Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Obec Chotiněves Investiční záměr k realizaci dotace na akci OPRAVA POMNÍKU PADLÝM - JIŠTĚRPY Investiční záměr je součástí žádosti o účelovou dotaci předkládanou v rámci programu ISPROFIN č Zachování a obnova historických tradic.

9 OBSAH OBSAH ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI AKCE TECHNICKÁ ZPRÁVA Památník obětem 2. světové války Jištěrpy Základní údaje o válečném hrobu Popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry Popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce Rozpočet realizace akce REALIZACE AKCE Časový plán realizace akce Schopnost realizovat projekt Ochrana majetku a informace o finanční podpoře MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY ZÁVAZNÉ STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE SOUHLASNÉ STANOVISKO ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOKUMNETY TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI SE STAVEBNÍM ÚŘADEM KOMPETENTNÍ ORGÁN ŽADATELE INFORMACE O IDENTIFIKACI OSOB FOTODOKUMENTACE SEZNAM PŘÍLOH z 10

10 1. ZDŮVODNĚNÍ DŮLEŽITOSTI AKCE Tento investiční záměr řeší opravu stávajícího pomníku padlým z 2. světové války - viz Obr. 1, 2 (Kapitola 10. Fotodokumentace), umístěného na veřejném prostranství obce Jištěrpy a jeho opravou chce obec Chotiněves obnovit tradici uctění všem, kteří se zasloužili o vítězství na fašismem při státních a podobných příležitostech. Záměr reaguje na potřebu uvedení objektu památníku do původního stavu a umožnění zachování tak historického a kulturního dědictví pro další generace. Jedním z cílů této rekonstrukce je vytvoření pietního místa, a tím získání možností setkávání se veteránů z 2. sv. války, žijících v obci při příležitostech oslav konce 2. sv. války. Tito veteráni se účastní vzpomínkových a pietních akcí po celé České republice i v zahraničí, viz Obr. 3, 4, 5 (Kapitola 10. Fotodokumentace). Obce si velice váží veteránů 2. sv. války a úzce s nimi spolupracuje. Obci pořádajících obcí se zúčastňují tito veteráni: p. Opočenský Jan, p. Bedřich Opočenský, p. Josef Šerák, p. Karel Šerák, p. Václav Kuchyňka, p. Rostislav Vlk, p. Radomír Vlk, p. Vladimír Albrecht. Akce pořádané obcí: - Výroční oslava konce 2. sv. války - Setkání veteránů 2. sv. války - Setkání veteránů 2. sv. války s organizátorem sbírky pro veterány - Setkání veteránů 2. sv. války s Hejtmanem Ústeckého kraje Obec se podílela na: - Slavnost k 70. výročí vstupu volyňských Čechů do armády s p. Senátorem Ústeckého kraje Velmi se přimlouváme za rychlou opravu pomníku, aby i naší poslední žijící veteráni dožili obnovení a slavnostní uctění obětí 2. sv. války. Památník obětem 2. světové války Jištěrpy Předmětem opravy je zchátralý a poničený pomník, který slouží k uctění památky padlých ve 2. sv. válce. Památník leží v katastrálním území Jištěrpy. Památník vykazuje výrazné známky opotřebení zubem času. Zásadní nedostatky památníku lze specifikovat jako: vychýlení objektu ve svislé ose, výrazné poruchy žuly díky kyselým dešťům; chybějící spáry mezi jednotlivými částmi objektu; narušení podstavového betonu; pokrytí objektu lišejníkem a jinými rostlinami, které narušují celistvost povrchu kamene. Poškození památníku je dáno vlivem času, poruchy kamene jsou zapříčiněny kyselými dešti, celkově nebyla prováděna pravidelná údržba památníku. Investiční záměr je součástí žádosti o účelovou dotaci předkládanou v rámci programu ISPROFIN č Zachování a obnova historických tradic. Projekt je v souladu se zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projekt je v souladu s usnesením vlády České republiky č. 427/1999 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí. 3 z 10

11 Akce bude realizována obcí Chotiněves, jakožto vlastníkem dotčeného objektu a subjektem vykonávajícím danou agendu vztahující se k pietnímu místu na území obce. Tento investiční záměr byl zpracován na základě vlastních podkladů žadatele a technické zprávy projektu. Investorem a žadatelem o dotaci je Obec Chotiněves, která má dlouholeté zkušenosti s realizací jak stavebních tak měkkých projektů za přispění národních, krajských či evropských zdrojů. Provozovatelem výstupů projektu bude Obec Chotiněves. Projekt je v souladu s Usnesením vlády České republiky č. 427/1999 o zabezpečení péče o válečné hroby v České republice a v zahraničí. PŘEDKLADATEL: Obec Chotiněves IČ: Adresa: Chotiněves 6, Úštěk KONTAKTNÍ OSOBA: Ing. Vlastimil Borecký Starosta obce Chotiněves Tel: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předkládaný investiční záměr řeší opravu stávajícího památníku historických událostí ležících na území obce Chotiněves, jeho místní části Jištěrpy. 2. Památník obětem 2. světové války Jištěrpy 2.1 Základní údaje o válečném hrobu Charakter: symbolický pomník Umístění: centrum místní části Jištěrpy, p. č. 642/13, 63/2 IČH: CZE Popis stávajícího stavu s důrazem na technické parametry Pomník obětem 2. světové války je vytvořen z leštěné žuly. Kompozice je sestavena z několika kamenných bloků, které vytvářejí architekturu, v jejíž hlavní ose je obelisk s textem. Stávající stav pomníku je špatný. Objekt je vychýlen ve svislé ose. Náklon v zadní části stěny obelisku je nebezpečný a je proto třeba řešit statiku objektu. Podstavový beton je narušen. Spáry mezi jednotlivými částmi objektu jsou dožité. Pomník vykazuje značné poruchy žuly díky působení kyselých dešťů, Dochází k výraznému snížení pevnosti kamene. Objekt je pokryt lišejníkem a jinými rostlinami, které narušují celistvost žulového povrchu. Rozměry památníku: Výška pomníku cca: 2 m Max. šířka: 1,5 m Materiál podstavec: Materiál pomníku: beton žula Jedná se o symbolický pomník, na němž nebyly prováděny od jeho vzniku žádné opravy. 4 z 10

12 2.3 Popis navrhovaného technického řešení v rámci realizace akce Technické řešení rekonstrukce pomníku je navržena kvalifikovaným restaurátorem. Před těžce přístupným pomníkem bude vytvořeno nástupní místo určené především k pietním akcím. V rámci technického řešení opravy památníku bude nutné pomník po jednotlivých částech šetrně rozebrat, vytvořit nový základ do zámrazové hloubky a na novou hydroizolaci postupně osazovat jednotlivé díly pomníku. Spáry mezi jednotlivými díly architektury budou dospárovány tmelem v barvě kamene. Jednotlivé části budou kotveny na antikoro-armatury. Text bude barevně zvýrazněn. Po technologické pauze bude provedena konzervace kamene. Součástí rehabilitace objektu bude položení kamenné dlažby, která vymezí objekt od okolní vegetace. Na závěr bude zrekonstruovaný památník oplocen vymezovacím řetízkem a bude instalována fotopast. 2.4 Rozpočet realizace akce Poř.č. Položkový rozpis neinvestičních nákladů Cena bez DPH 15% Cena s DPH 15% 1. Očištění povrchu kamene od nečistot a mikro vegetace 6.956,5 Kč Kč 2. Rozebrání jednotlivých část pomníku Kč Kč 3. Vybudování nového základu do zámrazu Kč Kč 4. Hydrofobizace 869,50 Kč Kč 5. Osazení jednotlivých částí objektu na nový základ Kč Kč 6. Doplnění spár mezi bloky kamene Kč Kč 7. Barevné zviditelnění textu Kč Kč 8. Položení nové kamenné dlažby kolem objektu ,5 Kč Kč 9. Konzervace kamene Kč Kč Celkem vč. 15 % DPH: Kč ,- Požadovaná dotace vč. 15 % DPH Kč Požadovaná dotace ve výši 79% Tab. 1: Položkový rozpis neinvestičních nákladů Veškeré výdaje projektu budou účtovány jako neinvestiční výdaj. 3. REALIZACE AKCE 3.1. Časový plán realizace akce Akce bude zahájena začátkem měsíce dubna 2016 rozebráním celého pomníku. Nejprve budou vybetonovány pevné, mrazuvzdorné základy, po té bude pomník nasazen a ukotven. Následně proběhne během měsíce července 2016 konzervace kamene a dále pak bude položena dlažba z kamene. Koncem měsíce srpna 2016 bude hotový pomník ohraničen řetízkem a bude u něj instalována fotopast. 5 z 10

13 Na konci měsíce srpna 2016 proběhne slavnostní otevření pomníku. Této akce se zúčastní veteráni 2. sv. války, žijící v obci. Fáze rekonstrukce pomníku doba trvání Předpokládané datum zahájení Předpokládané datum dokončení rozebrání pomníku 1. fáze betonový základ + hydroizolace 2. fáze osazení pomníku + kotvení 3. fáze konzervace kamene 4. fáze položení kamenné dlažby 5. fáze ohraničení pomníku + instalace fotopasti 6. fáze Tab. 2: Fáze rekonstrukce pomníku Časový plán realizace rekonstrukce pomníku - Jištěrpy měsíc realizace duben květen červen červenec srpen týden realizace Fáze rekonstrukce rozebrání pomníku betonový základ + hydroizolace osazení pomníku + kotvení konzervace kamene položení kamenné dlažby ohraničení pomníku + instalace fotopasti Graf 1: Časový plán realizace rekonstrukce pomníku - Jištěrpy 3.2. Schopnost realizovat projekt Opravu pomníku padlým v obci Jištěrpy bude zabezpečovat jako dozor zkušený restaurátor pan Libor Pisklák ak. sochař, který má velké zkušenosti v oboru restaurování kulturních památek z kamene. Pan Libor Pisklák citlivě navrhl kompletní opravu pomníku s ohledem na jeho využití. Oprávnění k činnosti restaurátora dokládáme přiloženou kopií povolení k jeho činnosti od Ministerstva kultury ČR, viz příloha č Ochrana majetku a informace o finanční podpoře Technologické provedení pomníku bude provedeno tak, aby nedocházelo nadále k poškozování pomníku, jak tomu už desítky let. V závěrečné fázi bude rekonstruovaný prostor kolem pomníku vymezen řetízkem a u pomníku bude také instalována fotopast, aby nedocházelo k odcizování částí pomníku. Pietní místo v obci Jištěrpy bude opatřeno informací o financování rekonstrukce po dobu nejméně 5 let, viz obr. 6 (Kapitola 10. Fotodokumentace). 6 z 10

14 4. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY Umístění předmětu žádosti o dotaci: centrum místní části Jištěrpy, p. č. 642/13, 63/2. Objekt památníku i pozemek, na kterém leží, jsou ve vlastnictví obce Chotiněves. Viz. Příloha č. 1: Výpis z katastru nemovitostí a snímek pozemkové mapy s označením místa dislokace válečného hrobu 5. ZÁVAZNÉ STANOVISKO PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE Válečný hrob památník padlým 2. světové války v Jištěrpech není evidován jako kulturní nemovitá památka. V současné době není vedeno správní řízení na Ministerstvu kultury České republiky o prohlášení věci za kulturní památku. 6. SOUHLASNÉ STANOVISKO ÚZEMNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Navrhované opravné práce, které proběhnout na památníku obětem 2. světové války v Jištěrpech mají neutrální vliv na životní prostředí. Realizací projektu nedojde k pracím, které se týkají životního prostředí. 7. DOKUMNETY TÝKAJÍCÍ SE SOUČINNOSTI SE STAVEBNÍM ÚŘADEM Veškeré plánované práce, které proběhnou na pomníku, jsou charakterizovány jako, tzv. udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou. Tyto práce tedy podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. 8. KOMPETENTNÍ ORGÁN ŽADATELE Kompetentní orgán žadatele o dotaci: zastupitelstvo obce Chotiněves prostřednictvím starosty obce, Ing. Vlastimila Boreckého, který je oprávněn schvalovat podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce. Kompetentní orgán dne schválil podání žádosti o dotaci a investiční záměr k realizaci akce, viz Příloha č. 2 Výpis z usnesení zastupitelstva obce Chotiněves. 9. INFORMACE O IDENTIFIKACI OSOB Žadatel je právnickou osobou - uvádí dle 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, informaci o identifikaci: 7 z 10

15 - osob jednajících jejím jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán, nebo jednají na základě udělení plné moci Ing. Vlastimil Borecký, starosta obce, jedná jako statutární orgán, - osob s podílem v této právnické osobě jedná se o žadatele, právnickou osobu, obec dle zákona o obcích, 128/2000 Sb, - osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu netýká se žadatele, - osob, které jsou s žadatelem o dotaci v obchodním vztahu a mají z jeho podnikání nebo jiné výdělečné činnosti prospěch, který se liší od prospěchu, který by byl získán, mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. netýká se žadatele, jedná se o žadatele, právnickou osobu, obec dle zákona o obcích, 128/2000 Sb, 10. FOTODOKUMENTACE Obr. 1 a 2: Pomník padlým Jištěrpy v dezolátním stavu 8 z 10

16 Obr. 3: Setkání veteránů z 2. sv. války žijících v obci Chotiněves Obr. 4: Setkání veteránů z 2. sv. války žijících v obci Chotiněves 9 z 10

17 Obr. 5: Setkání veteránů z 2. sv. války žijících v obci Chotiněves Obr. 6 : Prezentace poskytovatele dotace ukázka tabule 10 z 10

18 Poptávkové řízení Rozpočet Obec Chotiněves Se sídlem : Chotiněves Úštěk IČO Věc: Oprava pomníku obětem 2. světové války 1. Rozpočet restaurátorských prací 1. Očištění povrchu kamene od nečistot..,-kč 2. Rozebrání jednotlivých částí pomníku.,-kč 3. Vybudování nového základu do zámrazu.,-kč 4. Hydrofobizace..,-Kč 5. Osazení jednotlivých částí objektu na nový základ.,- Kč 6. Doplnění spár mezi bloky kamene,-kč 7. Barevné zviditelnění textu.,-kč 8. Položení nové kamenné dlažby kolem objektu..,-kč 9. Konzervace kamene...,-kč Cena bez DPH.,-Kč Cena s DPH.,-Kč

19 -1- POMNÍK PADLÝM JIŠTĚRPY Pomník 2.sv.války je umístěn v Jištěrpech a nachází se na veřejném prostranství přístupném veřejnosti. Postavením pomníku je vzdána pocta obětem 2.sv.války. Pomník je postavený na veřejném místě a jeho opravou chce Obec Chotiněves obnovit tradici uctění všem, kteří se zasloužili o vítězství nad fašismem při státních a podobných příležitostí. Z těchto důvodů je plánováno nástupní místo před pomníkem pro tyto pietní akce, dosud je pomník špatně přístupnýa v současné době není možné ho využívat k pietním akcím a tp vzhledem k pokročilému věku přímých účastníků 2.sv. Války. V naší obci žijí veteráni 2.sv.války, kteří se aktivně zúčastňují vzpomínkových a pietních akcí po celé republice i za hranicemi naší republiky. O to potřebnější je rychlá oprava pomníku. Obec si velice váží veteránů 2.sv.války a úzce s nimi spolupracuje. Akcí pořádaných obcí se zúčastňují tito veteráni : p.opočenský Jan, p.bedřich Opočenský p.josef Šerák, p.karel Šerák, p. Václav Kuchyňka, p.rostislav Vlk, p.radommír Vlk p. Vladislav Albrecht. Akce pořádané Obcí Výročí oslavy konce 2.sv.války - Setkání veteránů 2.sv.války - Setkání veteránů 2.sv.války s organizátorem sbírky pro veterány - Setkání veteránů 2.sv.války s Hejtmanem Ústeckého kraje - Obec se podílela na slavnosti k 70.výročí vstupu volyňských čechů do armády s p.senátorem Ústeckého kraje Restaurování pomníku bude provádět ak.sochař p.pisklák, který je zároveň kvalifikovaným restaurátorem a který velmi citlivě navrhl opravu komplexně s ohledem na jeho využití. Velmi se přimlouváme za rychlou opravu pomníku, aby se i naši poslední žijící veteráni dožili jeho obnovení a slavnostního uctění obětí 2.sv.války

20 -2- Při opravě pomníku se jedná o odborný restaurátorský zásah, úkony oprav nejsou běžnými stavebními pracemi. Z tohoto důvodu jsou restaurátorské práce naceňovány dle závažnosti a rozsahu prováděných prací. Použité technologie a materiály vycházejí z charakteru restaurátorského materiálu ( pískovec, dřevo, žula ) a naceňují se dle rozsahu prací. Nelze použít při tvorbě ceny unifikované tabulkové rozpočty jako u běžných stavebních prací.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže III. Předběžná výzva investičního programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže 1 Obsah Úvod...3 I. Základní poslání programu...3 II. Určení cílů Programu...3 III. Účast

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

ze dne 26. dubna 1988,

ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny

Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy. Národní rozvojový program mobility pro všechny Postup při zpracování záměru bezbariérové trasy Národní rozvojový program mobility pro všechny Schválený Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny dne 29.8. 2008-1 - Úvod V rámci

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 38821/2011-52 Příloha č.2 RM č. 202/2011-52 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2012 Správce podprogramu: Určená

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více