děti..

86 Náš první velký projekt ESF: ŠVP je napsán, a co dál, aneb, změnou forem a metod práce k rozvoji klíčových kompetencí? Projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zahájení leden 2010

87 Klíčové aktivity: vzdělávání pedagogických pracovníků tvorba vlastních evaluačních nástrojů tvorba portfolia příprav na vyučovací hodinu posílení výuky informačních a komunikačních technologií posílení výuky cizího jazyka

88 Náplň práce učitelů zapojených do projektu: soubory inovativních prvků testy, prověrky, pracovní listy, výuka na interaktivní tabuli, motivační prvky. vlastní evaluační nástroje - týdenní plány portfolia Ostatní inovativní prvky a přípravy na vyučovací hodiny

89 Současné projekty na naší škole: jedna z možností, jak získat peníze!? spolupráce se středními školami - SOŠ a SOU André Citroena Boskovice od září Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Čichnova Brno od září 2014 já osobně jsem v projektu Od studenta k vědci podporovaném JMK robotický kroužek

90 Projekty probíhající od roku 2013 a plán na další období Poskytov Program Název projektu atel MŠMT MŽP Vzdělání pro konkurence schopnost - "EU peníze do škol" Zvýšení efektivity vzdělávání na ZŠ Lysice číslo projektu rozpočet dotace /016/41200/ /000976/ CZ.1.07/ / Tvorba žákovského arboreta při ZŠ Edvarda Beneše lysice - návaznost Revolvingový fond na školní naučnou stezku - "Příroda nás učí zámeckou oborou UR-179/2012 Zkvalitnění podmínek sportování v Lysicích a okolí - výstavba multifunkčního hřiště realizace SZIF Realizace místní rozvojové strategie SZIF Zkvalitnění využití Program rozvoje potenciálu školní družiny venkova ZŠ Ed arda Beneše Lysice MŽP Digitalizované přírodovědné centrum se Udržitelný rozvoj zaměřením na pracovní měst a činnosti ZŠ Edvarda CZ.1.11/ venkovských sídel Beneše Lysice /

91 Děkuji vám za pozornost.

92 Kontakt: Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Lysice Zákostelí 360 Tel.:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ 1, BRNO SLATINA člen Asociace českých daltonských škol www.zspremyslovo.cz tel.: 548 212 014 OD VYUČOVÁNÍ K UČENÍ, OD ZNÁMKOVÁNÍ K HODNOCENÍ, Z MINULOSTI DO BUDOUCNOSTI.

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY DŘEVOHOSTICE, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VESELÁ ŠKOLA Veselá škola - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání My, žáci dřevohostické Veselé školy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 54 Školní vzdělávací program IČ: 6444646 Č. obj: 0808 obor Ekonomické lyceum 78-4-M/0 Obchodní akademie Lysá nad Labem příspěvková organizace Středočeského

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o., 1. 9. 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský Táborské

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více